Wijsheid of waanzin?

San Salvatorgemeenschap 15/16 juni 2019
Wijsheid of waanzin?

Voorganger: John Parker, mmv de Cantorij.

Openingslied: zat: Als woorden kunnen duiden
zon: Dat woord waarin ons richting

Welkom en inleiding:
Welkom iedereen hier bij onze wekelijkse viering rond Woord en Tafel. Het weekend na Pinksteren en de wereldkerk biedt ons een thema aan, dat geeft ons de mogelijkheid om na te denken, dat vraagt om te vieren en te bidden. Het beeld van de Drie-eenheid: Vader, zoon en Geest. Een mysterie, iets dat open staat voor allerlei interpretaties en meningen.
Hoe eenieder van ons hierover denkt, wij kunnen samen bidden, zingen en vieren, wetend dat wij welkom zijn.
Laten wij de stilte over ons komen, tot ons komen.

Gebed: van Hildegard van Bingen.
O, helende kracht die zich een weg baant! Alles doordring je, in de hoogte, op aarde, in de afgronden, overal. Jij voegt en sluit alles ineen. Door jou drijven de wolken, zweven de hemelen, druppelen de stenen van vocht, doen de bomen hun beken opborrelen, door jou ontspringt het verfrissende groen aan de aarde! Je voert ook mijn geest naar de verte. Jij waait je wijsheid in hem en met de wijsheid de vreugde.

Acclamatie: zat: Dat wij volstromen met levensadem
zon: Bless the Lord, my soul

1e lezing: Spreuken 8, 22-31
De Heer heeft mij als eerste gemaakt,
vóórdat Hij al het andere maakte.
Ik ben er altijd al geweest, al voordat de tijd begon.
Ik was er al voordat de aarde bestond.
Ik werd geboren toen er nog geen oceanen waren,
geen bronnen vol water,
toen de bergen nog niet bestonden,
en de heuvels nog niet waren gemaakt,
toen Hij de aarde en de velden nog niet had gevormd,
toen er nog niet één stofje bestond.
Ik was erbij toen Hij de hemel maakte,
de horizon als een kring op de oceaan zette,
de wolken aan de hemel hing
en de bronnen van de oceaan liet stromen.
Ik was erbij toen Hij de grenzen van de zee vaststelde,
het water zijn bevelen gaf
en de fundamenten van de aarde neerzette.
Ik was zijn troetelkind.
Elke dag genoot Hij van mij.
Elke dag was ik verrukt van zijn aanwezigheid.
Ik genoot van de aarde,
en was blij met de mensen.

Lied: zat: De Heer heeft mij gezien
zon: Waarom, wanneer, uit welk luchtlaag

2e lezing: Johannes 3, 1-16
Er was een Farizeeër die Nikodemus heette. Hij was één van de Joodse leiders. Op een nacht ging hij naar Jezus toe en zei tegen Hem: “Meester, we weten dat U een leraar bent die door God is gestuurd. Want niemand kan de wonderen doen die U doet. Die kan iemand alleen doen als God met hem is.” Jezus antwoordde: “Luister goed! Ik zeg je dat je alleen bij het Koninkrijk van God kan horen als je opnieuw geboren bent.” Nikodemus vroeg: “Hoe kun je nu geboren worden als je al oud bent? Je kan toch niet weer de buik van je moeder ingaan en opnieuw geboren worden?” Jezus antwoordde hem: “Luister goed! Ik zeg je: je kan het Koninkrijk van God alleen binnen gaan als je geboren wordt uit water en uit de Geest. Anders niet. Uit een mens wordt menselijk leven geboren. Maar uit Gods Geest wordt geestelijk leven geboren. Het is dus niet vreemd dat Ik zeg dat jullie opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort hem wel, maar je weet niet waar hij vandaan komt of waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit Gods Geest is geboren.”
Nikodemus vroeg aan Jezus: “Hoe moet iemand uit Gods Geest geboren worden?” Jezus zei: “Jij bent toch een leraar van Israël, iemand die de mensen leert hoe God wil dat ze leven? Hoe kan het dan dat je deze dingen niet weet? Luister goed! Wij spreken over wat Wij weten. Wij vertellen wat Wij hebben gezien. Maar jullie geloven Ons niet. Jullie geloven Mij niet eens als Ik over gewone, aardse dingen spreek. Hoe zouden jullie Mij dan kunnen geloven als Ik over de hemelse dingen spreek? Er is nog nooit iemand naar de hemel geweest behalve Ik, de Mensenzoon. Ik ben er vandaan gekomen. En net zoals Mozes in de woestijn de slang hoog opgeheven heeft, zo moet ook de Mensenzoon hoog opgeheven worden. Iedereen die in Hem gelooft zal dan niet sterven, maar het eeuwige leven hebben. Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben.

Acclamatie: zat: Van grond en vuur
zon: Wek mijn zachtheid weer

Overweging:
Deze afgelopen 3 jaar ben ik af en toe gevraagd hoe ik over de Brexit denk. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt in ons Europa en zou veel in beweging kunnen brengen. Eén land heeft besloten om de Europese club te verlaten, een eigen weg zoeken en hopen te vinden. Er zijn andere volkeren die ook hun eigen weg willen kunnen volgen. De Catalanen, bijvoorbeeld. Of nog dichter bij huis, onze eigen geloofsgemeenschap…
Je eigen weg zoeken en proberen te volgen. Met je aangeboren, aangeleerd, gekregen normen en waarden. Dit probeert ieder mens, ieder volk, ieder gemeenschap. Het beeld van de Drie-eenheid dat wij vandaag vieren nodigt uit om even iets anders te overwegen. Volgens de traditie zijn Vader, Zoon en Geest drie zelfstandige, onafhankelijke wezens, die samensmelten in één godheid. Ieder van de drie heeft eigen persoonlijkheid, karakter en gaven. Samen vormen zij één godheid, één suprême zijn. Ieder heeft eigen kracht, samen zijn ze nog sterker. Heel plat uitgedrukt…
In het samenzijn vindt men, volkeren, landen zelfs, kracht en veiligheid, steun en inspiratie. In het samenzijn vindt men warmte en geborgenheid, vriendschap, een bemoedigend woord, soms ook een kritische opmerking. Het is niet altijd even gemakkelijk, het vraagt om luisteren naar de ander, openheid en eerlijkheid, een niet-egoïstische houding, die niet altijd vanzelfsprekend is.
Wijsheid, wijsheid van geest. Om een beeld van de viering van vorig weekend te lenen: Pinkstertaal, de taal van het hart. Open zijn, om elkaar te kunnen verstaan. De taal die Jezus gebruikte in zijn gesprek met Nikodemus, in ons evangelieverhaal. Waarin Jezus driemaal zegt: Luister goed! Een taal die niet met het menselijk verstand te begrijpen is, maar wel met de wijsheid van de geest, van het hart.
Als je voortdurend het gevoel hebt om niet begrepen te worden, komt er een moment dat je je afvraagt of je niet beter weg zou moeten gaan, je eigen weg volgen. Dat zou de gemakkelijke weg zijn; je keert het de rug toe, je weigert het te erkennen; en het zal misschien blijven zweren. Een bron van pijn, ergernis. Wat is wijs? In veel gevallen is een goede oplossing een gesprek voeren, om goed te begrijpen, om goed begrepen te worden. Zoals Nikodemus deed, in zijn nachtelijke ontmoeting met Jezus. In ons verhaal wordt Nikodemus buiten zijn veilige, bekende terrein gebracht, o de ander, Jezus, te leren kennen, te begrijpen, om zo op een beter gegronde weg te komen.
De wijsheid der eeuwen, omschreven door de schrijver van onze tekst uit Spreuken als de vreugde van God, als God z’n lieveling, bestaan nog vóór de schepping, sinds het begin van de tijd. Voor de een is dit wijsheid, voor de ander is het pure waanzin. Ik geloof dat het wijsheid is, iets goddelijks in mensen. Ik geloof dat de mens in staat is om zelf veel te ondernemen en te voldoen, met de wijsheid die in hem leeft.
En wat de Brexit betreft, die wijsheid zegt dat ik hier beter af ben dan in mijn geboorteland…

Geloofslied: zat: Wij zoeken U als wij samenkomen
zon: Jij die voor alle namen wijkt

Collekte.

Voorbede: zat: Kom over ons met uw Geest
zon: Heel het duister is vol luister
1. Eeuwige, wij bidden U: geef geloof aan mensen die moedeloos aan de kant van de weg zitten.
die niet meer verder kunnen, die bang zijn dat alle moeite tevergeefs is;
mogen zij medemensen vinden die hen helpen om weer op te staan.

2. Eeuwige, wij bidden U: geef moed aan alle mensen die zich inzetten voor het welzijn van anderen,
ook al gaat dat soms ten koste van henzelf;
Mogen zij mensen ontmoeten die meelopen op hun weg.

3. Eeuwige, wij bidden U: voor onszelf, onze eigen intenties; voor zieken, voor onze overledenen.
zon: Koester de namen

Tafelgebed:

Vurig bidden wij vandaag
ons reisgebed
klaar om weg te trekken
uit het oude land
en op zoek te gaan naar een beter
waar geluk en vrede is voor iedereen.

Gij licht voor ons uit
vuurzuil in de nacht
Gij hebt gezegd:
je hoeft niet mee, maar je mag
maar als je gaat ga dan niet alleen.
Vraag je broer, je vrouw
neem vrienden en vriendinnen mee
verzamel er twee of drie
en het zullen er honderd worden.
En waar twee of drie
elkanders sterkte delen
daar ben Ik in hun midden.

Hier dragen wij de herinnering mee
aan onze voorouders
ook al zijn ze gestorven.
Hier de herinnering aan hen
die profeten waren onder ons
vrouwen en mannen
die in hun levensverhaal
een blijde boodschap brachten.
Hier dragen wij de kinderen
op onze rug als ze moe zijn
met hun kleine voeten
Hier zingen we Jou toe
dat Jij ons vogelvrij hebt gemaakt
om over alle grenzen heen te komen
in het land door Jou beloofd

Jij, die Jouw gezicht hebt uitgestraald
in kinderen van mensen
in die ene mens vooral :Jezus v. Nazaret
wij danken Jou:
Hij is het licht geworden
in ‘t donker van deze wereld.
Wij hebben hem gezien boven op de berg
stralend van geluk
vol van Jouw heilig vuur
zijn kleren wit als sneeuw.
En we zagen
hoe hij afdaalde van de berg
om weldoende rond te gaan.

Hij sprak verstaanbare taal
woorden van bemoediging en vrede.
Overal waar hij kwam
schoolden de mensen samen.
Kracht ging van hem uit
en velen verlieten hun oude land
en volgden hem
het ware leven tegemoet

Hem gedenken wij hier
zijn laatste avond
toen hij brood nam in zijn handen
en tot ons heeft gezegd:
Dit ben ik ten voeten uit
zo wil ik met jullie blijven leven
over de grens van de dood heen
als brood dat wordt gedeeld.

Ook de beker
liet hij rondgaan en zei:
Drinkt allen uit deze beker
want allemaal heb je deel
aan vreugde en verdriet
aan leven en dood.
Vier samen
dat je vrije mensen bent
en weest niet bang.
Houdt elkaar vast.
Blus de geest niet uit
weest nieuw en vurig.
Vlieg over de grenzen heen
Laat kracht van je uitgaan
en heb de wereld lief.
Volg mij op de weg
die ik ben gegaan

Gezegend de nieuwe mens Jezus
die in ons leeft en spreekt
die ons voedt
ons hart verheft en vrede geeft.
Gezegend allen hier in dit huis
die de wereld willen dragen
naar een betere toekomst.

Hoort zijn stem die zegt:
Ik maak alles nieuw
Ik zal de tranen
uit je ogen wissen
en de dood zal niet meer zijn
geen rouw en geen verdriet
zal er zijn.

Van hem is de toekomst
kome wat komt
Licht dat niet dooft
Liefde die blijft
Kracht die niet ophoudt.

ONZE VADER….. zon: gezongen

Vredeswens: Jij leert mij vliegen

Communie: Muziek
zon: Zoudt gij mij ooit beschamen

Slotgedachte: van J. Lammers, uit Woord en leven.
Een gehandicapte, volledig verwaarloosde man zit aan de rand van de weg en steekt zijn hand uit naar de voorbijgangers. Het merendeel van hen let niet op hem. Een enkele blijft staan en zegt: “Ik zou je graag wat geven, maar ik heb juist gezien dat ik geen geld op zak heb.”
De bedelaar geeft hem dit wonderlijk antwoord: “Je hebt me meer dan geld gegeven, je hebt me een stuk van je hart gegeven!”

Zegen en wegzending:

Slotlied: zat: Een frisse wind die waaien gaat
zon: Tijd van vloek en tijd van zegen.

Nog geen reacties

Reactie plaatsen