ANBI-status

Gegevens m.b.t. de ANBI-status.

1. De naam van de ANBI-instelling

Vereniging San Salvator in Beweging.

2. Het fiscaalnummer van de vereniging is 802343260

3. Het contactadres van de Vereniging is

SSiB
Schaarhuispad 131
5231 PP Den Bosch
Tel. 06-48645507
IBAN: NL96INGB0006040713

4. Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende personen.

Gonnie van Osta, voorzitter en pastoraat en diaconie
Yvonne Altorf, secretaris
Jacques Goossens, penningmeester.
Rinus van der Heyden

Jos de Ridder, technisch voorzitter

5. Beleidsplan

De vereniging heeft een omvangrijk beleidsplan opgesteld. Dit plan is te vinden op de website van San Salvatorgemeenschap, Link “Visioen van Liefde”.

6. Beloningsbeleid

De Vereniging heeft twee pastoraalwerkers in dienst. Beiden hebben een parttime dienstverband van`gemiddeld 18 uur per week. Hun salaris is vastgesteld conform de CAO Welzijn en Maatschappelijk werk op schaal 10.
Alle andere werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers in diverse werkgroepen, waarbij onkosten vergoed worden.

Meer informatie over het  Vrijwilligersbeleid van  SSiB vindt u hier

7. Doelstelling

Volgens de statuten heeft de vereniging de volgende doelstelling:

Artikel 2.

1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de geloofsgemeenschap rondom de San Salvatorkerk te ’s-Hertogenbosch in de ruimste zin van het woord;
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door
a. het verder ontwikkelen van het open evangelische klimaat van de geloofsgemeenschap;
b. het zo nodig beheren en exploiteren van een gemeenschappelijke ruimte;
c. het verwerven van informatie ten behoeve van haar leden en het verspreiden daarvan;
d. het samenwerken met andere organisaties met een gelijk of aanverwant doel;
e. alle andere wettige middelen.

Het bestuur stelt voor om een wijziging in de statuten aan te brengen. In plaats van “rondom de San Salvatorkerk” zal komen te staan “de San Salvatorgemeenschap”

8. Verslag van uitgeoefende activiteiten

Evaluatie 2016 

 

In 2017 bestond het PT uit Gepke Kerssen , Mignon van Bokhoven, Jack  Steeghs en Franneke Hoeks. Iedere week op dinsdagochtend zitten we bij elkaar om grote en kleine ontwikkelingen binnen de gemeenschap te bespreken. We kijken samen terug op de vieringen. We houden een vinger aan de pols bij werkgroepen, zijn betrokken bij de communicatie, bestuur en adviesraad en heel veel andere dingen, steeds vanuit de gedachte hoe we een levendige gemeenschap kunnen zijn.

In 2017 zijn we verhuisd naar Ordune. Dat heeft veel tijd en energie gevraagd. Rondom de verhuizing zijn we gaan nadenken over wat we in de wijk zouden kunnen gaan betekenen. We hebben hiervoor subsidie aangevraagd bij een aantal grote en kleine fondsen. Dat heeft een bedrag van ruim 20.000 euro opgeleverd. Hoe we dat gaan besteden daar hoort u meer over vanavond.

We hadden als team te maken met turbulentie. Jack was nog bezig met het zoeken naar zijn weg in de gemeenschap. Gepke vertrok uit het PT. Later gaf Mignon aan dat ze zich terug zou trekken. Gepke kwam gelukkig weer tijdelijk terug. Ard trad toe tot het PT.  Iedere verandering vraagt tijd en energie.

Ieder van de leden van het PT heeft naast de reguliere werkzaamheden (voorgaan, overleg, bezoeken) een eigen accent binnen de gemeenschap.
Gepke: diaconie, vastenactie
Mignon: bezoekwerk, liturgie, adviesraad
Jack: salvatoriaan, adviesraad en tienergroep
Franneke: website, kinderkerk, bestuur, beraad van kerken, WG ZIN


Bijzonder in 2017
We hebben een start gemaakt met een verzwaring van het voorgangersoverleg. Dit overleg vond voorheen 2x per jaar plaats en was vooral een moment van praktische afstemming. In 207 zijn we 4x bij elkaar geweest en heeft dit overleg een meer inhoudelijk karakter gekregen. Gezamenlijk werd advent inhoudelijk doordacht. Deze ontwikkeling willen we de komende jaren voortzetten.

2017 was voor ’s-Hertogenbosch een Roze jaar. In juni was de stad het podium voor de viering van Roze Zaterdag. Als gemeenschap waren we een van de trekkers van de Roze viering. Een mooie gelegenheid om aandacht te vragen voor de LHBT gemeenschap.

Vanuit het beraad van kerken was Franneke Hoeks een van de voorgangers tijdens de oecumensiche viering op eerste pinksterdag. Deze openlucht viering wordt georganiseerd in het kader van Jazz in Duketown.

Naast de kinderkerk startten we in 2017 met een tienergroep. Samen met vrijwilligers werden vier bijeenkomsten georganiseerd waar een kleine groep jonge tieners met elkaar aten en een onderwerp bespraken.

We hadden in 2017 maar liefst 7 communicanten. In 6 bijeenkomsten gingen kinderen en ouders in gesprek over geloven. Het traject werd afgesloten met een feestelijke communievering. In de week vooraf aan deze viering hielden we een inzamelingsactie voor de voedselbank.

De grote groep communicanten leidde ertoe dat we meer kinderen en volwassen werden gedoopt.

We zien een afnamen in het aantal afscheidsvieringen dat door de voorgangers van de San Salvator werd verzorgd. Steeds meer worden voorgangers gekozen vanwege de persoonlijke relatie en niet omdat mensen lid zijn van de WG afscheidsvieringen. Dit heeft ons doen besluiten om de WG afscheidsvieringen als zodanig op te heffen. De aandacht voor afscheidsvieringen valt voortaan onder het voorgangersoverleg. Wel willen we ieder jaar een bijscholingsactiviteit organiseren rondom afscheid.

In 2017 werd gestart met het San Salvator café. In het dit café worden Salvatorianen uitgenodigd iets te vertellen over hun passie.

In 2017 organiseerden we samen met De Zinnen uit Den Haag een collegereeks over geloven in de moderne tijd. Vier Salvatorianen namen deel aan deze leergang.

Naar aanleiding van een concrete hulpvraag deden we de oproep of er mensen beschikbaar waren voor een hand en span diensten. Enkele mensen hebben zich aangemeld voor de groep ‘elkaar helpen’.  We krijgen echter geen concrete hulpvragen binnen dus de vraag is of er behoefte is aan een dergelijk groep. Het is natuurlijk wel mooi om te merken dat de zorg voor elkaar belangrijk wordt gevonden.

Financiële verantwoording 2017–  ’s-Hertogenbosch, datum 2018

Algemeen

Op 15 februari 2018 is aan het bestuur van de vereniging SSiB de jaarrekening 2017 gepresenteerd. Vervolgens is deze, na decharge door de kascommissie, tijdens de ALV op 19 april 2018 definitief vastgesteld.

Mede omdat SSiB een ANBI-status heeft, publiceren wij deze informatie ook op onze website. Alle hieronder genoemde bedragen zijn afgerond op € 50.

SSiB voert een conservatief financieel beleid met als uitgangspunt dat de (vaste) jaarlijkse kosten betaald kunnen worden uit de jaarlijkse inkomsten, voornamelijk de bijdragen van de leden. Het opgebouwde eigen vermogen dient als buffer om aangegane verplichtingen na te kunnen komen en onverwachte tegenvallers op te vangen.

Exploitatie

In totalen is in het jaar als 2016 volgt verlopen:

Totale inkomsten            €  93.150
Totale uitgaven               €  88.450
Positief resultaat             €   4.700

 

========

Voor SSiB zijn de giften van voornamelijk de leden verreweg de belangrijkste bron van inkomsten. Die vormen met € 63,600 bijna 68% van de inkomsten. Ander inkomsten zijn de opbrengsten van de collecte (€ 13.800) bijdrage voor doop, eerste communie, huwelijk en uitvaart (€ 3.600), intenties voor het gedenken van overledenen (€ 1.000) acties (€ 7.750) en rente (€ 550).

De inkomsten zijn voor verreweg het grootste deel besteed aan uitgaven voor onze primaire doelstelling. Dit betreft personele kosten inclusief werkgeverslasten voor twee parttime-medewerkers (€ 57.550), huisvesting (€ 6.350) liturgie (€ 1800), en koren

(€ 8450). Aan overige kosten, administratie, beheer- en bestuurskosten is € 8 .500 besteed. Daarnaast zijn aan verhuiskosten eenmalig € 4000 besteed.  Deze uitgaven komen indirect ten goede aan onze hoofddoelstelling.

Dit toont aan dat wij zeer zorgvuldig omgaan met alle ontvangen bijdragen en giften en dat deze gelden -conform het uitgangspunt van de ANBI-status- vrijwel volledig ten goede komen aan de doelstelling van SSiB.

Balans

Het eigen vermogen van SSiB bedraagt per 31 december 2017 € 160.700 (inclusief het positief resultaat over 2017. Gelet op de jaarlijkse omzet van onze vereniging een bedrag dat zeker niet al te hoog is om toekomstige kosten en eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Het eigen vermogen staat grotendeels op spaarrekeningen. Daarnaast kent de vereniging een lopende bankrekening.

Er zijn geen gelden uitgezet in aandelen of obligaties. De vereniging heeft geen onroerende zaken of andere (waardevolle activa).

 

Informatie

Hiervoor kunt u terecht bij de penningmester Jacques Goossens.

 

Postadres: Schaarhuispad 131, 5231 PP Den Bosch Telefoon: 06-48 64 55 07
e-mail: sansalvatorinbeweging@gmail.com              website: www.sansalvatorgemeenschap.nl
Bankgegevens: ING  nr. 6040713, ’s-Hertogenbosch, t.n.v. San Salvator in Beweging