ANBI-status

Gegevens m.b.t. de ANBI-status.

 1. De naam van de ANBI-instelling: Vereniging San Salvator in Beweging.
 2. Het fiscaalnummer van de vereniging is 802343260
 3. Het contactadres van de Vereniging is:

Vereniging San Salvator in Beweging

Schaarhuispad 131
5231 PP Den Bosch
Tel. 06-48645507
IBAN: NL96INGB0006040713

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

Jos de Ridder voorzitter
Yvette van Hoeckel, secretaris
Jacques Goossens, penningmeester
Abrecht Beeftink
Rinus van der Heyden
Jacques Jochems
Liesbeth van Leijen

 1. Beleidsplan

De vereniging heeft een omvangrijk beleidsplan opgesteld.

Dit plan is te vinden op de website van San Salvatorgemeenschap, Link “Visioen van Liefde”.

 1. Beloningsbeleid

De Vereniging heeft één pastoraalwerker in dienst. Deze heeft een dienstverband van 36 uur per week. Haar salaris is vastgesteld conform de CAO Welzijn en Maatschappelijk werk op schaal 10.
Alle andere werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers in diverse werkgroepen, waarbij onkosten vergoed kunnen worden. Het bestuur van de vereniging SSiB heeft hiervoor een vrijwilligersbeleid vastgesteld.

 1. Doelstelling

Volgens de statuten heeft de vereniging de volgende doelstelling:

Artikel 2.

 1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de San Salvatorgeloofsgemeenschap te ’s-Hertogenbosch in de ruimste zin van het woord;
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  het verder ontwikkelen van het open evangelische klimaat van de geloofsgemeenschap;
  b. het zo nodig beheren en exploiteren van een gemeenschappelijke ruimte;
  c. het verwerven van informatie ten behoeve van haar leden en het verspreiden daarvan;
  d. het samenwerken met andere organisaties met een gelijk of aanverwant doel;
  e. alle andere wettige middelen.
 1. Verslag van uitgeoefende activiteiten 2019

In 2019 had de vereniging San Salvator in Beweging een beroepskracht voor 0,8 FTE in dienst als pastor/ voorganger. Het pastoraatsteam bestond tot medio 2019 uit twee personen.  De tweede persoon was betrokken als vrijwilliger Vanaf augustus 2019 werd de beroepskracht begeleid door een commissie bestaande uit deskundige mensen uit de gemeenschap. De voorzitter van het bestuur van de vereniging is ook de voorzitter van de begeleidingsgroep.
In 2019 zorgden acht voorgangers voor de inhoud van de weekendvieringen.  In de groep voorgangers mochten we twee nieuwe leden verwelkomen. Twee vertrouwde voorgangers namen in de loop van het jaar afscheid in hun rol als voorganger. De voorgangers kwamen 4 keer voor overleg, uitwisseling en verdieping bij elkaar.
De beroepskracht is de spil in het San Salvator netwerk. Zij plant en regelt zaken rondom vieringen en activiteiten en is als voorganger regelmatig zichtbaar in de vieringen. Ook voor uitvaarten en ziekenzegeningen kan een beroep op haar gedaan worden. Met het wegvallen van twee voorgangers moesten gaten in het rooster worden opgevuld. Voor 2020 voorzien wij moeilijkheden bij het invullen van de wekelijkse vieringen, zeker als we daarbij voldoende afwisseling en diversiteit willen uitstalen.
Ieder weekend werden er twee vieringen gehouden. De wekelijkse zondagsvieringen worden door de voorganger, koor en lectoren voorbereid en uitgevoerd. De bezoekersaantallen variëren van 70 tot 120 mensen.  Op zaterdagavond is de uitvoering van de viering in handen van een vaste groep mensen.  Op zaterdag wordt er samen gezongen. De viering op zaterdagavond telt tussen de negen en 25 bezoekers.

Voor de vieringen van de vereniging maken we gebruik van Dagcentrum De Eygenweg, een locatie van de Cello. Naast deze ruimte om te vieren huren we twee ruimtes in het gebouw Ordune van woningbouwvereniging Zayaz.  Hier kunnen door de week groepen terecht voor vergaderingen en bijeenkomsten.

In 2019 werden acht vieringen voor kinderen georganiseerd in de gymzaal van het dagcentrum. Tussen de 12 en 25 bezoekers mochten we per viering verwelkomen. Met Kerst organiseerde de San Salvator een kerstviering voor kinderen. We telden 120 grote en kleine bezoekers bij dit kerstgebeuren.

Vanwege het leggen van een nieuwe vloer in de gymzaal van dagcentrum de Eygenweg moesten we een weekend de vieringen laten vervallen.

De lectoren kwamen in twee groepen bij elkaar voor een training rondom lezen. Op die avonden werden ook zaken besproken die van belang zijn voor de gang van zaken rondom de vieringen.

De San Salvator kan zich verheugen over twee koren, die de zondagse vieringen beurtelings opluisteren. De koren repeteren wekelijks. De Cantorij repeteert op woensdag in het stadsklooster San Damiano. Melodiek repeteert op vrijdagavond in Dagcentrum De Eygenweg. Dit koor zorgt na de repetitie voor de inrichting van de ruimte, zodat alles klaar staat voor de weekendvieringen.
Op de vijfde zondag is er geen koor, maar worden de vieringen opgeluisterd door volkszang. De Cantorij zingt de vijfde zondagen in een viering in het stadsklooster.

De kosters zijn verantwoordelijk voor de praktische gang van zaken rondom de vieringen. Zij openen het gebouw en zorgen dat de techniek werkt. De kosters komen jaarlijks bij elkaar voor een bespreking. De beroepskracht is daarbij aanwezig. Dit jaar mochten we een nieuwe koster in het team verwelkomen.

De activiteiten van de gemeenschap worden gecommuniceerd via een nieuwsbrief de Salvatoriaan. Deze verscheen in 2019 vijf keer. Eind 2019 stuurden we het 50ste nummer van de Salvatoriaan rond.  Als het nodig is wordt er tussen de Nieuwsbrieven door een korte nieuwsflits rondgestuurd. De website wordt bijgehouden door een groep vrijwilligers, die elkaar een- of tweemaal per jaar ontmoeten voor bijscholing. De teksten van de vieringen worden iedere week op de site gepubliceerd. Ook Facebook wordt als communicatiemiddel ingezet.

In 2019 organiseerde de San Salvator vijf bezinningsavonden rondom het Onze Vader. De voorgangers van de gemeenschap waren verantwoordelijk voor de inhoudelijk lijn van deze avonden. Iedere avond werd door ongeveer 20 mensen bezocht. Ruim de helft van de bezoekers was bij alle avonden aanwezig.

Het bestuur van de vereniging bestond uit zeven leden. De beroepskracht is aanwezig bij de vergadering. Soms neemt het bestuur de ruimte om zonder beroepskracht te vergaderen. In de zomer kwam het bestuur voor een heidag bij elkaar om te brainstormen over de toekomst van de gemeenschap.  Er waren twee ledenvergaderingen waarbij op de vergadering in het najaar de toekomstscenario’s voor de San Salvator werden met grote betrokkenheid besproken. Het bestuur is werkgever van de beroepskracht. Twee bestuursleden zijn het vaste aanspreekpunt voor de beroepskracht.
In de medezeggenschap van leden van de vereniging wordt voorzien door een Adviesraad. In 2019 werd gewerkt aan een andere invulling van dit adviesorgaan. Hiervoor was er regelmatig overleg tussen bestuur en een afvaardiging van de adviesraad.

De vereniging hecht belang aan een oecumenische instelling. Als San Salvator zijn we dan ook lid van het Beraad van Kerken in ’s-Hertogenbosch. De beroepskracht was in 2019 secretaris van dit Beraad. Vanuit het beraad was de San Salvator actief betrokken bij oecumenische vieringen, de regenboogviering en andere stadsbrede activiteiten.

Binnen de gemeenschap zijn veel vrijwilligers actief. Er zijn groepen die bezoekwerk verrichten, groepen die elkaar rondom thema’s ontmoeten of maatschappelijke acties organiseren.
Op maandag, woensdag en vrijdag is de San Salvator ruimte in Ordune open voor koffie en een goed gesprek. We zijn blij met de inzet van alle mensen die afgelopen jaar betrokken waren bij de activiteiten van de gemeenschap. 

 1. Financiële verantwoording 2019.

Algemeen
Op 20 januari 2020 is aan het bestuur van de vereniging SSiB de jaarrekening 2019 gepresenteerd. Doordat er i.v.m. met de coronacrisis in het voorjaar geen ALV bijeengeroepen kon worden is de jaarrekening, na decharge door de kascommissie, ter vaststelling in juni 2020 naar de leden opgestuurd. Indien het in het najaar 2020 mogelijk is alsnog een ALV bijeen te laten komen zal de jaarrekening 2019 samen met de begroting 2021 aan de orde gesteld worden.

Mede omdat SSiB een ANBI-status heeft, publiceren wij deze informatie ook op onze website. De hieronder genoemde bedragen zijn afgerond.

Financieel beleid
SSiB voert een conservatief financieel beleid met als uitgangspunt dat de (vaste) jaarlijkse kosten betaald kunnen worden uit de jaarlijkse inkomsten, voornamelijk de bijdragen van de leden. Het opgebouwde eigen vermogen dient als buffer om aangegane verplichtingen na te kunnen komen en onverwachte tegenvallers op te vangen.

Exploitatie
In totalen is in het jaar als 2019 volgt verlopen:

Totale inkomsten            €    97.010
Totale uitgaven               “    95.545
Positief resultaat             €     1.465

========

Inkomsten
Voor SSiB zijn de bijdragen van voornamelijk de leden verreweg de belangrijkste bron van inkomsten. Die vormen met € 63.580 bijna 66% van de inkomsten. Ander inkomsten zijn de opbrengsten van de collecte (€ 14.900) bijdrage voor doop, eerste communie en uitvaart (€ 2.100), intenties voor het gedenken van overledenen (€ 525) acties (€ 13.350) en rente (€ 70). Aan diverse inkomsten (koffiegeld en bijzondere projecten) is nog € 2.485 ontvangen.

Uitgaven
De inkomsten zijn voor verreweg het grootste deel besteed aan uitgaven voor onze primaire doelstelling.

Dit betreft personele kosten inclusief werkgeverslasten en scholing voor (deels) twee parttime-medewerkers (€ 64.700), huisvesting (€ 7.530) liturgie (€ 2.400), en koren (€ 10.500).

Aan overige kosten, administratie, beheerkosten is€ 8.760 besteed.

Daarnaast is € 1.650 geïnvesteerd in inventaris Ordune en elektronica.

Deze uitgaven komen indirect ten goede aan onze hoofddoelstelling.

Dit toont aan dat wij zeer zorgvuldig omgaan met alle ontvangen bijdragen en giften en dat deze gelden -conform het uitgangspunt van de ANBI-status- vrijwel volledig ten goede komen aan de doelstelling van SSiB.

Balans
Het eigen vermogen van SSiB bedraagt per 31 december 2019 € 185.400 (inclusief het positief resultaat over 2019).

Gelet op de jaarlijkse omzet van onze vereniging een bedrag dat zeker niet al te hoog is om toekomstige kosten en eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Het eigen vermogen staat grotendeels op spaarrekeningen. Daarnaast kent de vereniging een lopende bankrekening.

Er zijn geen gelden uitgezet in aandelen of obligaties. De vereniging heeft geen onroerende zaken of andere waardevolle activa.

Informatie
Voor nadere informatie omtrent de financiële zaken kunt u terecht bij de penningmeester, Jacques Goossens.

Postadres: Schaarhuispad 131, 5231 PP Den Bosch Telefoon: 06-48 64 55 07
e-mail: sansalvatorinbeweging@gmail.com              website: www.sansalvatorgemeenschap.nl
Bankgegevens: ING  nr. 6040713, ’s-Hertogenbosch, t.n.v. San Salvator in Beweging