Jij die ons kent

Thema: “Jij die ons kent”

Datum: 8 mei 2022

Voorganger: Tony de Meulder
Lector 1: Maria Claessens
Lector 2: Ria van Luijk

Openingslied: Heer onze Heer hoe zijt Gij aanwezig

Aansteken van de Paaskaars MARIA
Namen van eventuele overledenen, kaarsje
Welkom
Iedereen van harte welkom in deze viering, wie je ook bent, of je wekelijks komt of een enkele keer. Voel je welkom, met alles wat je bent, voelt of denkt. Voel je vrij om hier van morgen samen te zijn en te zoeken naar woorden of gebaren die iets van de Eeuwige doen oplichten. Hem die wij noemen: Vader, Zoon en heilige Geest.
Als Jezus ons vandaag in de parabel van de Goede Herder zegt:
‘Ik ken mijn schapen’,
betekent dat veel meer dan alleen maar
‘Ik weet alles over mijn schapen’.
Dan betekent dat: Ik ben betrokken partij,
Ik heb mijn leven helemaal met hun leven verbonden.
Voor Jezus zijn we geen ‘nummer’.
Hij draagt zorg voor ieder van ons, Hij kent ons en roept ons op hetzelfde te doen voor onze medemens.
Wie Jezus’ voorbeeld volgt
en dienstbaar is voor een ander,
mag iets ervaren van die nieuwe Wereld, van leven in overvloed,
leven in eeuwigheid. Maken wij het stil, maken wij ruimte voor God.

Gebed
Eeuwige,
Jij roept mensen,
zet hen op weg,
maar trekt ook met hen mee als een Goede Herder.
Wij bidden Jou:
beziel ons dit uur en bevestig ons in,
waartoe wij ons door Jou geroepen weten
en beziel ons steeds met een nieuw elan.
Dat vragen wij Jou door Hem,
die jouw Stem heeft gehoord,
jouw Weg is gegaan ten einde toe. Amen.

Acclamatie: Alles wacht op U vol hoop 62

Eerste Lezing: Numeri 27. 12-23 RIA
De HEER zei tegen Mozes: ‘Beklim deze berg in het Abarimgebergte, zodat je kunt uitkijken over het land dat Ik de Israëlieten geef. Wanneer je het gezien hebt, zul je met je voorouders verenigd worden, net als je broer Aäron.
Dat is omdat jullie in de woestijn van Sin, toen de Israëlieten met verwijten kwamen over water, tegen mijn bevel zijn ingegaan en in hun bijzijn geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid.’ Mozes antwoordde de HEER:‘Moge de HEER, de God die aan al wat leeft de levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen die het kan leiden en de troepen kan aanvoeren, zodat het volk van de HEER niet wordt als een kudde schapen zonder herder.’ De HEER zei tegen Mozes: ‘Laat Jozua, de zoon van Nun, bij je komen; hij is een man die geestkracht bezit. Leg hem de hand op en laat hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap. Draag in ieders aanwezigheid de leiding aan hem over en laat hem delen in het aanzien dat jij geniet. Dan zal heel Israël hem voortaan gehoorzamen.
Wanneer er een beslissing moet worden genomen, moet hij zich tot de priester Eleazar wenden, en die raadpleegt dan ten overstaan van de HEER de orakelstenen. Zijn uitspraak bepaalt of Jozua met de andere Israëlieten een veldtocht moet ondernemen of niet.’
Mozes deed wat de HEER hem had opgedragen: hij liet Jozua bij zich komen, liet hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap,
legde hem de handen op en droeg de leiding aan hem over. Zo had de HEER het bij monde van Mozes bevolen.

Lied: Zijt Gij mijn God en Herder 95 of Was Jij mijn herder 255

Evangelie: Johannes 10. 27-30 MARIA
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
Mijn schapen luisteren naar mijn stem;
Ik ken ze en ze volgen Mij.
Ik geef hun eeuwig leven:
nooit zullen ze verloren gaan,
niemand zal ze aan mijn hand ontrukken.
Want wat mijn Vader Mij heeft toevertrouwd,
gaat alles te boven:
niemand kan het ontrukken aan de hand van mijn Vader!
Ik en de Vader, Wij zijn éé’
Acclamatie: Mij nabij ben jij 91

Overweging:

Geloofslied: Wie als een god wil leven hier op aarde 36

Klaarzetten van de gaven / collecte / instrumentale muziek
Voorbede RIA

-Bidden we dat we ons laten inspireren
door de woorden en levenswijze van Jezus,
in wie de goedheid en de menslievendheid van God
tastbaar zijn geworden.
-Bidden we dat we oog en oor hebben
voor wie hulp nodig heeft.
Dat wij hen door onze zorg en nabijheid
Gods warme liefde laten voelen.
-Bidden we voor alle christenen.
Dat wij niet discrimineren
en vooral aandacht hebben
voor mensen die het moeilijk hebben en mensen aan de kant.
Intentie kaarsje op tafel wordt ontstoken
Voorbede-acclamatie (afsluitend) Die Gij geteld hebt 181

Tafelgebed
Gezegend Jij,
die er bent voor ons,
die ons enkel het goede gunt,
die ons meeneemt
naar plaatsen van rust,
vrede en weldaad,
die ons op het spoor brengt
van hoop en liefde,
en zich zo laat kennen,
als de Ene,
genoemd: ik zal er zijn.MARIA
Gezegend Jij,
die ons vertrouwen geeft,
in tijden van duisternis en dood,
wanneer wij gaan door diepe dalen,
over wegen van verdriet en onzekerheid,
want jij bent bij ons,
als steun en houvast,
jij geeft ons nieuwe moed,
om bergen te beklimmen,
nieuwe uitzichten te ontdekken.
——-
Gezegend Jij,
die zich laat zien
in de mens tussen mensen,
zoals eens,  in Jezus van Nazareth,
die zich liet zien,
door er te zijn
voor vreemden en vervreemden,
voor verguisden en ontspoorden,
voor onderdrukten en ongezienen;

de mens, één met Jou,
die zich liet kennen
door er te zijn,
puur,
begaan,
om niet;

zo heeft Hij zich aan ons gegeven,
trouw aan zichzelf,
vol vertrouwen in Jou,
het Leven zelf;

zo ging hij ons voor,
door brood te nemen,
dankend tot Jou,
door brood te delen,
door de beker door te geven
met de woorden:
deel van dit brood,
drinkt uit deze beker,
als teken van verbondenheid
met mij en met elkaar,
om zo verbonden te zijn met de Ene,
die er is en blijven zal,
voor ieder van ons.

In zijn Geest willen wij leven,
brekend en delend,
vertrouwend op jouw goedheid en liefde,
alle dagen van ons leven,
opdat ons huis,  jouw huis is,
ons lichaam,  jouw lichaam,
onze naam, jouw naam,
ik zal er zijn,
tot in lengte van dagen.

Onze Vader
Vredeswens
Vrede neem je niet, maar geef je.
Wie vrede ontvangt,
kan op zijn beurt vrede doorgeven.
Jezus heeft gezegd:
“Mijn vrede geef Ik u”.
Laten we elkaar van harte vrede toewensen
Vredeslied: Da pacem Domine

Uitnodiging aan de tafel van brood en wijn

Lied: Zoudt Gij ooit mij beschamen

Gebed:
Eeuwige,
Jij laat ons niet over aan vreemde handen,
Jijzelf ziet naar ons om.
Wij bidden Jou:
doe ons zorg hebben voor anderen,
zoals Jij zorg draagt voor ons.
Dan zullen wij steeds meer gelijken op Hem die is:
de Goede Herder,
Beeld en Gestalte van jouw menslievendheid. Amen.

Mededelingen
Slotgedachten
Stilte vinden en rust
in onze rumoerige wereld,
dat is een kunst.
Open en ontvankelijk luisteren
naar wat er leeft in de ander,
dat geeft ons de kans
om voor elkaar een herder te zijn.
In stille aandacht
kan de ander tot leven komen.
Weten dat je wordt gehoord,
dat je mag zijn zoals je bent,
dat schept nieuwe levenskansen.
Luisteren naar de Stem
van de Goede Herder:
dat geeft onvermoede perspectieven.
Hij zegt, dat je zijn mens bent,
door Hem gekend en bemind.
Luisteren naar zijn Stem
boort in ons diepe bronnen aan.
Het doet ons voelen,
dat we een plaats hebben
in Gods geschiedenis met de mensen.
Hij roept ons bij onze naam
om volop mens te zijn voor de ander
en ook voor zijn Rijk onder ons.
Luisteren naar zijn Stem
is niet vrijblijvend.
Het zet ons in beweging
om zijn Belofte van liefde
waar te maken,
vandaag en morgen,
altijd.
Zending en zegen

Slotlied: Ga met ons mee op onze wegen

 

Nog geen reacties

Reactie plaatsen