Mag jouw naam ons blijvend tot hulp zijn

Thema MAG JOUW NAAM ONS BLIJVEND TOT HULP ZIJN – zondag 19 november 2023
Voorganger: Heleen Hendrikx
Melodiek zingt en Coby Wagemans begeleidt op de piano

Openingslied Vrede voor jou hierheen gekomen

WELKOM

Beste mensen, Goedemorgen.
Vrede voor jou hierheen gekomen.
Vrede voor dit huis, Vrede voor vandaag en morgen:
Voor ons hier aanwezig, voor onze stad en omliggende dorpen,
Voor wie verderop onze aarde bewonen; voor wie ver voorbij ons blikveld zijn.

Welkom voor een uur van bezinning en gebed ter inspiratie op onze levensweg, om te gedenken wat ons ter harte gaat en om te bidden voor waar we ons hart vol van is. Vandaag vieren we de laatste zondag van het liturgisch jaar met als thema Mag jouw naam onze hulp blijven omdat Hulp onderweg van Godswege onontbeerlijk is. Voor wie ronddwaalt in de veelheid van keuzes . Dat geldt niet alleen bij het thema verkiezingen, bij ons gaan en staan, bij ons omkijken en vooruitzien.

Stellen wij ons samenzijn onder het teken van de Al Goede: Ene met wie wij zij aan zij zoekend geloven.

Twee lichtjes voor de pas overleden partners van vroegere pastores hier.

‘k ben dood en jij moet door,
laat mij achter,
los van mij hoe dan ook,
ik blijf je bij (Jan Rot)

Melodiek zingt, Coby speelt. Heel fijn ook vandaag weer het muzikale onthaal. De liederen, de muziek in vele toonaarden; die extra dimensie om met heel je ziel en zaligheid te zingen en te bidden. Ja heus: zingend bidden dat is dubbelop want ‘zingen geeft je ziel vleugels’. Komende woensdag 22 november is naast je politieke stem laten horen, de feestdag van St. Cecilia. Zij is de patrones van de muziek.  Even in het kort: volgens de legende kwam zij uit een voorname familie en werd zij gedwongen om op jonge leeftijd te trouwen.  Ze had een sterk geloof en vertrouwde op haar beschermengel. Zij vond troost in de muziek. Ten gevolge van christenvervolging stierf zij de samen met haar echtgenoot omstreeks 230 een marteldood. Lange tijd lag zij begraven in de catacomben buiten Rome. Daarna is zij herbegraven in de basiliek die aan haar gewijd is in Trastevere. Talrijke koren, harmonieën, fanfares en orkesten zijn naar haar vernoemd, zo ook de meisjesschool waar ik opzat toen ik opgroeide in Den Haag. 22 November werd altijd een fijne feestdag waarop wij -een héle lange sliert kinderen- dansend en zingend door de school gingen.
Wij gaan ons hier en nu openstellen voor contact met de Onnoembare, wiens naam onze hulp mag zijn doorheen onze hele levenstocht.

Openingsgebed – (vrij naar Psalm 90 )

Gij, Veilige Toevlucht
Voor altijd onze beschutting, van geslacht op geslacht
Van oudsher tot in de verre toekomst
In alle Eeuwigheid ben Jij voortdurend God met ons

Jij houdt ons tegen het licht
Al het intieme doorzie Jij
Wij met al ons doen en laten, stil en openbaar
worden geheel en al gezien door Jou,
Voor Jouw aanschijn komen wij aan het licht

S  T  I  L  T  E

Licht van Bestaan dat ons draagt, dat ons tot hier gebracht heeft
Wakker ons aan tot een nieuw verstaan
met een wijs en vredig hart

Gij, Ene, eerste en Laatste
Geef kracht en bestemming aan de werken van onze handen
Dat ze stand zullen houden
Geef richting aan het werk van mijn hart en handen

Acclamatie:  Neem mij aan zoals ik ben

Inleiding op de lezingen

Vandaag gaan Fiet Vreeburg en Frans Langemeijer mee voor. De eerste lezing is van de profeet Ezechiël, zijn naam betekent God zal sterk maken, wordt verzorgd door Fiet en Frans leest voor ons uit het evangelie volgens Mattheus. In beide lezingen komen schapen voor, echter in een ander perspectief. Mag het luisteren naar deze bijbelverhalen ons inspireren tot handelen, dat rechtvaardigheid voorstaan hand in hand gaat met actief doen en bewust laten.

1e lezing Ezechiël 34, 11-46

Ik zal zelf omzien naar mijn schapen en ervoor zorgen. Zoals een herder omziet naar zijn schapen als die verdwaald zijn, zo zal Ik omzien naar mijn schapen en ze veilig terugbrengen van alle plaatsen waar ze verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en dichte duisternis. Ik zal ze terugvoeren uit de volken, ze samenbrengen uit de landen en ze leiden naar hun eigen grond; Ik zal ze weiden op de bergen en in de dalen van Israël, op alle bewoonbare plaatsen van het land. Op goede weidegrond zal Ik ze laten grazen op bergen en langs beken, op de beste weiden van het land. Daar breng ik mijn kudde heen. Ik zal voor mijn schapen zorgen: ik geef ze een plek waar ze kunnen rusten. Het verdwaalde dier zal ik zoeken, het gewonde dier verbinden, het zieke dier sterken. De vette en sterke zal ik bewaken. Ik zal een herder zijn die zijn schapen behandelt zoals het hoort.

 Tussenzang: Zijt Gij mij God een herder als de morgen mij tot leven roept

Evangelie volgens  Mattheus 25,31-46

de Mensenzoon oordeelt de volken

‘Wanneer de Mensenzoon in al zijn majesteit verschijnt, met al zijn engelen, neemt hij plaats op zijn koningstroon. Alle volken zullen vóór hem verzameld worden en hij zal ze in twee groepen scheiden zoals een herder de schapen scheidt van de bokken. De schapen stelt hij op aan de rechterkant, de bokken aan zijn linkerkant. Dan zal de Koning zeggen tegen wie rechts van hem staan: Mijn Vader heeft U gezegend. Kom en neem het koninkrijk in ontvangst dat voor u bestemd is vanaf de schepping van de wereld. Want ik had honger en u gaf mij te eten, ik had dorst en u gaf mij te drinken, ik was een vreemdeling en u verleende mij onderdak, ik was naakt en u gaf mij kleding, ik was ziek en u verzorgde mij, ik zat gevangen en u kwam mij bezoeken. En de rechtvaardigen zullen hem vragen: Heer, wij hebben u nooit hongerig of dorstig gezien; hoe hebben wij u dan te eten en te drinken kunnen geven? We hebben nooit gezien dat u vreemdeling was of dat u naakt was; hoe hebben we u dan onderdak kunnen verlenen en kleding kunnen geven? We hebben nooit gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat; hoe hebben we u dan kunnen bezoeken?
Dan zal de Koning antwoorden: Ik verzeker u: al wat u gedaan hebt voor een van mijn broeders hier, hoe onbelangrijk hij ook was, dat hebt u voor mij gedaan!
Daarna zal hij zich richten tot wie links van hem staan: Ga weg van mij, vervloekten, naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen! Want ik had honger en u gaf mij niet te eten, ik had dorst en u gaf mij niet te drinken, ik was een vreemdeling en u verleende mij geen onderdak, ik was naakt en u gaf mij geen kleding, ik was ziek en ik zat in de gevangenis en u verzorgde mij niet. Dan zullen ook zij hem vragen: Heer, we hebben nooit gezien dat u honger of dorst had, dat u een vreemdeling was of dat u naakt was, dat u ziek was of in de gevangenis zat. Hoe hadden we u dan kunnen verzorgen? En hij zal antwoorden: Ik verzeker U: toen u niets deed voor een van deze mensen, ook al was hij onbelangrijk, toen deed u niets voor mij! Zij zullen eeuwig gestraft worden, maar de rechtvaardigen zullen eeuwig leven.’

Acclamatie  :  Ik zal in mijn huis niet wonen

Overweging  Mag jouw naam ons blijvend tot hulp zijn

De rode draad in deze viering en zo passend bij het geloofslied dat wij straks gaan zingen: ’ mag jouw naam onze hulp zijn, dat jouw woord ons doet leven en je lied klinkt in ons hart.’
Qua verbinding met de lezingen zie ik bemoediging, levensvreugde en verlangen naar Goedheid.  Ezechiël zegt toekomstgericht: Ik zal er zijn, ik zal omzien. Ik zorg ervoor dat er voor ieder een veilige plek van bestaan komt. Zal dát ooit gebeuren …  voor gewonden én gezonden is er een aanspreekbare helper.  Dankjewel Ezechiël voor die God-met- ons-hoedanigheid. Bemoedigend en hoopvol; dat blijven we nodig hebben. Een duidelijk plan waarin de goede herder praktisch optreedt en zijn verantwoordelijkheid neemt. Ezelchiëls naam betekent God maakt sterk en die sterke positieve kracht willen we vast houden. De kracht van de gezongen woorden zo meteen ‘Je goedheid reikt tot grote hoogte,  gerechtigheid staat als een berg.’ zijn een steun in onze rug want bij Mattheus wordt duidelijk dat je levensinvulling door te  geven aan de ander, door te leven voor de ander, dé optie voor Jezus-Mensenzoon is. Jezus identificeert zich nu eenmaal in eerste instantie met de ’minderen’. Armen, gewonden, gevangenen, vreemdelingen staan bij Hem immers voorop. De werken van barmhartigheid worden aangehaald. Ai ..Het gebeurt aan ons. We hebben weet van wereldwijde immens schrijnende toestanden en tekortkomingen, grove mensenrechtenschendingen, zwarte bladzijdes in de mensengeschiedenis bij de vleet. Diep treurig dat ze hedentendage weer bijgeschreven worden in Oekraine, in Gaza ……

In hoeverre hebt u/ heb jij gedurende de levensloop aan den lijve ondervonden wat ontbreken of haperen van werken van barmhartigheid met je doet?  Gevoelig voor andermans lijden, ervaar ik  een knagend onvermogen, zou meer moeten doen.. Maar hoe dan? Kan je tevreden zijn, genoegen nemen met je  eigen zijn en leefwijze?  Gelukkig ervaar ik zeker ook vreugde en dankbaarheid. Zo belangrijk om met deze bronnen van goedheid en schoonheid verbonden te blijven. Claire van den Abbeele zegt het mooi : ’Er is duister, er is licht, verlangen en vervulling, er zijn geheimen, er is openbaring. En wij daar ergens tussenin.’

Dan het begin en de laatste regel van dit evangelie, die gaan over het Eindoordeel. Voor mij o zo moeilijk voorstelbaar! Ik weet niet hoe u/ jou dat vergaat. Welk perspectief ziet u , zie jij voor ogen? Wat brengt die duidelijke tweedeling : die scheiding van linksen en rechtsen teweeg? Heb je in een niet-aflatende levenshouding kunnen volbrengen om er te zijn voor wie jou nodig had? Al wat je gedaan hebt voor mijn medemens, heb je voor mij gedaan. Zo niet dan zou je verdoemd zijn.. Zo’n Mensenzoon is Jezus, door mensen verheerlijkt en op de troon geplaatst als Eindverantwoordelijke.  Voorlopig is de boodschap van Jezus voor onderweg helder: wat jij niet wilt dat aan jou geschiedt doe dat ook een ander niet. Daarom : mag jouw naam onze hulp zijn om met open ogen en oren je in te leven in andermans leefwereld, met name in wie niet bepaald je grote vriend is. Uithouden bij wie het moeilijk hebben, lukt ons dat?

Het einde der tijden .. Ik denk dan: hoe zal het Moeder Aarde en al haar toekomstige bewoners verder vergaan? Met Al het moois aan goeds,  aan vooruitgang en verloedering her en der. Raakt zij uitgeput omdat ze te zeer is uitgebuit? Hans Dorrestijn sprak zich onlangs bezorgd uit: ‘Het gaat helemaal niet goed met haar. Moeder Aarde is ziek, ze heeft hoge koorts!’ Dat merken wij maar al te goed. Welke keuzes maken wij? Kunnen wij leven met inzet voor de lange termijn? Wat gaan wij doen? Kunnen we daadwerkelijk veranderen en het roer omgooien want de grootste waarde is een leefbare aarde. Dit was een van de leuzen bij de marsen voor klimaat en rechtvaardigheid 2 weken geleden hier in Den Bosch bij stromende regen en vorige zondag met zovelen bij een vriendelijke zon in Amsterdam.

Het mag duidelijk zijn het Einde der Tijden is voor mij persoonlijk te groot. Als ik geconfronteerd word met de nietigheid van mijn mens-zijn, dan weet ik wel, voel ik, dat ik in contact wil blijven met Jouw overstijgende kracht van Overgave aan Vertrouwen. Het snakken van je ziel.. dan nog in verbinding met die stem van hoop en vrede.  Mag jouw naam onze hulp blijven: Dragende Liefde.

 Geloofslied:  Mag jouw naam onze hulp zijn

Mag jouw naam onze hulp zijn.
Dat je woord ons doet leven en je lied klinkt in ons hart als een stem van hoop en vrede.
Mag jouw naam onze hulp zijn dat je woord ons doet leven
Als wij roepen geef ons antwoord
maak ruimte als wij benauwd zijn /en je lied klinkt in ons hart.
Hoelang nog, Jij blijf je ver weg/ als een stem van hoop en vrede.
Wees aanwezig, maak je naam waar.
Jij bent een zegen, geeft goede raad, ook in de nacht hoor ik je stem.
Je goedheid reikt tot grote hoogte  gerechtigheid staat als een berg.
Zoals een hert snakt naar water, zo snakt mijn ziel mijn God naar jou. 3x )

Collecte/klaar maken van de tafel / instrumentaal/ intentieboek ophalen

 Inleiding Tafeldankgebed en Voorbeden

De tafel van samen gedenken staat gedekt. Zo gedenken en vieren wij dat wij horen bij de gemeenschap van Jezus met het gebaar van breken en delen dat hij ons naliet. Voor wij aan tafel gaan, bidden wij : Eeuwige, mag jouw naam ons blijvend tot hulp zijn. Ene, die ons verlangen al hoort voordat wij spreken. We vragen om Licht over de volgende gebeden:
Voor de keren dat ik te weinig liefde geef: geef mij moed en kracht om op te staan, om door te gaan. Voor de keren dat ik dat ik onvoorzichtig ben, te snel, te ongeduldig om te wachten op wie vermoeid achterblijft: geef mij moed en kracht om af te stemmen; om af te remmen als de situatie van de ander daarom vraagt. Voor de keren dat ik onvoldoende liefde kan toelaten, onvoldoende klank en kleur kan laten resoneren, niet om hulp durf te vragen: geef mij moed en kracht om immer te vertrouwen.
Bidden wij in stilte om stem te geven aan wat leeft in ieders binnenste: dat we oog hebben voor al wat in het verborgene om aandacht vraagt in ons zielenleven.

S  T  I  L  T  E

Acclamatie: Keer ons om naar u toe, keer ons om naar elkaar

Eeuwige, Menslievende, laten wij bidden voor wie ziek zijn, onze aandacht in gebed gaat vanmorgen ook naar Bertus Rijswijk i.v.m. een aanstaande hart operatie. Wij bidden voor wie lijden aan het leven, ongelukkig zijn. Voor wiens levensgeluk verstoord  is; verstrikt geraakt door onvrede, door conflicten van huiselijke aard tot aan al die grove verstoringen door oorlogsmisstanden; geweld, gebrek aan recht op vrijheid, schendingen van mensenrechten. Wij bidden om het menselijke, dat wij afstemmen op de vragen en noden van de ander, ook op die van het verloren schaap en de zondebok. Geef ons moed en kracht om erbij te zijn, om waar nodig te troosten, om getroost te worden. Acclamatie: Keer ons om naar u toe, keer ons om naar elkaar.

Voor allen die worstelen met goed en kwaad: dat niet ‘het beest’ in de mens de boventoon voert. Bidden wij om behoud van onze planeet moeder aarde voor nu en later en al wie haar bewonen. Dat wij zorgdragen voor haar en doen wat we kunnen. Help ons goedhartige en verdraagzame mensen te zijn in die grote mensenfamilie die de wet van de naastenliefde samen beschermen en versterken.

Acclamatie: Keer ons om naar u toe, keer ons om naar elkaar

Bidden wij  om troost voor wie verdrietig zijn om zoveel geleden leed in de mensengeschiedenis door ongelijkheid, uitbuiting en vernedering; om alle gebrek aan erkenning. Wij leven mee met de woorden die de schrijvers aan het intentieboek hebben toevertrouwd: wat hen ter harte gaat, gaat ons en Jou aan Eeuwige, Barmhartige.

Wij bidden voor alle mensenkinderen die wij op onze levensweg ontmoeten, voor hen die op ons rekenen, voor wie naast ons staan en ons bemoedigen; dezelfde of andere mensen die al een heel eind met ons zijn meegegaan, waar we wel of geen afscheid van hebben genomen omdat onze wegen uiteenliepen. Voor alles wat onaf is.

Wij gedenken onze dierbare overledenen, zij blijven tot ons spreken en ons inspireren. Wij bidden om licht en liefde voor wie bij ons horen, onze dierbaren, geliefd en gekend, door-en-door, die wij meedragen in hart en gedachten. Wij noemen sommige mensen vandaag bij name. De kaarsjes ter nagedachtenis aan hen branden hier, mede tot troost voor hun dierbaren.

En willen wij ook onze ouders, onze voorouders, die lange keten van mensen aan gene zijde, gedenken. Zij die ons in de tijd zijn voorgegaan, die ons hebben voorgeleefd, ten leven geroepen, meegevormd hebben tot wie wij zijn tot op vandaag. Wij bidden voor jullie, geborgen in het Eeuwige licht, voorbij aan alle geleden leed en tekorten van het aardse. Voorbij aan onze horizon levend; wij blijven voorgoed verbonden met wie ons na aan het hart zijn, want wat liefde bouwt dat blijft bestaan.

Gedenkaccl.: Koester de namen die wij hier gedenken

Tafelgebed:

Wij danken Jou, Bron van Alle Leven  om alles wat ons leven zinvol maakt:
om alles wat wij ontvangen, om zoveel dat wij mogen geven;
om elke oproep die gehoord wordt, om elke uitdaging die begrepen wordt.

Vervuld van Jezus’ zeggingskracht ontkiemt in ons het geloof om teken te zijn van hoop; om te gaan waar geen wegen gaan, om eerste stappen te kunnen zetten, om te leven te geven in alle toonaarden. Om door te gaan, telkens weer de toekomst tegemoet naar een nieuwe wereld waar gerechtigheid woont.
Wij danken Jou, om mensen die naast ons staan als steun en bemoediging, als lot- en tochtgenoot. Om de vriendschap en de kracht die van mensen uit kan gaan, die wíj geven en ontvangen; om het wonder dat ook dit samenzijn meer is dan mensenwerk.
Wij danken jou, Bron van Leven, om Jezus van Nazareth:
Zijn woorden van hoop nemen wij ter harte. Zijn daden van goedheid roepen ons blijvend op.
Zijn aanklacht tegen kwaad en onrecht blijven onrustig maken. Zijn keuze voor kleine mensen wordt ook onze keuze. Zijn trouw ten einde toe, wordt ook onze kracht..
Steeds weer blijven wij vertellen hoe Hij – vlak voor zijn dood – zijn leven samenvatte, toonde wie Hij was en wie Hij blijven zou voor ons. Hij nam brood, zegende, brak het en zei:
‘Dit ben ik en ik beloof jullie vast dat je welkom zult blijven aan tafel in Vaders huis om te eten en te drinken tot mijn gedachtenis: Neem het, eet het.’

Hij nam de beker, zegende die, reikte hem over en zei:‘Neem de beker van mij over en geef hem door; Doe wat ik heb gedaan en vergeet mij niet.’

Zo willen ook wij eten van dit brood en drinken uit deze beker, om hem te gedenken, die doorheen de dood weer tot leven is gekomen. Laten wij leven in zijn Geest: met handen vol vrede, door zaden van goedheid te planten en te laten groeien en bloeien met een hart vol liefde, vandaag en alle dagen die nog komen gaan.        

Bidden wij het Aramees Onze Vader

Bron van Zijn,
die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef u een naam
opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij – maak het nuttig.
Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Schenk ons wat we elke dag nodig hebben
aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los
die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt geboren: de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Vredesgroet:

Vrede daalt niet uit de hemel neer. Zij groeit waar bewogen mensen in beweging komen. Reik elkaar de hand, de o zo menselijke, broodnodige vredeshand.

Vredeslied: Dona nobis pacem

Uitdelen Brood en Wijn

Communielied:   Moge het delen van dit brood

Afsluiting Tafelgebed

 Goed om te weten ..

Slotgedachte: uit Psalm 23 Martinus Nijhoff

Ik wil van God als van mijn herder spreken
onder zijn hoede zal mij niets ontbreken
Zelfs door het dal van diepe duisternissen
waar ik het licht van levenden zal moeten missen
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde
met stok en staf, tot troost en tot geleide

Ja zaligheid en liefde en welbehagen
zullen mij volgen al mijn levensdagen.
Ik zal het welkom horen van mijn koning
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning.

 Zegenwens: 

Ga dan met God in je hart
die elke dag met ons wil optrekken
ons ziet strijden en werken, ons ziet lachen en genieten
Mag jouw naam onze hulp zijn
Ga in Vredesnaam

Slotlied: Zolang wij ademhalen

Jos de Ridder leidt evaluatie Zondag Anders in

Nog geen reacties

Reactie plaatsen