Vieringen

Gods Hand

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
9 & 10 januari 2021

Truus van Kaam


U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken.

Wij wensen u een mooie viering toe.

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
En hoe onzegbaar ons nabij
Gij zijt gestadig met ons bezig
Onder Uw vleugels rusten wij.
Gij zijt niet van wie U aan bidden
En niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden
Dat Gij dit woord wel zult verstaan.
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
En niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
Dat Gij ons draagt dat Gij ons dient.
Gij zijt in alles diep verscholen
In al wat zich leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
Met hart en ziel aan ons getrouwd.
Heer onze Heer hoe zijt Gij aanwezig
Waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo gestadig met ons bezig,
Tot wij in U volkomen zijn.

Welkom in deze viering
Het is vandaag het feest van Jezus’ Doop in de Jordaan.
Ik nodig U en jullie uit om na te denken over onze eigen doop en opnieuw door het water te gaan.

Gebed
Laten we eerst stil worden en bidden tot God: Vader, Zoon en H. Geest.
Wij komen bij God. Met ons leven vol onzekerheden: Ontferm U
Wij komen bij U, kwetsbaar als we zijn en bidden: Ontferm U
Wij komen bi U en vragen om warmte, om levensmoed: Heer, ontferm U
Wij komen  bij U,
Open ons hart om Uw woord te horen, Heer ontferm U.

Jesaja 55, 1-12
Komt allen die dorst hebt, hier is water; en gij die geen geld hebt, komt, koopt koren en eet zonder geld, en drinkt zonder betaling wijn en melk.
Waarom besteedt gij geld aan wat geen brood is en, en uw loon aan iets wat niet verzadigt?
Luistert aandachtig naar Mij, en gij zult eten wat goed is, en uw honger stillen met uitgelezen spijs.
Neigt uw oor en komt naar Mij, luistert en gij zult leven; een eeuwig verbond zal Ik met u sluiten,
een blijk van Mijn blijvende trouw aan David gezworen.
Zie, hem had Ik tot getuige van de volkeren aangesteld, tot vorst en gebieder over de naties.
Zie, zo komt nu een volk, dat gij niet kent naar u toe;
een volk dat gij niet kent, snelt op u af, omwille van JaHWeH, Uw God, en wegens de Heilige van Israël, omdat Hij U luister heeft verleend.
Zoekt JaHWeH, nu Hij te vinden is, roept Hem aan ,Hij is nabij.
De zondaar moet zijn weg verlaten en de boosdoener zijn gedachten; en terugkeren naar JaHWeH, die zich over hem erbarmen zal, naar onze God, die immers rijkelijk vergeeft.
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, zo luidt de godsspraak van JaHWeH.
Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo gaan  ook mijn wegen Uw wegen te boven en mijn gedachten uw gedachten.
Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en pas daarheen pas terugkeren, wanneer zij de aarde hebben gedrenkt,  haar hebben bevrucht en met planten bedekt, wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier, en brood aan de  eter;
zo zal het  gaan met Mijn woord, dat voortkomt uit Mijn mond;
het keert niet vruchteloos naar Mij terug.
Maar pas wanneer het heeft gedaan wat Mij behaagt,
en alles heeft volvoerd, waartoe Ik het heb gezonden.

Overweging
He’s got the whole world in his hands…zo zingt de gospel.
Hij draagt de hele wereld in zijn handen, jou en mij, broeder zuster en een kleine…in zijn handen. Deze gospel brengt ons in de lezing van Jesaja. Uit ons dagelijks lawaai van t.v. en meningen, eisen en belangen naar de stilte , de grond van ons bestaan, Gods hand. Neig Uw oor, leg je oor te luister en zoek Jahweh. Je kunt de weg kwijt zijn, op zoekzijn naar zin en die nergens kunnen vinden, boos zijn op het leven en de mensen, mopperen op de verkeerde, ongeduldig en ongedurig zijn..af en toe een ander tekort doen in woord of gedachten in doen en laten. Niets menselijks is ons vreemd. Neig je oor, zoekt Jahweh. Hij zet de deur voor je open, een warm thuis waar je je bemind voelt. In de iconografie-religieuze afbeeldingen, wordt God afgebeeld met een hand. Uit die hand stroomt genaden en vergeving én Zijn Woord gerechtigheid te doen. Gods Woord is als regen, als sneeuw, als water. Zonder water is leven onmogelijk, water ís leven en het zal vrucht dragen, bloei en zaden en voedsel.
Dat Woord, gedaan door gewone mensen zal vrucht dragen. Eén mens geholpen, de hele wereld geholpen…elke daad van gerechtigheid is een zaadje wat tot bloei komt. Wie af en toe goedheid ontvangt kan op zijn beurt ook weer geven. Wie merkt dat een mens voor hem opkomt bij onrecht zal dat nooit vergeten. Gods Woord is de zachtheid va erbarming én de opdracht recht te doen. Die stroom uit Zijn hand is de Doop waarbij we water voelen stromen, is ondergedompeld worden, nat worden met de regen van Gods Woord, erbarmen en vergeven voelen – thuiskomen en dat Woord als levensopdracht aanvaarden.

De doop en de regen uit Jesaja horen bij elkaar.
Zo spreekt Jahweh: Onderhoudt het recht.
We weten wat ons te doen staat, in het groot en in het klein. Onze wereld is nog lang niet af…
De natuur is nog lang niet hersteld
Er is nog steeds ongelijkheid… een kloof tussen ar en rijk, comfortabel wonen en op de vlucht zijn.
De kringloop van het woord is nog open….
Beoefent de gerechtigheid…blijf je best doen!
En de redding is nabij!

Evangelie Marcus 1,7-11
En Johannus predikte: “Na mij komt iemand die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig mij te bukken en de riem van mijn sandalen los te maken.
Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest.”
In die tijd trok Jezus uit Nazareth in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannus dopen.
En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen.
En er kwam een stem uit de hemel: “Gij zijt Mijn Zoon, Mijn welbeminde; in U heb ik welbehagen”

Bij het Evangelie
Jezus gaat de weg van mensen en laat zich dopen in de Jordaan.
Ook Hij gaat onder in het water, het Woord van God. De Welbeminde – thuis bij God, thuis in het Woord, thuis in het doen van gerechtigheid. Daar gaat Hij, gesterkt door de Geest en vol vertrouwen. In zijn leven zien we Hem het woord in eigen persoon worden, barmhartig en gerechtig. Ga jij, gaan wij met Hem mee – door het water naar de wereld?

Voorbeden en Onze Vader

Wij bidden U om zegen over onze voeten,
dat wij een leven lang wegen vinden om gerechtigheid te doen…

Wij bidden dat onze ogen en oren opmerkzaam zullen zijn voor wat mensen nodig hebben,
Dat onze handen zorgdragen voor de aarde
en de vruchten van de aarde delen met wie honger heeft.

Wij bidden U om de kracht van de Geest voor hen die ziek zijn
Om de gave van inzicht en wijsheid voor regeringsleiders en bestuurders.
Dankbaar zijn we voor de wetenschappers en iedereen die helpt de pandemie te stoppen.
Voor hen bidden wij om uithoudingsvermogen.
Schenk ons allen Uw geest, dat wij Uw woord gestalte geven en
Vol liefde voor de aarde en wie haar bewonen leven en werken.

Onze Vader

Zegen en zending

Gesterkt door Gods Woord en de kracht van Zijn Geest gaan we weer de wereld in en daarbij mogen wij ons gedragen weten in Gods handen en Wel-bemind.
Ontvangen we Gods zegen:
Hij die Barmhartig is en geduldig hij die van iedere mens houdt
Hij die ons verwarmt met Zijn Licht
Hij zegent ons, de Vader, de Zoon en de H. Geest

***

Nawoord van Truus van Kaam

De Franse schilder Christian Broutin heeft me persoonlijk toestemming gegeven om zijn schilderij: “the four waterfalls” te laten zien. Dit kunstwerk is me erg dierbaar en ligt al meer dan 40 jaar in mijn bijbel bij Jesaja 55.

Via stichting Docete kreeg ik toestemming om het schilderij van Eric Wijnands te laten zien.

***
Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via

Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl

Richting het licht

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
31 december 2020 | Franneke Hoeks


Welkom
We maakten deze viering voor de overgang van 2020 naar 2021. Misschien is nog nooit zo naar een nieuw jaar uitgekeken. 2020 een lastig en bizar jaar dat veel mensen snel echter zich willen laten. 2021 een jaar dat uitzicht biedt, een vaccin dat ons hopelijk snel ruimte om te leven biedt. Dit moment van online bezinnen willen we als San Salvator gebruiken om terug te kijken. Het leven vieren is ook stilstaan bij tegenslagen, verdriet, angst en onmacht. Die ruimte mag er zijn. Ook op een moment als dit. We blijven echter ook zoeken naar perspectief, naar beweging, naar licht.


We maken het stil in onszelf. Een die ruimte zonder vastomlijnde woorden kan iets nieuws ontstaan. Daar kunnen we loslaten, mogen we zijn we zijn en kunnen we oude wijsheid opnieuw verstaan. Laat ons bij het licht van een enkele kaars ruimte maken voor wie we God noemen.


Stilte


Gebed


God, bron van leven
wees bij ons dit moment
op de grens van het jaar.
Wees als licht op ons pad,
wees, als baken voor toekomst
wees inspiratie en uitdaging
en beweeg ons in de richting
het goede voor al wat leeft.


We kijken in deze viering terug op het afgelopen jaar. Door een filmpje gebaseerd op de zoekwoorden die het
meest gebruikt werden door de zoekmachine Google. Dat filmpje zegt niet alles maar geeft wel een beeld van
wat mensen wereldwijd belangrijk vonden.


Filmpje We blijven vragen
https://youtu.be/q6apJhfnBGs

De beelden nemen ons mee naar het afgelopen jaar. Corona en black lives matter zijn prominent aanwezig in dit jaaroverzicht. Ik mis ook dingen, zoals u ongetwijfeld ook dingen mist. De verkiezingen in de USA. Trump. Fake news. Camela Harris, de eerste vrouwelijke vicepresident van kleur. Brexit. De brand op Moria en de uitzichtloze situatie van vluchtelingen. Als alles verkeerd gaat, wat blijft er dan nog over?

We lezen: Een psalm
Als alles verkeerd gaat, wat blijft er dan nog over? Ik denk de aan dagen van weleer, aan de jaren van vroeger. Toen er nog koningen waren in Jeruzalem. Iets is veranderd maar wat? Ik ben maar een klein mensje dat
neerligt in het duister. Voor altijd verlaten. Ik roep. De liefde van God is verdwenen. Het woord voorbij. Ik herinner met de wonderen van weleer. Die God voor onze vaderen heeft laten gebeuren. Ik herinner me de
muziek van de nacht. En ik zing zoals David vroeger gedichten zong voor koning Saul, die droevige en ongelukkige reus. Maar staan de schaduwen op om God te bezingen? Ik heb meer vijanden dan haren op mijn hoofd. Ik slaap niet. Ik waak in de nacht zoals een uil op het dak. Waarom zo ver wegblijven op de ergste ogenblikken? Waarom heb je mij verlaten? Iedereen spot met mij. Ik ben water dat wegloopt en verloren gaat.
Beenderen verstrooid. Een stukje klei. Belaagd door honden. Wat is de mens, toch niets! Verzameld als vee voor de slacht. Echt, wat is de mens dat jij je hem herinnert. Jouw vijanden bezwijken. Je slaat de koningen uiteen. In het duister ontvouw ik jouw wonderdaden. Jij mijn herder. De mens in al zijn pracht begrijpt het niet. Als een dier sterft hij. Jij weet alles van mij. Mijn gedachten. Mijn weg. Als ik naar de hemel stijg, daar ben je.
Als ik me bij de doden begeeft. Jij bent er al. Met jou is het duister niet duister. De nacht is als de dag. Jij heb de hemel met je vingers gemaakt. Jij hebt de maan en de sterren geplaatst. Bijna god heb je mij gemaakt. Je hebt alles aan mijn voeten gelegd. Schapen, runderen. Dieren van het veld. Vogels en vissen. Je hebt mij geweven in het hart van mijn moeder. Ik ben prachtig. Verwonderlijk. Jij kent elk van mijn gebeente. Ik ben ik het geheim gemaakt. Maar jouw ogen zagen mijn embryo. Je kent mij vijanden. Je begrijpt mijn hart. Je waakt over mij als ik de weg van de afgoden neem. Ik word wakker, en ik ben met je. Ik heb in mijn hart het litteken van jouw antwoord. Vanuit de hoogte strek je je hand uit om mij te grijpen. Jij trekt me uit de diepte van het water. Je bevrijdt me van een verschrikkelijke vijand. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Ik ben een vogel die ontsnapt aan het net van de jager. En ik roep met alle anderen. Allejuja. Ga, loof, Jah.


Uit: Bijbel. De dragende verhalen Serge Bloch en Frédéric Boyer


Muziek


Overweging
De tekst die we net hoorden is een soort samengestelde psalm met elementen uit verschillende psalmen. Een lied van een overlevende hebben de schrijvers als ondertitel aan deze psalm meegegeven. Een gedicht dat ons verandert van een kleine bange mens, alleen in het donker en die smeekt om uitzicht en redding naar iemand die opstaat. Het gedicht wordt een lofzang zonder dat er ergens overduidelijk antwoord wordt gegeven. Het lied van een overlevende. Misschien wel ons lied voor 2020.
Een jaar waarin we geconfronteerd werden met het onvanzelfsprekende van vanzelfsprekendheden. De mythe van maakbaarheid werd doorgeprikt. We waren kwetsbaar als nooit tevoren. Allemaal. We maakten iets mee
dat ons allemaal raakte, dat ons allemaal kwetsbaar maakte of ons in ieder geval liet voelen dat we als mensen op een dun lijntje lopen. Dat voelde we allemaal. Dit jaar werd haarscherp duidelijk dat we verbonden zijn.
Allemaal. Jouw probleem, ook al woon je aan de andere kant van de wereld, is ook mijn probleem. Ik las ergens dat we 2020 als het jaar van de ander zouden kunnen zien. Ik geef iets op, ik houd me aan regels, omdat ik zorg draag voor jou. Dat we dat met elkaar deden, en nog steeds doen, geeft hoop. Ik droom af en toe wat we deze manier niet nog meer zouden kunnen oplossen. Ik doe een stapje opzij omdat dat goed is voor jou.
Corona zette alles op zijn kop. Wie zijn de dragers van onze economie? Niet de directeuren en raden van bestuur, nee. Dit jaar is het jaar van wat altijd onzichtbaar bleef. Onze economie draait op gewone mensen die zorgen dat er spullen in de schappen van de supermarkt liggen. Die onze zieken verzorgen, ook al lopen ze op hun tandvlees. Onze welvaart draait op leerkrachten, postbodes, vuilnismannen en buren. Dat zijn de essentiële onderdelen van onze economie. Zij bleven hun werk doen, terwijl megagrote bedrijven het zonder staatssteun niet bleken te redden. Dat is een omkering die we hopelijk nooit meer vergeten.
Wat ik ook meeneem van dit jaar is ook de black lives matter demonstraties. Groepen mensen die, ondanks corona, van zich lieten horen en iets zichtbaar en bespreekbaar maakten wat voorheen onzichtbaar was. Dat is winst voor ons allemaal, lijkt me.
Ik was in het voorjaar verbijsterd dat na drie weken lock down de lucht overal op de wereld zoveel schoner was, het water in rivieren weer helder stroomde en dat toppen van bergen weer zichtbaar waren. Allemaal omdat
fabrieken stopte met produceren. Het kan dus wel, die schone aarde.
2020 leerde ons dat we klein zijn, kwetsbaar en fragiel. Dat is wat we zijn. Dat is niet erg, het maakt ons opnieuw menselijk. Het maakt ons tot de prachtige en verwonderlijke mensen uit de psalm. Mensen die tevreden leren zijn met kleine dingen. Mensen die opstaan. Mensen met veerkracht. Mensen die omkijken naar elkaar. Mensen die lichtpuntjes zien. Mensen die blijven vertrouwen. Mensen van het gewone. Mensen die kwetsbaarheid koesteren. Mensen die oog hebben voor een ander. Mensen die zich gedragen weten. Mensen als beeld van God.


Lied dat de nieuwe wereld komen zal


Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.
Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.
Daar bouwen wij veilige buurten, wonen dooreen
in wijken van vrede in schaduw van bomen.
Geen kinderen zullen daar sterven, oude mensen
maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven.
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tesamen. Wij leren de oorlog af.
Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.
Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.


We bidden
Eeuwige, op de drempel van het oude jaar bidden we voor iedereen wie afgelopen jaar donker en grauw voelde. We staan stil bij al die mensen die afscheid moesten nemen van een dierbare. We leven mee met alle
mensen die op wat voor manier dan ook getroffen werden door Corona, Strek uw hand haar hen uit.
Eeuwige, op drempel van het nieuwe jaar bidden we voor iedereen die afgelopen jaar essentieel bleek te zijn.
Voor postbodes, vakkenvullen, verpleegkundigen, leraren en alle mensen die van wezenlijk belang waren klinkt ons gebed. Dat we nooit vergeten wat er echt toe doet in het leven.
Eeuwige, op de drempel van toekomst bidden we voor de wereld en wie haar bewonen. Dat het nieuwe jaar kansen geeft voor wie nauwelijks kans heeft. Laat onze toekomst er een zijn waarin vluchtelingen welkom zijn,
aarde kan bloeien en we leren leven met minder zodat er meer is voor allen.


Laat ons die nieuwe wereld naar ons toe bidden door op dit moment samen de woorden te spreken die Jezus ons meegaf.


Onze vader


Slotgedachte


Als je gelooft in de macht van een open hand;
als je gelooft, dat wat mensen vereent
belangrijker is dan wat verdeelt;
als onrecht dat anderen wordt aangedaan
je even boos maakt als wanneer dat jezelf betreft;
als je kritiek weet te accepteren zonder je te verdedigen
en er je profijt mee wenst te doen;
als je zomaar tijd hebt voor anderen;
als je gelooft dat verschillend zijn
rijkdom inhoudt en geen gevaar;
als een kind je nog kan ontwapenen;
als een vreemdeling nog als een broer voor je is;
als je je kunt inzetten voor onderdrukten
zonder de held uit te hangen:
ja, dan zal volgend jaar vrede brengen;
dan zal volgend jaar mooi zijn,
dan zal volgend jaar gezegend zijn,
en een heel jaar vol hoop zijn.


Ya Mutuale‐Balume, West Afrika
Uit: Bidden met de armen

Zegenwens naar Numeri 6,22‐27
Bewaren wij de Ene in ons hart,
opdat de Liefde zich laat zien tot weldaad van iedereen,
opdat het Licht warmte brengt en vrede geeft,
opdat wij een Zegen zijn voor elkaar, elke dag opnieuw
laat ons zo de drempel van het nieuwe jaar overgaan,
elkaar zegenend in Gods’ naam,
de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen


Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via
– de website www.sansalvarorgemeenschap.nl Onder de tekst van de viering is gelegenheid om een reactie achter te laten.
– door een mailtje te sturen naar info@sansalvatorgemeenschap.nl


Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron. U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl

Licht geboren

kerstavond

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
24 december 2020 |  Franneke Hoeks

 

Welkom
Deze avond, nu de dagen kort zijn en de nachten lang, vieren we het feest van geboorte. We leefden naar dit moment toe. Alles is anders. Alles wordt anders. We voelden verwachting in ons groeien, vonden troost in de woestijn, leerden toekomst zien, soms even en beseften dat we mensen onderweg zijn. Altijd onderweg, kwetsbaarder dan we ooit beseften. Kerstmis 2020, feest van geboorte, moment van hoop, de komst van licht. Licht in het donker.

‘In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was nog woest en doods,
en duisternis lag over de overvloed,
maar Gods geest zweefde over het water.
God zei: “Er moet licht komen,”
en er was licht.’    Genesis 1:1-3

Gebed
Licht van den beginne,
stroom van leven,
met mensen op weg.
Altijd. Onvoorwaardelijk.

Licht soms kwetsbaar
dan weer oogverblindend.

Licht van de Eeuwige
wees hier bij ons aanwezig.
leer ons zien
leer ons horen
maakt ons licht.

Acclamatie Alles wacht op u vol hoop

Jesaja, de grote profeet, schetst donkere, duistere beelden. Hij ziet een volk zonder vertrouwen, dolend in de duisternis: “Ze kijken omhoog of staren naar de grond, maar overal heerst verstikkende duisternis; donker en somber is het, nacht overal.” Tegelijkertijd is Jesaja de profeet van de hoop. Hij wil het vertrouwen herstellen, de ogen van de mensen openen. Kijk dan, zie het dan!

Lied
Het volk dat in duisternis gaat
zal aanschouwen groot licht.
Die wonen in schaduw van dood,
over hen op gaat het licht.

Zij zullen lachen en juichen,
lachen en juichen,
als op de dag van de oogst.

Het volk dat in duisternis gaat
zal aanschouwen groot licht.
Die wonen in schaduw van dood,
 over hen op gaat het licht.

naar Jesaja 9 Huub Oosterhuis / Antoine Oomen


We lezen Lucas 2, 1-20 
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Eeuwige bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Eeuwige, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Eeuwige. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Eeuwige ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd.
Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Bezinning
Er is een kind geboren. Een godsgeschenk. Een kind als beeld van God. Dat vieren we. Hier en nu, samen zonder dat we elkaar echt zien. Wat is het anders dit jaar. We trekken niet naar kerken, maar blijven in onze eigen huizen. We zingen niet uit volle borst, maar neuriën met lippen op elkaar.  Geen lange kersttafels dit jaar maar hooguit enkele gasten.  We voelen ons als samenleving ontheemd en kwetsbaar als nooit tevoren.
Het verhaal van de geboorte van Jezus is verhaal van kwetsbaarheid. Het zal je maar gebeuren, hoogzwanger op reis en geen plek kunnen vinden om je kind ter wereld te brengen. Wat moeten ze bang geweest zijn, Maria en Jozef, in die vreemde stad, waar geen huis voor hen open was. Als je een volle geldbuidel hadden was ons verhaal misschien anders gelopen. Want geld opent deuren. Toen. Nu. Het verhaal doet met denken aan gezinnen met kleine kinderen in de vluchtelingenkampen. Dat we hen niet vergeten in onze eigen coronazorgen.
Dit kind blijft niet onopgemerkt. Het zijn echter niet de mensen die alles hebben die als eerste voelen dat er iets bijzonders is gebeurd.  Nee, herders, die buiten de stad bivakkeren, zijn de eerste getuigen van dit nieuwe leven.  Voor hotemetoten, bestuurders en zakenmensen is in het prille begin van dit levensverhaal nog even ruimte. Of misschien hebben zij zelf geen ruimte voor dit nieuwe perspectief.
Het begint klein, ergens onderop, ergens aan de rand, ergens buiten je blikveld, ergens onverwacht.  Daar zit die vonk. Daar zit leven. Daar zit verandering. Daar wordt God geboren. In Jezus. En door dit kind en de man die hij zal worden stroomt er licht en leven in mensen. Dat begon klein in die stal in Bethlehem, maar werd een onstuitbare stroom van mensen. Herders, wijzen, leerlingen, mensen van goede wil, wij.  Het begint klein en kwetsbaar. Dat mogen we vieren vandaag. Dat kleine begin. Zonder poespas. Laat ons die kwetsbaarheid maar koesteren in het vertrouwen dat licht leven brengt.

Muziek Eric Whitacre – ‘Lux Aurumque’

Lux,
Calida gravisque pura velut aurum
Et canunt angeli molliter
modo natum.

Licht
Warm en zwaar als puur goud
en engelen zingen zacht
tot het pasgeboren kind


Gedicht
Licht, Woord, Antwoord:
de stilte verbroken
voor wie verdrukt is, gebruikt, vernederd,
ter ziele, gezwicht voor het duister,
gaat een hemels licht op.
Een scheppend woord is geworden:
adem van God in een kind.
En onder ons wil het wonen voorgoed.

Janet Delver

Voorbeden

God van licht
Wij bidden tot u in deze donkere tijden waarin angst en onzekerheid regeren.
Laat in ons het licht geboren worden zodat we onze harten openen voor de vluchteling, de dakloze, de eenzame, de zieke.  Dat we brengers van licht mogen zijn.

God van leven

Wij bidden tot u nu we aan den lijve voelen hoe kwetsbaar leven is. Laat ons mensen zijn die kwetsbaarheid durven koesteren als onderdeel van leven. Dat wat waarde heeft is kwetsbaar.

Laat ons mensen zijn die het kwetsbare leven koesteren.

God van toekomst

Wij bidden dat gij ons richting geeft als we zelf niet meer weten welke weg te gaan. Gij die die toekomst schiep in een weerloos kind, weer ons tot voorbeeld.  Laat ons mensen zijn die uw toekomst mogelijk maken.

God van verbinding
Wij bidden tot U in onze zoektocht naar verbinding. Gij zijt verbinding tussen mensen van allerlei kleur. Gij verbindt licht en donker, jong en oud, dood en leven. We staan vanavond stil bij alle mensen van wie we het afgelopen jaar afscheid moesten nemen. Dat zij thuis mogen zijn in uw licht.

Stilte
God van licht, leven, toekomst en verbinding we zingen vandaag jouw visioen naar ons toe. Een verhaal dat begon met licht in donker. Een verhaal van licht dat met mensen meetrok. Een verhaal van kind dat ons leerde liefhebben. Een verhaal van toekomst voor al wat leeft.


Onze vader

Slotgedachte

Zet alles
in het licht.
Alles. Alles. Alles.

Voorbij voorkeur.
Voorbij afkeer.
Voorbij angst.
Voorbij schaamte.
Voorbij oordeel.
Voorbij schuld.

Breng alles
naar het licht.
Alles. Alles. Alles.
Dat is alles.

Olette Luitwieler, uit de bunder Zonder mij


Zegen

Om zegen bidden wij,
zegen voor allen die met ons vieren
zegen voor hen die op afstand toch verbonden zijn
zegen voor alles en allen…
Ruimte waar het licht kan komen
wind kan waaien,
adem stromen
ruimte die doet leven.

Stilte waar je God kunt horen
open hart en open oren
stilte om te zijn.
Licht waarin wij samen staan
Geest van God,
raak Gij ons aan
dat wij opengaan

Uit Open deur kerstmis 2020

Wie het fijn vindt, is op Eerste Kerstdag om 10.30 uur van harte welkom in de Zoom Kerstsessie.

We houden een korte bezinning en wensen elkaar een zalig kerstfeest.

U kunt aanschuiven via

https://us02web.zoom.us/j/87047834327?pwd=OTdrK3dvY3FpM1phNFpLY3ZUZ3RvZz09

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar

www.sansalvatorgemeenschap.nl

Herdertjesviering online

We vroegen kinderen om het kerstverhaal in eigen woorden te vertellen. Bij hun woorden maakten we een grappige, ontroerend filmpje.

Pelgrimstocht

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
19 & 20 december 2020: Advent 4 | Voorganger: Wilton Desmense

Pelgrimstocht


U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ  De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd. U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de YouTubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op  www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Openingsmuziek: Pelgrimstocht der mensen
Pelgrimstocht der mensen; veertig jaar woestijn,
onvervulde wensen, -‘t land zal heerlijk zijn! 
Wie aanhoort ons bidden, wie ziet naar ons om?
God, trek in ons midden; kom Heer Jezus kom.

Welkom
Welkom bij deze viering. Langzaam raakt de weg geplaveid voor engelen, herders en wijzen. Nog één week te gaan tot kerstmis, tot het licht verschijnt van een van de grootste gebeurtenissen uit onze menselijke beleving. Laten wij in de kamers van onze harten ook het vierde kaarsje ontsteken; laat onze verwachtingen vol worden van licht en hoop.

Adventslied
Het is weer zover, het is weer advent,
vier wordt een vuur, dag kaarsje vier!
En hoe je ook heet en wie je ook bent,
blijf waar je bent want Jezus komt hier!
Wat een geluk en zing het maar luid:
“Lichtje, ga nimmer meer, nimmer meer uit!”

Openingsgebed (met een vleugje psalm 132)
Pelgrims zijn wij, nog tastend in het duister.
Wij zullen de stal niet binnengaan,
wij zullen niet de kribbe naderen,
wij zullen de ogen niet sluiten,
wij zullen niet gaan slapen,
vóórdat we een plaats hebben gevonden
waar mensen asiel vinden,
veilig geboren worden,
een ark van verbondenheid.
Een paleis moet het zijn
voor arm en voor rijk,
voor mensen van goede wil,
waar je je wanen of weten kunt
onder vleugels uit den hoge.
Tastend komt langzaam een Bethlehem in zicht.

Acclamatie: Alles wacht op U vol hoop

Bij de lezingen
De lezingen worden verzorgd door Marleen Postma en Ton de Coster. Eerst legt Samuel God geruststellende woorden in de mond over gevoelens van veiligheid en geborgenheid, die gepaard gaan met het hebben van een vaste woonplaats. Maar dan spreekt een pelgrim over wat zij beleefde, toen zij door Gods vrije natuur trok, een verhaal waarin diezelfde veiligheid en geborgenheid in het geding zijn.
In de tweede lezing horen we het vertrouwde verhaal van verwachting en het wonder van in verwachting zijn van een nieuwe wereld, waarin heel de mensheid zich thuis zal voelen.

Eerste lezing:  (2 Samuel 7, 4-16)
Dit zegt de Heer: “Ik heb mijn volk een gebied gegeven om te wonen. Daar heb Ik mijn volk geplant en een vaste plaats gegeven, net zoals je een boom plant en een vaste plaats geeft. Daar zal mijn volk rustig kunnen wonen. En Ik zal met hen zijn. Ik zal hun Vader zijn en zij mijn kinderen. Ik zal hen nooit verlaten.”
En de pelgrim sprak: “Het was heerlijk fietsen door het warme land vol met zonnebloemen. Zij staan met de kopjes naar de zon in afwachting van de oogst. Wij suisden moeiteloos van dorp naar dorp, de hellingen namen we schijnbaar moeiteloos maar we voelden af en toe wel lood in de benen. Dan namen we weer een stuk chocolade, een boterham en wat te drinken. In de velden kwamen we jagers tegen. Het is vreselijk om beesten voor het plezier te doden, wij hebben daar grote moeite mee. Ik fietste een eindje achter Corinne. Er liepen twee jagers door het maïsveld. Ik fietste daar, toen er opeens een hert tevoorschijn sprong vol van angst. Het hert rende vlak voor mijn fiets langs over de weg en dook weer het maïsveld in. De jagers waren achter me en konden daardoor niet schieten omdat ik tussen het hert en de jagers inzat! Het hert stak nog een keer de weg over, de vlakte op en weg was het. Ik heb een hert gered!” Goed hè!!!!” 
(www.catharijneverhalen.nl/page/5416/mama-is-er-even-niet)

Muziek: Al wie dolend in het donker


Tweede lezing: Uit Lucas 1, 26-38
Toen Elizabet zes maanden in verwachting was, stuurde God de engel Gabriël naar Nazaret. Dat is een stad in Galilea. Hij ging naar een jonge, ongetrouwde vrouw die nog maagd was. Ze was verloofd met Jozef en nog nooit met hem naar bed geweest. Jozef was uit de familie van koning David. De vrouw heette Maria. De engel ging haar huis binnen en groette haar. Toen zei hij: “God heeft jou uitgekozen. God is met je.” Ze schrok toen ze hem zag. Ook was ze geschrokken van zijn woorden. Ze vroeg zich af wat de engel bedoelde. De engel zei tegen haar: “Je hoeft niet bang te zijn, Maria. Want God wil goed voor jou zijn. Je zal in verwachting raken en een zoon krijgen. Je moet Hem Jezus (= ‘God redt’) noemen. Hij zal een belangrijk mens zijn en Hij zal ‘Zoon van de Allerhoogste God’ worden genoemd. De Heer God zal Hem koning van Israël maken, net als zijn voorvader David. Hij zal voor eeuwig als koning regeren over het volk Israël. Er zal nooit een eind komen aan zijn heerschappij.” 
Maria zei tegen de engel: “Hoe kan dat gebeuren? Want ik ben nog niet getrouwd.” De engel zei: “De Heilige Geest zal bij je komen. De kracht van de Allerhoogste God zal over je komen. Daardoor zal er een heilig kind in je ontstaan. Hij zal daarom ‘Zoon van God’ worden genoemd. Je nicht Elizabet is ook in verwachting van een zoon. Ze is al oud en iedereen dacht dat ze geen kinderen kon krijgen. Maar nu is ze al zes maanden in verwachting. Want voor God is niets onmogelijk.” Maria antwoordde: “Ik wil de Heer God gehoorzaam zijn. Laat Hij met me doen wat u heeft gezegd.” Toen ging de engel bij haar weg.

Acclamatie: Zo heeft gesproken en gezegd

Bezinning
Ik vertel u een verhaal:
Deze week hield een man me op straat tegen;
hij kwam mij bekend voor, maar ik kon hem niet thuis brengen.
De man vroeg: “Kan ik u even spreken, mag ik u iets vragen?”
Hij viel direct met de deur in huis: “Kunt u mij zeggen:
heeft het feest plaats, mag het feest ook dit jaar plaatshebben?”
Ik was verbaasd en vroeg: “Welk feest, meneer, wat bedoelt u?”
Hij zei: “Het kerstfeest natuurlijk. Heeft het plaats of wordt het afgelast?”

Ik zei: “Meneer, de zakenlui hebben hun voorraad gewoon ingeslagen;
in de winkels, de media, op internet wordt volop gekocht en verkocht;
de straten zijn versierd met kerstbomen en speciale verlichting; kijk eens rond…”

De man zei: “Ik weet dat de mensen zich hebben voorbereid,
duizenden kerstbomen zijn gekocht,
de post, mailboxen en sociale media bezwijken onder de kerst- en nieuwjaarskaarten …
Maar het feest, heeft het feest plaats?”
In mijn zoeken naar een antwoord had ik van hem weggekeken.
Toen ik weer opkeek was de man verdwenen.

Toen begon ik zijn vraag te begrijpen, en te vermoeden
vanwaar ik hem kende. En ik dacht bij mezelf:
zo lang er mensen zijn in hart en ziel, is er nog tijd genoeg,
zal er een goede boodschap worden doorverteld.
De hoop blijft leven. Uit het donker komt het licht.
Dan komen er twee of drie bijeen en brengen hun gaven mee.
Die geven ze door en een goddelijke vonk is in de harten,
overdekkend en aanvurend.
Het is de vonk die heel maakt en die afstanden overbrugt.
En dan heeft het feest plaats.

Lied: Kom tot ons de wereld wacht

Voorbede
Kleur ons leven met het groen van de hoop,
ontsteek in ons de vlam van de liefde,
zodat we U vinden in elk van ons, in elkaar.
Doe de verwachting in ons groeien,
open onze ogen om te zien:
in het halfdonker,
als het leven niet licht is.
Laat ons het vuur van goedheid brandend houden.
Laat het weer kerstmis worden in ons,
meer dan romantiek,
een dag van feest,
omdat de mensheid het licht ziet uit den hoge.

Acclamatie Luister Heer ontferm U over ons – Melodiek (0:18)

(Tafel)bede
Vurig bidden wij vandaag ons reisgebed,
klaar om weg te trekken uit het oude land
en op zoek te gaan naar een beter,
waar geluk en vrede is voor iedereen.
Jij, licht voor ons uit, die hebt gezegd:
je hoeft niet mee,  maar als je gaat, ga dan niet alleen!
Verzamel er twee of drie en het zullen er honderd worden.
En waar twee of drie elkanders sterkte, brood en drinken delen,
daar ben Ik in hun midden.
Jij hebt jouw gezicht uitgestraald in kinderen van mensen,
in die ene mens vooral, die geboren werd in een stal.
Hij bracht licht, een menselijk- goddelijke gave voor deze wereld.
Van hem, van U is de toekomst: kome wat komt.

Lied: Onze vader verborgen

Pelgrimsgedicht
achtergrondmuziek
C.M. vonWeber: Wiegenlied, Op.13, No.2 J. 96 – Schlaf, Herzenssöhnchen
Tastend in het duister gaan wij naar het licht
Langzaam maar zeker komt een Betlehem in zicht
Daar hopen wij straks een heiland te zien
In armoe verscholen, maar vermoedbaar misschien

Koning in lompen en eng’lengeduld
Wat brengt de toekomst, nog in nevelen gehuld
Kind van de mensheid dat een doornenkroon draagt
Mens zijn is leven dat iets goddelijks vraagt.

Ga met ons mee, geef jouw hand en geloof,
wij, vol vertrouwen, voor jouw woorden niet doof.
En als de twijfel de ogen verzwakt,
wijs dan de stal waar deze wereld wordt verwacht.

Zegen
Laten wij met vertrouwen deze laatste adventsweek ingaan en om zegen bidden met het Zuid-Afrikaanse gebed van de pelgrim:


Vader God U ken my naam
My binnegoed en buitestaan
My grootpraat en my klein verdriet
My vashou aan als wat verskiet

U ken my vrese en my hoop
Die pad wat ek so kaalvoet loop
Die pad het U lankal berei
U maak die pad gelyk vir my

Alle pelgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis


Ek verdwaal steeds op die grootpad
Soekend na U boardinghuis

Moeder God U ken my waan
My ego en my regopstaan
Die drake waarteen ek bly veg
U wys my altyd weer die weg

U het my met U lig geseën
Die lig strooi ek op iedereen
Net U weet hoe my toekoms lyk
Ek het niks, U maak my ryk
(Pelgrimslied, Amanda Strydom)


Slotlied: Dat de nieuwe wereld komen

***
Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl
Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ  De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd. U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de YouTubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op  www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Openingsmuziek: Pelgrimstocht der mensen
Pelgrimstocht der mensen; veertig jaar woestijn,
onvervulde wensen, -‘t land zal heerlijk zijn! 
Wie aanhoort ons bidden, wie ziet naar ons om?
God, trek in ons midden; kom Heer Jezus kom.

Welkom
Welkom bij deze viering. Langzaam raakt de weg geplaveid voor engelen, herders en wijzen. Nog één week te gaan tot kerstmis, tot het licht verschijnt van een van de grootste gebeurtenissen uit onze menselijke beleving. Laten wij in de kamers van onze harten ook het vierde kaarsje ontsteken; laat onze verwachtingen vol worden van licht en hoop.

Adventslied
Het is weer zover, het is weer advent,
vier wordt een vuur, dag kaarsje vier!
En hoe je ook heet en wie je ook bent,
blijf waar je bent want Jezus komt hier!
Wat een geluk en zing het maar luid:
“Lichtje, ga nimmer meer, nimmer meer uit!”

Openingsgebed (met een vleugje psalm 132)
Pelgrims zijn wij, nog tastend in het duister.
Wij zullen de stal niet binnengaan,
wij zullen niet de kribbe naderen,
wij zullen de ogen niet sluiten,
wij zullen niet gaan slapen,
vóórdat we een plaats hebben gevonden
waar mensen asiel vinden,
veilig geboren worden,
een ark van verbondenheid.
Een paleis moet het zijn
voor arm en voor rijk,
voor mensen van goede wil,
waar je je wanen of weten kunt
onder vleugels uit den hoge.
Tastend komt langzaam een Bethlehem in zicht.

Acclamatie: Alles wacht op U vol hoop

Bij de lezingen
De lezingen worden verzorgd door Marleen Postma en Ton de Coster. Eerst legt Samuel God geruststellende woorden in de mond over gevoelens van veiligheid en geborgenheid, die gepaard gaan met het hebben van een vaste woonplaats. Maar dan spreekt een pelgrim over wat zij beleefde, toen zij door Gods vrije natuur trok, een verhaal waarin diezelfde veiligheid en geborgenheid in het geding zijn.
In de tweede lezing horen we het vertrouwde verhaal van verwachting en het wonder van in verwachting zijn van een nieuwe wereld, waarin heel de mensheid zich thuis zal voelen.

Eerste lezing:  (2 Samuel 7, 4-16)
Dit zegt de Heer: “Ik heb mijn volk een gebied gegeven om te wonen. Daar heb Ik mijn volk geplant en een vaste plaats gegeven, net zoals je een boom plant en een vaste plaats geeft. Daar zal mijn volk rustig kunnen wonen. En Ik zal met hen zijn. Ik zal hun Vader zijn en zij mijn kinderen. Ik zal hen nooit verlaten.”
En de pelgrim sprak: “Het was heerlijk fietsen door het warme land vol met zonnebloemen. Zij staan met de kopjes naar de zon in afwachting van de oogst. Wij suisden moeiteloos van dorp naar dorp, de hellingen namen we schijnbaar moeiteloos maar we voelden af en toe wel lood in de benen. Dan namen we weer een stuk chocolade, een boterham en wat te drinken. In de velden kwamen we jagers tegen. Het is vreselijk om beesten voor het plezier te doden, wij hebben daar grote moeite mee. Ik fietste een eindje achter Corinne. Er liepen twee jagers door het maïsveld. Ik fietste daar, toen er opeens een hert tevoorschijn sprong vol van angst. Het hert rende vlak voor mijn fiets langs over de weg en dook weer het maïsveld in. De jagers waren achter me en konden daardoor niet schieten omdat ik tussen het hert en de jagers inzat! Het hert stak nog een keer de weg over, de vlakte op en weg was het. Ik heb een hert gered!” Goed hè!!!!” 
(www.catharijneverhalen.nl/page/5416/mama-is-er-even-niet)

Muziek: Al wie dolend in het donker


Tweede lezing: Uit Lucas 1, 26-38
Toen Elizabet zes maanden in verwachting was, stuurde God de engel Gabriël naar Nazaret. Dat is een stad in Galilea. Hij ging naar een jonge, ongetrouwde vrouw die nog maagd was. Ze was verloofd met Jozef en nog nooit met hem naar bed geweest. Jozef was uit de familie van koning David. De vrouw heette Maria. De engel ging haar huis binnen en groette haar. Toen zei hij: “God heeft jou uitgekozen. God is met je.” Ze schrok toen ze hem zag. Ook was ze geschrokken van zijn woorden. Ze vroeg zich af wat de engel bedoelde. De engel zei tegen haar: “Je hoeft niet bang te zijn, Maria. Want God wil goed voor jou zijn. Je zal in verwachting raken en een zoon krijgen. Je moet Hem Jezus (= ‘God redt’) noemen. Hij zal een belangrijk mens zijn en Hij zal ‘Zoon van de Allerhoogste God’ worden genoemd. De Heer God zal Hem koning van Israël maken, net als zijn voorvader David. Hij zal voor eeuwig als koning regeren over het volk Israël. Er zal nooit een eind komen aan zijn heerschappij.” 
Maria zei tegen de engel: “Hoe kan dat gebeuren? Want ik ben nog niet getrouwd.” De engel zei: “De Heilige Geest zal bij je komen. De kracht van de Allerhoogste God zal over je komen. Daardoor zal er een heilig kind in je ontstaan. Hij zal daarom ‘Zoon van God’ worden genoemd. Je nicht Elizabet is ook in verwachting van een zoon. Ze is al oud en iedereen dacht dat ze geen kinderen kon krijgen. Maar nu is ze al zes maanden in verwachting. Want voor God is niets onmogelijk.” Maria antwoordde: “Ik wil de Heer God gehoorzaam zijn. Laat Hij met me doen wat u heeft gezegd.” Toen ging de engel bij haar weg.

Acclamatie: Zo heeft gesproken en gezegd

Bezinning
Ik vertel u een verhaal:
Deze week hield een man me op straat tegen;
hij kwam mij bekend voor, maar ik kon hem niet thuis brengen.
De man vroeg: “Kan ik u even spreken, mag ik u iets vragen?”
Hij viel direct met de deur in huis: “Kunt u mij zeggen:
heeft het feest plaats, mag het feest ook dit jaar plaatshebben?”
Ik was verbaasd en vroeg: “Welk feest, meneer, wat bedoelt u?”
Hij zei: “Het kerstfeest natuurlijk. Heeft het plaats of wordt het afgelast?”

Ik zei: “Meneer, de zakenlui hebben hun voorraad gewoon ingeslagen;
in de winkels, de media, op internet wordt volop gekocht en verkocht;
de straten zijn versierd met kerstbomen en speciale verlichting; kijk eens rond…”

De man zei: “Ik weet dat de mensen zich hebben voorbereid,
duizenden kerstbomen zijn gekocht,
de post, mailboxen en sociale media bezwijken onder de kerst- en nieuwjaarskaarten …
Maar het feest, heeft het feest plaats?”
In mijn zoeken naar een antwoord had ik van hem weggekeken.
Toen ik weer opkeek was de man verdwenen.

Toen begon ik zijn vraag te begrijpen, en te vermoeden
vanwaar ik hem kende. En ik dacht bij mezelf:
zo lang er mensen zijn in hart en ziel, is er nog tijd genoeg,
zal er een goede boodschap worden doorverteld.
De hoop blijft leven. Uit het donker komt het licht.
Dan komen er twee of drie bijeen en brengen hun gaven mee.
Die geven ze door en een goddelijke vonk is in de harten,
overdekkend en aanvurend.
Het is de vonk die heel maakt en die afstanden overbrugt.
En dan heeft het feest plaats.

Lied: Kom tot ons de wereld wacht

Voorbede
Kleur ons leven met het groen van de hoop,
ontsteek in ons de vlam van de liefde,
zodat we U vinden in elk van ons, in elkaar.
Doe de verwachting in ons groeien,
open onze ogen om te zien:
in het halfdonker,
als het leven niet licht is.
Laat ons het vuur van goedheid brandend houden.
Laat het weer kerstmis worden in ons,
meer dan romantiek,
een dag van feest,
omdat de mensheid het licht ziet uit den hoge.

Acclamatie Luister Heer ontferm U over ons – Melodiek (0:18)

(Tafel)bede
Vurig bidden wij vandaag ons reisgebed,
klaar om weg te trekken uit het oude land
en op zoek te gaan naar een beter,
waar geluk en vrede is voor iedereen.
Jij, licht voor ons uit, die hebt gezegd:
je hoeft niet mee,  maar als je gaat, ga dan niet alleen!
Verzamel er twee of drie en het zullen er honderd worden.
En waar twee of drie elkanders sterkte, brood en drinken delen,
daar ben Ik in hun midden.
Jij hebt jouw gezicht uitgestraald in kinderen van mensen,
in die ene mens vooral, die geboren werd in een stal.
Hij bracht licht, een menselijk- goddelijke gave voor deze wereld.
Van hem, van U is de toekomst: kome wat komt.

Lied: Onze vader verborgen

Pelgrimsgedicht
achtergrondmuziek
C.M. vonWeber: Wiegenlied, Op.13, No.2 J. 96 – Schlaf, Herzenssöhnchen
Tastend in het duister gaan wij naar het licht
Langzaam maar zeker komt een Betlehem in zicht
Daar hopen wij straks een heiland te zien
In armoe verscholen, maar vermoedbaar misschien

Koning in lompen en eng’lengeduld
Wat brengt de toekomst, nog in nevelen gehuld
Kind van de mensheid dat een doornenkroon draagt
Mens zijn is leven dat iets goddelijks vraagt.

Ga met ons mee, geef jouw hand en geloof,
wij, vol vertrouwen, voor jouw woorden niet doof.
En als de twijfel de ogen verzwakt,
wijs dan de stal waar deze wereld wordt verwacht.

Zegen
Laten wij met vertrouwen deze laatste adventsweek ingaan en om zegen bidden met het Zuid-Afrikaanse gebed van de pelgrim:

Vader God U ken my naam
My binnegoed en buitestaan
My grootpraat en my klein verdriet
My vashou aan als wat verskiet

U ken my vrese en my hoop
Die pad wat ek so kaalvoet loop
Die pad het U lankal berei
U maak die pad gelyk vir my

Alle pelgrims keer weer huistoe
Elke swerwer kom weer tuis
Ek verdwaal steeds op die grootpad
Soekend na U boardinghuis

Moeder God U ken my waan
My ego en my regopstaan
Die drake waarteen ek bly veg
U wys my altyd weer die weg

U het my met U lig geseën
Die lig strooi ek op iedereen
Net U weet hoe my toekoms lyk
Ek het niks, U maak my ryk
(Pelgrimslied, Amanda Strydom)

Slotlied: Dat de nieuwe wereld komen

***
Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl
Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.


Zien, soms even, een nieuwe aardeSAN SALVATORGEMEENSCHAP
12 & 13 december – Derde zondag van de Advent
Tony de Meulder


U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ 
De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken.  De link en de You Tube viering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Welkom
Advent is een oproep voor iedere christen om warmte en licht te zijn, solidair met al wie de energie niet heeft om ten volle te kunnen leven. We willen ommekeer brengen voor mensen aan wie onrecht wordt gedaan, voor mensen die door armoede uitgesloten worden. Laten wij ons tijdens deze viering op weg zetten door de Vader die onder ons mens wil worden, Jezus, het Kind dat onder ons geboren gaat worden,
de heilige Geest die elke mens bezielen wil. Amen.

Jesaja heeft het vandaag over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Wie droomt daar niet van? Hoe ziet die nieuwe hemel en nieuwe aarde er voor jou uit?
Johannes is vandaag weer ten tonele, hij laat ons zien een klein tipje van de sluier zien, hij laat ons iets zien van die nieuwe aarde, hij is  de man die de oproep van Jesaja gestalte gaf in Jezus’ tijd. De ‘voorloper’, ‘de doper’, ‘de wegbereider’, die zelf de weg van de Jezus ging.
Laten wij ons in deze voorbereiding op Kerstmis raken door zijn boodschap en voorbeeld.
Maken wij het stil en brengen wij een moment onze gedachten en gebeden op Gods hoogte. 

Aansteken adventskaars
God, in de derde kaars van de adventskrans
leggen wij ons ja-woord als antwoord op uw vraag
om in ons geboren te worden.
Wij bidden dat uw naam ‘Ik zal er zijn’
zichtbaar wordt in het werk van onze handen
en verstaanbaar in de woorden die wij spreken.
Zo kan jouw licht groeien in ons midden,
van dag tot dag, alle dagen van ons leven.
         
Acclamatie/muziek: LICHT DAT ONS AANSTOOT

Bij de verhalen
We lezen vandaag twee verhalen uit de traditie. Verhalen die vandaag in veel geloofsgemeenschappen klinken. Eeuwenlang vonden en vinden mensen troost en steun in deze teksten.  Ze klinken hier bij San Salvator en worden gelezen vanuit verschillende huizen in de stad en dorpen. Dat ook wij vandaag wijsheid, troost en moed mogen vinden in deze woorden.

We lezen Jesaja 65. 17-25
Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid,
het komt niemand ooit nog voor de geest.
Er zal alleen maar blijdschap zijn
en groot gejuich om wat ik schep.
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad
en schenk haar bevolking vreugde.
Dan zal ik over Jeruzalem jubelen
en mij verblijden over mijn volk.
Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord.
Geen zuigeling zal daar meer zijn
die slechts enkele dagen leeft,
geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit;
want een kind zal pas sterven als honderdjarige,
en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt.
Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen,
wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten;
in wat zij bouwen zal geen ander wonen,
van wat zij planten zal geen ander eten.
Want de jaren van mijn volk
zullen zijn als de jaren van een boom;
mijn uitverkorenen zullen zelf genieten
van het werk van hun handen.
Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten
en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot.
Zij zullen, met heel hun nageslacht,
een volk zijn dat door de HEER is gezegend.
Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen,
ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken.
Wolf en lam zullen samen weiden,
een leeuw en een rund eten beide stro
en een slang zal zich voeden met stof.
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg – zegt de HEER.

Geen zuigeling zal daar meer zijn
die slechts enkele dagen leeft,
geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit;
want een kind zal pas sterven als honderdjarige,
en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt.
Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen,
wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten;
in wat zij bouwen zal geen ander wonen,
van wat zij planten zal geen ander eten.
Want de jaren van mijn volk
zullen zijn als de jaren van een boom;
mijn uitverkorenen zullen zelf genieten
van het werk van hun handen.
Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten
en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot.
Zij zullen, met heel hun nageslacht,
een volk zijn dat door de HEER is gezegend.
Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen,
ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken.
Wolf en lam zullen samen weiden,
een leeuw en een rund eten beide stro
en een slang zal zich voeden met stof.
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg – zegt de HEER.

Bezinning
Als ik luister na de naar deze mooie lezing uit het boek van de profeet Jesaja, dan komt bij mij altijd het logo van de Acht mei beweging boven. Een beweging waarin we iets mochten ervaren van die nieuwe wereld.  Het was een tijd van dromen, zoals het visioen van Jesaja. Ik weet niet hoe u, jullie deze tijd waar wij nu in zitten ervaren? Ondanks dat het moeilijk is en voor veel mensen een eenzame tijd, zie ik heel mooie dingen gebeuren. Het voelt soms dat de weinige contacten als intenser worden ervaren. Dingen zijn minder vanzelfsprekend geworden. Ik voel dat we in beweging zijn. Straks zullen we spreken van een tijd van voor en na de corona.  Een vraag die mij bezighoudt is, hoe zullen wij geloofsgemeenschap zijn na deze crisis? Ik droom en mijmer… Maar hoe het zal zijn weet ik nog niet. Wat ik wel weet is dat wij onderweg zijn, we zijn in beweging… Op weg naar kerstmis.

Acclamatie KEER ONS OM

We lezen Johannes 3. 22-30
In die tijd ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef hij enige tijd en hij doopte er. Johannes doopte toen ook, in Enon, dicht bij Salim, een waterrijk gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen. Johannes was immers nog niet gevangengezet. Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel. Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: ‘Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe!’ Johannes antwoordde: ‘Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de messias niet, maar ik ben voor hem uitgezonden.” De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner.

Lied MIJ NABIJ

Bezinning
De diepste identiteit van Johannes is niet zijn geboorte, niet zijn naam, niet zijn heldendaad, maar dat hij naar een ander wijst. Zijn grootste belang is niet hijzelf, maar degene die na hem komt. ‘Niet op mijzelf komt het aan’, zegt hij, ‘maar op God die in aantocht is.’ Een mens is er om dat aan te tonen.
De man die met zijn eigen doodsprentje worstelde zei het ook. Het komt aan op de mensen die wachten op brood dat wordt gebroken om het in vrede te delen met elkaar. De komst van Gods Rijk, die wij nieuwe Wereld noemen en daarvan de getuigen zijn, dat is ons diepste wezen! …
Maar hoe kan ik dat waarmaken? Het is zoals Huub Oosterhuis zegt: Zien, soms even. Ook in deze nu ten tijde van het Coronavirus, kunnen we misschien iets ervaren van die nieuwe wereld.

Voorbeden
God van licht,
wij bidden voor hen
die leven in duisternis
veroorzaakt door rampen,
ongeluk of pure pech.
Laat uw licht over hen opgaan.

God van licht,
wij bidden voor onszelf,
gelovig en ongelovig tegelijk.
Laat uw licht over ons schijnen.

God van licht,
wij danken U voor het licht dat schijnt.
Voor ieder straaltje door een kier,
voor het volle licht
waarover wij mogen gaan vertellen.
Laat uw licht blijvend schijnen. Amen.

Acclamatie: ALLES WACHT OP U VOL HOOP

Onze Vader
Onze Vader U bent niet op de eerste plaats onze rechter en onze Heer, maar onze Vader,
want U luistert naar het roepen van uw kinderen in de verdrukking.
Die in de hemel zijt, waarheen wij in onze inzet de blik richten.
Uw bevrijdend optreden tegen allen
die uw naam onderdrukken, worde geheiligd.
Uw rijk kome, uw recht kome,
om te beginnen tot de verarmden.
Uw bevrijding geschiede,
nu al als begin op aarde en later in volheid in de hemel.
Geef ons heden het dagelijks brood
dat we samen produceren en dat we samen willen eten.
Vergeef ons ons egoïsme.
Leid ons niet in de bekoring
om anderen uit te buiten en geld op te hopen.
Maar verlos ons van de wraak en de haat
tegen de kwade  die ons onderdrukt en met geweld ons verdrukt. Amen.

Slotgedachte
Op de grens van het beloofde land, een grens die Mozes met zijn volk niet mocht oversteken.
Jozua, die na Mozes kwam, mocht dat wel. Hij gaat binnen in dat nieuwe land, niet meer het land van de droom, van de belofte, maar van de concrete werkelijkheid.

Tussen die twee werelden in ligt de Jordaan. En midden in die rivier staat Johannes de Doper,
als een paal boven water. Hij probeert mensen te overhalen over te steken, door de Jordaan heen, naar het beloofde land om van dat gedroomde Rijk van God echt werk te maken. Er is veel angst en aarzeling daar bij de Jordaan want wie wil oversteken maakt belangrijke keuzes…

In de Advent staan ook wij bij Johannes de Doper in de Jordaan. Hij probeert ook ons te overhalen het beloofde land binnen te trekken, over te stappen van droom naar daad. Trek je mee om het geluk te vinden van een leven in rechtvaardigheid en liefde?

Zegen

Soms,
als het donker is en leeg in jou,
ontsteek dan een vlammetje van hoop
in je binnenste binnen.
Hou het brandend
tot Gods vuur je hart weer verwarmt
en je handen opnieuw vult
om dan, als nieuw,
en vol van zijn vuur
een vlam van liefde te zijn
waaraan anderen zich mogen warmen.
Voel je geborgen in zijn naam
Hij die ons tot zegen wil zijn: Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

***

Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via
de website www.sansalvarorgemeenschap.nl Onder de tekst van de viering is gelegenheid om een reactie achter te laten.
door een mailtje te sturen naar info@sansalvarorgemeenschap.nl
Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl


In verwachting

 

 

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
29 november 2020 – Eerste zondag van de Advent


In verwachting
| Theo Hofland (teksten/piano/orgel)

Intromuziek

WELKOM

Welkom lieve bekende en onbekende mensen. Fijn dat u vandaag, waar en hoe dan ook, met ons verbonden wilt zijn op deze eerste zondag van de Advent. Het begin van een periode van verwachting of misschien mogen we ook wel zeggen dat we ‘in verwachting’ zijn van het Kind dat komen gaat. Zo dadelijk ontsteken we één kaars,  één lichtje als een soort waakvlam in ons midden, omdat we weten  dat ons leven niet altijd vol licht is. Nu zeker, in deze donkerste tijd van het jaar, als het buiten guur en koud is en we naar binnen keren, letterlijk en figuurlijk. Dat alles heeft de Corona crisis alleen nog maar versterkt. Om in deze tijd nog iets te ervaren van Gods aanwezigheid in onszelf en deze wereld is niet zo makkelijk. Wellicht geeft deze Adventstijd ons nieuwe inspiratie. Een tijd van bezinning, herbezinning. Van wachten, verwachten, geduld hebben en waakzaam zijn zoals Jezus in het evangelie zegt. Wachten totdat het weer licht wordt. Die ene kaars die we zo dadelijk aansteken moet ons hoop geven, is nog kwetsbaar, maar toch: het is een teken van het Licht dat wij verwachten en een teken van Licht in onze harten.

Aansteken van de 1e Adventskaars. Dans nos obscurités

Gebed

Kom in ons midden goede God
nu wij uw licht zo dicht naderen
dat we haar warmte bijna kunnen voelen.
Breng licht in ons bestaan.
En vooral bij die mensen,
die het in deze komende weken
moeilijk hebben met de opgeklopte gezelligheid.
Die juist dan de eenzaamheid
en de coronabeperkingen extra voelen.
Verdrijf hun kilte, wees hun warmte.
En geef ze hoop
dat ze zoals het komende Kerstkind
steeds opnieuw geboren kunnen worden

in de adem van uw liefde.

Amen.

Lied: Kom tot ons de wereld wacht

Kom tot ons, de wereld wacht, 
Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria ‘s kind.

Gij daalt van de Vader neer
tot de Vader keert Gij weer,
die de hel zijt doorgegaan
en hemelwaarts opgestaan.

 Uw kribbe blinkt in de nacht
met een ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht
waarvoor al het duister zwicht.

 Lof zij God in ’t hemelrijk,
Vader, Zoon en Geest gelijk,
nu en overal altijd,
nu en tot in eeuwigheid.

1E LEZING : Jesaja 63

Maar u, HEER, bent onze vader,
van oudsher heet u Onze beschermer.
Waarom, HEER, liet u ons afdwalen van uw wegen?
Waarom hebt u ons onbuigzaam gemaakt,
zodat wij geen ontzag meer voor u hadden?
Keer toch terug, omwille van uw dienaren,
van de stammen die u toebehoren.
Sinds kort hebben onze vijanden
uw heilig volk in hun macht gekregen
en uw heiligdom vertrapt.
Het is alsof u nooit over ons hebt geheerst,
alsof uw naam nooit over ons is uitgeroepen.
Geen oog zag ooit een god buiten u,
die opkomt voor wie op hem wacht.
U komt ieder tegemoet
die van harte rechtvaardig handelt,
die uw weg gaat, met u voor ogen.
Maar nu bent u in toorn ontstoken,
omdat wij gezondigd hebben.
Hadden we maar de oude weg gevolgd,
dan zouden we worden gered.
Wij allen zijn als verwelkte bladeren,
verwaaid op de wind van ons wangedrag.
Er is niemand die uw naam aanroept,
die zich ertoe zet uw hand te grijpen.
U hebt uw gelaat voor ons verborgen,
u hebt ons moedeloos gemaakt
en ons overgeleverd aan ons eigen wangedrag.
Toch, HEER, bent u onze vader,
wij zijn de klei, door u gevormd,
wij zijn het werk van uw handen.
Laat uw grote toorn toch varen, HEER,
houd onze schuld niet steeds in gedachten,
maar zie ons aan: wij zijn toch uw volk?

Acclamatie: De avond valt

De avond valt, het licht vergaat,
Maar Jij blijft aan: een lamp die straalt
Trek mee met ons, verlicht ons pad,
Opdat de toekomst opengaat.

2E LEZING: Marcus 13, 33-37

Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen.
Het is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of ’s morgens vroeg. Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!’

Orgelvariatie op ‘Kom tot ons de wereld’ Buttstedt

Bezinning
Het evangeliefragment van Marcus vandaag staat pal voor het lijdensverhaal. Het lijkt een soort afscheidsrede, een laatste opdracht aan zijn leerlingen, waarin het ‘wees waakzaam’ centraal staat. En hoe moeilijk dat is, blijkt wel als Jezus zijn leerlingen opdracht geeft met hem te waken in de hof van Getsemane, maar hij ze daarna drie keer slapend aantreft. De reden van dit ‘wees waakzaam’ is vooral bedoeld om zijn leerlingen erop te wijzen dat ze goed moeten opletten, op hun hoede moeten zijn, want je weet niet het moment waarop de Heer zal terugkomen. Onder deze tekst liggen oudtestamentische verwijzingen zoals bv naar Jesaja uit de eerste lezing. Waarin het volk wat zielig vraagt om de terugkeer van God, die ze stelselmatig verwaarloosd hebben. En de God die zich dan in alle goedheid weer tot zijn volk keert. In dit alles zit de verwijzing naar de eindtijd zoals in het boek Openbaring wordt beschreven. Weet dus dat de Heer zal terugkeren, maar dat het zaak is om in de tussentijd waakzaam te zijn. En dat waakzaam zijn is geen lijdzaam afwachten, vol verwachting naar wat komen gaat, want dan loop je het risico om in slaap te vallen. Met waakzaam bedoelt Jezus een actieve inzet. Zoals de Heer in het evangelie de zorg voor zijn bezittingen overdraagt aan zijn dienaren, zo draagt de Heer aan ons de zorg over voor zijn boodschap, voor zijn leer, voor zijn Kerk. En zorg daar goed voor, want je zult ervoor verantwoording moeten afleggen. In deze Adventsperiode kijken we niet zozeer naar die eindtijd, maar naar de komst van het Kerstkind. En natuurlijk zitten daarin soortgelijke overwegingen. In het lied ‘kom tot ons de wereld wacht’ lijken we een beetje op het volk van Jesaja. Het initiatief wordt bij God gelegd. Kom maar wij zijn er klaar voor. Een soort lijdzaam ‘in verwachting’ en we zien wel wat eruit komt. Dat is niet het soort waakzaam van het evangelie. Net zoals bij het samen in verwachting zijn, zorg je ervoor dat alles klaar is voor de komst van het kind. Dat de kinderkamer klaar is, alles geverfd is, alles schoon. Niets minder wordt van ons verwacht als we willen dat Gods gezicht zichtbaar wordt in deze wereld. We leven in een moeilijke tijd. Het zijn donkere dagen, zowel letterlijk als figuurlijk. De geest van Corona geeft deze dagen een zwart randje, zeker nu er gevoelige, romantische en sfeervolle dagen aankomen en we het liefst bij elkaar zouden willen kruipen. Door alle Corona maatregelen zal dat lastig zijn. Maar er moet toch een manier zijn dat we juist nu zorgdragen voor elkaar. Dat we het gezicht van God laten zien en trots zijn op de kinderkamer die we innerlijk en uiterlijk voor hem zo mooi hebben gemaakt. Dan zal hij zeker komen, met al het licht dat wij nodig hebben.

Lied: Vanwaar zijt Gij gekomen

Vanwaar zijt Gij gekomen?
Wij wisten niets van U.
In onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij,
die onder ons wilt wonen,
zo ver weg, zo dichtbij.

Gij zijt ons doorgegeven
een naam, een oud verhaal,
uw woorden uitgeschreven
in ied’re mensentaal.
Ons eigen levenslot

met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.

Gij zijt in ons verloren,
wij durven U niet aan,
uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een woord van vlees en bloed,
een kind voor ons geboren,
een naam die sterven moet.

Voorbeden

  • Bidden wij voor de mensen in de zorg die dag in dag uit, vaak met gevaar om zelf besmet te worden, vechten tegen het Corona virus. Dat zij de kracht mogen vinden om staande te blijven. En denken we daarbij ook aan alle mensen in het onderwijs en andere hulpverlenende diensten, vaak vergeten, die met alle risico’s van dien gehoor blijven geven aan hun idealen.
  • Bidden we voor iedereen die door de donkerte in deze tijd en de schaduw van het Corona virus, de weg zijn kwijtgeraakt. Die vechten tegen eenzaamheid, tegen het alleen zijn. Die het knuffelen, de warmte en de tederheid zo missen.
  • Bidden wij dat we in staat mogen zijn, ondanks alles, een wereld te creëren waar iedereen de mogelijkheden heeft om zich te ontplooien tot wie hij of zij is. Ongeacht huidskleur, ras, geslacht of seksuele geaardheid.
  • En bidden wij tenslotte voor ons allemaal, voor onze eigen San Salvator gemeenschap, voor de mensen die we nu elke zaterdag en zondag moeten missen. Dat wij in het wachten en hopen van deze bijzondere tijd, de kracht mogen vinden om uit te zien naar een betere toekomst.

Laten we daarom samen in verbondenheid met God en elkaar, het gebed bidden dat Jezus ons zelf heeft geleerd: Onze Vader

Bidden we om vrede, als het even tegenzit, als de muren op je af komen, als je huisgenoten soms teveel worden, bidden we om vrede, voor onszelf, en deze wereld. 

Lied Vrede voor jou

Slotgedachte Uit het oog, is niet uit het hart…

Een missionaris trof op een kerkhof een jongen aan bij twee kindergrafjes. Ze raakten aan de praat en de pater vroeg: ‘Met hoeveel zijn jullie?’ ‘We zijn met zeven’, antwoordde de jongen. ‘Mijn vader is op zee omgekomen, hier liggen twee broertjes, een zusje is als baby gestorven, een ander is in een inrichting en mijn moeder zit in de gevangenis’. ‘Dan heb je dus niemand meer’, zei de pater medelijdend. Maar de jongen was verbaasd over zoveel onbegrip en begon ongeduldig opnieuw te tellen: ‘We zijn met zeven. Mijn vader……’

Zegen

In verwachting, is een tijd van wachten,
van dromen, van bespiegelingen, van hoe zal het zijn?
Wat zal dat nieuwe kind bijdragen
aan ons leven, aan de wereld?
Vier weken van wachten,
van uitzien naar.
Vier weken om te beslissen
hoe we dat Kind gaan ontvangen,
hoe we onze kinderkamer gaan inrichten,
hoe we zijn geboorte gaan vieren
en wat dat voor ons betekent.
Laten we op deze bezinningsweg elkaar zegenen in alle lief en leed
in het volle vertrouwen van de Eeuwige
die we mogen noemen Moeder/Vader, Zoon en Heilige Geest.

***

Intromuziek: In verwachting – Theo Hofland

Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via

Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl

IK ZIE IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET


Voorganger Heleen Hendrikx
m m.v.. lectoren: Maria Hoitink en Karel Bierlaagh 
muzikale bijdragen  van Melodiek    beeld en montage : Franneke Hoeks                                
U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator.
Dat kunt u vinden via de volgende link:
https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ
De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken.

De link en de youtubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering.
Wij wensen u een mooie viering toe.

IK ZIE IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET  
Welkom
,
beste mensen bij deze online- kerkelijke viering. Welkom allemaal, ieder voor zich, alleen en samen; vaker gezien of nieuw in beeld.  We doen dit met elkaar vanuit de San Salvator gemeenschap. Bijeen gewaaid, niet door weer en wind naar Cello of de grote kerk gekomen. Wel verzameld vanuit verschillende huiskamers waar wij tijd maken voor een pas op de plaats om op onze levenswandel te reflecteren. Wij vieren vandaag in deze Corona-herfst, de laatste zondag van het kerkelijk jaar en staan stil bij toekomstvisioenen voor een geheel nieuwe tijd : de eindtijd, wat brengt dat bij ons te weeg. .. ik zie ik zie wat jij niet ziet, luisterend naar dezelfde oude en nieuwe woorden die bij ieder van ons weer anders resoneren om íets hiervan te verinnerlijken.  Om te luisteren,  te bidden, mee te zingen of te neurieen.  In alle toonaarden heet ik u van harte : W E L K O M
instrumentaal

Openingsgebed
Wees Welkom bij de Eeuwig Onzichtbare, Ene,  
ver weg en toch ook zo nabij
ik hoor Jou wel maar ik zie Je niet Aanwezige,
Hulp en toeverlaat in mij           
Levensbron van mij, Jij mijn Helper
Maken we het samen stil voor een stilte- contact moment met de Eeuwig Onvoorstelbare
S T I L T E
O Mysterie levensgroot
ik zie Jou niet maar word Jou wel gewaar
Aanwezige stut mijn vertrouwen
Want In u, jou en mij schuilt er een diepste grond van eindeloze mogelijkheden,
een groeibodem van hoop en liefde, toekomst en perspectief.
Sluit je niet op in angst of twijfel, blijf niet zitten bij zorgen in duisternis
Leef vanuit je hart met het vertrouwen dat hoop doet leven.
In u, jou en mij groeit steeds weer een nieuwe dag  Groeikracht voor die ontluikende bloem  waarop de wereld wacht.

Acclamatie: Bij U is de bron van het leven en in uw licht

1e lezing   Daniel 12, 1-4

In die tijd zal de engel Michaël komen, om de kinderen van je volk te beschermen. Want het zal een tijd van nood zijn, zoals er eerder nog geen is voorgekomen zolang er volken bestaan. Maar al degenen van uw volk die in het boek staan opgetekend, zullen in die tijd worden gered.  En velen van hen  die slapen in het land van het stof zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven , anderen om de vernedering  van een eeuwige schande te ondervinden. De wijze mensen zullen stralen als de sterren aan de hemel en degenen die de mensen op het rechte pad hebben gebracht  zullen schitteren als sterren eeuwig en altijd. Daniel, u moet deze dingen geheim houden en het boek verzegelen tot de eindtijd; velen zullen verdwalen en het kwaad zal toenemen.’

instrumentaal

2e lezing : 1e Brief van Paulus aan de Tessalonicenzen  5: 1-11
KBS Willibrord 1995
Over tijd en uur echter hoeven wij u niet te schrijven.
U weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht.
Terwijl ze zeggen: `Er heerst vrede en veiligheid’, juist dan overvalt hen plotseling het verderf, zoals weeën een zwangere vrouw,
en is er geen ontkomen aan.
Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag u als een dief zou verrassen.
U bent allemaal kinderen van het licht, kinderen van de dag.
Wij behoren niet aan nacht en duisternis. Laten wij dan ook niet slapen als de anderen, maar wakker blijven en nuchter zijn. Zij die slapen, slapen ‘s nachts; en zij die zich bedrinken,  bedrinken zich ‘s nachts. Laten wij die behoren aan de dag, nuchter zijn , de borst gepantserd met geloof en liefde, de helm van de hoop op redding  op het hoofd.  Want God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om deel te krijgen aan de redding door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij of we nu wakker zijn of slapen, samen met Hem zouden leven. Blijf daarom elkaar bemoedigen en steunen, zoals u trouwens al doet.

Instrumentaal

Ter overweging 
ik zie ik zie wat jij niet ziet.. klinkt dit zinnetje u,  jou  bekend in de oren? Ik ken het van een simpel spelletje van vroeger. Dat gaat zo: je bent met elkaar en iemand krijgt de beurt om een voorwerp in gedachten te nemen. De anderen mogen om beurten raden. Je stelt gesloten vragen en als het antwoord JA is, mag je nog een vraag stellen. Het gaat hierbij om goed te kijken! Wat springt in het oog? Waar ga je aan voorbij? Waar ben je blind voor? Je wordt benieuwd gemaakt om nog beter te kijken.  Ja,  en dan..; leuk zo’n spelletje. Ik wil een gedachtensprongetje maken. Wat ziet u, jij zoal met je geestesoog? Voor welke zichtbare en onzichtbare dingen sta je open en waar ben je blind voor?  ik zie ik zie wat jij niet ziet..  We hebben gehoord dat Daniel een spannende boodschap over de eindtijd werd ingefluisterd door de engel Michael.  Een visioen met een hoopvol perspectief maar niet voor allemaal! Bewaar dit geheim in je hart, dit geheim is groot!  Waarom dit geheim bewaren en  verzegelen? De geheime boodschap van Daniel is in de Schriften gekomen en wij kunnen, net zoals de  lezers van voorheen, ons hier aan spiegelen. We kunnen ons in de tussentijd dat wij op aarde ronddartelen, met noeste arbeid bezig zijn, bezig geweest, talmen, achteroverleunen, dromen, niet weten, twijfelen….Optrekken aan woorden van geloof, hoop en liefde, visoenen van beloften. Als christenen gevoed door het visioen dat Jezus de liefdevolle redder van de mensheid is. Al hebben wij  geen weet van het wat en hoe van de eindtijd, deze ziener met vooruitziende blik heeft een beeld bij de afloop. Het is een boodschap die, net als in een sprookje, over de afrekening van goed en kwaad gaat.
Een geheim bewaren en het eind ervan niet verklappen.. Het einde van een goed boek dat je van plan bent te gaan lezen of de afloop van een film die je wilt gaan kijken, wil je van tevoren ook niet weten. Wanneer mij in vertrouwen  iets bijzonders toevertrouwt wordt, dan voel ik mij hier verantwoordelijk voor. Als vertrouwenspersoon draag je als het ware een geheim gegeven, een geheime opdracht en wellicht ook een geheime sleutel met je mee. Je moet het eenzaam laten zegt Ida Gerhardt heel mooi in een gedicht van haar over integere vriendschap. Trouw volgen.
Leven met een geheimnisvolle toekomst.. dat is toeleven naar een ongekende toekomende tijd, nu nog in nevelen gehuld. In het vertrouwen dat, wat komen zal, oneindig goed, heel en af is. De eindtijd, de voltooiing. Daar heb ik geen woorden voor paraat. ik zie ik zie wat jij niet ziet.. Dan zie ik een beeld van oneindig – parelmoer licht.
Kan ik wel iets zinnigs zeggen over leven m.b.t. de eindtijd ? De eindigheid van het leven zit in ons, de oneindigheid is in ons en om ons want God met ons, bron en bestemming  is in ons en om ons.  Voor mij telt dat ons aardse leven ingebed is in oneindigheid met een oneindig universum zonder klokkentijd, een sterrendak van donkerte en licht. Zo  leven wij in het hier-nu- maals zowel met het tijdelijke en eeuwige leven.
ik zie ik zie wat jij niet ziet.. dat kan in alle eenvoud ook over vertrouwen gaan, een hoopvolle vooruitziende blik hebben en houden. Geloven is zien met je hart, geloven is vertrouwen op het niet zichtbare. Doen wat ondenkbaar is door je geloof in vertrouwen handen en voeten te geven.  Het gaat bij Paulus over zien en gezien worden. Een aanzet om aldoor te leven met een overtuigde intentie, als een stootkracht, zowel in het donker als in het licht, in voor- en ook in tegenspoed.. Wees waakzaam nu, morgen en overmorgen want onverwacht kan de redding komen als een dief in de nacht. Dat dit dan een goede uitkomst bij een onverwachtse dreiging mag brengen als op Vleugels van Vrede.
Paulus doet een oproep om jezelf in het daglicht te tonen: nuchter, de borst gepantserd met geloof en liefde, de helm van hoop op redding op het hoofd. Geloof en liefde ‘gepantserd’, levend als mensen van één stuk, dat klinkt overtuigend. Dat ‘gepantserd’ heeft voor mij ook iets beklemmends. Liefde en geloof vrij uit laten stromen, dat lijkt mij het volle leven. Hoe positief ik ook in het leven wil staan: er zijn goede en kwade machten, en wat dacht je van onmacht?..  We kennen allemaal immers ook die momenten waarin het eraan schort, waarop het leven schuurt, periodes van ongemak en gemis aan liefde, puzzelstukjes die niet passen. Vandaar dat ‘de helm als bescherming en hoop op redding’ voor ons een hoofdzaak is . Geestkracht, ons gegeven als kracht door om door te gaan. Door de eeuwen heen, ook in de bijbelverhalen klinkt het vaker voor wie het horen wil : er is geen licht zonder donker.  Zo zijn wij  onderweg.  Zinzoekers als wij die gaan door het donker. Hoe stellen wij het in ons soort van donkerte, met of zonder corona, wat hebben wij ervan kunnen maken en hoe blijven we staande ? Ik vind het mooi hoe Paulus  het hoopvolle gezamenlijke toekomstperspectief voor ons open houdt en dit vol vertrouwen meegeeft  aan ons mensenkinderen. Dat wij lichtbrengers en lichtdoorgevers zijn : ‘blijf daarom elkaar bemoedigen en steunen, zoals u trouwens al doet. woorden om te be-amen : be-ademen, en zo  te doorleven. Laat ons zo voortgaan. Vrede en Alle Goeds.

Geloofslied: Om warmte gaan wij een leven   

Voorbeden
Laat ons bidden dat we oog hebben voor het verborgene Bidden wij in stilte voor wat leeft in ieders binnenste
S T I  L T E
  Laat ons bidden dat wij zien wat ertoe toe doet en dit tonen in ons doen en laten: dat we de gesteldheid van onze medemensen in het vizier houden, opdat we niet wegkijken bij ongemak, pijn, verdriet, wreedheid.
Dat we opkomen voor kwetsbaarheid.
  Laat ons bidden dat wij zien wat ertoe toe doet en dit tonen in ons doen en laten: dat wij de gesteldheid van onze aarde zien, dat we niet wegkijken van de grote dreigingen en opkomen voor kwetsbaarheid.
  Laat ons bidden dat wij zien wat ertoe toe doet en dit tonen in ons doen en laten: dat we niet blijven stilstaan bij wat we niet of nog niet kunnen of durven. Dat we steeds op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden en elkaar helpen om het samenleven meer glans te geven
Heleen: Want als er iets is dat het leven dag in, dag uit waardevol maakt dan is het dat mensen van je houden en met je meeleven. In de mensen die zich aan ons toevertrouwen, vertrouwt God zich aan ons toe. We bidden en hopen dat we elkaar steeds het beste van onszelf kunnen geven.
  Laten wij voortgaan in het vertrouwen dat tegenstellingen er niet zijn om ons te verwarren, dat zij ons aanzetten tot nadenken over onze keuzes ten leven. Dat wij ons inzetten met en voor elkaar, om kinderen van het licht te zijn.
  Laten wij bidden voor wie ziek zijn, voor wie lijden aan het leven…
 Laten wij bidden voor onze dierbare overledenen
We bidden voor familielid Karel Hendrikx (broer van Jos, zwager van Heleen) die eerder deze maand na een moeilijke periode in zijn levensloop uit het leven stapte, hij zou 26 november 65 jaar worden.. Dankbaar voor zijn getoonde bakkerstalenten en met compassie voor zijn onvermogen gedenken wij hem. in your heart and in the world
Work for peace and I say again: Never give up
No matter what is happening
No matter what is going on around you
Never give up
The Dalai Lama
Geef nooit op
 het maakt niet uit wat er ook gebeurt
ontwikkel je hart
teveel energie in je land  wordt besteed aan denken
in plaats van het hart     ontwikkel je hart
Toon mededogen         
niet alleen voor je vrienden, maar voor ieder ander
Toon mededogen
Werk voor vrede  in je hart en in de wereld
Werk voor vrede en ik zeg het opnieuw
Geef nooit op  Wat er ook gebeurt         
Wat er ook gaande is rondom jou
 Geef nooit op


Zegenwens
Levende, eerste en laatste, moeder, vader, God
spreekbaar en onspreekbaar boven onze woorden uit :
Zegen uw mensen die hier nu zijn en al uw mensen
waar ook ter wereld, doe lichten over ons uw aangezicht. Amen.

muzikaal door Jos op de klarinet

+++
Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via
de website www.sansalvarorgemeenschap.nl Onder de tekst van de viering is gelegenheid om een reactie achter te laten.
door een mailtje te sturen naar info@sansalvarorgemeenschap.nl
Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.
Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.

VIERING ALLES VERANDERT

Voorganger: Maria van den Dungen  met Rhea Knipscheer en Mari-Tères Wierenga.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 14-nov-300x167.png


Openingslied: Licht dat ons aanstoot…

WELKOM, lieve mensen, bij deze online viering van onze San Salvatorgemeenschap.
Dat wij op deze manier met elkaar verbonden kunnen zijn geeft mij een gevoel van troost en kracht, nu we elkaar niet lijfelijk kunnen ontmoeten. Aan dat gevoel van verbinding hebben we allemaal behoefte in deze tijd, waarin al het bekende onzeker wordt en bijna elke dag iets kan veranderen.
Dat is ook het thema van vandaag: Alles verandert. Vanwege de gelijkenis met deze tijd, heb ik het verhaal van Noach gekozen, de lezing is vanwege de lengte in tweeën gesplitst. Het lied Todo Cambia – Alles verandert – van Mercedes Sosa loopt als een rode lijn door de viering.
Mensen uit onze gemeenschap hebben vanuit hun huis meegewerkt aan deze dienst. Mede namens hen wens ik ons allen een goede viering toe.

We steken een kaarsje aan om God, die liefde is – in ons midden te weten: als vuur, dat ons verlicht en verwarmt. Jullie kaarsjes die nu branden verbinden ons ook met elkaar.
Laten we ons nu openen voor Gods aanwezigheid.

GEBED
God van alle mensen,
Wij bidden dat er licht mag zijn;
Licht in alle hoeken van de wereld,
Nu wij zoekend zijn en onzeker
onze weg niet vinden, wees onze gids

Gij, licht van den beginne’.
wees bij ons, bescherm ons;
help ons te zien en horen
wat in ons leven belangrijk is.
Amen.

Acclam. :Kom adem ons open

Lezing
:          Genesis: 6,9 ev        Het verhaal van Noach  deel 1
Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Noach was een rechtschapen man; in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid
met God. Hij had drie zonen: Sem, Cham en Jafet.
Toen God zag dat de aarde door en door slecht was en dat iedereen een verderfelijk leven leidde, zei hij tegen Noach: ‘Ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen, want door hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen vernietigen, en de aarde erbij. Maak jij nu een ark van pijnboomhout. Maak daar verschillende ruimten in, en bestrijk hem van binnen en van buiten met pek. Ik laat een grote vloed over de aarde komen, een watermassa die haar zal overspoelen, om alles onder de hemel waarin levensadem is te vernietigen; alles op aarde zal omkomen.
71 Maar met jou zal ik een verbond sluiten. Jij moet de ark in gaan, samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen. En van alle dieren moet je er twee in de ark brengen, om ervoor te zorgen dat die met jou in leven blijven. Een mannetje en een wijfje moeten het zijn. Leg ook een voorraad aan van alles wat eetbaar is, zodat jullie allemaal te eten hebben.’
Noach deed alles zoals de HEER het hem had opgedragen.
Toen er zeven dagen voorbij waren, overstroomde 17de vloed de aarde veertig dagen lang. Het water steeg en de ark werd opgetild, zodat hij van de aarde loskwam; zelfs de hoogste bergen kwamen onder te staan.  21Alles wat op aarde leefde kwam om, alles wat er rondwemelde: vogels, vee, wilde dieren, en ook alle mensen. Alleen Noach bleef over, met alles wat bij hem in de ark was. 

Kort muz. Intermezzo

OVERWEGING:
Kijk eens naar het gezin van Noach, dat onschuldig al het bekende moest achterlaten – wetend dat ze niemand zouden terugzien. Ze moesten met de dieren de ark in en buiten verging de vertrouwde wereld. Opgesloten, in quarantaine, letterlijk betekent dat 40 dagen. In de bijbel komt het getal 40 vaak voor: Mozes trok 40 jaar door de woestijn voordat zijn volk het beloofde land binnen mocht. Jezus werd 40 dagen beproefd in de woestijn en tussen Pasen en hemelvaart zitten ook 40 dagen.
Afzondering in onze tijd is vaak een gezondheidsmaatregel en soms een straf. Maar in de bijbel is het vooral bedoeld als een tijd van zuivering, van leren volhouden om moeilijkheden te overwinnen.
De parallel met onze situatie is duidelijk: ook wij hebben aan vrijheid ingeboet en worden met steeds wisselende maatregelen geconfronteerd. We zijn de regie over ons eigen leven een beetje kwijtgeraakt. De een komt in verzet en krijgt een kort lontje, de ander laat het meer over zich heen komen. Het wegvallen van het vertrouwde kan ons onzeker maken en vanuit veel oude – niet alleen religieuze – tradities wordt ons geleerd om dan de stilte van je hart te zoeken. Bij je eigen kern te komen, daar te verankeren en er veiligheid aan te ontlenen.
Maar dan zijn we er nog niet…, niet in coronatijd, niet in ons leven.
Maar eerst gaat de lezing over Noach verder.

LEZING deel 2                   

8 1Toen dacht God weer aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Hij liet een wind over de aarde waaien, waardoor het water afnam. 2De sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. 3Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken  en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van het Araratgebergte zichtbaar.
6Na veertig dagen deed Noach het venster open 7en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. 8Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water verder gedaald was. 9Maar de duif kon nergens een plekje vinden om te rusten en kwam bij hem terug in de ark, want overal op de aarde was nog water. 10Hij wachtte nog zeven dagen en liet de duif toen opnieuw los. 11Tegen de avond kwam ze bij hem terug – met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. 12Weer wachtte hij zeven dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer bij hem terug.
Hij maakte het dak van de ark open en keek rond – de aarde was drooggevallen. 
Toen zei God tegen Noach: 16‘Ga de ark uit, samen met je vrouw, je zonen en de vrouwen van je zonen. 
Laat ook alle dieren die bij je zijn naar buiten gaan: vogels, vee en alles wat op de aarde rondkruipt. Ze moeten weer vruchtbaar zijn en talrijk worden en de aarde bevolken.’ 18Hierop ging Noach naar buiten, samen met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen. 19Ook alle dieren gingen de ark uit, soort bij soort, alle vogels, en alles wat op de aarde rondkruipt.
20Noach bouwde een altaar voor de HEER; daarop bracht hij brandoffers van al het reine vee en alle reine vogels. 21De geur van de offers behaagde de HEER, en hij zei bij zichzelf: Nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens. Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht – nooit komt daar een einde aan.

Acclam.: of kort muziek

Overweging:
Voordat God het water liet zakken hebben Noach en zijn gezin heel wat moeten verstouwen. Ze hebben – denk ik – de handjes vol gehad aan het ruimen van mest om te zorgen dat het leven in die ark dragelijk bleef. Maar de tijd hebben ze ook benut om zich te bezinnen over het leven in die boot, over het leven straks en hun verhouding met God en met elkaar. In zo’n kleine ruimte zijn goede onderlinge verhoudingen van levensbelang; wij mensen kunnen niet zonder elkaar.
In die moeilijke tijd hebben ze ook hun vertrouwen bewaard. Angst maakt dat je je afsluit, dat niets doordringt. Noach kon de vogels vrijlaten omdat zijn hoop op nieuw leven niet was aangetast en hij in de belofte geloofde.
Ard Nieuwenbroek tipte ons over het boek: Leven is nu, van Anselm Grün. We kunnen het iedereen aanbevelen. Grün schrijft in Hoofdstuk 2: Leven is verandering, van begin tot eind, wie weigert te veranderen verstart van binnen. De dichter Rutger Kopland zegt het beeldend: Als je niet elke dag met een stok in je ziel roert, vriest hij dicht.
In een situatie waarin we losgerukt zijn van oude zekerheden. hebben we de neiging ons daaraan vast te klampen. Maar het leven zelf verandert ons, als we ons eraan overgeven. Niet blijven stilstaan, niet verstarren, maar steeds opnieuw beginnen en zo steeds meer ruimte krijgen: dat is de kunst van het veranderen. Zorg dat er dingen zijn om je op te verheugen, zelfs kleine dingen maken dat we het vol houden: iets anders, iets nieuws.
Net als Noach hebben we nu volop tijd om ons te bezinnen over onze verhouding met God, met de mensen om ons heen. Hebben we al ontdekt wat voor ons het belangrijkst is?. We kunnen ons afvragen hoe we na deze pandemie verder willen gaan: op de oude manier of met meer zorg voor mens en schepping?
Vanaf het eerste begin van de schepping was er evolutie, verandering; dat geldt ook voor ons leven.  Steeds een nieuwe kans, een nieuw begin

We gaan luisteren naar het Lied Todo Cambia, Alles Verandert van de Argentijnse zangeres Mercedes Sosa, die moest vluchten voor de militaire dictatuur. Haar leven veranderde drastisch, maar de liefde voor de mensen bleef. Haar lied wordt nu gezongen door mensen van onze gemeenschap: Zie alles wordt anders . .liefde blijft.

GEZONGEN TODO CAMBIA

Cambia lo superficial
Cambia también lo profundo
Cambia el modo de pensar
Cambia todo en este mundo
Cambia el clima con los años
Cambia el pastor su rebaño
Y así como todo cambia
Que yo cambie no es extraño
Cambia el mas fino brillante
De mano en mano su brillo
Cambia el nido el pajarillo
Cambia el sentir un amante
Cambia el rumbo el caminante
Aúnque esto le cause daño
Y así como todo cambia
Que yo cambie no es extraño
Cambia todo cambia
Cambia todo cambia
Cambia todo cambia
Cambia todo cambia
Cambia el sol en su carrera
Cuando la noche subsiste
Cambia la planta y se viste
De verde en la primavera
Cambia el pelaje la fiera
Cambia el cabello el anciano
Y así como todo cambia
Que yo cambie no es extraño
Pero no cambia mi amor
Por mas lejo que me encuentre
Ni el recuerdo ni el dolor
De mi pueblo y de mi gente
Y lo que cambió ayer
Tendrá que cambiar mañana
Así como cambio yo
En esta tierra lejana
Cambia todo cambia
Cambia todo cambia
Cambia todo cambia
Cambia todo cambia
Pero no cambia mi amor…
Het oppervlakkige verandert
en ook wat diep is verandert
De manier van denken verandert,
alles in deze wereld verandert
Het klimaat verandert met de jaren
De herder verandert, ook zijn kudde
en dus, als alles verandert,
Is het niet vreemd dat ook ik verander.

In het gaan van hand tot hand
verandert de schittering van de fijnste briljant.
Het nest en het vogeltje veranderen.
Het gevoel voor een geliefde verandert
De wandelaar verandert zijn route,
zelfs al doet hem dat pijn.
  en dus, als alles verandert,
Is het niet vreemd dat ook ik verander.

Verandert, alles verandert
Verandert, alles verandert

De zon verandert zijn loopbaan
wanneer de nacht blijft voortbestaan
De plant verandert,
zij kleedt zich groen in de lente
Van wilde dieren verandert de vacht
Het haar van de oude man verandert
en dus, als alles verandert,
Is het niet vreemd dat ook ik verander.

Verandert, alles verandert
Verandert, alles verandert

Maar mijn liefde verandert niet
ongeacht hoe ver weg ik van hier ben.
Noch de herinnering, noch de pijn
van mijn volk, van mijn mensen
En dat wat gisteren veranderde
zal morgen weer moeten veranderen.
Net zo verander ik in dit verre land

Verandert, alles verandert
Verandert, alles verandert!
Maar mijn liefde verandert niet …

VOORBEDE:
Eeuwige,
We bidden dat we ons met elkaar verbinden,
voor een nieuwe manier van leven,
dat we elkaar steeds opnieuw
ontmoeten en respecteren,
zo verschillend als we zijn.
   
Help ons dat het grote ‘nooit genoeg’
ons samenleven niet bepaalt.
dat we de kwaliteit van ons leven niet meten
aan wat mode en reclame voorschrijven;
We bidden dat we als gemeenschap onze overledenen eren,
en we zo omgaan met de dingen en met elkaar
dat we Zijn Naam waar maken: ‘Ik zal er zijn voor u’.
(Vrij naar Vastenbrochure van Broederlijk Delen)

Acclamatie: Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God            1 min.

Bidden we samen het gebed dat wereldwijd  alle christenen verbindt:
Onze  Vader

Reflectie van Mary -Terès:   In verbinding met de huidige Coronatijd:Wat leert ons Corona?…….
Wat betekent dit voor onze milieuopvattingen?
Wat is het echte vakantiegevoel?…
Is alle overheidssteun gericht op het zo snel mogelijk hervatten hoe het was, of op het inrichten op nieuwe manieren?  En heeft dat gevolg voor je stemkeuze?….
We kunnen Corona zien als een oproep tot veranderen. Zodat we, hoe gek het ook klinkt, door Corona jong van hart blijven en niet verstarren in onze vastgeroeste ouderdom .
En nu de vraag die ik, gedurende de voorbereiding  van deze viering, mijzelf gesteld heb:
Naast het omkijken naar elkaar, heb ik mijzelf afgevraagd wat voor verandering zou je willen doen in je dagelijks leven?… Wat voor verandering zou je willen, met in de gedachte: “Elk blad ademt de boom tot leven”?….
Ik heb een hekel aan alle plastic, die ik zelf iedere dag gebruik, die plastic wordt niet goed gerecycled,  ik wil minder gebruiken, maar ik heb een stimulans nodig om te veranderen, ik vind het heel moeilijk om het alleen te doen, ik zou graag met een of met meer mensen beginnen. Wie wil me helpen? 
Ik vertrouw erop dat er een mooie vlinder uit deze donkere cocon zal komen vliegen!

Met deze hoopvolle woorden kunnen we met God’s zegen de nieuwe week aan.

Zegen            :
God van liefde, 
ook vandaag – was jij onder ons.
in woorden die moed geven, 
in tekenen waar ons hart warm van wordt, 
Jouw kracht zal bij ons zijn op onze levensweg. 
Wij vragen jouw zegen voor vandaag en morgen
en alle dagen, die ons gegeven zijn.
Amen.

Slotlied: Om warmte gaan wij..
Tegen de stroom in

7 & 8 november 2020 |Franneke HoeksWelkom

Welkom allemaal. Fijn dat u meedoet met deze online San Salvator viering. Vandaag staat een ingewikkeld en sturend verhaal centraal: de parabel van de talenten. Deze viering wordt een zoektocht naar betekenis van dit verhaal nu.   We beginnen deze viering met een nieuwsbericht.

Dit nieuwsbericht dat afgelopen week in de krant stond neem ik als startpunt van onze ontdekkingstocht van vandaag. Geld maakt geld… ook in tijden van Corona. Ik hoop dat deze viering, de beelden, de verhalen, de muziek ons zullen omkeren om tegen de stroom in te durven gaan.

Hier ontsteken we het licht van de Eeuwige die omziet naar mens en aarde.

Gebed  Eeuwige, jij die ons mensen omkeer en wakkerschut,
wees als omkerende kracht bij ons aanwezig

Laat ons zien wat anders kan
Leer ons kijken naar het ongeziene

Wijs ons op nieuw perspectief
en doe ons gaan tegen de stroom in.

Acclamatie

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven

Dat ik u horen mag met hart en ziel.  
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. 

Bij de verhalen 

We lezen vandaag twee Bijbelverhalen. Eeuwenlang vonden mensen troost en steun in deze teksten.  Ze klinken hier vanuit verschillende huizen in de stad.

We lezen Mattheus 25, 14-30

Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij verdiend.”
Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee talent bij verdiend.” Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: “Heer, ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug.” Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft.

Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.”


Bezinning
Deze parabel zou me bijna van mijn geloof laten vallen. De heer in dit verhaal strookt op geen enkele manier met waar God of Jezus voor mij voor staan. Vaak wordt dit verhaal uitgelegd in de trant van ‘je moet  goed je best met dat wat je gekregen hebt’. Ontegenzeggelijk belangrijk! Maar wat heb ik te doen met die derde dienaar.
Er staat in de tekst dienaar, maar in de oorspronkelijke Griekse tekst staat slaaf. Het gaat hier om drie slaven die respectievelijk 5, 2 of 1 talent van hun heer, sterker nog van hun eigenaar, krijgen. Het woord talent is misschien ook een beetje verwarrend. In de tijd waarin dit verhaal werd opgeschreven was talent een hoeveel geld. Omgerekend zou dat nu zo’n 500.000 euro zijn. Het gaat hier om groot geld, om serieus kapitaal, dat de eigenaar aan zijn slaven toevertrouwd.  Dat is niet vreemd hoor. Slaven konden opklimmen tot hoge posities, maar ze bleven wel eigendom van hun meester en waren overgeleverd aan zijn of haar grillen.
Waarom de slaveneigenaar dit kapitaal onder zijn slaven verdeeld wordt niet verteld.  De eerste twee slaven doen wat de meester zelf blijkbaar zou doen… met geld nog meer geld maken, veel meer geld.
De derde slaaf is bang. Dat begrijp ik wel. De beweegredenen van de meester zijn niet duidelijk en als slaaf ben je toch aan de genade van je eigenaar overgeleverd.  Ondanks de angstige houding is hij wel degene de meester aanklaagt. U maait waar u niet gezaaid hebt, u oogst waar u niet gepland hebt. Kortom u eigent zich zaken toe die niet van u zijn.  Een rücksichtsloze ondernemer.  Dan heb je als slaaf wel lef als je dit recht in het gezicht van je heer en meester durft te zeggen.  Deze naamloze slaaf ging niet mee in die keiharde ondernemingsdrift en stelt deze manier van handelen aan de kaak.  Dat wordt hem niet in dank afgenomen. Het geld wordt hem ontnomen en er wacht hem ‘uiterste duisternis waar men jammert en knarsentandt.’
Ik moest denken aan een stukje in de Volkskrant waarin filosoof en cabaretier Tim Fransen vertelt over het onbegrip wat hij tegenkwam toen hij de coronasteun van de overheid afwees omdat hij het zonder die steun prima kon redden.  Vrienden zeiden: “Jij betaald belasting dus jij hebt recht op die steun. Je bent gek als je dit niet aanneemt.” In dit voorbeeld klinkt iets van de dynamiek van de parabel door. Geld wat je investeert geeft je recht op meer. Geld maakt geld.
Misschien hebben we stiekem allemaal wel een tik van die molen meegekregen en zitten we allemaal gevangen in die race om meer, meer, meer. Ik ook hoor! Ik probeer het anders te doen, maar ik kijk ook naar een paar nieuwe schoenen niet nodig heb maar die ik wel heel graag wil hebben. Geld maakt geld.
Hoe ik ook naar dit verhaal kijk, het blijft een schurende parabel zeker als Jezus of God zien in de Heer van dit verhaal.  Mijn god is een god van tweede, derde en vierde kansen. Mijn God is een god die zich keert tegen de macht van geld. Mijn god is een god die staat voor wat klein en kwetsbaar is. Mijn god is een god die zich achter de derde dienaar schaart!

dav

Lied Ga met ons mee op onze wegen

\Ga met ons mee op onze wegen, wees met uw volk in de woestijn,
Schuil in een wolk, wees half verzwegen, toon dat Gij onze kracht wilt zijn.

Schenk ons een woord als wij U roepen, wees ons een licht op onze weg,wil ons niet eindeloos beproeven, toon dat het waar is wat Gij zegt.

Ga voor ons uit in nacht en duister, wek in ons hoop voor elke dag,
maak U niet waar in macht en luister maar in een mens die op ons wacht.

Schenk ons het brood om van te leven, toon ons de Mens die op U bouwt
en onze kracht wordt tot vergeven: Naam die ons duurzaam gaande houdt.

Bezinning
Ach die derde slaaf. Een antiheld. Verliezer van een systeem waarin het draait om geld verdienen. Geld maakt geld. Doe je niet mee, pas je niet in dat systeem of pas je voor dat groeimodel dan wacht jou niets dan duisternis. Dat past niet bij wat ik als God zie, ook al kan ik hem of haar niet exact duiden. Wat ik wel weet is dat mijn god een god van slaven is. Dat mij god een god van ommekeer en verandering is. Dat mijn god een god is van tegen de stroom in.
We lezen psalm 70 als woorden die de derde slaaf zou kunnen uitroepen. Dat wens ik hem toe: geloof tegen de stroom in. Dat wens ik ons toe: geloof tegen de stroom in.

We lezen Psalm 70

Voor de koorleider. Van David, een dringend gebed.
God, breng mij uitkomst,
Eeuwige, kom mij haastig te hulp.
Dat beschaamd en vernederd worden
wie mij naar het leven staan,
met schande terugwijken
wie mijn ongeluk zoeken,
beschaamd zich omkeren
wie de spot met mij drijven.
Wie bij u hun geluk zoeken
zullen lachen en vrolijk zijn,
wie van u hun redding verwachten
zullen steeds weer zeggen:
‘God is groot!’
Ik ben arm en zwak,
God, kom haastig,
u bent mijn helper, mijn bevrijder,
Eeuwige, wacht niet langer.

Muziek

Voorbeden  
Eeuwige, jij die steeds de achterkant van het gelijk laat zien
wees als omkerende kracht aanwezig in ons en in de wereld.
Keer ons om en vuur ons aan.

Eeuwige, jij die als zachte kracht in de wereld bent
wees steun voor mensen die ziek zijn.
Geef moed aan mensen die voor hen zorgen.

Eeuwige, jij die ons aanspoort tot het goede
Wees bemoediging voor ieder mens
die zwemt tegen de stroom in.

Eeuwige, jij die met ons mensen op weggaat in goede en slecht tijden
we vragen jouw zegen over Hennie en Fons Schiffer die deze week 50 jaar getrouwd zijn.
We staan ook stil bij alle mensen die we moeten missen en noemen vandaag met name
overleden ouders Roussel-Beekwilder | overleden ouders van Bakel- van Lijssel | mijnheer Liebers |
mijnheer van Alphen

Onze Vader verborgen

Onze vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde,
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood,
gerechtigheid is en genade –
Waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen,
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd,
nooit één mens meer gemarteld,
 niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst kome wat komt.

Tot besluit
Ga dan als de zalm tegen de stroom in
met alle razernij van je woede.
Wanhoop niet, het water zal stenen breken.

dav

(Michele Najli)

***

Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via

Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl