Vijfde zondag in het jaar

VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

EERSTE LEZING Job, 7, 1-4. 6-7

Job sprak: Moet de mens niet zwoegen op aarde, dagen maken van een dagloner? Hij snakt naar schaduw, ziet verlangend uit naar betaling. Zo ken ik vruchteloze maanden en nachten lang van getob. ’s Avonds denk ik: wanneer wordt het morgen? en ’s morgens: wanneer wordt het avond? En zolang het licht is ben ik ziek van onrust. Mijn dagen verschieten sneller dan een weversspoel, ze lopen af, de draad is ten einde. Bedenk dat mijn leven een ademtocht is, dat mijn ogen het geluk niet meer zullen zien.

EVANGELIE Mc., 1, 29-39

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd toen Jezus uit de synagoge kwam ging Hij met Jakobus en Johannes naar het huis van Simon en Andreas. De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed; zij spraken Hem aanstonds over haar. Hij ging naar haar toe, pakte ze bij de hand en deed haar opstaan; zij werd vrij van koorts en bediende hen. In de avond, na zonsondergang, bracht men allen die lijdend of bezeten waren bij Hem. Heel de stad stroomde voor de deur samen. Velen die aan allerhande ziekten leden genas Hij en Hij dreef tal van geesten uit, maar Hij liet niet toe dat de boze geesten spraken, omdat zij Hem kenden. Vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats waar Hij bleef bidden. Simon en diens metgezellen kwamen Hem achterop en toen ze Hem gevonden hadden zeiden ze: “ledereen zoekt U.” Hij antwoordde hun: “Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen in de omtrek, opdat Ik ook daar ken prediken. “Daartoe immers ben Ik uitgegaan.” Hij trok door heel Galilea, predikte in hun synagogen en dreef de boze geesten uit.

Lied bij het Evangelie:

Jouw hand helpt mij op te staan
Jouw voet helpt mij verdergaan
In jou klopt het hart van mijn bestaan
(j.Hofland)

Voorbeden

Wij bidden u,
Voor ons allen hier
Om een luisterend oor naar de verhalen van mensen
Om een liefdevol hart en een helpende hand
Dat wij die ander kunnen helpen opstaan…….(stilte)

Wij bidden u
Om een open oog voor de wereld om ons heen
Om een helder verstand bij het maken van keuzes
Om een hart vol barmhartigheid wanneer wij spreken
Dat wij anderen kunnen helpen opstaan……(stilte)

Voor al die mensen die op de vlucht zijn,
Voor al die mensen die lijden onder oorlog en geweld
Wij kunnen niet iedereen zelf helpen,
Daarom bidden wij dat vele handen samen het werk zullen doen
Dat wij daarbij kunnen ondersteunen voor zover dat in ons vermogen ligt…….(stilte)

Heer, hoor mijn gebed…. 2X

Wij  bidden U voor de leiders in onze wereld
Om wijsheid, om nederigheid, om dienstbaarheid aan de vrede ….(stilte)
Wij bidden U voor wat er in ons hart omgaat…(stilte)
Voor de intenties…(stilte)

Heer, hoor mijn gebed 2X

 

Nog geen reacties

Reactie plaatsen