Vieringen

Een loflied

Voorganger: Wilton Desmense

Lectoren: Frans Langemeijer en Albrecht Beeftink

Muzikale begeleiding: Melodiek

Lees meer →

Geroepen?

SAN SALVATORGEMEENSCHAP | 22 januari 2023

Voorganger Franneke Hoeks | Lectoren Liesbeth van Leijen & Maria Claessens
Cantor  Wilton Desmense |  Pianist Joost Boekhoven | Fluit Maria Werner

Openingslied Dit huis is een huis

Welkom
Welkom zoekers, zieners, zwijgers, bidders, zangers en zeggers, naar hier gekomen voor inspiratie, rust, geloof of wat u dit uur ook maar hoopt te vinden hier.  Ik hoop dat we straks allemaal met iets waardevols naar huis gaan. Klanken van een lied, een woord of een mooie ontmoeting.
Vorige week een viering met veel stilte. Dat zijn we niet zo gewend he. Dat het nog stil is, echt stil. Vandaag zetten we onze oren ook open. Niet specifiek om de stilte te begroeten, maar om te luisteren naar de roep van de Eeuwige, die stem die in ieder van ons klinkt en die ons oproept het goede te doen.
Afgelopen week was het bidweek voor de eenheid van christenen. Het thema van dit jaar is doe goed, zoek recht. Dat klinkt als een mooie oproep om gehoor aan te geven. We nemen dit motto, dat prima past bij de San Salvator mee in onze viering en gaan op zoek naar hoe wij ons geroepen voelen.
We luisteren naar twee verhalen die vandaag worden gelezen door Liesbeth van Leijen en Maria Claessens.  Als eerste klinken hier woorden uit het boek Jesaja.  Daarin is de dienaar van God aan het woord. Hij (of zij) vertelt over zijn (of haar) opdracht; redder van mensen zijn.  In het evangelie verhaal  horen we hoe Jezus oproept tot licht leven en zijn eerste leerlingen roept.  Ik zal je leren mensen vangen! Vissers geven gehoor aan die roep. Welke roept klinkt er in ons? Waartoe voel jij je geroepen. Laten we ruimte maken in ons binnenste. We zoeken de stilte om in die stilte  plaats te maken voor de stem van de Eeuwige.

Stilte

GEBED
Zonder ingevulde woorden richten we ons
tot u, God, Onnoembare, Eeuwige.
Laat ons dit uur proeven van wijsheid
die deel is van wat gij bent.
Maak ons tot mensen
die uw weg durven gaan
en steeds het goede leven voor allen
waar proberen te maken.
Heradem ons.
Herschep ons.
Doe ons leven.
Acclamatie Herschep ons hart

1E LEZING Jesaja 49,1-7  BGT
Gods dienaar zegt: ‘Luister goed, volken van de wereld. Luister naar mij, mensen uit verre streken! De Eeuwige had mij al uitgekozen toen ik nog niet eens geboren was. Hij had mijn naam al genoemd voordat ik uit de buik van mijn moeder kwam. Hij beschermde mij, bij hem was ik veilig. Hij leerde me om als profeet te spreken. Hij maakte mijn woorden zo scherp als een zwaard, zo scherp als de punt van een pijl. Maar eerst hield hij me nog veilig bij zich.
De Eeuwige heeft tegen mij gezegd dat ik zijn dienaar ben. Hij zei: ‘Jij zult de wereld laten zien hoe machtig ik ben.’ Ik zei: ‘Ik heb al zo veel gedaan, maar het heeft niets geholpen. Mijn werk is helemaal voor niets geweest. Ik heb geen kracht meer over. Maar u zult mij helpen om uw plannen uit te voeren, Eeuwige. En u zult mijn werk belonen.’
Toen zei de Eeuwige tegen mij: ‘Jij bent mijn dienaar. Dat was je al toen je nog in de buik van je moeder zat. En dit is je opdracht: jij moet mijn volk bij me terugbrengen, jij moet het volk weer bij elkaar brengen. Ik zal je kracht geven en ik zal je beschermen. Ja, jij moet de stammen van Israël weer bij elkaar brengen. En je moet de Israëlieten die in andere landen zijn, terughalen. Maar dat is niet genoeg, dat is niet je enige opdracht. Nee, ik heb je uitgekozen om een redder te zijn voor alle volken. Met jouw hulp zal ik alle mensen op aarde bevrijden.’’

Lied Een schoot van ontferming

2E LEZING Matteüs 4,12-22 BGT
Johannes de Doper werd gevangengenomen. Toen Jezus dat hoorde, ging hij terug naar Galilea. Hij ging niet terug naar Nazaret, maar hij ging wonen in Kafarnaüm. Die stad lag bij het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Dat moest zo gebeuren, want de profeet Jesaja had gezegd: «Luister, gebied van Zebulon en Naftali, tussen de Jordaan en de zee! Luister, Galilea, land van de ongelovigen! Het volk leeft nu nog in het donker, maar het zal een stralend licht zien. De mensen leven nu nog in het land van schaduw en dood, maar ze zullen leven in het licht.»
Vanaf dat moment begon Jezus het goede nieuws te vertellen aan de mensen. Hij zei: ‘Dit is het moment om je leven te veranderen, want Gods nieuwe wereld is dichtbij.’
Op een dag liep Jezus langs het Meer van Galilea. Daar zag hij twee broers: Simon, die ook wel Petrus genoemd wordt, en Andreas. Het waren vissers. Ze gooiden hun netten uit in het water. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, ga met mij mee. Ik zal jullie leren om mensen te vangen in plaats van vissen.’ Meteen lieten ze hun netten liggen, en ze gingen met Jezus mee.
Een eindje verder zag Jezus twee andere broers: Jakobus en Johannes. Hun vader heette Zebedeüs. Ze zaten in hun boot netten te repareren, samen met hun vader. Toen Jezus de twee broers riep, gingen ze meteen met hem mee. Ze lieten hun vader in de boot achter.

Acclamatie Het woord dat ik jou geef 

OVERWEGING
Waartoe voel jij je geroepen? Echt geroepen? Waarvoor laat jij alles uit je handen vallen? Wanneer geef jij gehoor aan een stem die zegt ik heb je nodig? Als onze naaste, geliefde, kind, vriend of vriendin ons nodig heeft, echt nodig heeft, dan mag ik hopen dat we gehoor geven aan de roep om hulp. Dan we dan doen wat nodig is. Maar als die roep komt van een vreemde? Van iets of iemand buiten onze vertrouwde kring? Komen we dan ook in beweging?
De oudtestamentische tekst uit Jesaja is voor het christendom een belangrijke tekst. Ik wil hier even de context van deze woorden schetsen.  De woorden die we hoorden zijn geschreven ongeveer 550 jaar voor christus.  De mensen uit die periode waren getuige geweest van de val van Juda en Jerusalem. Het joodse volk was in ballingschap. De schrijver richt zich tot deze groep mensen die twijfelt of ze nog Gods volk zijn. Lees deze woorden maar als een stevige bemoediging.  Gods dienaar is aan het woord.  Hij/zij schreeuwt bijna van de daken dat er hoop is. Niet alleen voor de mensen die tot het joodse volk behoren, maar voor iedereen, voor de hele wereld. Donker wordt licht!
Wie is die dienaar? Vanuit de christelijke traditie heeft die dienaar met terugwerkende kracht de naam Jezus gekregen.  Of we daarmee recht doen aan de joodse traditie, daar kunnen we misschien wel een vraagteken bij stellen.  Voor de vroege Jezus beweging wat het nodig om zich te bewijzen en teksten uit oude geschriften werden ‘gebruikt’ om zich te bewijzen en om diepere betekenis te geven aan de verhalen van de rabbi waar de eerste christenen zo vol van waren.
Als we die dienaar even van de naam Jezus losweken: hoe kunnen we die tekst dan lezen? Ik ga een beetje vrij filosoferen. De dienaar is al in de moederschoot gekend en wordt door JHWH gedragen en gedreven. Volgens mij gaat het over gewone mensen. In de Joodse geschiedenis is een het bekend thema, dienaren – dienaressen die bij uitstek het verhaal van God zichtbaar maken.  Geroepen worden om licht te brengen en aan die oproep gehoor geven, vaak tegen beter weten in.
We maken de stap naar de Jezus verhalen. Vandaag hoorden we dat Jezus niet naar zijn geboortedorp terugkeert, maar zich elders vestigt.  De gevangenneming van zijn neef Johannes lijkt hem daartoe aan te zetten. Misschien was hij bang, wat ik me goed voor kan stellen. Je hoort in deze Mattheus tekst goed hoe de evangelist een brug slaat naar beelden en woorden van de joodse profeet Jesaja.  Op deze manier zoeken de eerste christenen naar betekenis in de verhalen van Jezus.
Daar, in Kafarnaum, begint Jezus te vertellen over het goede nieuws. Een timmermanszoon, die gehoor heeft aan de stem van de Eeuwige.: brengt licht en leven bij de mensen. Laat hen zien wat goed leven is!  Leef het voor! Dat deed hij op een zodanige manier dat wij hier anno 2023 bij elkaar komen om ons te laten inspireren door zijn manier van leven.
Jezus lijkt te beseffen dat hij nooit alleen het tij kan keren. Hij heeft mensen nodig, mensen die met hem op weg willen gaan.  Simon/Petrus en Andreas zijn de eerste die geroepen worden. Zij geven gehoor aan de roep, kom ik zal jullie leren hoe je mensen moet vangen, hoe je vissers van mensen wordt. Het moet deze twee mannen diep geraakt hebben dat zij hun vertrouwde bestaan achter zich lieten en dat onbekende pad insloegen. Respect! Ik weet niet of ik het zou doen. Misschien ben ik – ik denk dat velen dat herkennen- te veel verstikt in netten van mijn eigen leven. Baan, familie, inkomen, huis, vul maar aan. Ik mag jullie voorganger zijn dus je mag bij mij roeping veronderstellen. Die is er zeker, maar zo rigoureus als deze Simon/Petrus en Andreus… dat durf ik niet, vaak niet.
Ik kan met bewondering en respect kijken naar mensen als Greta Tunberg die gehoor geven aan de schreeuw van de aarde. Ik zou willen dat ik dat ook kon of durfde: alles uit mijn handen laten vallen om gehoor te geven aan wat mij roept: zorg voor de aarde, aandacht voor diversiteit, armoede, anders kerk-zijn.
Als klein meisje wilde ik graag priester worden. We speelden kerkje en deelden ranja en snoeppapier. Ik ben bij hier bij de San Salvator best goed op mijn bestemming aangekomen. Een gemeenschap van mensen die geloven in mensen, die geloven in schoonheid, die geloven in samen, die geloven in inspiratie, die geloven in …. Ach dat klinkt ook weer zo verheven. Geloven is voor mij ook niet zeker weten en die twijfel durven omarmen en vertrouwen hoe dan ook. Vertrouwen in licht, in levenskansen, in iets wat ons draagt. Dat kan ik niet alleen. Om dat uit te houden heb ik anderen nodig, hebben we elkaar nodig. Waar zou jij alles voor uit je handen laten vallen?  Wat is jouw roeping? Als wij nu allemaal diep in onszelf te rade gaan welke roep leeft er dan in jou?

Geloofslied Kom en volg mij op de weg.

KLAARZETTEN VAN BROOD EN WIJN  – instrumentale muziek
COLLECTE

VOORBEDE
Goede God, wij bidden om verbinding daar waar verdeeldheid heerst  in het politieke landschap en in eigen kring. Dat ons geloof en het geloof van anderen niet verwordt tot teen splijtzwam is maar juist aanzet tot samenhang.
Jij die onze gedachten raakt

Goede God, wij bidden voor mensen die zijn uitgeblust door de zwaarte van het leven. Dat jouw geest hen hernieuwde levenskracht geeft en ons mensen laat zijn die er voor anderen kunnen zijn.
Jij die onze gedachten raadt.
Goede God, laat ons bidden voor ons eigen binnenste,
dat wij blijven vertrouwen op jouw droom van het goede leven voor allen.
Dat we ons hart laten spreken en ons verstand gebruiken
bij het realiseren van dit visioen op deze aarde.
Jij die onze gedachten raadt.
Wij bidden hier voor datgene wat geschreven staat in dit intentieboek. De grote en de kleine zaken die ons bezighouden.  Rondom deze tafel weten we ons verbonden met mensen voorbij de grenzen van dit leven. We herdenken onze dierbare overledenen.
Jij die onze gedachten raadt

TAFELGEBED
Gezegend Jij,
die onze oren opent,
ons laat luisteren
naar de mensen:
hun plezier en hun noodkreet
naar de aarde:
haar klanken en haar zuchten

Gezegend Jij,
die onze monden opent,
ons laat spreken
woorden van vergeving,
ons laat zingen
tonen van vrede
ons laat proeven
geluk van leven
             
Gezegend Jij,
die onze ogen opent
ons laat zien
ongerechtigheid en lijden,
opstand en hulpvaardigheid,
ons licht geeft
en inzicht
hoe kwetsbaar
de schepping is.

Gezegend Jij,
die onze handen opent,
ons laat voelen
warmte en mildheid,
afstand en verharding,
ons laat geven,
goedheid en nabijheid,
ons laat ontvangen,
mensen van goede wil

Gezegend Jij,
die onze harten opent
ons laat raken door
eenvoud en broosheid,
vriendschap en liefde
ons aanspreekt door
Jezus, kind van jou
mens onder mensen,
en ons voorging,
met de hemel op weg,
opdat niemand verloren zou gaan.

In de avond voor zijn sterven,
nam hij brood in zijn handen,
sprak zijn dank uit naar Jou,
brak het en deelde het aan zijn vrienden
met de woorden:
dit is mijn leven,
gebroken voor jullie,
deel en eet dit met elkaar,
telkens opnieuw,
breng zo de hemel
bij de mensen.

Zo nam hij ook de wijn,
gaf die door en zei daarbij:
dit is mijn liefde,
tot vreugde van iedereen,
drink samen uit deze beker,
als vrienden aan èèn tafel.
Blijf dit doen,
als levende herinnering aan mij.

Zo willen wij op weg gaan,
in zijn Geest,
zo willen wij bidden,
met woorden die Hij ons gegeven heeft.

ONZE VADER
VREDESWENS
VREDESLIED   Zuster broeder vrede voor jou  3x
BROOD EN WIJN
LIED eet en drink van brood en wijn

GEBED
Dank voor dit gebaar van breken en delen.
Een klein gebaar dat zorgt voor verbinding
tussen mensen, verder dan tijd en plaats.
Een groot gebaar dat staat
voor de verbinding met jou, barmhartige God.
In dit gebaar spreekt ons verlangen
gehoor te geven aan de stem die ons roept
jouw stem, de roep van Jezus
dat dit brood en deze wij ons mag
helpen woorden waar te maken.

MEDEDELINGEN

SLOTGEDACHTE
Geef nooit op.
Wat er ook aan de hand is,
geef nooit op.
Ontwikkel je hart.
Er wordt te veel energie besteed
aan het ontwikkelen van het verstand in plaats van aan ons hart
Wees meelevend,
niet alleen voor je vrienden, maar voor iedereen.
Wees mededogend.
Werk aan vrede in je land en in de wereld.
En nogmaals zeg ik: geef nooit op.
Wat er ook gebeurt, wat er ook aan de hand is om je heen:
geef nooit op.
Dalai Lama

ZEGENWENS
Gezegend je oren
dat zij de stem mogen horen
die je de weg wijst naar de toekomst
Gezegend je ogen
dat zij in ieder mens
het verhaal van God met mensen mogen zien
Gezegend je handen
dat zij liefde mogen ontvangen en doorgeven
Laat ons zo gaan van hier
als mensen van de weg
als mensen die gaan in de naam van de Eeuwige
Die noemen, vader/moeder, zoon en heilige geest.

SLOTLIED Zolang wij ademhalen

 

 

 

Stilte

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
DATUM  15 januari 2023 |  Theo Hofland – THEMAVIERING
lector Annette Beelen

Stilte is de zendtijd van de Heilige Geest
Melodiek o.l.v. Marcel van der Maeden | Piano Coby Wagemans | Fluit Maria Werner

Openingslied: Stilte nu….

Welkom

Een viering over de Stilte, wat een paradox. Immers bij het eerste woord dat ik uitsprak was de stilte verdwenen. Maar één uur alleen maar stil zijn is in onze cultuur onmogelijk. Eén minuut stilte vinden sommigen al lang. Let er maar eens op als er om 1 minuut stilte gevraagd wordt. Dus als we het over de stilte hebben, kunnen we niet zonder woorden. Woorden die iets zeggen over  de stilte, om beter te begrijpen. Of over woorden in  de stilte? Of stilte in de woorden. Of voor ons als gelovigen, het Woord met een hoofdletter….in de stilte? Hoeveel stilte is er in ons bidden? U weet wel dat moment van gevoelsmatig eenrichtingsverkeer. Waarbij we ons gerust mogen afvragen of we tijdens het bidden, die overvloed aan woorden, überhaupt wel horen of God iets tegen ons zegt? Of hoort  Hij/Zij alleen ons? Laten we de stilte wel eens vullen met Zijn woorden? Is stil zijn niet eerder luisteren naar God, zoals Elia en Jezus dat vandaag doen in de lezingen?

Laten we ons vandaag plaatsen in de ruimte en stilte van God en luisteren naar de kracht van zijn zachte bries, naar de mogelijkheden van Zijn Woord. Voor die nieuwe mens, die we hier iedere week zoeken, die nieuwe mens die wil opstaan en ik wil zijn. Stilte nu… zodat wij in de ruimte van de Eeuwige mogen komen en de Eeuwige in ons.  Hem of haar die we mogen noemen Vader/ Moeder, Zoon en Heilige Geest.

Stilte

Gebed

Gij Eeuwige, moeder, vader, kind in ons. Vandaag proberen wij ons in stilte tot u te wenden. Willen we proberen de woorden, de gedachten die altijd aanwezig zijn in ons hoofd, stil te zetten. Kijk naar ons vandaag en neem ons aan zoals wij zijn in ons vallen en opstaan. Beziel ons in uw stilte, zodat wij onszelf ontdekken en leven zoals wij bedoeld zijn. Amen

 Lied: Neem mij aan zoals ik ben

Stilte

 We lezen uit het boek Koningen

De Heer zei tegen Elia: ‘Kom naar buiten, ga op de berg staan om mij te ontmoeten.’ Toen kwam de Heer voorbij. Het begon met een zware storm. Het waaide zo hard dat de berg begon te schudden en de rotsen open scheurden. Maar de Heer was niet in de storm. Na de storm kwam er een aardbeving. Maar daarin was de Heer ook niet. Na de aardbeving kwam er een vuur, maar de Heer was ook niet in het vuur. Na het vuur klonk er alleen het zachte suizen van de stilte. Toen Elia dat hoorde, deed hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij liep naar buiten en ging voor de opening van de grot staan. Daar hoorde hij een stem die zei: ‘Waarom ben je hier, Elia?’

Lied: Gij zijt de lucht om mij heen

Lezing uit verschillende Evangeliën

In die tijd bracht de Geest Jezus naar de woestijn. Daar zou de duivel proberen om Jezus te laten zondigen. Veertig dagen en nachten was Jezus alleen in de woestijn zonder iets te eten. Kort daarna ging Jezus naar een berg om tot God te bidden. Hij bleef er de hele nacht. Toen Jezus hoorde wat er gebeurd was, vertrok hij. Hij ging met de boot naar een stille plek om alleen te zijn. Ze wilden hem meenemen om hem koning te maken. Jezus wist dat, en daarom liep hij weg. Hij ging de berg weer op, alleen. Overdag gaf Jezus uitleg over God in de tempel. En ’s nachts sliep hij alleen buiten de stad, op de Olijfberg.

Lied: Dit ene weten wij

Overweging
‘Toen Elia dat hoorde, deed hij zijn mantel voor zijn gezicht’. Een simpel gebaar maar met diepe betekenis. In het Jodendom is het een teken van nederigheid en aanbidding voor God. Elia verwacht en ik denk ook wij in ons aloude beeld van de Almachtige God, dat God wel aanwezig zal zijn in de wind, de aardbeving of het vuur. Maar juist daarin is God niet te vinden. Pas, als je oren hebt om te horen, verschijnt hij in de zachte bries daarna, in de fluistering. Dit is geen God die zich laat vinden in kracht en geweld. Een God die misbruikt wordt in de zegening van kanonnen die mensen aan flarden schieten. Maar in de zachte stilte. Elia gaat als een verslagen man naar de berg Horeb zo staat te lezen, klaar om de handdoek in de ring te gooien. Maar dan gebeurt er iets wonderbaarlijks in die stilte. Hij hoort de fluistering van Gods Geest, krijgt de Geest zowel letterlijk als figuurlijk en wordt een nieuwe mens door de kracht die hij ontvangt. Kracht die hem in staat stelt om datgene te doen wat God van hem vraagt. Als nieuw daalt hij de berg af en vanaf dat moment wist hij welke richting hij moest gaan.
Datzelfde zien we ook in in de fragmenten uit de evangeliën die we vandaag hoorden. Momenten uit Jezus’ leven wanneer Hij een belangrijke beslissing moet nemen of voor een belangrijke opdracht staat. Fragmenten die horen bij het begin van zijn missie in de woestijn, voordat hij zijn 12 leerlingen gaat kiezen, voor het voeden van een grote menigte, in de hof van Getsemane voordat hij gekruisigd wordt. Op deze momenten heeft Jezus de behoefte om zich terug te trekken in de stilte en net zoals Elia krijgt hij de Geest, krijgt hij nieuwe energie om datgene te doen, wat gedaan moet worden, hoe moeilijk dat ook is. Het zouden inspirerende verhalen moeten zijn en de Bijbel laat in dat opzicht wel degelijk zien wat er in de stilte te vinden is. Desalniettemin heb ik al vaak gehoord: ‘Ik bid niet meer want God zegt toch nooit iets terug’. Waarop ik dan meestal antwoord: ‘Heb je wel geluisterd?’

Vreemd is het dat als we bidden, we dat doen met gesloten ogen, gevouwen handen en gesloten oren, want die hebben we niet nodig als we alleen maar praten. Raar, want we willen wél ontvangen. Maar dat wordt moeilijk als je gesloten bent. Ontvangen vereist een open houding. Luisteren is open staan voor. De handen, de oren open en ja, wel met gesloten ogen anders komen er teveel prikkels binnen. Het is een ontvangende houding. Plaats jezelf maar eens in de stilte van je binnenste. Dat zal niet makkelijk zijn met ons hoofd altijd vol gedachten en wellicht moet je je gehoorapparaat wat fijn tunen, letterlijk en figuurlijk.
En hoe ervaren wij de stilte? Hoe is het gesteld met de stilte in onze maatschappij? Kom je die nog wel tegen? In warenhuizen, in winkels, in restaurants, café’s altijd staat er wel ergens muziek aan op de achtergrond. En hoe is het thuis? Hoe stil is het daar? De bliepjes, de tweetjes, de schallende bombarie van de snelle wereld via TV of radio. Misschien zit er diep in ons wel een bepaalde angst voor de stilte. Ons innerlijke kind dat altijd het licht aan moet hebben. Stilte kan immers ook een confrontatie zijn met jezelf en van alles oproepen waarop je niet zit te wachten. Dan maar opvullen die stilte. Gelukkig horen we vandaag in de lezingen dat in die stilte ook een kracht ervaren kan worden. Elia en Jezus vinden in die stilte nieuwe kracht. Een kracht die hen helpt in hun duistere uren en hen opnieuw tot leven brengt. De Bijbel laat ons zien wat er in stilte gevonden kan worden en dat ook wij op onze moeilijke momenten die kracht kunnen ervaren. Noem het de stille kracht van ons eigen zelf, noem het de stille kracht van God. Voor wie het verstaat is het een herscheppende kracht, een helende kracht die ons vertelt dat we niet alleen zijn en dat we opnieuw geladen onze weg kunnen vervolgen, om dat te doen wat gedaan moet worden. En is het dat niet wat we hier iedere week samen doen? Dus, geef die Heilige Geest zijn zendtijd en luister… luister naar wat onzegbaar is.

Stilte &  Fluitsolo

Voorbeden | O Lord hear my prayer

Laten we bidden om stilte in onszelf. Dat we luisterend leren openstaan voor de rijkdom van de stilte zonder angst. Zodat we het schreeuwerige van onze maatschappij  buiten sluiten en de energie gebruiken om dichter bij de bron van onszelf en de Eeuwige te komen.

Bidden wij om stilte in onze eigen gemeenschap. Dat we in de vele woorden die wij gebruiken ruimte mogen scheppen voor het luisteren. Dat we in dat luisteren de pijn en het verdriet, de eenzaamheid en de leegte mogen blijven horen en dat we elkaar daarin dragen. Gedenken wij in dat opzicht met name de intenties die ons zijn aangereikt: …. mogen zij zijn opgenomen in de stilte van de Eeuwige.

Bidden wij om stilte voor de wereld. Dat het gebulder van het geweld en haatdragende woorden in zoveel landen, moge verstommen. Dat leiders in het vacuüm van de stilte tot inzicht mogen komen. Dat zij inzien dat geweld nooit een oplossing is, opdat mensen elkaar zonder vooroordelen weer mogen zien en horen als mensen, ongeacht nationaliteit, ras, gender of geaardheid.

O Lord hear my prayer | Stilte

Tafelgebed

Gij, Eeuwige, die in de stilte soms wanhopig naar ons zoekt, zoals wij naar u zoeken. Met ons hoofd vol met woorden en gedachten zijn wij zoekende in tastende woorden en peilloze stilte. Zo staan wij  in de lange rij van al die mensen die ons zijn voorgegaan en die op u hun hoop hebben gericht. Immers wij weten dat Gij een God van mensen zijt. Dat is ons voorgeleefd in Jezus uw Zoon, wiens weg wij willen volgen. Omdat wij weten dat Zijn weg leidt tot een maatschappij waar vrede en gerechtigheid hand in hand gaan en waar het goed leven is voor iedereen.

Geïnspireerd door deze boodschap komen wij hier samen en doen datgene wat hij deed op die laatste avond toen hij het brood in zijn handen nam het brak ( ) en zei:

‘Dit is het brood dat gebroken moet worden als voedsel voor velen. Denk daarbij aan de velen die gebroken zijn vanwege mij’.

En zo nam Hij ook de beker en zei: ‘Deze beker staat symbool voor het bloed dat overal in deze wereld vergoten wordt om anderen te laten leven. Als ultiem offer voor bevrijding en vrede en hoop op een betere wereld’.

In deze overwinning van brood en wijn en de Geest die ons daarin gegeven wordt, willen we bidden met de woorden die Jezus ons zelf gegeven heeft.

Onze Vader  | Vredeswens

Daar waar vriendschap is en liefde, daar is God in ons midden, daar leven mensen in vrede met elkaar. Bidden wij dat wij zulke mensen zijn, die de weg van vrede gaan en laten we dat zien door elkaar vrede toe te wensen.

Dona nobis pacem Domine

Collecte  &  mededelingen op het scherm

Slotgedachte

Maar als Hij er niet was ……..
en Zijn stem was er niet, dan was er van stilte geen sprake.
Alleen maar van zwijgen zo hard als graniet en dat kan je doodeenzaam maken. Maar de stilte: dat is een tweestemmig lied waarin het Eeuwige en de mens elkaar raken.
(Guillaume van der Graft)

Zegen

Moge de stilte ons deze week begeleiden.
Dat zij ons mag verstillen en open doen staan voor de wonderlijke wereld van onszelf en het Eeuwige.
Dat we ons mogen afstemmen op Zijn stem, op zijn stilte, om sterk te blijven en te weten dat we niet alleen zijn en dat we altijd mogen rusten en open gaan in de palm van Gods hand.
Moge de Eeuwige ons zo raken als we wachten en geduldig zijn. Hem/Haar die wij mogen noemen Moeder/Vader, Zoon en H. Geest.

Slotlied: Gij wacht op ons

DRIEKONINGEN

DRIEKONINGEN
8 januari 2023                                 voorganger: Truus van Kaam
Samenzang

DRIEKONINGEN

Welkom en gebed

EERSTE LEZING: Jes. 60, 1-6
De glorie van de Heer is over u opgegaan.
Uit de Profeet Jesaja.
Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem,
want de Zon gaat over u op
en de glorie van de Heer begint over u te schijnen.
Want zie:
duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren,
maar over u gaat de Heer op
en zijn glorie is boven u verschenen.
Volkeren komen af op uw licht,
koningen op de luister van uw dageraad.
Sla uw ogen op en zie om u heen:
van overal stromen ze naar u toe,
uw zonen komen van verre,
uw dochters draagt men op de arm.
Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld
en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde.
Want de schatten der zee gaan over in uw bezit,
de rijkdommen der volkeren worden aan u afgedragen.
Een zee van kamelen bedekt u,
jonge kamelen van Midjan en Efa.
Alle bewoners van Sjeba trekken naar u toe;
ze voeren goud en wierook aan
en verkondigen luid de roem van de Heer..

EVANGELIE: Mt. 2, 1-12


Wij komen uit het oosten om de koning hulde te brengen..
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs..
Toen Jezus te Bethlehem in Juda geboren was,
ten tijde van koning Herodes,
kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en vroegen:
“Waar is de pasgeboren koning der Joden?
Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.”
Toen koning Herodes dit hoorde werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem.
Hij riep alle hogepriesters en Schriftgeleerden van het volk bijeen
en legde hun de vraag voor waar de Christus moest geboren worden.
Zij antwoordden hem: “Te Bethlehem in Juda.
Zo immers staat er geschreven bij de profeet:
En gij Bethlehem, landstreek van Juda,
gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda
want uit u zal een leidsman tevoorschijn treden,
die herder zal zijn over mijn volk Israël.”
Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen
en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd
waarop de ster verschenen was.
Daarop zond hij hen naar Bethlehem met de opdracht:
“Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind,
en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan,
opdat ook ik het hulde kan gaan brengen.”
Na de koning aanhoord te hebben vertrokken zij.
En zie,
de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit
totdat ze boven de plaats waar het Kind zich bevond
stil bleef staan.
Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde.
Zij gingen het huis binnen,
zagen er het Kind met zijn moeder Maria
en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde.
Zij haalden hun schatten te voorschijn
en boden het geschenken aan:
goud, wierook en mirre.
En in een droom van Godswege gewaarschuwd
niet meer naar Herodes terug te keren,
vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.

VOORBEDEN
Bidden wij:
Voor ons allen hier,
Voor hen met wie wij verbonden zijn
(stilte)
Voor de leiders van de volken
Koningen, presidenten, parlementsleden, bestuurders
Om een nederig hart
Om eerbied voor ieder leven
Om eerbied voor de aarde
Om de wil om vrede te stichten
Om eerbied voor elkaars landen en goederen,
Om eerbied voor elkaars culturen
Stilte

Bidden wij zingend:       (muziek zet in)
Wij bidden om leven, menswaardig bestaan.
Het onrecht verdreven, de vrede gedaan.
Dat wij niet ontvluchten de kans om te zijn
De stem van wie zuchten in oorlog en pijn.

Wij bidden om vrede ten oosten vlakbij
Dat leed zij geleden , zoveel barbarij.
Dat wij niet vergeten de lijdende mens
Dat al wie moest vluchten naar huis toe kan gaan.

Wij bidden om warmte, om zorg voor elkaar
Voor al wie gebrek lijdt het komende jaar
Dat wij niet verleren het levensgebaar
Van breken en delen – Gods toekomst voorwaar.
Voor ons allen hier
Om vrede in onze harten
Om een open hart voor de mensen om ons heen

Stilte
Voor de intenties;
Voor wat in ons intentieboek geschreven is
Voor wat er in ons hart omgaat
Stilte
Uw Rijk kome
Uw Rijk  dat  liefde is en vrijheid
Uw Rijk dat rechtvaardigheid is waar alle leven wordt geëerbiedigd
Uw Rijk kome, waar alle macht verdwenen is
Waar dienstbaarheid de toon zet.

TAFELGEBED

Begintoon en slotakkoord
Gij, begintoon en slotakkoord van alle leven,
ontvang van alle mensen hier een loflied ter ere van Uw Naam:
woorden van verwachting, gedachten van hoop,
gedragen op muziek van eeuwen,
een lied van geloof, van huis uit meegenomen,
een eindeloos lied voortgezongen miljoenen generaties tot hiertoe vandaag.

Wij gedenken hier de mens naar Uw hart, Jezus, levend hooglied
van bevrijding,
zuivere toon van liefde en gerechtigheid;
uw lievelingslied ons levenslied is Hij.
Hij tekende zijn leven en het onze
met het gebaar en de woorden van Zijn afscheid op de avond van Zijn dood.

Brood en Beker

WIJ BIDDEN U DAN:
overstem ons met de Geest van Zijn leven
zodat wij komen, stap voor stap en voet bij stuk,
tot meer liefde en vrede op grond van gerechtigheid.
Dan bereiden wij een toekomst waar muziek in zit:
het feestlied van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Dan zijn er geen klaagzangen meer,
dan houden de treurmarsen op,
dan zijn het krijgslied en alle geroffel van oorlog voorbij,
dan klinkt de bazuin voor het einde uit de gewelven van Uw eeuwige trouw.

Gij, begintoon en slotakkoord van alle leven,
vervul ons hart met Uw toekomst,
zodat onze mond ervan overloopt,
onze handen en voeten gaan en doen wat zij kunnen:
de tijd verhaasten, die wij hier opnieuw aan elkaar verbeelden,
brekend het Brood en drinkend de Beker tot Zijn gedachtenis.

NOEM MIJ BIJ MIJN NAAM

San Salvatorviering 1 januari 2023

Voorganger: Heleen Hendrikx

Cantor: Machteld Terlingen
Fluit:   Maria Werner
Piano: Coby Wagemans

Lectoren: Frans Langemeijer en Maria Hoitink

Beeld en montage: Wilton Desmense

Lees meer →

Troostzoekers, dankzeggers & lichtbrengers

SAN SALVATORGEMEENSCHAP |   31 december 2022 | Oudjaar
Troostzoekers, dankzeggers & lichtbrengers
Voorbereiding  Corry Dansen, Maria van den Dungen & Franneke
Samenzang
o.l.v. Gerard van de Weijer

 

Muziek
Openingslied
: Nacht is om de huizen heen
Licht aan Paaskaars ontsteken
Troostzoekers

Welkom
Welkom, lieve mensen, wat fijn om juist deze avond samen te zijn, zo op de grens van het ene naar het andere jaar. De herders zijn van de kribbe teruggegaan naar hun velden, de 3 koningen zijn nog onderweg. En wij, wij zijn gelovige plakkers, als ik het zo mag zeggen. Mensen die de behoefte voelen om met elkaar dit moment te delen.
Oudjaarsavond roept altijd gevoelens op. We voelen verdriet omdat we dierbare mensen missen of over wat niet gelukt is. Maar we zijn ook dankbaar over wat wel goed was dit jaar. En tegelijkertijd onzeker over wat komen gaat, voor elk van ons of voor onze samenleving.
Deze gevoelens lazen we duidelijk in jullie reacties op de vraag: hoe denk je terug aan 2022?
Daarom komt dat terug in het thema van deze viering: Troostzoekers, dankzeggers & lichtbrengers.
Voor de toekomst zoeken we steun in de verbondenheid met elkaar en met de Eeuwige.
Laat ons daarvoor ruimte maken.

Openingsgebed – Maria
Gij, moeder, vader, bron van leven,
zie onze zorgen, wees bij ons in dit uur
laat ons jouw adem voelen
in woorden die troosten
en gedachten die bevrijden.
Wees de grond die ons draagt
en laat ons ook in het nieuwe jaar jouw adem voelen, als een mantel om ons heen geslagen.  Amen.

Acclamatie
: een schoot van ontferming

Lezing Psalm 130

Uit de diepte roep ik tot U, Eeuwige,
Hoor mijn stem, wees aandachtig,
luister naar mijn roep om genade.
Als U de zonden blijft gedenken,
Eeuwige, wie houdt dan stand?
Maar bij U is vergeving,
daarom eert men U met ontzag.
Ik zie uit naar de Eeuwige,
mijn ziel ziet uit naar Hem
en verlangt naar zijn woord,
mijn ziel verlangt naar de Eeuwige,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.
Israël, hoop op de Eeuwige!
Bij de Eeuwige is genade,
bij Hem is bevrijding, altijd weer.

Muziek:
De noche iremos
’s Nachts zullen wij gaan
’s nachts om de bron te vinden
alleen de bron verlicht ons.

Voorbeden
Op de drempel van het nieuwe jaar staan we stil bij wat 2022 ons bracht, met woorden aangereikt vanuit onze gemeenschap.
We denken aan de veranderingen in ons persoonlijk leven, aan de ervaring in een rollercoaster beland te zijn; aan het leren accepteren van wat niet meer terugkomt. Het leren leven met wie niet meer met ons meegaan. Het besef van eigen eindigheid en sterfelijkheid begint meer op de voorgrond te komen en daarmee de vraag wat we nalaten. Zijn we een goede voorouder geweest?
Bidden we dat we met open ogen en een ontvangend hart onze toekomst tegemoet treden.
Acclamatie: Jij die onze gedachten raadt
We denken aan de zorgen die we hebben. Zorgen om mensen die ons dierbaar zijn; bezorgdheid soms of we onze ondersteuning kunnen blijven geven. Zorg om de kosten van levensonderhoud. Zorg om de oorlog zo dichtbij en al die mensen die deze strijd met hun leven moeten bekopen.
Bidden we dat we onze zorgen kunnen delen.
Acclamatie: Jij die onze gedachten raadt
We denken aan de veranderingen die nodig zijn om onze wereld te behoeden en behouden; om het bewustzijn van ons  “meer, meer, meer” en de daadkracht die nodig zijn om de stap van het oude naar het broodnodige nieuwe te zetten.
Bidden we dat we een positieve bijdrage kunnen leveren aan veranderingen die nodig zijn.
Acclamatie: Jij die onze gedachten raadt

Dankzeggers

We denken aan de dankbaarheid die we voelden, voor een nieuw begin, een grote stap gezet door een moedig kind, het lef dat we durfden tonen, de warmte van het eigen gezin, onverwachte, gelukkig makende geschenken uit de hemel. Voor de pieken in ons leven, de saamhorigheid en bereidheid om mensen in nood te helpen. Voor de mooie momenten, die ons dit jaar ten deel zijn gevallen.
Bidden we dat we het vermogen om dankbaar te zijn behouden.
Acclamatie: Jij die onze gedachten raadt

Lezing: Dankbaarheid
Dankbaarheid is het besef dat talloze zaken samenkomen en samenleven en samenwerken en samen ademen, zodat wij onze volgende teug adem kunnen halen; het besef dat het onuitgesproken geschenk van  het leven en ons bestaan als deelnemende mens een voorecht is, dat we zomaar ergens deel van uitmaken. Zelfs als datgene waar we deel van uitmaken tijdelijke pijn of wanhoop teweegbrengt, bewonen we nog altijd een levende wereld, met echte gezichten, echte stemmen, echt gelach, de kleur blauw, het groen van een weide, het frisse van een kille wind of de taankleurige aanblik van een winterlandschap.
Uit David Whyte: Troostwoorden; De onderliggende betekenis van alledaagse woorden

Dankzeggen

Onze vader

Lichtbrengers
Gedicht: Het licht is rond
Het licht is rond en rolt naar alle kanten
de bergen op en af, de dalen door,
de wezens in en uit en langs de planten
stijgt het de bomen in en gaat het alles voor.
Waarheen? Ik vraag dat niet, ik kom, ik ga,
omdat mijn handen en mijn voeten,
mijn ogen en mijn hart zo moeten
en ik het licht nu eenmaal zo versta.
Pierre Kemp

Lied
: Licht dat ons aanstoot

Filmpje Ik wens jou

Slotgedachte
Ik wens ons vertrouwen
in het jaar dat komt;
Ik hoop op een teken aan de hemel
een ster om te volgen;
en geloof in de weg van jezus Christus,
Kind van Bethlehem, man van Nazareth,
Gods zoon, onze broeder.

Muziek & licht

Zegen

Ga in de kracht die ons gegeven is
in eenvoud
in vrolijkheid
in vriendelijkheid
als troostzoeker
als dankzegger
als lichtbrenger
en de Geest zal met ons gaan.

Slotlied: Ik wens jou

 

 

Eerste kerstdag

Viering kerstmorgen 2022

 Lezing uit de profeet Jesaja (52,7-10)

Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede meldt, goed
nieuws verkondigt,
die heil komt melden, die zegt tot Sion:
Uw God regeert! Hoort!
Uw torenwachters verheffen hun stem, zij jubelen tegelijk want zij zien, oog in oog
de terugkeer van de Heer naar Sion.

Barst los in jubel, allen samen, puinen van
Jeruzalem, want de Heer heeft zijn volk getroost; hij heeft Jeruzalem verlost.
De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volkeren;
en alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd.

Het Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes (1,1-18)

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
Dit was in het begin bij God.
Alles is door Hem geworden en zonder Hem is niets
geworden van wat geworden is.
In Hem was leven en dat leven was het licht der mensen.
En het licht schijnt in de duisternis maar de duisternis nam het niet aan.
Er trad een mens op, een gezondene van God; zijn naam was Johannes.
Deze kwam tot getuigenis,
om te getuigen van het Licht,
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.

Niet hij was het Licht, maar hij moest getuígen van het Licht.
Het ware Licht dat iedere mens verlicht kwam in de wereld.
Hij was in de wereld;
De wereld was door Hem geworden en toch erkende de wereld Hem niet.
Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaardden Hem niet.
Aan allen echter die Hem wel aanvaardden,
aan hen die in zijn Naam geloven,
gaf Hij het vermogen kinderen van God te worden.
Zij zijn niet uit bloed noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren.

Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.
Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd,
zulk een heerlijkheid als de  Eniggeborene van de Vader ontvangt,
vol genade en waarheid.

Wij hebben Johannes’ getuigenis over Hem toen hij uitriep:
“Deze was het van wie ik zei:
Hij die achter mij komt, is voor mij, want Hij was eerder dan ik.”

Van zijn volheid  hebben wij allen ontvangen;
genade op genade.
Werd de wet door Mozes gegeven,
de genade en de waarheid kwamen door Jezus Christus.
Niemand heeft ooit God gezien;
de Eniggeboren God die in de schoot des Vaders is, Hij heeft Hem doen kennen.

Voorbeden

Laten wij bidden:

Om Licht bidden wij,
In onze harten , in onze huizen.
Om warmte,
Om aandacht voor elkaar
Wilt U aanwezig zijn in ons leven

Stilte

Om een luisterend oor bidden wij
Om een lach , die de dag  opvrolijkt
Om een woord dat ons verder brengt

Stilte

Bidden wij zingend:

Wij bidden om leven, menswaardig bestaan.
Het onrecht verdreven, de vrede gedaan.
Dat wij niet ontvluchten de kans om te zijn
De stem van wie zuchten in oorlog en pijn.

 Wij bidden om vrede ten oosten vlakbij
Dat leed zij geleden , zoveel barbarij.
Dat wij niet vergeten de lijdende mens
Dat al wie moest vluchten naar huis toe kan gaan.

Wij bidden om warmte, om zorg voor elkaar
Voor al wie gebrek lijdt het komende jaar
Dat wij niet verleren het levensgebaar
Van breken en delen – Gods toekomst voorwaar.

Voor onze intenties
Voor de gebeden in ons intentieboek

 Stilte

 Voor wat in ons hart omgaat

Stilte

 U, diep in ons verscholen
Licht op onze weg
Maak ons licht in deze wereld

Amen

Tafelgebed: Wat geen oog heeft gezien

Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord
Wat in geen mensenhart is opgekomen
Hebt Gij, God bereid voor allen die U liefhebben,
Gij hebt U geopenbaard als een God die er alles voor over hebt
Als wij mensen maar tot leven komen.

Zoals een moeder haar kind draagt,
Zoals een vader opkomt voor zijn zoon,
Zo zijt Gij voor ons een trouwe God,
Die doet war Gij zegt, die Uw Verbond bewaart.
Ook als ons hart ons aanklaagt, Uw hart is groter dan een mensenhart.
Ook als wij verscheurd worden door onze gebrokenheid,
Uw barmhartigheid kent geen grens.

Brood en Beker

 Daarom gedenken wij Zijn lijden en Zijn dood
En in Hem allen die lijden en sterven
Die Zijn weg gaan ten einde toe
En wij roepen Zijn Naam
De Levende
Verrezen voor altijd.

Wij bidden U:
Zend ons Uw heilige Geest, adem ons open
Opdat wij ontvankelijk mogen zijn voor het geheim van iedere mens.
Verwarm ons hart, opdat wij het wonder van ons leven mogen beschermen voor elkaar.
Besproei ons met de dauw van Uw mildheid en mededogen,
Opdat wij elkaar van dag tot dag met nieuwe ogen mogen zien,
Opdat wij elkaars tekorten mogen dragen.
Maak ons krachtig en sterk, opdat wij wegen mogen zoeken van vrede.
Dat ons hart vol mag zijn van Uw gerechtigheid voor allen die leven.
En laat de gezindheid onder ons zijn die was in Hem Jezus, Uw Zoon.
Opdat wij op Hem mogen gelijken in leven en sterven.

Gij diep in ons verscholen

Gij diep in ons verscholen
Gij, ziel van al wat leeft,
Die ons verbindt met morgen
En met wat is geweest
Gij maakt ons heel en één-
De minste mens geborgen
O, God door alles heen.

Wij zijn om U verlegen,
O, God in ons bestaan.
maak ons U toegenegen,
Help ons te doen Uw Naam
Maak ons toch heel en goed-
De minste mens geborgen
O, God die leven doet

Wij bidden om bevrijding uit onze eenzaamheid,
om gloed en nieuwe tijding
In deze kille tijd.
Maak ons weer heel en waar-
De minste mens geborgen,
O, God, wij met elkaar

 

Zalig Kerstfeest

 

 

VERLANGEN NAAR LEVENSLICHT

24 december 2022 | Kerstnacht / Verlangen naar levenslicht

Voorganger Franneke Hoeks | Lectoren Maria Claessens & Albrecht Beefting
 Koor Melodiek o.l.v. Marcel van der Maeden |  Pianist Coby Wagemans | Fluit Maria Werner

Openingslied Maria die zoude naar Bethlehem gaan
Welkom
Vanavond klinkt hier
een oud verhaal.
Een kind geboren
ooit, lang geleden.
Terug in de tijd?
Of juist een verhaal
voor hier en nu?
Het verhaal van de geboorte van Jezus staat niet op zichzelf en heeft zijn wortels in de geschiedenis van het Joodse volk.
Een volk dat eeuwenlang uitkeek naar redding, naar een Messias, naar iemand die de weg zou wijzen. Profeten spraken over deze mens, over deze weg, over dit perspectief.
Dat was nodig ook. Vanavond staat een tekst uit de profeet Jesaja op het rooster.
In de tijd van Jesaja ging het niet goed. Oorlog. Onzekerheid. Mensen boos en angstig. Uitzichtloosheid regeerde. En wij? Nu?

We zijn nog aan het bekomen
van een ongekende pandemie.
Vertrouwen in de politiek is lager dan ooit.
Jonge mensen vinden geen woonruimte.
Oorlog in Oekraïne.
Energiearmoede.
Stijgende prijzen
Een zomer van omgekeerde vlaggen.
De aarde die schreeuwt.
Mensen op drift, op de vlucht voor oorlog,
vluchtelingenkampen
en in ter Apel helpt het rode kruis.
Het gaat niet goed. Dat voelen we. Mensen boos en angstig. Uitzichtloosheid regeert.
Profeten leggen de vinger op de zere plek en houden een spiegel voor. Ze laten ook glimpen zien van hoe het anders kan, dat het beter wordt.
Het volk dat in duisternis gaat zal aanschouwen groot licht. Laten we in deze nacht samen op zoek gaan naar dat perspectief, naar betekenis, naar houvast, naar levenslicht. We doen dat door verhaal, door beeld, door muziek – heel veel muziek-, door samenzang, door het delen van brood en wijn en  door stilte.
Hier rondom de kribbe maken we het stil, heel stil. We maken ruimte om de stem van de Eeuwige in ons te laten klinken.
Lees meer →

De helderste ster


SAN SALVATORGEMEENSCHAP
18 december 2022
Voorganger: Wilton Desmense
Lectoren: Marga van de Koevering en Liesbeth van Leijen
Muzikale begeleiding: Joost Boekhoven en Maria Werner
Cantor: Gerard van de Weijer

 

 

 

Lees meer →

Verlangen naar wie – of wat dan – komt

SAN SALVATORGEMEENSCHAP 11 december 2022
THEMA Verlangen naar wie – of wat dan – komt  Voorganger Heleen Hendrikx
m.m.v. lectoren: Ria van Luijk en Corrie Dansen
Melodiek zingt
 Piano  Coby Wagemans en Fluit Maria Werner
Beeld en montage Maria van den Dungen

Openingslied: Scheur toch de wolken

Welkom- Paaskaars- Oekraine kaars
Goedemorgen samen, Vrede voor dit huis voor de mensen die hier zijn en voor wie bij ons horen. Vandaag vieren we zondag Gaudete  Verheugt u. In het verlangen naar wie of wat dan komen zal. Vorige week hoorden we over een weg die ons bereid zou worden. De volgende stap brengt ons naar waar een gebaande zal lopen.  Wegbereiders laat ons bidden :
Een lichtje voor Annie Geerts die vrijdagmorgen jl. overleden is
Lees meer →