viering 5 maart 2023

Viering 5 maart 2023

Openingslied Een mens te zijn op aarde

Openingsgebed

Acclamatie Wek uw kracht

Eerste lezing, Genesis 12, 1-4
In die dagen zei de Heer tot Abram:
“Trek weg uit uw land, uw stam en uw familie,
naar het land dat Ik u zal aanwijzen.
Ik zal een groot volk van u maken.
Ik zal u zegenen en uw naam groot maken,
zodat hij een zegen zal zijn.
Ik zal zegenen, die u zegenen,
maar die u vervloeken, zal Ik vervloeken.
Door u zal zegen komen over alle geslachten op aarde.”
Toen trok Abram weg,
zoals de Heer hem had opgedragen.

Lied Dat woord waarin ons richting werd gegeven

Tweede lezing, Exodus 24,12-18

De Heer, sprak tot Mozes: “Kom tot Mijn op de berg en blijf daar wachten. Ik zal U de stenen platen ter hand stellen, de wetten en bepalingen die Ik opschrift heb gesteld om ze in te prenten”
Mozes begaf zich op weg, samen met zijn dienaar Jozua en hij besteeg de berg van God. Tot de oudsten zei hij : “blijf hier wachten tot wij  bij u terug komen. Aáron en Chur blijven bij u:wie een rechtszaak heeft kan zich tot hen wenden.” Mozes besteeg de berg en een wolk overdekte de berg. De heerlijkheid van Jahweh rustte op de Sinaï en de wolk bedekte de berg. Op de zevende dag riep de Heer Mozes vanuit de wolk. De heerlijkheid van JAHWEH leek voor de Israëlieten op een verterend vuur, boven op de berg. Mozes trad de wolk binnen en besteeg de top. Hij bleef op de berg gedurende veertig dagen en veertig nachten.

Lied Gij wacht op ons

Evangelie Mt. 17,1-9

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht. Opeens verschenen hun Mozes en Elia, die zich met Hem onderhielden. Petrus nam het woord en zei tot Jezus:
“Heer, het is goed, dat wij hier zijn. Als Gij wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.” Nog had hij niet uitgesproken of een lichtende wolk overschaduwde hen en uit de wolk klonk een stem: “Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik mijn welbehagen heb gesteld; luistert naar Hem.” Op het horen daarvan wierpen de leerlingen zich ter aarde neer, aangegrepen door een hevige vrees. Maar Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei: “Staat op, en weest niet bang.” Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand meer dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de berg gelastte Jezus hun: “Spreekt met niemand over wat ge hebt aanschouwd voordat de Mensenzoon uit de doden is opgestaan”.

Overweging

Geloofslied Hij die de blinde weer deed zien

Voorbede

Bidden we voor vaders en moeders in ontwikkelingslanden die niet in staat zijn om in hun eigen gemeenschap voor hun gezin te zorgen.
Mogen zij ondersteuning ontvangen bij hun dagelijkse strijd Zodat zij kunnen bouwen aan een goed en veilig bestaan op hun eigen plek.
Laat ons bidden:
Bidden we voor de machthebbers in deze wereld die geen oog hebben voor hun bevolking.
Mogen zij tot inkeer komen en hun invloed gebruiken om verantwoordelijkheid te nemen voor de kwetsbaren.

Laat ons bidden:

Lied Heer ontferm U

Lied Koester de namen

Collecte

Lied Hoe ver te gaan

Tafelgebed

Vredeswens

Lied Dona nobis pacem cordium

Gezongen Onze Vader

Communie

Lied Met niets van niets zijt Gij begonnen

Mensen onderweg!

Vastenactie ondersteunt dit jaar projecten die zich richten op kwetsbare groepen ontheemden in de deelstaat Warrap, in het westen van Zuid-Soedan. 1500 deelnemers – overwegend vrouwen en vrouwen met een beperking – worden getraind in duurzame landbouw- en veeteeltmethodes. Doel is dat ze voldoende en gevarieerd voedsel voor hun familie kunnen verbouwen én voldoende zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen.
Onze bijdrage kan het verschil maken voor deze vrouwen, zodat zij goed voor hun familie kunnen zorgen. Dank u wel voor uw vrijgevigheid.

Slotlied Nu wij uiteengaan

 

 

 

 

Nog geen reacties

Reactie plaatsen