ANBI-status

Gegevens m.b.t. de ANBI-status.

De naam van de ANBI-instelling is Vereniging San Salvator in Beweging.
Het fiscaalnummer van de vereniging is 802343260
Het contactadres van de Vereniging is

Vereniging San Salvator in Beweging
Schaarhuispad 131
5231 PP Den Bosch
Tel. 06-48645507
IBAN: NL96INGB0006040713

 1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen:

Jos de Ridder, voorzitter
Yvette van Hoeckel, secretaris
Jacques Goossens, penningmeester
Albrecht Beeftink
Rinus van der Heijden
Jacques Jochems
Liesbeth van Leijen

2. Beleidsplan

De vereniging heeft een omvangrijk beleidsplan opgesteld. Dit plan is te vinden op de website van San Salvatorgemeenschap, Link “Visioen van Liefde”.

3. Beloningsbeleid

De Vereniging heeft één pastoraalwerker in dienst. Deze heeft een dienstverband 0,8 FTE op basis van een werkweek van 36 uur. Haar salaris is vastgesteld conform de CAO Welzijn en Maatschappelijk werk op schaal 10.
Alle andere werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers in diverse werkgroepen, waarbij onkosten vergoed kunnen worden. Het bestuur van de vereniging SSiB heeft hiervoor een vrijwilligersbeleid vastgesteld.

4. Doelstelling

Volgens de statuten heeft de vereniging de volgende doelstelling:

Artikel 2.

 1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de San Salvatorgeloofsgemeenschap te ’s-Hertogenbosch in de ruimste zin van het woord;
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  het verder ontwikkelen van het open evangelische klimaat van de geloofsgemeenschap;
  b. het zo nodig beheren en exploiteren van een gemeenschappelijke ruimte;
  c. het verwerven van informatie ten behoeve van haar leden en het verspreiden daarvan;
  d. het samenwerken met andere organisaties met een gelijk of aanverwant doel;
  e. alle andere wettige middelen.5. Verantwoording activiteiten 2021

In 2021 had de vereniging San Salvator in Beweging een beroepskracht in dienst als pastor en voorganger. De beroepskracht is de spil in het San Salvatornetwerk. Zij plant en regelt zaken rondom vieringen en activiteiten en is als voorganger regelmatig zichtbaar in de vieringen. Ook voor uitvaarten en ziekenzegeningen kan een beroep op haar gedaan worden. In 2021 volgde de beroepskracht een leergang interreligieus leiderschap.

Bestuur
Het bestuur van de vereniging bestond uit zeven onbezoldigde leden. In 2021 namen twee bestuursleden afscheid. Gelukkig zijn er ook weer mensen bereid gevonden om als bestuurslid zorg te dragen voor de vereniging. Het bestuur komt iedere maand bij elkaar. De beroepskracht is aanwezig bij de vergadering.
Het bestuur is de werkgever van de beroepskracht. Twee bestuursleden vormen de vaste aanspreekpunten voor de beroepskracht.

Vieren
In 2021 zorgden zeven voorgangers voor de inhoud van de weekendvieringen. In verband met corona werden de vieringen een groot deel van het jaar online georganiseerd. Samen met mensen uit de gemeenschap werd er iedere week een mediatief filmpje rondom Bijbelverhalen gemaakt. Een paar keer werd er een viering of ontmoeting via ZOOM georganiseerd.
In verband met steeds wisselende coronamaatregelen was het zoeken naar wat er wel kon.  Enkele zaterdagavonden konden we vieren bij de Protestantse gemeente in ’s-Hertogenbosch. Hun kerkgebouw was groot genoeg om daar anderhalve meter afstand te kunnen houden.
In de zomermaanden van 2021 konden we weer met een kleine groep bij elkaar komen in dagcentrum Eygenweg. Samen werd daar naar het filmpje van die week gekeken en werd er bij de koffie over de viering nagepraat.

10 jaar San Salvator
In het najaar 2021 werden de maatregelen verder versoepeld. Dat betekende dat we het 10-jarig bestaan van de San Salvator toch op bescheiden wijze samen konden vieren.
We hielden op 7 november een mooie viering, die door een kleine 100 mensen werd bezocht. Na de viering mochten we gebruik maken van andere ruimtes in dagcentrum Eygenweg. Daar stond koffie en thee klaar. Aan de hand van luchtige vragen deelden Salvatorianen hun bezieling en betrokkenheid met elkaar.
Omdat één grote activiteit niet haalbaar leek, hebben we besloten om gedurende een jaar verschillende kleinere feestelijkheden te organiseren. We hebben een programma van lezingen en gastvoorgangers uitgewerkt voor 2022.

Ontmoeten
Veel van de gebruikelijke ontmoetingsmomenten konden vanwege corona niet doorgaan. In de zomer van 2021 zijn we weer gestart met koffieochtenden. Mensen werden voor deze ochtenden uitgenodigd zodat we het aantal bezoekers konden beperken. Voor deze koffieochtenden kunnen we gebruik maken van de huiskamer van Ordune, het pand waar we onze kantoorruimte hebben.

Communiceren
De activiteiten van de gemeenschap worden gecommuniceerd via een nieuwsbrief ‘de Salvatoriaan’. Deze verscheen in 2021 vijf keer. In coronatijd zijn we begonnen met het versturen van een wekelijkse mail. In de mail proberen we mensen te bemoedigen en aandacht te vragen voor actuele zaken. De tekst van de viering wordt als bijlage meegestuurd. Zo proberen we mensen te betrekken bij wat er in de gemeenschap gebeurt. Rond Pasen en Kerstmis hebben we een kaart laten drukken die bij alle leden van de gemeenschap werd bezorgd.

Stagiaire
Van september 2021 tot en met januari 2022 mochten we een stagiaire van Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing verwelkomen. De beroepskracht zorgde voor de stagebegeleiding. De stagiaire was betrokken bij vieringen en activiteiten binnen de gemeenschap. Zij sprak met zeven Salvatorianen. Hun verhalen kwamen terug in de viering waarmee zij haar stage bij ons afsloot. Jammer genoeg moest deze viering online plaatsvinden.

In de stad
De vereniging hecht belang aan een oecumenische instelling. Als San Salvator zijn we lid van het Beraad van Kerken in ’s-Hertogenbosch. De beroepskracht was in 2020 secretaris van dit Beraad. Vanuit het beraad was de San Salvator actief betrokken bij oecumenische vieringen, de regenboogviering en andere stadsbrede activiteiten.

Vrijwilligers
Binnen de San Salvator zijn veel vrijwilligers actief. Er zijn groepen die bezoekwerk verrichten, groepen die elkaar rondom thema’s ontmoeten of maatschappelijke acties organiseren. We zijn blij met al deze betrokken mensen die samen de gemeenschap dragen.

6. Financieel beleid

Op 24 februari 2022 is aan het bestuur van de vereniging SSiB de jaarrekening 2021 gepresenteerd.
Op 22 juni 2022 is de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene vergadering, waarna deze is vastgesteld en goedgekeurd.

Mede omdat SSiB een ANBI-status heeft, publiceren wij deze informatie ook op onze website. De hieronder genoemde bedragen zijn afgerond.

SSiB voert een conservatief financieel beleid met als uitgangspunt dat de (vaste) jaarlijkse kosten betaald kunnen worden uit de jaarlijkse inkomsten, voornamelijk de bijdragen van de leden. Het opgebouwde eigen vermogen dient als buffer om aangegane verplichtingen na te kunnen komen en onverwachte tegenvallers op te vangen.

Exploitatie

In totalen is in het jaar als 2022 volgt verlopen:

Totale inkomsten            €    75.754
Totale uitgaven               “     80.130
Negatief resultaat          €      4.376

Inkomsten

Voor SSiB zijn de bijdragen van voornamelijk de leden verreweg de belangrijkste bron van inkomsten. Die vormen met € 68.900 bijna 66% van de inkomsten. Ander inkomsten zijn de opbrengsten van de collecte (€ 5.730) bijdrage voor doop, eerste communie en uitvaart (€ 600). Aan diverse inkomsten (koffiegeld en bijzondere projecten) is nog € 1.124 ontvangen.

Uitgaven

De inkomsten zijn voor verreweg het grootste deel besteed aan uitgaven voor onze primaire doelstelling.
Dit betreft personele kosten inclusief werkgeverslasten en scholing voor (deels) twee parttime-medewerkers (€ 65.734), huisvesting (€ 3.800) liturgie (€ 1.487), en koren (€ 2.502).
Aan overige kosten, administratie, beheerkosten is € 6.607 besteed.
Deze uitgaven komen indirect ten goede aan onze hoofddoelstelling.

Dit toont aan dat wij zeer zorgvuldig omgaan met alle ontvangen bijdragen en giften en dat deze gelden -conform het uitgangspunt van de ANBI-status- vrijwel volledig ten goede komen aan de doelstelling van SSiB.

Balans

Het eigen vermogen van SSiB bedraagt per 31 december 2019 € 185.400 (inclusief het positief resultaat over 2019).

Gelet op de jaarlijkse omzet van onze vereniging een bedrag dat zeker niet al te hoog is om toekomstige kosten en eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Het eigen vermogen staat grotendeels op spaarrekeningen. Daarnaast kent de vereniging een lopende bankrekening.

Er zijn geen gelden uitgezet in aandelen of obligaties. De vereniging heeft geen onroerende zaken of andere waardevolle activa.

7. Informatie

Voor nadere informatie omtrent de financiële zaken kunt u terecht bij de  huidige penningmeester, Liesbeth van Leijen.

Postadres: Schaarhuispad 131, 5231 PP Den Bosch Telefoon: 06-48 64 55 07
e-mail: sansalvatorinbeweging@gmail.com
website: www.sansalvatorgemeenschap.nl
Bankgegevens: NL96INGB 0006 0407 13, ’s-Hertogenbosch, t.n.v. San Salvator in Beweging