Vieringen

Op weg naar Jeruzalem

Viering 20 en 21 oktober 2018

Lectoren: Ria van Luijk en Marga van de Koevering/ Marleen Postma en Maria Hoitink
Muzikale ondersteuning: Cantorij o.l.v. Peter-Paul van Beekum
Voorganger: Corrie Dansen

Openingslied
Za: Zomaar een dak
Zo: De woorden die wij spraken

Welkom
Lieve mensen, van harte welkom. Fijn dat we hier bij elkaar kunnen zijn. Onze hoofden misschien nog vol met de dingen van alledag. En met ons verlangen naar stilte, verdieping en verbinding met dat wat groter is dan wij zelf. Vandaag gaan we op weg, op weg naar Jeruzalem, in de voetsporen van Jezus. Ik wens ons een goede viering.

Gebed
Laten we stil worden en ontvankelijk.
Jij, die ons kent, ons zitten en ons opstaan, Jij die meegaat op al onze wegen, leg ook nu Jouw hand op ons, laat ook nu Jouw hand ons leide
Lees meer →

VERDEEL HET ONDER DE ARMEN

 

VERDEEL HET ONDER DE ARMEN            13 &14 oktober 2018
voorganger: Tony de Meulder
zondag zingt MelodiekElk blad ademt de boom tot leven

OPENINGSLIED:
Voor mensen die naamloos / Onstilbare tonen
Paaskaars wordt aangestoken
WELKOM:
Welkom aan u allen in deze viering van onze geloofsgemeenschap. Iedereen is hier welkom wie of wat je ook bent. We komen vanmorgen samen in deze viering, waarin wij kunnen zingen, naar verhalen luisteren, bidden, even stil worden, op adem komen.
Het thema van deze viering is: “Verdeel het onder de armen.”
Verkoop wat je bezit”,
dat is Jezus’ taal in het evangelie van vandaag.
Uit handen geven, dat is nu juist waarmee wij, mensen,
zo’n moeite hebben.
Alles zelf in handen houden, ons leven veilig stellen met geld en goed, met aanzien en macht, dat is wat we graag willen.
Maar de verhalen uit de traditie laten ons vandaag iets anders horen “als je op die manier je leven wilt winnen, zou je het wel eens kunnen verliezen.”
Maken wij het een moment stil en brengen wij onze gedachten en gebeden op Godshoogte. Lees meer →

De zanger van het Zonnelied

DATUM: 6/7 oktober 2018

Voorgangers: John Parker & Wilton Desmense

zat.  met Maria Werner (dwarsfluit) en Ria van Luijk
zond. Cantorij en Maria Claessens en Paul Beckers

OPENINGSLIED:
zat.  Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven
Zon: De wijze woorden

Lees meer →

De ander open tegemoet treden

San Salvatorgemeenschap
30 september 2018
Voorganger: Gepke Kerssen
Medevoorganger: Fiet Vreeburg
Lector: Maria Hoitink
Thema: De ander open tegemoet treden

 

Openingslied: Dit huis is een huis

Welkom en inleiding:
Welkom mede namens Fiet Vreeburg Maria Hoitink die mee voorgaan in deze viering.
Welkom wie je ook bent: of het hier vertrouwd voelt of dat het nog op zoek bent naar een plekje. Ik hoop dat we het onder de warme blik van de Eeuwige goed hebben met elkaar.
Zo kom ik als vanzelf bij ons thema: De ander open tegemoet treden.
Een goed gesprek maakt dat je je verbonden voelt met elkaar.
Soms kan een enkele opmerking maken dat mensen van elkaar verwijderd raken.
Zou je ook anders met zo’n opmerking kunnen omgaan?
Anderhalve week geleden vertelde Harry Vos ons over verbindende communicatie.
Vaak hebben we een negatief oordeel over een ander, als deze niet aan onze verwachtingen beantwoordt, niet in onze behoeften voorziet.
Ik heb mij vandaag niet aan de lezingen van het rooster gehouden, maar gekozen voor lezingen die laten zien hoe je zelfs in een extreme situatie kunt weigeren om de ander af te schrijven.
Ik hoop dat deze voorbeelden ons helpen om ook in alledaagse situaties de ander niet in een hokje te plaatsen of negatief over iemand te spreken, maar de ander open tegemoet te treden en te ontdekken dat je daar rijker van wordt.

Openingsgebed:
Bron van ons bestaan,
adem die ons leven doet,
wij zoeken u,
U hebt ons met liefde geschapen
en ons aan elkaar gegeven
zo veelkleurig als we zijn
met onze mooie en minder mooie eigenschappen.
Laat de oude verhalen
hier mogen klinken als nieuw
ons zicht geven op hoe goed samen leven kan zijn
Kom, adem ons open

Accl.: Kom adem ons open

Inleiding eerste lezing:
Koning Saul is jaloers op David, omdat hij denkt dat David een betere koning zal zijn dan hij. Daarom wil Saul verhinderen dat David de nieuwe koning wordt. Hij achtervolgt hem en wil hem doden.
Hoe gedraagt David zich ten opzichte van Saul?

1 Samuel 26
261Enkele inwoners van Zif waren naar Gibea gegaan om ​Saul​ te vertellen: ‘Weet u wel dat ​David​ zich schuilhoudt op de Chachila, tegenover de Jesimon?’2Onmiddellijk vertrok ​Saul​ met drieduizend man, die tot de beste ​soldaten​ van Israël behoorden, naar de woestijn van Zif om ​David​ te zoeken. 3Op de Chachila aangekomen sloeg hij zijn kamp op langs de kant van de weg. ​David, die daar in de buurt verbleef, merkte dat ​Saul​ achter hem aan was gekomen 4en stuurde verkenners uit. Zodra hij zeker wist waar ​Saul​ zich bevond, 5ging hij naar de plaats waar die zijn kamp had opgeslagen. Daar zag hij ​Saul​ liggen, naast zijn legeraanvoerder ​Abner, de zoon van Ner. ​Saul​ lag in het midden van het kamp; daaromheen waren de ​soldaten​ gelegerd. 6‘Wie gaat er met me mee het kamp in, naar ​Saul?’ vroeg hij aan zijn metgezellen, de ​Hethiet​ Achimelech en Abisai, die een zoon van Seruja was en een broer van ​Joab. ‘Ik ga mee,’ antwoordde Abisai.7Gedekt door de duisternis slopen ​David​ en Abisai tussen de ​soldaten​ door. Daar, omringd door ​Abner​ en de ​soldaten, lag ​Saul​ te slapen, met zijn ​speer​ naast zijn hoofd in de grond gestoken. 8‘Vandaag heeft God je vijand aan je uitgeleverd,’ zei Abisai tegen ​David. ‘Laat mij hem met zijn eigen ​speer​ aan de grond nagelen. Eén gerichte stoot en het is met hem gedaan.’ 9‘Nee, dood hem niet,’ antwoordde ​David. ‘Niemand heft ongestraft zijn hand op tegen de ​gezalfde​ van de HEER. 10Zo waar de HEER leeft, hijzelf zal ​Saul​ treffen: hetzij doordat hij een natuurlijke dood sterft wanneer zijn tijd gekomen is, hetzij doordat hij ten ​oorlog​ trekt en sneuvelt. 11De HEER verhoede dat ik mijn hand ophef tegen zijn ​gezalfde! Kom, pak de ​speer​ daar bij zijn hoofdeind, en de waterkruik, dan gaan we.’ 12David​ nam de ​speer​ en de waterkruik mee die bij ​Sauls​ hoofdeind stonden, en zo verlieten ze het kamp. Niemand had iets gezien, niemand had iets gemerkt, niemand was wakker geworden. Ze lagen allemaal vast te slapen, want de HEER had hen in een diepe slaap gedompeld.

Vanaf een afstand roept David 22-25: ‘Hier is uw ​speer, ​koning, laat een van uw mannen hem komen halen. 23Wie ​rechtvaardig​ en trouw is, wordt door de HEER beloond; ik heb vandaag mijn hand niet tegen de ​gezalfde​ van de HEERwillen opheffen, ofschoon hij u aan mij had uitgeleverd. 24Zoals ik vandaag uw leven gespaard heb, zo zal de HEER mijn leven sparen; hij zal me redden uit alle nood.’ 25Toen zei ​Saul​ tegen ​David: ‘Gezegend ben je, ​David, mijn zoon. Je zult volbrengen wat je te doen staat. Ik weet dat je het kunt.’ Daarop vervolgde ​David​ zijn weg en ​Saul​ keerde terug naar zijn woonplaats.

Zingen: Kom in mij

Lezing uit het evangelie van Johannes, hoofdstuk 8
1Jezus​ ging naar de ​Olijfberg, 2en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht.3Toen brachten de ​schriftgeleerden​ en de ​farizeeën​ een vrouw bij hem die op ​overspel​ betrapt was. Ze zetten haar in het midden en 4zeiden tegen ​Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze ​overspel​ pleegde. 5Mozes​ draagt ons in de wet op zulke vrouwen te ​stenigen. Wat vindt u daarvan?’ 6Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. ​Jezus​ bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. 7Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder ​zonde​ is, laat die als eerste een ​steen​ naar haar werpen.’ 8Hij bukte zich weer en schreef op de grond.9Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. 10Jezus​ richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ 11‘Niemand, ​heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei ​Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

Zingen:
Take o take me as I am         3x

Overweging
Na de bevrijding uit Egypte kwam er geen koning in Israël.
Je zou kunnen zeggen dat de Eeuwige koning was. Als de vijand het land binnenviel, stond er altijd na enige tijd iemand op die de geest kreeg en met hulp van de Eeuwige de vijand versloeg; daarna regeerde zo iemand het land. Het volk was dankbaar, maar na een tijdje ging men het gewoon vinden, gingen mensen zichzelf geweldig vinden en ging het mis met het land. In zo’n slechte tijd dachten mensen terug aan hun Bevrijder en herhaalde de geschiedenis zich.

Gelukkig heeft de Eeuwige geen last van de menselijke manier van reageren: als je mij niet ziet staan als het goed met je gaat, hoef je ook niet naar me toe te komen als het slecht met je gaat.
Toch wilde het volk een koning van vlees en bloed, net als andere landen.
Het was de Eeuwige die via de profeet Saul uitzocht om koning te worden. Zou hij een koning kunnen zijn, anders dan andere koningen, die hun mensen te hard lieten werken om zelf rijk te worden, die hen lieten vechten om hun macht te vergroten?
Eerst ging het goed. De profeet hielp Saul om goede keuzes te maken, maar na een tijd ging Saul toch doen wat hij zelf goed vond.
Hij verliest daardoor de steun van de profeet en van de Eeuwige, die daarop een nieuwe koning uitzoekt, David. Ook hij wordt gezalfd.
David is met hulp van God een dapper soldaat en een goede legeraanvoerder.
Saul wordt jaloers en is bang dat David hem van de troon zal stoten.
Jaloezie, wie kent dat niet. Je hoort je vader trots vertellen over je broer of zus. Je wordt jaloers. Je denkt niet dat je vader op een ander moment misschien net zo trots over jou vertelt. Jaloezie vertroebelt je verhouding met je vader en je broer.

Maar David wil niet naar de macht grijpen, zoals we lezen in de tekst. Saul is tenslotte door God aangesteld. Hij heeft respect voor zijn koning. Hij wacht af tot Sauls tijd is afgelopen en de tijd van David aanbreekt.
Saul ziet dat niet. Bemiddeling van zijn zoon helpt niet. De jaloezie verteert hem. Hij wil David doden. David vlucht.
In het verhaal van vandaag horen we hoe David in de gelegenheid is om Saul te doden.
Al wil Saul hem doden en moet David vluchten, toch wil hij zijn koning geen kwaad doen. Geen kwaad met kwaad vergelden.
Iemand doden is een extreme vorm van veroordelen. David oordeelt niet over het leven van Saul.
Wel wil hij Saul vertellen dat hij hem geen kwaad zal doen en hij vertelt Saul van zijn verdriet dat hij niet in eigen land kan wonen. Hij treedt Saul open tegemoet. Dat raakt Saul, maar later blijkt zijn jaloezie, zijn angst toch sterker.

David toont zich hier een koninklijk mens.
Het oordeel over een mensenleven is uiteindelijk aan God.
In ónze oordelen, zit altijd zo veel over onszelf. Als een ander ergens goed in is, maakt dat ons niet minder; als een ander iets verkeerd doet en wij daarover praten, maken wij onszelf niet tot betere mensen dan die ander.
Op de schilderijen over onze evangelietekst zie je het venijn op de gezichten van de farizeeërs.
Venijn om het overspel van de vrouw. Overspel is niet mooi. Het levert pijn op bij alle betrokkenen.
Als omstander kun je dat veroordelen, maar als je het verhaal hoort van een betrokkene kan dat maken dat je een oordeel achterwege laat. Wie kan in de schoenen van een ander staan?
Of zoals Jezus elders zegt: als je denkt: die vrouw, die man zou ik graag willen hebben, dan ben je eigenlijk niet beter.
De schilder heeft verbeeld wat hij in het verhaal ervaart: de boosheid van de farizeeërs om het overtreden van de wet. Misschien nog meer de boosheid, omdat ze bang zijn dat het ook henzelf kan overkomen: dat je vrouw op een ander verliefd wordt, dat je haar kwijt raakt. Er moet een voorbeeld worden gesteld. Daarom hebben ze ook niet de man meegenomen, de man die je ermee confronteert dat ook jijzelf zou kunnen doen wat de man heeft gedaan: één of meer relaties op het spel zetten.
Het gaat in dit verhaal niet alleen om de houding tegenover de vrouw en de man die overspel begingen. Het gaat ook om de houding van de farizeeën tegenover Jezus. Ze moeten niets van hem hebben. Ze willen hem in de val laten lopen. Het lijkt op de manier waarop Saul naar David kijkt.
Ze zeggen tegen Jezus: Deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. In de wet van Mozes staat dat ze gestenigd moet worden. Wat vind jij?
Dat klopt al niet. Beiden moeten gestenigd worden.
Het is een val: de romeinen verboden de Joden om iemand te doden. Dat recht hadden alleen de romeinen. Als Jezus zou zeggen: we moeten ons aan de wet houden, zou hij in de problemen komen met de Romeinen. Als Jezus zou zeggen: och laat toch, dan zou hij zich niet aan de wet houden. Dan kunnen zij hem veroordelen.

Jezus trapt niet in die val.
Hij praat overspel niet goed. Hij erkent wat er in de wet staat. Daar staat dat iemand gestenigd zou moeten worden. Hij erkent daarmee de behoefte van de wetgeleerden om dingen niet zomaar te laten passeren.
Het doet mij denken aan mijn opa. Toen hij hoorde dat ik ging scheiden, wachtte hij tot we samen waren en vroeg me toen: “Waarom?” Ik vertelde hem daarover en toen begreep hij het.
Jezus zegt: “Wie zelf nooit in de fout gegaan is, mag de eerste steen gooien.”

We hebben dat allemaal nodig, dat mensen ons niet afschrijven. Zouden wij dan wel een ander afschrijven?
“Heeft niemand je veroordeeld? Ik veroordeel je ook niet.”
En dan: “Ga heen en zondig niet meer.”
Dat lastige woord: zonde. Meestal is het gebruikt voor zaken op seksueel gebied, veel minder om allerlei andere dingen waarmee je een ander tekort doet of beschadigt.
Dat is eigenlijk waar het om draait: als je een vaas kapot laat vallen waaraan je gehecht ben, dan zeg je: zonde!
Zonde als relaties beschadigd raken. Ga voorzichtig met elkaar om.  Probeer de ander te geven, wat hij of zij nodig heeft. Veroordeel een ander niet, als die toch iemand pijn doet. Je weet niet wat die ander allemaal geprobeerd heeft.
Kijk niet te kritisch naar een ander. Stop de ander niet in een hokje waar deze nooit meer uit kan, waardoor je elkaar niet meer echt kunt ontmoeten. Vraag je af of het iets over jezélf zegt, als je door een ander negatief geraakt wordt. Wat maakt je zo boos of verdrietig? Wat had je graag van die ander gewild? Zeg dat maar.
Treed de ander open tegemoet. Zo leg je verbindingen, ben je mens met elkaar.

Geloofslied: Kom en volg mij op de weg

Wij gaan de tafel klaar maken en u bent in de gelegenheid om financieel bij te dragen aan onze gemeenschap.

Acclamatie bij de voorbeden: Keer u om naar ons toe
Voorbeden
In deze week tegen de eenzaamheid bidden wij voor kinderen en jongeren die anders zijn dan hun leeftijdsgenoten: die er anders uit zien, die niet goed zijn in lezen of gym, die stiller of drukker zijn dan de anderen of andere hobby’s hebben. Die daardoor niet worden uitgenodigd op verjaardagspartijtjes, aan de kant staan in de pauze of een klassenfeest.
Dat er mensen zijn die verbindingen leggen naar hun leeftijdsgenoten

Onder ons zijn er mensen die hier hun vrienden en geestverwanten hebben gevonden, maar ook mensen die minder contacten hebben of die zich ondanks contacten eenzaam voelen, omdat ze niet kunnen delen wat hen bezighoudt.
Wij bidden

Wij bidden vanwege verhoudingen die verstoord raken
Soms door een enkele opmerking, door één gebeurtenis
Maak ons open voor elkaar
dat wij luisteren naar elkaars gevoelens
rekening houden met elkaars behoeften

Wij bidden voor mensen die ooit iets hebben gedaan,
Waar anderen hen nog steeds op aankijken
Dat er mensen zijn die voor hen een nieuw begin mogelijk maken

Wij bidden voor ons land en onze wereld,
Dat meerderheden niet alleen de eigen belangen en eigen behoeften nastreven, maar ook rekening houden met minderheden;
dat leiders ons voorgaan in het openstaan
voor wie in de minderheid of zonder stem zijn.

Wij bidden voor Sulawesi, voor de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami. Dat er troost is voor de nabestaanden, hulp voor mensen die alles verloren.

Intenties:
Wij bidden voor wat geschreven staat in ons intentieboek
En voor de kleine en grote zorgen die we in de stilte voor u neerleggen
We noemen de namen van wie ons zijn voorgegaan

Zingen: Koester de namen

Tafelgebed
Wij danken u voor deze aarde
die u in onze handen hebt gelegd:
grond onder onze voeten
voedsel om van te leven
kleur en muziek,
voor mensen om mee te leven.
U bevrijdde uw volk uit het land van de angst
trok voor hen uit naar het beloofde land
herinnerde mensen er steeds weer aan
hoe het leven met elkaar goed kan zijn.
U stak mensen als David aan
om verbinding te zoeken
waar de band kapot leek.
Zo bent U onze bron van leven,
onze reisgenoot onderweg

Wij danken u voor Jezus.
Nooit leefde iemand dichter bij U
Hij maakte de bron weer zichtbaar
wakkerde de hoop aan
leefde vóór
hoe je samen mens kunt zijn.
Verbonden met God en met ons
ging Jezus door bij tegenstand
Op de avond waarop hij later gevangen werd genomen
vierde hij het feest van de bevrijding,
een viering die hoop geeft.
Hij nam het brood,
brak het en zei:
Dit is als mijn leven
gebroken en gedeeld met jullie
ook nam hij de wijn
sprak de zegen uit
en zei:
Dit is de wijn van de nieuwe wereld:
als je liefde schenkt, breng je leven.
Blijf dit doen: je brood en je leven delen,
de wijn van de toekomst drinken,
dan ben ik er bij.

Dat wij mogen leven in zijn geest
als mensen open naar de ander
dan breekt de toekomst zich baan
Om zo’n nieuwe wereld bidden wij samen
Onze Vader

Vredeswens: dat wij de ander mogen zien, zoals hij of zij is bedoeld. Wensen wij elkaar daartoe de vrede toe.
Vredeslied: Nooit hoorden wij

Delen van brood en wijn
In het delen van brood en wijn denken we aan Jezus,
aan zijn leven en sterven en dat hij nog altijd leeft onder ons.
Leef in verbondenheid met de Eeuwige,
deel je leven met wie op je weg komt.
zoals hij dat deed.
Van harte welkom aan deze tafel

Communielied: Waar staat een gedekte tafel

Dankgebed:
Wij danken u
dat wij hier samen
het geheim van het leven mogen ervaren:
dat U ons omgeeft,
waar wij ook zijn,
dat u voor ons bereikbaar bent, aanspreekbaar,
dat U ons opent voor elkaar

Mededelingen en bloemetje

Slotgedachte:
Het was weer echt een intensieve septembermaand: We vieren vredesweek, oefenden ons in verbindend communiceren, stonden stil bij de eenzaamheid van anderen of onszelf. Wij waren vanwege Alzheimerdag bij een middag over hoe je op een betere manier kunt omgaan met dementie.
Allemaal gelegenheden om liefdevol te kijken en te luisteren naar de ander en onszelf.
Dat wij die liefde met ons mee mogen dragen,
daartoe
Zegene ons de Eeuwige
en behoede ons voor een te snel oordeel over anderen
en van een te snel oordeel van anderen over ons
dat wij mogen leven in het licht van de Eeuwige
met anderen om ons heen
en daarin vrede mogen vinden

Slotlied: Komen ooit voeten gevleugeld

 

Generaties voor vrede – Vredesviering

Zondag 23 september 2018
Oecumenische viering San Salvator gemeenschap en Protestantse gemeenschap ‘s-Hertogenbosch
Thema: Generaties voor vrede.
Voorgangers: Franneke Hoeks en Ruud Stiemer
Muzikale medewerking: Melodiek o.l.v. Hans Waegemakers

 

VOORBEREIDING
Welkomstwoord (door de ouderling van dienst)
Stilte voor persoonlijk gebed
Aanvangslied: Lied 601 – ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’

Drempelgebed
Eeuwige God, al zolang bent U met ons onderweg. Vandaag staan wij hier op de drempel van Uw Huis en aarzelen om binnen te gaan. Uw vrede is zover te zoeken. Duisternis heerst op grote plekken. Mensen staan op tegen elkaar. Uw Schepping zucht en steunt. Ook persoonlijke zorgen en twijfels dragen wij met ons mee. Wij vragen U: wijs ons vandaag opnieuw Uw Weg van Vrede. Zet ons in beweging
naar U en elkaar toe. Wees aanwezig in ons zingen en bidden in uw Woord en in de stilte in het breken en delen, in het geven en ontvangen. Beziel ons met Uw Geest, Licht voor deze Viering, Adem voor Onderweg, Bron van ons Verlangen. Door Jezus Christus, onze Heer.AMEN Lees meer →

GASTVRIJHEID

THEMA: GASTVRIJHEID

DATUM: 16 september 2018

Voorganger: Ard Nieuwenbroek

koor: Melodiek

 

OPENINGSLIED: Vrede voor jou, hierheen gekomen
WELKOM
Hartelijk welkom iedereen op deze mooie zondag. Vandaag is het Kerkproeverij. Welkom voor jou die vandaag in dat kader voor het eerst onze gast bent. Fijn dat je er bent. Ik hoop dat je vanmorgen iets kunt proeven van hoe we hier ieder weekend het leven vieren. En natuurlijk ook welkom aanonze vaste bezoekers. Hier ook gekomen om het leven te vieren en inspiratie en energie te ontvangen om dat leven te vieren. Vandaag is er ook Kinderkerk. Aan het eind van de viering komen de kinderen bij ons, om te delen wat ze in de Kinderkerk over gastvrijheid hebben gehoord. Natuurlijk komen ze weer bij ons, want zeker kinderen hebben recht op gastvrijheid, ook hier.
Het thema vandaag is ‘Gastvrijheid’. Natuurlijk niet zo’n vreemd thema rond een Kerkproeverij. Geinspireerd door het verhaal van Zacheüs zoeken we naar de ware betekenis van gastvrijheid. Zowel vanuit het perspectief van de gastvrouw en gastheer, maar ook vanuit het perspectief van zelf gast-zijn.  Laten we vanmorgen een goede start maken door eerst samen in de stilte contact zoeken met de bron van leven.
Lees meer →

Waarom ik? Waarom wij?

 

 

Datum: 8/9 september 2018

Voorganger: John Parker en Corrie Dansen (zaterdag)

Koor: Zondag mmv Melodiek.

 

 

Lees meer →

Liefde is om te delen

THEMA: Liefde is om te delen
DATUM: 2 september 2018
Voorganger: Ard Nieuwenbroek
Lectoren: Yasmin Verschure en Marleen Postma

OPENINGSLIED: Uit vuur en ijzer

WELKOM
Welkom iedereen vandaag in deze viering.  Hoe je hier ook vanmorgen binnenkomt. Als vreemdeling, misschien zelfs vluchteling, voor wat dan ook. Of als ‘oude bekende’ , terug op de bekende plek waar je wellicht zo vaak inspiratie, rust en moed hebt mogen ontvangen. Vandaag is het een beetje een andere viering. Te gast is Yasmin Verschure, ik zal haar zo voorstellen. In plaats van de klassieke overweging voeren Yasmin en ikzelf een korte dialoog over het thema. Een tweegesprek, zonder dat we vooraf de vragen hebben vastgelegd. Best een beetje spannend. Het thema vandaag is ‘ Liefde is om te delen’. We verkennen en verdiepen deze uitnodigende woorden en kijken naar voorbeelden. Zoals de ervaringen van Yasmin in vluchtelingenkampen op de Grieks eilanden. Maar laten we eerst de stilte zoeken. Om ons leeg te kunnen maken en ons te verbinden met de Eeuwige, die ook vanmorgen midden onder ons aanwezig is..

GEBED
Eeuwige, levende, jij hebt ons jouw zoon gegeven, om onze reisgenoot te zijn op onze tocht in deze wereld.
Geef ons de kracht te dragen wat er op onze weg komt. Breek de weerstand in ons hart, zodat wij open en ontvankelijk kunnen zijn voor jouw woord, dat ons roept. Neem ons bij de hand en leid ons voort op de weg die wij willen gaan. Doordring ons van jouw liefde voor mensen, zodat begrip en goedheid het winnen van het kwade, vooroordeel en misverstand.

LIED    Een schoot van ontferming

INLEIDING OP HET THEMA

Vandaag gaat Yasmin Verschure mede voor in deze viering. Voor wie haar nog niet kent: Yasmin liet in het verre verleden onder andere haar sporen na in het vrouwenwerk. Ze werd een van de eerste reikimeesters en zwierf de wereld rond. Stapte vervolgens in vrede uit de reikibeweging en gaf wereldwijd workshops innerlijke groei en ging meer en meer de weg van de eenvoud. Verbleef vijf winters in Kenia en heeft nu haar passie verlegd naar migranten. Mooi verwoord in twee van haar kernzinnen:

‘ Mijn kracht ligt niet langer in het doen maar in het zijn’
en
‘ Er is geen ik, er is geen jij, er is alleen één groot wij..’

Het thema van vanmorgen is ‘ Liefde is om te delen’. Voor mij wordt dat erg zichtbaar in het volgende filmpje, waarin we zien hoe vluchtelingenkinderen afscheid nemen van Yasmin. Ze heeft daar veel liefde gegeven en wat je ziet is hoeveel liefde ze terugkrijgt op een wel heel zuivere manier door kinderen uit dat vluchtelingenkamp. Liefde is om te delen betekent dus eigenlijk dat als je liefde geeft je een grote kans maakt dat je ook liefde terugontvangt. Een cirkel van liefde. Laten we kijken naar dit filmpje.

FILMPJE

De lezingen van vanochtend gaan over de liefde. Maria Claessens en Yasmin Verschure vertolken ieder een lezing.

1e LEZING

Waar het God om gaat is liefhebben met de daad, dat wij uit zijn op het goede voor de ander, wie dat ook is, concreet om ons heen. Zo heeft Hij ons liefgehad in zijn Zoon. Vrome praat zonder daad  heeft geen enkele waarde. Liefde die in woorden blijft steken ís geen liefde. Maar dat is niet alles. Je kunt je tenslotte ook voor je geloof van alles ontzeggen of je er grote inspanningen voor getroosten. Bidden, bijbel lezen, stille tijd, veel geld in de collecte, vasten, soberheid, veel geld geven aan vérre naasten die je nooit tegenspreken, en bovendien toch arm zijn. Maar intussen langs de mensen heen leven die direct naast je in de kerk zitten, in de straat wonen, ja zelfs in je eigen huis wonen. Wie zijn broeder haat, zegt Johannes dan, kàn God niet liefhebben. En die broeder of zuster is vlakbij. Concreet wordt liefde dichtbij. En als ze daar niet concreet wordt is het niet de liefde waar het Gód om gaat. In het koninkrijk van God heeft dit geen enkele waarde. Echte liefde moet je kunnen omkeren: liefde voor God bewijst zich in liefde tot de mensen direct om je heen, en andersom.

Wim van der Schee

LIED: Boom je stam

2e LEZING.

Korinthiërs 13, 1-7

Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelfs al laat de heilige Geest je alle talen van de wereld spreken, en ook nog de taal van de engelen. Als je geen liefde hebt voor anderen, beteken je niets. Zelfs al laat God je zijn boodschap bekendmaken en krijg je van hem al zijn geheime kennis. En zelfs al heb je zo’n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen. Als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet, zinloos. Zelfs al verkoop je je bezit, en geef je het geld aan de armen. Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander. Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak nemen. Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad. Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden.

LIED: Keer u om naar ons toe

OVERWEGING
Korte dialoog over ‘ Liefde is om te delen’ tussen Yasmin Verschure en Ard Nieuwenbroek

GELOOFSLIED: Wie mag te gast zijn?

KLAARMAKEN VAN DE TAFEL /COLLECTE

VOORBEDEN

Eeuwige, geef ons jouw vrede zodat we ons in liefde durven te verbinden met anderen. Bekenden en onbekenden. Vertrouwde en onvertrouwde mensen. In jouw naam vallen dan de verschillen weg en vinden we elkaar.

Eeuwige, vanuit liefde leren zien is ook jouw uitdaging aan ons. Geef ons warmte en vertrouwen om ons hart te vullen met jouw liefdevolle energie die gesloten wegen opent. Liefdesenergie die ons tot werkelijk levende mensen maakt.
Eeuwige, wij bidden voor jouw wereld, waarin honger, geweld, rechteloosheid aan de orde van de dag zijn. Waarin wij in onze rijkdom en vrede vaak vergeten hoe gelukkig wij zijn. Behoed ons voor hoogmoed, voor gemakzucht. Opdat we mensen zijn die onze handen blijven uitstrekken in onze verantwoordelijkheden voor anderen.

Eeuwige, ook vanochtend bidden we voor de miljoenen vluchtelingen. In Moria en zovele andere plaatsen op deze wereld. Geef ons durf om ons met hart en ziel open te durven stellen voor de ander, voor het onbekende in de vluchteling. Opdat we daarin jouw liefde aan kunnen raken.

Eeuwige, in het delen van de liefde in de wereld komen we onszelf soms tegen. Angst, achterdocht en ratio leggen dan een stuwdam in de levensrivier. Adem ons met jouw goddelijk vertrouwen in het leven en de liefde. Opdat we vol goede moed en vanuit jouw naam de liefde delen, in wederkerigheid met anderen.

Alomzijnde, ook bidden we voor de intenties zoals geschreven in ons boek.  We gedenken vandaag ook onze lieve overledenen. In het bijzonder noemen we…. Wees hen nabij opdat vrede hun deel is.

ACCLAMATIE: Gij die Uw naam
Voor Uw aangezicht

TAFELGEBED

Gezegend jij, bron van hoop die vrijheid schept, die warmte geeft, die voelbaar in ons midden er wil zijn voor elke kleine en grote mens. Gezegend jij, bron van leven, die ruimte schept, die liefde geeft, die als een kracht in ons, ons doet opstaan voor vrede en gerechtigheid. Gezegend jij, bron van moed, die kansen schept, die toekomst geeft, die ogen opent om te zien wat ons in de wereld te doen staat, de liefde delend op een aarde van menswaardigheid. Gezegend jij, tot ons gekomen in Jezus van Nazareth, belichaming van hoop, leven en toekomst, die jouw woorden sprak, die jouw daden deed, om licht te zijn, om liefde te zijn, om mens te zijn, om God te zijn, om goed te zijn, voor elke mens. Gezegend jij, die ons uitnodigt om de liefde in deze wereld te delen, met onszelf, de nabije en de verre ander.

Hij gaf zijn liefde tot het uiterste toe. Op de avond  voor zijn sterven, nam hij brood in zijn handen, sprak een dankgebed, brak het, gaf het aan zijn vrienden en zei: ontvang en eet dit brood, als teken van mijn leven, gebroken en gedeeld, ter wille van jou.

Ook nam hij de beker liet hem rondgaan en zei: neemt deze beker en drinkt er uit samen aan dezelfde tafel. Zo zal er vrede komen in de wereld. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Zo willen wij leven, in zijn geest, zodat er een liefdevolle lente komt voor iedereen, een wereld vol hoop,
vertrouwen en medemenselijkheid. Zo willen we op pad gaan, zoekend en tastend naar het leven. Zo willen wij zingen en bidden, als broers en zussen van elkaar, de woorden die Jezus  ons gegeven heeft:

ONZE VADER , gezongen

VREDESWENS

VREDESLIED : Liefde, dal van liefde

BREKEN EN DELEN:

Lied: Tebe poem

AFSLUITEND GEBED AAN TAFEL

SLOTGEDACHTE

Liefhebben is …
Liefhebben is moeilijk.
Liefhebben begint met verwondering,
de wonderen van liefde om je heen leren zien:
de warme zorg die mensen besteden aan zieken en bejaarden, het geduld en de tederheid van ouders voor hun kinderen, eerlijk en oprecht zijn, het vergeven en vergeten.
Liefhebben is wanhoop weigeren,
niet meehuilen met de wolven in het bos, wel geloven in de toekomst van onze aarde,
Wel blijven zeggen en zingen, dat liefde het fundament is voor een nieuwe wereld. Liefhebben is tevreden zijn met het kleine begin, geloven in het mosterdzaadje, de druppel op de gloeiende plaat, beginnen waar je leeft, breken en delen met wie je naaste is.  Dichtbij en veraf.

ZEGEN EN WEGZENDING

Eeuwige,
Jij hebt ons uitgezonden in de wereld.
Zegen ons om een levende getuige te zijn van jouw liefde
Zegen onze ogen om scherp te zien wat mensen beweegt, bemoedigt of benauwt

Zegen onze oren om woorden op te vangen van hoop, kracht en uithoudingsvermogen
Zegen onze lippen om te spreken voor de mensen zonder stem

Daarvoor vragen we jouw zegen, in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Rommie Nauta

SLOTLIED: Op mijn levenslange reizen

Niet te geloven

OPENINGSLIED Za| Zo dit huis is een huis
25 en 26 augustus 2018
Voorganger: Franneke Hoeks
Zondag: koor Melodiek o.l.v. Hans Waegemakers
Muzikale ondersteuning: Coby Wagenaars

WELKOM
Wat fijn om u, om jullie allemaal te mogen begroeten. Of je hier nu iedere week zit, af en toe aan komt waaien of hier misschien voor het eerst bent fijn dat u, dat jij of jullie dit uur met ons willen doorbrengen. Afgelopen maandag zijn de scholen hier weer begonnen en is de zomervakantie officieel voorbij. Het is nog steeds lekker weer en wie weet gaat u nog op vakantie, maar toch is het gewone leven is weer begonnen. Wij merken dat hier doordat onze koren er weer zijn. Vandaag Melodiek en volgende week is de Cantorij er weer. Fijn dat jullie er weer zijn om met ons te zingen.
Regelmatig naar de kerk gaan heeft iets wonderlijks en velen iets onbegrijpelijks. We trekken naar een bekende plek, ontmoeten daar nagenoeg dezelfde mensen, luisteren naar verhalen die van generatie op generatie werden doorgegeven en maken deel uit van vertrouwde rituelen. Niks nieuws onder de zon, zo lijkt het. De vanzelfsprekendheid die iets in zich draagt wat niet te begrijpen is. Daar zal deze viering over gaan.
Voordat we gaan luisteren naar de verhalen van vandaag, zoeken we samen de stilte op. Het rumoer van alle dag verstomd hier even. In de stilte maken we ruimte voor het onbegrijpelijke.
Lees meer →

Meer dan alleen maar bestaan

 

SAN SALVATORGEMEENSCHAP

Datum: Zondag, 19 augustus 2018

Voorganger: Gepke Kerssen

 

Cantor:  Gerard van de Weijer
Pianist: Joost Broekhoven

Openingslied: De vreugde voert ons naar dit huis.
Lees meer →