ANBI-status

Gegevens m.b.t. de ANBI-status.

 1. De naam van de ANBI-instelling is Vereniging San Salvator in Beweging.
 2. Het fiscaalnummer van de vereniging is 802343260
 3. Het contactadres van de Vereniging is

Vereniging San Salvator in Beweging

Schaarhuispad 131
5231 PP Den Bosch
Tel. 06-48645507
IBAN: NL96INGB0006040713

 

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

Jos de Ridder, voorzitter
Yvette van Hoeckel, secretaris
Jacques Goossens, penningmeester
Albrecht Beeftink
Rinus van der Heijden
Jacques Jochems
Liesbeth van Leijen

 1. Beleidsplan

De vereniging heeft een omvangrijk beleidsplan opgesteld. Dit plan is te vinden op de website van San Salvatorgemeenschap, Link “Visioen van Liefde”.

 1. Beloningsbeleid

De Vereniging heeft één pastoraalwerker in dienst. Deze heeft een dienstverband 0,8 FTE op basis van een werkweek van 36 uur. Haar salaris is vastgesteld conform de CAO Welzijn en Maatschappelijk werk op schaal 10.
Alle andere werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers in diverse werkgroepen, waarbij onkosten vergoed kunnen worden. Het bestuur van de vereniging SSiB heeft hiervoor een vrijwilligersbeleid vastgesteld.

 1. Doelstelling

Volgens de statuten heeft de vereniging de volgende doelstelling:

Artikel 2.

 1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de San Salvatorgeloofsgemeenschap te ’s-Hertogenbosch in de ruimste zin van het woord;
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  het verder ontwikkelen van het open evangelische klimaat van de geloofsgemeenschap;
  b. het zo nodig beheren en exploiteren van een gemeenschappelijke ruimte;
  c. het verwerven van informatie ten behoeve van haar leden en het verspreiden daarvan;
  d. het samenwerken met andere organisaties met een gelijk of aanverwant doel;
  e. alle andere wettige middelen.
 1. Verslag van uitgeoefende activiteiten 2020

In 2020 had de vereniging San Salvator in Beweging een beroepskracht in dienst als pastor en voorganger. De beroepskracht werd begeleid door een commissie bestaande uit deskundige mensen uit de gemeenschap. De voorzitter van het bestuur van de vereniging is ook de voorzitter van de begeleidingsgroep.
De beroepskracht is de spil in het San Salvatornetwerk. Zij plant en regelt zaken rondom vieringen en activiteiten en is als voorganger regelmatig zichtbaar in de vieringen. Ook voor uitvaarten en ziekenzegeningen kan een beroep op haar gedaan worden. De beroepskracht startte in oktober met een leergang interreligieus leiderschap aan de VU Amsterdam.

In 2020 zorgden zeven voorgangers voor de inhoud van de weekendvieringen. Tot begin maart werden er ieder weekend twee vieringen gehouden. De wekelijkse zondagsvieringen werden door de voorganger, koren en lectoren voorbereid en uitgevoerd. De bezoekersaantallen varieerden van 70 tot 120 mensen.  Op zaterdagavond was de uitvoering van de viering in handen van een vaste groep mensen. Er werd samen gezongen. De vieringen op zaterdagavond telden tussen de 9 en 25 bezoekers.
Op zondag 1 maart 2020 was Trees van Montfort bij ons te gast om een bijdrage te leveren aan een groene viering. Trees van Montfort is de auteur van het boek Groene Theologie.

In maart 2020 werd de gemeenschap, net als heel de wereld, beperkt door de maatregelen als gevolg van de Coronapandemie. Op 8 maart was de laatste reguliere viering in Dagcentrum de Eygenweg. Op 15 maart verstuurden we de tekst van de viering naar alle leden. Vanaf 21 maart zijn we YouTube filmpjes gaan maken. Mensen uit de gemeenschap werden gevraagd thuis teksten in de spreken, liederen op te nemen en beelden voor de vieringen aan te leveren. Daardoor werden deze filmpjes gedragen door de hele gemeenschap. De filmpjes zijn te zien op het YouTubekanaal van de San Salvator. De tekst van de viering werd iedere week via de mail naar alle leden verzonden. De mensen die geen mail hebben kregen de tekst thuisbezorgd.

Dagcentrum van de Eygenweg, waar we normaal onze vieringen organiseren, werd in de tweede helft van 2020 verbouwd. We konden in de verbouwingsperiode geen gebruik maken van deze ruimte. Gelukkig waren we welkom bij de protestantse gemeente. Na de versoepelingen vanwege de coronapandemie in de zomer zijn we als gemeenschap gaan vieren in de Grote Kerk van de protestante gemeente in de binnenstad van ‘s- Hertogenbosch. Deze vieringen vonden plaats op zaterdagavond. Halverwege oktober zijn we noodgedwongen weer teruggegaan naar de YouTube vieringen.
Omdat de jaarlijkse kerstviering voor kinderen niet kon plaatsvinden, maakten we een speciaal filmpje waarin kinderen in eigen woorden het kerstverhaal vertelden ondersteund door creatieve beelden.

Vanaf maart 2020 maakten we voor vergaderingen en overleggen gebruik van ZOOM.  Een aantal keren organiseerden we ZOOM koffiemomenten op de woensdagochtend en ook werkgroepen ontmoetten elkaar via dit online platform.

De kosters zijn verantwoordelijk voor de praktische gang van zaken rondom de vieringen. Zij openen he gebouw en zorgen dat de techniek werkt. De kosters komen jaarlijks bij elkaar voor een bespreking. De beroepskracht is daarbij aanwezig. Dit jaar mochten we een nieuwe koster in het team verwelkomen.

De activiteiten van de gemeenschap worden gecommuniceerd via een nieuwsbrief ‘de Salvatoriaan’. Deze verscheen in 2020 vijf keer. Als het nodig is wordt er tussen de Nieuwsbrieven door een korte nieuwsflits rondgestuurd. De website wordt bijgehouden door een groep vrijwilligers, die elkaar een- of tweemaal per jaar ontmoeten voor bijscholing. De teksten van de vieringen worden iedere week op de site gepubliceerd. Ook Facebook wordt als communicatiemiddel ingezet.

Het bestuur van de vereniging bestond uit zeven leden. De beroepskracht is aanwezig bij de vergadering. Ongeveer eens per jaar neemt het bestuur de ruimte om zonder beroepskracht te vergaderen. Vanaf maart vonden de vergaderingen online plaats. Alleen in september was er een fysieke vergadering. In 2020 werd er in november een online algemene ledenvergadering georganiseerd. Ontwikkelingen in de San Salvator werden met grote betrokkenheid besproken.

Het bestuur is de werkgever van de beroepskracht. Twee bestuursleden vormen de vaste aanspreekpunten voor de beroepskracht.
In de medezeggenschap van leden van de vereniging wordt voorzien door een Adviesraad. In 2020 werd gewerkt aan een andere invulling van dit adviesorgaan. Door corona kwam dit proces grotendeels stil te liggen.

De vereniging hecht belang aan een oecumenische instelling. Als San Salvator zijn we lid van het Beraad van Kerken in ’s-Hertogenbosch. De beroepskracht was in 2020 secretaris van dit Beraad. Vanuit het beraad was de San Salvator actief betrokken bij oecumenische vieringen, de regenboogviering en andere stadsbrede activiteiten.

Binnen de gemeenschap zijn veel vrijwilligers actief. Er zijn groepen die bezoekwerk verrichten, groepen die elkaar rondom thema’s ontmoeten of maatschappelijke acties organiseren. Rondom de grote feestdagen hebben we door middel van een mooie kaart al onze leden een hart onder de riem gestoken.

 1. Financiële verantwoording 2020.

Algemeen

Op 21 januari 2020 is aan het bestuur van de vereniging SSiB de jaarrekening 2020 gepresenteerd. Doordat er i.v.m. met de coronacrisis in het voorjaar geen ALV bijeengeroepen kon worden is de jaarrekening, na decharge door de kascommissie, ter vaststelling in november 2020 naar de leden gestuurd. Op 26 november 2020 is alsnog een ALV bijeengekomen en is de  jaarrekening 2019 samen met de begroting 2021 aan de orde gesteld.

Mede omdat SSiB een ANBI-status heeft, publiceren wij deze informatie ook op onze website. De hieronder genoemde bedragen zijn afgerond.

Financieel beleid

SSiB voert een conservatief financieel beleid met als uitgangspunt dat de (vaste) jaarlijkse kosten betaald kunnen worden uit de jaarlijkse inkomsten, voornamelijk de bijdragen van de leden. Het opgebouwde eigen vermogen dient als buffer om aangegane verplichtingen na te kunnen komen en onverwachte tegenvallers op te vangen.

Exploitatie

Inkomsten € 107.725
Uitgaven -€ 80.624
Saldo € 27.101

Inkomsten

Voor SSiB zijn de bijdragen van voornamelijk de leden verreweg de belangrijkste bron van inkomsten. Die vormen met € 58.672 bijna 55% van de inkomsten. Overigens ruim € 5.000 minder dan in 2019. Dankzij onverwachte eenmalige legaten tot een bedrag van € 34.920 kon 2020 toch nog positief afgesloten worden.

Andere inkomsten zijn de opbrengsten van de collecte (€ 11.280), bijdrage voor doop, eerste communie en uitvaart (€ 1.900),  intenties voor het gedenken van overledenen (€ 145) en rente (€ 28). Aan diverse inkomsten (koffiegeld en bijzondere projecten) is nog € 770 ontvangen. Bijzondere acties konden door de Corona pandemie geen doorgang vinden

Uitgaven

De inkomsten zijn voor verreweg het grootste deel besteed aan uitgaven voor onze primaire doelstelling. Dit betreft personele kosten inclusief werkgeverslasten en scholing voor (€ 65.620), huisvesting (€ 5.000, liturgie (€ 1.960) en koren (€ 3.300). Aan overige kosten, administratie en beheerkosten is € 4.460 besteed. Daarnaast is € 375 geïnvesteerd in inventaris.

Deze uitgaven komen indirect ten goede aan onze hoofddoelstelling.

Dit toont aan dat wij zeer zorgvuldig omgaan met alle ontvangen bijdragen en giften en dat deze gelden -conform het uitgangspunt van de ANBI-status- vrijwel volledig ten goede komen aan de doelstelling van SSiB.

Balans

Het eigen vermogen van SSiB bedraagt per 31 december 2020 € 212.584 . Mede gezien de ontwikkelingen (11% minder bijdragen) en gelet op de jaarlijkse omzet van onze vereniging, is dat een bedrag dat zeker niet al te hoog is om toekomstige kosten en eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Het eigen vermogen staat grotendeels op spaarrekeningen. Daarnaast kent de vereniging een lopende bankrekening.

Er zijn geen gelden uitgezet in aandelen of obligaties. De vereniging heeft geen onroerende zaken of andere waardevolle activa.

Informatie

Voor nadere informatie omtrent de financiële zaken kunt u terecht bij de penningmeester, Jacques Goossens.

 

 

Postadres: Schaarhuispad 131, 5231 PP Den Bosch Telefoon: 06-48 64 55 07
e-mail: sansalvatorinbeweging@gmail.com              website: www.sansalvatorgemeenschap.nl
Bankgegevens: NL96INGB 0006 0407 13, ’s-Hertogenbosch, t.n.v. San Salvator in Beweging