Van vissen en vissers Hem achterna

SAN SALVATORGEMEENSCHAP 25 & 26 januari 2020

Van vissen en vissers Hem achterna | Voorganger: Heleen Hendrikx
Zondag :  Melodiek o.l.v Hans Waegemakers |Piano: Coby Wagemans | Dwarsfluit Maria Werner

Openingslied
Zaterdag: Hier gaan wij zingend de wereld te buiten
Zondag:
Op weg naar morgen

Welkom
Vrede voor dit huis, voor de mensen die hier komen, van alle windrichtingen hier samen: vissen en vissers. Voor wie al langer rondzwemmen, zich hier als een vis in het water voelen, voor wie hier aan is komen waaien, of opgevist door een ander; aan de haak geslagen om je te openen voor bezinning op je geloofsleven geïnspireerd op Jezus. Door teksten, gesproken en op muziek gezet.   Stellen wij ons samenzijn onder het teken van de Algoede, die wij noemen Vader, Zoon en Heilige Geest, Amen.

Openingsgebed

Hier zijn wij voor uw aangezicht.
Laat ons aangetrokken door vonkjes licht,
schittering op het water,
lichtbrengers en lichtdragers zijn.
Dat Uw Licht mag oplichten onder ons.
Maak ons wakker, dat we niet wegkijken
van andermans verdriet en zorgen.
Open onze ogen en oren voor uw stem die
ons wakker schut, bemoedigt
en oproept: ‘Kom en volg mij’

Acclamatie
Zaterdag: Kom en volg mij op de weg
Zondag Wek mijn zachtheid weer

Gebed om ontferming
Wanneer ik in mijn binnenste uw stem hoor,
en ik me uitgenodigd voel,  U van dichtbij te volgen
om in Uw naam zorg te dragen voor mijn medemensen,
wees dan aanwezig opdat ik niet terugschrik.
Wil het dan niet opgeven met mij, blijf aandringen,
blijf kloppen op de deur van mijn hart, om mij te geven In Uw naam. Dank, voor alle geduld met mij voor mijn tekortschieten
Houd mij staande, houd mij gaande.
Doe ons voortgaan in omzien naar elkaar.

Acclamatie
Zaterdag: Gij die Uw naam hebt uitgeroepen in ons gezicht
Zondag: Neem mij aan zoals ik ben

Inleiding op de lezingen

1e lezing Jesaja  49,1-­‐7

Luister naar mij, eilanden, spits de oren, verre volken! Toen ik nog in de moederschoot was, heeft de Heer mij geroepen, nog voor mijn geboorte heeft Hij mijn naam genoemd. Hij heeft mijn mond zo scherp als een zwaard gemaakt, en mij in de schaduw van zijn hand geborgen; Hij heeft van mij een gladgeslepen pijl gemaakt, en mij in zijn koker opgeborgen. Hij sprak tot mij: ‘U bent mijn dienstknecht, Israël, door u toon Ik mijn heerlijkheid. Toen zei ik: ‘Vergeefs heb ik mij moe gemaakt, mijn kracht heb ik vruchteloos en voor niets verbruikt’; maar de Heer zal mij recht brengen en mijn God zal mij belonen. Ik sta hoog in aanzien bij de Heer, en mijn God is mijn kracht. Maar nu sprak de heer, die mij vormde tot zijn dienstknecht, nog voor mijn geboorte, om Jacob naar hem te laten terugkeren, want Hij wilde Israël verzameld zien. Hij sprak: ‘Het is voor u te gering om mijn dienstknecht te zijn, om Jacobs stammen op te richten en om Israëls overlevenden terug te brengen; Ik stel u aan om ene licht voor de volken te zijn: mijn heil moet reiken tot in de uithoeken van de aarde.’

Lied
Zaterdag: Niet als een storm, als een vloed
Zondag In den beginne het woord

 Evangelie Mattheus 4, 12-22 
Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.’ Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’
Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem.

Acclamatie Blijf niet staren op wat vroeger was

Overweging

‘Een licht voor de volken te zijn’. Wees een licht ‘tot in de uithoeken der aarde’, is vandaag de oproep van de profeet Jesaja en wij horen hoe Jezus eenvoudige vissers tot mensenvissers maakt.
Hoezo kan het gebeuren dat de vissers meteen gehoor geven aan de radicale oproep van Jezus? Door zijn handreiking, die uitgestoken hand, komen zij aan land  – twee aan twee- zo gebroederlijk , veilig en vertrouwd, vind ik dat eerste begin klinken.’ Kom en volg mij’ om de boodschap van zorg voor mensen, de wereld in te dragen. De vissers laten hun netten vallen en volgen; geen spoor van twijfel of uitstel. Ze hoeven er geen nachtje over te slapen. Geroepen om hem voetstoots te volgen. Dat kan alleen als je diep vanbinnen, in je hart geraakt wordt. Dan is er geen twijfel; dan klopt het. Ze nemen zelfs geen tijd om afscheid van hun vader te nemen. Een nieuwe tijd breekt aan. Ze moeten brood in hem gezien hebben, brood om van te leven. Het brood van hun dagelijks leven laten ze daarvoor schieten. Vanaf nu zijn zij Jezus’ volgelingen.
Zo blijkt dat vanaf het eerste begin, werken aan ‘het Rijk der hemelen dat op handen is’, voor Jezus geen eenmanszaak is.  Hij vraagt doorsnee-mensen om met Hem mee te doen; om samen met Hem, mensen op te vissen. Hij roept anderen op mensenvissers te worden. Wat zijn dat voor soort mensen en wat doen zij? Geroepen vanuit hun dagelijks bezig zijn. Dat is vissen als je visser bent, bakken als je bakker bent, huishouden als je huismoeder of huisvader bent, betekenisvol bezig zijn als coördinator of vrijwilliger of wat ieder van ons dan ook maar doet in het dagelijks leven.  Terwijl je bezig bent, kan het je opeens helder voor ogen komen te staan dat het om SAMEN leven en delen met mensen gaat. Gewoon terwijl je doet wat je altijd doet. ‘Aristoteles zei: ‘waar jouw talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen, daar ligt je roeping’ Hoe mooi is het als talent en behoefte elkaar raken. Dan voel je je geroepen.  Opvissen van mensen is oog hebben voor de ander.  Aandacht voor wat mensen raakt, beweegt en drijft, hoort daarbij.  Een extra laag in wat we doen. Gewoon en ongewoon tegelijkertijd.

Kom en volg mij, dat is enthousiast samen op pad gaan, kome wat komt. In die oproep klinkt ook iets van: kom uit je comfortzone. Laat je raken door wat op je pad komt, opdat je voor de ander iets kunt betekenen.  Of dat jij zelf opgevist wordt, als je ten onder dreigt te gaan. Durf je kop-en hartezorgen te delen.  Wat hebben we veel te winnen bij ontmoeting en contact met mensen die anders zijn dan wijzelf.
Wij zijn samenlevende, spirituele wezens, op zoek naar hoop, zin en betekenis.  Dat heb ik in mijn werkzame leven als geestelijk verzorger in de verpleeghuiszorg in vele toonaarden mogen ervaren. Afgelopen maandag was ik samen met zo’n 650 aanwezigen bij de lezingen van Yvonne Zonderop en Dirk de Wachter met het thema Druk op geluk in het Jeroen Bosch Art Centre, ter gelegenheid van de bidweek voor de eenheid in de kerken. Op die avond hoorden we, dat het doel van het leven is, het geluk van anderen bevorderen. Probeer aandacht te besteden aan de gevoeligheid van het kwetsbare. Het gaat om erkenning, en dit blijven herkennen. Reik elkaar de hand om te troosten en te steunen. Deel je verdriet en zorgen.
Zo ook roept Jezus ons op om hem te volgen in zijn levensmissie. Een wereld waarin we zorgdragen voor elkaar en al wat leeft. Meer mens worden en mens-zijn door het leven met zijn ups en downs met elkaar te delen. Jezus roept ons op om radicaal een nieuwe weg in te slaan. Om nieuwe dingen te doen, moet je oude dingen durven loslaten. Het klinkt zo eenvoudig. Dit korte uitnodigende woord van Jezus; ‘Kom en volg mij’  Hij spoort ons aan  : ‘een licht te zijn voor de volken, tot in de uithoeken der aarde’. Om over grenzen van wat we kennen heen te stappen. Dat is het niet vanzelfsprekend, nieuw en anders en kan ongemakkelijk zijn. En toch ligt in deze uitdaging een voor mij hoopvol glansrijk perspectief en voor velen met mij. Licht dat staat voor liefde, voor samen, voor eerlijke kansen, voor duurzaam, voor ……………. voor zoveel andere waarden. Dat dát visioen leidend mag zijn. Ik kan niet zonder licht en liefde, het drijft mij dagelijks voort; het zit vanbinnen, het wil naar buiten, het wil gevoed en gedeeld worden. Vandaag geïnspireerd in de rol van voorganger, als voortrekker, zeg ik: Ga door in omzien naar elkaar en onze aarde.  Met jouw handreiking ben je een lichtdrager ten voeten uit!

Geloofslied Kom en volg mij op de weg

Klaarzetten Brood en Wijn | Collecte

Voorbeden
Bidden wij voor alle mensen van het woord.
Voor hen die wikken en wegen, voor hen die spreken en getuigen, voor hen die schrijven en zingen.
Wij bidden voor allen die voeding geven aan Gods droom,
die nieuwe wegen durven wijzen en anderen weten te bezielen.

Acclamatie
Zaterdag: Keer U om naar ons toe
Zondag  Laat onze woorden stijgen

Bidden wij voor alle mensen van de daad.
Voor hen die niet wachten tot morgen, maar vandaag al beginnen. Voor hen die heelmaken en genezen, voor hen die troosten en bemoedigen. Wij bidden voor allen die zich steeds weer laten raken door de nood van anderen, die helpen waar zij kunnen en gewoon doen wat moet worden gedaan.

Acclamatie
Zaterdag: Keer U om naar ons toe
Zondag  Laat onze woorden stijgen

Bidden wij voor allen die geloven, voor wie vol zijn van ongeloof, voor wie zien, soms even. Voor hen die zoeken en niet vinden, voor hen die vastzitten.
Laten we onszelf en elkaar bemoedigen en creatief  stimuleren om te blijven groeien in eenheid en verbondenheid over alle grenzen heen, samen met allen die binnen en buiten de kerken streven naar wereldwijde broeder- en zusterschap. Dat wij gaandeweg mogen ontdekken dat dit Gods droom is voor al zijn mensen.

Acclamatie
Zaterdag: Keer U om naar ons toe
Zondag  Laat onze woorden stijgen 

Vandaag staan we stil bij de vele mensen, wereldwijd vanwege de Holocaust Herdenking die tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen en vermoord zijn, vernietigd, omdat zij Joods, Sinti, Roma waren. En met hen de vele miljoenen mensen, bij andere genocides tot in onze dagen. Onvoorstelbaar. Koester de namen die wij niet kunnen kennen omdat het er te veel zijn. Laat er nooit meer Auschwitz zijn, Laat de herinnering aan het onmogelijke dat werkelijkheid werd nooit vervagen. Laten wij niet afzijdig blijven staan als er een beroep op ons gedaan wordt. Leer ons hoe wij daartoe kunnen opstaan door ons te verzetten tegen ontmenselijking en ten hemelschreiend onrecht.

Stilte

Bidden wij voor de zieken, voor wie in nood verkeert …
voor wie verdrietig zijn.  Nemen we de woorden mee die in het intentieboek geschreven staan. Voor wie bij ons horen, onze dierbaren, voor wie wij missen. Voorgoed gekend door ons en meegedragen in hart en gedachten. Dat zij voorgoed geborgen zijn in het Eeuwige licht.

Voor allen die hun dierbare(n) missen dat zij gedragen worden door innerlijk licht en troostlichtjes rondom.

Acclamatie
Zaterdag Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons
Zondag Voor uw aangezicht …

TAFELGEBED
Dankbaar om alle mensen, die, door de eeuwen heen, uw oproep hebben gehoord en beantwoord.
Dankbaar voor al die mannen en vrouwen die stappen zetten naar een betere wereld, naar de realisatie van uw rijk van vrede en gerechtigheid.
Dankbaar voor hen die ons in vreugde en verdriet nabij zijn, voor hen die altijd weten te delen, voor de moedigen, die het nooit opgeven; voor alle zorgzaamheid onderweg ervaren.
Wij kijken met bewondering naar Jezus, die zich met hart een ziel gegeven heeft aan deze wereld. Onvergetelijke mens, zijn woord, zijn geest, zijn weg ten leven: de weg die wij gaan.
Het vuur van Uw liefde gelegd in de harten van de mensen, houd dit brandend in ons om warmte en licht uit te stralen.
Zend ons uw Geest om te doen wat Jezus deed.
Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen.

Op die laatste avond waarop Hij zijn afscheid voorbereidde,
nam Hij brood, zegende het, en deelde het brood met zijn naaste volgelingen, zoals Hij zijn leven met hen gedeeld had.
“Neem en eet”, zei hij,  ‘dit is meer dan brood’.
Dit is ‘mijn leven, mijn liefde voor jullie, een leven lang.’
Zo nam Hij ook de beker met wijn, gevuld als teken van hun vriendschap. Hij gaf hem rond en zei: “Neem en drink. Dit is meer dan wijn, Dit is ‘mijn leven, mijn liefde voor jullie, een leven lang.’ Vergeet dit niet en doe ook wat ik heb gedaan.”

Acclamatie: Telkens als wij eten van dit brood

Jezus heeft ons geleerd dat niemand groter liefde heeft dan hij die zijn leven geeft voor de ander. Dat die boodschap verder in ons mag groeien.
Zo kan in verbondenheid van de ene mens met de andere, wereldwijd een nieuwe wereld ontstaan van vrede en vriendschap. Gedragen en omringd door reisgenoten
Mag zo het zijn: dat Gods Rijk meer en meer gestalte krijgt, Amen.

ONZE VADER

Vredeswens
Vredeslied
Zaterdag Maak mij tot een bedding van Uw vrede
Zondag Dona nobis pacem in terra

Uitnodiging communie

LIED
Zaterdag CD
Zondag Dat wij niet slapen 

Gebed

Goed om te weten

Slotgedachte

Zoals de nieuwe bloesem van de lente
nog in de winterknop zit…
zo sluimert God in onze grijze dagen.
Zijn liefde is de dageraad
lang voor de dag begint.

Zo zei Jezus tot de eerste vrienden:
‘Laat je netten los
en laat je bootje achter op het water.

Hij komt, geruisloos als de lente.
En doet de koude ijslaag
van het kwaad ontdooien.

‘Laat je netten los…
Blijf niet verstrikt in alledaagse dingen!
Verkorte versie naar Manu Verhulst

Zegenwens

Ga dan, Lichtbrengers:
stapje voor stapje
Stapje vooruit- Stapje achteruit- stapje op zij
Pas op de plaats
Moge God met ons gaan
om elkaar tot zegen te zijn.

Slotlied

 Zaterdag Vervuld van Uw zegen 

Zondag Draag Zijn droom als levensteken

 

Nog geen reacties

Reactie plaatsen