VIERING CARNAVAL BLEFT PLEKKE

VIERING CARNAVAL                      BLÈFT PLÈKKE
Voorgangers: Maria van den Dungen en Heleen Hendrikx
Melodiek olv Marcel van der Maeden                       Coby Wagemans piano


Openingslied: Dit huis is een huis
Welkom: Goedemorgen, lieve mensen op deze carnavalsdag. Welkom ieder die goed gemutst is, met een hoedje op of liever wat ingetogen aanwezig.
Vandaag mag alles wat anders, in het teken van carnaval.
We zijn ons bewust dat de wereld in brand staat, maar we volgen vandaag Prediker, die ons zegt, dat er voor alles een tijd is; ook voor genieten.
Welkom aan Melodiek. Muziek zal er klinken, de komende dagen in het zuiden en ook hier in dit uur.
Het thema van Oeteldonk dit jaar is: Oeteldonk blèft plèkke.
De vraag hier is: Waaraan blijf jij plèkke?
Niet iedereen kan zomaar zijn feestneus opzetten, de een is lichtvoetig, de ander eerbiedig. De een houdt wel van een deuntje, de ander meer van een neutje. De een wil graag inhaken, de ander liever schuifelen. Of nog liever tv kijken of een boek lezen.
Wanneer we hier op zondag aanhaken en ook vandaag weer gelovig efkes blijve plèkke doen we dat om samen te zingen en te bidden, om inspiratie te krijgen.
Laten we voordat de feestvreugde losbarst maar even stil zijn om af te stemmen op  de Eeuwige, bron van leven.
Gebed:
Goede God, bij Jou mogen we zijn wie wij zijn.
Jij kent ons door en door.
Aan jou mogen wij ons tonen zoals we zijn
in elke periode van ons leven, in elke stemming.
Geef ons kracht in vreugde en verdriet;
troost en het vermogen om los te laten
om het leven in het hier en nu te vieren, Amen.

Lied: Delf mijn gezicht op, maak mij mooi

STILTE
Vredesgroet
Laten we vandaag beginnen met een vredesgroet,
na de inkeer van zojuist.
We wensen vrede voor alleman hier aanwezig,
Vrede voor dit huis, voor de mensen die hier komen.
Op zondag en door de week.
Hier sta ik op mijn beide benen
De levensadem ingeblazen
Het hoofd in de wolken
Wat een wonder    Mijn hart wil vrij zijn
Ik zou wel willen vliegen, -niet vastgeplakt blijven-
Als een vredesduif en een ieder begroeten
Met een takje hoop over alle grenzen heen
Vrede voor jou, voor mij , voor iedereen
Geven wij elkaar een blijk van ons verlangen naar vrede en vrede doen

Lied: Vrede voor jou en alle goeds je vrienden
Stilte

Eerste lezing: Prediker 3, 1–13      Alles heeft zijn tijd
Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
Er is een tijd om geboren te worden            en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten                          en een tijd om te rooien.
Er is een tijd om te doden                    en een tijd om te helen,
een tijd om af te breken                   en een tijd om op te bouwen.
Er is een tijd om te huilen                  en een tijd om te lachen,
een tijd om te rouwen                       en een tijd om te dansen.
Er is een tijd om te beminnen             en een tijd van eenzaamheid,
een tijd om te omhelzen                 en een tijd om af te weren.
Er is een tijd voor oorlog                  en er is een tijd voor vrede.
Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt?
Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd,
behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten.
Want wanneer hij zich aan eten en drinken tegoed doet
en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven,
is dat een geschenk van God.

Korte overweging: door Maria    
Het bijbelboek Prediker is zo’n 300 jaar voor onze jaartelling ontstaan, het behoort tot de Wijsheidsliteratuur en tot de Feestrollen.
De schrijver vraagt zich af wat het Hebreeuwse טׂוב, ṭov, “goede” in het leven is. Tof, dat woord kennen we ook, en ook de Joodse wens Mazzeltof, bij een huwelijk: veel geluk, het ga jullie goed.
Prediker kijkt goed om zich heen en durft vragen te stellen bij alles wat hij ervaart. Hij is een wijze man die het leven en de wereld grondig heeft onderzocht en daarbij tot de conclusie is gekomen: Het lijkt alsof alles wat er met ons gebeurt, te maken heeft met toeval: je hebt geluk of pech. En de situatie kan snel veranderen.
Het leven lijkt lucht en leegte te zijn, zegt Prediker. Maar wijsheid en vreugde zijn er ook! Hij probeert een aantal vragen te beantwoorden: Wat is de zin van het leven? Hoe kun je als mens gelukkig worden? En wat heeft God daarmee te maken?
Net als Job denkt hij na over de vergelding van goed en kwaad. Maar hij heeft geen antwoorden op zijn vragen gevonden heeft. Hij weet maar één ding zeker: ons leven komt van God, en die zal zijn oordeel geven over onze daden. Daarom is eerbied voor God heel belangrijk in het leven.
De latere christelijke leer hield vaak soberheid als ideaal voor, zeker door de invloed van Calvijn, leek een streng en kleurloos leven de wens van God te zijn.
Terwijl wij uit de bijbel Jezus kennen als iemand die zich om mensen bekommert, maar ook op een bruiloftsfeest is en met vrienden en vreemden aan tafel gaat.
Prediker heeft een duidelijke mening: hij geeft de raad om van het leven het beste te maken. Juist in het alledaagse bestaan kunnen mensen van het goede leven genieten met vrienden en naasten.
Lieve mensen, dat past toch precies bij carnaval:
Soms moet je dat in de optocht van het leven – met een hele club samen doen; soms moet je als eenling groot zijn in kleine, lieve dingen. En: dat doet soms wonderen.

Tussenzang:  Tijd van vloek en tijd van zegen

Evangelie:  Lucas 8, 4-15
Op een dag, toen uit verschillende steden mensen waren samengestroomd om Hem te horen, vertelde Jezus deze gelijkenis:
‘Een boer ging naar zijn land om graan te zaaien. Bij het uitstrooien viel wat zaad op een pad, waar het werd vertrapt. De vogels kwamen het oppikken. Er viel ook zaad op ondiepe grond met harde rotsbodem eronder. Het kwam wel op, maar verdorde ook weer vlug omdat het te weinig vocht kreeg. Ander zaad kwam tussen de distels terecht. Het verstikte daar omdat de distels veel sneller groeiden. Het overige zaad viel op vruchtbare grond. Het kwam mooi op en gaf een rijke oogst, wel honderd keer zoveel als was gezaaid.’ Jezus wilde dat de mensen goed zouden luisteren en zei: ‘Als u oren hebt, luister dan goed.’
Zijn leerlingen vroegen wat Hij met de gelijkenis bedoelde. Hij antwoordde: ‘Jullie mogen weten wat het geheim van het Koninkrijk van God is, maar aan andere mensen vertel Ik er over met behulp van gelijkenissen. Hun ogen zitten dicht en hun oren zijn doof. Daarom zullen zij niets zien, horen of begrijpen.
Nu, dit is de betekenis ervan: het zaad is het woord van God voor de mensen. Het zaad dat op het pad terechtkomt, zijn de mensen die wel het woord van God horen, maar het meteen weer vergeten. De duivel neemt Gods woord weg, omdat hij niet wil dat de mensen erin geloven en daardoor worden gered. Het zaad dat op steenachtige grond terechtkomt, zijn de mensen die het woord van God horen en meteen erg enthousiast zijn. Maar het schiet geen wortel bij hen, zij zijn oppervlakkig. Een poosje geloven zij erin, maar wanneer zij op de proef worden gesteld, moeten zij er niets meer van hebben. Het zaad dat tussen de distels terechtkomt, zijn de mensen die het woord van God horen en er ook in geloven. Maar door de zorgen, de overvloed en allerlei genoegens van het leven krijgen die woorden niet de kans in hen iets goeds te bewerken.
Maar het zaad dat in goede, vruchtbare grond terechtkomt, zijn de mensen die met een goed, oprecht hart naar de woorden van God luisteren en zich eraan houden. Het zaad brengt vrucht voort in hun leven, omdat zij volhouden.

Acclam:  Blijf niet staren op..

Overweginkje door  HELEEN
Bleft plekke
Ja waaraan blèfte gij plèkke ?
Da klinkt toch ech wel wa anders dan da ge gewend bent. Da doe ik toch geer op deez morgen. De blijde boodschap van het Evangelie delen op een andere toon mét goeie bedoelingen zoals wij dat hier graag doen. De zondag vieren. Het leven vieren. Vandaag en deez dagen is de toon wat lichter vanwege Carnaval in het land, zo ook in Oeteldonk waar velen efkes helemaal los gaan. Ik loop met oe langs de tekst van zojuist en haal aan, aan welke woorden, zinnen ik blijf ‘plakken’. Er was eens een boerke onderweg, hij strooide zaad. – Zaod van een goei zaodhandel – Het was de bedoeling dat het zou kiemen en groeien en later bloeien, opdat ie ervan zou kunnen leven. Hij verloor wat zaad: op het pad, het werd vertrapt en er verwaaide wat in de wind, er viel wat wél en wat nìet in goede aarde. Er waren vrije vogels die er een graantje van meepikten. Zo te horen was er geen slecht zaad. Geen haatzaaiers dus ! Wel slechterikken die het woord van God wegtrokken. Ja, er was zaad dat niet beklijfde; het bleef niet plekke! Ander zaad dus wel! Wat is daarvoor nodig?
Het gaat om de kwaliteit van het zaad – het zaad is het woord van God voor de mensen- dat is de kern van de zaak: woorden van waarde; woorden om te bewaren. Om ervan en ermee te leven. Woorden van leven.
En hoe zijn dan de omstandigheden waarin het woord van God voor de mensen, de inhoud gehoord, beluisterd, beleefd, ervaren en verwerkt wordt.
Dat zaad he……Dat wil kiemen, groeien…Wij hier in de San Salvator, waaraan blijven wij plakken …Wat houdt ons bijeen? Wat houdt ons op de been?
Die kiemkracht van weleer werkt door en dìe willen we behouden. Dat zaadje van geloof, hoop en liefde dat in ieder van ons geplant is en om aandacht vraagt. Hier bijeenkomend om er verder mee te kunnen in ons leven: van binnen om je te ijken, naar buiten toe om in ons doen en laten te tonen. Willen is kunnen..? Durven we dat, wanneer wel en wanneer niet ?
Wat ik zeggen wil is dat zowel goede aarde als goedaardige mensen ertoe doen.
Blijf plakken om het goede de kans te geven tevoorschijn te komen.
Wij zijn zaailingen! Hou vol.

Geloofslied: Als daar muziek voor is

Collecte, Tafel klaarmaken

Voorbede:

Biddend willen wij denken aan alle mensen
die anders geloven dan wij maar die bemind zijn door één en dezelfde God.
Met eerbied denk ik aan allen die niet in God geloven,
maar stil en zacht door onze wereld gaan
die onrecht niet kunnen verdragen
van de leugen niet weten
en altijd weer de waarheid doen                               Acclam: Gij hart

Met dankbaarheid wil ik denken aan alle gelovigen
die voorzichtig en bescheiden door het leven gaan
die van twijfel weten en tolerant zijn                   Acclam: Gij woord

Voor de mensen die ziek zijn
Voor mensen die worstelen met het leven
voor wie eenzaam zijn
Dat wij hen niet voorbij lopen, maar liefdevol bijstaan.        Acclam: Gij vuur

We bidden voor de intenties die zijn opgeschreven in het intentieboek
en voor datgene wat leeft in ons hart en we in stilte toevertrouwen aan Jou.
Aan onze dierbaren die overleden zijn denken we met liefde,
Acclam.: Koester de namen

Tafelgebed:
Jij die Liefde bent,
wees aanwezig in ons midden
en vervul ons hart met jouw goede Geest.
Jij hebt tot mensen gesproken
in dromen en visioenen,
die hun de kracht gaven jouw weg te gaan.
Jij hebt hen gemaakt tot mensen
die bergen konden verzetten.
Acclam:          Waar twee of drie..

Zo heb Jij ook tot ons gesproken door Jezus:
beeld van jouw goedheid.
Die vrede stichtte,
recht deed aan zieken en zwakken
aan vriend en vreemde.
Die met iedereen aan tafel ging
om samen een lied te zingen
van vreugde en verdriet.
Acclam:                      Waar twee of drie …

Zo ook op de avond voor zijn sterven,
toen Hij brood in zijn handen nam,
Hij dankte jou, brak het,
gaf het aan zijn vrienden en zei:
Neemt en eet,
brood voor deze gebroken wereld.
als teken van mijn leven,
gebroken en gedeeld, ter wille van jullie.
En ook de beker liet hij rondgaan  en zei:
Als teken van liefde
verbindt deze beker jullie met mij
en met het leven en toekomst van alle mensen.
Drink ervan en blijf dit doen om Mij te gedenken.
Acclam:          Waar  twee of drie.

Daags daarna is Jezus gestorven,
maar hij leeft verder als een droom in ons,
In zijn Geest zijn wij onderweg,
met zijn woorden willen wij bidden,
woorden van vrede,  woorden van toekomst.
ONZE VADER

Uitnodiging communie:
Wat al eeuwen gebeurt doen wij ook hier vandaag:
We vieren aan deze tafel de verbondenheid met elkaar en de Eeuwige.
We delen brood en wijn, zoals Jezus dat gevraagd heeft.
Dus iedereen is uitgenodigd.

Communielied: Let us break bread together

Gebed in stilte

Slotgedachte:           van Anselm Grün
Wie niet kan genieten wordt op een bepaald moment ongenietbaar!

Zegen:
Ga in vrede
En vier het leven.
Gaat onder God ‘s zegen en bescherming.
In de naam van de vader, de zoon en de geest, die met ons meegaat.  Amen.

Slotlied: Je hoeft niet groot te zijn ( Ooit )

1 reactie

  1. Hans Moerman

    zo 11th feb 2024 at 12:12

    Zeer Mooie en Inspirerende Viering, die ik immer zo waardeer.

    Beantwoorden

Reactie plaatsen