Vieringen

IK-BEN-MET-JULLIE

Welkom

Wees welkom allemaal in deze viering waarin we samenzijn in Gods woning:
 Zijn Naam: IK- BEN- MET- JULLIE

Zijn Naam die ons geborgenheid en vertrouwen geeft om de stilte binnen te gaan

en te horen, te bidden.

Gebed
Wij komen bij U, goede God,
zoals wij zijn
met al onze vragen
en leggen U de zoektocht van ons leven voor
onze tranen van vreugde en verdriet
al het geharrewar van ons mensenbestaan
Leg Uw arm om ons heen
Erbarm U over ons.

Acclamatie
Keer ons om naar u toe
Keer ons toe naar elkaar

Uit Psalm 27

IK- BEN- MET- JULLIE, is Uw Naam
Uw Naam is mijn licht en mijn redding
Voor wie zou ik angst hebben?
Uw Naam is mijn schild
Voor wie zou ik beven?
Dit enen heb ik JHWH gevraagd
Het enige wat ik zoek
dat is te wonen in het huis van JHWH
alle dagen van mijn leven
en met aandacht te proeven
de weldaad van Zijn Naam
Zijn woning te verkennen
Hoor JHWH, mijn noodkreet
Erbarm U, antwoord mij
Ik zoek Uw aangezicht
Verberg U niet voor mij
Wijs mij Heer Uw weg
En leid mij langs een pad van gerechtigheid
Ik geloof in de goedheid van JHWH
op de aarde van de levenden
Sta op en vat moed
Stel Uw hoop op de Naam,
IK- BEN- MET- JULLIE

Lied: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
En hoe onzegbaar ons nabij
Gij zijt gestadig met ons bezig
Onder Uw vleugels rusten wij.

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden

Niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo menselijk in ons midden
Dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
En niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
Dat Gij ons draagt dat Gij ons dient.

Gij zijt in alles diep verscholen
In al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
Met hart en ziel aan ons getrouwd.

Heer, onze Heer hoe zijt Gij aanwezig
Waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo gestadig met ons bezig,
Tot wij in U volkomen zijn.

Evangelie volgens Johannes 17,1-12

Jezus sloeg Zijn ogen ten hemel en zei: “Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk nu Uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke. Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven: dat zij U kennen, de enige ware God en Hem, die Gij hebt gezonden: Jezus Christus. Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat Gij mij hebt opgedragen te doen. Gij Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf en geef Mij de heerlijkheid die Ik bij U had eer de wereld bestond. Ik heb Uw Naam geopenbaard bij de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorden ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben Uw woord onderhouden. Nu weten zij dat al wat Gij mij gegeven hebt van U komt. Want de boodschap die Gij mij hebt meegedeeld, heb ik hen meegedeeld en zij hebben die aangenomen en naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan. En zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden. Ik bid voor hen die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij U toebehoren. Al het Mijne is van U en het Uwe is van Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl Ik naar U toe kom. Heilige Vader, bewaar in Uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij één zijn.”

Overweging
Jezus overziet Zijn leven en bidt. Hij heeft de hitte van de dag doorstaan en ziet de crises en de breuklijnen van het leven als geen ander.
Aan het begin van het Evangelie horen we hoe Hij op de proef gesteld wordt in de woestijn – 40 dagen- d.w.z een barre tijd waarin je op jezelf wordt teruggeworpen en de goede en foute kanten van het leven zichtbaar worden. Een tijd om uit te vinden welke weg je moet gaan.
In die tijd geeft Jezus Zijn visitekaartje af: De Naam van God.
Van stenen brood maken?…het leven is niet maakbaar!
De aarde, de natuur kent en stelt grenzen.
Alles bezitten? Denken we dat we de aarde kunnen overzien, economisch kunnen heersen? Het is eindig – we merken het vandaag. Om te leven is een andere instelling nodig. We voelen aan den lijve hoe kostbaar aandacht, rust en menselijke nabijheid is, wat het betekent elkaar te behoeden voor onheil.
“We doen het samen” horen we voor elk journaal. Elke crisis, letterlijk betekent dat breuklijn, is een kans op verandering ten goede en ten kwade. Het gaat nu niet alleen om de eigen vrienden en familie, zodat we elkaar ontmoeten en bewaren. Het gaat om de mensenfamilie en alle leven op aarde. Het gaat om de waarde van elk leven De waarde van levensvoorwaarden, Schone lucht en de natuur die in evenwicht is, voedsel en ruimte voor elk mens, elk dier, elke plant.
Jezus laat Gods Naam zien gedurende Zijn leven, in Zijn tijd. Het is aan ons creatief en moedig te zijn om die naam, de Naam van God, te vertalen naar onze aarde, nu, onze mensenfamilie en paden van gerechtigheid te vinden. Nu in de crisis en aan de andere kant van de breuklijn, na de crisis moedig vol te houden. Bij onze doop is de Naam van God op ons leven gelegd. Als gelovigen hebben wij hiermee bij uitstek een taak in de wereld. De Naam is een Naam die vraagt om geleefd te worden, om mee te werken en in te wonen.
Jezus’ gebed voor ons allemaal doet me goed; Dat de Vader ons bewaart In het huis van Zijn Naam IK- BEN- MET- JULLIE

Muziek

Voorbeden

Voor onze mensenfamilie die in nood is.
Voor de kwetsbaren aan de rand van de maatschappij; daklozen, mensen op de vlucht, gezinnen in armoedige behuizing dat ook hun leven bewaard wordt.
Om moedige besluiten het leven op aarde te behoeden.
Voor wetenschappers om volharding en creativiteit.
Voor regeringsleiders om wijsheid en geestkracht.
Voor ons allemaal……Voor hen die ons dierbaar zijn…..
Voor jonge mensen om toekomst.

Onze Vader

Lied Dona Nobis

Handelingen 1, 12-14

Nadat Jezus ten hemel was opgenomen keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug. Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op Sabbatsafstand.Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar zij verblijf hielden: Petrus en Johannes,Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartelomeüs en Matteüs, Jacobus de zoon van Alfeüs, Simon de IJveraar en Judas, de broer van Jacobus. Zij bleven allen eensgezind volharden in het gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broeders.

Slot en zegen

De leerlingen en de vrouwen zitten samen het verdriet en de onzekerheid uit in afwachting van nieuwe moed en geestkracht. Zij blijven eensgezind en volhardend in gebed.
Dat dat ook ons gegeven is levend en wonend in de Naam van God IK-BEN-MET-JULLIE

Ontvangen we Zijn Zegen: Vader, Zoon en Heilige Geest

***

Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via

Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl

Hemelvaart Op aarde zoals in de hemel

SAN SALVATORGEMEENSCHAP viert Hemelvaart 2020
DATUM 21 mei  2020 |  voorbereid door de Spiritualiteitsgroep, Iet en Loek

Openingslied: ‘Een mens te zijn op Aarde in deze wereldtijd’

1. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, is leven van genade buiten de eeuwigheid. Is leven van de woorden die opgeschreven staan en net als Jezus worden die ‘t ons heeft voorgedaan.2. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, is komen uit het water en staan in de woestijn. Geen god onder de goden,  geen engel
en geen dier, een levende, een dode,
een mens in wind en vuur.
3. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd. De dagen en de nachten, de honger en de dorst, de vragen en de angsten, de kommer en de koorts.4. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, dat is de Geest aanvaarden die naar het leven leidt; – De mensen niet verlaten,
   – Gods Woord zijn toegedaan,
dat  is op deze aarde de duivel wederstaan.


Welkomstwoord;   ‘Welkom aan eenieder die luistert en kijkt. Vandaag vieren we Hemelvaart. Volgens de statistieken komen er met Hemelvaart niet veel mensen naar de kerk. Het is voor velen een dag om gezellig samen geraniums te gaan kopen in de stad. Echter nu… nu we allemaal thuis zitten en verlangen naar verbinding met elkaar, vieren we deze Hemelvaartsdag met bijna iedereen samen! Hoe bijzonder is dat?!     
Veel mensen denken bij Hemelvaart terug aan vroeger; aan het dauwtrappen. Velen van ons kunnen daar enthousiast over vertellen. De paden op, de lanen in, genietend van je vrijheid en de ontwakende natuur om je heen. Haast een hemelse ervaring…
Vandaag gaan we bidden en zingen, maar eerst  luisteren we naar Jeanne en Loek die verhalen uit de bijbel voorlezen. Daarna horen we verschillende mensen vertellen over hoe zij de hemel en hemelvaart zien:

Eerste Lezing door Jeanne: Daniël 7,9-10.13-14
9 Ik zag dat er tronen werden neergezet en dat er een oude wijze plaatsnam. Zijn kleed was wit als sneeuw, zijn hoofdhaar als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de wielen uit laaiend vuur. 10 Een rivier van vuur welde op en stroomde voor hem uit. Duizend maal duizenden dienden hem, tienduizend maal tienduizenden stonden voor hem. Het hof nam plaats en de boeken werden geopend…  13 In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. 14 Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan.

Tweede lezing door Loek: Handelingen 1, 1-11
Beste Theofilus, In mijn eerste boek heb ik geschreven over alles wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Het eind van dat boek gaat over de dag, dat Jezus naar de hemel ging. Op die dag sprak hij met de apostelen, die hij uitgekozen had met hulp van de heilige Geest. Jezus vertelde hun, wat ze moesten doen en daarna ging hij naar de hemel.
De apostelen hebben gezien, dat Jezus na zijn dood weer leefde. Hij heeft hun dat op allerlei manieren bewezen, veertig dagen lang. Hij kwam vaak bij hen, en dan sprak hij met hen over Gods nieuwe wereld.
Op de dag van zijn hemelvaart zei Jezus tegen de apostelen: Jullie moeten in Jeruzalem blijven. Blijf daar wachten, want mijn vader heeft beloofd om jullie de heilige Geest te geven. Dat heb ik jullie al verteld. Het zal over een paar dagen gebeuren: dan zullen jullie gedoopt worden met de heilige Geest. Dat is anders dan toen Johannes mensen doopte, want die doopte met water.
Toen vroegen de apostelen aan Jezus: “Heer, is dat dan het moment dat u koning van Israel wordt?” Jezus antwoordde: Jullie hoeven niet te weten wanneer dat zal gebeuren. Dat weet alleen mijn hemelse Vader. Maar jullie zullen kracht krijgen van de heilige Geest. En daarna moeten jullie overal in Jeruzalem over mij gaan vertellen en ook in heel Judea en Samaria en in de hele wereld. Toen Jezus dat gezegd had, zagen de apostelen hem naar de hemel gaan. Een wolk nam hem mee, zodat hij uit hun gezicht verdween.
Terwijl de apostelen nog omhoog stonden te kijken, waren er opeens twee engelen bij hen. Ze hadden witte kleren aan en zeiden: “Mannen uit Galilea, jullie moeten niet naar de lucht blijven kijken. Jezus is naar de hemel gegaan, maar ooit zal hij terugkomen op de wolken!”

 ‘Als alles duister is’

Netty:  “De hemel, hemelvaart,  is voor mij voornamelijk op aarde, steeds op weg naar.
In alle momenten waarin ik me opgetild voel: In verwondering,  in kleine en grote dingen, in gemeenschap, in nabijheid, in stilte, in verbinding, in vreugde, in geluk. Je kunt die momenten ook God noemen. Ook bij overlijden (Over het Lijden gaan), vrij worden in liefde en verbinding met  de nabestaanden.  Terugkeren naar waar we vandaan komen. Naar waar de cirkel rond is.”

Loek; “Voor mij is de hemel een gelukzalige toestand die je maar af en toe in je leven bereikt. De hemel is het tegendeel van de hel, een afschuwelijke uitzichtloze toestand die ik ook weleens heb meegemaakt. Wat ik van Hemelvaart moet denken weet ik niet goed; in het oude beeld van een hemel boven de wolken was dat veel eenvoudiger! De beste opvatting is misschien, dat Jezus na zijn schandelijke kruisdood uiteindelijk de eer kreeg die hij verdiende”.

Mary Térès;  “Voor mij is de hemel een poort naar begrip en vergeving. En het mooiste zou zijn als dat op de aarde al zou gebeuren. Zo niet, dan heb ik de Hoop dat het in mijn hemel wel zo gebeurt. Allesomvattend.”

Iet: “Hemel en Hemelvaart. Hoe zien wij dat in deze tijd? Toen ik klein was vond ik troost doordat mijn overleden vader boven in de hemel was en daardoor altijd bij mij. Hoe is de hemel nu voor mij? Uit de symboliek van de eerste lezing is de hemel groots vervuld van wijsheid en zuiverheid en daar is de mens. Uit de tweede lezing blijkt dat Jezus niet boven in de hemel is… Dat de hemel niet boven is. Dat de hemel veelomvattend is, dus Jezus overal.”

Jet: “Als kind leerde ik dat er ergens boven in de lucht een plaats was die we hemel noemen  en waar God en Zijn engelen wonen. Na een goed leven mocht ik als ik dood ging daar ook in. Het was een plaats waar je eeuwig gelukkig zou zijn. Bij mijn dood zou God in het boek kijken waar Hij al mijn goede en kwade daden had genoteerd en beoordelen of ik er wel of niet in mocht. Dat kinderlijk geloof heb ik jarenlang gehad. Ik hield me er niet zo mee bezig, omdat ik die hemel maar saai vond Maar nu op Hemelvaartsdag aandacht wordt gevraagd voor de hemel heb ik daar eens diep over nagedacht. Is de hemel een plaats of een gebeuren? Kunnen we er zelf aan meewerken? Wat hoort er wel en wat niet bij? Zeker niet vijanddenken, machtsmisbruik, onverschilligheid. Wat er zeker wel bij hoort is liefde, respect,  verantwoordelijkheid, daadkracht. Achter zo’n hemel mogen we best vaart zetten”.

Kaarsje: Op Aarde, zoals in de Hemel, dat is het thema van deze viering. De mannen in het wit, de engelen die tussen de mensen staan, wijzen ons op onze  taak op aarde. Staar niet omhoog, want daar is het niet te doen. De hemel op aarde begint bij onszelf,  in onszelf. Hij  is te vinden in rust en stilte, in een dankbaar en tevreden hart.
Laten we daarvoor nu ons kaarsje aansteken: een lichtje voor onszelf… opdat we de hemel in ons zelf en om ons heen mogen ervaren, al is het maar voor even.  
Steek het kaarsje maar aan, nu, voor jezelf, ook al voelt het misschien wat vreemd om te doen. Egoïstisch zelfs…  Nee hoor, laat je niet in de war brengen. Het spreekwoord luidt immers: ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’? en bij deze taak mogen we best om Gods kracht vragen. Laten we een moment stil worden en dan luisteren naar een lied voor de ziel:

Lied: Harre meine Seele.

Wacht maar mijn ziele, wacht op de Heer, Leg het al bij Hem neer, want Hij helpt je graag. Wees niet bevreesd, want de morgen komt En een nieuwe lente volgt de winter op. In alle stormen, in alle nood, Zal hij jou beschermen, die grote God.Wacht maar mijn ziele, wacht op de Heer, Leg het al bij Hem neer, want Hij helpt je graag. Als alles breekt, God vergeet je niet. Groter dan de Helper is de nood toch niet. Eeuwig vertrouwen, Redder in nood, Red toch ook mijn ziele, jij lieve God!


Bidden wij nu samen het gebed dat ons lang geleden geleerd is
en dat nog steeds een wegwijzer is op ons pad:
               
Onze  Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze,
want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid… Amen

Gebeden door Forra en Frits;     God van hemel en aarde,
Op onze wereld is er veel waar je verstand bij stilstaat, of waar we geen raad mee weten:
U hebt uw zoon Jezus gestuurd om van deze aarde een nieuwe aarde of hemel te maken.
En hij heeft ons voorgeleefd hoe wij dat moeten doen. Hij belooft ons zelfs dat hij daartoe zijn geestkracht zal geven en ons niet als wezen achter zal laten.

Wat is het toch in ons mensen, dat wij altijd datgene willen weten wat wij onmogelijk kunnen weten, als het over de hemel gaat? Waarom willen we weten hoe de hemel zal zijn? Vroeger werd ons de hemel voorgehouden als iets moois, iets groots en goeds dat ons ten deel zal vallen nadat wij dit leven achter ons gelaten hebben.

Maar help ons God, om onze energie te gebruiken om dat moois, groots en goeds hier op aarde al te realiseren. Wij weten het wel, we moeten anders omgaan met de aarde die u ons gegeven heeft. Geen oorlog meer, geen luchtvervuiling, geen uitbuiting van de planeet, maar zorg voor heel de schepping.

Laten wij van de aarde een hemel maken; een planeet waarop iedereen goed kan leven, waar oprechte aandacht is voor al wat leeft, waar alle mensen gelijk zijn, waar voor een ieder vriendschap en vrede heerst. 
Help ons om dat waar te maken. Zend Uw Geest, Uw levensadem, Uw zachte, maar onweerstaanbare kracht. Breek door onze aarzeling heen en geef ons allen een stralend nieuw gezicht.

‘Van U is de Toekomst, kome wat komt…’

De slotgedachte komt van Jelle Hermus van Sochicken.nl:
“Er is veel leed, veel angst, veel onzekerheid. Maar we komen hier doorheen. Verzwakt en verslagen op bepaalde manieren, sterker dan ooit op andere manieren. In de tussentijd loont het om de situatie te nemen met de dag. Want één dag is altijd te overzien. Wat kun je vandaag doen om er een goede dag van te maken? Doe dat, zo goed als je kunt. … Vandaag kregen we een nieuwe dag op planeet Aarde, laten we er iets moois van maken.”

Wensen we elkaar in gedachten de Vrede toe en nemen we, ieder voor zich en toch gezamenlijk een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. Namens alle mensen die aan deze viering meewerkten wens ik je een mooie Hemelvaartsdag toe. We maken het Samen, dus niet zonder jou erbij!

Slotlied: ‘Niet zonder jou erbij’

1. Wij leven op aarde en dromen de hemel: een land in de verte, een mooi schilderij, waar mensen en dieren de rijkdom verdelen, maar niet zonder jou er bij.2. Wij leven op aarde en dromen de hemel: de machtigste mensen voor kind’ren opzij!| Daar is volop ruimte en tijd om te spelen, maar niet zonder jou erbij.
3. Wij leven op aarde en dromen de hemel: met ergens in ’t midden een plekje voor mij. Ook ik ben daar welkom en kan vrij bewegen,                 maar niet zonder jou er bij.4. Wij leven op aarde en dromen de hemel: een land in de verte, een mooi schilderij. We maken het samen en God zal ons helpen,                 maar niet zonder jou er bij.


Teksten en ideeën:         Forra, Frits, Rhea, Iet, Loek, Netty, Mary Térès, Jeanne, Frans, Roos, Ria, zuster Anastatia en Jet.
Muziek:                               Marc Baghuis, Loek, Rhea en Rosetti
Beelden:                             Van iedereen en overal
Samenstelling:                 Rhea

www.sansalvatorgemeenschap.nl   ‘Ieder blad ademt de boom tot leven’

De kunst van het volhouden

16 & 17 mei | Franneke Hoeks

Onder het filmpje vindt u de tekst van de viering.


Welkom
Welkom lieve mensen, kijkers en lezers, vaste bezoekers en mensen die misschien wel voor de eerste keer met ons vieren. Fijn dat jullie er zijn. Dit weekend zouden zes kinderen in de San Salvator hun eerste communie doen. Het is jammer dat we dat moesten verplaatsen naar september. We hebben hen namens ons allemaal een kaartje gestuurd: als groet en teken dat we aan hen denken.
Het blijft een vreemd en mooi gebeuren om zo online te vieren. We zitten in onze eigen huizen, kijken misschien niet eens allemaal tegelijk en toch zijn deze filmpjes een moment van verbondenheid.
Verbondenheid met elkaar, verbondenheid met jezelf en verbondenheid met de Eeuwige. We zoeken de stilte. In de stilte is ruimte voor wat ons bezighoudt. In de stilte maken we ruimte voor wat ons ten diepste
draagt.
Gebed
God, bron liefde
Sterk ons in deze tijden van onzekerheid
Bescherm ons tegen moedeloosheid
Wees ons nabij als het niet meer gaat
God, bron wijsheid
Verbind ons met onszelf en met anderen
Verruim en verrijk ons
Maak ons open voor jouw geestkracht
God, bron van leven
Ga ons voor op de weg van volhouden
Leer ons vertrouwen op de kracht van leven en liefde
Laat ons worden tot mensen met veerkracht
Acclamatie Mij nabij
Mij nabij ben Jij, mijn God.
Mijn ziel zinge groot jouw Naam.
Een lamp op mijn pad jouw Woord.
Een helder licht op al mijn wegen.

Bij de verhalen
We lezen vandaag twee Bijbelverhalen. Verhalen die vandaag in veel kerken klinken. Eeuwenlang vonden mensen troost en steun in deze teksten. Ze klinken hier bij San Salvator en worden gelezen vanuit
verschillende huizen in de stad. Dat ook wij vandaag wijsheid, troost en volharding mogen vinden in deze
woorden.
We lezen Jesaja 41 17‐20 uit Het verhaal gaat van Nico ter Linden
Ben je bevreesd dat je, terugkerend naar je land,
in de woestijn vergeefs naar water zoekt
en dat je tong verdroogt van dorst?
Ik, de Eeuwige, zal naar jullie omzien,
ik laat je niet in de steek.
Op kale klippen doe ik rivieren ontspringen
en bronnen in valleien.
De woestijn maak ik tot een meer, met riet omrankt,
het dorre land tot een klare fontein.
In de woestijn laat ik cederbomen ontspruiten,
de acacia, de mirte en de olijf
in de steppe zal ik cipressen laten groeien,
platanten, dennenbomen,
zevenvoudig zullen zij hun schaduw schenken,
opdat elkeen het ziet, erkent en beseft,
dat de hand van de Eeuwige dit heeft gedaan.

Bezinning
Ook wij leven in een vreemd land, nu. Nog steeds. Het overviel ons allemaal. Niemand had ooit kunnen bedenken dat we door een piepklein virus zouden kunnen worden lamgelegd. Nu de maatregelen wat
versoepelen voelt het steeds vreemder. De eerste weken leken we een soort gezamenlijk doel te hebben.
We klapten voor de helden van de zorg, we beren voor onze ramen en zongen vanuit onze huizen en balkons. Met het versoepelen van de maatregelen groeit de onzekerheid, die van mij in ieder geval.
Hoelang gaat dit nog duren? Het nieuwe normaal, wat is dat dan? Wat kan er wel? Wat moet je juist niet doen? Daar komt nog bij dat we steeds meer beseffen dat normaal nog wel eens heel lang op zich kan laten
wachten. Als we al ooit terug kunnen naar hoe het ooit was. Kortom het punt op de horizon ontbreekt en onzekerheid is troef.
Vandaag klinkt een tekst van Jesaja. God laat zich hier kennen als levengevende kracht. Hoe uitzichtloos de situatie ook is, we worden niet in de steek gelaten, wordt hier gezegd. Misschien is dat wel de kern van
geloven, ook al weet je niet precies hoe hij, zij of het eruit ziet, toch is er dat besef dat er iets is dat ons overstijgt en draagt. Een vertrouwen dat God, hij, zij of het, naar ons omziet, het beste met ons voorheeft.
God als kracht die leven geeft en van woestijn een oase maakt.
Muziek

We lezen Johannes 16,16‐24
Jezus zei ‘Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort
daarna zien jullie me terug.’ Daarop zeiden een paar leerlingen
tegen elkaar: ‘Wat betekent wat hij nu zegt: “Nog een korte tijd en
jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”?
En: “Ik ga naar de Vader”? Wat betekent “nog een korte tijd”? Wat
bedoelt hij toch?’
Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij
zei: ‘Proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met “Nog een
korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie
me terug”? Waarachtig, ik verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn.
Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen.
Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij
zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn
naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.

Bezinning
Deze tekst uit Johannes is stukje uit de afscheidsrede van Jezus. Drie keer horen we dezelfde zin. ‘Nog een
korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.’ De leerlingen weten niet hoe
ze het hebben. Wat bedoeld hij? Hoe kort is kort? Terugzien? Gaat hij weg dan? Ze snappen er niks van.Verwarring alom. Wat ik mooi vind is dat ze de verwarring delen met elkaar. Daar kan ik me in deze verwarrende tijd iets bij voorstellen.
In deze zin lopen verschillende betekenissen van zien door elkaar heen die een beetje wegvallen in de vertaling. Het eerst zien is letterlijk zien, kijken. De tweede zien heeft in het Grieks de betekenis van Inzien.
Zien met je hart. Dieper zien of beseffen.
Jezus belooft geen gouden bergen of gemakkelijke weg. In zijn voetsporen treden behoedt ons niet voor pijn, verdriet of tegenslag en geloven in God is geen garantie voor geluk. En toch biedt geloven een perspectief namelijk – en dat is niet gemakkelijk ‐ vertrouwen dat we hoe dan ook in goede handen zijn.
Hoop in een situatie waarin we geen overzicht hebben. Volhouden lijkt misschien een kwestie van wilskracht, maar dat is het denk ik niet, of niet ieder geval niet alleen.
Volhouden is ook af en toe een stapje terugdoen, voor jezelf en je naasten zorgen en aandacht hebben voor de grond onder je voeten – letterlijk
en figuurlijk. Volhouden begint misschien wel bij het blijven liefhebben, hoe de omstandigheden ook zijn.
En soms is het zwaar. Jezus gebruikt het beeld van een barende vrouw. Door die barensweeën wordt leven geboren. In de woorden van Jezus zit een belofte, zit perspectief ook al kunnen wij dat misschien niet
helemaal vatten.
Onze vreugde is niet volmaakt. Ik vraag me af of die volmaakte vreugde bestaat. Het klinkt zo groot en toch als ik ‘s‐ avonds stilsta bij het goede van de dag – al was het nog zo’n rotdag – dan voel ik
iets van die vreugde. Vaak zijn het kleine dingen die mij dankbaar stemmen. Die kleine dingen maken dat ik kan volhouden. Dat weet het leven met al zijn pijn, verdriet en onzekerheid, goed is. Dat ik ertoe doe, Dat jij ertoe doet. Dat we er samen toe doen als we proberen om liefde vol te houden.
Lied zolang wij ademhalen
Zolang wij ademhalen,
schept Gij in ons de kracht.
Om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.

Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht
Door ademnood bevangen
of door verdriet verstild:
het lied van uw verlangen 
heeft mij aan’t licht getild!

Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop,
het stijgt de angst te boven,
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Voorbeden
God, bron van liefde,
wij bidden voor mensen in verpleeghuizen en hun naasten die elkaar al weken alleen op afstand zien en snakken naar aanraking en echt contact. Dat zij het volhouden in deze barre tijd en zich gedragen weten door jou.
God, bron van wijsheid,
wij bidden voor goede besluiten van overheid en organisatie als het gaat om het oppakken van activiteiten. Dat de samenleving het volhoud om zich te laten leiden door zorg voor wat kwetsbaar is .
God, bron van leven,
wij bidden voor onszelf in deze verwarrende tijden. Dat we het volhouden in deze onzekerheid en zoeken naar manieren al wat leeft duurzaam lief te hebben.
God, Gij die ons draagt over de grenzen van leven en dood, wij herdenken in deze ruimte onze dierbare overledenen.
Vandaag noemen wij met name Trees Wouters, Betsy van Lith, Truus de Meulder en Frans Schiks
God in de stilte horen we jou misschien het beste. Laten we met elkaar even stil zijn en ruimte geven aan wat ieder van ons bezigheid. Dat doen we in het vertrouwen dat jij ons draagt.
Acclamtie Dat wij volstromen met levensadem
Dat wij volstromen met levensadem en schreeuwen eindelijk geboren.
Dat wij volstromen met levensadem en lachen eindelijk geboren.

Dat wij volstromen met levensadem en weten eindelijk geboren.
We bidden allemaal in ons eigen huis op onze eigen manier. Dat is mooi en goed. Hier in dit moment van vieren willen we ook samen bidden. Dat doen we met woorden die Jezus aan zijn vrienden en vriendinnen woorden meegaf. Woorden die eeuwenlang, in alle talen, tot op de dag van vandaag door mensen gebeden worden. Het zijn woorden van volhouden. Woorden liefde en zicht op een wereld met ruimte voor al wat leeft.
Onze vader……..

Slotgedachte
Ook al versoepelen de maatregelen, de wereld is in de greep van gemeen virus. Maar wat nou als we zouden dromen van andere virus dat net zo besmettelijk is. Een gedicht van Marinus van de Berg.
Het virus van de liefde
die niet discrimineert
die geen haat verspreidt.
Het virus van de liefde
die ons scherp houdt
die ons waakzaam houdt.
Het virus van de liefde
die de omgebrachten
die de lijdenden nu niet vergeet.
Het virus van de liefde
die zich niet aan de leiband
van de angst laat leggen.
Het virus van de liefde
overgedragen vanuit
de Bron van de Eeuwige.
Het virus van de liefde
alsmaar aangewakkerd
zal ook morgen ons leiden.
Zegen
Moge God die liefde ons richten op elkaar
Moge God die wijsheid is bij ons zijn in angst en onzekerheid
Moge God die leven ons maken tot veerkrachtige mensen
Laat ons zo deze ruimte verlaten om de dagen die komen, keer op keer, liefde vol te houden.
***
Reageren op deze viering vinden we fijn.Onder de tekst van de viering is gelegenheid om een reactie achter te laten. U kunt natuurlijk ook een mailtje sturen.
Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.
U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.
Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl
Bron van Leven

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
DATUM 9 & 10 mei  2020 |  John Parker

Bron van leven

Deze viering is ook te volgen op het YouTube kanaal van de San Salvator.

Welkom
Welkom aan iedereen die naar deze viering luistert of leest op de website. Een vreemde beleving; geen gezichten voor me als ik spreek. Geen bekenden, vrienden. En ook zonder al die mensen die normaal gesproken betrokken zijn bij onze wekelijkse vieringen: kosters, koorleden, muzikanten, koffiezetters, gastheer- en vrouwen. Een vreemde beleving. Lees meer →

Paden van gerechtigheid

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
DATUM 2 & 3 mei 2020 | Truus van Kaam

 U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ . De viering wordt in de loop van zaterdag op dit kanaal gepubliceerd. U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de youtubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering.

 Wij wensen u een mooie viering toe.

 Welkom
Vandaag worden we uitgenodigd mee op bedevaart te gaan.
In deze tijd kunnen we geen tocht naar de St.Jan of Santiago de Compostella maken om God te zoeken. Wij gaan naar de tempel die we altijd bij ons dragen, ons diepste binnenste, ons hart om de stilte te ervaren . Daar horen we wat ons benauwt, of angstig maakt, wat ons beweegt en ontroert.
We gaan op weg om God onze Herder te vinden en nieuwe moed te ontvangen.
Wij zijn omringd met Zijn Naam: IK BEN …met jou.
Lees meer →

ER IS REDDING – 25 & 26 april 2020

Voorganger: Maria van den Dungen
Techniek en vormgeving: Franneke Hoeks

Welkom lieve mensen . Het is 2 weken na Pasen als we deze viering gaan volgen, ieder in zijn of haar eigen huis op tablet,
telefoon of pc. Toch voelen we ons vandaag met elkaar verbonden door deze viering.
En we blijven hopen op betere tijden, gesteund door elkaar en door die we noemen:
Vader, moeder, Zoon en heelmakende Geest.
Wij steken een kaarsje aan om het licht bij ons te weten, als we bidden:

God van Liefde,
wees bij ons nu ons leven uit balans is
en de toekomst onzeker.
Wees dit uur bij ons, als een zachte bries,
laat ons uw woord in de stilte verstaan.
Dat het samen horen ons mag verbinden. Amen

acclamatie: Kom over ons met uw geest Lees meer →

Ontloken Pasen

Voorganger: Wilton Desmense

Opening

Moge de hemel zijn ontloken voor:
Cor Rademaker, onze voormalige pianist bij de volkszang. Hij stierf op Witte Donderdag.
Ans Verdonk-Huiskamp, zus van Karel Huiskamp en echte Orthense en Salvatoriaan.
Arie Akkermans, trouw bezoeker van onze vieringen en Augustinuskenner.
Louis van Dijk, pianist en componist van o.a. het lied “Als er twee of drie in mijn naam bijeen zijn” Lees meer →

Pasen: Lucht licht en leven

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
11 april 2020 | Franneke Hoeks

Lucht licht en leven | Paaswake 2020

U kunt deze viering volgen via https://youtu.be/BxaJWP97cUE Lees meer →

Kruisweg in tijden van Corona – Goede Vrijdag 2020

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
10 april 2020 | Hans Waegemakers

Kruisweg in tijden van Corona– Goede Vrijdag 2020

U kunt deze viering volgen https://youtu.be/eUGeG9uJMOc

Welkom

Welkom allemaal. Op de kruisweg in coronatijd. We lopen met elkaar de 14 staties van de kruisweg. Beelden, teksten, muziek, foto’s, gebed en stilte wisselen elkaar af. Soms klinkt er een Bijbelverhaal. Bij andere staties is het stil. Ieder van ons gaat op dit moment een soort lijdensweg. In meer of mindere mate worden we allemaal geraakt door dit virus. Laten we deze kruisweg in coronatijd gaan in de wetenschap dat niemand van ons die alleen hoeft te gaan. We gaan deze weg in verbondenheid met elkaar en met de Eeuwige.

Muziek: Via Crucis – Liszt 01 Vexilla Regis

 1. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Statie 1

Jezus stond voor de landvoogd en die vroeg hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’ ‘Zoals u zegt,’ antwoordde Jezus. Al de tijd dat de opperpriesters en de familiehoofden hem beschuldigden, zei Jezus niets. Pilatus vroeg: ‘Hoort u niet waarvan ze u allemaal beschuldigen?’ Maar Jezus gaf hem geen enkel antwoord en dat verbaasde de landvoogd zeer.

Nu was het de gewoonte dat de landvoogd bij elk Paasfeest een gevangene vrijliet. Het volk had daarbij de keus. Op dat moment zat er een berucht man gevangen. Hij heette Barabbas. Omdat de mensen nu toch te hoop waren gelopen, vroeg Pilatus: ‘Wat willen jullie? Moet ik Barabbas vrijlaten of Jezus die Christus wordt genoemd?’  ‘Barabbas!’ antwoordden ze, ‘Maar wat moet ik dan doen met Jezus die Christus wordt genoemd?’ ‘Kruisigen!’ riepen ze als één man, ‘Maar waarom? Wat voor kwaad heeft hij dan gedaan?’ Maar zij schreeuwden nog harder: ‘Aan het kruis met hem!’ Pilatus merkte dat hij zo niet verder kwam; het oproer werd alleen maar groter. Daarom liet hij een schaal met water brengen en waste zijn handen voor de ogen van de menigte. ‘Ik ben onschuldig aan het vergieten van zijn bloed,’ zei hij, ‘Het is jullie zaak.’ Toen gaf Pilatus het volk zijn zin: Barabbas liet hij vrij, maar Jezus liet hij geselen. Daarna gaf hij hem over aan de soldaten om hem te geselen en te kruisigen

Actualisatie

Ter dood veroordeeld.
Het leven ontzegd.
In de macht van het kwaad geraakt.
Mensen die kwaad van je spreken.
Een ziekte die onvermijdelijk op de dood uitloopt.
Geen kans op een menswaardig bestaan.

Gebed

Laat ons bidden
om woorden die leven wekken
dat wij goed spreken van onze medemensen, geen kwaad,
om verbondenheid en creativiteit
dat God ons sterk maakt tegenover de macht van het kwaad.

Muziek: Via Crucis – Liszt 02 Jesus wird zu Tode verdammt

 1. Jezus neemt zijn kruis op Statie 2

De soldaten namen Jezus mee in het paleis van de landvoogd en haalden er de hele afdeling bij. Ze trokken zijn kleren uit en deden hem een donkerrode mantel om. Ze vlochten een krans van doorntakken en zetten die op zijn hoofd en in zijn rechterhand gaven ze hem een stok. Toen knielden ze voor hem neer en zeiden spottend: ‘Dag, koning van de Joden!’ En ze spuugden naar hem, trokken de stok uit zijn hand en sloegen hem ermee op zijn hoofd. Na deze bespotting deden ze hem de mantel af, trokken hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om hem te kruisigen.

 

Actualisatie

Alle mensen hebben een kruis te dragen.
Groot, klein, zwaar licht.
Sommigen worden slachtoffer, gaan er onderdoor.
Anderen houden het uit, vinden veerkracht en geduld in zichzelf.

 

Gebed

Laat ons bidden
om veerkracht en geduld
dat wij gaande blijven en andere voorthelpen.

 

Muziek: Via Crucis – Liszt 03 Jesus trägt sein Kreuz

 

 1. Jezus valt voor de eerste keer Statie 3

 

Actualisatie

Je neemt je kruis op en valt.
Je gaat tegen de vlakte.
Je loopt tegen je eigen onvermogen aan.
En iedereen staat te kijken.

 

 Gebed

Laat ons bidden
om zachtheid als wij vallen
om steun en mededogen
dat er mensen zijn die ons opvangen.
dat wij mensen zijn die anderen opvangen.

 

Muziek: Via Crucis – Liszt 04. Jesus fält zum ersten Mal

 

 1. Jezus ontmoet zijn moeder Maria Statie 4

 

Actualisatie

Zij gelooft in hem, al vanaf de bruiloft in Kana,
waar ze tegen de bedienden zei: “Doe maar, wat hij u zal zeggen.”
Verscholen in de entourage van Jezus, nauwelijks opgemerkt door de evangelisten,
maar wel door het volksgeloof dat haar hier plaatst aan de rand van de weg.
Ze zegt niets en ze doet niets. Ze is er.
Ze staat hier niet om ons medelijden op te wekken, maar om er te zijn voor haar zoon,
zoals moeders doen als hun kinderen in moeilijkheden raken.
Er zijn als mensen dreigen te bezwijken, zonder oordeel, met lege handen,
is een daad van grote menselijkheid.

Muziek: Via Crucis – Liszt 04. Jesus fält zum ersten Mal – vStabat Mater

 

 1. Simon van Cyrene helpt Jezus zijn kruis dragen Statie 5

Buiten de stad kwamen ze een man tegen die uit Cyrene kwam ‑ Hij heette Simon –
Hem dwongen ze de kruisbalk te dragen.

 

 

Actualisatie

Je hebt er niet om gevraagd. Het komt zomaar op je weg.
Of je het leuk vindt of niet, je hebt het maar te doen.
Je baas, het contract, de wet, de regelgeving, je morele plicht.
Vraag is: hoe ga je het aan, hoe ga je erin staat?
Nukkig of beweeg je mee?
Kortzichtig of gaandeweg de mogelijkheden ziend.

Gebed

Laat ons bidden
om beweeglijkheid en aanpassingsvermogen
als ons leven een andere wending neemt,
om een open blik wanneer het dagelijkse gareel ons dwingt
om hart voor wie zonder hulp niet verder kunnen.
Dat wij ons laten gezeggen als de nood aan de mens is.

 

Muziek: Via Crucis – Liszt 06. Simon von Cyrene

 

 1. Veronica droogt het gezicht van Jezus Statie 6

 

 Actualisatie

Wat kun je doen als je ziet hoe iemand de dood tegemoet gaat.
Wat, als het leven onder je handen wegglipt, alle deskundigheid en goede zorg ten spijt?
Je loopt niet weg, maar je doet wat je kan op het lijden te verlichten, om een goede dood
mogelijk te maken. Je kijkt niet weg, maar neemt het gelaat van de ander in je handen en koestert het.

 

Gebed

Laat ons bidden
om de moed te blijven staan, wanneer de dood zich aankondigt,
om zorg en nabijheid voor wie de weg ten dode gaan,

 

Muziek: Via Crucis – Liszt 07 Sancta Veronica – “O haupt voll Blut und Wunden”

 

 1. Jezus valt voor de tweede keer Statie 7

 

Actualisatie

Weer.
Gevloerd.
Omdat je even niet oplette
of gewoon omdat je óp bent,
de kracht niet meer hebt.
Laat mij maar liggen, het is wel goed zo.
Waar haal je de kracht vandaan om op te staan?

Gebed

Laat ons bidden
om licht als het ons zwart voor de ogen wordt
om lucht als wij geen adem meer hebben
om zorgzame handen die ons op de been helpen
dat wij op onze beurt licht- en luchtbrengers zijn
dat het onze zorgzame handen mogen zijn

Muziek: Via Crucis – Liszt 08 Jesus fällt zum zweiten Mal – tot 0.23

 1. Jezus troost de vrouwen Statie 8

Een grote massa mensen volgde hem; er waren vrouwen bij die om hem treurden en rouwden. Maar Jezus draaide zich naar hen om: ‘Vrouwen van Jeruzalem! Huil niet om mij, huil liever om uzelf en uw kinderen. Want er komen dagen dat de mensen uitroepen: Gelukkig de vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen, die nooit een kind ter wereld hebben gebracht, die nooit een kind aan de borst hebben gehad! In die tijd zal men tegen de bergen zeggen: Val op ons neer, en tegen de heuvels: Bedek ons. Want als ze zoiets met levend hout doen, wat zal dan met dood hout gebeuren?’

 

 

 

Actualisatie

Is dit troost? Het klinkt eerder als een vermaning.
Met de vrouwen van Jeruzalem worden wij uitgenodigd
onze eigen situatie onder ogen te zien,
ons verdriet en rouwbeklag een andere richting te geven.
“Verdoe je tijd en energie niet met wat mij overkomt”,
lijkt Jezus te zeggen.
Het gaat kennelijk niet om hem, maar om waar hij voor staat

 

Gebed

Laat ons bidden
om een scherp oog en oor voor waar het om haat in het leven,
om treurnis om wat van waarde is en teloorgaat onder mensen en in de natuur
om rouw die verlies verwerkt en sterk maakt, die toekomst opent en leven schept.
Dat wij groeien naar uitzicht en vastbeslotenheid.

 1. Jezus valt voor de derde maal Statie 9

 

 

 

 

 

 

Actualisatie

Je valt, omdat het leven je te veel wordt.
Je kunt niet meer.
Je hebt geen zin meer om verder te gaan,
om verder te leven.
Dit vallen en opstaan, wat is de zin?

 

Gebed

Laat ons bidden om kracht om op de been te blijven
voor onszelf en voor al die anderen
die wankelen of gevallen zijn
Dat wij elkaar overeind houden.

 

Muziek: Via Crucis – Liszt 08 Jesus fällt zum driten Mal

 

 1. Jezus wordt ontkleed Statie 10

 

 

 

 

 

 

Actualisatie

Ontkleed.
Weerloos, kwetsbaar, niets te verbergen.
Mens ten voeten uit.
Maar ook: vernederd, beroofd, bedreigd, ontmenselijkt.
Naaktheid is dubbelzinnig,
is de nabijheid van de ander
maar ook de schaamteloosheid van de macht.

 

Gebed

Laat ons bidden
om kleding voor wie naakt zijn
om recht voor wie beroofd zijn
om bescherming voor wie kwetsbaar zijn
dat wij niet toekijken, maar doen wat we kunnen.

 

 1. Jezus wordt aan het kruis geslagen Statie 11

Aangekomen bij de plek die ‘Schedel’ heet, sloegen ze hem aan het kruis, en ook de beide misdadigers de een rechts de ander links van hem. Ze verdeelden zijn kleren door er om te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders maakten hem belachelijk: ‘Anderen heeft hij gered; laat hij nu zichzelf redden, als hij de Christus is die door God is uitverkoren!’ Ook de soldaten dreven de spot met hem; ze kwamen naar voren, boden hem landwijn aan en zeiden: ‘Red jezelf, als je de koning van de Joden bent.’ Boven hem hing een opschrift: ‘Dit is de koning van de Joden.’

 

 

 

Actualisatie

Daar en toen. Rauw, hard en banaal.
Maar ook vandaag de dag worden mensen gekruisigd, geëxecuteerd.
Met of zonder proces, afgemaakt.
In gesprekken, op het internet, in de media,
geliquideerd, doodgezwegen.
Even hard, rauw en banaal als toen.
Lichamelijk en geestelijk.
We zijn er getuige van en soms overkomt het onszelf.

 

Gebed

Laats ons bidden
voor onze samenleving
om beteugeling van macht die mensen doodt
om een uitweg voor angst en blinde woede
om ruimte voor wat anders en vreemd is
voor onszelf
om een kliko voor onze oordelen
een afvalzak voor onze vooroordelen
Dat wij de dood van anderen
nooit maken tot deel van ons levensgeluk.

 

Muziek: Via Crucis – Liszt 12. Jesus Wird Ans Kreuz Geschlagen

 

 1. Jezus sterft aan het kruis Statie 12

Van twaalf uur tot drie uur ‘s middags werd het over het hele land donker. Omstreeks drie uur schreeuwde Jezus luidkeels: ‘Eli, Eli, lama sabachtani?’ Dat betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten’? Een paar omstanders die het hoorden, zeiden: ‘Hij roept om de profeet Elia.’ Meteen ging één van hen een spons halen, doopte die in landwijn, stak hem op de punt van een stok en probeerde hem ervan te laten drinken. (Matt.)

Toen hij van die wijn gedronken had, zei hij: ‘Het is volbracht!’ Toen boog hij zijn hoofd en gaf de geest.

 

 

Actualisatie

Sterven in uiterste verlatenheid.
Zelfs God heeft zich teruggetrokken.
Dat gun je niemand.
Daarom vinden wij het zo belangrijk
dat mensen kunnen sterven in het tastbare bijzijn van hun dierbaren,
dat mensen kunnen sterven in de overtuiging dat zij ertoe deden,
van betekenis waren, het verschil maakten, hoe klein ook.

 

Gebed

Laat ons bidden
voor hen die moeten sterven in eenzaamheid
voor hen die op afstand moeten toezien
voor hen die sterven in de overtuiging gefaald te hebben
voor hen die in doodsangst hun einde zien naderen
dat engelen hen leiden in het eeuwige licht
en hen leggen in de schoot van de Levende.

 

Muziek: Via Crucis – Liszt 13. Jesus stirbt am Kreuze

 

 1. Jezus wordt van het kruis genomen Statie 13

Daarna vroeg Jozef van Arimatea aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht weghalen. Hij was een volgeling van Jezus, maar in het geheim, omdat hij bang was voor de joodse overheden. Pilatus gaf zijn toestemming en Jozef haalde het lichaam af van het kruis. (Joh.)

 

 

 

 

Actualisatie

Wij kennen de scène: Jezus die van het kruis wordt genomen en de vrouwen in zwijm.
Wij kennen de scène: het dode lichaam van de zoon in de schoot van de moeder.
Talloos zijn de schilderingen, beeldhouwwerken en hymnes,
Drie evangelisten maken er geen woord aan vuil. Johannes besteed er één zin aan.
Voor velen is de verbeelding van dit moment een mogelijkheid zich gevoelsmatig te verbinden met het drama. Hoe verbind ik mij met dit lijdensverhaal, met deze martelgang?
Is het medelijden, is het sentimentaliteit, oprecht verdriet, verontwaardiging, boosheid om wat daar en toen gebeurde. Is het teleurstelling of zelfs bewondering, niet om de kunstenaar, maar om de hoofdrolspelers?
Hoe verbinden wij ons met dit verhaal? Wat doet het ons?

 

Gebed

Laat ons bidden
om een weg naar binnen
om te kunnen aanboren wat Jezus bezielde
om een weg naar ons hart, waar liefde schuilt
om een weg naar onze ziel, die ons met elkaar verbindt
tot een netwerk van goede krachten, eensgezindheid
en onverzettelijkheid.
Dat wij het leven behoeden met alles wat in ons is.

Muziek: Via Crucis – Liszt 15. Jesus Wird Ins Grab Gelegt

 

 1. Jezus wordt in zijn graf gelegd statie 14

Ze namen dus het lichaam van Jezus mee en wikkelden het met de balsems in linnen doeken, want dat is bij de Joden de gewoonte als ze iemand gaan begraven. Vlak bij de plek waar Jezus was gekruisigd, lag een boomgaard, en in die boomgaard was een nieuw graf waarin nog niemand was bijgezet. Omdat het voor de Joden bijna sabbat was en het graf dichtbij, legden ze Jezus daarin neer.

 

 

 

 

Actualisatie

Gewikkeld in doeken in de kribbe.
Gewikkeld in doeken in het graf
De cirkel is rond. Het is volbracht.
We gaan naar huis en likken onze wonden.
Wat in onze ogen goed was mocht niet zo zijn.
Wij werden ruw uit onze droom gewekt.
Wat nu?
Wie houdt het licht nu brandend?
Wie gaat ons voor?
Wie benoemt het onrecht?Wie maakt vrij, geneest, geeft te eten?
Wie omhelst de melaatse, de uitgestotene?
Wie durft?

 

Gebed

Laat ons bidden
om de moed tot leven
dat wij het zijn die licht ontsteken
een begaanbare weg zoeken
onrecht bestrijden
bevrijden, zorgen, helen
naaste worden tegen alle afstand in.
Opdat het Pasen wordt.

Muziek: Via Crucis – Liszt – “O traurigkeit, O Herzeleid”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeftocht – Witte Donderdag 2020

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
9 april 2020 | Franneke Hoeks

Leeftocht – Witte Donderdag 2020

U kunt deze viering volgen https://youtu.be/aUpwHiY7Upk

Lees meer →