Vieringen

De levenden en de doden

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
28 & 19  maart 2020 | Corrie Dansen

De levenden en de doden

U kunt deze viering volgen via https://youtu.be/PE64WQzccFY . Een link naar dit filmpje vindt u ook op onze website.

Vooraf
Lieve mensen, welkom bij deze online viering van onze San Salvatorgeloofsgemeenschap. Ik zie jullie voor me, jullie mensen van de zaterdagse en de zondagse viering, en voel me met jullie verbonden. Dat gevoel van verbinding doet goed en geeft me troost nu we elkaar niet rechtstreeks kunnen ontmoeten. Verschillende mensen uit onze gemeenschap hebben vanuit hun huis bijgedragen aan deze viering, mede namens hen allen wens ik ons een goede viering toe.

Gebed
God van liefde
Eeuwige
Onnoembare
Wij vragen jou ben bij ons
in troost en bemoediging.
Wij vragen jou om rust
en stilte
vertrouwen
en aandacht voor elkaar

Acclamatie
Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God
Stokoude woorden die als rozen bloeien

Vandaag ons meegegeven  dat ons leven
tot vriendschap en ontferming uit zal groeien.

Bij de verhalen
Net als in veel kerken over de hele wereld lezen we vandaag twee specifieke  verhalen uit de bijbel, verhalen  die vertellen over opstaan uit de dood, over dat wat leven geeft.  Ze worden gelezen door Toon en Marleen. Dat ook wij vandaag, zoals zoveel mensen vóór ons, door deze woorden geïnspireerd en getroost mogen worden.

We lezen
Eerste lezing: Ezechiël 37:1-14

371Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. 2Ik moest er aan alle kanten omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. 3De HEER vroeg mij: ‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen?’ Ik antwoordde: ‘HEER, mijn God, dat weet u alleen.’ 4Toen zei hij: ‘Profeteer, en zeg tegen deze beenderen: “Dorre beenderen, luister naar de woorden van de HEER! 5Dit zegt God, de HEER: Beenderen, ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. 6Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven zodat jullie tot leven komen, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben.”’

7Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed hoorde ik een geluid, er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneen voegden. 8Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. 9Toen zei hij tegen mij: ‘Profeteer tegen de wind, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind: “Dit zegt God, de HEER: Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven.”’ 10Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een onafzienbare menigte.

11En hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het zegt: “Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden.” 12Profeteer daarom en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Mijn volk, ik zal jullie graven openen, ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar het land van Israël terugbrengen. 13Jullie zijn mijn volk, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen. 14Ik zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot leven komen, ik zal jullie terugbrengen naar je land, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben. Wat ik gezegd heb, zal ik doen – zo spreekt de HEER.”’

Bezinning
Wat vind ik dit toch een prachtig, beeldend verhaal. Het verwoordt zo mooi de periode waarin we nu leven. Net als in die tijd van de Babylonische ballingschap weten we niet hoe lang deze periode van onzekerheid gaat duren. We zijn diep en pijnlijk geraakt door het verbod op direct contact met onze dierbare en kwetsbare naasten, we missen het contact met lieve vrienden, met onze kinderen en kleinkinderen, we voelen ons eenzaam, zijn alleen, zijn van slag door het ontbreken van ons gewone dagelijkse ritme. Om over onze zorg met betrekking tot onze gezondheid nog maar te zwijgen. Het kan ons beklemmen en de adem benemen. Nu is er dit troostrijke verhaal. God, die onze nood kent, die ons adem geeft, die alle windstreken erbij roept, als het ware de hele schepping erbij betrekt om ons tot leven te wekken, met de koude oostenwind die ons de pijn laat voelen van onze verbondenheid met wie we missen en de zachte westenwind van alle inzet en creatief gevonden oplossingen om die verbondenheid handen en voeten te geven. Dat te weten en te ervaren geeft adem, doet leven!

Acclamatie
Dat wij volstromen met levensadem en schreeuwen: ‘eindelijk geboren’
Dat wij volstromen met levensadem en lachen: ‘eindelijk geboren’
Dat wij volstromen met levensadem en weten: ‘eindelijk geboren’

We lezen
Tweede lezing: Johannes 11:1-4(5-16)17-44 Lazarus uit de dood opgewekt

111Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Marta woonden – 2dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer. 3De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ 4Toen Jezus dit hoorde zei hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden.’

17Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. 18Betanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadie, 19en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. 20Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef. 21Marta zei tegen Jezus: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. 22Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.’ 23Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ 24‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ 25Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ 27‘Ja Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’

28Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zuster Maria apart en zei: ‘De meester is er, en hij vraagt naar je.’ 29Zodra Maria dit hoorde ging ze naar Jezus toe, 30die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Marta hem tegemoet was gekomen. 31Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen.

32Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’ 33Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde hem. Diep bewogen 34vroeg hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’ 35Jezus begon ook te huilen, 36en de Joden zeiden: ‘Wat heeft hij veel van hem gehouden!’ 37Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?’ 38Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. 39Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zuster van de dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’ 40Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’ 41Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: ‘Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. 42U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt.’ 43Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 44De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’

Bezinning
Dit verhaal over Jezus, Marta, Maria en Lazarus is een verhaal over mensen die van elkaar houden en in een verdrietige, misschien zelfs wanhopige situatie elkaar opzoeken. Mensen, die elkaar aanspreken en zich laten aanspreken, die opkomen voor elkaar, die risico’s nemen en elkaar niet loslaten. Zij laten ons zien dat leven niet straks is, ooit, maar nú. Het verhaal van deze vier mensen is, opnieuw, als ons verhaal. Wij ervaren nu extra scherp hoe deze boodschap van liefde, van verbondenheid en betrokkenheid op elkaar en de wereld om ons heen, ons leven geeft. Dat liefde doet leven, dat liefde léven is.

Het gedicht van de Ierse broeder Richard, dat hij twee weken geleden de wereld  instuurde, eindigt zo:

Adem vandaag.
Luister achter de geluiden van je paniek
en hoor de vogels zingen weer!
De lucht klaart op!
De lente komt eraan!
En we zijn altijd omgeven door liefde!

Open de ramen van je ziel!
En hoewel je misschien niet
de lege straten aan kan raken:
Zing!
Laten we dat doen: ademen en zingen.  “Om warmte gaan we een leven””.

Om warmte gaan wij een leven
Om warmte gaan wij een leven gaan wij over de zee, vliegen wij langs de hemel om iemand gaan wij een leven met licht en donker mee. Vogeltje van de bergen waar gaat de tocht naar toe? Om warmte wil ik zwerven en komen naar iemand toe.

 Om zachtheid gaan wij een leven gaan wij onder de nacht kruipen wij onder de hemel om woorden gaan wij een leven om lachen en zoenen zacht. Mensje daar in de verte waar snelt je voetstap heen? Waar zachtheid is te vinden daar snellen mijn voeten heen.

 Om liefde gaan wij een leven sterven wij dood na dood wagen de verste wegen om jou, op hoop van zegen, mijn liefde, mijn reisgenoot. Dalen van zwarte aarde, bergen van hemelsblauw om alles ga ik dit leven om alles of niets met jou.

Voorbeden
Voor onze gebeden vandaag hebben mensen via mail laten weten waar zij voor willen bidden.

Wij danken u
voor alle goeds dat in ons mensen schuil gaat
voor de solidariteit die wij opbrengen voor anderen
voor de sociale cohesie die ontstaat
voor het werk van artsen en verzorgenden
en voor alle mensen die onze maatschappij draaiende houden
wij bidden voor hen om kracht dat zij het werk vol durven en kunnen houden. Dat zij zich gedragen weten.

Wij bidden u voor alle mensen waar ook ter wereld die nu moeten lijden
laat hen toch iets ervaren van uw liefde en kracht.

Wij bidden voor alle mensen op posten waar ingrijpende besluiten genomen moeten worden,
dat zij beslissen op basis van wijsheid.

Wij bidden voor onze overledenen, dat zij opgenomen zijn
Geef ons geloof en vertrouwen
en open ons hart om de ander warmte, steun en liefde te geven,
om warmte, steun en liefde te ontvangen
en laat ons zo groeien in liefde voor U en voor elkaar.

acclamatie
keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar

Onze vader
Laten we bidden, het gebed dat ons wereldwijd met elkaar verbindt.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw Rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.

Want van u is het Koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid
Amen

Slotgedachte
Ga naar de bron die nooit opdroogt
Laat je lege kruik erin zakken
Put frisse moed voor vandaag en morgen

(haiku Frits Bakker en Forra van Reijswoud)

Zegen
Gij
Met uw naam Ik-zal-er-Zijn,
die ontferming bent en liefde,

zie ons,
met al wat wij zijn en niet zijn

kom over ons met uw geest,
dat wij nieuw worden

en opstaan uit alles
wat geen leven is, geen leven geeft. *)

Vragen we die zegen van elkaar en van die wij noemen Vader en Moeder, Zoon en Goede Geest.


*)
(Franck Ploum: Onze Vader wat zeg je?; Reisleider bij een oergebed, blz 80)

Voor kinderen en jongeren

De verhalen van vandaag gaan over dood en leven. Veel mensen zitten alleen en krijgen niet of nauwelijks bezoek. Dan voelt het leeg en stil.
Misschien willen jullie een tekening maken?
Als je mij een mailtje stuurt (sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl) krijgt je van mij een adres waar je je tekening of kaart naar toe kunt sturen. Zo zorgen we voor een teken van leven!

Nawoord

Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via

 

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar

www.sansalvatorgemeenschap.nl

Viering Toekomst zien, in tijden van het coronavirus

21 & 22  maart 2020

Franneke Hoeks

Toekomst zien in tijden van het coronavirus

U kunt deze viering volgen via
https://youtu.be/846mrwD7F10
Onder deze tekst vindt u deze youtube video.

Vooraf

Dag allemaal. Het zijn gekke tijden. Sinds zondag ziet onze dagelijkse werkelijkheid er anders uit. Sociale onthouding heet dat. Ons wordt gevraagd afstand te houden tot elkaar. Niet omdat we elkaar niet willen zien, maar uit zorg voor elkaar. Afstand houden is voor nu een teken van zorgzaamheid. Dat voelt tegenstrijdig maar is voor de komende weken noodzakelijk. Als San Salvator proberen we te doen wat we kunnen. We blijven vieren, bezinnen, zorgen en verbinden.
Nu we niet in dezelfde ruimte kunnen vieren zoeken we andere manieren om afstanden te overbruggen. Waar jij ook bent, dat jij nu deze tekst leest of hoort schept iets van verbinding. Ook deze vierde zondag van de vastentijd, hopen we dat deze teksten u uitdagen om in eigen huis een moment van bezinning te creëren. Misschien met een kaarsje, buiten in open lucht, aan de tafel of op de bank, alleen of met huisgenoten. Via deze teksten zijn we ook even samen. Dat is in deze tijden van het coronavirus belangrijk.

Dit weekend zou de viering worden voorbereid door Melodiek. Die viering houden jullie van ons tegoed. De verhalen uit die vieringen sturen we jullie wel toe, met wat bezinnende gedachten erbij. Je kunt ernaar kijken, luisteren of de teksten lezen.

Gebed

Eeuwige
in deze onzekere tijd
richten wij ons tot jou.
Open onze harten
voor jouw geest
die troost en bemoedigt.

Wees bij ons
als kracht die
afstanden overbrugt
en ons laat groeien
in nieuwe vormen van
nabijheid en verbondenheid.

Amen.

Jij die onze gedachten raadt
ons bidden woordeloos verstaat.
Als jij ons niet hoort,
Wie dan wel?

Bij de verhalen

We lezen vandaag twee Bijbelverhalen. Verhalen die vandaag in veel kerken klinken. Eeuwenlang vonden mensen troost en steun in deze teksten.  Ze klinken hier bij San Salvator en worden gelezen vanuit verschillende huizen in de stad. Dat ook wij vandaag wijsheid, troost en moed mogen vinden in deze woorden.


We lezen 1 Samuel 16, 1-13

De Eeuwige vroeg aan Samuel: ‘Hoelang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israë l verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï in Bethlehem, want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen.’ ‘Hoe kan ik dat nu doen?’ wierp Samuel tegen. ‘Saul zal me vermoorden als hij het hoort.’ De Eeuwige antwoordde: ‘Neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de Eeuwige een offer te brengen. Nodig Isaï uit voor het offermaal, dan zal ik je laten weten wat je doen moet. Wie ik je aanwijs, die moet je voor mij zalven.’ Samuel deed wat de Eeuwige had gezegd. Toen hij in Bethlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem ongerust tegemoet en vroegen: ‘Uw komst is toch geen slecht teken?’ ‘Wees gerust,’ antwoordde Samuel. ‘Ik ben gekomen om de Eeuwige een offer te brengen. Reinig u en neem met mij deel aan het offermaal.’ Ook Isaï en zijn zonen nodigde hij uit en aan hen voltrok hij persoonlijk de reiniging. Bij hun aankomst viel zijn oog meteen op Eliab, en hij zei bij zichzelf: Hij die daar klaarstaat is vast en zeker degene die de Eeuwige wil zalven. Maar de Eeuwige zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Eeuwige kijkt naar het hart.’ Toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan Samuel voor, maar die zei: ‘Ook hem heeft de Eeuwige niet gekozen.’ Isaï stelde Samma voor maar weer zei Samuel: ‘Ook hem heeft de Eeuwige niet gekozen.’ Zo stelde Isaï zijn zeven zonen aan Samuel voor maar telkens zei Samuel dat dit niet degene was die de Eeuwige gekozen had. ‘Zijn dit alle zonen die u hebt?’ vroeg hij. ‘Nee,’ antwoordde Isaï, ‘de jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten.’ Toen zei Samuel tegen Isaï: ‘Laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is.’ Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de Eeuwige zei: ‘Hem moet je zalven. Hij is het.’ Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Eeuwige. Daarna vertrok Samuel weer naar Rama.

Bezinning

Je zal het maar op je dak krijgen, zo’n een onmogelijk opdracht!  Dat is wat de profeet Samuel overkomt. De eeuwige spreekt tot hem, daar ben je immers een man Gods voor. Geroepen door die stem die geen ander horen kan, moet hij daar gehoor aan geven.  Op zoek naar die nieuwe koning neemt Samuel een risico. Hij gaat in tegen de zittende koning. God spreekt tot je en dan kun je niet anders. Horen wij die stem in onszelf? Dat je geroepen wordt? Durven we dan risico te nemen.
Ik kan me voorstellen dat veel mensen in de zorg ook die innerlijke stem voelen. Een soort roeping en als de nood aan de man komt dan ben je er. Dan heb je geen keuze maar volg je je zorgzame hart.
Die nieuwe koning blijkt de kleinste van alle zonen van Isai te zijn. Een hoeder van schapen en geiten wordt gezalfd tot nieuwe koning. Niets is wat het lijkt. Klein wordt groot. In wat er nu om ons heen gebeurt zien we gewone mensen bijzondere dingen doen. Mensen in de zorg natuurlijk, maar ook de jonge mensen die supermarkten draaiende houden, de postbezorgers, leerkrachten en al andere gewone mensen die zorgen dat het leven nog een beetje door kan gaan. Koningen en koninginnen zijn het. Stuk voor stuk.

We lezen Johannes 9, 1-13

In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ ‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld.’ Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder, hij streek die op de ogen van de blinde en zei tegen hem: ‘Ga naar het badhuis van Siloam en was u daar.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien.

Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: ‘Is dat niet de man die altijd zat te bedelen?’ De een zei: ‘Ja, die is het,’ en de ander: ‘Nee, maar hij lijkt er wel op.’ De man zelf zei: ‘Ik ben het echt.’ Toen vroegen ze: ‘Hoe zijn je ogen opengegaan?’ 1Hij zei: ‘Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: “Ga naar Siloam om u te wassen.” Ik ging erheen, en toen ik me gewassen had kon ik zien.’ Ze vroegen: ‘Waar is die man?’ ‘Dat weet ik niet,’ zei hij.Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de farizeeën.

Ze drongen aan: ‘Wat heeft hij met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend?’ ‘Dat heb ik u toch al verteld,’ zei hij, ‘maar u luistert niet! Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms leerling van hem worden?’ Nu vielen ze tegen hem uit: ‘Je bent zelf een leerling van hem! Wij zijn leerlingen van Mozes. Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar van deze man weten we niet waar hij vandaan komt.’ De man antwoordde: ‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar hij vandaan komt, terwijl hij mijn ogen geopend heeft. We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. Dat de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden – dat is nog nooit vertoond! Als die man niet van God kwam, zou hij dit toch niet hebben kunnen doen?’ Toen riepen ze: ‘Jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les lezen?’ En ze joegen hem weg.Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg: ‘Gelooft u in de Mensenzoon?’ ‘Als ik wist wie het was, heer, zou ik in hem geloven,’ zei hij. ‘U kijkt naar hem en u spreekt met hem,’ zei Jezus. Toen zei de man: ‘Ik geloof, Heer,’ en hij boog zich voor Jezus neer. Jezus zei: ‘Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.’

Bezinning

Blind zijn. Blindgeboren. Dan heb je geen leven, zeker niet in de tijd van Jezus. Als je iets mankeerde dan was dat je eigen schuld of de schuld van je ouders. Zo dacht men. Jezus gaat daar tegenin. Er is geen sprake van zonde. Dit overkomt je. Jezus, licht van wereld zorgt dat deze blinde man weer zicht krijgt.
Speeksel, modder en aanraking zorgen voor licht in de ogen. Speeksel en aanraking zijn voor ons nu in deze situatie taboe geworden. Wij zoeken andere manieren om licht te brengen, door allerlei acties om mensen een beetje uitzicht te geven in deze bange dagen.
En dan moet er natuurlijk nog wel even gebakkeleid worden door farizeeën. Hoe zit het nu precies? Als we het niet precies kunnen duiden dan geloven we het niet. Dat klinkt vertrouwt toch? Ook wij willen graag begrijpen en snappen wat er gebeurt. Nu we niet weten wat ons boven het hoofd hangt, moeten we meer dan ooit durven vertrouwen en geloven. Vertrouwen in wetenschap, in de zorg, in onze bestuurders. En geloven. Geloven dat het goed komt. Geloven dat we dit kunnen. Geloven in 17 miljoen mensen. Geloven in die zachte kracht die het beste in mensen naar boven haalt.

Voorbeden

Kom over ons met uw geest

Voor onze gebeden vandaag hebben mensen via mail en whatsapp laten weten waar zij voor willen bidden.

Eeuwige we bidden tot jou
voor mensen in de zorg, verplegers, artsen en verzorgenden
voor de vakkenvullers
voor de leerkrachten en docenten

voor de chauffeurs
voor de mensen die niet naar huis kunnen
voor de ouderen zonder bezoek
voor de vluchtelingen die in kampen dicht op elkaar wonen
voor mensen die ziek zijn
voor onze overledenen

Dat we mogen delen wat we hebben,
wat we kunnen geven aan aandacht en omzien naar elkaar:
vooral voor mensen die dit zelf niet meer kunnen
om wat voor reden dan ook.
en voor hen die afhankelijk zijn van goede wil, tijd en zorg voor anderen.

Dat wij ons mogen ontfermen over mensen die het vanzelfsprekende contact missen,
Verlegen zitten om een antwoord, een opbeurend woord, een glimlach,
Maak ons allen tot mensen met een hart vol toewijding en zegen voor elkaar.

Dat onze zorg verder reikt 17 miljoen Nederlanders. Dat Europa een oplossing zoekt voor de mensen in de vluchtelingenkampen,
waar sociale onthouding niet tot de mogelijkheden behoort en nauwelijks water en zeep is om handen te wassen.
Dat we oog en aandacht blijven houden voor deze humanitaire ramp.

Gij, bron van leven. Ga mee met ons in deze donkere tijd, dat wij elkaar en jou steeds weer vinden.

Kom over ons met uw geest

Zegen

Behoed ons
zegen ons
bewaar ons
Gij die ons hebt toegekeerd
naar elkaar,
om elkaar
te zegenen
te bewaren.

Amen

 

Voor kinderen en jongeren

Op sabbat ontmoette Jezus een blinde man. Jezus zei: Ik ben het licht van de wereld.
Toen spuwde Jezus op de grond. Hij mengde zijn speeksel met wat zand. Daarna wreef Hij het op de ogen van de blinde.
Hij zei tegen hem: Ga u nu wassen in het bad van Siloam. De man ging er naartoe, waste zich en kwam ziende terug.
De buren van de man vroegen zich af:
Is dat niet de man die altijd zat te bedelen?
De man antwoordde:
Jawel hoor, ik ben het! Ik kan zien. Een man die Jezus heet, zei: Ga naar de Siloam om u te wassen. Sindsdien kan ik zien.
Toen brachten ze hem naar de farizeeën. Ook zij wilden weten hoe het kwam dat hij kon zien. Sommigen vroegen hem: Wat denk jij van die man? De man antwoordde: Hij is een profeet. Omdat ze niet overtuigd waren, ging de man verder:
Jullie zouden toch moeten weten wie Hij is. Alleen een man van God kan zoiets!
Toen werden de farizeeën boos en joegen hem weg.
Toen Jezus dit hoorde, zocht Hij de man op. Hij vroeg:
Geloof je in Mij, de Mensenzoon?
De man wierp zich voor Jezus’ voeten en zei:
Ik geloof.
Daarna zei Jezus:
Wie niet ziet, zal zien. En wie ziet, zal blind worden.
(J. DEMEYERE in Simon, uitgeverij Averbode, 2005 nr 6, p. 8-9)

Test je blinde vlek

Niet alle mensen zijn blind, maar iedereen heeft wel eens een blinde vlek. Probeer dat maar eens uit.
Wat heb je nodig?

  • een wit vel papier
  • een potlood

Zet een kruis (links) en een rondje (rechts) op het vel papier. Doe daarna je linkerhand voor je linkeroog. Houd je hoofd op ongeveer 40 centimeter van het vel papier. Kijk goed naar het kruisje, en ga dan langzaam dichter naar het papier toe. Wat gebeurt er?

Nawoord

Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via

 
www.sansalvatorgemeenschap.nl

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar.

Bron van Levend Water


SAN SALVATORGEMEENSCHAP
14 & 15 maart 2020            Bron van Levend Water      Truus van Kaam

Voor deze week heeft Truus van Kaam de viering omgewerkt tot een
“thuisviering”. We kunnen elkaar vanwege het Cornona virus jammer
genoeg niet ontmoeten.
De tekst biedt verschillende mogelijkheden. Je kunt ervoor gaan zitten en
haar in haar geheel met elkaar beleven. Zij is echter zo opgezet dat je haar
over de week kunt verdelen.
Op de laatste bladzijde is er aandacht voor kinderen en jongelui.
We wensen jullie veel inspiratie toe.
Mogen wij zo met God en met elkaar verbonden zijn.

Bron van Levend Water

Gebed
Gij die boven ons zijt,
Gij die één van ons zijt,
Gij die zijt – ook in ons,
mogen allen U zien – ook in mij,
moge ik Uw weg bereiden,
moge ik dan dankbaar zijn
voor alles wat mij ten deel valt.
Moge ik de nood van anderen
dan niet vergeten.
Bewaar mijn in Uw liefde
zoals Gij wilt dat allen
in mijn liefde blijven.
Erbarm U over ons,
Erbarm U over ons streven,
dat wij onder Uw ogen,
in liefde en geloof,
rechtvaardigheid en ootmoed,
U mogen volgen, in trouw en moed,
en U ontmoeten in stilte.
Moge alles in dit wezen
U tot eer zijn,
en moge ik nooit wanhopen.
want ik ben in Uw hand,
en in U is alle kracht en goedheid.

Geef mij een zuiver hart‐ dat ik U mag zien,
een ootmoedig hart – dat ik U mag horen,
een hart vol liefde – dat ik U mag dienen,
een hart vol geloof dat ik van U mag blijven

Exodus 17,3‐7 Willibrordvertaling

In die dagen leden de Israëlieten tijdens de woestijntocht
hevige dorst.
Zij bleven tegen Mozes morren en zeiden: “Waarom heb je ons
weggevoerd uit Egypte als wij toch met kinderen en vee van
dorst moeten sterven?” Mozes klaagde zijn nood bij de Heer:
”Wat moet ik aan met dit volk? Ze staan op het punt mij te
stenigen. ”De Heer gaf Mozes ten antwoord: “Ga met enkelen
van Israëls oudsten voor het volk uit, neem in uw hand de staf
waarmee je de Nijl geslagen hebt eb begeef je op weg. Ik zal
ginds, voor Uw ogen op een rots staan, op de Horeb.
Sla op die rots: er zal water uitstromen zodat de mensen kunnen
drinken.” Mozes deed dat in het bijzijn van Israëls oudsten. Hij
noemde de plaats Massa en Meriba vanwege de verwijten en
omdat zij de Heer hadden uitgedaagd door zich af te vragen: Is
de Heer nu bij ons of niet?

Overweging
Goede raad is duur…..
De berg Horeb wordt ook wel de Eenzame, de Rots genoemd.
Ten einde raad gaat Mozes daarnaar toe om God te zoeken, in
te keren in zijn diepste binnenste: “Wat moet ik nu?”
In de Schrift staat de Rots voor de Enige (Psalm 18). Daar bij de
Enige vindt Mozes zichzelf en God, de bron waaruit hij leeft. Hij
kan verder: ‘het begint weer te stromen’ hij komt weer in een ‘flow’.
Terugkeren naar je bron om stuur te houden, zingeving te
vinden, rust en vrede, om besluiten te nemen lijkt
vanzelfsprekend, maar kan ook heel moeilijk zijn.
Jezelf de vraag stellen: ’wat heeft me geïnspireerd, welke
woorden, welk lied, welke plaats?’ kan een voor jezelf zoveel
drempels opwerpen dat je het bijna niet durft en lijkt alsof je op
je schreden terugkeert.
Goede raad is duur….
3
Mozes neemt de goede raad van God aan en gaat met zijn vertrouwde staf en hulp van mensen die
hij vertrouwt de
berg op. Het is een loutering en een bevrijding om weer bij zichzelf en zijn roeping te kunnen komen.
Het (water) gaat weer stromen en hij kan weer leidinggeven. Zijn mensen zien en voelen dat en
vinden ook weer zekerheid.
Voor ons in onze tijd? Om te kunnen inspireren, om leiding te kunnen geven aan je gezin, om zin te
hebben in elke dag, om zingeving te vinden, om vriendschappen te onderhouden is het van belang
om steeds weer terug te keren naar de Horeb, naar jouw bron.
Massa en Meriba noemt Mozes de plaats waar het gaat stromen. Een proces dat gepaard gaat met
beproeving en strijd. Jouw rivier weer laten stromen, gaat niet vanzelf.
Johannes 4, 5‐42 Willibrordvertaling
In die tijd kwam Jezus in een stad in Samaria, Sichar genaamd, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan
zijn zoon Jozef had gegeven.
Daar bevond zich de bron van Jacob en vermoeid van de tocht ging Jezus zomaar bij de bron zitten.
Het was rond het middaguur. Toen een vrouw uit Samaria water kwam putten zei Jezus tot haar:
“Geef Mij te drinken.”
“Hoe kunt Gij als Jood nu te drinken vragen aan mij een Samaritaanse?”zei de vrouw.
Jezus antwoordde: “Als je enig begrip zou hebben van de gave Gods en wist wie het is die je te
drinken vraagt zou je het aan Hem gevraagd hebben en Hij zou je Levend water hebben gegeven.”
Daarop zei de vrouw: “Heer u hebt niet eens een emmer en de put is diep: waar haalt u dan dat
levend water vandaan? Bent U soms groter dan onze vader Jacob die ons de put gaf en er met zijn
zonen en vee uit dronk?”
Jezus antwoordde haar:” Iedereen die van dit water drinkt krijgt weer dorst, maar wie van het water
drinkt dat ik hem zal geven krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel, het water dat ik hem
zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven.”
Hierop zei de vrouw tot Hem:” Heer geef mij van dat water, zodat ik geen dorst meer krijg en hier
niet meer moet komen putten.”
Jezus zei haar: ‘Ga uw man roepen en kom dan hier terug. ”Ik heb geen man” antwoordde de vrouw.
Jezus zei haar: “dat zeg je terecht want je hebt vijf mannen gehad en de man die je nu hebt is niet
van jou. Wat dit betreft heb je de waarheid gesproken.”
“Heer, ‐ zei de vrouw‐ ik zie dat U een profeet bent.
Onze vaderen aanbaden op die berg daar en jullie Joden zeggen dat Jeruzalem de plaats is waar men
aanbidden moet.”
“Geloof Mij vrouw, ‐zei Jezus‐ er komt een tijd dat je noch op de berg noch in Jeruzalem de Vader
zult aanbidden.
Jullie aanbidden wat je niet kent, wij aan bidden wat wij kennen omdat het heil uit de Joden komt.
Maar er zal een uur komen, ‐ja het is er al‐ dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in
geest en waarheid.
De Vader toch zoekt mensen die Hem zo aan bidden:
“God is Geest en wie hem aanbidden, moeten Hem in geest en waarheid aanbidden.”
De vrouw zei Hem:” Ik weet dat de Messias, de Gezalfde, komt en wanneer die kom zal Hij ons alles
verkondigen.”
Jezus zei haar: “Dat ben Ik die met je spreekt.”
De vrouw liet haar waterkruik in de steek, liep naar de stad terug en zei tot de mensen: “komt eens
4
kijken nar een man die mij alles heeft verteld wat ik gedaan heb! Zou Hij soms de Messias zijn?” Toen
verlieten zij de stad om naar Hem toe te gaan.
Vele Samaritanen geloofden in Hem op het woord van de vrouw.
Toen de Samaritanen bij Hem gekomen waren verzochten zij bij hen te blijven. Hij bleef dan ook
twee dagen en door zijn woord kwamen er nog veel meer tot geloof.
Tot de vrouw zeiden zij: “niet langer geloven wij om wat je gezegd hebt, want wij hebben Hem zelf
gehoord en wij weten, dat Deze werkelijk de redder van de wereld is.

Overweging
Evangelieverhalen zijn als waterdruppels.
We zien Jezus die de vrouw terugbrengt naar haar bron. De
inhoud van het gesprek tussen Jezus en de vrouw kennen we
niet. Ik kan me voorstellen dat er ook tranen gevloeid hebben.
Vijf mannen en nu een zesde doen een niet gemakkelijk leven
vermoeden.
Jezus maakt verbinding met haar en zij met Hem.
En dan gaat het ineens over de plaats van het gebed.
Jeruzalem of Sichar? Het gaat over verschillen. Maar dan!
Ineens gaat het gesprek onder die verschillen door. Jezus geeft
haar een waterdruppel: ‘Het gaat om het hart, God hoort wat
je in alle oprechtheid aan Hem voorleg; van ‘hart tot hart’ met
Hem bespreekt.
Deze woorden raken en zij kan zich openen, deze woorden zijn
bevrijdend en zij krijgt stem!
Uiterlijke vormen worden niet meer genoemd (Jezus en Zijn
leerlingen logeren zelfs bij de Samaritanen.)
De Waterdruppel in dit Evangelie wordt een stroom en brengt
leven.
Het gesprek dat Jezus met de vrouw heeft zou hij ook met ieder van ons kunnen hebben. In ieder
leven zijn blokkades, keuzes, moeilijke momenten en zoveel meer dat vraagt om een ’gesprek van
‘hart tot hart ‘met God.
Ook voor ieder van ons is er die Waterdruppel die leven brengt.

Lied van de boom aan stromend water
Wie door God zelf is aangeraakt
is als een groene boom
die aan het water staat
en bloei en vruchten die zij draagt
als wonder blijft beleven,
een ongedacht gegeven
In de ogen van de ander
In haar doen en daad
Spiegelt zich het beeld van God
Naar Wie wij zijn gemaakt
5
Als water dat doorzichtig vloeit
en vol geheimen is
van levenskracht en groei,
is God een bron van overvloed,
die dorheid doet genezen
tot groen en glanzend leven.
In de ogen van de ander
In zijn doen en daad
Spiegelt zich het woord van God
Naar Wie wij zijn gemaakt
Verborgen bron van ons bestaan,
die sinds de schepping stroomt
en daarmee door zal gaan
Zolang er tijd zal zijn, wij staan
In eeuwenlange rijen
Geworteld in bevrijding.
Tekst: Marijke Koijck‐de Bruijne

Voorbeden
Wij bidden U voor ons allen, deze week via het internet met elkaar om Uw zegen, om gezondheid
Wij bidden U voor de zieken in deze wereld, voor hen die in de zorg werken
Wij bidden U voor de verantwoordelijken, dat zij goede beslissingen nemen
Wij bidden U voor vluchtelingen en mensen die lijden onder gebrek en geweld
Wij bidden U een gelovig hart en voor allen die op hun eigen manier verbinding met U zoeken
Wij bidden U voor ons allen dat het ons gegeven is elkaar en de aarde te behoeden en te bewaren

Onze Vader

Zegenbede
Erbarm U. Zegen ons, God van het leven
Sta op in ons denken en doen
Dat wij mensen van moed
Vrouwen van kracht
Mannen van liefde
Metgezel Gods voor elkaar mogen zijn.
6
Voor kinderen en jonge mensen
Jezus spreekt over levend water. Je kunt je voorstellen dat ieder
verhaal over Jezus een waterdruppel is. Een waterdruppel die je
helpt als je verdrietig bent, of een waterdruppel die je goede moed
geeft, of een goed idee. Zo zit er in ieder verhaal wel iets dat jou
kan helpen.
In de verhalen van vandaag zijn mensen op zoek naar God.
In het verhaal van Mozes laat God merken dat Hij er is door water
te laten stromen, en in het verhaal van de vrouw bij de put dat
God ons kent en accepteert. Dat je in je hart overal kunt bidden en
dat God je dan altijd hoort.
Soms hebben wij elkaar daarbij nodig.
Dit telversje helpt je dat onthouden en het is ook leuk om met
elkaar te doen. Je kunt vast wel een manier bedenken hoe je dat
leuk kunt doen.
Je kunt dit natuurlijk ook rappen.
Jouw hand helpt mij op te staan
Jouw voet helpt mij verder gaan
En in jou klopt het hart van mijn bestaan
Wie helpt ons aan een eigentijdse song (Nederlands of Engels) over dit thema? Mail maar
info@sansalvatorgemeenschap.nlWe
gaan ervanuit dat er in de verschillende huizen een kinderbijbel
beschikbaar is.
We mensen jullie veel inspiratie toe.
Mogen wij zo met God en met elkaar verbonden zijn.

Gebed
Gij die boven ons zijt,
Gij die één van ons zijt,
Gij die zijt –
ook in ons,
mogen allen U zien – ook in mij,
moge ik Uw weg bereiden,
moge ik dan dankbaar zijn
voor alles wat mij ten deel valt.
Moge ik de nood van anderen
dan niet vergeten.
Bewaar mijn in Uw liefde
zoals Gij wilt dat allen
in mijn liefde blijven.
Erbarm U over ons,
Erbarm U over ons streven,
dat wij onder Uw ogen,
in liefde en geloof,
rechtvaardigheid en ootmoed,
U mogen volgen,
in trouw en moed, en U ontmoeten
in stilte.
Moge alles in dit wezen
U tot eer zijn,
en moge ik nooit wanhopen.
want ik ben in Uw hand,
en in U is alle kracht en goedheid.
2
Geef mij een zuiver hart‐ dat ik U mag zien,
een ootmoedig hart – dat ik U mag horen,
een hart vol liefde – dat ik U mag dienen,
een hart vol geloof dat ik van U mag blijven
Exodus 17,3‐7 Willibrordvertaling
In die dagen leden de Israëlieten tijdens de woestijntocht
hevige dorst.
Zij bleven tegen Mozes morren en zeiden: “Waarom heb je ons
weggevoerd uit Egypte als wij toch met kinderen en vee van
dorst moeten sterven?” Mozes klaagde zijn nood bij de Heer:
”Wat moet ik aan met dit volk? Ze staan op het punt mij te
stenigen. ”De Heer gaf Mozes ten antwoord: “Ga met enkelen
van Israëls oudsten voor het volk uit, neem in uw hand de staf
waarmee je de Nijl geslagen hebt eb begeef je op weg. Ik zal
ginds, voor Uw ogen op een rots staan, op de Horeb. Sla op die
rots: er zal water uitstromen zodat de mensen kunnen
drinken.” Mozes deed dat in het bijzijn van Israëls oudsten. Hij
noemde de plaats Massa en Meriba vanwege de verwijten en
omdat zij de Heer hadden uitgedaagd door zich af te vragen: Is
de Heer nu bij ons of niet?
Overweging
Goede raad is duur…..
De berg Horeb wordt ook wel de Eenzame, de Rots genoemd.
Ten einde raad gaat Mozes daarnaar toe om God te zoeken, in
te keren in zijn diepste binnenste: “Wat moet ik nu?”
In de Schrift staat de Rots voor de Enige (Psalm 18). Daar bij de
Enige vindt Mozes zichzelf en God, de bron waaruit hij leeft. Hij
kan verder: ‘het begint weer te stromen’ hij komt weer in een
‘flow’.
Terugkeren naar je bron om stuur te houden, zingeving te
vinden, rust en vrede, om besluiten te nemen lijkt
vanzelfsprekend, maar kan ook heel moeilijk zijn.
Jezelf de vraag stellen: ’wat heeft me geïnspireerd, welke
woorden, welk lied, welke plaats?’ kan een voor jezelf zoveel
drempels opwerpen dat je het bijna niet durft en lijkt alsof je op
je schreden terugkeert.
Goede raad is duur….
3
Mozes neemt de goede raad van God aan en gaat met zijn vertrouwde staf en hulp van mensen die
hij vertrouwt de
berg op. Het is een loutering en een bevrijding om weer bij zichzelf en zijn roeping te kunnen komen.
Het (water) gaat weer stromen en hij kan weer leidinggeven. Zijn mensen zien en voelen dat en
vinden ook weer zekerheid.
Voor ons in onze tijd? Om te kunnen inspireren, om leiding te kunnen geven aan je gezin, om zin te
hebben in elke dag, om zingeving te vinden, om vriendschappen te onderhouden is het van belang
om steeds weer terug te keren naar de Horeb, naar jouw bron.
Massa en Meriba noemt Mozes de plaats waar het gaat stromen. Een proces dat gepaard gaat met
beproeving en strijd. Jouw rivier weer laten stromen, gaat niet vanzelf.
Johannes 4, 5‐42 Willibrordvertaling
In die tijd kwam Jezus in een stad in Samaria, Sichar genaamd, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan
zijn zoon Jozef had gegeven.
Daar bevond zich de bron van Jacob en vermoeid van de tocht ging Jezus zomaar bij de bron zitten.
Het was rond het middaguur. Toen een vrouw uit Samaria water kwam putten zei Jezus tot haar:
“Geef Mij te drinken.”
“Hoe kunt Gij als Jood nu te drinken vragen aan mij een Samaritaanse?”zei de vrouw.
Jezus antwoordde: “Als je enig begrip zou hebben van de gave Gods en wist wie het is die je te
drinken vraagt zou je het aan Hem gevraagd hebben en Hij zou je Levend water hebben gegeven.”
Daarop zei de vrouw: “Heer u hebt niet eens een emmer en de put is diep: waar haalt u dan dat
levend water vandaan? Bent U soms groter dan onze vader Jacob die ons de put gaf en er met zijn
zonen en vee uit dronk?”
Jezus antwoordde haar:” Iedereen die van dit water drinkt krijgt weer dorst, maar wie van het water
drinkt dat ik hem zal geven krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel, het water dat ik hem
zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven.”
Hierop zei de vrouw tot Hem:” Heer geef mij van dat water, zodat ik geen dorst meer krijg en hier
niet meer moet komen putten.”
Jezus zei haar: ‘Ga uw man roepen en kom dan hier terug. ”Ik heb geen man” antwoordde de vrouw.
Jezus zei haar: “dat zeg je terecht want je hebt vijf mannen gehad en de man die je nu hebt is niet
van jou. Wat dit betreft heb je de waarheid gesproken.”
“Heer, ‐ zei de vrouw‐ ik zie dat U een profeet bent.
Onze vaderen aanbaden op die berg daar en jullie Joden zeggen dat Jeruzalem de plaats is waar men
aanbidden moet.”
“Geloof Mij vrouw, ‐zei Jezus‐ er komt een tijd dat je noch op de berg noch in Jeruzalem de Vader
zult aanbidden.
Jullie aanbidden wat je niet kent, wij aan bidden wat wij kennen omdat het heil uit de Joden komt.
Maar er zal een uur komen, ‐ja het is er al‐ dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in
geest en waarheid.
De Vader toch zoekt mensen die Hem zo aan bidden:
“God is Geest en wie hem aanbidden, moeten Hem in geest en waarheid aanbidden.”
De vrouw zei Hem:” Ik weet dat de Messias, de Gezalfde, komt en wanneer die kom zal Hij ons alles
verkondigen.”
Jezus zei haar: “Dat ben Ik die met je spreekt.”
De vrouw liet haar waterkruik in de steek, liep naar de stad terug en zei tot de mensen: “komt eens
4
kijken nar een man die mij alles heeft verteld wat ik gedaan heb! Zou Hij soms de Messias zijn?” Toen
verlieten zij de stad om naar Hem toe te gaan.
Vele Samaritanen geloofden in Hem op het woord van de vrouw.
Toen de Samaritanen bij Hem gekomen waren verzochten zij bij hen te blijven. Hij bleef dan ook
twee dagen en door zijn woord kwamen er nog veel meer tot geloof.
Tot de vrouw zeiden zij: “niet langer geloven wij om wat je gezegd hebt, want wij hebben Hem zelf
gehoord en wij weten, dat Deze werkelijk de redder van de wereld is.
Overweging
Evangelieverhalen zijn als waterdruppels.
We zien Jezus die de vrouw terugbrengt naar haar bron. De
inhoud van het gesprek tussen Jezus en de vrouw kennen we
niet. Ik kan me voorstellen dat er ook tranen gevloeid hebben.
Vijf mannen en nu een zesde doen een niet gemakkelijk leven
vermoeden.
Jezus maakt verbinding met haar en zij met Hem.
En dan gaat het ineens over de plaats van het gebed.
Jeruzalem of Sichar? Het gaat over verschillen. Maar dan!
Ineens gaat het gesprek onder die verschillen door. Jezus geeft
haar een waterdruppel: ‘Het gaat om het hart, God hoort wat
je in alle oprechtheid aan Hem voorleg; van ‘hart tot hart’ met
Hem bespreekt.
Deze woorden raken en zij kan zich openen, deze woorden zijn
bevrijdend en zij krijgt stem!
Uiterlijke vormen worden niet meer genoemd (Jezus en Zijn
leerlingen logeren zelfs bij de Samaritanen.)
De Waterdruppel in dit Evangelie wordt een stroom en brengt
leven.
Het gesprek dat Jezus met de vrouw heeft zou hij ook met ieder van ons kunnen hebben. In ieder
leven zijn blokkades, keuzes, moeilijke momenten en zoveel meer dat vraagt om een ’gesprek van
‘hart tot hart ‘met God.
Ook voor ieder van ons is er die Waterdruppel die leven brengt.
Lied van de boom aan stromend water
Wie door God zelf is aangeraakt
is als een groene boom
die aan het water staat
en bloei en vruchten die zij draagt
als wonder blijft beleven,
een ongedacht gegeven
In de ogen van de ander
In haar doen en daad
Spiegelt zich het beeld van God
Naar Wie wij zijn gemaakt
5
Als water dat doorzichtig vloeit
en vol geheimen is
van levenskracht en groei,
is God een bron van overvloed,
die dorheid doet genezen
tot groen en glanzend leven.
In de ogen van de ander
In zijn doen en daad
Spiegelt zich het woord van God
Naar Wie wij zijn gemaakt
Verborgen bron van ons bestaan,
die sinds de schepping stroomt
en daarmee door zal gaan
Zolang er tijd zal zijn, wij staan
In eeuwenlange rijen
Geworteld in bevrijding.
Tekst: Marijke Koijck‐de Bruijne
Voorbeden
Wij bidden U voor ons allen, deze week via het internet met elkaar om Uw zegen, om gezondheid
Wij bidden U voor de zieken in deze wereld, voor hen die in de zorg werken
Wij bidden U voor de verantwoordelijken, dat zij goede beslissingen nemen
Wij bidden U voor vluchtelingen en mensen die lijden onder gebrek en geweld
Wij bidden U een gelovig hart en voor allen die op hun eigen manier verbinding met U zoeken
Wij bidden U voor ons allen dat het ons gegeven is elkaar en de aarde te behoeden en te bewaren
Onze Vader
Zegenbede
Erbarm U. Zegen ons, God van het leven
Sta op in ons denken en doen
Dat wij mensen van moed
Vrouwen van kracht
Mannen van liefde
Metgezel Gods voor elkaar mogen zijn.
6
Voor kinderen en jonge mensen
Jezus spreekt over levend water. Je kunt je voorstellen dat ieder
verhaal over Jezus een waterdruppel is. Een waterdruppel die je
helpt als je verdrietig bent, of een waterdruppel die je goede moed
geeft, of een goed idee. Zo zit er in ieder verhaal wel iets dat jou
kan helpen.
In de verhalen van vandaag zijn mensen op zoek naar God.
In het verhaal van Mozes laat God merken dat Hij er is door water
te laten stromen, en in het verhaal van de vrouw bij de put dat
God ons kent en accepteert. Dat je in je hart overal kunt bidden en
dat God je dan altijd hoort.
Soms hebben wij elkaar daarbij nodig.
Dit telversje helpt je dat onthouden en het is ook leuk om met
elkaar te doen. Je kunt vast wel een manier bedenken hoe je dat
leuk kunt doen.
Je kunt dit natuurlijk ook rappen.
Jouw hand helpt mij op te staan
Jouw voet helpt mij verder gaan
En in jou klopt het hart van mijn bestaan.

Wie helpt ons aan een eigentijdse song (Nederlands of Engels) over dit thema?
Mail maar
info@sansalvatorgemeenschap.nl

Werken aan je toekomst

Voorganger: John Parker,
zondag mmv Melodiek

Lees meer →

Jesus en de wilde dieren


SAN SALVATORGEMEENSCHAP 1 maart  2020
Aswoensdag – Jezus en de wilde dieren
Gastvoorganger: Trees van Montfoort
Koor: De Cantrorij o.l.v. Peter-Paul van Beekum | Piano: Marc Baghuis

 


OPENINGSLIED Zomaar een dak

WELKOM
Welkom lieve mensen. Wie je ook bent, fijn dat u naar hier gekomen bent om hier met de San Salvator gemeenschap te vieren. Vaste bezoekers, aanwaaiers en mensen die speciaal voor deze groene viering naar hier gekomen zijn. Weet dat je welkom bent. Vandaag is het de eerste zondag van de Vastentijd. De vraag die de komende veertig dagen met ons meetrekt is Zit er leven in? Zit er leven in wat we doen? Of moeten we juist dingen laten om leven te bevorderen. Vandaag is Trees van Montfoort bij ons te gast. Zij is de auteur van het boek Groene Theologie.  Nadenken over schepping, natuur en duurzaamheid is niet nieuw in kerkelijke kringen, maar wat jouw boek bracht is aandacht voor het theologisch doordenken van dit thema. Dat is nodig omdat we gemakkelijk schieten in dingen doen. Dat is belangrijk, heel belangrijk, maar wat daarbij ook nodig is, is dat we onze eigen theologie, ons eigen geloof kritisch tegen het licht houden. Zit er oprecht leven, voor al wat leeft, in de manier waarop wij zingen, bidden, Bijbellezen. Daar ligt een uitdaging. Dat jouw boek vorig jaar uitgeroepen werd tot het beste theologische boek… laat zien dat veel mensen zich aangesproken voelen door die uitdaging. Ook wij hier in de San Salvator. Wat fijn, bijzonder, hoopvol dat wij onze eerste viering in de vastentijd met jou mogen vieren.

GEBED
Laten we stil worden voor God en voor elkaar.

Eeuwige God,
Wij zijn weer bij elkaar gekomen
om recht voor u te staan,
om uw mensen te zijn,
om te vieren en te leren,
en te delen.

Wij zijn hier voor uw aangezicht,
ieder met haar of zijn eigen zorgen,
vreugde en verlangen.
U weet wat er in ons omgaat
aan plezier, aan boosheid en irritatie,
aan onzekerheid en liefde, angst en hoop,
aan onverschilligheid en enthousiasme.

Zuiver onze verlangens,
verlicht ons verstand en
verwarm ons hart,
ontsteek een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
zodat wij in vrede kunnen leven
met u, met elkaar en met al onze medeschepselen.
Amen
 ACCLAMATIE Dans nos obscurités

INLEIDING OP LEZINGEN

1E LEZING    Jesaja 11, 1-9
1Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
2De geest van de Eeuwige zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en ontzag voor de Eeuwige.
3Hij ademt ontzag voor de Eeuwige;
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.
4Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.
5Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen
en trouw als een gordel om zijn heupen.
6Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden.
7Een koe en een beer grazen samen,
hun jongen liggen bijeen;
een leeuw en een rund eten beide stro.
8Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
9Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg.
Want kennis van de Eeuwige vervult de aarde,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.

LIED Wat vrolijk over u geschreven staat

2E LEZING Marcus 1,9-15
9In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. 10Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, 11en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’12Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 13Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem. 14Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. 15Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

ACCLAMATIE Wees hier aanwezig

OVERWEGING – Trees van Montfoort

GELOOFSLIED Gij die voor mij de ruimte schiep

KLAARMAKEN TAFEL | COLLECTE
INSTRUMENTALE MUZIEK

VOORBEDE
Wij bidden u voor de aarde, het water en de lucht,
die steeds minder dieren en planten herbergen
en steeds meer gif en afval.
Hoor de kreet van de aarde, zo bidden wij…
Acclamatie: Jij die onze gedachten raadt
Bron van alle leven, wij bidden u voor het vee, voor al die koeien en varkens en kippen die lijden onder slechte leefomstandigheden. En voor de dieren en de planten in het wild, die hun leefgebied ingeperkt en vervuild zien worden,
die gevangen en bejaagd worden tot uitstervens toe.
Laat hen weer talrijk worden in het water, in de lucht en op het land, zo bidden wij…
Acclamatie: Jij die onze gedachten raadt
God van gerechtigheid, wij bidden u voor de mensen die het minste vervuilen, maar het meeste lijden onder de gevolgen:
– de boeren in Afrika die door de klimaatverandering niet meer weten wanneer de regen kom en wanneer de droge tijd,
– de oorspronkelijke bewoners in Latijn-Amerika,
verdreven van hun grond door mijnbouw, sojaplantages en erosie,
– de armen dichterbij die meer moeten gaan betalen voor energie,
maar weinig mogelijkheden krijgen om te besparen.
Wij bidden voor wie gevangen zijn in consumentisme – wij allemaal min of meer, bevrijd ons van onze hebberigheid, omwille van onze medeschepselen,Hoor de kreet van de armen, zo bidden wij…
Acclamatie: Jij die onze gedachten raadt
Voor wie wel anders wil, maar niet weet hoe, voor wie moedeloos dreigen te worden en bang voor de toekomst.
En voor wie de hoop levend houden in woorden en daden,
dat zij ons helpen het aanschijn van de aarde te vernieuwen.
Dat de aarde mag opbloeien en wij met haar, zo bidden wij…
Acclamatie: Jij die onze gedachten raadt
God van eeuwigheid, Wij bidden u voor alles wat in stilte leeft in onze hoofden en harten. Wij vragen uw aandacht voor alles wat werd toevertrouwd aan ons intentieboek. We gedenken hier onze lieve doden, zij blijven met ons verbonden over de grenzen van de dood heen. Vandaag noemen we hier met name
Acclamatie: Voor uw aangezicht

TAFELGEBED

Telkens als de ochtend ons tot leven wekt, een vogel ons tot zingen fluit, de zon ons tot stralen warmt, dan ben Jij ons tot zegen.
Telkens als kinderen ons vertederen, jongeren ons ontwikkelen, ouderen ons vertrouwen, dan ben Jij ons nabij.
Telkens als mensen elkaar tot vreugde zijn, zich geborgen en gedragen weten, in liefde het leven delen, dan ben Jij voelbaar in ons midden.
Zoals eens Jezus, die te midden van zijn vrienden, deelde van zijn liefde, door brood te breken, met de woorden: ‘Neem en eet hiervan, dit is mijn leven, ik geef het aan jullie.’
Die ook een beker nam, een dankgebed uitsprak, en zei tot zijn vrienden: ‘Drink hieruit en proef van mijn liefde, zodat mijn vreugde in jou zal zijn en haar volheid bereikt.
Telkens als wij verzameld zijn rond de tafel van gastvrijheid
dan voelen we ons met Hem verbonden.  In zijn geest willen wij op weg gaan, met aandacht voor elkaar, met zorg voor al wat leeft, om te waken over alles en iedereen, zoals de zon over de aarde, zoals ouders over hun kind, met warmte en verantwoordelijkheid, met liefde die ruimte schept.
In zijn geest vertrouwen wij op een wereld, waar wijsheid, hoop en vrede de ademtocht is van Jouw kracht, de glans van het eeuwige licht, de spiegel van Jouw goedheid.
Daarom bidden wij in zijn geest het gebed dat Hij ons gegeven heeft

ONZE VADER

VREDESWENS
VREDESLIED Daar waar liefde heerst en vrede

BROOD EN WIJN
LIED Wat in stilte bloeit

GEBED

MEDEDELINGEN

SLOTGEDACHTE  De heilige Benno en de kikkers
De man Gods ging vaak de natuur in om te bidden en te mediteren. En op een keer toen hij langs een moeras kwam, was er een spraakzame kikker aan het kwaken in het troebele water. Om te voorkomen dat die zijn gebed zou verstoren, beval hij hem om zijn mond te houden.
Maar toen hij een stukje doorgelopen was, schoten hem woorden te binnen uit de bijbel, uit het boek Daniël: “Zeemonsters en al wat in het water zwemt, prijs de Heer, dieren in het wild en al het vee, prijs de Heer.” En omdat hij bang was dat het zingen van de kikkers misschien aangenamer was dan zijn eigen bidden, richtte hij zijn bevel weer tot hen, dat zij God zouden prijzen op hun eigen manier. En spoedig waren de lucht en de velden vervuld met hun luid gekwaak.”

ZEGEN

SLOTLIED De boom is de aarde dankbaar

Aswoensdag – Vasten in overvloed

SAN SALVATORGEMEENSCHAP 26 februari 2020

Aswoensdag – Vasten in overvloed
Voorbereiding: Gonnie van Osta, Dorien Broekmeulen, Marian Veenker & Franneke Hoeks
Cantor: Marcel van der Maeden | Piano: Marc Baghuis

Welkom op deze avond waarop we Aswoensdag vieren Het feestgedruis is verstomd. We keerden ons met Carnaval binnenste buiten. Het kon niet op. Muziek, gezelligheid, feestgedruis.   Vandaag pakken de draad van het “normale” leven, met mogelijk een sobere vasten-twist, weer op. We gaan op weg naar Pasen, veertig dagen lang. We gooiden de palmtakken van vorig jaar in het vuur dat buiten brandt. De frisse takken hingen een jaar bij kruisbeelden in onze huizen. Ze vergeelden en verdroogden en vandaag worden ze as. De takken staan symbool voor wat we achter ons willen laten in het vuur van verandering waarmee we de vastentijd markeren. Vastentijd. Hoe doe je dat vasten? Vasten in Overvloed. De tijd op weg naar Pasen geeft ons ruimte om na te denken. Veertig dagen om dingen te laten. Veertig dagen om dingen anders te doen. Tijd en ruimte voor bezinning en uitdaging. Een tijd van denken en doen. Dit jaar willen we onszelf en onze gemeenschap de vraag meegeven: zit er leven in? Dat is  het thema dat we onze vastentijd mee willen geven. Zit er leven in wat ik doe? Zit er leven in wat ik laat? Wat is dat leven dan? Voor wie brengt het leven? Voor mensen? Voor aarde? Voor al wat leeft? Hier dit uur gaan we op weg. We doen dat door een kleine kaars in ons midden aan te steken. Teken van soberheid. Teken van een weg van leven onder de noemer van de Eeuwige die met ons gaat.

Lees meer →

Viering Binnenstebuiten

BINNENSTEBUITEN           viering Carnaval                                 22 en 23 februari 2020

Maria van den Dungen                      zat. volkszang /zo koor Melodiek

OPENINGSLIED: … Hier gaan we zingend de wereld te buiten

Paaskaars wordt aangestoken

Welkom: Iedereen, die vandaag hierheen is gekomen al of niet getooid met rood-wit –gele kleuren. Welkom iedereen, die dit uur wil meemaken waarin een andere wereld mag doorklinken: een uur meer dan er kan.
Kaarsje voor overleden lid van onze geloofsgemeenschap

En er kan veel in deze dagen: een grote bierfabrikant gaf in een advertentie aan dat carnaval vieren – uiteraard met zijn bier – zorgt voor verbinding tussen mensen. Dat klinkt goed, maar mag die verbondenheid ook het hele jaar duren? Kan dat een andere samenleving ? Ja, zegt Augustinus: Wij zijn de tijden. Wij samen bepalen  – hoe bescheiden ook – hoe de wereld om ons heen eruit ziet. Hoe wij ons tot elkaar verhouden,  hoe wij zien en laten zien….als wij maar durfden. Misschien kan dit uur ons daartoe inspireren. Laten we daar maar ruimte voor maken in ons binnenste, in de naam van : de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Lees meer →

Zeg mij hoe te leven

SAN SALVATORGEMEENSCHAP 16 februari 2020

Zeg mij hoe te leven
Voorganger Heleen Hendrikx
De Cantorij o.l.v Peter Paul van Beekum| Pianist: Marc Baghuis

 

 

 

 

 

 

 

Openingslied: De vreugde voert ons naar dit huis
Welkom
Openingsgebed/ Gebed om ontferming
Bron van Liefde, klop in mijn hart en gebeente Bron van Bezieling, open mij voor verbinding met de stroom van levende krachten Bron van Hoop, die veerkracht die mij telkens weer de moed geeft om mij niet neer te leggen bij onrecht, bij onverschilligheid, om hierin te volharden Met alle liefde, hoogten en diepten in ons leven zoeken wij naar ontferming Verlangend naar vredevol samenleven.
Acclamatie: Liefde, dal van liefde

1e lezing Psalm 119 9-16 ( de bijbel in gewone taal)
Ik ben blij met uw woorden
Hoe kan iemand vanaf zijn jeugd goed leven?
Door te doen wat u gezegd hebt, Heer.
Met heel mijn hart zoek ik u.
Help mij om te doen wat u wilt.
Elke dag denk ik aan uw woorden,
dan doe ik geen verkeerde dingen.
Heer, ik wil u danken.
Leer mij wat er in uw wetten staat.
U hebt gezegd wat goed en eerlijk is,
en dat herhaal ik steeds weer.
Ik wil graag leven zoals u dat wilt.
Dat heb ik liever dan grote rijkdom.
Over uw regels denk ik na,
en ik let op alles wat u doet.
Ik ben blij met uw wetten,
uw woorden zal ik niet vergeten.
Lied: Dat woord waarin ons richting werd gegeven

Evangelie Mattheus 5, 17–26 (NBV)
‘Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze hun volle betekenis te geven. Ik verzeker jullie: zolang hemel en aarde bestaan, zal niet één lettertje of streepje uit de wet geschrapt worden totdat alles gebeurd is. Wie dus een van deze geboden afschaft, al is het nog zo klein, en anderen leert hetzelfde te doen, zal de kleinste genoemd worden in het hemelse koninkrijk. Maar wie zich aan de geboden houdt en anderen leert hetzelfde te doen, die zal een grote naam hebben in het hemelse koninkrijk. Ik zeg jullie: als de gerechtigheid die je betracht niet boven die van de schriftgeleerden en Farizeeën uitgaat, zul je het hemelse koninkrijk zeker niet binnenkomen.’ ‘Jullie hebben gehoord dat tegen jullie voorouders gezegd is: Gij zult niet doden. Wie iemand doodt, moet zich verantwoorden voor de rechtbank. Maar ik zeg je: ieder die kwaad is op een ander, moet zich voor de rechtbank verantwoorden. Als iemand een ander uitmaakt voor idioot, moet hij zich verantwoorden voor de Hoge Raad, en als iemand een ander uitmaakt voor gek, moet hij ervoor boeten in het hellevuur. Als je jouw offergave naar het altaar brengt, herinner dan dat als een ander iets tegen jou heeft, laat dan jouw offergave voor het altaar staan; ga het eerst met die ander goedmaken en kom dan terug om jouw offergave te brengen. Probeer het tijdig met je tegenpartij eens te worden, als je nog met hem op weg bent naar de rechter. Anders zou hij jou aan de rechter kunnen overdragen, en de rechter aan de cipier, en de cipier zou je gevangenzetten. En ik verzeker je: je komt er niet uit voor je de laatste cent hebt betaald.’

Acclamatie: God geef de mensen woorden van waarde

Overweging
Zeg mij hoe te leven.. ik kom hier niet met pasklare leefregels om op te volgen. Wel met woorden ter overweging, die de nodige vragen oproepen. Wat zijn Woorden van Waarde die er voor ons toe doen? Borrelen er voor ons goede gedachten en beelden op uit de woorden van de psalmist van zojuist? Hij toont grote bereidheid om te leven naar Gods wil en wet. Zo te horen ervaart hij geborgenheid en vast vertrouwen in ‘die hij zijn Heer noemt’. Overtuigd om geen verkeerde dingen te doen, biedt het hem een goede basis. Hij is duidelijk blij en dankbaar met zijn leidraad ten leven. Geldt dit ook voor ons?
Bij Mattheus is Jezus zelf aan het woord. Hij zegt: ‘ik ben gekomen om de wet, het verhaal van God, tot vervulling te brengen’. Bij Jezus staat Gods liefde voor de mens voorop. Het blijft niet alleen bij woorden om te vertellen over, zoals Mozes al eerder de woorden van God doorgaf : ‘gij zult de wetten en geboden volgen ‘, Jezus gaat verder. Als een refrein klinkt het: Ik zeg jullie of ik verzeker jullie.. Zo worden wij direct aangesproken. Kunnen wij open staan en ontvankelijk zijn voor het verhaal van God, voor Andermans woorden van waarde? Welke woorden van waarde bepalen wat onze waarheid ten leven is? Wetten en geboden, dat zijn stellige regels. De wet van God is leidend. Welke wet hebben wij dan voor ogen? Wie liefheeft, onderhoudt de geboden. Wat staat er geschreven in de grondwet van uw/jouw hart? Liefde is de wet ten leven! Deze leidraad: wat de vraag ook is, liefde is het antwoord, heb ik meegekregen na het overlijden van de vader van een klasgenootje van onze jongste zoon op de basisschool. Wat een belangrijke, bijzondere rode levensdraad. Hieruit spreekt een krachtige levenshouding. Heel steunend dat een waarheid van een persoon zo doorgegeven kan worden. Woorden van waarde! Zeg mij hoe te leven.. Zeg mij niet te doden! Jezus zei: ‘gij zult niet doden’. Hier in het zesde gebod van de Bergrede herneemt Jezus de woorden van Mozes en verdiept ze, concretiseert ze: Pleeg geen moord, je zult niemand van het leven beroven en ook niemand het recht op leven beroven. Hoe kan het zijn en hoe is het door de jaren en eeuwen heen gegaan dat de mens de macht heeft om te doden, om de ander het leven te benemen. Waar begint dat gegeven en hoe vér kan het gaan? We richten Nu dan de focus op de gradaties van ‘doden’ want ook blikken kunnen doden, je kan iemand doodzwijgen of monddood maken.. Laten we de hand in eigen boezem steken en kijken naar onze persoonlijke levenshouding. Waar ben ik verantwoordelijk voor? Wat gebeurt in mijn eigen leven en wat ervaar ik om mij heen aan onrechtmatig het leven benemen; aan aantasting van waardigheid. Want wat gij niet wilt dat u geschiedt …Door iemand of een groep mensen te negeren, te kleineren, uit te sluiten, te vernederen, veroordeel je de ander. Dit zijn allemaal vormen van discriminatie, verschillende toonaarden van vernietiging van de menselijke waardigheid die leiden tot ontmenselijking. Wanneer mensen jou het leven benemen, voel je je bedreigd in je integriteit en vrijheid zoals nu gebeurt bij mensen met een Aziatisch uiterlijk. Zij trokken deze week aan de bel trokken vanwege het opkomend racisme vanwege hun uiterlijk. Wat brengt de angst voor het coronavirus teweeg. Waarom eigenlijk? Uit angst, onbekendheid, superioriteitsgevoel..om jezelf te handhaven, jezelf voorop te stellen, groter te maken..?..! Kunnen wij deze gedachten en gevoelens tijdig bijstellen? Waar beperk ik het leven van een ander ? Wat heb ik nagelaten te doen? Waarin word, werd ik beperkt, bewust of onbewust ..het kan zo pijnlijk zijn. Jezus doet een sterk appèl op ons. Bij onrecht dat jou wordt aangedaan, kan jij dan opstaan en initiatief nemen..En als je verstrikt raakt in een juridische maalstroom. Hoe dán?.. zo oneerlijk, onrecht, van je stuk gebracht, met al je wanhoop en wraakgevoelens. Jezus zegt ons : ‘tot de laatste cent..’ het raakt je zodanig dat het je bezig blijft houden, hoe te ontrafelen, wanneer kan je het van je af zetten, is dat wel mogelijk ? Blijft het levenslang of kan er toch verandering komen, wanneer je geholpen wordt om een ander perspectief in te nemen, door het verkeerd gelopen verleden op te geven. Ben je in staat om te herschikken… Wat vraagt dit van een mens getroffen door groot onheil ? Helaas veel pijn en leed om met je mee te dragen. Buigen of barsten.. Kan ik buigen? Kan ik ruimte maken zodat het leven weer een nieuwe wending mag krijgen, eindelijk weer stromen kan. Dat het je niet langer beknelt. Dan kan opluchting komen. In overgave vind ik vrede want wat de vraag ook ook is, liefde is het antwoord. Liefde is de wet van geen knellende banden. Wat te doen met de knellende banden vanuit het verleden, zij laten sowieso hun sporen na. Bij de internationale Holocaust herdenking op 28 januari jl. werd door een overlevende hiervoor aandacht gevraagd. Hij noemde het elfde gebod: gij zult niet onverschillig blijven. Vanwege de holocaust, het brandoffer van de Jodenvervolging . Dit massale grootschalige grootst denkbare kwaad, dat dit diep in onze collectieve herinnering genesteld blijft. Want wat ging hier allemaal aan vooraf? Hoe kon het zo ver komen? Hanna Arendt, Joods filosofe zegt dat het radicale banale kwaad bestaat uit vernietiging van de menselijke waardigheid, vernietiging van de diversiteit en de vrijheid waardoor vernietiging mogelijk wordt. Doelgerichte ontmenselijking en het tenietdoen van het fundamentele recht op leven. Ja, het gebeurt nog steeds in brandhaarden op alle continenten.
Wat staat er geschreven in de grondwet van uw/jouw hart?
Woorden van waarde, in uw/jouw hart geprent om daarvanuit te leven en elkaar aan te herinneren. Laat ons – in godsnaam- leerbare liefdevolle wezens zijn.

Geloofslied: Blijf geborgen in je naam
Klaarzetten Brood en Wijn/ Collecte

Voorbeden – acclamatie Heer ontferm u
Eeuwige, Menslievende, wij bidden om het menselijke, dat de geest van liefde en gastvrijheid mag zegevieren in onze harten en huizen : een hand op je schouder, een stem die moed inspreekt,een plaats om aan te schuiven aan tafel,..een troostliedje dat jou wordt ingefluisterd, Want meer dan door je mond zal de liefde spreken door de zachtheid van je handen, de tederheid van je gelaat en de aandacht van je hart.
Laat ons (zingend) bidden..

Eeuwige, Levende, Geef alle ruimte aan de Liefde, u bent geen dwingende God, opdat wij vrije mensen zijn en ons liefdevol inzetten voor onze samenleving, waarin mensen op zoek zijn naar richting, naar waarheid en houvast. Voor ons allen die in het leven worstelen met goed en kwaad: dat niet het beest in de mens de boventoon voert. Niet de Geest van macht en geld, dat wij mensen zijn die de wet van de liefde beschermen en versterken.
Laat ons bidden….

Eeuwige, Onvoorwaardelijk Nabije, die ons al hoort voordat wij spreken. Wees oog en hart voor zoekende mensen Dat wij vertrouwen op het licht, ondanks de ervaren duisternis. Dat wij geloof-waardig zijn, de waarheid niet claimen en blijven zoeken naar wegen van goedheid,
Laat ons zingend bidden…
Bidden wij om troost voor de zieken, voor wie in nood verkeert …voor wie verdrietig zijn. Wij leven mee met de woorden die de schrijvers aan het intentieboek hebben toevertrouwd, wat hen ter harte gaat, gaat U en ons ter harte. Maken we ruimte om ieders gebed in stilte aan U toe te vertrouwen.
Wij bidden om licht en liefde voor wie bij ons horen, onze dierbaren, geliefd en gekend, door-en-door. die wij meedragen in hart en gedachten. Zo gedenken wij onze ouders, onze voorouders, die keten van mensen aan gene zijde, ons voorgegaan, in de tijd, die ons hebben voorgeleefd, ten leven geroepen, meegevormd tot wie wij zijn tot op vandaag. Wij bidden voor jullie, geborgen in het Eeuwige licht, voorbij aan alle lijden en tekorten van het aardse. Met wie wij met ons geestelijk oog in contact blijven, na aan ons hart; zo blijven wij met voorgoed verbonden, want wat liefde bouwt dat blijft bestaan. Voor allen die hun dierbare(n) fysiek missen dat de brug van deze naar gene zijde begaanbaar blijft. Wij noemen vandaag met name …
accl.: Koester de namen die wij hier gedenken

TAFELGEBED

Onnoembare, Oneindige,
Jij, die we aarzelend God noemen,
al eeuwen trachten wij jouw ‘zijn’ te doorgronden
met woorden, liederen en gebaren.
Wij hebben jouw ‘zijn’ een naam gegeven
Jouw ‘zijn’ is niet te doorgronden
niet met gebaren, niet met gebeden
en ook niet met daden.
We weten niet eens waar jij begint of eindigt.

God, jij bent altijd meer
dan wij van jou weten of vermoeden.
Wij kunnen jou niet vasthouden
met onze woorden
en onze ogen zijn niet in staat
jouw aangezicht te zien.
In Jezus heb jij je laten zien,
zijn spoor is onuitwisbaar,
zijn geest is niet te doven.

Die op de avond voor zijn dood
aan tafel zat met zijn vrienden,
brood nam, zijn dank uitsprak,
het brak en deelde met de woorden:
‘Neemt en eet, dit is mijn leven,
mijn liefde voor jullie gegeven.’

Ook de beker liet Hij rondgaan:
‘Drinkt hieruit, allemaal,
dit is mijn bloedeigen leven,
dat hemel en aarde verbindt.
Denk aan mij,
wanneer je hieruit samen drinkt
in mijn naam.’

Aangevuurd door zijn Geest
vinden woorden en mensen elkaar.
In zijn geest wijzen mensen
elkaar de bronnen aan,
vindplaatsen van waarheid en liefde.

Samen gaan ze wegen
om het onrecht te keren,
hun handen staan klaar
om te breken en te delen
wat het leven biedt.

Hij leeft in ons opstaan
en naar de ander gaan.
Zo groeit zijn rijk onder ons,
wordt zoeken een hoopvolle tocht
naar een land van licht en leven.

Aramees Onze Vader
Bron van Zijn
die ik ontmoet in wat mij ontroert
ik geef U een naam
opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven
Bundel Uw licht in mij- maak het nuttig
vestig Uw rijk van eenheid nu
Uw enige verlangen handelt dan samen met het onze
geef ons wat we elke dag nodig hebben
aan brood en aan inzicht
maak de koorden van fouten los
die ons vastbinden aan het verleden
zoals wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven
laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden
Uit U wordt de al werkzame wil geboren,
de levende kracht om te handelen,
het lied dat alles verfraait
en dat zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
Amen.

Vredeswens                 VREDESLIED: Zo een brengt vrede
Uitnodiging deelname Brood en Wijn
LIED: Tebe poem
Dankzegging
Goed om te weten …

Slotgedachte
Als ik één hart kan behoeden voor breken,
is mijn leven niet voor niets geweest.
Als ik de smart in één leven kan verlichten,
of iemands pijn kan verzachten,
of één uitgeput roodborstje weer in zijn nestje kan helpen,
is mijn leven niet voor niets geweest.

Emily Dickinson

Zegenwens
Zeggen wij ja tegen de weg van liefde
dan brengen wij licht en liefde in ons aardse bestaan
– Alle kleine beetjes helpen –
in de naam van de Vader, Zoon en Goede Geest

Slotlied: Te doen gerechtigheid

 

Dansen met Jezus – vieren met jong en oud

SAN SALVATORGEMEENSCHAP 9 februari 2020

Voorganger: Franneke Hoeks

Melodiek o.l.v. Hans Waegemakers
Piano: Karen Roelofs
Fluit: Maria Werner

OPENINGSLIED: Dag en welkom lieve die en die

WELKOM
Dag en welkom lieve die en die zongen we net. Wat fijn dat we hier zijn. In deze ruimte. Welkom grote mensen. Welkom kleine mensen. Welkom opa’s, oma’s, papa’s en mama’s. Welkom kleine en grote kinderen. Welkom allemaal.
Vandaag een bijzondere viering. De tafel ziet er wat anders uit. We hebben het kleed van de kinderkerk over de tafel gelegd. De bomen van de kinderkerk staan bij de tafel. Vandaag vieren we samen: jong en oud. Sommige dingen gaan anders dan we gewend zijn. We laten ons ook een beetje verrassen. We kijken naar een filmpje, luisteren naar een verhaal over Jezus, maken het stil, we bidden, we zingen, we maken het licht en delen brood en wijn met elkaar. Jong en oud samen. In de kinderkerk beginnen we altijd met een begroeting. Kijk maar eens even om je heen. Wie zit er naast je, voor je, achter je. Kijk elkaar maar even aan en begroet elkaar. Welkom lieve die en die…

Paaskaars | Lichtliedje
We hebben elkaar begroet en met het aansteken van deze kaars vragen we of God hier bij ons wil zijn. Dat doen we ook door het even heel stil te maken. Zo stil dat heel goed kunnen luisteren. Luisteren naar de fijne dingen die in ons hoofd en hart klinken, maar ook de verdrietige en minder leuke gedachten mogen er zijn. En in die stilte maken we ruimte voor God. Stilte

Gebed
Goede God, Wat fijn dat we vandaag hier nu zijn om met elkaar en met jou te vieren. Leer ons luisteren naar wat jij van ons vraagt. Laat ons met nieuwe ogen kijken naar wat Jezus ons voordeed. Maak dat we elkaar verstaan: groot en klein, jong en oud. Laat ons zien dat we mogen leren van elkaar
dan maken we van deze viering ruimte vol beweging in jouw lieve naam, God, die we kennen als Vader/Moeder, zoon en heilige geest. Amen.

ACCLAMATIE Keer ons om naar u toe

VOORAF
Verhaal om naar te kijken:

LIED Wek mijn zachtheid weer

Een verhaal om naar te luisteren
De grote mensen stonden bij Jezus. Ze luisterden naar zijn verhalen. Hij vertelde dat ze van de wereld een goede plek voor alle mensen moeseten maken. Het leven zou een groot feest kunnen worden. Het koninkrijk van God zou het feest heten, of het rijk van God, het maakte niet uit hoe je het noemde. Als het er maar kwam.
‘Iedereen mag op Gods feest komen,’ zei Jezus. ‘Niemand hoeft ooit nog honger te hebben, want er is eten genoeg. En drinken is er ook voor iedereen. Alle mensen hebben kleren genoeg. Ze hebben een warme jas tegen de kou, een bed om in te slapen. Niemand heeft meer pijn. Niemand hoeft nog bang te zijn voor iemand anders. De mensen helpen elkaar. En nooit zeggen ze tegen elkaar: jij hoort er niet bij.’ Dat vertelde Jezus.
En het mooiste wast dit: dat het feest nooit afgelopen zou zijn. Het rijk van God zou altijd blijven bestaan. De leerlingen van Jezus dachten erover na. Ze zeiden: nu snappen we wat Jezus bedoelt. Met de vijf broden en de twee vissen wast het zo gegaan. We waren gewoon begonnen. Wat ze wél hadden, ware se gaan delen met iedereen, en toen was er meer dan genoeg! ‘Als we elkaar helpen en er gewoon mee beginnen, dan komt dat feest er vast en zeker.’
Toen Jezus genoeg verteld had over het rijk van God, kwamen er een paar mensen met kinderen aan de hand. Ze brachten hen bij Jezus. ‘Alstublieft,’ vroegen ze hem. ‘U zegt zulke goeie dingen. Als u er bent, is het al een beetje feest. Raak deze kinderen aan en zegen ze.’
Maar de leerlingen van Jezus zieden: ‘Weg met die kleuters! Weg met die kinderen! Die horen hier niet. Dit is alleen voor grote mensen!’
Toen werd Jezus boos. ‘Wat zeggen jullie daar?’ riep hij. ‘Laat die kinderen erdoor. Laat ze toch bij mij komen. Hou ze niet tegen. Het feest van God is voor alle mensen. Dan is het toch zeker ook feest voor de kinderen? En trouwens, van kinderen kun je heel veel leren. Feestvieren, bijvoorbeeld.’ ‘Maar dat kan toch iedereen!’ riep een meisje uit. Feestvieren ! Leuk! Zei een jongen en hij begon te dansen. Daar werden een paar andere mensen vrolijk van, en ze gingen meedoen. Jezus zei: ‘Als je geen feest kunt vieren zoals de kinderen, dan kun je het rijk van God niet binnengaan.’ Toen gaf hij de jongen en het meisje een arm, en ze maakten samen met de andere mensen een rondedans. En toen de dans uit was zegende Jezus alle kinderen
Uit : Het begon met licht. Bijbelverhalen voor groot en klein | Gerrie Huibers en Anne Westerduin
ACCLAMATIE Oren en ogen gaan open voor jezus

DANSEN MET JEZUS -in gesprek| verwerking
GELOOFSLIED Ik danste in de ochtend

KLAARZETTEN VAN BROOD EN WIJN
LICHTJES voor de kinderen
COLLECTE door kosters
INSTRUMENTALE MUZIEK

VOORBEDE

Vandaag bidden we voor kinderen overal op de wereld voor wie het leven geen feest is. Bijvoorbeeld ze niet bij hun ouders kunnen wonen of omdat ze op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. We hopen dat Jij, God, hen niet in de steek laat en dat ze voelen dat wij aan hen denken. Laat voor alle kinderen op de wereld het leven veilig en vol vreugde zijn.
Acclamatie Dat wij volstromen met levensadem
Vandaag wil ik bidden voor oude mensen die het gevoel hebben dat ze niet meer meedoen. Mensen die bijvoorbeeld door ziekte niet naar buiten kunnen en zich alleen voelen. We hopen dat Jij God hen niet in de steek laat en dat ze voelen wat wij aan het denken. Dat voor oude mensen het leven tot de laatste de moeite waard mag zijn.
Acclamatie Dat wij volstromen met levensadem
Mensen uit de San Salvator schrijven in dit boek iets op waar ze voor willen bidden. We staan stil bij al deze gedachten. We bidden voor iedereen die ziek is. We staan stil bij mensen die we missen omdat ze dood zijn. Iedereen heeft wel iemand die hij of zijn mist. Omdat we aan ze denken, zijn ze nog een beetje bij ons.

Acclamatie Koester de namen

TAFELGEBED – Franneke
Wat mooi dat er hier nu zoveel kaarsjes branden.
Dat maakt deze tafel licht en feestelijk.
Jezus probeerde te werken het grote feest van God.
Steeds zei Jezus tegen mensen
die niet mee konden doen.
‘Jij bent mooi, kom doe met ons mee.’
‘Blijf niet aan de kant staan, kom jij hoort erbij. God heeft je nodig!’
Het feest van God is een feest voor alle mensen.
Een feest voor kinderen en voor oude mensen, een feest voor zwarte, bruine, witte mensen.
Voor blije mensen of verdrietige mensen.
Wie je ook bent: Je hoort erbij.
in dat land van God delen mensen wat ze hebben.
Dan komt er een wereld van vrede,
waar niemand honger heeft
Alle kinderen kunnen spelen en naar school kunnen
oude en zieke mensen erbij horen
met schone lucht, heldere oceanen.
Dat was de droom van Jezus.
Hij vond die droom zo belangrijk
voor alle mensen
dat hij daarover bleef vertellen.
Met zijn vrienden deelde Jezus brood en wijn.
Blijf met elkaar delen
en denk dan aan mij, zei hij.
De baas van het land nam
Jezus gevangen en maakte hem dood.
Wat werd hij gemist.
Jezus liet ons zien
dat wij een stukje van zijn droom zijn.
Iedere keer als wij iets delen met een ander
dan maken we die droom, dat feest van God een beetje waar.

We bidden hiervoor
met de woorden die Jezus ons geleerd heeft.
Onze Vader
VREDESWENS
VREDESLIED – De vrede, de vrede zal zijn

Delen van Brood en Wijn
LIED Waar twee of drie mensen

GEBED
Goede God
Dank je wel voor het
brood dat we deelden
als vrienden van elkaar.
Zo eenvoudig kan het zijn!
Amen.

MEDEDELINGEN

SLOTGEDACHTE – Marleen
Er was eens een kleine jongen die God wilde ontmoeten. Hij wist wel dat het een verre reis zou worden om bij God te komen, dus pakte hij zijn kleine koffer en stopte die vol met koekjes en pakjes sap. Zo ging hij op weg. Hij was nog maar langs drie grote flats gegaan, toen hij een oude vrouw zag. Ze zat op een bank in het park en staarde zo’n beetje naar de duiven. De jongen ging naast haar zitten en deed zijn koffer open.
Hij wilde wat drinken, maar toen hij net een slok wilde nemen, merkte hij dat de vrouw er erg hongerig uitzag. Daarom bood hij haar een koekje aan. Zij nam het dankbaar van hem aan en glimlachte naar hem.
Haar glimlach was zo intens mooi, dat hij het nog eens wilde zien en daarom gaf hij haar ook een pakje sap.
Opnieuw schonk zij hem haar glimlach. De jongen was helemaal vertederd en verrukt!
Zo zaten ze daar de hele middag, aten en glimlachten, maar er werd geen woord gesproken.
Toen het begon te schemeren voelde de jongen zich moe worden. Hij stond op om naar huis te gaan.
Maar na een paar stappen draaide hij zich om, rende terug naar de oude vrouw en omhelsde haar heel stevig. En zij schonk hem een stralende glimlach. Toen de jongen even later thuis kwam, verbaasde zijn moeder zich over de vreugde die op zijn gezicht lag en zij vroeg: “Wat heb je vandaag gedaan dat je zo blij bent?” En hij antwoordde: “Ik heb met God gepicknickt.” Nog voordat zijn moeder nog verder kon vragen zei hij: “En weet je, zij had de mooiste glimlach die ik ooit gezien heb!” Intussen was ook de oude vrouw stralend van vreugde thuisgekomen. Haar zoon was verbluft toen hij die vredige uitdrukking op haar gezicht waarnam. Hij vroeg: “Moeder, wat heb je vandaag beleefd, wat heeft je zo gelukkig gemaakt?” Zij antwoordde: “Ik heb in het park koekjes gegeten met God.” En voordat haar zoon nog iets kon zeggen, vervolgde ze: “En weet je, hij is veel jonger dan ik dacht!”

ZEGENWENS
Lieve die en die
Ga in de kracht die je gegeven is
in eenvoud
in vrolijkheid
in vriendelijkheid
op zoek naar liefde
en de Geest zal met je gaan.

SLOTLIED Nu wij uiteengaan

 

Ootmoed en visioen

Viering za/zo 1 en 2 februari: Ootmoed en visioen

Voorganger: Truus van Kaam

Koor: De Cantorij

 

Eerste lezing:
Sefanja 2,3  en 3, 9-13
Zoekt  Jahweh, U allen,
ootmoedigen van het land die zijn geboden naleven.
Zoekt de gerechtigheid, zoekt de ootmoed!
Voorwaar, dan geef ik mijn volk andere lippen, reine lippen, om allen de naam van Jahweh aan te roepen en Hem te dienen, zij aan zij.
Van over de rivieren van Ethiopië komen zij, degenen die mij aanbidden en mijn offer aan mij brengen.
Op die dag wordt er onder u geen misdaad meer tegen Mij begaan waarover u zich te schamen hebt.
Ik verwijder uit Uw midden alle vrolijk grootsprekers; dan is het gedaan met uw hoogmoedig gedrag op Mijn heilige berg.
Dan laat ik in uw midden alleen nog over een ootmoedig, bescheiden volk, dat zijn toevlucht vindt bij de Naam van Jahweh, de rest van Israël.
Zij zullen geen onrecht meer doen en geen onwaarheid spreken; in hun mond is geen tong die bedriegt.
Ja zij zullen weiden en neerliggen, zonder door iemand te worden opgeschrikt.

Tweede lezing:
Lucas 2,22-40
Torn de tijd aangebroken was, waarop zij volgens de Wet van Mozes gereinigd moesten worden, brachten zij het Kind naar de Jeruzalem om het aan de Heer op te dragen, volgen het voorschrift van de Wet des Heren:
Elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet aan de Heer worden toegeheiligd.
En zij brachten volgens de Wet  een offer: een koppel tortels of twee jonge duiven.
Nu leefde er in Jeruzalem een zeker Simeon, een wetgetrouw en vroom man, die Israëls vertroosting verwachtte en de heilige Geest rustte op hem.
Hij had een  godsspraak ontvangen van de H.Geest dat de dood hem niet zou treffen, voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd.
Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen.
Toen de ouders het Kind Jezus  daar binnenbrachten om aan Hem het voorschrift van de wet te vervullen,nam Simeon het Kind in zijn armen en verkondigde Gods  lof met de woorden:

Tafelgebed
V.
Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord
Wat in geen mensenhart is opgekomen
Hebt Gij ,God bereid voor allen die U liefhebben,
Gij hebt U geopenbaard als een God die er alles voor over hebt,
Als wij mensen maar tot leven komen.

Zoals een moeder haar kind draagt, zoals een vader opkomt voor zijn zoon,
zo zijt Gij voor ons een trouwe God, die doet wat Hij zegt
die Uw Verbond bewaart.
Ook als ons hart ons aanklaagt,Uw hart is groter dan een mensenhart.
Ook als wij verscheurd worden door onze gebrokenheid,
Uw barmhartigheid kent geen grens.

Biddend en vol eerbied willen wij gedenken
wat Gij voor ons hebt gedaan in Jezus Uw Zoon.
Die in de laatste nacht van Zijn leven
een teken van liefde heeft gesteld

Brood en Beker
Daarom gedenken wij Zijn lijden en dood
En in Hem allen die lijden en sterven
die Zijn weg gaan ten einde toe
En wij roepen Zijn naam,
De Levende verrezen voor altijd.
Uw dienstknecht .

Lector
Wij bidden U:
Zend ons Uw heilige Geest, adem  ons open
Opdat wij ontvankelijk mogen zijn voor het geheim van iedere mens.

Verwarm ons hart,opdat wij het wonder van het leven
Mogen beschermen voor elkaar.
Besproei ons met de dauw van Uw mildheid en mededogen,
Opdat wij elkaar van dag tot dag met nieuwe ogen mogen zien,
Opdat wij elkaar tekorten mogen dragen.

Maak ons krachtig en sterk,
Opdat wij wegen mogen zoeken van vrede.
Dat ons hart vol mag zijn van Uw gerechtigheid voor allen die leven.
En laat de gezindheid onder ons zijn
Die was in Hem Jezus Uw Zoon
Opdat wij op Hem mogen gelijken in leven en sterven.

Vredeswens
O,Licht
Laat mijn armen zomer zijn
Warm, zwoel en zeker zacht
Dromend vol levenslust
Als stralende takjes bloesem.

Laat mijn gedachten herfst zijn
Losgelaten bladeren
Wervelend in straffe wind
Laat ze vliegen en vallen in
De handen die ze nodig hebben.

Laat mijn hart winter zijn
Geborgen, warm, tegen alle kou  bestand
Helder als de sterren hemel
Blauw,fris,waar.

Laat mijn wezen lente zijn
Loslatend, stervend aan oude gedachten
En elke keer weer geboren worden
Hernieuwd, ontluikend bestaan.

Ik zal er zijn als zon en maan en beuk
Steeds weer
En u, alles zijnde ,grootste vriend
Mijn vader, moerde
Zonder u geen schoot van leven.

(Iris van  Haaren)