Vieringen

Wij horen de Schrift

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
16 oktober 2021 |  Truus van Kaam
Lectoren  | Maria Hoitink en  Fiet Vreeburg

Wij horen de Schrift


Lied
Vrede voor jou hierheen gekomen, zoeken met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen, vergeving, nieuwe moed voor jou en iedereen.
Niemand komt hier vrij van het kwade, niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand teveel, niemand te weinig, niemand te groot geen een te klein.
Nu nog verbeeld in woord en gebaar
tot ooit en overal wij leven voor elkaar.
Gij die ons kent, Gij die ons aanvoelt, Gij die de hele wereld draagt,
kom  naar ons toe, leer ons te leven, help ons te zien wat vrede vraagt:
tijd om te leven, kans om te zijn, een plek om nu en ooit gezien, aanvaard te zijn.

Welkom

Kyriegebed

Lied Gloria
Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, alleluia !
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Gebed

Brief aan de Hebreeën 4, 12-16
Het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van gewrichten en merg. Het ontleedt de bedoelingen en de gedachten van de mens. Geen schepsel is voor Hem verborgen, alles ligt open en bloot voor zijn ogen.
Aan Hem hebben wij rekenschap af te leggen.
Nu wij een verheven hogepriester hebben , een die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten wij vasthouden aan onze belijdenis.
Want wij hebben een hogepriester die in staat is mee te voelen met onze zwakheden; Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies als wij, afgezien van de zonde.
Laten wij  daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade, om barmhartigheid en genade te verkrijgen en tijdige hulp.
 
Overweging

Lied Maak uw woord tot een kracht in ons midden, Heer.
Breng in ons dood bestaan een keer.
Zonder uw woord zou de aarde in duister en chaos zijn:
niemand kan wonen in een woestijn.
Breng in ons dood bestaan een keer.
Zonder uw woorden blijven oren gesloten en ogen blind:
niemand die sporen van vrede vindt.
Maak uw woord tot een kracht in ons midden, Heer.
Zonder uw woord blijven mensen vreemden en harten dood:
Niemand blijft leven zonder dit brood.
Breng in ons dood bestaan een keer.
Maak uw woord tot een kracht in ons midden, Heer.
Breng in ons dood bestaan een keer.

Evangelie Marcus 10, 32-35
Zij trokken voort op weg naar Jeruzalem en Jezus ging voor hen uit; zij waren ontdaan en ook die Hem volgden waren bevreesd. Hij nam opnieuw de twaalf terzijde en begon hen te spreken over wat Hem zou overkomen: “Wij gaan nu naar Jeruzalem waar de Mensenzoon aan de hogepriesters en Schriftgeleerden zal worden overgeleverd. Zij zullen Hem ter dood veroordelen en aan de heidenen overleveren; deze zullen Hem bespotten en bespuwen, zij zullen Hem, geselen en doden, maar drie dagen later zal Hij verrijzen. Toen kwamen de zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannus naar Hem toe en zeiden: Meester, wij willen dat U voor ons doet wat wij U vragen.” Hij antwoordde hen: “Wat wilt ge dan dat Ik voor u doe?” Zij zeiden Hem: “Geef dat in Uw glorie een van ons aan Uw rechter- en de ander aan Uw linkerhand mag zitten.” Maar Jezus zei hen: “Ge weet niet wat ge vraagt. Zijt ge in staat de beker te drinken die Ik drink en met het doopsel gedoopt te worden waarmee Ik gedoopt word?” Zij antwoordden: “Ja dat kunnen wij.” “Inderdaad” gaf Jezus toe, “de beker die Ik drink zult gij drinken en met het doopsel waarmee Ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden; maar het is niet aan Mij u te doen zitten aan Mijn rechter- of linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie dit is bereid.” Toen de anderen dit hoorden werden ze kwaad op Jacobus en Johannes. Jezus echter riep hen bij zich en sprak tot hen: “Gij weet dat zij die als heersers der volkeren gelden, hen met ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij ú niet het geval zijn; wie onder u groot wil worden, moet dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn moet de slaaf van allen zijn, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.”

overweging

Lied
Kom en volg mij op de weg, gehoorzaam aan de schiften
die zijn vervuld in wat ik zeg: zij zullen u verlichten.
Kom en volg mij op de weg, waarvan het eind verhuld is
maar wie volbrengt wat ik hem zeg draagt de vervulling in zich.
Vraag niet of hij wel veilig is maar durf mij te geloven;
ik ben voor u in duisternis het schijnsel voor uw ogen.
Ik geef u niet de overvloed waarvan de mensen dromen
maar kracht die overwinnen doet wat ons wil overkomen
Kom en volg mij op de weg die mensen zal verbinden
de zwakken in hun rechten zet en zicht geeft aan verblinden.
Komt en volg mij op de wegen doe uw broeder leven
ontvang wat u  tot vrede strekt als zegen van Godswege.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, nietige en machtige Vader,
die altijd met ons is, en die ons ten leven heeft geroepen
om mens te zijn met medemensen
op een aarde
ons ten dienste, niet ten ondergang.
Ik geloof in Jezus, kind van mensen ,mens uit God
die tot zijn dood en door zijn dood heeft aangezegd
wat leven is, wat liefde doet.
Die ons tot hiertoe en vandaag nog altijd roept
en inspireert dezelfde weg te gaan als Hij
met mensen van vandaag.
Ik geloof in de Geest, de ware mensengeest,
die Jezus had, en die ons bezielen wil
om naasten voor elkaar te zijn, mensen van vrede

Ik geloof in een kerk  die leeft en doet uit de kracht van Jezus,
nu hier dan daar, de gemeenschap waarin wij geroepen zijn voort te zetten
wat Hij heeft voorgedaan:
de kleinen zoeken, de minsten dienen.
Ik geloof in vergeving van mensen aan elkaar, van God aan ons,
Die nooit onfeilbaar goed zijn,
Maar wel onwrikbaar het goede willen.
Ik geloof in geen einde, want ik geloof in God,
die van geen einde weet, en dat is genoeg. Amen

Voorbeden

Lied Voor uw aangezicht, gedenken wij onze doden naam voor naam
Voor uw aangezicht, alle levenden, allen met wie wij zijn, kinderen ons toevertrouwde,
vrienden dichtbij en ver allen die ons aanbevolen zijn dat wij hen zouden noemen voor uw Aangezicht.

Tafelgebed Begintoon en slotakkoord

Voorganger: Gij, begintoon en slotakkoord van alle leven,
ontvang van alle mensen hier een loflied ter ere van Uw Naam:
woorden van verwachting, gedachten van hoop,
gedragen op muziek van eeuwen,
een lied van geloof, van huis uit meegenomen,
een eindeloos lied voortgezongen miljoenen generaties tot hiertoe vandaag.
Allen: Wij gedenken hier de mens naar Uw hart, Jezus, levend hooglied van bevrijding,
zuivere toon van liefde en gerechtigheid; uw lievelingslied ons levenslied is Hij.
Voorganger: Hij tekende zijn leven en het onze met het gebaar en de woorden van Zijn afscheid op de avond van Zijn dood.

Brood en Beker

Allen: Wij bidden U dan:
overstem ons met de Geest van Zijn leven
zodat wij komen, stap voor stap en voet bij stuk,
tot meer liefde en vrede op grond van gerechtigheid.
Dan bereiden wij een toekomst waar muziek in zit:
het feestlied van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Dan zijn er geen klaagzangen meer,
dan houden de treurmarsen op,
dan zijn het krijgslied en alle geroffel van oorlog voorbij,
dan klinkt de bazuin voor het einde uit de gewelven van Uw eeuwige trouw.
Voorganger: Gij, begintoon en slotakkoord van alle leven,
vervul ons hart met Uw toekomst,
zodat onze mond ervan overloopt,
onze handen en voeten gaan en doen wat zij kunnen:
de tijd verhaasten, die wij hier opnieuw aan elkaar verbeelden,
brekend het Brood en drinkend de Beker tot Zijn gedachtenis.

Onze vader

Vredeswens
Lied Zuster, broeder
Zuster en broeder, vrede voor jou, vrede voor u van de Eeuwige.
herhaling –

Dankzegging

Lied Niemand dan jij
Niemand dan jij. Geen van de Goden werd mijn bevrijder.
Niemand heeft dit kind van slaven ook maar gezien.
Ziel van mijn hart. Mijn weg. Adem die in mij ademt.
Liedje dat ik niet kan laten onder het gaan.
Nieuw lied een oud verhaal van knechting en ellende,
Van erbarming en redding, ooit, en opnieuw, en nog.
Hij die temde de oerzee, temt de trotsen der aarde.
Overmachtigen slaat Hij als strovuur uit elkaar.
Sleuren van hun tronen zal Hij die bezeten moordenaars.
In de diepte als stenen vallen zij.
Die hun slachtoffers waren zoekt en vindt en omhelst Hij.
Hemel, aarde en afgrond geven hun doden terug.
Rijke geeuwend van leegte, plotseling blijf je nergens.
Geen zilverling meer over, geen gouddraad aan je lijf.
Maar arme, jij zal leven. Recht vinden, Eindelijk rust.
Voor jou brood wijn land rozen liefde opgaande zon.
Hoor Israël mijn moeder, mijn zusje diep vernederd,
Versteende schoot geschonden aarde tot op vandaag;
In droefheid dragen wij die ooit wil zijn geboren.
Wij moeten zijn in weeën tot alles is volbracht.

Slot en zegen

Lied Om zegen
Leven is van zeven dagen lief en leed, verdriet en licht.
Stappen zetten, wegen wagen, goede toekomst in het zicht.
Mogen wij elkander dragen op de weg die voor ons ligt.
Wind en adem, geest en leven vol beweging, storm en vuur,
Mogen ons bezieling geven, in de winter, koud en guur,
Dat wij doorgaan onze zegen, dat wij voortgaan dag en uur.
Broeder Zon met al zijn stralen, die ons van de nacht bevrijdt,
Moge schijnen op de aarde elke plaats en elke tijd,
Geve elke mens zijn waarde: zonnen van gerechtigheid.
Regenwater, waterbronnen, bron van leven, levensstroom
Waarmee alles is begonnen, water voor dorre boom,
uitgelopen, nieuw gevonden wast zij heel ons leven schoon
Mag ik jou opnieuw ontmoeten, vriend  vriendin, vergeet mij niet.,
Zal ik jou opnieuw begroeten, met mijn ogen, met mijn lied.
Mag ons in zijn hand behoeden God die lief is en ons ziet.

Reageren op deze viering vinden we fijn.
Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

www.sansalvatorgemeenschap.nl

Kwam een jongeman bij Jezus

 

SAN SALVATORGEMEENSCHAP 9 & 10 oktober 2021

Voorganger: Wilton Desmense
Lectoren: Ria van Luijk en Karel Bierlaagh

Kwam een jongeman bij Jezus

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ
De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd. U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de YouTubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op  www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering.

Wij wensen u een mooie viering toe.

 

Lied: Pelgrimstocht der mensen (mel. Land of hope and glory)

Pelgrimstocht der mensen,
veertig jaar woestijn,
onvervulde wensen,
‘t land zal heerlijk zijn.
Wie aanhoort ons bidden,
wie ziet naar ons om?
God, trek in ons midden,
kom, Heer Jezus, kom.

Welkom

Van harte welkom allemaal.

Vorige week dinsdag ontving ik een mailtje met betrekking tot deze viering. Het kwam van Franneke. Ze schreef er ook in dat zij samen met Odette en Gonnie dit weekend een etappe van de klimaatpelgrimstocht loopt. Dat is een oecumenische tocht, die in Polen is gestart. Het eindpunt is de 26e wereldklimaatconferentie, die in november in Glasgow wordt gehouden. De route van zondag 10 oktober is bestempeld als landelijke klimaatmars en voert van Amsterdam Zuidoost naar Hoofddorp. Het volgende korte filmpje vertelt erover: https://www.youtube.com/watch?v=y63vCdLQENg&t=69s

Laten wij in gedachte en zingend deze 25 km meelopen. Geef de wandelaars je hand.

Lied: Geef mij je hand

Geef mij je hand,
geef mij ze allebei
en vertel me even
dat je niet kunt leven
zonder mij, zonder mij.

Introductie lezing

Wij wandelen door het leven in een bevoorrechte positie. We wonen in een rijk land en hebben het over het algemeen goed en niet veel te klagen. Zelfs het weer is gemiddeld genomen tijdens ons leven hier mooier geworden. Oorzaak: de toegenomen rijkdom en de benutting daarvan, die heeft geleid tot klimaatverandering en daarmee gepaard gaande bedreigende leefomstandigheden. Goed rentmeesterschap staat ter discussie. Wordt er gekozen voor “je leeft maar één keer” of voor “mijn kinderen zijn mijn tweede leven, in ons nageslacht leven wij voort”. Waar kies je voor als rijke jongeling? De lezingen, eigenlijk is het er maar één, uit het evangelie van Marcus worden verzorgd door Ria van Luijk en Karel Bierlaagh.

Lezing deel 1: Marcus 10, 17-22

Er kwam een jongeman naar Jezus toe en vroeg aan hem: “Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te krijgen?”  Maar Jezus zei tegen hem: “Waarom noem je mij ‘goed’? Alleen God is goed. Je kent de wetten van Mozes: dood niemand, wees trouw aan je vrouw, steel niet, vertel geen leugens over een ander, wees niet oneerlijk en heb respect voor je vader en moeder.” Hij antwoordde Jezus: “Daar heb ik me mijn hele leven aan gehouden.” Jezus keek hem aan en hield van hem. Hij zei tegen hem: “Je moet nog één ding doen. Ga naar huis, verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de arme mensen. Dan zul je een schat in de hemel hebben. Kom dan hier, neem het kruis op  en volg Mij.” Maar zijn gezicht werd somber toen hij dat hoorde. Verdrietig ging hij weg, want hij was heel erg rijk.

Bij wijze van overweging 1: Boek jij bent geleefd

Boek, jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven.
In mijn letters staat geschreven
dat alleen de geest doet leven.
Licht en adem is de geest.
Daarom ben ik neergeschreven:
dat jij zonder angst zult leven wat je leest.

Boek, jij bent geleefd, zeg ons hoe te leven.
Wou je leven met zovelen
hier op aarde moet je delen:
licht en adem, geld en goed.
Wie maar leeft om meer te krijgen
die zal sterven aan zijn eigen overvloed.

Lezing deel 2: Marcus 10, 23-27

Jezus keek de kring rond en zei tegen zijn leerlingen: “Wat is het voor rijke mensen toch moeilijk om het Koninkrijk van God binnen te gaan.” Zijn leerlingen waren erg verbaasd over die woorden. Maar Jezus herhaalde: “Kinderen, wat is het voor mensen die op hun bezit vertrouwen toch moeilijk om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te kruipen, dan voor rijke mensen om het Koninkrijk van God binnen te gaan.” Toen waren ze nog ongeruster. Ze zeiden tegen elkaar: “Maar wie kan er dán worden gered?” Jezus keek hen aan en zei: “Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God: bij God zijn alle dingen mogelijk!”

Overweging 2

Ik moet bekennen dat ik nooit over het “koninkrijk van God” denk in termen van “gered worden”. Ver sta ik af van die denkwereld van de leerlingen van Jezus. God is voor mij  “gegroeid” of liever “vervaagd” tot een achtergrondbegrip; God heeft geen vaste contouren, God is de onbegrijpelijke en ondoorgrondelijke oorsprong en uiteindelijke samenvloeiing van de zin van het leven. En ook voel ik me niet verloren, denk ik nooit dat ik gered moet worden.
Maar hoe dan ook: Jezus komt met een bemoedigende en troostrijke gedachte: “Wat bij mensen onmogelijk wordt geacht, is bij God wel mogelijk”. Hij wijst op een onlosmakelijk met elkaar verbonden twee-eenheid: geloof dat het onmogelijke schijn is, en dat het mogelijke werkelijkheid kan worden. Alles is mogelijk, mits je erin gelooft. Zo klinkt het ook in het Engels in een van de gospels:

Muzikaal fragment: Only believe

Lordy, only believe, only believe
All things are possible if you’ll only believe
My Lordy, only believe, yes, only believe
All things are possible, if you’ll only believe

 Lezing deel 3: Marcus 10, 28-31

Toen zei Petrus tegen Jezus: “Heer, wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd.” Jezus zei: “Luister goed! Ik zeg jullie dat iedereen die zijn huis of broers of zussen of moeder of vader of vrouw of kinderen of akkers heeft achtergelaten voor Mij en voor het goede nieuws, honderd keer zoveel terug zal krijgen. Nu in deze wereld zul je huizen en broers en zussen en moeders en kinderen en akkers krijgen, én vervolging. En in de wereld die nog komt, krijg je het eeuwige leven. Maar veel mensen die nu het eerst zijn, zullen straks het laatst zijn. En veel mensen die nu het laatst zijn, zullen straks het eerst zijn.”

 Overweging 3

Tóén: de apostelen: “Wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd”. Nú: wij: “Wij proberen u te volgen”, zonder alles achter te laten. Want wij zijn geen heiligen. Uitzonderingen daargelaten! Ik kan er zo spontaan niet veel bedenken. Een dalai lama, een paus misschien? Reden om het op te geven? Verre van dat! Ook al krijgen we er niet honderd keer zoveel voor terug, dan toch tien keer, of vijf, of zelfs twee. En in de wereld die nog komt? Wie het weet, mag het zeggen. Wie het gelooft, is een blijde en goed doende ziel: nu al.

 Tekst met op achtergrond melodie: Follow me

Volg mij waar ik ga, in wat ik doe en met wie ik ben.
Geef een deel van jou om deel van mij te zijn.
Volg mij heen en weer, overal, keer op keer.
Neem mijn hand en volg mij alom.

 Voorbeden

Bidden wij om wijsheid voor mensen die heel erg rijk zijn.
Bidden wij voor mensen met een groot verdriet: dat voor hen het onmogelijke mogelijk wordt.
Bidden wij voor mensen die vervolgd worden door onrecht.
Bidden wij voor wie ons dierbaar waren en zijn.
Amen.

Acclamatie: Dan nog

Dan nog, dan nog klamp ik mij, klamp ik mij
vast aan jou, of je wilt of niet, op ongenade of genade.
Ik zal red mij, red mij roepen, of zoiets als heb mij lief.

 Bede van ons samenzijn

Wie zich breken laat als brood,
vindt een mens als bondgenoot.
Wie gaat delen van de wijn,
zal een bron van vreugde zijn.
Wordt elkanders wijn en brood:
dit geheim is levensgroot!

Bidden wij het Onze Vader uit het Lucasevangelie:

Onze Vader

Onze Vader,
die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden
ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen
hun schuld vergeven:
en leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade. Amen.

 Vredeswens

Laten wij elkaar en iedereen vrede toewensen,
vandaag en altijd.
Laten wij elkaar en iedereen toewensen
dat wij de goede boodschap verstaan.
Laten wij elkaar en iedereen toewensen
dat wij ons brood breken en het samen delen.
Laten wij dit zingend bevestigen:

 Vredes- en communielied: Wij zoeken u (mel. Brightest and best, Epiphany)

Wij zoeken U als wij samenkomen,
hopende dat Gij aanwezig zult zijn,
hopende dat het er eens van zal komen:
mensen in vrede vandaag en altijd.

Wij horen U in profetische woorden,
hopende dat wij uw boodschap verstaan,
hopende dat zij voor ons gaan verwoorden
waarheid en leven, de bron van bestaan.

Wij breken brood en wij delen het samen,
hopende dat dan het wonder geschiedt,
hopende dat wij op hem gaan gelijken
die ons dit teken als spijs achterliet.

Slotgebed

Die zachte fluistering,
was jij dat God?
Heel zacht, heel stil, haast ongemerkt?
Zó dat ik het eerst niet hoorde?

Luisterde ik niet goed?
Sprak jij te stil?
Of hoorde ik je niet
omdat jouw aanwezigheid zo vanzelf spreekt,
en jouw fluistering er altijd is?

Net als de wind,
die door de bomen ruist,
die mijn gezicht streelt,
en die pas opvalt als hij zwijgt.
Zoals de lucht
die ik in- en uitadem
er altijd is.
Ongemerkt.
Gewoon.
Onmisbaar.

Ik mocht je gaan ervaren, God,
in de warmte van mens tot mens,
in een blik, een handdruk, een gebaar.
En gaandeweg de rit,
langzamerhand, op kousenvoeten,
ben ik het gaan horen:
jouw roep naar mensen,
en naar mij.

Blijf ons roepen, God!

Wegzending

Tegenwoordig, in de dagen dat bijbelse kamelen veranderen in dromedarissen, hoor ik vaak, als ik in de stad ben, het carillon van de Sint-Jan of van het stadhuis het lied spelen “Vervuld van uw zegen”. Ik heb het gekozen om te zingen als slotlied, om ermee onze wegen te gaan van hier, uit dit huis, om te zaaien onder wie met ons leven. In de naam van die wij noemen Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

 Slotlied: Vervuld van uw zegen

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden,
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord,

om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal.

We horen de Schrift

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
2 oktober 2021 |  Truus van Kaam
Lectoren Maria Claessens en Toon van Mierlo
WE HOREN DE SCHRIFT

Lied
Dit huis is een huis waar de deur open staat
waar zoekers en zieners, genood of gekomen
hun harten verwarmen van toekomst gaan dromen
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.

Dit huis is een huis waar in God ons verstaat,
waar zwijgers en bidders, gehoord en begrepen
hun woorden bewaren in stilte bewegen
naar verten die gloren ,aan wanhoop ontstegen
waar vriendschap en liefde, waar daadkracht bestaat

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen
om uiting te geven aan waar zij van dromen
waar door een beweging ontstaat die gaat stromen
die nooit meer, door niemand zich inperken laat

Welkom
Lees meer →

Het zout in jezelf

25 & 26 september 2021 |  Franneke Hoeks

Lectoren Maria Hoitink & Karel Bierlaagh

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link:
https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .  De viering wordt in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de youtubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Welkom
Dag allemaal. Fijn dat u heeft afgestemd op deze viering van de San Salvatorgeloofsgemeenschap.  Misschien kijk je thuis, alleen of met anderen. Het kan ook zijn dat je op zondag in Cello bent om inspiratie op te doen naar aanleiding van de verhalen van vandaag. Het zijn pittige woorden die we vandaag horen.  Wie mag spreken in Godsnaam! En wat is er nodig om de naam van de Eeuwige levend te houden in onszelf. Jezus spreekt ongezouten de waarheid. De weg van God is een radicale weg. Gelukkig zijn we niet alleen.  Waar je ook bent, hoe je ook viert weet dat je verbonden bent met anderen en met de Eeuwige. Ik hoop dat dit moment vol stilte, gebed, muziek, verhalen en beelden je brengt wat je nodig hebt.


Gebed met woorden uit psalm 19

Eeuwige, wij laten ons door uw wetten leiden,
Vergeef ons wat we verkeerd doen,
ook de fouten die we onbedoeld maken.
Bescherm ons tegen slechte gedachten.
Laat die geen macht over ons krijgen.
Dan zullen we zijn zoals u ons bedoeld hebt.
Mooie, mensen die zorgdragen voor elkaar.
Eeuwige, luister naar de woorden van dit gebed
Het is mijn geschenk aan u.
Bij u ben ik veilig, u bent mijn redder.


We ontsteken het licht

Acclamatie
Neem mij aan zoals ik ben, zuiver uit wie ik zal zijn
Druk uw zegel om mijn ziel en leef in mij.

Bij de verhalen 

We lezen vandaag twee Bijbelverhalen. Eeuwenlang vonden mensen troost en steun in deze teksten. Vandaag worden ze gelezen vanuit verschillende huizen in de stad. Dat ook wij vandaag wijsheid, troost en moed mogen vinden in deze woorden.


We lezen Eerste lezing Numeri 11, 24-29
Daarna riep Mozes zeventig leiders van het volk bij zich. Ze moesten in een kring om de heilige tent gaan staan. Toen kwam de Eeuwige in de wolk die boven de tent hing. Hij sprak met Mozes. En hij gaf de zeventig mannen een deel van de geest die hij aan Mozes gegeven had. Meteen begonnen de leiders te spreken als profeten. Dat deden ze alleen op dat moment, daarna nooit meer.
Eldad en Medad hoorden ook bij de zeventig mannen, hun naam stond op de lijst. Maar zij waren niet naar de heilige tent gegaan. Ze waren nog ergens anders in het kamp. Toch kregen zij ook de geest van de Eeuwige. En ook zij begonnen te spreken als profeten.
Toen dat gebeurde, rende een jongen naar Mozes toe. Hij riep: ‘Eldad en Medad lopen rond in het kamp en ze spreken als profeten!’ Jozua, de zoon van Nun, was de dienaar van Mozes. Hij zei tegen Mozes: ‘Zeg alstublieft dat ze daar meteen mee ophouden!’
Maar Mozes zei: ‘Ben je bang dat ik het erg vind wat er gebeurt? Helemaal niet! Ik zou wel willen dat de Eeuwige aan het hele volk zijn geest gaf. En dat alle Israëlieten gingen spreken als profeten!’


Bezinning

Dat we allemaal spreken als profeten! Dat zou wat zijn! De krant lezend, TV kijkend of scrollend langs facebook berichten zou je haast denken dat we een overschot aan profeten hebben. We hebben in ieder geen te kort aan standpunten en een overschot aan mensen die hun wijsheid van de daken schreeuwen. Zijn dat de profeten van vandaag de dag?
De Hebreeuwse profeten fungeerden als spreekbuizen van God tot de mensen en andersom. Ze werden gekozen door God, vaak tegen hun eigen wil in. Spreken als profeten is luisteren naar die stem van de Eeuwige en gaan voorbij je eigen gelijk. Profetisch spreken is god in al zijn of haar vormen kennen weten van zijn of haar weg met de mensen.

Lied

Gij zijt Gij godheid barmhartig lankmoedig
overvloeiend van vriendschap en trouw.

Gij draagt ons onze zonden niet na.
Gij zult geen kwaad met kwaad vergelden.
Groter dan onze zonden zijt Gij

Gij zijt Gij godheid barmhartig lankmoedig
overvloeiend van vriendschap en trouw.

Zoals een man voor zijn kinderen barmhartig is
zijt Gij voor ons een barmhartige Vader.
Gij kent ons toch.

Gij zijt Gij godheid barmhartig lankmoedig
overvloeiend van vriendschap en trouw. 2x

We lezen Marcus 9, 38-50

Toen zei Johannes tegen Jezus: ‘Meester, wij hebben iemand gezien die uw naam gebruikt om kwade geesten weg te jagen. Wij zeiden dat hij daarmee moest ophouden. Want hij hoort niet bij ons.’ Maar Jezus zei: ‘Laat hem zijn gang gaan. Hij gebruikt mijn naam om een wonder te doen. Zo iemand zal niet snel iets slechts over mij zeggen. Wie niet onze vijand is, is onze vriend. Luister goed naar mijn woorden: Iemand die een beker water aan je geeft omdat je bij mij hoort, krijgt zeker een beloning van God.’
Jezus zei: ‘Iemand die een gelovige weghaalt bij God, krijgt een zware straf. Het zou beter voor hem zijn als hij met een zware steen om zijn nek in zee gegooid was. Stel dat je hand iets slechts doet, iets dat jou weghaalt bij God. Hak je hand dan af. Beter met één hand naar het eeuwige leven, dan met twee handen naar de hel, waar het vuur nooit uitgaat. Stel dat je voet iets slechts doet, iets dat jou weghaalt bij God. Hak je voet dan af. Beter met één voet naar het eeuwige leven, dan met twee voeten naar de hel. Stel dat je oog iets slechts ziet, iets dat jou weghaalt bij God. Ruk je oog dan uit. Beter met één oog naar Gods nieuwe wereld, dan met twee ogen naar de hel. Want daar brandt een vuur dat nooit uitgaat, en daar blijven de wormen maar aan je vreten.’ Jezus zei verder: ‘Iedereen wordt getest om te zien of zijn geloof zuiver is. Het moet zo zuiver zijn als zout. Zout is iets goeds. Maar als het zijn zoute smaak verliest, is het waardeloos. Je kunt het niet opnieuw zout maken. Zorg daarom dat je het zout in jezelf niet verliest. Dat betekent: leef in vrede met elkaar.’

Bezinning
Oeps. Wat een harde woorden uit de mond van Jezus: dat zijn we niet gewend en het voelt niet prettig. Misschien gaan je oren op slot als je dit hoort. Dit soort gezouten teksten voelen oncomfortabel. Maar toch een poging tot begrijpen omdat ik geloof dat we altijd het gesprek aan moeten gaan, ook met mensen en gedachten die we liever niet zouden horen.
Als de leerlingen tegen Jezus zeggen dat ze een ander, die niet bij ons hoort, maar wel spreekt en handelt uit naam van Jezus dan lijken ze een schouderklopje te verwachten. Niet dus. Jezus wijst ze terecht!  Wat mooi dat in deze Marcus tekst staat ‘wie niet onze vijand is, is onze vriend’. Dat klinkt anders de woorden uit Matheus “wie niet voor mij is, is tegen mij.’ Marcus geeft meer ruimte aan de kring van Jezus-mensen.  Die kring is veel groter dan je denkt.  Dat vraagt van de leerlingen -en van ons misschien ook wel- het opgeven van het vertrouwde groepsgevoel, van je eigen belangrijkheid en je eigen gelijk.
Jezus was een verhalenverteller. Om je boodschap duidelijk te maken moet je soms in overdrijving schieten. Ik denk dat dat hier aan de hand is.  Die weg van God, vraagt om radicale keuzes. Geen halve maatregelen. De weg van Jezus is geen weg van laffe lievigheid. Jezus vraagt van zijn leerlingen (en van ons) om streng naar onszelf te zijn. Wat hindert je om stappen te zetten in de liefdevolle beweging van God en Jezus? Dat vraagt om kritisch kijken naar jezelf. Doe je het juiste? Het is niet aan jou of aan mij om anderen onze eigen wil op te leggen. Zoals ook in de eerste lezing Eldad en Medad de zegen van Mozes krijgen zo is de kring van Jezus groter als we denken. Wie niet tegen ons is, is met ons.  Geen gesloten groepsgevoel, maar een openruimte voor mensen die op wat voor manier dan ook de roep van de Eeuwige willen volgen.  Geloof moet zo zuiver zijn als zout.  Zout is smaakmaker: zorg dat je geloof vol pit zit.  Zout gaat bederf tegen: zorg dat je de hoop niet verliest. Zout is teken van verbondenheid: zorg dat je altijd ruimte biedt aan anderen, vooral wie niet gehoord of gezien worden. Zorg daarom dat je het zout in jezelf niet verliest.

Lied

Uit vuur en ijzer, zuur en zout, zo wijd als licht, zo eeuwen oud,
uit alles wordt een mens gebouwd en steeds opnieuw geboren.

Om ijzer in vuur te zijn, om zout en zoet en zuur te zijn,
om mens voor een mens te zijn wordt alleman geboren.

Om water voor de zee te zijn om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein, gezocht, gekend, verloren.

Om avond- en Morgenland om hier te zijn en overkant,
om hand in een andre hand, om niet te zijn verloren.

Om oud en wijs als licht te zijn, om lippen, water, dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn, gaat iemand tot een ander.

Naar verten die niemand weet, door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed gaan mensen tot elkander.

Voorbeden
Wij bidden voor mensen aan wie geen recht wordt gedaan. Mensen in landen waar de overheid de vrijheid van meningsuiting beperkt, mensen gevangenzet. Mensen op de vlucht, mensen die vastzitten in Griekenland. Mensen in Nederland die het afleggen tegen de instanties en zo onvoldoende inkomen hebben, onvoldoende zorg, geen huis. Dat hen recht mag worden gedaan

Wij bidden U voor onze aarde, die is uitgeput, vergiftigd, verdroogd of ondergraven,
Voor de armen die als eersten te lijden hebben onder de gevolgen: overstromingen hongersnood, orkanen, aardbevingen. Dat wij zorg hebben voor de aarde en voor al haar bewoners

Wij bidden voor mensen die zich inzetten voor een rechtvaardige wereld en het behoud van de aarde, vaak tegen de stroom in. Dat zij de kracht vinden om met geduld en vertrouwen hun weg te blijven gaan.
Acclamatie Oh lord hear my prayer

We bidden voor wie ziek zijn dat zij zachtheid mogen ontmoeten en steun en zorg op hun weg. We bidden voor wie we missen, onze dierbare overledenen. Dat zij zich thuis mogen weten bij jou.

Lied Koester de namen

Koester de namen die wij hier gedenken:
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.
Laat de zon van uw aangezicht
over ons opgaan.
Zegen ons allen
met het licht van uw ogen.
Zie met ontferming naar onze aarde
houd in uw hoede wie haar bewonen.
Houd ons omsloten thuis in uw zegen.

Laten we samen de woorden bidden die Jezus ons heeft meegegeven. Laten we ze vandaag klinken als geloofswoorden die ons aansporen de weg van recht en vrede te gaan. Onze Vader

Vredewens
Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen. Wees scherp, wees kritisch, blijf alert. Zorg dat het geen zouteloze bedoening wordt. Maar ook: en bewaar onder elkaar de vrede. Niet de zoete lieve vrede van de mantel der liefde die alles bedekt. Maar de vrede als werkwoord, die voortkomt uit een actieve betrokkenheid en een echte openheid voor elkaar, waarin er altijd meer kan gebeuren dan je vooraf gedacht had en meer mensen mee blijken te doen dan jij had vermoed.  (Bert Altena)

Lied Vrede voor jou

Slotgedachte naar een verhaal van de Pueblo-indianen Maria

Het gaat er niet om dat God daarboven is.
Het gaat erom dat hij om mij heen is,
in mij, in jou, in het gras, in dit boek.
Het gaat erom dat hij overal is.
Ik voel het om mij heen. Ik ben geborgen. Dank

Zegen

Moge God ons zegenen met onrust bij gemakkelijke antwoorden,
halve waarheden, en oppervlakkige relaties
zodat er diepgang vanuit ons hart moge leven.
Moge God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid,
onderdrukking, en uitbuiting van mensen
zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid, en vrede.
Moge God ons zegenen met tranen
die we plengen voor hen die lijden door pijn, verwerping, honger, en oorlog
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.
En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid
dat we geloven een verschil te maken in de wereld.
Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.

***

Reageren op deze viering vinden we fijn.

Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

www.sansalvatorgemeenschap.nl

De poort van samen delen

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
19 september 2021  | Eerste Communieviering van Bram, Saar, Samuel, Milan en Noa

De poort van samen delen
Melodiek o.l.v. Marcel van der Maeden | Piano Joost Boekhoven

Openingslied
Dit huis vol mensen weet jij wie ‘t zijn? Ik mag het hopen.
Heb jij ons geteld, ken jij ons bij name? Dan ben je de enige.
Welkom

Lied van het licht
Lichtje dat voor ieder schijnt
Lichtje van het leven
Lichtje dat voor ieder schijnt
Licht geeft ons het leven

Gebed
Goede God, dankzij Jezus zijn we hier bij elkaar.
Hij heeft ons gevraagd te blijven werken aan een mooie wereld en op die manier te blijven denken aan hem.
Hij heeft ons laten zien, hoe jouw liefde door de wereld gaat, hoe jij er voor ons wilt zijn.
Laat dit uur een feest van liefde zijn, een feest van verbondenheid met elkaar, een feest van verbondenheid met Jezus, die ons vraagt met elkaar te delen, in de naam van jou God die we kennen als Vader, Zoon en Goede Geest. Amen.

Acclamatie Bij u is de bron van het leven en in uw licht zien wij het licht.
Verhalen

MARCUS 4, 30-34
Jezus zei verder: ‘Willen jullie weten waar Gods nieuwe wereld op lijkt? Ik zal nog een voorbeeld geven. Gods nieuwe wereld lijkt op een mosterdzaadje. Dat is het kleinste zaadje dat er is. Maar als je het zaait in de grond, dan groeit er uit dat kleine zaadje een boom. Die boom wordt het grootst van alle planten en krijgt dikke takken. In de schaduw van die boom kunnen vogels hun nest bouwen.’

Lied  Van de Een en  ander
Voordat ik bomen zag,
de hazelaar in bloei, in kou,
de steeneik, de kastanje, zag ik jou. (2x)

Mijn zusje, mijn geliefde,
mijn verre vriend mijn hart is aan.
Mijn naastetje, wat heb ik jou,
wat heb jij mij gedaan?

Voordat de zee mij riep,
haar spiegel, tij en tegentij,
de poolster, de windstilte,
riep jij mij.

Ik kocht een fluit,
ik floot een sluier
om je heen van vuur,
een lichaam meer,
tegen de lange duur.
Als ik ooit komen zou
waar bronnen zijn, bauxiet,
een paar gewiekster woorden
dan dit: ben jij daar?
Mijn zusje, mijn geliefde,
mijn verre vriend mijn hart is aan.
Mijn naastetje, wat heb ik jou,
wat heb jij mij gedaan?
Voordat ik bomen zag,
de hazelaar in bloei, in kou,
de steeneik, de kastanje, zag ik jou.

Verhaal van Tobi
Tobi gaat met zijn moeder naar de markt. Hij helt haar de verse groenten uit hun tuin uit te stallen. Als dat gedaan is kijk hij of hij vriendjes ziet met wie hij kan spelen.
Ha daar is Joram, zijn buurjongen. Die komt al naar Tobi toe en vraagt: ‘Ga je mee de heuvels is? Jezus is daar. Misschien gaat hij weer een verhaal vertellen.”
‘Ja,’ zegt Tobi, ‘even mijn moeder vragen of ik weg mag.’ Zijn moeder heeft zijn hulp niet meer nodig. Ze doet een paar broden en gedroogde visjes in een mandje en zegt: ‘Neem die maar mee voor vanmiddag.’ Het is lente. De zon schijnt. Overal op de groene heuvels bloeien bloemen. Al snel merken Tobi en Joram dat zij niet de enigen zijn die Jezus willen zien. Er zijn een heleboel mensen onderweg. Ook zieke mensen die geloven dat Jezus hem beter kan maken. Jezus zit met zijn leerlingen op een mooie rustige plek die nu volstroomt met mensen. Tobi en Joram vinden een plaatsje heel dichtbij. Zo kunnen ze het goed horen als Jezus iets vertelt. En Jezus vertelt. Hij vertelt over het land van God dat lijkt op een klein mosterdzaadje. Een heel klein zaadje. Je kunt het haast niet zien. Maar als het in de aarde valt, gaat het groeien. Dat wordt het een grote boom met heel veel takken en bladeren.
Jezus kijkt de kinderen aan en zegt: ‘Is dat geen wonder? Zo’n piepklein zaadje en dan zo’n grote boom. De vogels kunnen hun nesten erin bouwen! Zo is het ook met het land van God. Dat begint heel klein, maar het groeit en groeit….’
Tobi en Joram zien dat Jezus zieke mensen bij zich roept en hen beter maakt. Maar dan komt Filippus, een van de leerlingen die Jezus overal volgen, naar hem toe. ‘De zon gaat bijna onder’, zegt hij. ‘Het wordt tijd dat de mensen naar huis gaan om te eten.’
Jezus zegt ‘We kunnen hen niet zonder eten naar huis sturen. Geven jullie ze maar te eten.’ Verbaasd kijkt Filippus Jezus aan. ‘Maar Jezus, er zijn hier wel vijfduizend mensen, dat kunnen we toch niet. We hebben geen geld om zoveel brood te kopen.’
Tobi heeft alles gehoord. Hij heeft zijn brood en vissen nog niet opgegeten. Hij laat ze aan Filippus zien ent zeg: ‘Die mag Jezus wel van me hebben.’
‘Hier is een jongen met vijf broden en twee vissen,’ zegt Filippus tegen Jezus. ‘Het is iets, maar veel te weinig om iedereen te eten te geven.’ ‘Wil je die aan mij geven?’, vraagt Jezus. ‘Dat is lief. Laat alle mensen maar gaan zitten in het gras.’
Als iedereen zit, pakt Jezus een brood uit het mandje van Tobi en houdt het omhoog. ‘Dank u God, Schepper van het heelal voor het koren dat groeit op de aarde en voor dit brood dat ervan gemaakt is.’
Dan breekt Jezus het brood in stukken en deelt het uit. Alle broden en vissen deelt hij uit. En iedereen kan eten zoveel hij wil.
‘Het lijkt wel of we in het land van God zijn, ’zegt Tobi tegen zijn vriend. Als niemand meer honger heeft zegt Jezus: “Haal nu maar op wat er over is, want het is zonde als er iets wordt weggegooid.’ De leerlingen halen twaalf manden met brood op.
En dan, dan is het tijd om naar huis te gaan. Jezus staat op en zoek een stil plekje voor zichzelf. Tobi en Joram gaan op weg naar huis. Het is al donker als ze thuiskomen. Tobi vertelt het hele verhaal van de broden en vissen die genoeg waren voor iedereen aan zijn moeder. ‘Misschien Tobi, misschien is Jezus wel een koning. Maar dan wel een heel andere dan iedereen denkt,’ zegt ze.
Acclamatie  Oren en ogen gaan open voor Jezus. Hij gaat ons voor op de weg van het licht.

In gesprek
over het land van samen delen

Geloofslied
Er is een land voorbij de poort.
Je kunt er heen,
bent er niet alleen.
Het is een thuis
waar je welkom bent
en waar iedereen je kent.
Er is een land voorbij de poort.
Je kunt er heen
bent er niet alleen.
Kom ga mee, iemand roept je naam.
Geef me je hand,
en schuif maar aan.
Er is een land voorbij de poort.
Je kunt er heen
bent er niet alleen.
Ook de vogels bouwen
er hun huis.
Zonder zorgen, zijn ze er thuis.
Er is een land voorbij de poort.
Je kunt er heen
bent er niet alleen.
Heb je verdriet,
ging het verkeerd?
Tranen drogen, boosheid keert.
Er is een land voorbij de poort.
Je kunt er heen
bent er niet alleen.
Het is een bron
die leven doet.
Brood en liefde in overvloed.
Er is een land voorbij de poort.
Je kunt er heen
bent er niet alleen.
Brood en wijn
geven de kracht
ga op weg
je wordt verwacht.

Rond de tafel

Kaarsjes | Instrumentale muziek

Voorbeden

Wij bidden tot jou lieve god
dat kinderen overal op de wereld
veilig op kunnen groeien,
dat zij naar school kunnen
en voldoende ruimte hebben om te spelen,
te lachen en kind te zijn.

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, Laudate Dominum.

Wij bidden tot jou lieve god,
denk aan alle mensen op de wereld
zorg dat mensen vrienden worden en geen oorlog voeren.
zorg dat mensen delen zodat niemand honger hoeft te hebben zorg dat mensen veilig kunnen wonen en niet hoeven vluchten.

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, Laudate Dominum
.

Wij bidden tot jou lieve god,
voor mensen die ziek zijn, zich alleen voelen
voor kinderen die gepest worden
en mensen die verdrietig zijn
dat zij mogen voelen dat er iemand is die om hen geeft.

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Wij bidden tot jou lieve god, voor deze vijf kleine mensen die vandaag hun eerste communie doen.  Ieder van hen is verbonden met anderen. Ouders, grootouders, broertjes, zusjes, vrienden en familie.  Zij en wij zijn en blijven verbonden, ook met mensen die er niet meer zijn. Als mensen dood zijn, zijn ze niet zomaar verdwenen. We dragen ze bij ons in ons hart. Hun namen blijven klinken in ons midden.
Lied Koester de namen
die wij hier gedenken:
dat zij geborgen zijn
in uw genade,
dat zij gekend zijn
bij U en bij ons.
Laat de zon van uw aangezicht
over ons opgaan.
Zegen ons allen
met het licht van uw ogen.
Zie met ontferming
naar onze aarde
houd in uw hoede
wie haar bewonen.
Houd ons omsloten
thuis in uw zegen.

Tafelgebed

In de geest God zijn wij hier samen, als vrienden aan één tafel, om Jou te danken voor alles wat groeit en bloeit,
voor de wereld waarop wij wonen, dat Jij een moeder en vader wilt zijn, voor grote en kleine mensen,
dat Jij ons roept om goed te zijn, om te delen met elkaar.
Alle mensen samen
niemand meer alleen.
Rond de ene tafel
alle mensen één

Wij danken Jou voor Jezus van Nazareth, een bijzonder mens die zorgde dat iedereen mee mocht doen en ons leerde te blijven werken aan  dat land van god, in vriendschap met elkaar.
Alle mensen samen,
niemand meer alleen.
Rond de ene tafel,
alle mensen één


We zijn rond deze tafel om te denken aan Jezus. Op de laatste avond vierde hij feest met zijn vrienden en vriendinnen. Jezus nam het brood in zijn handen en zei
God, dank je wel voor het koren dat groeit op de aarde  en voor dit brood dat ervan gemaakt is We delen dit brood hier met elkaar. Dit brood is als mijn leven.

Toen nam Hij een beker druivensap gaf die aan zijn vrienden en zei: dank je God voor de druiven die groeien op aarde
Voor het sap dat ervan gemaakt is. Deel deze beker met elkaar zodat niemand meer dorst zal hebben. Brood en dit sap zijn zoals ik.  Deel met elkaar en als jullie dit doen Denk dan aan mij.

De dag daarna is Jezus gestorven maar niet voorgoed. Iedere keer als wij samenzijn, als vrienden aan één tafel,
ontmoeten wij Jezus, in het delen van brood en wijn en zijn we met elkaar in het land van God dat land waarin mensen samen delen wat ze hebben.

Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Vredeswens | Vredeslied
Vrede voor jou en alle goeds je vrienden.
Wie aan God vasthoudt zal niets ontbreken.
Vrede voor jou en alle goeds je vrienden.
Alleen God slijt niet.
Brood voor communicanten
Brood en sap voor iedereen

Instrumentale muziek

We eten en drinken samen

Lied met het licht van de zon
Een wereld vol mensen van allerlei slag:
oorlog en vrede, een lied en een lach
en tussen hen in de vreemdeling,
een vreemde vogel, rijk getooid
met het licht van de zon
en de lach van de maan
en de sterrentwinkeling
van de hemel in zijn oog:
al de kleuren van de regenboog.
Hij leeft met de mensen en ‘t doet er niet toe
of hij nu vriendschap of weerstand ontmoet,
want waar hij ook gaat verdwijnt de haat
het hart gaat open, hoop verschijnt…
door het licht van de zon
en de lach van de maan
en de sterrentwinkeling
van de hemel in zijn oog:
al de kleuren van de regenboog.
Hij brengt met zijn woorden de hoogmoed ten val,
naklinken doet hij zijn lied overal:
er schuilt in zijn hart alleen muziek,
hij is van vrede overvol
met het licht van de zon
en de lach van de maan
en de sterrentwinkeling
van de hemel in zijn oog:
al de kleuren van de regenboog.
Hij schonk aan de mensen zijn levensgeheim:
aarde wordt hemel, een nieuw paradijs
toen hij aan het kruis ons ruimte gaf,
zijn levensadem, geest en kracht.
Om vol vrede en vrij
te gaan leven als mens
onweerstaanbaar voor het hart,
even rijk gekleurd als Hij:
als die vreemde vogel vogelvrij.

Slotgedachte
Dat land van God?
‘Het is onmogelijk’, zei trots.
‘Het is riskant’, zei ervaring.
‘Het is zinloos’, zei rede.
‘Probeer het gewoon’, fluisterde het hart.

Zegen
Lieve god,
laat ons nu naar huis gaan
met jouw uitnodiging in ons hart.
De uitnodiging om iedere dag
de wereld een beetje mooier te maken
Dat doen we in jouw naam, goede God
die we kennen als vader, zoon en goede geest.

Slotlied
Dat ik aarde zou bewonen
niet op vleugels als een arend,
niet in schemer als een nachtuil
niet kortstondig als een bloem,
niet op vinnen onder water,
niet gejaagd en niet de jager,
niet op hoeven, niet met klauwen,
maar op voeten twee
om te verte te belopen,
om de horizon te halen
en met handen die wat kunnen:
kappen, ruimen, zaaien, oogsten;
met een neus vol levensadem,
met een buik vol van begeren
met een hoofd niet in de wolken,
wel geheven naar de zon,
Om te overzien de aarde,
haar te hoeden als een kudde,
haar te dienen als een akker
en te noemen bij haar naam.
Dat ik ben, niet meer of minder,
dan een mensenkind van mensen,
een van velen, én met allen,
groot en nietig, weerloos, vrij,
om te zijn elkaar tot zegen,
om te gaan een weg van dagen,
liefdesweg die ooit zal leiden
naar en menselijk bestaan.

Vergeving

Beste mensen,

De komende zondag zal er een viering in kleine kring zijn.
Dit betekent dat niet alles van tevoren vastligt.
Natuurlijk zijn er de Schriftlezingen van dit weekend waarover we samen nadenken.
Er kan ook inbreng zijn van de deelnemers, dus er zijn geen vaste teksten, maar enkele aanzetten om zelf over na te denken.
De Schrift laat ons nadenken over vergeving ontvangen en vergeving schenken, over Gods oneindige goedheid.
Wij bidden: vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven…
Dit lukt soms niet echt en wat bidden we dan?
De koning uit het evangelie scheldt zo ongeveer anderhalf miljoen jaar aan dagloon kwijt. Zo goed is God voor de dienaar……(Mt 18, 21-53)
Zijn wij zo goed als God voor elkaar?

De woorden van de psalm 103 kunnen ons steunen:
Psalm 103

Duren zal de liefde van God
Voor allen die Zijn woord aanvaarden en het volbrengen

Hij roept mij weg uit het graf
Mijn jeugd herleeft als een arend.
Alle verdrukten doet Hij recht,
Oprijzende liefde.

Hij kent ons. Hij vergeet niet
Dat wij zijn: stof van de aarde.
Zonsopgang is Hij, vergeving
Zover als het westen van het oosten vandaan is.

Mensen hun dagen zijn als het gras,
Bloemen in het open veld,
De wind waait, ze zijn verdwenen,
Wie weet waar ze gestaan hebben?

Maar duren zal de liefde van God
Voor allen die Zijn woord aanvaarden
En het volbrengen

Gij zijt Gij,
God barmhartig lankmoedig
Overvloeiend van vriendschap en trouw.

Gij draagt ons onze zonden niet na
Gij zult geen kwaad met kwaad vergelden
Groter dan alle zonden zijt Gij.

Zoals een man voor zijn kinderen barmhartig is
Zijt Gij voor ons een barmhartige vader
Gij kent ons toch-

Hieronder vindt U de lezing uit Jezus Sirach 27.30-28.7

Wrok en gramschap zijn iets afschuwelijks, alleen een zondaar blijft ermee rondlopen.
Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen: hij zal zijn zonden nooit uit het oog verliezen.
Vergeef uw naaste zijn onrecht:
Dan worden wanneer u er om bidt, uw eigen zonden kwijtgescholden.
Kan een mens die tegenover een medemens in zijn gramschap volhardt,
Bij de Heer zijn heil komen zoeken?
Kan hij, die onverbiddelijk is voor zijn evenmens, om vergeving bidden voor zijn eigen zonden?
Als iemand die zelf maar een mens is in zijn wrok volhardt,
Wie zal dan verzoening bewerken voor zijn zonden?

Denk aan het einde en houd op met haten;
Denk aan de ondergang en de dood en houd u aan de geboden.
Denk aan de geboden en wrok niet tegen uw naaste;
Denk aan het verbond met de Allerhoogste
En zie door de vingers wat maar onwetendheid is.

Ik wens u toe dat het verbond met de Allerhoogste en de woorden van de  psalm U tot steun zijn bij uw overdenking.

Een hartelijke groet en Gods zegen

Truus van Kaam

Die stem volgen – 4 september 2021

Voorganger Franneke Hoeks
Lectoren Toon van Mierlo & Corrie Dansen
Melodiek o.l.v. Hans Wagemaekers | Piano Coby Wagemans

Openingslied – Samenzang

De vreugde voert ons naar dit huis,
waar ‘t Woord aan ons geschiedt. Lees meer →

Zien kun je leren

28 & 29 augustus 2021 Franneke Hoeks

Lectoren  ria van Luyk en Toon van Mierlo

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .  De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de YouTube viering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Welkom

Stilte

Gebed

Goede God
Wees bij ons nu we ruimte maken
voor jouw verhaal
van het goede leven voor allen.
Als we niet kunnen horen – open onze oren
Als we niet durven zien – verhelder onze blik
Als moed verliezen- wees onze steun
Als ons hart blokkeert – schep ruimte in ons
Als jij ons verstand te boven gaat – geeft ons vertrouwen
Amen Lees meer →

De wijsheid heeft haar huis gebouwd

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
21 & 22 augustus 2021
Voorganger: Wilton Desmense
Lectoren: Marga van de Koevering en Ria van Luijk

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator.
Dat kunt u vinden via de volgende link:
https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ
De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd. U kunt dan de viering van dit
weekend aanklikken.
De link en de YouTubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij
de tekst van de viering. Lees meer →

“Juichen, jubelen”

 San Salvatorgemeenschap  
 15 augustus 2021

“Juichen, jubelen”

Voorganger:  John Parker

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ . De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd. U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de YouTube viering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe. Lees meer →