Werkgroep Noodfonds

Wat is het Noodfonds Noord?
Het Noodfonds Noord is een activiteit van de San Salvator Gemeenschap.
Mensen uit Orthen en Noord, die in grote financiële moeilijkheden verkeren en voor wie er geen andere weg meer openstaat om hun noodsituatie op te lossen, worden eenmalig vooruit geholpen. Deze ondersteuning is bestemd voor de financiering van een aanschaf, die tot de noodzakelijke levensbehoeften behoort.
Daarnaast houdt het Noodfonds jaarlijks de zogenaamde Vakantie-actie*.

Hoe komt het Noodfonds aan kapitaal?
Het Noodfonds doet een beroep op de leden van de San Salvatorgemeenschap incidenteel of regelmatig een bijdrage te storten. Daarnaast ontvangt het Noodfonds incidenteel bijdragen van personen (eventueel in de vorm van een legaat), instellingen, verenigingen e.d., die sympathie hebben voor de doelstelling van het Noodfonds.

Hoe is het Noodfonds georganiseerd?
Vier leden die het vertrouwen genieten van de (bestuurs)leden van de San Salvatorgemeenschap, beheren het Noodfonds. Omdat zeer persoonlijke situaties aan hen voorgelegd (kunnen) worden, blijven zij verder anoniem. Enkele malen  per jaar komen zij bijeen om de algemene gang en stand van zaken te bespreken. Aanvragen voor ondersteuning worden per gelegenheid door minstens twee van hen beoordeeld.

Verantwoording

Er wordt enerzijds een grote mate van omzichtigheid betracht inzake openbaarheid: persoonlijke omstandigheden blijven uiteraard anoniem. Anderzijds wordt toch gestreefd naar een zo groot mogelijke bekendheid van de betekenis van het Noodfonds.

Hoe wordt het Noodfonds benaderd?
Vragen om geldelijke hulp (max. € 500) met een beknopte toelichting worden ingediend door hulpverleners: ze komen van professionele hulpverleners, leden van de pastoraatsgroep van de San Salvator Gemeenschap of goed ingevoerde vrijwilligers van de gemeenschap.

Het postadres van het Noodfonds is:
Noodfonds Noord
p/a San Salvatorgemeenschap
Schaarhuispad 131
5231 PP Den Bosch

Per e-mail bereikbaar: info@sansalvatorgemeenschap.nl

*De Vakantie-actie
Middels de Vakantie-actie wil het Noodfonds mensen die de mogelijkheid daartoe niet hebben, in staat stellen één keer in het jaar iets bijzonders te ondernemen. Daartoe wordt een beroep gedaan op de leden van de gemeenschap iets van hun vakantiegeld te schenken. Ook hier geldt dat bijdragen uit andere sympathiserende bronnen welkom zijn. Voordracht gebeurt ook hierbij vanuit het maatschappelijk werk of vanuit de gemeenschap zelf.

Bijdragen en aftrekbaarheid
Rekeningnummer NL23 INGB 0005 9626 81 t.n.v.
Noodfonds SSiB
‘s-Hertogenbosch
of op het postadres van het Noodfonds.

Giften aan het Noodfonds, dat onder de ANBI-status van de San Salvatorgemeenschap valt, zijn aftrekbaar op het belastingaangifteformulier!
Vermeld dan:
Gift aan: Vereniging San Salvator in Beweging
Was dit een periodieke gift die schriftelijk is vastgelegd? ja/nee (invullen wat van toepassing is)
RSIN: 802343260
Was het een gift aan een culturele instelling? nee
Transactienummer van deze gift 0 (indien de gift niet schriftelijk is vastgelegd)