VIERING ALLES VERANDERT

Voorganger: Maria van den Dungen  met Rhea Knipscheer en Mari-Tères Wierenga.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 14-nov-300x167.png


Openingslied: Licht dat ons aanstoot…

WELKOM, lieve mensen, bij deze online viering van onze San Salvatorgemeenschap.
Dat wij op deze manier met elkaar verbonden kunnen zijn geeft mij een gevoel van troost en kracht, nu we elkaar niet lijfelijk kunnen ontmoeten. Aan dat gevoel van verbinding hebben we allemaal behoefte in deze tijd, waarin al het bekende onzeker wordt en bijna elke dag iets kan veranderen.
Dat is ook het thema van vandaag: Alles verandert. Vanwege de gelijkenis met deze tijd, heb ik het verhaal van Noach gekozen, de lezing is vanwege de lengte in tweeën gesplitst. Het lied Todo Cambia – Alles verandert – van Mercedes Sosa loopt als een rode lijn door de viering.
Mensen uit onze gemeenschap hebben vanuit hun huis meegewerkt aan deze dienst. Mede namens hen wens ik ons allen een goede viering toe.

We steken een kaarsje aan om God, die liefde is – in ons midden te weten: als vuur, dat ons verlicht en verwarmt. Jullie kaarsjes die nu branden verbinden ons ook met elkaar.
Laten we ons nu openen voor Gods aanwezigheid.

GEBED
God van alle mensen,
Wij bidden dat er licht mag zijn;
Licht in alle hoeken van de wereld,
Nu wij zoekend zijn en onzeker
onze weg niet vinden, wees onze gids

Gij, licht van den beginne’.
wees bij ons, bescherm ons;
help ons te zien en horen
wat in ons leven belangrijk is.
Amen.

Acclam. :Kom adem ons open

Lezing
:          Genesis: 6,9 ev        Het verhaal van Noach  deel 1
Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Noach was een rechtschapen man; in zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, in nauwe verbondenheid
met God. Hij had drie zonen: Sem, Cham en Jafet.
Toen God zag dat de aarde door en door slecht was en dat iedereen een verderfelijk leven leidde, zei hij tegen Noach: ‘Ik heb besloten een einde te maken aan het leven van alle mensen, want door hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen vernietigen, en de aarde erbij. Maak jij nu een ark van pijnboomhout. Maak daar verschillende ruimten in, en bestrijk hem van binnen en van buiten met pek. Ik laat een grote vloed over de aarde komen, een watermassa die haar zal overspoelen, om alles onder de hemel waarin levensadem is te vernietigen; alles op aarde zal omkomen.
71 Maar met jou zal ik een verbond sluiten. Jij moet de ark in gaan, samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen. En van alle dieren moet je er twee in de ark brengen, om ervoor te zorgen dat die met jou in leven blijven. Een mannetje en een wijfje moeten het zijn. Leg ook een voorraad aan van alles wat eetbaar is, zodat jullie allemaal te eten hebben.’
Noach deed alles zoals de HEER het hem had opgedragen.
Toen er zeven dagen voorbij waren, overstroomde 17de vloed de aarde veertig dagen lang. Het water steeg en de ark werd opgetild, zodat hij van de aarde loskwam; zelfs de hoogste bergen kwamen onder te staan.  21Alles wat op aarde leefde kwam om, alles wat er rondwemelde: vogels, vee, wilde dieren, en ook alle mensen. Alleen Noach bleef over, met alles wat bij hem in de ark was. 

Kort muz. Intermezzo

OVERWEGING:
Kijk eens naar het gezin van Noach, dat onschuldig al het bekende moest achterlaten – wetend dat ze niemand zouden terugzien. Ze moesten met de dieren de ark in en buiten verging de vertrouwde wereld. Opgesloten, in quarantaine, letterlijk betekent dat 40 dagen. In de bijbel komt het getal 40 vaak voor: Mozes trok 40 jaar door de woestijn voordat zijn volk het beloofde land binnen mocht. Jezus werd 40 dagen beproefd in de woestijn en tussen Pasen en hemelvaart zitten ook 40 dagen.
Afzondering in onze tijd is vaak een gezondheidsmaatregel en soms een straf. Maar in de bijbel is het vooral bedoeld als een tijd van zuivering, van leren volhouden om moeilijkheden te overwinnen.
De parallel met onze situatie is duidelijk: ook wij hebben aan vrijheid ingeboet en worden met steeds wisselende maatregelen geconfronteerd. We zijn de regie over ons eigen leven een beetje kwijtgeraakt. De een komt in verzet en krijgt een kort lontje, de ander laat het meer over zich heen komen. Het wegvallen van het vertrouwde kan ons onzeker maken en vanuit veel oude – niet alleen religieuze – tradities wordt ons geleerd om dan de stilte van je hart te zoeken. Bij je eigen kern te komen, daar te verankeren en er veiligheid aan te ontlenen.
Maar dan zijn we er nog niet…, niet in coronatijd, niet in ons leven.
Maar eerst gaat de lezing over Noach verder.

LEZING deel 2                   

8 1Toen dacht God weer aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Hij liet een wind over de aarde waaien, waardoor het water afnam. 2De sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. 3Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde; na honderdvijftig dagen begon het te zakken  en op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van het Araratgebergte zichtbaar.
6Na veertig dagen deed Noach het venster open 7en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. 8Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water verder gedaald was. 9Maar de duif kon nergens een plekje vinden om te rusten en kwam bij hem terug in de ark, want overal op de aarde was nog water. 10Hij wachtte nog zeven dagen en liet de duif toen opnieuw los. 11Tegen de avond kwam ze bij hem terug – met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. 12Weer wachtte hij zeven dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer bij hem terug.
Hij maakte het dak van de ark open en keek rond – de aarde was drooggevallen. 
Toen zei God tegen Noach: 16‘Ga de ark uit, samen met je vrouw, je zonen en de vrouwen van je zonen. 
Laat ook alle dieren die bij je zijn naar buiten gaan: vogels, vee en alles wat op de aarde rondkruipt. Ze moeten weer vruchtbaar zijn en talrijk worden en de aarde bevolken.’ 18Hierop ging Noach naar buiten, samen met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen. 19Ook alle dieren gingen de ark uit, soort bij soort, alle vogels, en alles wat op de aarde rondkruipt.
20Noach bouwde een altaar voor de HEER; daarop bracht hij brandoffers van al het reine vee en alle reine vogels. 21De geur van de offers behaagde de HEER, en hij zei bij zichzelf: Nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens. Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht – nooit komt daar een einde aan.

Acclam.: of kort muziek

Overweging:
Voordat God het water liet zakken hebben Noach en zijn gezin heel wat moeten verstouwen. Ze hebben – denk ik – de handjes vol gehad aan het ruimen van mest om te zorgen dat het leven in die ark dragelijk bleef. Maar de tijd hebben ze ook benut om zich te bezinnen over het leven in die boot, over het leven straks en hun verhouding met God en met elkaar. In zo’n kleine ruimte zijn goede onderlinge verhoudingen van levensbelang; wij mensen kunnen niet zonder elkaar.
In die moeilijke tijd hebben ze ook hun vertrouwen bewaard. Angst maakt dat je je afsluit, dat niets doordringt. Noach kon de vogels vrijlaten omdat zijn hoop op nieuw leven niet was aangetast en hij in de belofte geloofde.
Ard Nieuwenbroek tipte ons over het boek: Leven is nu, van Anselm Grün. We kunnen het iedereen aanbevelen. Grün schrijft in Hoofdstuk 2: Leven is verandering, van begin tot eind, wie weigert te veranderen verstart van binnen. De dichter Rutger Kopland zegt het beeldend: Als je niet elke dag met een stok in je ziel roert, vriest hij dicht.
In een situatie waarin we losgerukt zijn van oude zekerheden. hebben we de neiging ons daaraan vast te klampen. Maar het leven zelf verandert ons, als we ons eraan overgeven. Niet blijven stilstaan, niet verstarren, maar steeds opnieuw beginnen en zo steeds meer ruimte krijgen: dat is de kunst van het veranderen. Zorg dat er dingen zijn om je op te verheugen, zelfs kleine dingen maken dat we het vol houden: iets anders, iets nieuws.
Net als Noach hebben we nu volop tijd om ons te bezinnen over onze verhouding met God, met de mensen om ons heen. Hebben we al ontdekt wat voor ons het belangrijkst is?. We kunnen ons afvragen hoe we na deze pandemie verder willen gaan: op de oude manier of met meer zorg voor mens en schepping?
Vanaf het eerste begin van de schepping was er evolutie, verandering; dat geldt ook voor ons leven.  Steeds een nieuwe kans, een nieuw begin

We gaan luisteren naar het Lied Todo Cambia, Alles Verandert van de Argentijnse zangeres Mercedes Sosa, die moest vluchten voor de militaire dictatuur. Haar leven veranderde drastisch, maar de liefde voor de mensen bleef. Haar lied wordt nu gezongen door mensen van onze gemeenschap: Zie alles wordt anders . .liefde blijft.

GEZONGEN TODO CAMBIA

Cambia lo superficial
Cambia también lo profundo
Cambia el modo de pensar
Cambia todo en este mundo
Cambia el clima con los años
Cambia el pastor su rebaño
Y así como todo cambia
Que yo cambie no es extraño
Cambia el mas fino brillante
De mano en mano su brillo
Cambia el nido el pajarillo
Cambia el sentir un amante
Cambia el rumbo el caminante
Aúnque esto le cause daño
Y así como todo cambia
Que yo cambie no es extraño
Cambia todo cambia
Cambia todo cambia
Cambia todo cambia
Cambia todo cambia
Cambia el sol en su carrera
Cuando la noche subsiste
Cambia la planta y se viste
De verde en la primavera
Cambia el pelaje la fiera
Cambia el cabello el anciano
Y así como todo cambia
Que yo cambie no es extraño
Pero no cambia mi amor
Por mas lejo que me encuentre
Ni el recuerdo ni el dolor
De mi pueblo y de mi gente
Y lo que cambió ayer
Tendrá que cambiar mañana
Así como cambio yo
En esta tierra lejana
Cambia todo cambia
Cambia todo cambia
Cambia todo cambia
Cambia todo cambia
Pero no cambia mi amor…
Het oppervlakkige verandert
en ook wat diep is verandert
De manier van denken verandert,
alles in deze wereld verandert
Het klimaat verandert met de jaren
De herder verandert, ook zijn kudde
en dus, als alles verandert,
Is het niet vreemd dat ook ik verander.

In het gaan van hand tot hand
verandert de schittering van de fijnste briljant.
Het nest en het vogeltje veranderen.
Het gevoel voor een geliefde verandert
De wandelaar verandert zijn route,
zelfs al doet hem dat pijn.
  en dus, als alles verandert,
Is het niet vreemd dat ook ik verander.

Verandert, alles verandert
Verandert, alles verandert

De zon verandert zijn loopbaan
wanneer de nacht blijft voortbestaan
De plant verandert,
zij kleedt zich groen in de lente
Van wilde dieren verandert de vacht
Het haar van de oude man verandert
en dus, als alles verandert,
Is het niet vreemd dat ook ik verander.

Verandert, alles verandert
Verandert, alles verandert

Maar mijn liefde verandert niet
ongeacht hoe ver weg ik van hier ben.
Noch de herinnering, noch de pijn
van mijn volk, van mijn mensen
En dat wat gisteren veranderde
zal morgen weer moeten veranderen.
Net zo verander ik in dit verre land

Verandert, alles verandert
Verandert, alles verandert!
Maar mijn liefde verandert niet …

VOORBEDE:
Eeuwige,
We bidden dat we ons met elkaar verbinden,
voor een nieuwe manier van leven,
dat we elkaar steeds opnieuw
ontmoeten en respecteren,
zo verschillend als we zijn.
   
Help ons dat het grote ‘nooit genoeg’
ons samenleven niet bepaalt.
dat we de kwaliteit van ons leven niet meten
aan wat mode en reclame voorschrijven;
We bidden dat we als gemeenschap onze overledenen eren,
en we zo omgaan met de dingen en met elkaar
dat we Zijn Naam waar maken: ‘Ik zal er zijn voor u’.
(Vrij naar Vastenbrochure van Broederlijk Delen)

Acclamatie: Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God            1 min.

Bidden we samen het gebed dat wereldwijd  alle christenen verbindt:
Onze  Vader

Reflectie van Mary -Terès:   In verbinding met de huidige Coronatijd:Wat leert ons Corona?…….
Wat betekent dit voor onze milieuopvattingen?
Wat is het echte vakantiegevoel?…
Is alle overheidssteun gericht op het zo snel mogelijk hervatten hoe het was, of op het inrichten op nieuwe manieren?  En heeft dat gevolg voor je stemkeuze?….
We kunnen Corona zien als een oproep tot veranderen. Zodat we, hoe gek het ook klinkt, door Corona jong van hart blijven en niet verstarren in onze vastgeroeste ouderdom .
En nu de vraag die ik, gedurende de voorbereiding  van deze viering, mijzelf gesteld heb:
Naast het omkijken naar elkaar, heb ik mijzelf afgevraagd wat voor verandering zou je willen doen in je dagelijks leven?… Wat voor verandering zou je willen, met in de gedachte: “Elk blad ademt de boom tot leven”?….
Ik heb een hekel aan alle plastic, die ik zelf iedere dag gebruik, die plastic wordt niet goed gerecycled,  ik wil minder gebruiken, maar ik heb een stimulans nodig om te veranderen, ik vind het heel moeilijk om het alleen te doen, ik zou graag met een of met meer mensen beginnen. Wie wil me helpen? 
Ik vertrouw erop dat er een mooie vlinder uit deze donkere cocon zal komen vliegen!

Met deze hoopvolle woorden kunnen we met God’s zegen de nieuwe week aan.

Zegen            :
God van liefde, 
ook vandaag – was jij onder ons.
in woorden die moed geven, 
in tekenen waar ons hart warm van wordt, 
Jouw kracht zal bij ons zijn op onze levensweg. 
Wij vragen jouw zegen voor vandaag en morgen
en alle dagen, die ons gegeven zijn.
Amen.

Slotlied: Om warmte gaan wij..
1 reactie

  1. willie van vliet

    za 14th nov 2020 at 20:00

    Hele goede dienst, het verhaal van noach en de overweging
    ook de woorden van het lied todio Cambi de melodie heb ik niet kunnen horen, want ik heb geen geluid bij de diensten wat ik heel jammer vind, want ik kan niet genieten van de koren die zo hun best doen.

    Beantwoorden

Reactie plaatsen