Vieringen

EEN GOUDEN KALF


 San Salvatorgemeenschap    2 augustus 2020

Voorganger:  John Parker

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ.


Wij wensen u een mooie viering toe.

Vooraf: muziek van Esther Abrami nr. 10 A new beginning. (Youtube audio library)

Inleiding: Welkom iedereen bij onze wekelijkse viering.
Ondanks het coronavirus en alle beperkingen daar omheen zijn wij trouw gebleven aan ons wekelijks moment van gebed, van contemplatie, van vieren. Vandaag, naar aanleiding van 2 verhalen uit de Schrift komen wij weer bij elkaar op een nieuw manier, om te vieren. Alle bezigheden van de afgelopen dagen brengen wij met ons mee. Velen zijn heel belangrijk voor ons, sommigen minder, zo als wij nog stappen zetten op een weg, die niet nieuw is maar die nog niet de oude, bekende, vertrouwde weg is. Hoe gaan we dit verder doen? Ik mag denken dat na deze vreemde tijd wij op een minder individualistische wijze zullen gaan leven, misschien meer sociaal, meer samen. Want diegene die zich als onafhankelijk opstelt, als een volwassene, die niets en niemand nodig heeft, die is verloren.
Laten wij even tot rust komen, om te bezinnen.
Bezinning: Eeuwige, zonder gezicht, zonder beeld, wij herkennen u door uw geest die verschijnt in mensen, die spreekt en handelt in en door mensen. Met elkaar kunnen wij verdriet en vreugde delen en zo in U troost en geborgenheid vinden. Moge uw geest altijd bij ons zijn, uw aanwezigheid onder ons en met ons. Amen.
Acclamatie:
Dat wij volstromen met levensadem
Dat wij volstromen met levensadem
en schreeuwen eindelijk geboren
en lachen eindelijk geborenen weten eindelijk geboren

De lezingen worden vandaag verzorgd door Toon van Mierlo en Corrie Dansen. Eerst leest Toon een tekst uit het boek Nehemia.

1elezing:Nehemia 9, 15-20Toon
U gaf brood uit de hemel toen ze honger hadden. U gaf water uit de rots toen ze dorst hadden. U beval hun om het land te gaan veroveren, het land waarvan U beloofd had dat U het hun zou geven. Maar onze voorvaders deden verkeerd tegen U. Ze waren koppig en ongehoorzaam en deden niet wat U zei. Ze weigerden te luisteren. Ze dachten niet meer aan de wonderen die U voor hen had gedaan. Ze waren koppig en ongehoorzaam. Ze zochten zelfs een leider die hen moest terugbrengen naar het land van slavernij.
Maar U bent een God die vergeeft. U bent liefdevol en geduldig. U heeft hen niet verlaten. Zelfs niet toen ze een gouden kalf hadden gemaakt en zeiden: “Dit is jullie god die jullie uit Egypte heeft bevrijd. “Zelfs toen ze U zo vreselijk beledigden, heeft U hen niet verlaten in de woestijn. Want U bent liefdevol en vriendelijk. De grote, hoge wolk die hen overdag leidde, verliet hen niet. En de wolk van vuur die hun ‘s nachts licht gaf en hun de weg wees, ging niet bij hen weg. U heeft hun uw goede Geest gegeven om hen alles te leren. U heeft manna gegeven toen ze honger hadden, en water toen ze dorst hadden.
Lied: Een schoot van ontferming
Een schoot van ontferming is onze God
hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel
Hij is ons verschenen toen wij in duisternis waren
in schaduw van dood
Hij zal onze voeten richten op de weg van de vrede.


2elezing: Matteus 14
, 13-21Corrie
Toen Jezus het bericht van de moord op Johannes vernomen had, voer Hij vandaar in een boot weg naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar het gerucht hiervan drong tot het volk door en het ging Hem te voet uit hun steden achterna. Toen Hij bij zijn landing dan ook een grote menigte zag, kreeg Hij diep medelijden met hen, en Hij genas hun zieken. Tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden: “Deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag. Stuur dus het volk weg om in de dorpen eten te gaan kopen.” “Het is niet nodig dat zij weggaan” –zei Jezus hun–, “geeft gij hun maar te eten.” Doch zij antwoordden: “Wij hebben hier niet meer dan vijf broden en twee vissen.” Waarop Jezus sprak: “Brengt die dan hier.” En Hij gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het gras. Hij nam de vijf broden en de twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, en nadat Hij de zegen had uitgesproken brak Hij de broden, die Hij aan zijn leerlingen gaf en de leerlingen gaven ze weer aan het volk. Allen aten tot ze verzadigd waren en aan overgebleven brokken haalde men nog twaalf volle korven op. Het waren ongeveer vijfduizend mannen die hadden gegeten, vrouwen en kinderen niet meegerekend.

Overweging:
Het is een bekend beeld uit het leven van Jezus, dat waarin hij 5000 mensen te eten geeft van 5 broden en 2 vissen. Een verhaal dat ons aanspreekt, de fantasie prikkelt. Dit verhaal wordt vaak gezien als een eucharistisch verhaal. Vanwege het gebruik van dezelfde formule en woorden die voorkomen in het verhaal van de laatste avondmaal. Jezus nam het brood, sprak een zegen over uit, brak het en deelde uit.
Zo ‘n eenvoudig gebaar: je neemt brood, je breekt het en je deelt het met anderen. Nergens wordt er gevraagd naar de omstandigheden van de ontvangers. Die hebben honger, die hebben behoefte aan iets, aan hulp om verder hun weg te kunnen gaan. En dit brood wordt hen aangeboden zonder vragen, zonder voorwaarden.
De eerste lezing herinnert aan het verhaal van Mozes en het volk dat uit Egypte is ontsnapt, en dat in de woestijn tot één volk wordt. Toen Mozes op de berg was, in gesprek met de Heer, werd het volk afgeleid. Moe van het wachten op hun leider, maakten zij een standbeeld: iets zichtbaars, iets tastbaars, iets zoals de goden van andere volken.
Als ik nadenk over dit verhaal, zou ik het als een soort waarschuwingsverhaal kunnen lezen. Je niet laten afleiden door valse profeten; blijf trouw aan wat je voor waarheid houdt. Het kan moeilijk zijn, het kan dan verleidelijk zijn een ander pad te nemen, maar blijf trouw aan wat voor jou belangrijk was en is.
Blijf alert, blijf trouw. Eenvoudig zijn, eerlijk zijn. Zeker in de omstandigheden waarin wij nu leven. Er is veel onzekerheid, zelfs angst bij sommigen. Wat is voor mij belangrijk als mens, als lid van de samenleving, en hoe kan ik dat het beste doen? Voor mij en mijn medemensen?

Muziek: van Esther Abrami nr. 4Piano journey(Youtube audio library)

Voorbede:

Nemen wij een paar momenten om te bidden voor familie en vrienden, voor mensen die wij af en toe tegenkomen;
– Laten wij bidden voor alle mensen die in dienst zijn van anderen, in de zorg, in het vervoer, in het verzorgen van hun medemens.
– Laten wij bidden voor onze eigen intenties, voor wie ziek zijn, voor wie zwak zijn geworden, voor wie overleden zijn.

Bidden we: Onze vader die in de hemel zijt,…
Muziek:

Slotgedachte: naar Eugen Drewermann, gelezen door Corrie
Een van Gods wonderen is te zien in het gelaat van veel mensen. Men zegt wel eens dat een mens zo jong is als hij zich voelt. Misschien mag je ook zeggen: een mens is zo mooi als de hoop die hij in zich voelt. Dit te zien in de ogen van mensen die lichamelijk oud zijn, is een ongelofelijk groot geschenk in het leven. Mensen die niet zijn opgehouden te zoeken, te vragen, te geloven, te hopen. Dit heeft ze tot mensen gemaakt en hen, wellicht zonder dat zij het zich bewust waren, dichter tot God gebracht.

Wij zegenen elkaar.

Dat je handen vol vrede zijn, je voeten de goede kant op gaan,
je ogen licht en donker zien,je oren in de stilte God verstaan,
dat je stem met elke nieuwe klank de oude wereld kleur en inhoud geeft, je hart altijd plaats voor liefde heeft.
Zij zo door God gezegend, Vader, Zoon en Goede Geest, Amen.

Twijfel is het begin van wijsheid

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
25 & 26  juli 2020 Voorganger: Wilton Desmense


Wij wensen u een mooie viering toe.

Openingsmuziek: Tim – Jan Wijgers

Welkom

Welkom bij deze viering om samen te beleven. De titel ervan is een citaat van Augustinus. Op zijn gezag zou het wijs zijn twijfel te zaaien. Maar: wat is wijsheid? De vraag stellen is nog niet haar beantwoorden! Ik denk dat dat zelfs onmogelijk is. Wijsheid is een optelsom van vele ervaringen en daarvan weer het gemiddelde. Niet voor niets zijn vele filosofen uitgekomen op uiteenlopende antwoorden. Wij vinden veel wijsheid in het evangelie en hebben er toch ook onze twijfels bij. Wijsheid heb je niet in pacht: je moet haar trachten te verwerven, al doende en lerende.

Openingsgebed

Diep in ons zelf laat U zich soms vinden,
in het besef dat wij mensen zijn met talenten en gebreken.
Daar gloort de kracht om met onze zorgen om te gaan,
de wijsheid om problemen op te lossen,
de liefde om anderen te helpen.
Wij zoeken U, God: laat Uw gelaat vinden.

Acclamatie: De wijze woorden – Bertjan

De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven;
hij wiens kracht in onze zwakheid woont,
beschaamt de ogen van de sterken.

Bij de lezingen

De lezingen worden verzorgd door Marga van de Koevering en Maria Claessens.

Het zijn de lezingen volgens het rooster van dit kerkelijk jaar. Vertrouwde woorden gaan we horen. Maar dat geeft niet. Ook vertrouwde woorden kunnen ons steeds weer raken. Luister maar en laat het over je komen.

Eerste lezing: 1 Koningen 3: 5-12 (De Bijbel in gewone taal)

Die nacht in Gibeon droomde Salomon dat de Heer bij hem kwam. God zei tegen hem: “Je mag mij vragen wat je wilt. Ik zal het je geven.” Salomon antwoordde: “Mijn vader David was trouw aan U, en hij was eerlijk en rechtvaardig. Daarom was u heel goed voor hem. Zo goed dat u hem een zoon gaf die hem kon opvolgen. Want U hebt mij koning gemaakt als opvolger van mijn vader David. Maar ik ben nog jong. Ik heb nog niet zo veel meegemaakt in het leven. En nu ben ik de leider van het volk dat U uitgekozen hebt. Een volk zo groot, dat je het niet kunt tellen. Daarom vraag ik u dit: Leer mij om goed te luisteren. En leer mij om het verschil tussen goed en kwaad te zien. Dan kan ik uw volk leiden. Want hoe moet ik anders dit grote volk leiden?” De Heer vond dat Salomon goede dingen vroeg. Hij zei tegen Salomon: “Ik vind het bijzonder dat je dit vraagt. Dat je niet vraagt om een lang leven, of om veel bezit, of om de dood van je vijanden. Nee, je hebt gevraagd om wijsheid, zodat je goed kunt luisteren en het volk kunt leiden. Daarom zal ik je geven wat je gevraagd hebt. Ik zal ervoor zorgen dat je wijsheid en inzicht krijgt. Zo wijs als jij zult zijn, is nog nooit iemand geweest. En zo wijs zal ook nooit meer iemand zijn.’

Muziek: Uit staat en stand – Melodiek

Uit staat en stand en wijsheid losgewoeld,
omgewaaid, ontwortelde plataan.
Toen heeft hij licht onder zijn schors gevoeld,
een vlaag van knoppen die op springen staan.

Uit jij en jou en woorden weggevlucht.
Ergens heengejaagd. Boomgrens voorbij.
Op adem komen in de dunne lucht,
je eigen hartslag horen. Vogelvrij.

Uit eigen aard en huid naar iemand toe,
onontkoombaar. En niet wonen meer,
tot ik Hem, Hij mij vinden zal. En hoe –
een zee van dromen gaat in mij tekeer.

Tweede lezing: Matteüs 13: 44-52
Jezus zei: “Het Koninkrijk van God lijkt ook op een schat die in een akker verborgen lag. Iemand ontdekte dat die schat in die akker lag. Hij vertelde het aan niemand. Maar hij was er heel blij over. Hij ging naar huis, verkocht alles wat hij had en kocht die akker.
Het Koninkrijk van God lijkt ook op een koopman die mooie parels zocht. Op een dag vond hij een prachtige, dure parel. Hij ging naar huis, verkocht alles wat hij had en kocht die parel.
Het Koninkrijk van God lijkt ook op een visnet dat door de zee wordt gesleept en waarin van alles wordt gevangen. Als het net vol is, trekken de vissers het op de kant. Wat bruikbaar is, verzamelen ze in bakken. Maar wat onbruikbaar is, gooien ze weg. 
Zo zal het gaan als God een einde maakt aan deze wereld. De engelen zullen op pad gaan en de slechte mensen tussen de goede mensen uit halen. En ze zullen hen in de brandende oven gooien. Daar zullen ze huilen en met hun tanden knarsen van spijt. Begrijpen jullie dit?” Ze antwoordden Hem: “Ja, Heer.” 
Toen zei Hij: “Daarom lijkt iedere wetgeleerde die een leerling is geworden van het Koninkrijk van God, op iemand die uit zijn voorraad oude en nieuwe dingen tevoorschijn haalt.”

Muziek: Frivool – Jan Wijgers

Bezinningsverhaal (bewerking van het verhaal “God” van Kahlil Gibran)

Die nacht droomde ik dat er mensen bij mij kwamen. Ze vroegen mij een salomonsoordeel te vellen. Is dat mogelijk, tenzij je beschikt over een oneindig inzicht? Ja, daarom komen de mensen naar mij, in de verwachting dat ik dat heb. In hun diepste gedachten ben ik god. Daarom beklimmen zij mijn berg.
In ver vervlogen dagen beklommen zij mijn berg en ze zeiden tegen mij:
“Meester, wij zijn je dienaren. Uw verborgen wil is onze wet en we zullen u tot in eeuwigheid gehoorzamen.” Ik antwoordde niet, ik ging voorbij als een machtige storm. Maar zij noteerden mijn wil zorgvuldig in zelf geschreven regels. Na duizend jaar bestegen zij de berg weer en weer spraken ze mij aan en ze zeiden: “Schepper, wij zijn uw schepselen. U hebt ons uit klei gevormd en aan U hebben wij alles te danken.” “Alles”, zeiden ze, zelfs hun ongeluk schreven ze aan mijn straffende handen toe en ze berustten erin. Maar ik zweeg en ging voorbij op duizenden snelle vleugels. En na duizend jaar beklommen ze opnieuw de berg en ze zeiden: “Vader, wij zijn jouw kinderen. Dankzij jouw genade en jouw goedheid zijn wij geboren en door jou lief te hebben en te aanbidden zullen wij in de hemel komen.” Ik deed er het zwijgen toe en onttrok mij aan hun ogen door de mist die alle bergen kan omhullen. Na vele, vele jaren beklommen zij nogmaals mijn berg en ze spraken tot mij, zeggende: “Eeuwige, doel en vervulling van ons leven: wij zijn jouw gisteren en jij bent onze toekomst. Wij zijn jouw wortels in de aarde, jij bent onze bloem in de lucht, en samen groeien wij op, samen zijn wij onder de zon op weg naar de horizon.” Toen boog ik mij over hen heen en fluisterde in hun oren lieflijke woorden, en zoals de zee een beek in zich opneemt die naar haar toestroomt, zo werd ik met hen één. Bij wijsheid hoort het doorgronden met het intellect van wat eeuwig is; bij kennis het rationeel begrijpen van wat tijdelijk is. (Augustinus)

Rustmoment: Boventoon muziek – Joep Huiskamp

Voorbede

Grote Geest, hoor mij.
Jouw stem hoor ik in de winden,
en jouw adem laat alles op aarde leven.
Ik ben klein en zwak en heb jouw kracht en wijsheid nodig.

Laat mij in schoonheid leven, en mogen mijn ogen
de rode zonsondergang blijven aanschouwen.

Laat mijn handen respect hebben
voor de dingen die Jij gemaakt hebt.
En scherp mijn oren om jouw woorden te horen.
Maak me verstandig,
zodat ik de dingen kan begrijpen die jou zichtbaar maken.

Laat me lessen leren kennen
die Jij verstopt hebt in elk blad en steen.

Ik zoek kracht, niet om sterker te zijn dan mijn broer,
maar om mijn eigen zwakheid te bevechten.

Maak dat ik altijd klaar ben om naar jou toe te komen,
met Schone Handen en Eerlijke Ogen.

Acclamatie: Dan Nog – Melodiek

(Tafel)bede

Wij sluiten onze ogen en stellen ons het Avondmaal voor zoals geschilderd door Leonardo da Vinci.
Zo stellen wij ons ook dit samenzijn voor:
Woorden rond een tafel met drinken voor iedereen.
Een lied rond die tafel met brood voor iedereen

Alle mensen samen, niemand meer alleen,
brekend en met elkaar delend.
Naar zo’n onverdeelde wereld
willen wij heen.

Onze Vader

Onze vader in de hemel:

Lied: Trek ik de zee door – Melodiek

Trek ik de zee door dan zal ik je vinden
over het water zul je er zijn; 
Jij kent mijn wegen in den blinde, 
gaat met mij mee, door de woestijn. 
Trek ik de zee door dan zal ik je vinden, 
over het water zul je er zijn. 

Trek ik de zee door dan zul je me wachten 
over het water ben je mijn vuur; 
dicht aan je hart wil ik overnachten, 
zonder jou heb ik rust noch duur. 

Trek ik de zee door dan zul je mij wachten, 
over het water ben je mijn vuur. 
Trek ik de zee door dan zul je mij vinden, 
over het water stil je mijn pijn; 
nog ken ik nauwelijks wie ik beminde 
maar ga met mij door de woestijn. 
Trek ik de zee door dan zul je mij vinden, 
over het water stil je mijn pijn.

Slotgedachte

In menige afbeelding bij deze viering, schilderingen van Hendrik de Laat, figureert de kerk als symbool van de ontmoetingsplaats van mensen en God. Daarbij hoort ook de slotgedachte, voorgelezen door Ton de Coster.

Ooit las ik ergens ‘God bestaat, ik heb hem ontmoet!’ Een vreemde uitspraak. Een poosje geleden was ik in een uitgestorven en door mensen verlaten dorpje.
Uit verveling ging ik de kerk binnen en daar zag ik dat God zat te bidden!
‘Tot wie bidt hij dan’ dacht ik, ‘hij is toch zelf God!’
Maar ik hoorde het meteen: hij bad tot de mens.
‘Mens, als je bestaat, geef me een teken!’ bad hij.
Hij twijfelde aan mijn bestaan, net zoals ik aan dat van hem had getwijfeld.
Ik stapte naar voren en zei: ’Hier ben ik, God!’ God schrok en zei: ‘Een wonder! Een menselijke verschijning!’ ‘Maar God,’ vroeg ik, ‘hoe kunt u nu twijfelen aan het bestaan van de mens? U hebt hem toch zelf geschapen?’
God antwoordde: ‘Ja, maar ik heb al zo lang geen mens meer naar mij toe zien komen, dat ik me begon af te vragen of ik het me misschien allemaal maar verbeeld had’.

Zegen

Laten wij nu, gestimuleerd door de inspiratie die we hier mochten ontvangen en vervuld van zijn zegen, onze levensweg vervolgen, in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest. Amen

Slotlied: Vur de wind – Jan Wijgers

Ik wil gaan zingen vur de wind
Een wijske vur de wind
De wind die deur de wolken waait
En wijd erop weer zaait
De wind waarin een wals begint
Een waaiend wijske vur de wind
M’n wijske vur de wind

Ik hoop maar da ge in de wind
Di wijske nog es vindt
Ik hoop maar da ge ‘t heuren wil
‘t Wijske nopit verveelt
Mar da ge ‘t zingt
Di simpel ding
Di waaiend wijske vur de wind
Jouw wijske vur de wind

En gaat ‘t oe es vur de wind
Dan staart oe maar nie blind
Op alles wa ge het vergaard
En wa ge het gespaard
Mar gif ‘t deur an wie ‘t heuren wil
‘t Wijske vur de wind
M’n wijske vur de wind
La la la la … Ons wijske vur de wind

Muziek (met kerkpanorama’s)

Sarie Mareis – Jan Wijgers

Marit – Jan Wijgers

Vergeving en verzoening

 

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
18 en 19 juli 2020 | Deze viering kwam tot stand m.m.v. Dorine, Jeanne, Toon, Loek en TruusU kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator.

https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ

Welkom en gebed
door Toon

Welkom U allen die nu , eerder of later verbonden zijn met de San Salvatorgemeenschap. Er is een dienst tot stand gebracht onder de noemer “vergeving en verzoening”. De groep die hierover nadacht en gehandeld heeft, heeft zich laten inspireren door de Bijbel en door de nalatenschap van zoekers, zieners en doeners die de wereld de laatste 100 jaar vanuit
verschillende spirituele invalshoeken beter hebben gemaakt met hun boodschappen en handelen. We denken aan Amnesty International, Nelson Mandela, Dag Hammarskjold, Mahamatma Ghandi en vele anderen.
Zij allen sporen en spoorden in de lijn van Jezus Christus, een lijn die we vandaag willen volgen gekaderd in een verzuchting en bede om verzoening en vergeving op weg naar het licht als baken van de Eeuwige.

Laten wij bidden:
Jezus Christus, Zoon van de vergevende God
Ontferm u over mij en mijn medemensen
Over mij en mijn medeschepselen
Ontferm U over alles en allen
Die mij zullen tegenkomen en ontmoeten en ervaren
In mijn gedachten en in mijn verbeelding
In mijn fantasieën en in mijn dromen en op mijn levensweg
En verkrijg voor ieder van ons en voor ons allen tezamen
Onze innerlijke genezing
En Uw innerlijke rust
Uw innerlijke vrede
Uw bijzonder zegen


Psalm 86
Antifoon:

Zij zullen Mijn volk, Ik zal hun God zijn,
Wanneer zij zich van ganser harte tot Mij bekeren
.
(gezongen door Dorine)


(gelezen door Toon)
-Neig Uw oor geef mij antwoord;
Want ellendig ben ik en arm.
Hoed mijn leven, ik ben U getrouw,
Geef uitredding, mijn God, voor Uw knecht
Die op U zijn vertrouwen gegrond heeft.
Tot U is mijn verlangen geheven.
Goedertieren zijt Gij en vergevend,
Vol ontferming voor wie U aanroept:
Verneem dan mijn gebed,
En sla acht op mijn roep om erbarmen.
In dit uur van nood roep ik U
Want Gij kunt mij verhoren.


Geen god komt U nabij,
Uw werken zijn onvergelijkelijk;
Alle volken – hun schepper zijt Gij-
Zullen opgaan en U aanbidden;
Zij geven Uw naam de eer:
“machtig zijt Gij werker van wonderen,
Gij God ,Gij alleen!”
Wijs dan Heer mij Uw weg,
Dat ik wandelen mag in waarheid;
Richt Gij mijn hart onverdeeld
Op dit ene: ontzag voor Uw Naam.
Zo loof ik U mijn God in oprechtheid,
Verheerlijk ik Uw naam voor immer.


Groot over mij was Uw ontferming,
Gij die mijn leven bewaard hebt
Voor het dodenrijk daar beneden.
Sterk maken zich God die mij tarten,
Hun bende vervolgt mij -genadeloos!
Nooit stond Gij hun voor de geest.
Heer, Gij God van erbarmen en genade,
Die lankmoedig zijt, rijk aan ontferming en trouw.
Wil mij aanzien, wees mij goedgunstig
Stel Gij uw kracht in Uw sterkte,
Verlos de zoon van Uw dienstmaagd.
Merk mij met een teken ten zegen:
Laat beschaamd mijn haters ontwaren
Dat Gij, Heer ,mij helpt en mij troost.


Antifoon en doxologie
Zij zullen Mijn volk, Ik zal hun God zijn,
Wanneer zij zich van ganser harte tot Mij bekeren.
Eer zij de heerlijkheid Gods:
Vader ,Zoon en heilige Geest.

( gezongen door Dorine)


Lezing uit Wijsheid (gelezen door Loek)


Buiten U is er geen God die zorg draagt voor allen,
Zodat Gij zoudt moeten bewijzen
Dat Gij niet rechtvaardig gevonnist hebt.
Want Uw kracht is de bron van gerechtigheid
En Uw heerschappij over allen
Maakt dat Gij allen spaart.
Waar in de volkomenheid van Uw macht niet geloofd wordt,
Daar toont Gij immers Uw kracht
En bij hen die haar kennen
Beschaamt Gij de vermetelheid.
Gij echter die de kracht onder Uw heerschappij hebt,
Gij oordeelt met zachtheid
En met grote mildheid regeert Gij over ons,
Want wanneer Gij maar wilt, staat Uw de macht ten dienste.
Door zo te doen hebt Gij Uw volk geleerd,
Dat de rechtvaardige menslievend moet zijn
En hebt Gij Uw zonen hoop gegeven,
Dat Gij, waar gezondigd is, gelegenheid tot inkeer geeft.


Voor mij lijken vooral de verzen 18 en 19 erg van toepassing als we die naast de situatie van het Zuid-Afrika van Nelson Mandela leggen. De zonde die daar aan de orde was, was die van de Apartheid. Het regime in de gevangenis. Maar ook de zachtheid waarmee Mandela gedurende zijn gevangenschap omgaat met zijn bewakers. En de rechtvaardigheid waarmee later de regering tot stand kwam. Overleg met Botha, waarheids- en verzoeningscommissie. Er is hoop als het volk, als de regering tot inkeer komt.
En op ons eigen niveau:
Er is hoop als een mens tot inkeer komt. Wat een energie komt er vrij als mensen zich met elkaar verzoenen en tot samenleven en
samenwerken komen, Welk een vrijheid ontstaat er als je ook jezelf kunt vergeven.
Welk een vrede als je vergeving ontvangt en je weer aanvaard weet
Een nieuwe weg ligt open als mensen weten te vergeven en vergeving te ontvangen
Dan kunnen mensen weer zingen! Van harte en uit volle borst!

Zuid-Afrikaanse volkslied (tekst laten zien en muziek en zang van YouTube)
Nederlands
(Xhosa) Nkosi sikelel’ iAfrika
Maluphakanyisw’ uphondo lwayo,
(Zoeloe) Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

Nederlands:
Zegen, Here God, zegen Afrika
Laat zijn roem tot in de hemel reiken
Hoor ons in onze gebeden aan
Here, zegen ons, zegen uw kinderen


(Zuid-Sotho) Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa, South Afrika – South Afrika.

God, wij vragen u, bescherm ons volk
Grijpt u in en beëindig alle strijd
Bescherm ons, bescherm ons volk,
Zuid-Afrika – Zuid-Afrika


(Afrikaans) Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,


Uit het blauw van onze hemel,
Uit de diepte van onze zee,
Over onze eeuwige gebergtes,
Waar de rotsen antwoord geven,


(Engels) Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom
In South Africa our land.

Klinkt de roep om samen te komen,
En verenigd zullen wij er staan,
Laten wij leven en strijden voor vrijheid,
In Zuid-Afrika, ons land.


Met de Afrikaner kunnen alle wereldburgers zingen:
God bescherm ons allen overal ter wereld
Dat wij verenigd zullen staan en leven en strijden voor gelijkwaardigheid, vrijheid
Recht op leven voor iedere mens.


Nelson Mandela verwoordde het als volgt:
De inaugurale rede van Nelson Mandela
Onze diepste angst is dat we niet toereikend zijn
Onze diepste angst is dat we buitenmate krachtig zijn
Het is ons licht, niet onze duisternis die ons het meest bang maakt
We vragen onszelf af: “Wie ben ik om briljant, schitterend, getalenteerd en legendarisch te zijn?”
Zowaar, wie ben je om dat niet te zijn?
Je bent een kind van God. Jezelf klein maken dient de wereld niet.
Er is niets verplichts aan krimpen zodat andere mensen om je heen zich onzeker gaan voelen.
We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, tot uitdrukking te brengen.

Het is niet slechts in enkelen van ons aanwezig, maar in iedereen.
En als we ons eigen licht laten schitteren, geven we onbewust toestemming aan andere mensen om
net zo te zijn.
Terwijl we bevrijd worden van onze angsten, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.


Voorbeden om gerechtigheid
Wij bidden u voor zoveel mensen aan de randen van de samenleving
Om mensen die hen helpen op te staan
Om kracht hun eigen wegen te vinden
Om creativiteit hun talenten te ontplooien
(even stilte)


Voor mensen overal ter wereld
Voor onszelf,
Om de moed op te staan uit bestaande structuren en gewoontes
Dat wij wegen van verzoening vinden
Dat wij mensen met elkaar verbinden
Dat wij allemaal samen elkaar ,en onze aarde behoeden en bewaren
(even stilte)


Wij bidden U voor wat wij in ons hart meedragen…..(even stilte)
Voor hen met wie wij verbonden zijn…..
(even stilte)


Wij bidden om Uw Geest van Wijsheid voor iedere mens
Dat wij de aarde een nieuw gezicht zullen geven
Dat Uw rijk kome
Bidden wij met de woorden die Jezus ons leerde:
Onze Vader………(klinkt helemaal)


Evangelie: Mt. 13, 31 en 32 (Toon)
En Jezus hield hun een gelijkenis voor:
“het Rijk de hemelen gelijkt op een mosterdzaadje, dat iemand p zijn akker zaaide.
Weliswaar is dit het allerkleinste zaadje, maar wanneer het is opgeschoten, is het groter dan de
andere tuingewassen; het wordt een boom,zodat de vogels erin kunnen nestelen.


Bidden wij om Gods Zegen met de woorden van Franciscus
Wees werktuig van vrede
Waar haat is, breng daar liefde,
Waar wrok is , breng daar vergeving
Waar tweedracht is, breng daar eenheid
Waar dwaling is breng daar waarheid
Waar duister is, breng daar licht
Waar verdriet is breng daar vreugde
En moge de blijheid van God bij ons zijn en zij liefde
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.


Deze viering kwam tot stand m.m.v. Dorine, Jeanne, Toon, Loek, Truus

De beeldmontage en creativiteit is van Marjolein van Kappel

In deze video is gebruik gemaakt van de audio van een youtubefilmpje van Wilbur Sargunaraj, van hem is toestemming gekregen om deze te gebruiken. (https://www.youtube.com/user/wilbursargunaraj/).
Ook is muziek van www.bensound.com gebruikt.

Groeikracht | openluchtviering

Lied: Dit huis (= plein) vol mensen

Jesaja 55:1
Hierheen! Hier is water,
voor ieder die dorst heeft.
Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.
Leen mij je oor en kom bij mij,
luister, en je zult leven.

Welkom 

Wat een prachtig gezicht: een plein vol mensen,– op gepaste afstand. We zijn het bijna verleerd, na maanden van thuiswerken, gesloten musea en theaters, niet reizen, quarantaine en verzorgingshuizen die op slot gingen. Afstand houden was maanden ons leidmotiv. Ook kerkgebouwen gingen dicht of hadden met beperkingen te maken. We zochten allemaal naar manieren om te vieren en om toch verbonden te blijven met elkaar en met de Eeuwige.
En hier zijn we dan, samen, op dit plein als deel van De Bossche Zomer.  Hierheen! Hier is water voor ieder die dorst heeft! Dat waren niet mijn woorden. Het zijn woorden van de profeet Jesaja, geschreven voor onze jaartelling. Een oproep geschreven om mensen in vervolgen tijden een hart onder de riem te steken. We horen later meer van deze profetische tekst.
Groeikracht hebben we als thema aan deze viering meegegeven. Dit is voor mij weer de eerste viering echt samen en niet via een scherm. We nemen de periode van afstand en afzondering met ons mee, maar willen niet blijven steken in kommer en kwel. Misschien valt er ook iets te leren?

Laat ons deze viering beginnen met een moment stilte. Het mag hier stil zijn. In die stilte maken we ruimte voor verdriet, gemis en al het onnoembare dat we hier voor u neer mogen leggen. In die stilte steken we een kaars aan.

Stilte

Gebed  

Eeuwige, onder uw hemel
komen we samen in onze onvolmaaktheid.
Wees als balsem voor onze ziel en maak ons heel.

Eeuwige, gedragen door de stenen van dit plein,
zoeken we naar kracht die wat onbuigzaam is, zacht maakt.
Wees als onstuitbare levenslust en spoor ons aan.

Eeuwige, midden in de stad
zijn we samen om te luisteren, te zingen en te bidden
Wees als groeikracht, hoedend en voedend, aanwezig en wek ons tos tot leven.

Acclamatie

Onhoorbaar onzichtbaar,
 onstuitbaar aanwezig,
ons hoedend en voedend
en toch zo verheven,
Jij geest van het leven,
wie ben bij dat jij aan ons denkt.

Voor de kinderen

Jesaja 55: 10-13
Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel
en daarheen niet terugkeert
zonder eerst de aarde te doordrenken,
haar te bevruchten en te laten gedijen,
zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten –
zo geldt dit ook voor het woord
dat voortkomt uit mijn mond:
het keert niet vruchteloos naar mij terug,
niet zonder eerst te doen wat ik wil
en te volbrengen wat ik gebied.
Vol vreugde zullen jullie uittrekken
en in vrede zul je huiswaarts keren.
Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten,
en alle bomen zullen in de handen klappen.
 Doornstruiken maken plaats voor cipressen,
distels voor mirtenstruiken.
Zo zal de Eeuwige zich roem verwerven,
het is een eeuwig en onvergankelijk teken.

Lied Zo hoog als gij troon in de hemel

Zo hoog als Gij troont in uw hemel
zo diep buigt Gij neer om te zien,
zo diep om te zien deze aarde.

Zo wijd als het oosten en westen
moge opklinken de lofzang.

Boven de drommen der volkeren uit zijt Gij verheven,
hoog boven alle hemelen licht.
Niet de sterren loven en prijzen uw Naam.
Maar mensen die uw Naam volbrengen
knielende bij hun noodlijdende naasten.

Niet de opgaande zonnen, niet de zacht schijnende manen
maar uw dienstknecht-mensen die de vreemdeling tegemoet gaan
loven en prijzen uw naam.

Woont Gij in de hemel? Gij woont in hun harten –
zij sjorren de vernederden op uit de modder,
de verstotenen sjorren zij op uit
het stof van de aarde en nodigen hen aan hun tafels.

Vrouwen onvruchtbaar worden moeder van dochters en zonen.
Zij loven en prijzen uw Naam.

Zo hoog als Gij troont in uw hemel
zo diep   buigt Gij neer om te zien,
zo diep om te zien deze aarde.

Zo wijd als het oosten en westen
moge opklinken de lofzang.


Mattheus 13: 1-9
Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten.

Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, en daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen.

Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.

Laat wie oren heeft goed luisteren!’

Acclamatie
Bij U is de bron van het leven
en in uw licht zien wij het licht.

11.41 uur: Overdenking – tweespraak

Lieve mensen, het Coronavirus heeft ervoor gezorgd dat we nu hier, in de open lucht, bij elkaar zijn. Prachtig onder een dakje, anderhalve meter van elkaar. Sommige kerken zijn nog dicht. In andere kerken kan niet iedereen tegelijk vieren. Maar we kunnen wel hier samen zijn.Wat is er veel gebeurd in de afgelopen maanden! Wat hebben we ons een zorgen gemaakt. In de gelijkenis die net voorgelezen werd horen we iets terug van ons eigen leven. Het gaat over: zorgen voor en bezorgd zijn, over je eigen inzet en soms je geploeter, het zegt iets over afwachten, omdat er altijd dingen in je leven en werk zijn die je overkomen, waar je niets aan kunt doen, waar je je moet aanpassen …

Jezus zegt tegen al die mensen:  Ik wil je iets meegeven, wat je helpt in het leven. Goede woorden, een richtlijn, een perspectief van een toekomst, en ik weet wel, de één is er meer ontvankelijk voor dan de ander, en misschien hangt het ook wel van het moment in je leven af, of je die woorden tot je door kunt laten dringen, – als zaad in de aarde – maar toch:  God heeft zoiets moois voor ogen met zijn aarde: de aarde zal bloeien, de mensen zullen stralen, er zal recht gedaan worden en vrede zijn en genoeg te eten voor iedereen.

Ik vond het niet gemakkelijk, die social distancing en het thuiswerken. Ik woon alleen en er waren dagen dat ik niemand sprak. Een hand, een aanraking dat is ook nu nog een eeuwigheid geleden. Gelukkig was daar mijn werk. Omschakelen, nieuwe dingen verzinnen, veel bellen en ontmoetingen via het scherm.  Ondanks het missen van veel dingen, had die periode ook iets moois. Het ontroerde me ten diepste dat, voor een paar weken althans, zorg voor mensen boven winstmaken stond. Dat deden we samen, het gaf mij die eerste weken een gevoel van ongekende solidariteit. Buren deden boodschappen voor elkaar, mensen hielden contact en er werd met respect afstand gehouden in winkels. Het voelde als iets bijbels: die liefde en zorgzaamheid voor wie kwetsbaar is.

In dat Bijbelse beeld van het zaad dat gezaaid wordt zit een geheim. De weg van het zaad kun je niet met je ogen volgen. Er blijft altijd een stuk verborgen. Namelijk: wat daar gebeurt in die goede aarde.
Zo gaat dat met de goede boodschap in het leven van mensen. Je ziet het niet groeien, daarbinnen. Je kunt het er niet uittrekken, – opleggen of tevoorschijn roepen. Je moet het koesteren en met zorg omgeven. Leven in geloof moet je worden voorgedaan. Juist als er een sfeer van aandacht en betrokkenheid is, van stilte en liefde kan het gaan groeien, kan het gaan leven. Op die weg gaat Jezus zijn leerlingen voor, gaan ouders hun kinderen voor, gaan wij elkaar voor. Iemand staat op en gaat iets doen, wat heilzaam is voor zichzelf en voor een ander. En je voelt je nodig, betrokken, vredig, sterk. Jij draagt iets bij. Het ging de afgelopen maanden om volhouden en daarvoor moest je je niet van de wijs laten brengen door alle onzekerheid. En het ging vruchtdragen. De gelijkenis heeft het over honderd, zestig en dertigvoud. Valt het je op? Het is geen overtreffende trap, maar honderd, of zestig of dertigvoud. Dat is allemaal goed. Het hoeft niet allemaal honderd procent te wezen. Als het maar vrucht draagt.


Wat me opviel was dat ik opeens rondom mijn huis de vogels hoorde, de hele dag door.  In mijn postzegeltuintje kon ik iedere dag opnieuw een ontdekkingstocht maken. Wonderlijk dat ik nu opeens oog had zoveel schoonheid en groeikracht in mijn directe omgeving.  We konden vissen in het water zien en de lucht was de laatste decennia nog nooit zo schoon. De moeizame ontwikkeling naar een schone aarde blijkt eenvoudig. Binnen een paar weken waren we een heel eind op weg. Zonder vliegen, zonder auto’s, zonder fabrieken, zonder kopen, kopen, kopen; dat dan wel! Even zag ik een nieuwe aarde waar mensen zorgen voor elkaar en voor al wat leeft.

Als Jezus de gelijkenis gaat uitleggen zegt hij: niet het geloof of het woord van God is het zaad, maar de mens met de woorden van God in de oren. Natuurlijk, je omgeving, met alle stenen en distels, heeft invloed op wie je bent en wat je gelooft. Maar met de woorden van Jezus in je hoofd en in je hart kun je je bewust worden van de situatie waarin je leeft. Of je omgeving onvruchtbaar en doods is, of een omgeving waar al je inzet verstikt wordt.
De gelijkenis zegt ons dat je alleen genoegen mag nemen met de goede aarde, wil je recht doen aan het woord van God, wil je recht doen aan de schepping – naar zijn beeld, wil je recht doen aan jezelf.
Het zijn dus niet de uiterlijke omstandigheden die bepalen of het woord in jou vrucht draagt. Niet dat van buitenaf komt, maar het woord dat dichtbij je is, in je mond en in je hart, dàt laat je leven.

Zorg voor elkaar en zorg voor al wat leeft is wezenlijk, dat zit in ons mensen. Dat is wat God met ons voorheeft. Dat is wat Jezus aan zijn leerlingen, aan ons, wil meegeven. Dat is niet iets waar je ooit mee klaar bent en het is soms een weerbarstig proces. Jesaja vergelijkt wat God met ons voorheeft met regen en sneeuw. Regen en sneeuw kunnen niet anders dan neerdalen; ze kunnen niet ophouden met vallen. Dat is wat God ook keer op keer voor ons mensen doet. Het goede voorhouden, keer op keer. Als we dat wortel laten schieten, gebeuren er grootse, onverwachte dingen. Dan ontstaat een nieuwe wereld waar het leven goed is voor alles en iedereen. Een sprookje? Nee… ik heb de afgelopen maanden een flits van gezien. Ik geloof in die groeikracht van jou, van mij, van ons allemaal. Het is een weg van hard werken, van zaaien en blijven zaaien soms tegen beter weten in.

Stilte

Lied Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg en water stroomt voor allen. 2x

Daar bouwen wij veilige buurten
wonen dooreen in wijken van vrede
in schaduw van bomen.
Geen kinderen zullen daar sterven
oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven.

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tezamen: wij leren de oorlog af.

Dat een nieuwe wereld komen zal
waar brood genoeg en water stroomt voor allen. 2x

Dankgebed Voorbeden , stilte voor persoonlijk gebed,  Onze Vader


Acclamatie:
Herschep ons hart, heradem ons verstand. 
Dat wij elkaar behoeden en doen leven.
Maak ons tot uw gemeente.  Wees de stem die ons geweten wekt. Verberg U niet, verberg u niet.

Zegen

Jullie mogen van hier gaan als gezegende mensen.
Het goede woord van God is als een zaad in je hart geplant,
opdat je kunt bloeien,en mee kunt werken aan de wereld als nieuw:
De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen

Amen

Slotlied: Ik heb lief de aarde en de mensen

‘Ik heb lief de aarde en de mensen, de Levende, mijn God,
met heel mijn hart, ziel, kracht en verstand’. 2x

‘Been van mijn gebeente, Ik fluisterde je naam:
voor liefde ben je gemaakt. Wijzer dan de goden,
je zal tot inzicht komen: onderscheid de onmacht van het kwaad.

´Wat is wijsheid op een wereld als deze
waar kinderen sterven, mensen ongelukkig zijn.
Jij schiep verlangen en dromen en afgrond.
Jij wakkerde ons verlangen aan.´

´Kom uit je hemel, schep hemel op aarde,
doe ons weten van elkaar.
Kom uit je hemel maak aarde een hemel
en doe ons leven voor elkaar.´

‘Ik heb lief de aarde en de mensen, de Levende, mijn God,
met heel mijn hart, ziel, kracht en verstand’. 2x

****
Deze viering werd mogelijk gemaakt door het beraad van kerken ’s-Hertogenbosch. Wilt u een bijdrage voor deze viering liever overmaken? Dat kan op rekeningnummer NL43 TRIO 0788 7823 12 t.n.v. Stichting Beraad van Kerken Den Bosch.

Een zware lastVoorganger: John Parker Viering  4 & 5 juli 2020

Een zware last


De link en de youtubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op
www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Welkom

Welkom aan iedereen die deze viering volgt, lezend of kijkend en luisterend. Het begin van de coronavirus pandemie lijkt heel lang geleden. Alle beperkingen die we hebben meegemaakt en nog mee maken, zijn voor sommige mensen een heel zware last. En toch, langzaamaan worden die beperkingen opgeheven, wordt die last minder zwaar en vinden wij een nieuwe vorm van het normale leven.
Het is een zware tijd geweest. In sommige aspecten zijn wij zwakker geworden, wij zijn veel kwijtgeraakt: dierbaren, vrijheden. Geplande gebeurtenissen waar wij naar uit gekeken hebben, zijn heel anders verlopen, of helemaal niet.
In andere opzichten zijn wij sterker geworden. Hierover mogen wij in deze viering nadenken en bidden.
Gebed
Jij die van mensen weet,
van hun verleden,
 van hun heden,
van hun toekomst,
van hun dromen en hun angsten;
wees bij ons als wij vieren,
geef ons licht en kleur, hoop en leven. Amen.

Lied:   Een mens te zijn op aarde
Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is leven van genade buiten de eeuwigheid.
Is leven van de woorden die opgeschreven staan
en net als Jezus worden die ‘t ons heeft voorgedaan.

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
is komen uit het water en staan in de woestijn.
Geen god onder de goden, geen engel
en geen dier, een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd.
De dagen en de nachten, de honger en de dorst,
de vragen en de angsten, de kommer en de koorts.

Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt; –
De mensen niet verlaten,
   – Gods Woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde de duivel wederstaan

Bij de verhalen
Onze twee lezingen vandaag worden gelezen door Annette Beelen en Toon van Mierlo. De tweede lezing wordt genomen uit het evangelie volgens Mattheüs; woorden van Jezus die mensen uitnodigt om zijn weg te volgen. Eerst, een commentaar van oud-pastoor van Ogtrop van Haarlem over een verhaal van Mozes.

We lezen; Een zware last  naar H.van Ogtrop                  
In een joods verhaal wordt verteld hoe Mozes God aanklaagt. Hij doet dat heel beleefd door te zeggen: “Heer, God van heel de wereld, hebt ge uw kinderen niet erg veel lasten opgelegd? Ze moeten om te beginnen het juk van de Tora dragen, al uw opdrachten vervullen. Dat is een grote taak, dat juk is zwaar; met blijdschap willen we dat dragen. Als dat het enige maar was. Wat moeten we daarnaast niet een beproevingen doorstaan. Zo legt Gij uw arme volk eeuw in eeuw uit het juk op van de slavernij onder de wereldrijken. U vraagt te veel van ons, dat juk wordt ons te zwaar; we kunnen het niet meer dragen.”
Het verhaal van Mozes’ klacht is te begrijpen. Het is ontstaan binnen de kring van het joodse volk dat, als geen ander volk, voor zijn getuigenis moet lijden. Nee, het is geen pleziertje ‘uitverkoren volk’ te zijn. Dat Mozes met God in gesprek gaat, wijst erop dat hij een antwoord verwacht. Hij weet dat hij op Gods troost kan rekenen.

Acclamatie: Ik ben zegt Gij de Eerste en de Laatste.

We lezen Mattheüs  11, 25-30 
In die tijd nam Jezus het woord: ‘Ik dank u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u dit verborgen hebt voor wijzen en verstandigen en het onthuld hebt aan eenvoudigen. Ja, Vader, zo hebt u het goedgevonden. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en ieder aan wie de Zoon hem heeft willen onthullen. Kom allen naar mij toe die afgemat en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en kom bij mij in de leer, omdat ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Bezinning
Het joodse volk van het eerste testament heeft vanaf het begin moeten lijden, en heeft vaak geklaagd tegen hun leiders, tegen hun God zelf, om hun zware last. Trouw zijn aan hun God, trouw blijven heeft het volk veel gekost. Temidden van volkeren die andere goden in eer hielden, zij hadden geen eigen land, zij werden misbruikt, slaven geworden. Zelfs toen zij vrij waren geworden leden zij honger en dorst, allemaal omdat zij trouw gezworen hadden aan hun God. Hun geloof werd soms gezien als een last die ze moesten dragen.
De woorden van Jezus in het evangelie komen als een verrassing. Woorden van een profeet, zoals zoveel vóór hem. Beloftes van een nieuw tijdperk, geen verdriet meer maar rust, zachtheid, geluk, zegen.
Is die Jezus weer zo ‘n profeet die van alles belooft voor wie in hem gelooft? Of is wat hij zegt de waarheid? Zijn boodschap is eenvoudig, en lijkt minder ingewikkeld als de Thora met al die regeltjes en wetten.
Iets wat mij opvalt sinds de ernst van het coronavirus herkend werd, is de eenvoud van de boodschap door vele overheden uitgegeven. Houd afstand, blijf attent, blijf veilig. Er zijn wel meer uitvoerige instructies maar de hoofdzaak is eenvoudig en duidelijk. Zo krijg ik het gevoel dat de situatie wel ernstig is, maar er is licht ergens in de toekomst. Lastig, zeker, maar er zijn zwaardere lasten.
Wat we allemaal kwijt zijn deze afgelopen maanden heeft ons verzwakt maar niet afgemaakt. Wij kijken uit naar het weerzien van familie en vrienden, naar het samen bidden en zingen, naar het samen vieren van het leven.
De boodschap is eenvoudig en duidelijk. Voor iedereen die oren en ogen heeft, voor iedereen die verstandig is en een hart heeft. Wees veilig, blijf attent, blijf aardig voor elkaar.
Lied:   Zij die stom zijn

Voorbed            
Eeuwige, keer de glans van uw gelaat naar hen voor wie we nu bidden:
zij die leven met verdriet, met pijn, met schuld. Schenk hun verlichting.
voor mensen die zorgen voor anderen, mensen die werken vanuit hun roeping, mensen die leven ten dienste van hun medemens. Schenk hun warmte, vrede.  Ieders eigen intenties.
Onze Vader


Slotgedachte   
Op een steile weg vol stenen ontmoette ik een meisje; ze droeg haar broertje op haar rug. “Kindje,” zei ik, “wat draag jij voor een zware last!” Ze keek me aan en zei: “Dat is geen last, mijnheer, dat is mijn broer.”

Zegen
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is.
Mogen wij vandaag
voor elkaar een zegen zijn,
in ons verschillen en ons gelijken.
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.


***
Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via
de website www.sansalvarorgemeenschap.nl Onder de tekst van de viering is gelegenheid om een reactie achter te laten.
door een mailtje te sturen naar info@sansalvarorgemeenschap.nl
Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.
Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nlOvergave?SAN SALVATORGEMEENSCHAP
DATUM  27 & 28 juni 2020 | Theo Hofland (teksten en orgel)

Titel: Overgave?
U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ.

De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken.
De link en de youtubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op
www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Welkom
Welkom aan iedereen niet alleen van onze eigen San Salvator gemeenschap, maar ook welkom aan iedereen die de link voor deze viering doorgestuurd hebben gekregen. Zoekers zijn wij, in deze moeilijke tijd. Zoekers naar inspiratie, naar bezinning, naar verbondenheid. Voor iedereen wil ik hopen dat je vandaag geïnspireerd mag worden. Dat je geraakt en bewogen mag worden door misschien één woord, één melodie of gedachte. Dit als geestelijke brandstof voor een nieuwe week. Laten we onszelf daarom plaatsen in de ruimte van God, in Zijn Stilte. In Zijn stilte, met al onze vragen, met ons leven met zijn moeilijke en mooie kanten. Laten we daarbij een licht ontsteken……..

Gebed
God van alle mensen,
zie en zegen al die kaarsjes,
die nu in zoveel huizen ontstoken worden.
Dat in die zegen ook de wensen en gedachten
worden meegenomen
die wij hebben als we het licht ontsteken.
Dat dit licht,
hoop en verlichting
mag brengen voor iedereen
in deze moeilijke tijd.
Maar vooral dat Uw licht
in verbondenheid
op ons af mag stralen,
voor kracht en volharding.
Dat wij elkaar tot steun zijn. Amen

Lied: Licht dat ons aanstoot in de morgen (eerste twee coupletten!)

Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waar leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Bij de verhalen 
We lezen vandaag twee Bijbelverhalen. Een uit de profeet Jeremia en een uit het evangelie van Mattheüs.  Vandaag worden ze voorgelezen door Ria van Luijk en Maria Claessens. Het zijn teksten waarin God duidelijk laat zien wat hij voor ons kan betekenen, maar dat is niet zonder tegenprestatie.   

We lezen Jeremia 29 4-14
Ik, Jeremia, schreef in Jeruzalem een brief en stuurde die naar Babel. Hij was voor de leiders, priesters, profeten en iedereen die Nebukadnezar uit Jeruzalem gevangen had meegenomen naar Babel. In de brief stond: “Dit zegt de Heer van de hemelse legers, de God van Israël, tegen alle mensen die Ik gevangen uit Jeruzalem heb laten meenemen naar Babel. Bouw [ in Babel ] huizen en ga daarin wonen. Leg groentetuinen aan en eet van de groenten. Trouw en krijg kinderen. Laat jullie zonen en dochters trouwen en laten zij ook kinderen krijgen. Zorg dat jullie volk daar groter wordt, en niet kleiner. Bid om vrede voor de stad waarheen Ik jullie heb gestuurd. Bid voor die stad, want als die stad vrede heeft, zullen ook jullie vrede hebben.
Want dit zegt de Heer van de hemelse legers, de God van Israël: Laat je niet bedriegen door jullie profeten en waarzeggers. Geloof niet wat de mensen die bijzondere dromen hebben, tegen jullie zeggen. Want ze liegen dat ze namens Mij profeteren. Ik heb hen niet gestuurd, zegt de Heer. Pas als er 70 jaar in Babel voorbij zijn, zal Ik naar jullie toe komen, zegt de Heer. Dan zal Ik de goede dingen doen die Ik jullie heb beloofd: dan zal Ik jullie naar je land terugbrengen. Want Ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie. Dan zullen jullie Mij aanbidden. Jullie zullen naar Mij toe komen en tot Mij bidden. En Ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen Mij zoeken en Mij ook vinden, als jullie met je hele hart naar Mij verlangen. Ik zal Mij door jullie laten vinden, zegt de Heer. Ik zal een einde maken aan jullie gevangenschap. Ik zal jullie weer verzamelen uit alle volken en alle plaatsen waarheen Ik jullie heb weggejaagd. Ik zal jullie terugbrengen naar de plaats waaruit Ik jullie gevangen heb laten meenemen.

Orgel:  Offrande van Floor Peeters

We  lezen  Mattheüs
10, 34-42
Jullie moeten niet denken dat Ik ben gekomen om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar strijd. Ik kom strijd brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, en tussen een vrouw en haar schoonmoeder. De mensen met wie je in één huis woont, zullen je vijanden zijn.
Als je meer van je vader of moeder houdt dan van Mij, ben je Mij niet waard. En als je meer van je zoon of dochter houdt dan van Mij, ben je Mij niet waard. En als je het kruis niet opneemt en Mij volgt, ben je Mij niet waard. Iedereen die zijn leven vindt, zal het verliezen. Maar iedereen die zijn leven verliest omdat hij van Mij houdt, zal juist leven krijgen.
Als mensen jullie ontvangen, ontvangen ze Mij. En mensen die Mij ontvangen, ontvangen Hem die Mij heeft gestuurd. Als je een profeet ontvangt omdat hij een profeet is, zul je ook de beloning van een profeet ontvangen. Als je een goed mens ontvangt omdat hij een goed mens is, zul je ook de beloning van een goed mens ontvangen. En luister goed! Ik zeg jullie dat als je aan één van deze eenvoudige mensen die door anderen niet belangrijk gevonden worden, ook maar een beker koud water te drinken geeft omdat hij een leerling van Mij is, dan zul je je beloning krijgen.”

Orgel: Melody van Floor Peeters


Bezinning
Jezus nog aan toe! En dat mag u letterlijk en figuurlijk interpreteren. Hier wordt nogal wat van ons gevraagd. Kan ik dit voor elkaar krijgen? En misschien nog wel meer, wil ik dit wel? Hoe kan ik meer van die man uit Nazareth houden dan van mijn moeder of mijn kinderen? En ben ik wel bereid om voor Hem te sterven? Wil ik wel de strijd aangaan met mijn dierbaren omwille van Hem? Mag er dan geen enkele twijfel meer zijn in ons geloof? Deze Jezus in het evangelie van vandaag komt ons wat vreemd voor. Maar als we wat meer weten van de achtergrond van dit evangelie, wanneer het geschreven werd, kunnen we de toon van dit evangelie wellicht wat beter begrijpen. Toen Mattheüs zijn evangelie schreef was er een ernstige crisis in het Jodendom en daarmee ook in de beginnende christelijke beweging. Na de verwoesting van de tempel in 70 n Chr. worden de Joden verdreven in de diaspora. Christenen (veelal nog Joden) worden vervolgd. En nu komt het erop aan? Wat betekent het nu om Jezus te volgen, want dat heeft grote consequenties. Misschien kost het je leven. Daarom is Mattheüs heel rigoureus, hij vraagt onvoorwaardelijke overgave, anders stelt je geloof niets voor. Hij moet wel, want anders blijft er van die Jezus beweging niets meer over. Dus geen lieve woorden, geen ‘zou je asjeblief’. Nee, keiharde taal. Het is alles of niets. En zo komen deze woorden over de tijd naar ons toe en vraagt Mattheüs indirect aan ons: ‘Waar sta jij in je christen zijn?’. Kunnen wij ons in onze tijd van luxe überhaupt nog onvoorwaardelijk overgeven? Bijvoorbeeld, geven we ons nog steeds onvoorwaardelijk over aan alle corona maatregelen en hebben we dat vanaf het begin gedaan? Wij kennen de zware dilemma’s van Mattheüs’ tijd niet. Wij hebben als christenen geleerd te schipperen. Als individu en als volgeling van die man uit Nazareth wil je best opkomen voor datgene waarin je gelooft, ook al is dat tegen de stroom in. Dat betekent dat je vrijwel altijd kiest voor iets wat niet gemakkelijk is. Soms moet je offers brengen, misschien wel op de manier waarop Mattheüs doelt. Maar als je vertrouwt op God, zo zeggen Jeremia en Mattheüs, krijg je er veel voor terug. Dat is makkelijk en mooi gezegd, maar is het niet. Immers iedereen van ons kent zijn kracht en zijn beperkingen. We zijn wie we zijn. Je kunt niet zijn wat je niet bent. We proberen die man uit Nazareth vanuit ons volste vermogen te volgen, niet meer en niet minder. En daarin kun je niet anders dan trouw blijven aan je diepste zelf in voorwaardelijke overgave. En als dat lukt dan mogen we geloven en houvast vinden, in die mooie woorden die Jeremia spreekt namens de Heer: ‘Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie’.

Lied: Neem mij aan zoals ik ben
Neem mij aan zoals ik ben.                
Zuiver uit wie ik zal zijn.
Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij.


Voorbeden
Bidden we om kracht voor onszelf om datgene te doen waar we in het diepste van ons zijn in geloven.
Dat we een wereld mogen creëren waar iedereen de mogelijkheden heeft om zich te ontplooien tot wie hij of zij is. Ongeacht huidskleur, ras, geslacht of seksuele geaardheid.
Bidden we voor alle mensen die in deze moeilijke tijden de weg zijn kwijtgeraakt, die vechten tegen eenzaamheid, tegen het alleen zijn, die het knuffelen, de warmte en de tederheid zo missen.
Laten we bidden voor ons allemaal, voor onze eigen San Salvator gemeenschap, voor de mensen die we nu elke zaterdag en zondag moeten missen. Dat we perspectief blijven zien en geïnspireerd blijven.
Laten we daarom samen in verbondenheid met God en elkaar, het gebed bidden dat Jezus ons zelf heeft geleerd: Onze Vader
Biden we om vrede, als het even tegenzit, als de muren op je afkomen, als je huisgenoten soms teveel worden, bidden we om vrede, voor onszelf, voor elkaar en voor de wereld. Dona nobis pacem.

Slotgedachte: een Joodse vertelling van Martin Buber
En rabbi Sussja sprak: ‘In de komende wereld zal niemand mij vragen: ‘Waarom ben je Mozes niet geweest? Waarom was je geen Abraham, of geen David? Waarom was je geen profeet Elia?’ Niemand zal mij dat dan vragen. Ze zullen mij maar één vraag stellen en deze luidt: ‘Sussja, waarom ben je Sussja niet geweest?’

Zegen

Moed houden, eenvoudig voortgaan, als je kunt
en als je niet kunt, niet meer kunt,
wachten; of uitrusten bij een vriend, als die er is.

En, als die er niet is, tóch wachten;
– dan maar alleen –
wachten tot het weer gaat: straks.

Eenvoudig voortgaan; de weg nemen
zoals die komt
met z’n vóór en z’n tegen;
je oog helder als een lamp
die je lijf verlicht.
Doen wat ter hand is.
Antwoorden geven als die er zijn.
En intussen voelen de stap van je voet;
niet teveel omzien – een enkele keer soms
want de weg gaat dwars door je hart –
niet te veel omzien, en niet te veel vooruit.

Laten we elkaar daarbij zegenen in alle lief en leed
en moge de eeuwige en nabije God ons zegenen in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

***
Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via
de website www.sansalvarorgemeenschap.nl Onder de tekst van de viering is gelegenheid om een reactie achter te laten.
door een mailtje te sturen naar info@sansalvarorgemeenschap.nl
Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.
Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl


Geef ons kracht

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
20 & 21 juni 2020 | Wilton Desmense

Welkom
Welkom, beste vrienden. Op 18 juni 1920 werd in Geffen Johannes Elisabeth Schouten geboren: Jan Schouten, vanaf 1953 pastoor van de Lambertuskerk in oud Orthen, die in 1962 is afgebroken, en pastoor van de 6 jaar daarvoor ingezegende San Salvatorkerk; onder zijn pastoraat werd de basis gelegd
van vernieuwing en een manier van kerk zijn die velen aansprak en waarop wij proberen voort te bouwen.
Aan het begin van deze viering gedenken wij zijn honderdste geboortedag in het bescheiden vlammetje van licht en warmte.

Openingsgebed
Wij die ons zwak weten en kwetsbaar,
zoeken een baken van warmte
om ons gesterkt te voelen
en er geborgenheid te vinden.
Wij zoeken de weg
naar waarheid en waarachtig leven
in respect en omzien naar al onze medemensen.
Wij willen die weg gaan,
het richtsnoer volgend van Jezus’ evangelie.
Geef, God van liefde, ons daartoe de kracht.

Acclamatie: Wat eeuwen her begonnen is
Wat eeuwen her begonnen is,
dat oude woord is goed.
Het wordt door pijn en hechtenis
een woord van vlees en bloed.

Bij de lezingen
De lezingen van vandaag. De eerste is uit de profeet Jeremia, de tweede uit Matteüs. Ik wilde Jeremia niet al te zeer zijn gang laten gaan in de zin van het ouderwetse woord dat is afgeleid van zijn naam ….. als u, jonge vrienden, begrijpt wat ik bedoel, om de woorden van een heer van stand te gebruiken.
Ook de lezing uit Matteüs heb ik enigszins bewerkt om er de woorden uit naar voren te halen die ons bemoedigen in dit tijdsgewricht.

We lezen: Jeremia 20, 7-13 (Basisbijbel)
Jeremia zegt: “Heer, U heeft mij zo ver gekregen dat ik voor U zou profeteren. U bent sterker dan ik en ik kon niet tegen U op. Nu word ik altijd door iedereen uitgelachen. Ze maken flauwe grappen tegen me. Want telkens moet ik tegen hen zeggen dat er ellende en geweld komt. Altijd als ik uw woorden spreek, lachen ze me uit. Daarom zou ik het liefst niet meer aan U willen denken. Ik wil eigenlijk niet meer namens U spreken. Maar elke keer branden uw woorden in mij alsof er vuur in mijn binnenste zit. Ik probeer mijn mond te houden, maar het lukt me niet.
Ik hoor de mensen over mij fluisteren. Ze zeggen: ‘Daar heb je hem weer met al zijn rampen! Kom, verzin iets om hem te kunnen stoppen!’
Maar U, Heer, kent de mensen die leven zoals U het wil. U kent hen door en door. Ik vertrouw er op dat U mij kracht zult geven.
Zing voor de Heer en prijs Hem! Want Hij redt onschuldige mensen uit de macht van slechte mensen.

“Geef ons kracht” melodie Rock-a My Soul
Geef ons kracht, heel ons leven, Heer. (3x)
O, geef ons kracht.
Steeds op zoek naar de waarheid, Heer.
steeds op zoek naar de liefde, Heer.
steeds op zoek naar het leven, Heer.
O, geef ons kracht.

We lezen Matteüs 10, 16-33
Ik stuur jullie als schapen onder de wolven. Wees daarom net zo voorzichtig en slim als slangen en net zo onschuldig als duiven. Maar pas op voor de mensen. Want ze zullen jullie gevangennemen en voor de rechter slepen. Jullie zullen ook voor machthebbers terechtstaan, omdat jullie in Mij geloven. Jullie zullen voor hen en voor de volken getuigen van jullie geloof in mijn ideeën.
Als ze jullie gevangennemen, maak je dan geen zorgen wat jullie moeten zeggen. Want jullie zullen de woorden krijgen op het moment dat jullie ze nodig hebben en jullie zullen spreken in de geest van onze hemelse Vader.
Velen zullen niets van jullie willen weten, omdat jullie kiezen voor mijn testament. Maar houdt tot het einde vol. Dan zullen jullie met vertrouwen de toekomst van het volle leven kunnen ingaan. .
Wees niet bang. Alles wat verborgen is, zal zichtbaar worden. En alles wat geheim is, zal bekend worden. Wat Ik jullie in het donker zeg, moeten jullie in het licht zeggen. Wat Ik jullie in het oor fluister, moeten jullie vanaf de daken roepen. Wees niet bang voor de mensen. Ze kunnen wel jullie lichaam doden, maar niet jullie ziel. Jullie kunnen beter bang zijn voor Hem die alle twee, lichaam en ziel, in de hel kan gooien.
Jullie weten toch dat twee mussen voor maar één muntje worden verkocht? Toch zal niet één mus doodgaan zonder dat jullie Vader het toestaat. Wees dus niet bang, want jullie zijn belangrijker dan een heleboel mussen bij elkaar.
Als je er tegen de mensen voor uit durft te komen dat je bij Mij hoort, zal Ik ook tegen mijn hemelse Vader zeggen dat je bij Mij hoort.

Bezinning
We horen bij Matteüs spreken van schapen, wolven en mussen. Het is daar alsof grootmoeder en de grote boze wolf in hetzelfde bed liggen. De leeuw en het lam liggen niet vredig naast elkaar. Wie wel? In onze dagen houden we braaf afstand, terwijl we dat eigenlijk niet willen. Braaf afstand. Dat wilde ik typen, maar er ging iets mis. Ik had BRAAFSTAND getypt. Een soort modermisme? Is braaf een stand om in te staan? Braaf alle regels volgen? De geschiedenis heeft geleerd dat daar veel mis mee kan gaan. Van het ene -isme komt het andere, van het goede kan het foute komen: internationaal socialisme werd nationaal socialisme, fascisme, nazisme en racisme.
Ooit was de betekenis van het woord “braaf” gelijk aan “dapper”, zoals dat in het Engels nog het geval is met het woord “brave”. “Home of the brave, land of the free”, klonk het in een protestsong uit 1965: “Land van de dappere, land van de vrije”, het zijn woorden uit het Amerikaanse volkslied. Maar in dit protestlied volgde daarop de retorische vraag: “Waarom laat je hem niet zijn wat hij wil zijn!” Waarom neem je de mensen niet zoals ze zijn, allemaal mensen zoals jij!
Dat is het appèl dat ik vind in het evangelie van vandaag. Zeg het in het licht, schreeuw het van de daken. Wees niet bang, onze ziel kan niet gedood worden. Kom ervoor uit dat we bij Jezus horen.
Dat is ook wat bij monde van Jeremia gezegd blijft, Jeremia die we hoorden zeggen:
Aloude woorden blijven branden in ons, omdat er een heilige geest in ons waart.
Bij testament zijn de woorden ons nagelaten, oud en nieuw tegelijk. Probeer ze niet binnen te houden, want ze zijn vol kracht.

Geloofslied: Uit vuur en ijzer

Uit vuur en ijzer, zuur en zout,
zo wijd als licht, zo eeuwenoud,
uit alles wordt een mens gebouwd
en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer in vuur te zijn,
om zout en zoet en zuur te zijn,
om mens voor een mens te zijn
wordt alleman geboren.

Om water voor de zee te zijn
om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein,
gezocht, gekend, verloren.
Om avond- en morgenland,
om hier te zijn en overkant,
om hand in een and’re hand,
om niet te zijn verloren.

Om oud en wijd als licht te zijn,
om lippen, water dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn,
gaat iemand tot een ander.
Naar verte die niemand weet,
door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed
gaan mensen tot elkander.

Voorbede

De inkt is zwart, het blad is wit,
maar samen maken zij het schrift,
een kind is zwart, een kind is wit,
de hele wereld één gezicht,
een prachtig gezicht!
Wees als een kind en voel het aan
laat zo de wereld samengaan:
samen bestaan.
De dag is licht, de nacht is zwart,
het leven vaak onnodig hard,
de kinderen spelen, niet apart,
zien slechts elkaar, geen wit of zwart:
geen wit of zwart.
De toekomst die
zich aan ons toont:
dat ieder hier in vrijheid woont,
in vrijheid woont!

Acclamatie
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven,
dat wij U horen met hart en ziel.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Gebed
Gij die weet wat in mensen omgaat
aan hoop en twijfel.
Gij die wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat.
Niemand of hij heeft een naam bij U,
en alle namen doen ertoe.
Nooit heeft iemand U gezien,
in dit heelal zijt Gij onhoorbaar,
niemand die de dood is ingegaan
keert terug om ons van U te groeten.
Maar blijvend herinneren wij ons een naam,
van een mens die vol was van Uw kracht,
Jezus, Jozefs en Maria’s zoon.
Hij was zoals wij zouden willen zijn:
een mens van onzelfzuchtig leven, een vriend, een licht, een herder.
Daarom koesteren wij in onze harten
het gebaar waarmee hij zelf
zijn leven vierde en kroonde
in het delen en laten rondgaan
van de vruchten van onze aarde.
Zo willen wij leven, hem achterna!
Dan pas kunnen we met recht en reden
U noemen: onze moeder en hoeder, onze voedster en vader.

Lied: Onze Vader verborgen

Onze Vader verborgen,
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede
Een wereld met bomen tot in de hemel
waar water schoonheid, en brood,
gerechtigheid is en genade.

Waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld
niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst, kome wat komt

Slotgedachte
Er is een tijd van einde, een tijd van nieuw begin,
een tijd van veel verliezen, en dan weer van gewin,
van weemoed, stilstaande gedachten,
van aanpakken en niet langer wachten.
Omzien, inzien en vooruitzien,
en elkaar weer zien.

Vakantie-actie
Graag breng ik onze jaarlijkse vakantie-actie onder de aandacht. Mensen die echt niets over hebben om in deze tijd van het jaar ook maar één dag zorgeloos te genieten, als alleenstaande of met hun geliefden: voor die mensen wil het Noodfonds Noord van onze gemeenschap dat toch mogelijk maken. Zie de gegevens om een bijdrage te storten op de dia aan het eind van de viering.

Zegen
God van liefde,
in woorden die moed geven,
in tekenen waar je hart warm van wordt,
aan een tafel waar iedereen
het beste van zichzelf met de andere deelt,
ben Jij vandaag onder ons gekomen.
En nu zijn wij vervuld van Jouw Geest.
Jouw kracht zal bij ons zijn op onze levensweg.
Wij vragen jouw zegen voor vandaag en morgen en alle dagen.
Amen.

NOODFONDS NOORD vakantie-actie 2020
laat de zon voor hen binnen
rekening NL23 INGB 0005 9626 81
ten name van Noodfonds SSiB
graag vermelden: vakantie-actie

Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via
• de website www.sansalvarorgemeenschap.nl Onder de tekst van de viering is gelegenheid om een reactie achter te laten.
• door een mailtje te sturen naar info@sansalvarorgemeenschap.nl
Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron. U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Op weg met lege handen

SAN SALVATORGEMEENSCHAP

DATUM 13 & 14  juni  2020 | Franneke Hoeks


Op weg met lege handen

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .  De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken.

De link en de youtubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Welkom

Welkom lieve mensen. De afgelopen weken hebben we geoefend in andere manieren van vieren. Een gestreamde viering met Pinksteren en vorige week een viering via Zoom. Dit weekend weer “normaal”. Normaal tussen aanhalingstekens. We verlangen allemaal naar dat moment waarop we elkaar weer in levenden lijve kunnen treffen. Voor nu laten we de verhalen klinken via het scherm. De teksten van vandaag worden gelezen vanuit verschillende huizen in de stad. De liederen werden gezonden door verschillende mensen, op verschillende momenten, op verschillende plekken. Dat is en blijft bijzonder. Hier tijdens dit moment op YouTube komen al die onzichtbare verbindingen even samen. Veel mensen kijken ook tegelijkertijd naar dit filmpjes Dat is ook weer een onzichtbare verbinding. Laten we ons bij het kijken, luisteren en ervaren van dit moment, steeds bewust zijn van die onzichtbare verbondenheid. Laten we in de stilte op zoek gaan naar de verbinding met ons binnenste, naar dat wat we zonder woorden voor jou, voor u, God neer willen leggen.

Stilte


 

Gebed

Goede God
altijd meer dan ieder woord
wees aanwezig in deze ruimte
vol onzichtbare verbondenheid
Het goede en het kwade,
het mooie en het verdrietige,
het zekere en het onzekere,
we leggen dat ons bezighoudt
in uw, in jouw, hand.

Acclamatie Mij nabij

Mij nabij ben Jij, mijn God.

Mijn ziel zinge groot jouw Naam.

Een lamp op mijn pad jouw Woord.  
Een helder licht op al mijn wegen.

Bij de verhalen

We lezen vandaag twee Bijbelverhalen. Verhalen die vandaag in veel kerken klinken. Eeuwenlang vonden mensen troost en steun in deze teksten.  Ze klinken hier bij San Salvator en worden gelezen vanuit verschillende huizen in de stad. Dat ook wij vandaag wijsheid, troost en moed mogen vinden in deze woorden.


We lezen Jesaja 12, 1-6

Op die dag zul je zeggen: ‘Ik zal u loven, Eeuwige. U bent woedend op mij geweest, maar uw toorn is geweken, u troost mij. God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de Eeuwige is mijn sterkte, hij is mijn beschermer, zij heeft mij redding gebracht.’  Vol vreugde zullen jullie water putten uit de bron van de redding. Op die dag zullen jullie zeggen: ‘Loof de Eeuwige, roep zijn naam uit. Maak alle volken zijn daden bekend, verkondig haar verheven naam. Zing een lied voor de Eeuwige: wonderbaarlijk zijn zijn daden. Laat heel de aarde dit weten.Jubel en juich, inwoners van Sion, want groot is de Heilige van Israël, die in jullie midden woont.’

Bezinning

Ik ben stiekem vaak jaloers op mensen die vol overtuiging God kunnen prijzen. Kon ik dat ook maar! Ben ik dan een twijfelaar? Nee, niet echt. Ik geloof ten diepste in de kracht van iets dat mij draagt. Dat ik hier niet voor mezelf ben. Iedere dag is er wel een moment dat ik me daar bewust van ben. Dan zeg ik heel zachtjes, zonder woorden: dank. Ik schreeuw het niet van de daken, maar daardoor is het niet minder krachtig. Hoe spreek je over wat je ten diepste draagt en beweegt? Misschien moeten we dat doen vanuit openheid en nieuwsgierigheid. Ik weet dat ik stamel als ik probeer te verwoorden wat die dragende kracht voor mij is. Met stamelen is niks mis. Stamelen geeft ruimte aan hoe een ander dit beleeft. Laat mij dus maar stamelend vertellen. Laat mij maar in kleine dingen proberen dat goede leven voor allen vorm te geven.  Van die kleine dingen die samen groot zijn, daar wil ik wel van zingen.

Muziek

We lezen Mattheus 9, 35 -36 10, 1, 10, 5-14

Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!  Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee, schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen; blijf daar dan tot je weer verdergaat. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat.Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is, maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. En als ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten.

Bezinning
De vrienden van Jezus worden uitgedaagd. ‘Ga op weg,’ zegt hij ‘en vertel over het goede leven voor allen. Ga doen wat ik doe: zorg voor wat kwetsbaar is. Wek mensen tot leven! Deze woorden lijken te worden ingegeven door het besef dat niemand die droom van liefde, vrede en gerechtigheid alleen voor elkaar kan krijgen. Ook niet als je de Messias bent. Zelfs niet als je DE zoon van God bent. We hebben elkaar nodig. Mensen vertellen over wat hen drijft, mensen die ruimte geven, mensen die zorgen, mensen die oproepen, mensen die helen. Jezus zegt niet schreeuw van de daken wat iedereen moet doen. Nee hij zegt laat maar zien wat dat is, ten volle leven. Ga het doen. Je hebt er niet veel voor nodig. De leerlingen worden met niks op weggestuurd. Lege handen, die heb je nodig. Handen die te veel geld, goederen of ballast met zich meeslepen zijn een belemmering. Die handen kunnen niet ontvangen. Ontvangen is vaak moeilijker dan geven. Misschien kun je pas echt iets geven als je ook echt kunt ontvangen. De leerlingen worden op weg gestuurd. Ze worden uitgedaagd een pad te volgen waarin ze afhankelijk zijn, ze de touwtjes niet in handen hebben. Ik vind het herkenbaar: het gevoel met lege handen te staan.  Iemand zei mij ooit ‘leegte is ruimte’. Die woorden zijn een soort levensmotto geworden. Ik moet er nu aan denken. ‘Leegte is ruimte.’ Met lege handen kan er van alles.  Met lege handen is er ruimte voor wat de ander nodig heeft. Een prachtig beeld. Met lege handen op weg. Op zoek naar een plek waar mensen vol kleur tot leven komen en de aarde groeit en bloeit tot in lengte van dagen.


Lied Beth – Huis voor onderweg

Op weg naar morgen en overmorgen                                                 
op weg naar morgen en overmorgen 
en onderweg soms even thuis.


Grond onder mijn voeten,
steun in mijn rug,
dak boven mijn hoofd.

Gedragen, omringd door reisgenoten,
liefde, beademd door wie liefde is. 

Op weg naar morgen en overmorgen                                                 
op weg naar morgen en overmorgen 
en onderweg soms even thuis
.

Voorbeden

Goede God onzichtbaar met u en met elkaar verbonden, bidden we om volhoudingsvermogen nu we als samenleving en individuen vaak met lege handen staan. Leer ons creatief zijn het zoeken naar manieren van contact en nabijheid.

Goede God onzichtbaar met u en met elkaar verbonden bidden we voor mensen die te maken hebben met racisme en andere vormen van discriminatie.  Dat onze lege handen ruimte bieden aan leven waarin kleur, geslacht of seksuele voorkeur mensen niet beperken.

Goede God onzichtbaar met u en met elkaar verbonden vragen we ruimte voor leegte van het missen.  Het missen van contact, het missen van stuk liep in het leven, het missen van dierbare overledenen. Dat uw dragende kracht ons helpt de leegte van het missen te dragen.


Laat ons samen, iedere op onze eigen plek en misschien ook wel eigen tijd bidden met de woorden die Jezus ons heeft meegegeven.

Onze Vader

Lied
Dona nobis pacem in terra
Dona nobis pacem domine

Geef ons vrede op aarde.
Geef  ons vrede, Heer

Tot slot

Het is niet je taak om naar liefde te zoeken,
maar eerder om alle hindernissen tegen de liefde
die je in jezelf hebt opgebouwd
op te sporen en ongedaan te maken.

Rumi


Zegen
Zegen onze lege handen

dat zij het onverwachte durven ontvangen
Zegen onze blote voeten

dat zij zich gedragen weten door moeder aarde

Zegen onze ogen en ogen

dat zij zien en horen wat leeft in mensen
Zegen ons hart
dat het open en eerlijk
ons denken en doen bepaald. Amen.

***

Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via

Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Er staat weer een Salvatoriaan op de planning.
U kunt tot en met 20 juni kopij aanleveren
voor onze nieuwsbrief.
Stuur uw bijdrage naar salvatoriaan@sansalvatogemeenschap.nl

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl

ZOOM EENS IN

SAN SALVATORGEMEENSCHAP  
7 juni 2020

John Parker, Heleen Hendriks, Franneke Hoeks
Techniek: Marian Veenker en Franneke Hoeks

 

Op zondag 7 juni bent u vanaf 10 uur welkom in onze zoomruimte via de link https://us02web.zoom.us/j/86535344555?pwd=c0x0TDZxN1VoaXRURFpyZEE2MUFLUT09.
De viering begint om 10.30 uur.

Wij wensen u een mooie viering toe.

Welkom
Vorige week vierden we Pinksteren. Feest waarin de geest gaat waaien en mensen uitgedaagd worden te laten horen wat hen beweegt. We maakten slingers van verbondenheid en vroegen jullie naar geestwoorden, woorden van uitdaging en beweging. We nemen veel werkwoorden mee: verrassen, verwonderen, vertrouwen, ont-moeten, opnieuw beginnen, luisteren met je hart.  We hoorden verlangen terug. Verlangen naar troost, saamhorigheid, vrijmoedigheid, geestkracht, warmte, lef en durf. Dat al deze woorden ons blijvend richting geven in het zoeken naar taal van hoop en liefde.

Corona tijd is voor veel mensen ook een tijd om na te denken over wat er echt toe doet: i.nzoom-tijd.  Wij gaan ook inzoomen door te luisteren naar een verhaal van Mozes die een onderonsje heeft met God. Een verhaal over Jezus die aanspoort om op weg te gaan en te vertellen over die God die het goede met mensen voorheeft.
Laten wij even inzoomen op wat er in ons binnenste leeft. We doen dat door een kaars aan te steken en samen even stil te zijn.  Als je het fijn vindt kun je thuis ook een lichtje aansteken.

Stilte

Gebed  
Goede God, bron van leven
in deze vreemde tijd zoeken we houvast
spoor ons aan het goede te doen
Draag ons als we op onszelf worden teruggeworpen
Laat jouw geest waaien en wakker ons aan.

Acclamatie: Bij u is de bron van het leven

Bij u is de bron van het leven
en in uw licht zien wij het licht


We lezen Exodus 34, 4-9 Bijbel in gewone taal

Mozes hakte twee stenen platen uit de rots, net zulke platen als de vorige. De volgende ochtend vroeg klom hij de berg Sinaï op, zoals de Eeuwige gezegd had. Hij nam de stenen platen mee. Toen kwam de Eeuwige in een wolk naar beneden. Hij kwam naast Mozes staan en hij zei: ‘Ik ben de Eeuwige.’ Daarna ging de Eeuwige voor Mozes langs. De Eeuwige riep: ‘Ik ben de Eeuwige! Ik ben een goede God. Ik zorg voor de mensen. Ik ben geduldig, trouw en vol liefde. Mijn liefde voor mensen duurt duizenden generaties. Ik vergeef mensen alles wat ze verkeerd doen, ook als ze grote fouten maken. Maar ik straf mensen als ze mij ontrouw zijn. En ik straf ook hun kinderen, tot en met de vierde generatie.’ Meteen knielde Mozes. Hij boog diep vooroveren zei: ‘Eeuwige, als u vertrouwen in mij hebt, ga dan toch met ons mee! Ik weet dat het volk van Israël ongehoorzaam is. Maar vergeef ons onze fouten en zonden. Laat ons alstublieft weer uw volk zijn!’

Bezinning
God komt naar je toe. Uit de wolken, uit het donker, uit de verte, vanuit de hoogte. Nergens wordt ergens.
God komt naar je toe. Toen naar Mozes: Zie mij aan, zie mij staan. Dit is het begin van het Verbond in Liefde in uw naam. Die eeuwenoude traditie waarin ook wij geworteld zijn en die wij eigentijds levendig beleven. Ja, die kleuren we samen in met zoveel dat zich in ons roert. Terug naar Mozes: In vertrouwen wil ik u volgen. Ja, ik ga, ik zal voorgaan, voortrekker zijn en samen zullen we doorgaan. Met héél het volk?
God zegt: Ik ben Er en reik jou mijn hand. De tegemoetkoming is aanvaard.
Kom Erbij. Aangesproken worden in nabijheid komt binnen.
Troostrijk om te horen dat God vooral vol liefde is, geduldig en trouw.

Bewaar mij God en allen die van goede wil willen zijn. Laten we deze woorden herbronnen, opnieuw verankeren, om ze nieuwe levensgeest in te blazen: Trouw- geduld- vol liefde

God komt naar je toe.
God in mij, Jij huist in mij, reist mee met heel mijn gaan en staan, met de geestkracht van Pinksteren voorgoed doorgegeven, met al mijn geduld en ongeduld, mijn trouw en ontrouw, met mijn warme hart, mijn aarzelen en wankelen, met mijn enthousiaste ideeën en ook met mijn angsten, mijn behulpzaamheid, mijn inlevingsvermogen, mijn doorzettingsvermogen en ga zo maar door ….  vul in en aan wat er in u/jou huist.

Ik kom naar jou toe. Hoera! Het mag weer: elkaar wat meer in levenden lijve – liefst op de gepaste 1 ½ meter afstand- ontmoeten. Hoe gaan we dat- in vredesnaam – goed en zorgvuldig doen?  Anders dan voorheen. Dromen…durven…doen is een slogan van de gemeente Heusden. Aan de hand van deze slogan droom ik ervan dat ik dierbaren, waarmee ik niet onder één dak leef, weer spontaan aanraak. Ik wil wel! Ontmoeten blijft voorlopig nog anders dan voorheen. Het begint al met de begroetingen. Geen hand, geen zoenen op beide wangen en/of een knuffel. Ik wil een pleidooi houden voor het niet overslaan van de persoonlijke begroetingen.
Ik kom naar je toe en ik kijk naar jou: een oog tot oogcontact en dan een passend lichaamsgebaar. Ook het zwaaien bij vertrek, ben ik erg gaan waarderen. Zo mooi! Een baby van 9 maanden kan het al. Een oer menselijk gebaar, ik zwaai jou /jullie zegen toe: ga voort in vertrouwen, niet aldoor alleen, liefst samen. Leef: God gaat met ieder van ons.


Muziek

We lezen Mattheus 28 16-20 

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Bezinning
Ga op weg, zegt de man. Ga op weg, ga naar mensen toe. Wees bij hen, wees aanwezig, wees goed zoals ik goed ben. Mensen weten wat het betekent om goed te zijn.
Bewaar het goed.
Wees goed voor elkaar, help elkaar.
In deze bijzondere tijden lijkt het mij dat wij meer tijd hebben voor elkaar, meer aandacht. Wij groeten hen die wij tegenkomen op straat, op het fietspad, in de winkel. Wij weten hoe het is om goed te doen, om goed te zijn.
Ga op weg, zegt de man. Ga op weg, geef het door. Heb vertrouwen.

Lied Gij zijt voorbijgegaan
Gij zijt voorbij gegaan,
een steekvlam in de nacht
De vonken van uw naam
zijn ogen in ons hart.
In flarden hangt uw woord
om onze wereld heen
wij leven in U voort,
wij zijn met U bekleed

Gij zijt voorbijgegaan,
een voetspoor in de zee
Gij zijt te ver gegaan,
Gij zijt een mens te veel
Gij zijt voorgoed, Gij zijt
verborgen in uw God
Geen stilte spreekt U uit

ondenkbaar is uw dood

Gij zijt voorbijgegaan,
een vreemd bekend gezicht,
een stuk van ons bestaan,

een vriend, een spoor van licht.
Uw licht is in mijn bloed,
mijn lichaam is uw dag
ik hoop U tegemoet
zolang ik leven mag.

Voorbeden

God, geduldig, trouw en vol liefde wij bidden tot jou nu we steeds meer op onszelf worden teruggeworpen bij wat wel en niet kan. Wees als dragende kracht vol wijsheid bij ons aanwezig.

God, geduldig, trouw en vol liefde, wij bidden tot jou vol vragen over situaties waarin de kleur van je huid bepaalt hoe je behandeld wordt. Wees als stroom van rechtvaardigheid en opstandigheid aanwezig bij wie met racisme te maken hebben en bij hen protesteren tegen dit onrecht.

God, geduldig, trouw en vol liefde, wij bidden tot jou voor vele situaties van onrecht dicht bij huis. Mensen die vanwege economische gronden te dicht op elkaar wonen en werken en dat met hun gezondheid moeten bekopen. Wees als kracht van eerlijkheid en goed leven aanwezig in levens van ons allemaal.

God, geduldig, trouw en vol liefde, wij bidden tot jou voor mensen die ziek zijn of onze steun nodig hebben. Jij draagt ons over de grenzen van de dood heen. We bidden voor mensen die we de afgelopen weken moesten laten gaan. Vandaag noemen we met name Herman en Atty Durville.

God, geduldig, trouw en vol liefde wij bidden tot jou voor al die situaties waarin we zelf misschien niet doen wat we zouden kunnen of willen doen. Wees als steun en geestkracht bij ons aanwezig opdat wij hoe klein de daad ook is, toch verschil kunnen maken. 

Onze Vader

Acclamatie Een schoot van ontferming

Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien

zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen toen wij in duisternis waren
in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede.

Slotgedachte    P.Cuilenburg Leven als pelgrimsreis.
De bisschop vertelde: “Ik reisde in een koets die door drie paarden van een verschillende kleur werd getrokken, en geen van de drie hinnikte. Ik begreep niet waarom. Tot ik op een dag een boer tegenkwam die me toeriep de teugels te vieren. Op dat ogenblik begonnen de paarden te hinniken.”
In een flits begreep de bisschop de betekenis van de parabel: “Opdat de ziel geroerd zou kunnen worden, moet ze vrij zijn; te veel verplichtingen kunnen haar verstikken.”

Zegen
Ga op weg.
Doe goed.
Geef door.
Heb vertrouwen.
God, geduldig en vol liefde
Behoed ons
zegen ons
bewaar ons
in het gaan van die weg. Amen.

***

Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via

Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl

Pinksterviering LINK

De oecumenische Pinksterviering werd live uitgezonden vanuit de Grote Kerk in ‘s-Hertogenbosch.