ANBI-status

‘s-Hertogenbosch,  juli 2023

Gegevens m.b.t. de ANBI-status.

 1. De naam van de ANBI-instelling: Vereniging San Salvator in Beweging.
 2. Het fiscaalnummer van de vereniging is 802343260
 3. Het contactadres van de Vereniging is:

Vereniging San Salvator in Beweging

Schaarhuispad 131
5231 PP Den Bosch
Tel. 06-48645507
IBAN: NL96INGB0006040713

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

Jos de Ridder, voorzitter
Yvette van Hoeckel, secretaris
Liesbeth van Leijen, penningmeester
Albrecht Beeftink
Jacques Jochems
Esther Tetteroo
Frans Langemeijer

5. Beleidsplan

De vereniging heeft een omvangrijk beleidsplan opgesteld.
Dit plan is te vinden op de website van San Salvatorgemeenschap, Link “Visioen van Liefde”.

 1. Beloningsbeleid

De Vereniging heeft één pastoraalwerker in dienst. Deze heeft een dienstverband van 24 uur per week. Haar salaris is vastgesteld conform de CAO Welzijn en Maatschappelijk werk op schaal 10.
Alle andere werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers in diverse werkgroepen, waarbij onkosten vergoed kunnen worden. Het bestuur van de vereniging SSiB heeft hiervoor een vrijwilligersbeleid vastgesteld.

 1. Doelstelling

Volgens de statuten heeft de vereniging de volgende doelstelling:

Artikel 2.

 1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de San Salvatorgeloofsgemeenschap te ’s-Hertogenbosch in de ruimste zin van het woord;
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  het verder ontwikkelen van het open evangelische klimaat van de geloofsgemeenschap;
  b. het zo nodig beheren en exploiteren van een gemeenschappelijke ruimte;
  c. het verwerven van informatie ten behoeve van haar leden en het verspreiden daarvan;
  d. het samenwerken met andere organisaties met een gelijk of aanverwant doel;
  e. alle andere wettige middelen.
 1. Verslag van uitgeoefende activiteiten

In 2022 werden de coronamaatregelen langzaam versoepeld na een harde lockdown. Uiteindelijk vervielen de laatste maatregelen in maart 2022. Gelukkig kon er vanaf maart langzaamaan weer gevierd worden. Er volgden een aantal maanden als overgang en we merkten dat steeds meer mensen de weg naar onze vieringen weer gingen maken.  Ook de andere activiteiten werden langzaam maar zeker weer opgepakt.
De eerste helft van 2022 vonden nog een aantal activiteiten plaats in het kader van het 10-jarig bestaan van de San Salvatorgemeenschap. Vanwege de lockdown moesten we onze planning herzien. We organiseerden twee vieringen met gastvoorgangers en twee activiteiten rondom duurzaamheid.
In het voorjaar van 2022 gingen we met leden van de gemeenschap in gesprek over communicatie. Een van de uitkomsten was dat een wekelijkse mail tijdens corona in een behoefte voorzag. Zomer 2022 zijn we gestart gegaan met een regelmatige nieuwsflits die naar alle leden van de gemeenschap wordt gemaild. Hierin staan de activiteiten van de San Salvator overzichtelijk bij elkaar en wordt aandacht besteed aan activiteiten die voor leden mogelijk interessant zijn. De Salvatoriaan gaat voortaan nog twee keer per jaar verschijnen en biedt ruimte aan langere artikelen. In het najaar van 2022 organiseerden de San Salvator een gesprekgroep rondom goed oud worden. Onder leiding van Harry Willems en Franneke Hoeks stonden we stil bij verschillende facetten rondom oud worden.
November 2022 kwamen de voorgangers van de gemeenschap bij elkaar voor een workshop onder leiding van Marian Geurtsen waarin gekeken werd naar de manier waarop we vieren. De uitkomst van deze middag was dat we de ruimte voortaan wat anders gaan inrichten. We zitten nu in een halve cirkel rondom de tafel en dat vergroot het gevoel van gemeenschap zijn. Een aantal andere thema’s rondom de opzet en inhoud van de vieringen worden door de voorgangers meegenomen naar volgende overleggen.
In november bestond het koor Melodiek 50 jaar. Dat werd gevierd met een prachtige viering, een feest en een lieddag. Op de lieddag waren ruim 80 mensen aanwezig en werden oude en nieuwe liederen ingestudeerd.
24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Vanuit de San Salvator waren we betrokken bij het wekelijkse vredesgebed in het centrum van de stad. Een aantal van onze voorgangers waren trekkers in dit wekelijkse vredesmoment.
In september 2023 ging onze pastorale kracht, Franneke Hoeks, een dag minder werken. Zij vond een andere baan als geestelijk verzorger in de oudere zorg. Zij werkt vanaf 1 september 2022 voor 0,6 fte voor de San Salvatorgeloofsgemeenschap.

 1. Financiële verantwoording 2022

Algemeen

In februari 2023 is aan het bestuur van de vereniging SSiB de jaarrekening 2022 gepresenteerd.
Op 28 juni 2023 is de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene vergadering, waarna deze is vastgesteld en goedgekeurd.
Mede omdat SSiB een ANBI-status heeft, publiceren wij deze informatie ook op onze website. De hieronder genoemde bedragen zijn afgerond.

Financieel beleid

SSiB voert een conservatief financieel beleid met als uitgangspunt dat de (vaste) jaarlijkse kosten betaald kunnen worden uit de jaarlijkse inkomsten, voornamelijk de bijdragen van de leden. Het opgebouwde eigen vermogen dient als buffer om aangegane verplichtingen na te kunnen komen en onverwachte tegenvallers op te vangen.

Exploitatie

In totalen is in het jaar als 2022 volgt verlopen:

Totale inkomsten            €    79.514
Totale uitgaven               “     83.474
Negatief resultaat          €       3.960

Inkomsten

Voor SSiB zijn de bijdragen van voornamelijk de leden verreweg de belangrijkste bron van inkomsten. Die vormen met € 50.954,  64%  van de inkomsten. Andere inkomsten zijn de opbrengsten van de collecte (€ 12.198) bijdrage voor doop, eerste communie en uitvaart (€ 2.320). Aan diverse inkomsten (koffiegeld en bijzondere projecten) is nog € 16.360 ontvangen.

Uitgaven

De inkomsten zijn voor verreweg het grootste deel besteed aan uitgaven voor onze primaire doelstelling.
Dit betreft personele kosten inclusief werkgeverslasten en scholing voor parttimemedewerker (€ 62.246), huisvesting (€ 4.485) liturgie (€ 1.938), en koren (€ 4.978).
Aan overige kosten, administratie, beheerkosten is € 12.827 besteed. Deze uitgaven komen indirect ten goede aan onze hoofddoelstelling.

Dit toont aan dat wij zeer zorgvuldig omgaan met alle ontvangen bijdragen en giften en dat deze gelden -conform het uitgangspunt van de ANBI-status- vrijwel volledig ten goede komen aan de doelstelling van SSiB.

Balans

Het eigen vermogen van SSiB bedraagt per 31 december 2022 € 204.257.
Gelet op de jaarlijkse omzet van onze vereniging een bedrag dat zeker niet al te hoog is om toekomstige kosten en eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Het eigen vermogen staat grotendeels op spaarrekeningen. Daarnaast kent de vereniging een lopende bankrekening.
Er zijn geen gelden uitgezet in aandelen of obligaties. De vereniging heeft geen onroerende zaken of andere waardevolle activa.

Informatie

Voor nadere informatie omtrent de financiële zaken kunt u terecht bij de penningmeester, Liesbeth van der Leijen.

Postadres: Schaarhuispad 131, 5231 PP Den Bosch
Telefoon: 06-48 64 55 07
e-mail: sansalvatorinbeweging@gmail.com
website: www.sansalvatorgemeenschap.nl
Bankgegevens: ING  nr. 6040713, ’s-Hertogenbosch, t.n.v. San Salvator in Beweging