Vieringen

Ode aan de schepping

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
31 juli & 1 augustus 2021

voorbereid door de werkgroep ZIN
Franneke Hoeks, Iet Bakx, Odette Debets en Corrie Dansen
Psalm 104 in de hertaling van Huub Oosterhuis

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .  De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de YouTube viering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

 

Welkom en inleiding
Lieve mensen, welkom bij deze viering. Fijn dat u er bent, dat jullie er zijn, lezend en/of luisterend. Als werkgroep ZIN hebben we deze viering voorbereid en verzorgd. We zijn bezig met een aantal “groene” programma’s voor komend jaar en het besef dat we als mensen verbonden zijn met alles op en rond de aarde dringt steeds meer tot ons door. Dat besef van verbinding met de schepping roept ontzag op en dankbaarheid en doet een appel op onze verantwoordelijkheid. Het ervaren van die verbinding brengt ons in contact met wat we het grote geheim van het leven noemen, met die we God noemen. Voor ons komt dat prachtig verwoord tot uiting in psalm 104, in de hertaling van Huub Oosterhuis. Die tekst laten we vandaag voor zichzelf spreken.
Worden we stil en stemmen we ons af op dat grote geheim, op Ik-zal-er-zijn-voor-jou. We steken een kaarsje aan als teken van die verbondenheid met ons.

Acclamatie: Kom over ons met uw geest

Psalm 104
Jij die hoog woont!
Dus ik moet klimmen,
of leren omhoog te vallen,
naar je toe die ik wel God durf noemen:
zo wijd je hemel blauw in de morgen
zo goudomrand je sneeuwwitte wolken.

Jij die hoog op de zon woont
die van roodgevlamd vuur is,
dus moet ik leren niet te smelten.

Die ook boven de zeeën zweeft
als adem – dus ik moet durven
mee te ademzingen in jou. Licht.
Op sandalen licht ben je gekomen,
vreemdeling van de bergen.
Die over wolken schaatst
en hoog als wervelwinden springt,
wandelt naast me in de avondkoelte.

Lied: Met niets van niets
Met niets van niets zijt Gij begonnen,
hebt sprakeloos het licht gezegd,
de tijd bepaald, het land gewonnen,
de zeeën op hun plaats gelegd.
de ban der duisternis gebroken –
en het werd morgen, dag na dag,
een wereld in het licht gesproken,
een mensheid die beginnen mag.
Geen eind in zicht. Geen rust gevonden.
Het langste deel nog niet gegaan.
Geen engel met ons meegezonden
om nacht en ontij te verslaan.
Met licht van licht hebt Gij geschreven
uw boek dat ons het leven redt,
de woorden van uw trouw gegeven.
En van dit lied de toon gezet.

Psalm 104
Over onze moeder aarde
heb ik nagedacht en boeken gelezen:
dat zij bijna vijf miljard jaar geleden
geboren zouden zijn,
dat zij zich verfijnd
heeft tot wouden en tuinen,
watervallen en fonteinen
– zou ik ooit een wilde ezel worden
of een steenbok
er zou genoeg zijn
om mijn dorst te lessen.

Lied: uit Alles is lucht (tekst en muziek Stef Bos en Frank Boeijen)

Ik heb de wereld gezien
In het licht van de liefde
En in de schaduw van de haat
Er zijn altijd twee kanten
Ware woorden zijn niet mooi
Mooie woorden zijn niet waar
En alles beweegt zolang als het leeft
Zoals een rivier die stroomt naar de zee
Wij zijn een deel
Van een groter geheel
Wij vallen als bladeren
En de wind neemt ons mee

Psalm 104
En dan de bomen die jij gezaaid hebt;
hier berken en populieren,
op de verre heuvels ceders en cypressen
en langs snelwegen zuring en naamloze halmen.
Ook roept Gij overal vluchten vogels,
en ze komen.
Soms zingen zij ‘vlieg met ons mee’.
Ik moet nog leren durven vliegen
– heb ik vleugels?
In de buik van mijn ziel ritselt het van veren.
Ik vraag de vogels: hoe leven jullie?
Hebben jullie lief?
En dan de zee, diep en vol,
de vreemdste snuiten en uitsteeksels,
zilverwier en anemonen,
en draken om mee te spelen.

Lied: Jij leert mij vliegen
Jij leert mij vliegen, jij geeft mij vleugels, jij leert mij leven zonder gewicht. Te spelen met vuur, te lopen op water, je ademt mij open, mijn duister wordt licht.
Jij geeft mij handen, jouw handen die delen, jij geeft mij ogen naar het licht. Op alle wegen daar kom ik Jou tegen, in alle mensen Jouw gezicht.

Voorbeden
Eeuwige, Onnoembare,
Leer ons te durven omhoog te vallen naar jou toe en anderen daarin mee te nemen, opdat we niet klein blijven en anderen niet klein houden.
Eeuwige, Onnoembare,
Leer ons te durven ademzingen in jou, in eerbied voor de schepping, opdat alles wat er op en rond de aarde is tot leven komt en heel wordt. We denken speciaal aan de generaties na ons die bezorgd zijn over hun kansen op vrij ademen.
Eeuwige, Onnoembare,
Leer ons te durven vliegen, bevrijd te leven en ons toe te vertrouwen aan jouw Ik-zal-er-zijn, opdat we voluit kunnen liefhebben en oog hebben voor wat we kunnen bijdragen aan het goede voor alles wat er is.
Eeuwige, Onnoembare,
Keer ons toe naar elkaar, naar wie verdriet heeft, zich zorgen maakt, naar wie ziek is. We denken aan hen van wie we afscheid hebben genomen, dat zij voortleven in jouw en onze liefde.

Acclamatie: Dat wij volstromen met levensadem

Psalm 104
Oh water dat levend stroomt,
dat gras voedt,
brood doet ontkiemen,
wijn doet zwellen in de druiven.
Leer mij durven wijn te drinken
die het hart verzacht,
brood te bakken en uit te delen
aan alle hongerlijders van de wereld.

Psalm 104
En al dat levende hoopt op jou, mijn vriend,
die ik nu plotseling aarzel God te noemen.
Want hoe dan God?
Was jij de oerknal?
Jij bent de stilte waarin ik schuil,
soms even,
in de late nacht,
de vroege morgen.
Ademt jouw adem in mensen?
In al die levende dode gewapenden,
op oorlog uit, bang, bedroefd, boos, onbereikbaar,
op vrede uit, maar wie kent de weg van de vrede?
Wie gaat dit aanschijn van de aarde vernieuwen?
Jij die ik vriend en vreemdeling noem van de bergen?
Ja jij, met mij samen.
Je moet wel komen, gauw,
om al die oude mensen
die hun leven zagen branden zo goddeloos,
kom troosten laat het niet duren tot hun dood.

Laten we samen bidden: Onze Vader

Vrede voor jou dichtbij en vrede voor jou ver weg. Zingen we dat elkaar toe:
Vrede voor jou en alle goeds je vrienden, wie aan God vasthoudt zal niets ontbreken,
Vrede voor jou en alle goeds je vrienden, alleen God slijt niet.

Psalm 104 – Tot slot
En voor onze kinderen,
zoet en zo klein nog,
zou het ook mooi zijn als ze je voetstap hoorden,
je fluitje ‘hier ben ik’.
Wie? Vriend God!
Daar kom je de schemerhoek om
de lichtende blauwe,
de rode hoek van de middag,
desnoods de gitzwarte van de nacht
– maar je komt,
en je zegt tot alle kinderen hier tezamen:
Dag jij en jij
dag meisje en jongen
en je noemt hun namen.
En ze worden wakker
en zullen het nooit meer vergeten.

Zegen van de regenboog

Ik zegen je met rood van de passie,
waardoor je voelt dat bloed door je aderen stroomt,
dat je leeft!
Ik zegen je met oranje van de ondergaande zon,
waarin jij je kan hullen als een deken van troost.
Ik zegen je met geel van narcissen,
zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood.
Ik zegen je met groen van het gras,
zodat je weet dat er grond onder je voeten is,
een weg om te gaan.
Ik zegen je met blauw van water,
om af te spoelen wat mis gaat
en waar je op stukloopt in het leven.
Ik zegen je met paars, dat als een
mantel van waardigheid om je heen geslagen ligt.
Ik zegen je met Gods licht,
waarin alle kleuren samensmelten
en wij thuiskomen in wie wij zijn. (Janneke Nijboer)

Lied: Om warmte gaan wij een leven
Om warmte gaan wij een leven,
gaan wij over de zee,
vliegen wij langs de hemel
om iemand gaan wij een leven
met licht en met donker mee.
Vogeltje van de bergen,
waar gaat de tocht naar toe?
Om warmte wil ik zwerven
en komen naar iemand toe.
Om zachtheid gaan wij een leven,
gaan wij onder de nacht,
kruipen wij onder de hemel,
om woorden gaan wij een leven
om lachen en zoenen zacht.
Mensje daar in de verte,
waar snelt je voetstap heen?
Waar zachtheid is te vinden,
daar snellen mijn voeten heen.
Om liefde gaan wij een leven,
sterven wij dood na dood.
Wagen de verste wegen
om jou, op hoop van zegen
mijn liefde, mijn reisgenoot.
Dalen van zwarte aarde,
bergen van hemelsblauw,
om alles ga ik dit leven,
om alles of niets met jou.

De wonderen zijn de wereld niet uit

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
24 & 25 juli 2021

Voorganger: Wilton Desmense

Lectoren: Ria van Luijk en Ton de Coster

De wonderen zijn de wereld niet uit

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator.

Dat kunt u vinden via de volgende link:

https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ

De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd. U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken.

De link en de YouTubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op  www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering.

Wij wensen u een mooie viering toe.

Muziek: Zomer (de eerste keer)

Welkom

De eerste viering van de zomervakantie. Fijn dat u hier bent. Dit is de tijd om iets anders te doen dan anders. Vandaar dat ik met u een uitstapje wil maken. Na het wonderverhaal uit het evangelie horen we het verhaal over een wonderlijke vrouw, wier naam prijkt op de kerkelijke kalender van vandaag. De lezingen worden verzorgd door Ria van Luijk en Ton de Coster. Ik wens ons de geest van inspiratie toe.

Acclamatie: Kom over ons met uw geest

Marcus 6, 45 e.v.

Jezus was aan de oever van het meer van Galilea. Vele mensen waren naar hem komen luisteren. Onmiddellijk daarna zei Jezus tegen zijn leerlingen dat ze in de boot moesten stappen. Hij wilde dat ze vóór hem uit naar de overkant zouden varen. Zelf wilde hij eerst de mensen wegsturen. Hij nam afscheid van de mensen. Daarna klom hij een nabije berg op om te bidden. Toen het nacht begon te worden, was het schip midden op het meer. Jezus was alleen aan land. De leerlingen hadden de wind tegen. Ze moesten hard zwoegen om vooruit te komen. Toen hij dat zag, kwam hij naar hen toe. Het was inmiddels ongeveer drie uur ‘s nachts. Hij liep over het meer en wilde hen voorbij gaan. Toen ze hem op het meer zagen lopen, dachten ze dat ze een spook zagen. Ze schreeuwden van angst. Ze zagen hem allemaal en ze waren doodsbang. Maar hij zei tegen hen: “Rustig maar! IK ben het, wees maar niet bang.” Hij klom bij hen in de boot en de wind ging liggen.

Overweging

Oevers: het zijn altijd bijzondere plekken. Vooral als je vanaf de kant op blote voeten het geleidelijk dieper wordende water in kunt lopen, totdat het tijd wordt om over te gaan op zwemmen. Van vaste grond onder je voeten naar bijna gewichtloosheid. Van zekerheid naar geloven. Jezus zocht het eerst hogerop, in hoger sferen alleen met zichzelf. Waar hij in geloofde, werd daar zo’n zekerheid dat hij er zelfs in rotsvast vertrouwen het water mee over kon, alsof hij gewichtloos was. Hij was de wereld vergeten, zag niets of niemand meer, zelfs zijn eigen leerlingen. Het lijkt een zweverig verhaal van Marcus, maar toch …

Waar blijft U met Uw wonderen?

Waar blijft u met uw wonderen, met uw almachtige wil,
uw bliksem en uw donderen, waarom blijven ze stil?

 Inleiding

24 juli is de kerkelijke naamdag van o.a. Christina de Wonderbare, die leefde rond het jaar 1200. Zij is nooit officieel heilig verklaard. Toch werd zij door tijdgenoten wel als zodanig beschouwd; men zag in haar namelijk een inspirerend voorbeeld en vertelde over haar de volgende legende.

Christina de Wonderbare

Christina werd wees op haar vijftiende en bleef achter met haar twee zussen. Ze moest van hen de varkens en schapen hoeden. Ze stierf in 1182, maar tijdens de afscheidsviering ging ze vlak na het Agnus Dei, plotseling rechtop zitten in haar open kist en steeg als een vogel op naar het plafond. Daar bleef ze stokstijf hangen.

De kerkgangers schrokken uiteraard enorm en stoven naar buiten. Alleen de priester en haar oudste zus bleven het schouwspel bewonderen. Uiteindelijk kon de pastoor Christina naar beneden praten. Ze vertelde dat ze dood was geweest, in de hel was beland en van daaruit een tussenstapje had gemaakt via het vagevuur naar de hemel om terug op aarde te komen om te lijden voor de arme zielen.

Ze kon geen zonde verdragen en ontvluchtte die door naar hoge plaatsen te vliegen zoals kerktorens, molenwieken en bomen. Haar gedrag werd haar medeburgers te gortig en ze sloten haar op, maar tralies noch boeien konden haar tegenhouden. Ze leefde enkel van de communie, kroop onder het ijs om boete te doen voor de zonden van de mensen of sprong in een gloeiende oven. Ze werd beschuldigd van hekserij en in de gevangenis zorgde de slechte behandeling ervoor dat haar hele lichaam met zweren bedekt was. Die genas ze met de olie die uit haar eigen borsten vloeide.

Mensen die haar welgezind waren, baden opdat deze gekke toestanden zouden stoppen en ze werden verhoord, nadat Christina zich in een doopvont had gestort. Toen werd ze kluizenares. Aan het einde van haar leven woonde ze in het Catharinaklooster in Sint-Truiden, waar ze in 1223 voor de tweede keer overleed. Een medezuster zat in ernstige geestelijke nood en kwam haar nood klagen aan de lijkbaar, en Christina stond voor de tweede keer op, om haar te troosten. Kort daarna, in 1224 overleed ze een derde maal, nu voorgoed. Deze onafhankelijke, eigenaardige, maar vrome vrouw, die aan de rand van de maatschappij leefde, is de patrones van de zondaars en wordt aangeroepen tegen veepest en infectieziekten.

Overweging

Een wonderlijk verhaal! Kunnen we dit serieus nemen? Nee, natuurlijk! Maar toch … Als serieuze mensen hebben we geluisterd naar de eerste lezing. En dan denk ik nu, na het Christinaverhaal: als er over water kan worden gelopen, dan kun je ook opstijgen naar een kerkplafond of op molenwieken gaan zitten. Ik dacht aan Lazarus en het dochtertje van Jaïrus, aan Pasen en aan Hemelvaartsdag. En ik besefte dat zulke verhalen uitdrukking geven aan verlangens naar mensen die inspireren tot het waarmaken van het onvoorstelbare. Zeg nooit dat iets niet mogelijk is: geloof kan bergen verzetten. Illustreer dat desnoods met een ongelooflijk verhaal. Iedereen snapt dat het niet echt zo gebeurd is. Maar het blijft je wel bij. En dan kun je uitkomen bij dingen als begrip voor zondaars die naar een hand reiken om hen overeind te helpen, of bij de saamhorigheid en het geduld om een periode van zeer bedreigende infectieziekten te doorstaan.
Ja,ik stel me zo voor dat we leren vliegen, of op water lopen, zonder gewicht, en in alle mensen jouw gezicht tegenkomen, wie je ook bent!

Jij leert mij vliegen

Jij leert mij vliegen, jij geeft mij vleugels, jij leert mij leven zonder gewicht.
Op alle wegen daar kom ik jou tegen, in alle mensen jouw gezicht.

Moge het gebeuren …

Wij bidden om wonderen, die getuigen van de goedheid van de mens.
Wij bidden dat wij in de doodgewoonste dingen wondertjes kunnen zien.
Wij bidden dat wij onbewust zelf wonderen kunnen doen.
God, geef ons jouw hand, zodat wij leven in jou en jij in ons.

Acclamatie: Geef mij je hand

Geef mij je hand, geef mij ze allebei
en vertel me even dat je niet kunt leven
zonder mij, zonder mij.

Bede van het samenzijn

Hoe kleurrijk is de wereld, met al wat leeft en bloeit,
met al wat is en wordt, in zee, op land en in de lucht.
Hoe kleurrijk zijn de mensen, van binnen van buiten,
dichtbij en veraf, in huizen en tehuizen, op straat, op het werk.
Hoe kleurrijk ben jij, God! In alles en iedereen aanwezig
dans jij telkens een nieuwe wereld,
weet jij ons te verwonderen met jouw zegen,
voelbaar aanwezig in die bevrijdende lach,
de glimmende ogen, de vreugde en het plezier,
de humor en de muziek.
Hoe kleurrijk ben jij, God, aanwezig in Jezus,
die ons voorging om mensen te bevrijden,
hun ogen te laten  stralen, mensen op de been te helpen,
op te nemen in de kring, hen aan te spreken op een manier
die klonk als muziek in de oren.
Die de avond voor zijn sterven ons woorden gaf van troost,
door het brood te breken en te delen.
Die ook de beker doorgaf en zo zijn bloed en liefde deelde,
opdat die in ons zouden blijven stromen.
In die geest willen we samen bidden,
met woorden die Jezus ons heeft aangereikt.

Onze Vader

Vredeswens

Maak ons tot een bedding van uw vrede.
Waar haat heerst, laat ons daar liefde brengen;
waar krenking is en tweedracht, uw verzoening;
waar twijfel heerst, geloof in U.

Muziek: Maak mij tot een bedding van uw vrede

Slottekst: Het schrijverke (Guido Gezelle)

O krinklende winklende waterding
met ‘t zwarte kabotseken aan,
wat zien ik toch geren uw kopke flink
al schrijven op ‘t waterke gaan!
Wat waart, of wat zijt, of wat zult gij zijn?
Verklaar het en zeg het mij, toe!
Wat zijt gij toch, blinkende knopke fijn,
dat nimmer van schrijven zijt moe?
Gij loopt over ‘t spegelend water klaar,
en ‘t water niet méér en verroert
dan of het een gladdige windje waar,
dat stille over ‘t waterke voert.
Gij schrijft, en ‘t en staat in het water niet,
gij schrijft, en ‘t is uit en ‘t is weg;
geen christen en weet er wat dat bediedt:
och, schrijverke, zeg het mij, zeg!
 “Wij schrijven,” zo sprak het, “al krinklen af
het gene onze Meester, weleer,
ons makend en lerend, te schrijven gaf,
één lesse, niet min nochte meer;
wij schrijven, en kunt gij die lesse toch
niet lezen, en zijt gij zo bot?
Wij schrijven, herschrijven en schrijven nóg,
de heilige Name van God!”

(ingekorte versie)

Vakantie-actie

Noodfonds SSiB   rekeningnr. NL23 INGB 0005 9626 81

Heeft u de vakantie-actie van het Noodfonds al bedacht? Zie daarvoor de gegevens op het beeldscherm, de wekelijkse e-mail of de tekst van deze viering op

www.sansalvatorgemeenschap.nl.

Zegenbede

Fijn dat we hier bijeen waren. Moge de komende week ons vreugde schenken en mogen wij dat evenzeer doen aan anderen. In de naam van het leven, waarin wij moeders en

vaders, zonen en dochters, en het wonder van de goede geest mogen vinden bij elkaar.

Slotlied: Dan nog

Dan nog, dan nog
klamp ik mij, klamp ik mij
vast aan jou
of je wilt of niet.
Op ongenade of genade:
ik zal “red mij, red mij” roepen
of zoiets als “heb mij lief”.

Muziek: Zomer (de eerste keer)

Delen om te leven

 

San Salvator geloofsgemeenschap
17 & 18 juli 2021

DELEN OM TE LEVEN

Voorganger Maria van den Dungen
Lectoren Maria Hoitink & Toon van Mierlo

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ . De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd. U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de YouTube viering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering.

Wij wensen u een mooie viering toe.

Muziek

Hartelijk welkom, iedereen die deze viering volgt op het scherm. Vrede en alle goeds voor ons allen. Het is fijn om weer met elkaar verbonden te zijn. We worden vandaag uitgenodigd om er te zijn voor elkaar. We gaan stil staan bij het thema: Delen om te leven. Het overbekende evangelie leert ons dat we soms ook het weinige dat we hebben moeten delen. Maar we openen dit virtueel samenzijn met het ontsteken van licht, om de God van licht en leven in ons midden te weten. Laten we eerst even stil zijn om ontvankelijk te worden voor wat de lezingen en liederen ons te zeggen hebben in deze tijd.

Gebed

Jij die ons behoedt en draagt, wees bij ons.     
Laat ons jouw adem voelen
in woorden die verlichten
en gedachten die bevrijden.
Laat ons niet door bezit gegijzeld worden,
maar verbind ons met onze naasten.
En maak onze ziel vrij om te zingen
voor Jou en voor elkaar.

Acclamatie
Bij u is de bron van het leven en in uw licht zien wij het licht

We gaan luisteren naar teksten uit de bijbel. Vanuit een oude traditie met inspiratie voor vandaag. Zij worden voor ons gelezen door de lectoren vanuit hun eigen huis.

Eerste lezing Psalm 23 Een psalm van David.

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

Wij hebben niet zo’n vertrouwdheid met de psalmen, als de joden, voor wie deze psalm sterk met hun identiteit en godsvertrouwen is verbonden. Elke sabbath wordt deze psalm gezongen
Maar ook voor ons is het denk ik de meest bekende psalm. Hij is voor iedereen wel herkenbaar omdat er moed en troost geboden wordt voor tijden van zorgen of verdriet. En wie van ons kent die niet? We krijgen allemaal te maken met ziekte, sterven, teleurstellingen en zorgen. De dichter begint met grazige weiden en aan rustig water. Dan volgt er een diep en donker dal, maar gelukkig loopt het goed af: de psalm eindigt met een maaltijd in het huis van de Heer. In welke omstandigheden je je ook bevindt; God is als een herder, die zich om zijn kudde – om jou – ontfermt, zingt David, de koning die zijn carrière als herder was begonnen. De Eeuwige is bij je op je levensweg, of die nu langs vredige weiden of door donkere dalen voert. Soms leef je als een reiziger, met een vast omlijnd plan en duidelijke bestemming. Misschien ben je soms pelgrim, wel met een doel, maar je laat je onderweg verrassen, de route en de mensen zijn dan net zo belangrijk. Ook kun je in je leven als een zwerver zijn, op een zelfde weg, maar zonder bestemming of dwalend. We hoeven ons niet mooier of sterker voor te doen. Maar God – zegt de psalmist ‐ wil je langs veilige paden leiden en voor ieder wacht de gedekte tafel. Daar kom je tot rust en geniet je van het leven in al zijn volheid. Je weet je welkom, tot in lengte van dagen. En zijn veiligheid, geborgenheid en geliefd worden niet juist de belangrijkste emotionele behoeften van ons mensen?

Lied

Een schoot van ontferming is onze God
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen
toen wij in duisternis waren,
in schaduw van dood.
Hij zal ons voeten richten
op de weg van de vrede.

Evangelie: Marcus 6,30‐‐‐44
Het teken van de broden
De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan, en uit alle steden haastten de mensen zich over land naar die plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder, en hij onderwees hen langdurig. Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen. Maar hij zei: ‘Geven jullie hun maar te eten!’ Ze vroegen hem: ‘Moeten wij dan voor tweehonderd denarie brood gaan kopen om hun te eten te
geven? Toen zei hij: ‘Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken.’ En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze: ‘Vijf, en twee vissen. Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van honderd en groepen van vijftig. Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen; ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er waren. Iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel twaalf manden mee konden worden gevuld, en ook wat er over was van de vissen. Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten.

Lied
Het woord dat Ik jou geef is niet te zwaar, is niet te hoog, jij kunt het volbrengen.

Overweging:
Kent u de bekende uitspraak van Pipi Langkous: ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Over deze lezing zou je kunnen zeggen: het is niet precies zo gebeurd, maar het is wel waar! Bijbelverhalen vertellen geloofswaarheden, geen feiten. Dit verhaal wordt 6 keer verteld in de bijbel, het moet ons dus wel iets belangrijks te vertellen hebben! Als de apostelen moe en hongerig terug komen van de prediking, waartoe Jezus ze had uitgezonden neemt hij hen mee naar een rustiger plaats. Maar de mensen hoorden ervan en ze volgden hem. Jezus ziet de menigte en voelt diepe bewogenheid met de mensen. Hij weet van wat hen bezig houdt: het ontbreken van een goede leider of herder, ze missen hoop en uitzicht. En opnieuw begint hij hen te onderrichten. De honger begint bij de leerlingen te knagen en ze wijzen Jezus erop dat de mensen naar de dorpen moeten om eten te kopen. En dan komt de zin waar het hier om draait: Geven jullie hen maar te eten. Hoeveel hebben jullie? In psalm 23 zorgt de herder als gastheer voor de gedekte tafel. Hier laat Jezus de mensen in het gras gaan zitten en voor hen wordt gezorgd. Het eind van de psalm lijkt werkelijkheid te worden: Niet alleen hun magen worden gevuld, ook hun harten. Zij ervaren rust en verbondenheid. Symposium staat er in het Grieks: Hef het glas maar en drink. Geniet, want als je deelt is er overdaad: 12 manden blijven over. De apostelen moesten leren hun broeders hoeder te worden. “Geef hen maar te eten” is niet alleen tegen de leerlingen van destijds gezegd, ook tegen ons. Het is een oproep tot gezamenlijke verantwoordelijkheid: we moeten elkaars herder zijn. 1 op de 8 mensen op onze wereld lijdt honger. In ons rijke land zijn we de voedselbank normaal gaan
vinden; maar de rijken worden rijker, zo werkt onze economie. Zijn we ons daarvan bewust? Bijbelse economie is de economie van het delen van wat je samen hebt, zodat ieder genoeg krijgt. Het is prima – maar niet voldoende ‐ om een keer iets over te maken bij een inzamelingsactie na een ramp; er moet ook echte betrokkenheid zijn. Mensen hebben elkaar broodnodig: om gedragen te worden, om gekoesterd te worden en zo nodig terecht gewezen te worden. Bijbelverhalen worden verteld om ons in beweging te krijgen,. Je kunt niet in het groene gras blijven zitten. Als we delen wordt, wordt ons leven veel meer waard. Dabar betekent: zeggen en doen.

Geloofslied Boek jij bent geleefd

Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.
In mijn letters staat geschreven
dat alleen de geest doet leven.
Licht en adem is de geest.
Daarom ben ik neergeschreven:
dat je zonder angst zult leven
wat je leest.

Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.
Wou je leven met zo velen
hier op arde moet je delen:
licht en adem, geld en goed.
Wie maar leeft om meer te krijgen
die zal sterven aan zijn eigen
overvloed.

Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.
Mozes heeft der weg gewezen,
hoor de woorden der profeten:
licht en adem zal er zijn
als je mens wordt zoals Jezus,
liefde als een mens aanwezig,
wijn van liefde, brood des levens,
zoals hij.

Boek, jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven.
Niemand weet hoe hij moet leven,
nergens staat het opgeschreven.
Liefde tegen liefdespijn,
vriendschap tegen duizend vrezen,
zoet dat bitter kan genezen,
mens voor mensen, recht en vrede,
licht en adem, heel veel leven
mag je zijn.
Vrouw, waar is je broer?
Mens, waar is je zusje?
’t Meeste van een mensenleven
wordt het minste opgeschreven:
hoe zij trouw zijn aan elkaar,
lijden, sterven, liefde leren –
zouden wij dat ook proberen,
werd het waar.

Voorbede
Bidden wij tot de Eeuwige, die zich om mensen bekommert.
‐ Bevrijd ons als we ons hart verliezen aan geld en macht in plaats van aan elkaar.
Want jouw naam is: ‘Ik zal er zijn, liefde geworden in mensen’
Dat wij je naam eren in ons leven.
‐ Voor alle mensen en alle plaatsen waar Jouw droom al werkelijkheid wordt, willen we bidden om moed en
bemoediging, om kracht en doorzettingsvermogen soms tegen beter weten in,
Dat wij je naam eren in ons leven.
‐ Er zijn mensen die in staat zijn in anderen de hoop levend te houden. Zij hebben oog voor het goede dat in stilte
tussen mensen opbloeit. Moge wij zulke mensen van geloof en vertrouwen worden.
Dat wij je naam eren in ons leven.
‐Dat we ruimte geven aan de gebeden in ons hart.
Wij gedenken in deze dienst allen die wij hebben gekend en die gestorven zijn in deze dienst noemen we enkelen bij naam. Zij leven in onze gedachten, maar, meer nog, zijn zij levend bij Jou.

Acclamatie
Gedenk ons hier bijeen onder de hoede van uw woord. Gedenk die bij ons horen
in lief en leed. Zegen ons dat wij elkaar behoeden.

Vredeswens
In ieder mens schuilt de kracht tot vrede
Laten we die kracht maar delen: Vrede en alle goeds.

Acclamatie
Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar

Laten we samen het gebed van alle christenen bidden: ONZE VADER..

Slotgedachte Ruimte
Jij hebt een ruimte aangeraakt,
een stilte diep in mij van binnen,
ik kan een mens om niet beminnen,
Jij hebt een ruimte aangeraakt.
Jij hebt een ruimte aangeraakt,
de dood heeft hier zijn macht verloren,
de afgoden zijn afgezworen.
Jij hebt ons ruim en licht gemaakt.
wij hebben lief en leren delen,
jouw naam gaat rond, wij zingen, spelen
Jij hebt ons ruim en licht gemaakt.

Zegen
De Eeuwige zal u zegenen en behoeden,
Hij zal u niet uit het oog verliezen,
maar u aankijken – met genade.
Als een arm om uw schouder zal Hij zijn,
als liefde die u niet los laat
en die u voorgoed vergezelt – met vrede.
Mogen we zo de nieuwe week in gaan:
In de naam van de Vader, die onze oorsprong is,
Van de Zoon, die met ons meegaat
***
Denkt u aan de Vakantieactie?
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening: NL23 INGB 0005 9626 81
ten name van Noodfonds SSiB, onder vermelding van vakantie‐actie

Sta op en ga!

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
10 & 11 juli 2021 Franneke Hoeks
Sta op en ga!
Lectoren Corrie Dansen & Fiet Vreeburg
U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .  De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de YouTube viering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Welkom
Welkom, lieve mensen, bij deze online viering van de San Salvatorgeloofsgemeenschap. Lezend, luisteren, zingend, biddend, hoe je ook meedoet, wees welkom en voel je uitgenodigd mee te doen. We zijn blij dat je er bent.
Het thema van vandaag is ‘sta op en ga!’. Misschien dat de verhalen van vandaag ons helpen op zelf op te staan en in beweging te komen.
Voor dat we onze weg zoeken door de verhalen maken we het stil. Die stilte is een beginpunt van onze reis. In de stilte mogen we alles wat ons bezighoudt even overlaten aan de Eeuwige. In de stilte ontstaat ruimte om de zachte stem van God te horen.

Stilte

Gebed
Goede God
Wees bij ons nu we ruimte maken
voor jouw verhaal
van het goede leven voor allen.
Als we niet kunnen horen – open onze oren
Als we niet durven zien – verhelder onze blik
Als moed verliezen- wees onze steun
Als ons hart blokkeert – schep ruimte in ons
Als jij ons verstand te boven gaat – geeft ons vertrouwen
Amen

Acclamatie
Bij u is de bron van het leven
en in uw licht zien wij het licht.

Bij de verhalen
We lezen vandaag twee Bijbelverhalen. Ze klinken vanuit verschillende huizen in de stad. Eeuwenlang vonden mensen troost en steun in deze teksten.  Dat ook wij vandaag wijsheid, troost en moed mogen vinden in deze woorden.

Lees meer →

Profeet

3 & 4 juli 2021 | Truus van Kaam
Lectoren: Maria Claessens en Karel Bierlaagh | Cantor: Marcel v.d. Made

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ . De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd. U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken.
De link en de YouTube viering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Lied Dit huis is een huis

Dit huis is een huis waar de deur open staat
waar zoekers en zieners, genood of gekomen
hun harten verwarmen van toekomst gaan dromen
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.

Dit huis is een huis waar in God ons verstaat,
waar zwijgers en bidders, gehoord en begrepen
hun woorden bewaren in stilte bewegen
naar verten die gloren ,aan wanhoop ontstegen
waar vriendschap en liefde, waar daadkracht bestaat

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen
om uiting te geven aan waar zij van dromen
waar door een beweging ontstaat die gaat stromen
die nooit meer, door niemand zich inperken laat

Welkom en gebed
Welkom allemaal in deze viering.
We horen vandaag hoe God de profeet Ezechiël roept en hoe Jezus in Zijn eigen stad geen gehoor vindt. Beide verhalen zijn voor ons en onze situaties nog steeds actueel.
Laten we het stil maken en bidden.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Goede God, wij bidden U voor onszelf en voor hen met wie we verbonden zijn,
familie, vrienden, collega’s , om Uw nabijheid in ons leven.
Opent U ons hart voor de mensen om ons heen
dat wij zien wat zij nodig hebben.
Opent U ons hart wanneer wij vastlopen in onszelf,
in onmacht, in het samen leven, in schuldgevoel
Verwarmt U in ons wat koud en kil geworden is.
Goede God, Uw hart is groter dan een mensenhart
verwarm ons met Uw liefde.

Lezing Ezechiël 2, 1-5 | Zending van de profeet Ezechiël
In die dagen kwam de Geest over mij en sprak tot mij;
Hij deed mij rechtovereind staan en ik hoorde hoe Hij tot mij sprak.
Hij zei: Mensenzoon Ik zend u tot de kinderen van Israël, tot dat opstandige volk dat zich tegen Mij verzet; Zij en hun voorvaderen zijn opstandig tegen Mij tot op de dag van vandaag.
Het is een nukkig en weerbarstig volk.
Tot hen zend Ik u en u zult tot hen zeggen: Zo spreekt God, de Heer.
En of zij nu luisteren of niet, zij zullen weten dat er een profeet in hun midden is.

Overweging
Met deze lezing vallen we midden in een intens verhaal. Hoofdstuk 1 wordt tot op de dag van vandaag niet voorgelezen in de synagoge. God is onbeschrijflijk groot en ontzagwekkend. Niet in woorden en beelden te vatten. Je kunt je geen voorstelling maken van Zijn Grootheid. Hoofdstuk 1 zou je voor jezelf moeten lezen en je zult ervaren dat je verdwaalt in de onvoorstelbaarheid van de beelden. Ezechiël valt plat ter aarde ij deze mystiek ervaring. En dan zegt God: mensenkind, kom overeind. Mensenkind: ik versta dit als liefdevolle naam, een koosnaam.
Ga rechtop staan: jij mag er zijn en ik zal tot je spreken.
Dit klinkt als een zegen: De Ontzagwekkende uit de mystieke ervaring doet een mensenkind opstaan! en geeft hem een grote opdracht: ga naar de mensen en vertel over Mij en blijf daarbij overeind. Geen gemakkelijke taak, want niet iedereen wil Gods boodschap die Ezechiël brengt, horen. Maar hoe dan ook, je maakt het verschil en zet aan tot denken.
Voor vandaag: het lijkt of wij en anderen de boodschap vaak niet horen. Te druk, te rationeel, te eigenwijs, te trots…. Ook wij en al onze medemensen zijn mensenkinderen en lang niet iedereen is een mystieke ervaring te beurt gevallen. Toch zijn wij allemaal toehoorders die soms openstaan voor Gods boodschapt, die soms opengaan om verbinding te maken met de hemel, de Allerhoogste een enkele kostbaar moment in je leven waarin Gods aanwezigheid voelbaar is. Profeten zijn er ook onder ons, dichters en zoekers, mensen die het slot van je hart halen. In een woord of een lied de hemel bij je binnenbrengen.
We kennen denk ik allemaal wel het lied van Sammy dat Ramses Shaffy voor zijn vriend schreef als bemoediging.
Er zijn zoveel Sammy’s in onze wereld en wij zijn allemaal van tijd tot tijd ook Sammy! Ik neem de vrijheid om het lied hier samen te vatten.

Sammy loop niet zo gebogen
met je ogen op de vlucht
hoog Sammy, kijk omhoog Sammy
want daar is de blauwe lucht.
Sammy kijkt niet om zich heen
doet alles allen en vindt de wereld heel gemeen.
Sammy wil bij niemand horen
zicht door niets laten verstoren
toch voelt hij zich soms verloren
Sammy wil met niemand praten
maar toch voelt hij zich verlaten
op de straten van de stad
hoog Sammy, kijk omhoog Sammy
want dan word je lekker nat
Sammy wil heus wel veranderen
maar is zo bang voor anderen
waarom niet? dei anderen zijn niet kwaad
kijk omhoog Sammy, anders is het vast te laat
Sammy loopt maar door de nachten
op een wondertje te wachten
wie zou dit voor jou verzachten
want jou nachten zijn zo koud
Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy
er is er Eén die van je houdt

Lied Om warmte
Om warmte gaan wij een leven, gaan wij over de zee
vliegen wij langs de hemel
om iemand gaan wij een leven met licht en met donker mee
Vogeltje van de bergen, waar gaat de tocht naar toe?
Om warmte wil ik zwerven en komen naar iemand toe.

Om zachtheid gaan wij een leven
gaan wij onder de nacht
kruipen wij onder de hemel
om woorden gaan wij een leven om lachen en zoenen zacht
Mensje daar in de verte, waar snelt je voetstap heen?
Waar zachtheid is te vinden daar snellen mijn voeten heen.

Om liefde gaan wij een leven, sterven wij dood na dood,
wagen de verste wegen om jou,
op hoop van zegen mijn liefde mijn reisgenoot
Dalen van zwarte aarde, bergen van hemels blauw
om alles ga ik dit leven, om alles of niets met jou.

Evangelie Marcus 6, 1-6
In die tijd ging Jezus vanuit Kafarnaüm naar zijn vaderstad en Zijn leerlingen gingen met Hem mee.
Toen het sabbat was begon Hij te onderrichten in de synagoge.
De talrijke toeschouwers stonden verbaasd: Waar heeft Hij dat vandaan? En wat is dat voor wijsheid die Hem geschonken is?
En wat zijn dat voor wonderen die Zijn handen verrichten?
Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus, Judas en Simon?
En wonen Zijn zusters niet bij ons?”
En zij namen er aanstoot aan.
Maar Jezus sprak tot hen: “Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad, bij zijn verwanten en in zijn eigen kring.”
Hij kon geen enkel wonder doen, behalve dat Hij een klein aantal zieken genas die Hij de handen oplegde.
Hij stond verwonderd over hun ongeloof.
Jezus ging rond in de dorpen in de omtrek waar Hij onderricht gaf.

Overweging
Het is moeilijk om woorden van mensen die je heel goed kent als profetisch, als woorden van God te horen.
Jezus preekte thuis en zijn familie en stadgenoten vonden het moeilijk om zijn boodschap als Gods woorden van perceptief en bevrijding te duiden.
Voor ons?
Soms hebben we het Evangelie al zo vaak gehoord en is Jezus‘ woord zo bekend, dat we er niets vernieuwends meer in verstaan.
In zijn stad kan Hij alleen enkele zieken genezen, mensen die erkenden dat ze hulp nodig hadden en dat van iemand die ze goed kenden wel accepteerden.
Zou daarin de sleutel liggen om ons hart steeds weer te openen: “In de erkenning dat we mensenkinderen zijn die best een steuntje kunnen gebruiken”?

Voorbeden
Voor al Uw mensenkinderen die al Uw kleuren dragen
dat zij elkaar weten te waarderen en elkaar behoeden en bewaren
Voor Uw mensenkinderen die lijden onder het verleden van onderdrukking en slavernij
om erkenning en waardering
Voor Uw mensenkinderen, die de slaven van vandaag zijn
kinderen die moeten werken
mensen die onder slecht omstandigheden wonen en werken in fabrieken en op akkers
mogen er mensen voor hen opstaan om hun lot te keren
Voor onszelf, dat we mensenkind durven zijn,
ontvankelijk voor woorden van troost en bemoediging
ontvankelijk voor uw oproep er voor elkaar te zijn
ontvankelijk voor Uw roep om te gaan staan om gerechtigheid te verwezenlijken
Voor wat wij in ons hart meedragen

Onze Vader

Lied Genade is Gods Naam

Genade is Gods Naam vervoegen
‘Ik zal er zijn’ in deze tijd;
is woedend worden om fascisme
discriminatie wereldwijd.
is voor de onderdrukten kiezen
en vroedvrouw in Egypte zijn
is zekerheid durven verliezen
om deelgenoot te kunnen zijn.

Genade is Gods Naam vervoegen
‘Ik zal er zijn’ op deze tocht;
brood delen met vluchtelingen,
oase zijn voor wie dat zocht,
met Mirjam dansen, zingen
ondanks de leegte der woestijn,
is veiligheid durven verlaten
om reisgenoot te durven zijn.

Genade is Gods Naam vervoegen
‘Ik zal er zijn’ in ballingschap;
is opstaan , breken uit structuren die
mensen dwingt tot vreemd’lingschap
is Gods gezicht kunnen herkennen
in dat van de verdrukte mens
is nooit aan onrecht willen wennen
en lotgenoot van mensen zijn.

Genade is Gods Naam vervoegen
‘Ik zal er zijn’ voorbij de tijd;
genade is elkaar behoeden
in vrede en gerechtigheid,
na rouw en droefheid weer beginnen,
met Jezus opstaan uit de pijn,
genade is elkaar beminnen
om naamgenoot van God te zijn.

Zegen

Dat we als mensenkinderen Gods Naam mogen vervoegen!
Elke dag weer.
Ik wens jullie een mooie week toe met warme ontmoetingen.
Gaan we dan onder Gods zegen

De Heer, onze God
Hij die barmhartig is en geduldig
Hij die van iedere mens houdt
Hij zegent ons
Vader Zoon en H.Geest

+++

Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron. U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.
Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl
+++
Denkt u aan de Vakantieactie?
Mensen die echt niets over hebben om in deze tijd van het jaar ook maar één dag zorgeloos te genieten, als alleenstaande of met hun geliefden: voor die mensen wil het Noodfonds Noord van onze gemeenschap dat toch mogelijk maken. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening: NL23 INGB 0005 9626 81 ten name van Noodfonds SSiB, onder vermelding van vakantie-actie.

Ik zeg je sta op

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
26 & 27 juni 2021| Tony de Meulder
Lectoren Marga van de Koevering & Maria Hoitink

Ik zeg je sta op
U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ. De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd. U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken.
De link en de YouTube viering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Woord van welkom
Wij mogen ons welkom weten bij elkaar
en bij onze God van leven
die ons nabij is als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
Inleiding op de viering
Door God geschapen
zijn wij, mensen,
niet ten dode gedoemd,
maar bestemd om te leven.
Deze Goede, Bijbelse Boodschap
bevestigt Jezus metterdaad:
Hij geneest wie geen leven heeft
en wekt op wie ten dode is.
Het gaat het niet om ‘leven zonder meer’
maar om kwaliteit van leven.
Zoals blijkt uit onze evangelielezing,
is Hij zelfs bereid
initiatieven te steunen
– desnoods tegen gevestigde maatschappelijke conventies in –
die mensenlevens doen openbloeien.
Zijn wij bereid diezelfde weg te gaan,
ook als dat betekent
dat wij ons daardoor kritiek en wrevel van de goegemeente
op de hals halen?
Maken wij het een moment stilt om onze gedachten en gebeden op Gods hoogt te brengen.

Gebed
Eeuwige, al wat voortkomt uit jouw hand,
heel jouw schepping heb Jij bestemd tot leven.
Doordring ons van dit geheim.
Geef ons eerbied voor al wat leeft
en doe ons in onszelf overwinnen al wat ten dode is.
Dat vragen wij Jou, uit kracht van Hem,
die in jouw naam genezing brengt en leven. Amen.
Lied: Keer u om naar ons toe
Keer ons toe naar elkaar

Eerste lezing: Psalm 30 Vrij Huub Oosterhuis

De avond komt met droefheid,
met vreugde de nieuwe dag.
Jij hebt mij omhooggetrokken
diep uit de afgrond, ik werd
al tot de doden gerekend.
Ik was overmoedig – gelukkig,
mij zal niets gebeuren, dacht ik.
Wie keerde zich af van wie
dat ik wankelde, viel?
Ik heb je geroepen, gesmeekt:
wat heb jij eraan als ik doodga
en in een graf word gelegd?
Heeft stof en as een stem,
zal een dode je zingen?
Toen heb je mijn wanhoopstranen
veranderd in tranen van lachen.
Ik ging in rouw, jij hebt mij
gekleed in blinkend wit.
En nu zing ik dit lied:
Dank je, dat ik weer leef.
En zwijgen zal ik niet
over al wat geschiedde.
Want zwijgen kan ik niet.
De avond komt met droefheid,
met vreugde de nieuwe dag.’

Overweging
De avond komt met droefheid, met vreugde de nieuwe dag.
Een vrije vertaling van psalm 30 door Huub Oosterhuis. Het is een psalm die mij telkens weet te ontroeren. Het gaat over een godsbeeld waarin ik iets van de Eeuwige mag ervaren. Het haalt iets in mij naar boven van de Verrijzenis spiritualiteit, het weten dat niet de dood het laatste woord heeft maar het leven in al haar facetten. Met grote regelmaat sta of zit aan het bed van een stervende mens. Ik ervaar dat er in zo’n situatie vaak prachtige dingen gebeuren. Het is soms al het gevoel van de nieuwe dag. Je kijkt terug op een mensenleven, met ups en downs. In deze psalm beschrijft de psalmist terugkijkend wat hij meegemaakt heeft.
De laatste woorden, en trouwens de hele psalm wordt gedragen door het gevoel van intense vreugde en dankbaarheid, van innige verbondenheid met de God van liefde die graf en dood overstijgt en het leven een eeuwig perspectief geeft.

Lied: Een schoot van ontferming
Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen
toen wij in duisternis waren,
in schaduw van dood.
Hij zal ons voeten richten
op de weg van de vrede.

Evangelie: Marcus 5. 22-43
Een van de leiders van de synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar hem toe, en toen hij Jezus zag viel hij aan zijn voeten neer. 23Hij smeekte hem dringend: ‘Mijn dochter ligt op sterven; kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft.’ 24Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. 25Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. 26Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan. 27
Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, 28want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. 29En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. 30Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’ 31Zijn leerlingen zeiden tegen hem: ‘U ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u: “Wie heeft mij aangeraakt?”’ 32Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. 33De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. 34Toen zei hij tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.’Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig?’ 36Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge: ‘Wees niet bang, maar blijf geloven.’ 37Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus. 38Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te weeklagen. 39Hij ging naar binnen en zei tegen hen: ‘Waarom maken jullie zo’n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt.’ 40Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het kind binnen. 41Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!’ In onze taal betekent dat: ‘Meisje, ik zeg je, sta op!’ 42Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. 43Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen, en zei dat ze haar te eten moesten geven.

Overweging
Marcus vertelt ons een dubbelverhaal. Het krijgt vaak de titel “De opwekking van de dochter van Jaïrus” en daardoor krijgt de genezing van de vrouw met bloedvloeiing minder aandacht. Maar misschien bevat het verhaal over de vrouw wel de sleutel om de boodschap van Marcus te begrijpen.
Jaïrus, de vader van het meisje dat op sterven ligt, is een overste van de synagoge. Hij is een man van aanzien, hij is zo wanhopig dat hij zich voor Jezus op de knieën werpt, maar hij durft Jezus toch vragen met hem mee te komen.
De vrouw staat in de menigte, klein en machteloos. Ze is ten einde raad en beseft dat ze geen toekomst heeft, ze zal niet kunnen trouwen en geen kinderen hebben.
Haar verlangen naar genezing drijft haar voort. Ondanks het gedrang slaagt ze erin het kleed van Jezus aan te raken.
Jezus wil de genezen vrouw ontmoeten. Hoewel de leerlingen zeggen dat het in die drukte een onbegonnen zaak is blijft Jezus om zich heen kijken tot de vrouw spontaan naar hem komt. Met haar aandoening had de vrouw elke aanraking moeten vermijden, ze heeft de regels overtreden.
Marcus zegt dat ze hem de hele waarheid vertelt. Ze zal zeker verteld hebben hoe wanhopig ze was en hoe de aanraking van het kleed haar laatste hoop op redding was. Jezus wijst haar helemaal niet terecht, maar spreekt haar op een zeer intieme manier aan: “Dochter”. Hij neemt haar diep menselijk verlangen ernstig en wenst haar gezondheid en voorspoed.
Ook in het huis van Jaïrus wil Jezus een echte ontmoeting, ver van de drukte en het gehuil van de professionele klaagzangers. Jezus neemt het meisje bij de hand en spreekt haar toe, alleen Petrus, de twee broers Jakobus en Johannes en de ouders zijn aanwezig. Met het Aramees “talitha koem!” geeft Marcus bijna een ooggetuigenverslag en hij vertelt er nog bij dat Jezus opdracht gaf het meisje eten te geven.
Het is opvallend hoe menselijk en bezorgd Jezus is.
Jezus is geraakt door de vrouw, maar ook door haar durf en haar hoop op genezing. Hij noemt deze houding geloof en zegt: “Je geloof heeft je gered; ga heen in vrede en wees gezond.”
Het Griekse woord dat hier met ‘geloof’ vertaald werd, kun je evengoed vertalen met ‘vertrouwen’. Bij het woord ‘geloof’ denken we bijna onmiddellijk aan een reeks waarheden die we voor waar aannemen; ‘vertrouwen’ is dynamisch en relationeel. Vertrouwen wordt opgebouwd in een relatie en zet mensen aan tot handelen. Door een ontmoeting ga je iemand vertrouwen en uit deze band kan levenslange trouw groeien.
In wie heb jij vertrouwen? Wie raak jij aan?
Lied: Alles wacht op u vol hoop
Alles wacht op U vol hoop, alle levenden vragen U om voedsel.
Neemt gij hun adem weg zij sterven en zij vallen terug in het stof.
Zendt Gij uw geest, zij worden herschapen. Gij geeft de aarde een nieuw gezicht.

Voorbede
Er ging iets van Jezus uit dat mensen aantrok en hun deugd deed.
Bidden wij dat velen zich zouden laten inspireren door die Jezusgeest.
-Bidden we voor allen die het psychisch moeilijk hebben.
Dat er mensen om hen heen mogen zijn
die hen, met begrip en tact,
met een luisterend oor en een liefdevol hart,
nabij willen zijn.
-Bidden we voor allen die het lichamelijk moeilijk hebben,
die aangewezen zijn op hulp en tegemoetkoming van anderen.
Dat er mensen om hen heen mogen zijn
die hen met hart en handen nabij willen zijn.
-Bidden we voor opvanghuizen, toevluchtsoorden en woonzorgcentra.
Dat er een sfeer mag heersen waarin mensen zich begrepen,
gerespecteerd en bemind mogen voelen.
Onze Vader, bron van zijn
Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef jou een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel jouw licht in mij – maak het nuttig.
Vestig jouw rijk van eenheid nu,
Jouw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Schenk ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit jou wordt geboren: de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Slotgedachte
Jezus vraagt niet het onmogelijke.
Het gaat niet om bovenmenselijke goedheid.
Wel om eenvoudige hartelijkheid!
Eigenbelang en zelfverheerlijking
moeten wel doorbroken worden.
Leven is ruimte durven geven,
openingen maken naar anderen.
Het is weldadig als een ander
zomaar mag binnenkomen in je leven.
Dat brengt je leven op een hoger plan.
Je mag met elkaar delen
van je bereidheid om te luisteren,
om te vergeven, om te inspireren.
Je mag deuren openen naar anderen,
zodat er ruimte komt voor het verhaal
van pijn, van verdriet, maar ook van vreugde.
Jezus daagt uit om los te komen
van pijnlijk eigenbelang,
van een beklemmend eilanddenken.
In aanleg ben je als mens
gericht op een ander, op anderen.
‘Ieder voor zich’ doet afbreuk
aan een evenwichtig leven.
Egoïsme zet je op een verkeerd been.
Het sluit de weg naar de ander af.
En zo kun je nooit bij jezelf thuiskomen.
Daarom die voortdurende uitdaging:
doorbreek de cirkel van je eigen ik.
Denk niet, dat dat onmogelijk is.
Iets eenvoudigs als een beker koud water
kan al voldoende zijn.

Zending en zegen
Er ging iets vertrouwenwekkends van Hem uit.
Weldadig en heilzaam was Jezus van Nazareth mensen nabij.
Moge wij groeien naar zijn beeld en gelijkenis.
Moge wij elkaar daarin bemoedigen,
wetend dat de zegen van de Ene op ons rust
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen
16. Lied: Blijf niet staren
Blijf niet staren op wat vroeger was,
sta niet stil in het verleden.
“Zie,” zegt Hij, “Ik ga iets nieuws beginnen.”
Het is al begonnen, merk je het niet?

Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron. U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.
Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar!
www.sansalvatorgemeenschap.nl

Stormachtig

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
Stormachtig
19 & 20 juni 2021 Franneke Hoeks

Lectoren Karel Bierlaagh & Corrie Dansen

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .  De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken.

Wij wensen u een mooie viering toe.

 

Welkom
Welkom bij deze San Salvator viering. Of je nu voor de eerste keer aanschuift of een vaste bezoekers van deze momenten bent:  fijn dat je, dat u er bent. Bijzonder dat u, dat je even tijd maakt voor verhalen, bezinning, stilte, muziek, beelden en gebed. Door de verhalen van vandaag komen we in stormachtig weer terecht. Hoge golven, harde wind, bootjes die bijna vergaan en mensen die zich met man en macht proberen staande te houden in het ruige weer.
Vandaag, 20 juni, is het wereldvluchtelingendag. We kennen allemaal de beelden van wanhopige mensen die in kleine boten via de middellandse zee proberen Europa te bereiken. Misschien dat we bij de stormachtige verhalen vandaag in onze gedachten bij hen kunnen zijn.
Het is vaderdag. Een moment om vaders in het zonnetje te zetten. En dag om mannen die zorgdragen voor mensen om hen heen in het licht te zetten. Eén van de beelden voor God is het beeld van  vader. God is als een zorgzame vader. In die zorgzaamheid mogen we aan het begin van deze viering onze vragen, twijfels en angsten neerleggen. We maken het stil. We branden een kaars. We maken ruimte voor de Eeuwige.

 

Stilte

Gebed

Eeuwige, wees bij ons aanwezig.
Houd ons vast
als het stormt
in en om ons heen.
Breng de golven tot bedaren,
geef ons moed,
voed ons geloof
en leer ons vertrouwen op uw dragende kracht.

Acclamatie Bij u is de bron van het leven en in uw licht zien wij het licht

Bij de verhalen
Als voorganger heb je de vrijheid om een keuze te maken uit de lezingen van het oecumenisch leesrooster. We proberen de lijn van de Evangelie verhalen vast te houden. We immers mensen die zich onderdeel voelen van de Jezusbeweging. Deze week luisteren we naar het verhaal van de storm op het meer. Voor de eerste lezing viel minj oog op de psalm die voor deze week genoemd werd. Een psalm woest water en mensen die dreigen te vergaan. Ik werd er stil van…. ik hoop u ook.

Psalm 107 23- 32

Laten zij de Eeuwige loven om zijn trouw,
om zijn wonderen aan mensen verricht,
laten zij hem dankoffers brengen,
juichend zijn daden bezingen.

Soms daalden zij af naar zee,
gingen scheep en bevoeren het wijde water,
ze zagen de daden van de Eeuwige,
zijn wonderen op de oceaan.
Hij sprak en ontketende storm,
hoog zweepte hij de golven op.
Zij stegen tot aan de hemel, vielen neer in de diepte,
hun maag keerde om van ellende,
ze tolden en tuimelden als dronkaards,
alle kennis baatte hun niets.
Ze riepen in hun angst tot de Eeuwige –
hij leidde hen weg uit vele gevaren,
hij bracht de storm tot zwijgen,
de golven gingen liggen.
Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam,
hij bracht hen naar een veilige haven.

Laten zij de Eeuwige loven om zijn trouw,
om zijn wonderen aan mensen verricht,
hem hoog verheffen als het volk bijeen is,
hem loven in de kring van de oudsten.

Bezinning
Wat mij raakt in dit stukje van psalm 107 is de hulpkreet die wordt geantwoord. De Eeuwige komt mensen die in nood zijn te hulp. Dit is een klein stukje van de tekst. In de eerdere verzen worden mensen in de woestijn genoemd, dolend in het eindeloze zand, op zoek naar een plek om te wonen. God is bij hen en wijst ze naar een woonplek. Mensen die gevangen zitten, van het rechte pad afgedwaald, ook zij worden door de Eeuwige gered. De lichtzinnigen, mensen die – zo stel ik mij voor- gaan voor de gemakkelijke weg ook zij vinden in deze psalm de weg naar de Eeuwige.  Keer op keer klinkt er een schreeuw om hulp. En God antwoord. En dan deze strofe. De mensen op zee, overvallen door storm. Levensgevaarlijk. Ook de schippers worden door de Eeuwige gered. In het refrein van dit lied wordt dank uitgezongen.  Het is een lied van omkering. En God wordt door de dichter bezongen als kracht die het tij zal keren, keren op keer. Dank aan de Eeuwige, de trouwe redder, de kracht die wonderen verricht.
Ik kan me stormachtige levensmomenten herinneren. U vast ook. Van die momenten dat je het gevoel hebt dat het nooit meer goed zal komen. Mijn scheiding was zo’n hevige storm. Ik voelde de bodem onder mijn bestaan wegzakken, wist niet hoe verder en voelde me stuurloos. En toch was daar in die storm ook een onderstroom – niet altijd even voelbaar- van iets wat mij droeg. Je kunt zeggen dat is de veerkracht die in mensen zit. Natuurlijk, maar het was ook meer dan dat. Het was niet alleen ik die maakte dat de storm ging luwen. Dat is iets wat groter, dieper en veelzijdiger is dan wat ik als mens ben. Iets Eeuwigs. Verbonden met mensen voor mij en mensen na mij. Het voelde als de Eeuwige die mij droeg. De zee kwam tot rust en nieuwe havens kwamen in zicht. Voor dat diepe gevoel van verbinding en draagkracht zeg ik iedere dag dank je wel!

Lied   Gij zijt de lucht om mij heen

Gij zijt de lucht om mij heen. Ik adem U in anders sterf ik.
Ik sla U om als een mantel en ik weet dat Gij nooit verslijt.

We lezen Marcus 4, 35-41


Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’

Bezinning
De leerlingen van Jezus zijn als de mensen in psalm. Voor hun leven vrezend in het stormachtige weer. Een boot vol water aan grillige golven overgeleverd. Help ons! Een noodkreet. En Jezus slaapt alsof de storm aan hem voorbijgaat. Naast angst proef ik in de reactie van de leerlingen ook boosheid. De leerlingen vragen niet om hulp, maar uiten een verwijt ‘Kan het u niet schelen’. Misschien dat ook wel vaak gebeurt als we zelf bang of onzeker zijn. We willen duidelijkheid! Als we die niet vinden worden we ongeduldig en boos. Jezus doet twee dingen. Hij spreekt de storm toe en de wind gaat liggen. De omgeving komt tot rust. Aan zijn leerlingen stelt hij een geloofsvraag. Waarom zo weinig moed? Waar is jullie geloof?  Daar hebben de leerlingen – en wij, tijdens onze eigen stormen – nog wat te leren. Ze kijken niet in zichzelf maar zijn verbijsterd door de handelingen van Jezus. De geloofsvraag naar het vertrouwen in die dragende kracht, in dat ankerpunt, in God blijft in de opgeklaarde lucht hangen. Waar vertrouw ik op in de stromen van het leven? Wat geeft jou vertrouwen als je in zwaar weer verkeert?

Muziek

Voorbeden

Eeuwige, gij die met ons gaat, ons draagt en wakker schut, wees met hen die gaan door de woestijn. Meer dan 44.000 mensen stierven aan de Europese grenzen, verdronken in de Middellandse Zee of het Kanaal, of vroren dood in de bergen van de Balkan en de Alpen. We gedenken hen en bidden voor een humaan beleid opdat wie moet vluchten een veilig onderkomen kan vinden.

Eeuwige, gij die met ons gaat, ons draagt en wakker schut, wees met hen die gevangen zitten in het donker. Dat er licht en ruimte mag ontstaan in uw lieve naam. Wees met hen die te veel willen en daardoor de grenzen van aarde overschrijden. Dat er altijd ruimte blijft voor ommekeer en verandering. Wees met ons allen als we bang zijn voor de stormen in ons leven. Dat gij er bent als bron van vertrouwen en geloof in toekomst.


Acclamatie oh Lord hear my prayer

 (Tafel) bede

Woorden zijn geduldig.
Als ieder van ons
gehoor geeft aan de stem
van de Eeuwige,
durft vertrouwen,
voluit gelooft
in die nieuwe wereld,
dan delen we wat we hebben
zoals Jezus met zijn vrienden deed
Dan luwt de storm
in en om ons heen
en worden we mensen
zoals God ons gemaakt heeft,
verbonden met al wat leeft.

Laten we hier samen bidden woorden die Jezus aan zijn vrienden en vriendinnen doorgaf. Geloofswoorden die ons verbinden met elkaar en met de Eeuwige.
Onze vader

 

Vredeswens
Ook in de stormen van het leven wil ik er voor je zijn. Misschien ken ik je niet of nauwelijks maar hier zijn we even met elkaar verbonden. We houden elkaar vast, zijn er voor elkaar als we heel bewust elkaar vrede en alle goeds toewensen.

Slotgedachte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          In haar droom liep een vrouw een gloednieuwe winkel op het marktplein binnen. Tot haar verbazing stond God achter de toonbank. ‘Wat verkoopt u hier?’, vroeg ze. ‘Al wat u wenst,’ zei God. De vrouw had de grootste moeite om haar oren en ogen te geloven en ze besloot ertoe het beste te vragen wat een mens kan vragen. ‘Ik wil graag gemoedsrust,’ zei de vrouw, ‘en geluk en wijsheid en een leven zonder angst.’ Daarna voegde ze er gauw, als een bijgedachte, aan toe:  ‘Niet alleen voor mezelf, maar voor iedereen graag.’ God glimlachte. ‘U hebt met verkeerd begrepen, lieve mevrouw. We verkopen geen fruit hier. Alleen zaadjes.’


Zegen
Moge de weg je zeggen:
volg me maar
Moge de ster je zeggen:
richt je vaart op mij
Moge het water je zeggen:
ik draag je
Moge de haven je zeggen:
hier ben je thuis

En als je de weg kwijtraakt;
geen vaste grond meer vindt
en dreigt te verdrinken;
Dan moge die stem je zeggen:
Wees niet bang, Ik zal er zijn.

***

Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via de website www.sansalvarorgemeenschap.nl Onder de tekst van de viering is gelegenheid om een reactie achter te laten. Een mailtje sturen naar  info@sansalvarorgemeenschap.nl kan ook.
Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl

Ik heb een ceder in mijn tuin geplant

SAN SALVATORGEMEENSCHAP                                 12 & 13 juni 2021
Voorganger: Wilton Desmense
Lectoren: Liesbeth van Leijen en Maria Claessens

Ik heb een ceder in mijn tuin geplant

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd. U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken.  De link en de YouTubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op  www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Lied: Zomaar een dak
Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat,
muren van huid, ramen als ogen,
speuren naar hoop en dageraad,
huis dat een levend lichaam wordt,
als wij er binnen gaan,
om recht voor God te staan.

Welkom en gebed
Van harte welkom bij dit samenzijn. Ieder van ons onder “zomaar een dak”, of dat nu bedekt is met dakpannen óf dat het zich boven ons uitstrekt als een wijd uitspansel, misschien afgeschermd door het lover van een machtige boom.
Het thema van deze viering luidt: ‘Ik heb een ceder in mijn tuin geplant.” 4700 jaar geleden, toen de eerste mensen zich bij de cederbossen in Mesopotamië vestigden, werd de ceder al beschreven als de ‘boom van God’. Waarom? Dat had de boom te danken aan enkele bijzondere eigenschappen. Cederhout is licht, sterk en absorbeert geen water. Tussen de stenen geplaatst geeft het gebouwen flexibiliteit, wat bescherming bood bij aardbevingen. En ook zou de ceder geneeskrachtige en spirituele eigenschappen hebben.
Het houvast dat wij zoeken in ons leven is licht en sterk tegelijk, een vlot dat flexibel meedrijft op de levensstroom, een spiritueel licht in het donker.

Wie ben je, God? Onvoorstelbaar ben je, zelfs de machtige ceders van de Libanon kunnen jou niet uitbeelden. Jij bent die is: vermoedbaar door verhalen en ontmoetingen. Wij beluisteren en vertellen ze, zingen ze of neuriën.
Lees meer →

Aanwezig

 

5 en 6 juni 2021

Voorganger Truus van Kaam

Lectoren Fiet Vreeburg en Toon van Mierlo

 

 

 

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .  De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken.
De link en de youtubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op
www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

 

Welkom
Aanwezig … het is vandaag sacramentsdag. Vanmorgen laten we ons inspireren door de Schrift en de Keltische spiritualiteit. Het hele leven in al zijn facetten is heilig. God is aanwezig bij al ons doen en laten, in ons werk, elke dag en bij hoogte- en dieptepunten in ons leven. Voor wie er oog en oor voor heeft laat God zich zien en horen. Het leven zelf is sacrament, teken van Gods aanwezigheid.

Openingsgebed
Laten wij bidden tot God
Vader, Zoon en Heilige Geest

Zegen voor mij, o God
alwat mijn ogen zien.
Zegen voor mij, o God,
alwat mijn oren horen.
Zegen voor mij, o God,
alwat mijn neus mag ruiken.
Zegen voor mij, o God,
alwat mijn lippen proeven,
de noten van mijn zang,
het licht dat mij geleidt,
alwat ik wil bereiken,
alwat mijn wil verleidt,
en wat mijn ziel het diepst begeert:
de Drie die vragen om mijn hart.
Net als ik mijn lichaam kleed met wol,
Moge Gij mijn ziel bedekken met de schaduw van uw vleugel.

Eerste Lezing Psalm 139
God, Gij peilt mijn hart en Gij kent mij
U weet van mijn gaan en staan
kent mijn gedachten van verre,
mijn reizen en trekken en rusten.
Al mijn wegen zijn U bekend-
ieder woord wat over mijn lippen komt,
onuitgesproken nog,
Gij kent het al.
Achter mij zijt Gij en voor mij uit.
Gij legt uw handen op mij.
Dit is wat ik niet kan begrijpen,
Niet kan bedenken, dit gaat mij te boven.
Hoe zou ik Uw adem ontkomen,
Waarheen vluchten voor Uw aangezicht?
Beklim ik de hemel , daar bent U.
daal ik in de aarde, daar vind ik U ook.
Had ik vleugels van morgenrood,
vloog ik over de verste zeeën,
ook daar zijt Gij, Uw hand,
Uw rechterhand die mij vasthoudt.
Zou ik roepen: ‘Duisternis, bedek mij,
licht verander in nacht’-
Voor U bestaat de duisternis niet.
Voor U is de nacht even licht als de dag,
de duisternis even stralend als het licht.
Uw schepping ben ik in hart en nieren,
Gij hebt mij geweven in de schoot van mijn moeder.
Ik wil U bedanken daarvoor,
Dat Gij mij ontzagwekkend hebt gemaakt.
Min ziel en gebeente door U gekend,
In mij was niets voor Uw ogen verborgen
Toen ik werd gevormd in het diepste geheim,
Prachtig gevlochten in de schoor van de aarde.
Ik was nog ongeboren, Gij had mij al gezien
en al mijn levensdagen stonden in Uw boek
nog vóór Gij er één had gemaakt.
Gij , Eeuwige , peil nu mijn hart en doorgrondt mij
Toets mijn verborgen gedachten.
Ik  ben toch niet op een doodlopende weg?
Leid mij voort op de weg van Uw dagen.

Preek
Dankbaar en met een open hart voor elke dag in het leven staan is een levenskunst. De Keltische volken hebben deze levenskunst bewaard. Bij opstaan, verzorgen, werk, maaltijd, ziekte, vreugde, slapen gaan de Drie, God mee in hun gedachten in de adem van hun lied. Voor alles is een lied. Vertrouwen in God is het leven zelf – net als in de psalm. Wij zijn deze levenswijze en veelal ook het gevoel hiervoor gaandeweg verloren. Heilige momenten als teken van Gods aanwezigheid zijn door de Kerk geformaliseerd en daarmee, zo lijkt het, exclusief en zwaar gemaakt. Maar het hele leven is gevuld met heilige momenten, elke dag weer. Wanneer wij de gordijnen openen en dankbaar de nieuwe dag in gaan, met zorg een maaltijd bereiden, in een ontmoeting en een leuk appje sturen of ontvangen maken we een heilig moment mee. Gods aanwezigheid – sacrament- is licht als de wind en de zon, licht als de Ierse muziek die wij horen in deze viering. Het Keltisch kruis is omstraald door de zon – in de dood, in de moeite van het leven is het licht van de opstandig. Elke spiritualiteit is iets wat je moet oefenen, je eigen maken. Je kunt het leren om dankbaarheid voor het leven te laten voorgaan bij vanzelfsprekendheid en het gevoel dat je alles zelf moet doen. Je kunt het leren om openheid en ontvankelijkheid te laten voorgaan bij cynisme. Je kunt het leren vertrouwen boven wantrouwen te laten gaan. Je kunt het leren, je open te stellen voor Gods zegen…
Dat het je gegeven mag zijn met al je zintuigen Gods aanwezigheid om je heen te weten…
Dat je een dankbaar mens mag zijn …

Muziek

We lezen Handelingen 2, vers 42 – 47 Het leven der gelovigen
Zij legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijke leven en ijverig in het breken van het brood en het gebed. Ontzag beving eenieder, want door de apostelen werden veel wonderbare tekenen verricht. Allen die het geloof aangenomen hadden, waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk; zij waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en die onder allen te verdelen naar ieders behoefte. Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel, braken het brood in een of ander huis, genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van het hart, loofden God en stonden bij het hele volk in de gunst. En elke dag bracht de Heer er meer bijeen, die gered zouden worden.

Overweging
Bak of koop een brood, zegen het (zoals we vroeger deden voordat een brood werd aangesneden) en deel de maaltijd met vreugde en aandacht, een lied of muziekje en vooral gastvrijheid. En zie en beleef: het is een heilig moment. Wij hebben het goed en je brood delen in onze tijd is onlosmakelijk verbonden met je welvaart delen. De arme schepselen komen bij ons via de media binnen: mensen en de natuur. De maaltijd is een heilig moment. Juist dan wanneer we er in dankbaarheid van genieten. Efcharisto, dankjewel. Het is tot op vandaag een woord dat door de Grieken elke dag gebruikt wordt net als ons dankjewel. Dankjewel dat ik mocht meedoen. Dankjewel voor….
De Heer is aanwezig in het breken van het brood – als gedachtenismaal in de Eucharistieviering, die onlosmakelijk verbonden is met het leven van elke dag, met het delen van ons ‘brood’ met anderen. Dankbaar dat we het kunnen doen. Doet dit tot Mijn gedachtenis is ook een zending naar de wereld zoals Jezus’ leven een zending was.

Gebed bij de maaltijd
Zegen, o Heer, het voedsel dat wij direct gaan eten,
en wij bidden U, o God, dat het goed moge zijn voor ons lichaam en onze ziel,
en als er enig arm schepsel hongerig of dorstig over straat loopt,
moge God hem dan bij ons binnensturen zodat wij de weldaad met hem kunnen delen – net als Hij zijn gaven deelt met ons allen.
Grote Gever van de open hand,
wij zeggen U dank voor ons voedsel.
Honderdmaal lof, Christus, voor deze maaltijd.
Voor alles wat wij drinken en wij eten.

Voorbeden
Deze viering gedenken wij Atty en Herman Durville die vorig jaar gestorven zijn. Mogen zij rusten in Uw vrede. Wij denken aan hun kinderen en familie die vanuit hun woonplaats op onze planeet met ons meevieren. Goede God, wilt U met hen zijn en alle kracht geven die zij nodig hebben.

Willen we ook jonge mensen herdenken die het leven in de laatste jaren niet meer zagen zitten.
Mogen zij ook rusten in Uw vrede

Bidden wij voor de wereld waarin wij leven.
Voor mensen in India en Suriname
Voor hulpverleners en wetenschappers
Om alle wijsheid en kracht die zij nodig hebben

Om geduld bidden wij U nu de pandemie nog steeds niet over is.
Om dankbaarheid voor wat er allemaal wél kan.
Om creativiteit…

Onze Vader

Zegengebed
Zegen voor mij, o God,
De aarde onder mijn voeten.
Zegen voor mij, o God,
de weg waarop ik ga
Zegen voor mij, o God,
wat mijn verlangen zoekt,
U die in eeuwigheid bent,
Zegen voor mij mijn rust.

Zegen voor mij hetgeen
waarop mijn geest zich richt,
Zegen voor mij hetgeen
waarheen mijn liefde gaat;
zegen voor mij hetgeen
waarop mijn hoop zich stelt.
O Gij Koning der koningen,
Zegen voor mij mijn oog

Lied van de regenboog
Lied  van Hildegard van Bingen

In zeven kleuren spant de boog
van licht en water zich
Belofte en herinnering
dat God zich aan ons bindt

Tot in het nachtblauw van ins leed
dringt toch een afglans door
van Gods nabijheid die ons draagt
en liefde schemert rood

Zoals het blauw licht in de lucht
en donker in de zee
aan alle kanten om ons is
gaat Gods trouw met ons mee

Als lentegroen dat bloesem draagt
en zich verdiept om oogst
en vrucht en zaad en groen te zijn
zo eeuwig is de hoop

God die als ongeschapen Licht
het licht als eerste schiep
doorstraalt als woordeloze klank
der sferen harmonie

Waar warmte en beweging is
als Wind die vlammen stuurt
zo blaast de geest van God ons aan
te worden als Haar vuur,

In zeven kleuren spant de boog
van licht en water zich
belofte en herinnering
dat God zich aan ons bindt

Zegen

De vioolmuziek in deze viering is van Paul van Zantvliet

 


***
Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via de website www.sansalvarorgemeenschap.nl Onder de tekst van de viering is gelegenheid om een reactie achter te laten. Een mailtje sturen naar  info@sansalvarorgemeenschap.nl kan ook.
Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar

 

God is ongekend

SAN SALVATORGEMEENSCHAP

29 & 30 mei 2021
Franneke Hoeks
Lectoren Liesbeth van Leijen & Marga van de Koevering

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via deze link. De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd. U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken.
De link en de youtubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Welkom
Welkom bij deze viering van de San Salvatorgemeenschap. Fijn dat u kijkt en dit half uur ruimte maakt voor verhalen, gebed, stilte en muziek. Vandaag is het zondag Trinitatis. Op deze dag wordt de drie-eenheid van God gevierd. Het mooie van de drie-ene God vind ik dat dit iets laat zien van de ongrijpbaarheid van God. De Eeuwige is niet in één naam, één gedaante te vangen. Misschien ook wel niet in drie. Triniteitszondag is een mooie aanleiding om ons te bezinnen op God. Wat voor beelden leven er? Hoe kunnen we spreken over iets wat we nooit helemaal kunnen doorgronden? Gelukkig zijn er verhalen die ons keer op keer een glimp van de eeuwige laten zien. We horen vandaag hoe Mozes God ontmoet en hoe Nikodemus worstelt met het goed verstaan van de Eeuwige. Door Bijbelteksten, een theatertekst, liederen en bezinnende woorden gaan we samen op zoek naar God en de verschillende vormen waarin hij -of zij- zich laat kennen.

Laten we aan het begin van deze viering de stilte zoeken. De stilte waarin ruimte is voor wat er leeft in ons hart. Dat wat we niet gemakkelijk zeggen kunnen we hier in dit stille moment, bij het licht van een kaarsje,
toevertrouwen aan de Eeuwige.

Gebed
Eeuwige, niet te kennen bent gij.
De namen die we u geven,
zijn slechts een glimp van wie u bent.
We spreken over vader/moeder, zoon en heilige geest
maar weten dat wij u nooit volledig zullen kennen.
Hier op dit moment bidden wij tot u
Eeuwige, die veel en één zijt,
in de overtuiging dat onze pijn,
ons verlangen, onze twijfel
onze hoop door u gedagen wordt.

Acclamatie
Bij u is de bron van het leven en in uw licht zien wij het licht.

Bij de verhalen
We lezen vandaag twee Bijbelverhalen. We horen over Mozes die kennismaakt met de Eeuwige. De acteur Helmert Woudenberg maakte een voorstelling over Mozes. In die monoloog verwoordt Woudenberg prachtig de kracht van God die door mensen kan stromen. We luisteren naar een stukje uit de tekst van deze theatervoorstelling. In het tweede verhaal zit Nikodemus vol vragen en vraagt Jezus om helderheid.
Dat ook wij vandaan geraakt mogen worden door deze verhalen.

We lezen Exodus 3, 1-6 NBV
Mozes zorgde voor de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan. Op een dag ging hij met de dieren ver de woestijn in. Hij kwam bij de berg Horeb. De Horeb was een heilige berg. Daar kwam de engel van de Heer naar hem toe, als een vuur in een doornstruik. Mozes zag dat de struik in brand stond, maar de struik verbrandde niet. Mozes dacht: Hoe kan dat? Hoe komt het dat die struik niet verbrandt? Ik zal eens gaan kijken.
Toen de Heer zag dat Mozes dichterbij kwam, riep hij vanuit de struik: ‘Mozes!’ ‘Ja, ik luister,’ antwoordde Mozes. De Heer zei: ‘Kom niet dichterbij, en trek je schoenen uit. Want je staat op heilige grond. Ik ben de God van je vader, ik ben de God van Abraham, Isaak en Jakob.’ Toen hield Mozes zijn handen voor zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.

Normaals Mozes

Mozes treedt in het buurland
in dienst bij een veehouder.
Rustig werk.
Veelal in de buitenlucht.
De veestapel beheren.
Toezicht houden op stalknechten.
Herders op pad sturen.
Zo gaat hij eens na uren lopen
op zoek naar nieuw graasgebied
ver van de bewoonde wereld
zitten op een grote steen.
Hij schroeft de dop van zijn veldfles af
en zet die aan zijn lippen
om eruit te drinken.
Springt ineens op.
Gooit de veldfles ver van zich af.
En verheft zijn stem.
Hij wordt aangesproken door zijn eigen stem
maar is zelf de spreker niet.
Diep van binnenuit breekt iemand krachtig in hem door.
Iemand die hem volledig overmant.
Die als uit het water
vanaf de donkere bodem
opduikt naar de oppervlakte en het licht
uit grote behoefte om gehoord te worden.
Ik ben de Ene
De Enige
Ik ben alle mensen
maar ook jou alleen
Ik ben jou meer
dan jij jezelf bent.

Mozes krijgt een teken.
Er groeit daar een braamstruik.
Die struik ontvlamt
maar wordt door het vuur niet verteerd
verspreidt geen rook.
Staat frisser en groener
met opeens veel meer bramen
in lichterlaaie.

Uit de solovoorstelling Mozes van Helmert Woudenberg

Lied
Ik ben, zegt Gij, de eerste en de laatste
Alfa Omega, begin en einde.
Wie dorst zal ik om niet te drinken geven uit mijn bron,
die bron van levend water.
Wie wil mag komen, zegt Gij, komen drinken.
Ik zal er zijn.

We lezen Johannes 3, 1-16 NBV
Er was een farizeeër die Nikodemus heette. Hij was één van de Joodse leiders. 2Midden in de nacht kwam hij naar Jezus toe en zei: ‘Meester, wij weten dat God u gestuurd heeft om onze leraar te zijn. Want we zien dat God u helpt om al die wonderen te doen.’ Jezus zei tegen Nikodemus: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: Je kunt alleen bij Gods nieuwe wereld horen als je op een nieuwe manier geboren wordt.’
Toen zei Nikodemus: ‘Iemand die al oud is, kan toch niet opnieuw geboren worden? Hij kan toch niet teruggaan in de buik van zijn moeder en nog een keer geboren worden?’
Jezus zei tegen hem: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: Je kunt Gods nieuwe wereld alleen binnengaan als je op een nieuwe manier geboren wordt. En dat gebeurt als je gedoopt wordt met de heilige Geest.’
Jezus zei: ‘Wie op een gewone, menselijke manier geboren wordt, zal een keer sterven. Maar wie geboren wordt door de Geest, zal eeuwig leven. 7Wees dus niet verbaasd als ik zeg: Jullie moeten op een nieuwe manier geboren worden.
Denk aan de wind: Die waait waarheen hij wil. Je hoort hem, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij naartoe gaat. Zo is het ook met de Geest: Je weet niet waar hij vandaan komt en hoe hij werkt. Want hij hoort bij de hemelse wereld. En iedereen die door de Geest geboren wordt, hoort ook bij de hemelse wereld.’
Nikodemus vroeg: ‘Maar hoe kan dat?’ Jezus zei: ‘Begrijp je dat niet? Jij bent toch een leraar van het volk van Israël? Luister heel goed naar mijn woorden: Ik vertel jullie over de hemelse wereld, die ik ken en zelf gezien heb. Maar jullie geloven mij niet. Jullie geloven me niet eens als ik vertel over de aardse wereld. Dan zullen jullie me zeker niet geloven als ik vertel over de hemelse wereld!’
Nog nooit is er iemand van de aarde omhooggegaan naar de hemel. Alleen de Mensenzoon, die eerst vanuit de hemel naar de aarde kwam. Mozes zette in de woestijn een koperen slang hoog op een paal. Net zo moet de Mensenzoon een hoge plaats krijgen, eerst aan het kruis en daarna in de hemel. En daardoor krijgt iedereen die in hem gelooft, het eeuwige leven. Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven.

Bezinning
Nikodemus is een moedig man. Hij is een gerespecteerd leider van het Joodse volk, maar is ook nieuwsgierig naar wat erbuiten zijn eigen farizese bubbel gebeurd. Wie daadwerkelijk probeert buiten zijn of haar bubbel te stappen is moedig. Je zou kunnen zeggen dat Nikodemus, door zijn positie, een tegenstander van deze nieuwe Rabbi is. Toch ontmoeten deze twee mannen elkaar. Nikodemus zoekt Jezus op in de nachtelijke uren en er ontspint zich een tweegesprek. Jezus daagt Nikodemus uit om zijn leven opnieuw te bezien. God verstaan, de weg van de Eeuwige volgen, werken aan de nieuwe wereld vraagt om een nieuwe geboorte, om mensen die wezenlijk anders in het leven staan. “Je kunt niet nog een keer geboren worden!?” Dat klopt mijnheer Nikodemus. Jezus bedoelt iets anders, namelijk aangeraakt worden de geest, niet anders kunnen dan oude gewoontes achter je laten. Zó begeesterd zijn dat je niets anders kunt dan zorgen voor hemel op aarde. Zoiets als we hoorden ook in de theatertekst over Mozes. Een stem die doorbreekt in een mens, in ons, niet tegen te houden, maar stromend zoals water, zoals wind. Pure geestkracht die mensen in beweging zet en de grond waarop zij leven heilig maakt. Hemel op aarde.
En Jezus als mensenkind door de Eeuwige naar ons toegestuurd weet van die geestkracht, weet van dat visioen. Hemel op aarde ontstaat waar mensen uit hun bubbels durven komen. Die nieuwe wereld begint als mensen dat wat anders is, kwetsbaar, vreemd misschien, met een open blik tegemoet treden zoals Jezus dat keer op keer deed. De totaliteit van God kunnen we nooit bevatten. Dat is maar goed ook. God is beweging. Wij zien steeds een klein deel, onvolkomen als we zijn. Gelukkig dat er meer lagen, dimensies zijn in de Eeuwige. Dat maakt de Eeuwige godzijdank tot een mysterie dat we mogen blijven ontdekken.

Lied
Hoor. Maar ik kan niet horen.
Mijn oren dichtgestopt.
Mijn adem opgekropt.
Mijn hart van leegte zwaar.
Ik ben nog niet geboren.
Ik ben niet. Niet waar.
Hoor, Maar ik wil niet horen.
Zou ik uw woord verstaan,
ik moest uw wegen gaan,
U volgen hier en nu.
Ik durf niet zijn geboren
en leven toe naar U.
Hoor, roept Gij in mijn oren
en jaagt mijn angst uiteen.
O stem door merg en been
verwek mij uit het graf,
uw mens opnieuw geboren –
o toekomst, laat niet af.

Voorbeden
God die zich niet in een naam laat vangen, wij bidden tot u
wees vredestichting daar waar conflicten hoog oplaaien
wees hoeder waar aarde en al wat leeft in het geding zijn
wees verbinder waar eigen gelijk de boventoon viert
wees zorgzaam waar mensen steun en zorg nodig hebben
wees liefde waar mensen zich niet gezien voelen
wees kracht als mensen zich gebroken voelen
wees rechtvaardig daar waar eerlijke kansen ontbreken
wees kleurrijk waar diversiteit ontbreekt
wees prikkeling om tot vernieuwing te komen
wees trooster voor de mensen die een ander missen
wees aansporing om te weg naar de ander te gaan
wees veelheid in ons allen en breng ons samen.

Acclamatie Oh Lord hear my prayer

Jezus gaf ons woorden die al eeuwenlang in alle talen gebeden worden. Woorden van verbinding. Laten we die woorden samen bidden vanuit onze eigen huizen. In het samen bidden laten we de geestkracht van de Eeuwige stromen. Onze Vader

Vredeswens
In het beeld van de drie-ene God zit voor mij beweging. Laten we de geest laten stromen en waaien door elkaar en de wereldvrede en alle goeds toe te wensen.

Slotgedachte -een gedicht
De aarde zit boordevol hemel
en elke struik, hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie van God.
Maar enkel hij die het ziet
doet zijn schoenen uit.
De rest zit er omheen
en plukt bramen. Elisabeth B. Browning

Zegen
We sluiten deze viering af met een zegenbede.
Woorden die je mee mag nemen voor de dagen die gaan komen.
Dat je mag leven in het licht van de Eeuwige,
dat het voorbeeld van de man uit Nazareth je zal inspireren
en dat de geest ons in beweging zet
opdat de grond waarop we samenleven heilig wordt.
Laat ons dat doen in naam van Eeuwige,
die we kennen als vader/moeder, zoon en heilige geest.

***
Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via de website www.sansalvarorgemeenschap.nl Onder de tekst van de viering is gelegenheid om een reactie achter te laten. Een mailtje sturen naar info@sansalvarorgemeenschap.nl kan ook.
Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron. U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.
Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl