Vieringen

GASTVRIJHEID

THEMA: GASTVRIJHEID

DATUM: 16 september 2018

Voorganger: Ard Nieuwenbroek

koor: Melodiek

 

OPENINGSLIED: Vrede voor jou, hierheen gekomen
WELKOM
Hartelijk welkom iedereen op deze mooie zondag. Vandaag is het Kerkproeverij. Welkom voor jou die vandaag in dat kader voor het eerst onze gast bent. Fijn dat je er bent. Ik hoop dat je vanmorgen iets kunt proeven van hoe we hier ieder weekend het leven vieren. En natuurlijk ook welkom aanonze vaste bezoekers. Hier ook gekomen om het leven te vieren en inspiratie en energie te ontvangen om dat leven te vieren. Vandaag is er ook Kinderkerk. Aan het eind van de viering komen de kinderen bij ons, om te delen wat ze in de Kinderkerk over gastvrijheid hebben gehoord. Natuurlijk komen ze weer bij ons, want zeker kinderen hebben recht op gastvrijheid, ook hier.
Het thema vandaag is ‘Gastvrijheid’. Natuurlijk niet zo’n vreemd thema rond een Kerkproeverij. Geinspireerd door het verhaal van Zacheüs zoeken we naar de ware betekenis van gastvrijheid. Zowel vanuit het perspectief van de gastvrouw en gastheer, maar ook vanuit het perspectief van zelf gast-zijn.  Laten we vanmorgen een goede start maken door eerst samen in de stilte contact zoeken met de bron van leven.
Lees meer →

Waarom ik? Waarom wij?

 

 

Datum: 8/9 september 2018

Voorganger: John Parker en Corrie Dansen (zaterdag)

Koor: Zondag mmv Melodiek.

 

 

Lees meer →

Liefde is om te delen

THEMA: Liefde is om te delen
DATUM: 2 september 2018
Voorganger: Ard Nieuwenbroek
Lectoren: Yasmin Verschure en Marleen Postma

OPENINGSLIED: Uit vuur en ijzer

WELKOM
Welkom iedereen vandaag in deze viering.  Hoe je hier ook vanmorgen binnenkomt. Als vreemdeling, misschien zelfs vluchteling, voor wat dan ook. Of als ‘oude bekende’ , terug op de bekende plek waar je wellicht zo vaak inspiratie, rust en moed hebt mogen ontvangen. Vandaag is het een beetje een andere viering. Te gast is Yasmin Verschure, ik zal haar zo voorstellen. In plaats van de klassieke overweging voeren Yasmin en ikzelf een korte dialoog over het thema. Een tweegesprek, zonder dat we vooraf de vragen hebben vastgelegd. Best een beetje spannend. Het thema vandaag is ‘ Liefde is om te delen’. We verkennen en verdiepen deze uitnodigende woorden en kijken naar voorbeelden. Zoals de ervaringen van Yasmin in vluchtelingenkampen op de Grieks eilanden. Maar laten we eerst de stilte zoeken. Om ons leeg te kunnen maken en ons te verbinden met de Eeuwige, die ook vanmorgen midden onder ons aanwezig is..

GEBED
Eeuwige, levende, jij hebt ons jouw zoon gegeven, om onze reisgenoot te zijn op onze tocht in deze wereld.
Geef ons de kracht te dragen wat er op onze weg komt. Breek de weerstand in ons hart, zodat wij open en ontvankelijk kunnen zijn voor jouw woord, dat ons roept. Neem ons bij de hand en leid ons voort op de weg die wij willen gaan. Doordring ons van jouw liefde voor mensen, zodat begrip en goedheid het winnen van het kwade, vooroordeel en misverstand.

LIED    Een schoot van ontferming

INLEIDING OP HET THEMA

Vandaag gaat Yasmin Verschure mede voor in deze viering. Voor wie haar nog niet kent: Yasmin liet in het verre verleden onder andere haar sporen na in het vrouwenwerk. Ze werd een van de eerste reikimeesters en zwierf de wereld rond. Stapte vervolgens in vrede uit de reikibeweging en gaf wereldwijd workshops innerlijke groei en ging meer en meer de weg van de eenvoud. Verbleef vijf winters in Kenia en heeft nu haar passie verlegd naar migranten. Mooi verwoord in twee van haar kernzinnen:

‘ Mijn kracht ligt niet langer in het doen maar in het zijn’
en
‘ Er is geen ik, er is geen jij, er is alleen één groot wij..’

Het thema van vanmorgen is ‘ Liefde is om te delen’. Voor mij wordt dat erg zichtbaar in het volgende filmpje, waarin we zien hoe vluchtelingenkinderen afscheid nemen van Yasmin. Ze heeft daar veel liefde gegeven en wat je ziet is hoeveel liefde ze terugkrijgt op een wel heel zuivere manier door kinderen uit dat vluchtelingenkamp. Liefde is om te delen betekent dus eigenlijk dat als je liefde geeft je een grote kans maakt dat je ook liefde terugontvangt. Een cirkel van liefde. Laten we kijken naar dit filmpje.

FILMPJE

De lezingen van vanochtend gaan over de liefde. Maria Claessens en Yasmin Verschure vertolken ieder een lezing.

1e LEZING

Waar het God om gaat is liefhebben met de daad, dat wij uit zijn op het goede voor de ander, wie dat ook is, concreet om ons heen. Zo heeft Hij ons liefgehad in zijn Zoon. Vrome praat zonder daad  heeft geen enkele waarde. Liefde die in woorden blijft steken ís geen liefde. Maar dat is niet alles. Je kunt je tenslotte ook voor je geloof van alles ontzeggen of je er grote inspanningen voor getroosten. Bidden, bijbel lezen, stille tijd, veel geld in de collecte, vasten, soberheid, veel geld geven aan vérre naasten die je nooit tegenspreken, en bovendien toch arm zijn. Maar intussen langs de mensen heen leven die direct naast je in de kerk zitten, in de straat wonen, ja zelfs in je eigen huis wonen. Wie zijn broeder haat, zegt Johannes dan, kàn God niet liefhebben. En die broeder of zuster is vlakbij. Concreet wordt liefde dichtbij. En als ze daar niet concreet wordt is het niet de liefde waar het Gód om gaat. In het koninkrijk van God heeft dit geen enkele waarde. Echte liefde moet je kunnen omkeren: liefde voor God bewijst zich in liefde tot de mensen direct om je heen, en andersom.

Wim van der Schee

LIED: Boom je stam

2e LEZING.

Korinthiërs 13, 1-7

Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelfs al laat de heilige Geest je alle talen van de wereld spreken, en ook nog de taal van de engelen. Als je geen liefde hebt voor anderen, beteken je niets. Zelfs al laat God je zijn boodschap bekendmaken en krijg je van hem al zijn geheime kennis. En zelfs al heb je zo’n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen. Als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet, zinloos. Zelfs al verkoop je je bezit, en geef je het geld aan de armen. Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander. Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak nemen. Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad. Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden.

LIED: Keer u om naar ons toe

OVERWEGING
Korte dialoog over ‘ Liefde is om te delen’ tussen Yasmin Verschure en Ard Nieuwenbroek

GELOOFSLIED: Wie mag te gast zijn?

KLAARMAKEN VAN DE TAFEL /COLLECTE

VOORBEDEN

Eeuwige, geef ons jouw vrede zodat we ons in liefde durven te verbinden met anderen. Bekenden en onbekenden. Vertrouwde en onvertrouwde mensen. In jouw naam vallen dan de verschillen weg en vinden we elkaar.

Eeuwige, vanuit liefde leren zien is ook jouw uitdaging aan ons. Geef ons warmte en vertrouwen om ons hart te vullen met jouw liefdevolle energie die gesloten wegen opent. Liefdesenergie die ons tot werkelijk levende mensen maakt.
Eeuwige, wij bidden voor jouw wereld, waarin honger, geweld, rechteloosheid aan de orde van de dag zijn. Waarin wij in onze rijkdom en vrede vaak vergeten hoe gelukkig wij zijn. Behoed ons voor hoogmoed, voor gemakzucht. Opdat we mensen zijn die onze handen blijven uitstrekken in onze verantwoordelijkheden voor anderen.

Eeuwige, ook vanochtend bidden we voor de miljoenen vluchtelingen. In Moria en zovele andere plaatsen op deze wereld. Geef ons durf om ons met hart en ziel open te durven stellen voor de ander, voor het onbekende in de vluchteling. Opdat we daarin jouw liefde aan kunnen raken.

Eeuwige, in het delen van de liefde in de wereld komen we onszelf soms tegen. Angst, achterdocht en ratio leggen dan een stuwdam in de levensrivier. Adem ons met jouw goddelijk vertrouwen in het leven en de liefde. Opdat we vol goede moed en vanuit jouw naam de liefde delen, in wederkerigheid met anderen.

Alomzijnde, ook bidden we voor de intenties zoals geschreven in ons boek.  We gedenken vandaag ook onze lieve overledenen. In het bijzonder noemen we…. Wees hen nabij opdat vrede hun deel is.

ACCLAMATIE: Gij die Uw naam
Voor Uw aangezicht

TAFELGEBED

Gezegend jij, bron van hoop die vrijheid schept, die warmte geeft, die voelbaar in ons midden er wil zijn voor elke kleine en grote mens. Gezegend jij, bron van leven, die ruimte schept, die liefde geeft, die als een kracht in ons, ons doet opstaan voor vrede en gerechtigheid. Gezegend jij, bron van moed, die kansen schept, die toekomst geeft, die ogen opent om te zien wat ons in de wereld te doen staat, de liefde delend op een aarde van menswaardigheid. Gezegend jij, tot ons gekomen in Jezus van Nazareth, belichaming van hoop, leven en toekomst, die jouw woorden sprak, die jouw daden deed, om licht te zijn, om liefde te zijn, om mens te zijn, om God te zijn, om goed te zijn, voor elke mens. Gezegend jij, die ons uitnodigt om de liefde in deze wereld te delen, met onszelf, de nabije en de verre ander.

Hij gaf zijn liefde tot het uiterste toe. Op de avond  voor zijn sterven, nam hij brood in zijn handen, sprak een dankgebed, brak het, gaf het aan zijn vrienden en zei: ontvang en eet dit brood, als teken van mijn leven, gebroken en gedeeld, ter wille van jou.

Ook nam hij de beker liet hem rondgaan en zei: neemt deze beker en drinkt er uit samen aan dezelfde tafel. Zo zal er vrede komen in de wereld. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Zo willen wij leven, in zijn geest, zodat er een liefdevolle lente komt voor iedereen, een wereld vol hoop,
vertrouwen en medemenselijkheid. Zo willen we op pad gaan, zoekend en tastend naar het leven. Zo willen wij zingen en bidden, als broers en zussen van elkaar, de woorden die Jezus  ons gegeven heeft:

ONZE VADER , gezongen

VREDESWENS

VREDESLIED : Liefde, dal van liefde

BREKEN EN DELEN:

Lied: Tebe poem

AFSLUITEND GEBED AAN TAFEL

SLOTGEDACHTE

Liefhebben is …
Liefhebben is moeilijk.
Liefhebben begint met verwondering,
de wonderen van liefde om je heen leren zien:
de warme zorg die mensen besteden aan zieken en bejaarden, het geduld en de tederheid van ouders voor hun kinderen, eerlijk en oprecht zijn, het vergeven en vergeten.
Liefhebben is wanhoop weigeren,
niet meehuilen met de wolven in het bos, wel geloven in de toekomst van onze aarde,
Wel blijven zeggen en zingen, dat liefde het fundament is voor een nieuwe wereld. Liefhebben is tevreden zijn met het kleine begin, geloven in het mosterdzaadje, de druppel op de gloeiende plaat, beginnen waar je leeft, breken en delen met wie je naaste is.  Dichtbij en veraf.

ZEGEN EN WEGZENDING

Eeuwige,
Jij hebt ons uitgezonden in de wereld.
Zegen ons om een levende getuige te zijn van jouw liefde
Zegen onze ogen om scherp te zien wat mensen beweegt, bemoedigt of benauwt

Zegen onze oren om woorden op te vangen van hoop, kracht en uithoudingsvermogen
Zegen onze lippen om te spreken voor de mensen zonder stem

Daarvoor vragen we jouw zegen, in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Rommie Nauta

SLOTLIED: Op mijn levenslange reizen

Niet te geloven

OPENINGSLIED Za| Zo dit huis is een huis
25 en 26 augustus 2018
Voorganger: Franneke Hoeks
Zondag: koor Melodiek o.l.v. Hans Waegemakers
Muzikale ondersteuning: Coby Wagenaars

WELKOM
Wat fijn om u, om jullie allemaal te mogen begroeten. Of je hier nu iedere week zit, af en toe aan komt waaien of hier misschien voor het eerst bent fijn dat u, dat jij of jullie dit uur met ons willen doorbrengen. Afgelopen maandag zijn de scholen hier weer begonnen en is de zomervakantie officieel voorbij. Het is nog steeds lekker weer en wie weet gaat u nog op vakantie, maar toch is het gewone leven is weer begonnen. Wij merken dat hier doordat onze koren er weer zijn. Vandaag Melodiek en volgende week is de Cantorij er weer. Fijn dat jullie er weer zijn om met ons te zingen.
Regelmatig naar de kerk gaan heeft iets wonderlijks en velen iets onbegrijpelijks. We trekken naar een bekende plek, ontmoeten daar nagenoeg dezelfde mensen, luisteren naar verhalen die van generatie op generatie werden doorgegeven en maken deel uit van vertrouwde rituelen. Niks nieuws onder de zon, zo lijkt het. De vanzelfsprekendheid die iets in zich draagt wat niet te begrijpen is. Daar zal deze viering over gaan.
Voordat we gaan luisteren naar de verhalen van vandaag, zoeken we samen de stilte op. Het rumoer van alle dag verstomd hier even. In de stilte maken we ruimte voor het onbegrijpelijke.
Lees meer →

Meer dan alleen maar bestaan

 

SAN SALVATORGEMEENSCHAP

Datum: Zondag, 19 augustus 2018

Voorganger: Gepke Kerssen

 

Cantor:  Gerard van de Weijer
Pianist: Joost Broekhoven

Openingslied: De vreugde voert ons naar dit huis.
Lees meer →

Een (niet zo) moderne Mariaviering


SAN SALVATORGEMEENSCHAP

Datum: zaterdag, 18 augustus

Voorganger Wilton Desmense

 

OPENINGSLIED: Wij groeten u, o koningin

 

 

Lees meer →

Klaar voor de start?

 

Datum: Zondag, 12 augustus 2018

Voorganger: Ard Nieuwenbroek

OPENINGSLIED:
Dit huis is een huis

 

Lees meer →

Ik heb je nodig

San Salvatorgemeenschap 4/5 augustus 2018
Ik heb je nodig!

Voorganger: John Parker

Openingslied:  Hier gaan wij zingend

Inleiding:
Welkom iedereen bij de wekelijkse viering van onze geloofsgemeenschap. Een eenvoudige viering, waar wij kunnen zingen, naar verhalen luisteren, bidden, even stil zijn als wij dat willen. Als thema heb ik gekozen voor: Ik heb je nodig! Hier al, zonder elkaar kunnen we niet vieren. Je viert niet in je eentje. Wij hebben elkaar nodig. Van elkaar krijgen we steun, bemoediging, inspiratie.
Laten we zo samen vieren, en beginnen met een moment van stilte. Misschien even denken aan waar we zijn, naast wie we zitten, wat we van dit samenzijn hopen mee te nemen, hopen te geven.

Gebed: Eeuwige, onze wereld is zo mooi, en soms met heel scherpe kanten. Wij mensen zijn zo mooi, en soms met wrede kanten. Wij kunnen zo goed met elkaar omgaan, en soms zo erg zijn voor elkaar en voor onze wereld.
Eeuwige, wij hier zijn dankbaar om wie we zijn, om waar we zijn. Moge jouw vertrouwen ons meer en meer inspireren om zo goed als god te zijn voor onszelf, voor elkaar, voor onze wereld. Amen.

Acclamatie:  zat: Dank u voor deze mooie aarde
zon:    Onhoorbaar onzichtbaar

1e lezing:  uit ‘Een handvol verhalen’ van René Hornikx.  
Dit zegt de Heer tot ieder van ons:
Ik heb je aangesproken bij je naam. Ik heb je nodig. Ik laat je niet alleen.
Ik heb je handen nodig om anderen bij de hand te nemen en door het leven te dragen.
Ik heb je lippen nodig om woorden van goedheid te spreken, om het verhaal van mijn leven verder te vertellen.
Ik heb je ogen nodig om anderen te laten kijken in het verrijzenislicht.
Ik heb je voeten nodig om de eerste stap te zetten naar de nieuwe hoop.
Ik heb je lichaam nodig om het lijden van medemensen op te nemen.
Ik heb je nodig om anderen vrij te maken.
Ga met mij mee, ik zal je nooit meer alleen laten.

Lied:  zat:   Hoort hoe God met mensen
zon:    Twee handen schoon gebleven

2e lezing: Marcus 7, 14-23                          
Jezus zei: ‘Luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. Niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem ​onrein​ maken, het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen die hem ​onrein​ maken.’
Toen hij een huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn ​leerlingen​ hem om uitleg over deze uitspraak. Hij zei tegen hen: ‘Begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt, hem ​onrein​ kan maken omdat het niet in zijn ​hart, maar in zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt?’ Zo verklaarde hij alle spijzen ​rein. Hij zei: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem ​onrein. Want van binnenuit, uit het ​hart​ van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, ​diefstal, ​moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens ​onrein.’

Acclamatie:  zat:  Wat eeuwen her begonnen is
zon:   Maak uw woord

Overweging:
Al jaren gaat mijn gezin kamperen, tijdens de vakantie. Ergens in Europa heen rijden, de tent opzetten en van die plaats en de tijd met elkaar genieten. Toen de kinderen nog mee gingen hadden wij een grote tent. Op bepaalde momenten moest iedereen mee helpen om die tent goed op te zetten. Nu wij met z’n tweeën
gaan, hebben wij een kleinere tent die we met z’n tweeën gemakkelijker kunnen opzetten. Een van ons weet wat er moet gebeuren, en ik doe wat er van me gevraagd wordt….Samenwerken! Zij kan het niet Allemaal alleen doen, en dat mag en hoef ook niet. We hebben elkaar nodig, en niet alleen om een tent op te zetten.
Zoals in die eerste lezing werd gezegd: Dit zegt de Heer: Ik heb je nodig, ga met mij mee, ik heb je nodig om anderen vrij te maken.
Dit soort uitspraak heeft mij altijd verwonderd. Als ik ouder werd, meer van het leven begreep, en van mijn plaats erin kwam ik tot een beter beeld van dat waarin ik geloof. Niet langer een almachtige, maar een meelopende; niet meer een alomvattend wezen maar een die durft mij en iedereen te vragen om mee te werken aan de schepping. En als ik en iedereen iets doet, met zijn of haar eigen gaven, talenten, dan ik dat goed. Alle kleine beetjes helpen. Medeverantwoordelijk zijn.
Ik vind het leuk om gevraagd te worden om aan iets mee te doen. Het geeft een gevoel van: ja, ik hoor erbij, iemand heeft mij nodig. Ik mag dan altijd nee zeggen, maar het feit om uitgenodigd te worden doet goed, is opbouwend. Het komt over als goed nieuws. En na al dier verhalen over vluchtelingen die verdrinken, over de zeeën die vervuild raken door weggegooid plastic, over dodelijke bosbranden, aardbevingen, over aanslagen die veel levens kosten, na dit alles en nog zoveel meer komt dit goed nieuws wel aan, en doet vertrouwen groeien, en hoop.
Er zijn mensen, medemensen genoeg die bereid zijn om samen te werken aan de verbetering van het leven.
En die evangelielezing die we gehoord hebben, wat heeft die hiermee te maken?! Inderdaad een raar verhaal, waarschijnlijk toegevoegd door de schrijver in een tijd waar niet-joden de weg van die man Jezus wilden gaan volgen. De joodse voedselwetten die Jezus had op zich genomen, waren door mensen gemaakt, niet door de Heer. Wat de Heer wil, zegt Marcus, is een goed hart, puur en rein, dat goede dingen doet en voortbrengt, en de wereld mooier maakt. Al die onreine dingen die Jezus noemde zijn negatief; de goede dingen zijn opbouwend en bevorderen het samenwerken tussen mensen. En dit is uiteindelijk wat die Heer wil. Ik heb jullie nodig. Wees goed voor jezelf en voor elkaar en werk samen.

Geloofslied:  zat:  Ga dan op weg
zon:  Niet op een troon van alleen

Voorbede:
Zat:  Geef ons kracht
zon:   Keer u om naar ons toe
1. Eeuwige, als trouwe luisteraar wil ik bidden
voor hen die keer op keer teleurgesteld raken
in hun plannen en in hun goed bedoelde initiatieven,
voor hen die te veel hebben zien mislukken;
dat geloof en inzicht bij hen mogen toenemen..

2. Eeuwige, ik wil bidden
voor hen die belangrijke beslissingen moeten nemen,
voor hen die keuzes moeten maken
waar het welzijn van anderen van afhangt;
dat ze zich kunnen bevrijden van angst en onzekerheid…

3. Eeuwige, ik wil bidden
voor hen die een groot verdriet met zich meedragen,
voor hen die spijt hebben over begane fouten
en die proberen nieuwe wegen naar de toekomst te gaan;
dat zij zich weten niet alleen te zijn…

4. Intenties: Mevr. Vaes; Lies Hummelman
Koester de namen

Tafelgebed
Niemand ontkomt aan uw gezicht,
geen mens verbergt zich voor uw licht
want Gij zijt van oudsher
de God die met ons gaat.
Gij roept om aandacht, recht en brood
in al die mensen die geschapen zijn
naar uw beeld.
Gij hebt de ellende van uw mensen ge­zien
zoals eens van uw volk in Egypte.
Geef ons uw ogen.

Zullen ooit de machten van geld en be­zit
luiste­ren naar de armen der aarde?
Zal ooit de winzucht het afleggen
tegen het verlangen naar gerechtigheid?
Zullen we eindelijk de stem horen
van hen, die schreeuwen om recht?

Gij, die het jammeren van uw volk
hebt ge­ho­ord,
zoals eens in dat slaven­land
Geef ons uw oren.

Jezus Salvator was altijd op weg
naar be­dreigden, speurend naar hoop voor de minsten:
Waar Hij kwam gingen ogen en oren open
werden brood en vis, geld en goed ge­deeld
groeide uit bijna niets voor een
overvloed voor allen.
Hem indachtig, bidden we voor ons al­len:
dat we leren kiezen voor Zijn weg

Help ons hier en nu van zijn droom.
een welgemeend en vurig teken te ma­ken:
dat oude gebaar van breken en delen
tot leven te brengen

Wij denken aan wat Hij deed
toen Hij op die laatste avond
brood nam en brak,
het uitdeel­de en zei:
Dit ben ik zelf in jullie,
beschikbaar, breek­baar,
samen een li­chaam.

En ook de beker
liet Hij toen rondgaan
met de woorden:
Neemt deze beker van mij over
het is mijn bloed
vergoten voor hen
die anders willen le­ven.

Dit is een nieuw begin
een verbond dat de wereld heel maakt.

Die dag zal komen dat wij, vol van Geest
bekeerd en luisterend naar de armen
samen aan tafel liederen zingen
van vrijheid en vrede,
van goed land en brood genoeg.
Want zo zijt Gij onze God en Vader
midden onder ons.
We bidden die toekomst naar ons toe
met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:
ONZE VADER……

Vredeswens: Maak mij tot een bedding

Breken en delen van brood en wijn:
Zat:  Geef mij je hand
zon:  Zo vaak wij delen

Mededelingen:
Bloemetjes: – Marissa (straatkrant) – oma geworden
– Riet Kaanders, ivm verhuizing.

Slotgedachte: uit Kameroen.
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt. Wie dan valt heeft niemand om te helpen, en wie dan schreeuwt heeft niemand die hoort. Twee voeten heb je slechts, twee armen en twee ogen. Maar in de gemeenschap heeft ieder duizend handen en duizend voeten.
In de gemeenschap loopt niemand alleen.

Zegen en wegzending:

Slotlied:  zat:   Vervuld door uw zegen
zon:   Wonen overal.

Geploeter

Viering van 29 juli
Voorganger: Gepke Kerssen
Cantor: Gerard van de Weijer
Piano: Marc Baghuis
Solo: Dorine Broekmeulen

Openingslied: Heer onze Heer

Welkom en inleiding
Van harte welkom als je deze viering later leest. We hopen dat het voelt alsof je erbij bent.
Als je wilt reageren: graag!
Lees meer →

EN DAN WEER AAN DE SLAG

EN DAN WEER AAN DE SLAG

voorganger: Maria van den Dungen
volkszang

OPENINGSLIED:
za: Dit huis is een huis, waar de deur open staat
zo: Hier wordt een huis voor God gebouwd

Paaskaars wordt aangestoken

WELKOM: welkom iedereen. Van de zomer is al een maand voorbij en het is volop vakantietijd. We hebben behoefte aan rust, aan loslaten en nieuwe ervaringen opdoen. Misschien nog wel meer om weer bij ons zelf te komen en dan opladen om weer fris aan de slag te kunnen.
Daarover gaat het ook in het evangelie van vandaag. Een verhaal dat maar liefst 6x in de evangelies voorkomt en dus erg bekend is. Maar misschien kan het weer nieuw klinken als we het vanuit een ander gezichtspunt bekijken.
Laat ons eerst maar de stille plek in onszelf opzoeken:

Gebed:
Gij, die als een vader en moeder voor ons zorgt,
geef ons zo nu en dan de rust en de stilte
die we nodig hebben om helder te zien in ons leven.
Geef ons uitzicht en toekomst
in dit uur van samenzijn rond uw woord
en rond de tafel van breken en delen.
Dat we jou en elkaar erin mogen herkennen. Amen.
Acclam: Bij u is de bron van het leven Lees meer →