TRANSITIE

 SAN SALVATORGEMEENSCHAP
7 en 8 augustus 2021
TRANSITIE
Voorganger Truus van Kaam

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .  De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de YouTube viering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Lied
Gedenk ons hier bijeen onder de hoede van uw woord.
Gedenkt die bij ons horen in lief en leed.
Zegen ons dat wij elkaar behoeden.
Welkom in deze viering
Het evangelie van vandaag stelt je voor de uitdaging de stap te zetten van dromen naar doen.
Jezus daagt ons uit om zijn Brood te eten en belooft eeuwig leven. Durf jij het aan?

Gebed
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Goede God, wij zijn hier bijeen onder Uw zegen
Onder de hoede van uw Woord
Wilt U ons hart openen  voor U en voor elkaar.
Wilt U onze ogen en oren openen voor de wereld waarin wij leven
Wij bidden U om ontferming
Verwarm ons met uw liefde

Evangelielezing Johannes 6,41-51

In die tijd morden de Joden over Jezus, omdat Hij gezegd had: Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald, en zij zeiden :
“Is dit niet Jezus, de zoon van Jozef en kennen wij Zijn vader en moeder niet? Hoe kan Hij dan zeggen: Ik ben uit de hemel neergedaald?”
Maar Jezus sprak tot hen: “Mort toch niet onder elkaar.
Niemand kan tot Mij komen als de Vader die Mij zond hem niet trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
Er staat geschreven  bij profeten: En allen zullen door God onderricht worden. Al wie naar de leer van de Vader geluisterd heeft komt tot Mij.
Niet dat iemand de Vader gezien heeft: alleen degene die uit God is heeft de Vader gezien.
Voorwaar, voor waar Ik zeg U: wie gelooft heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens.
Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn niettemin gestorven;
maar dit brood daalt uit de hemel neer opdat wie ervan eet niet sterft.
Ik ben het levende brood dat uit de hemel lis neergedaald. Als iemand van dit brood eet zal hij leven in eeuwigheid.
Het brood dat Ik zal geven is mijn vlees ten bate van het leven van de wereld.”

Overweging

In het evangelie van Johannes is ieder woord belangrijk. Het begint vandaag met: de Joden morden..
Nu zullen alle omstanders Joden geweest zijn en wat in onze tijd op discriminatie lijkt aan te sturen,
Joden tegenover christenen, is zeker niet aan de orde.
Morrende Joden vinden we ook al in de Sinaï-woestijn tijdens de uittocht uit Egypte.
“Waarom moesten we zo nodig weg?  Waar is dat beloofde land? We hebben honger en dorst!” Wat wil God van ons?
Ze zijn eigenlijk angstig Wat gaat er gebeuren? Zulk gemor en gesputter hoort bij mensen in een tijd waarin ingrijpende veranderingen moeten plaatsvinden. In transitie, zoals we dat tegenwoordig noemen, gebeurt dat.
Het oude is vertrouwd en het nieuwe kennen we nog niet – het is alleen nog een belofte en dan gaan we morren. Ook wij maken een transitie mee…
Het klimaat dreigt te ontsporen en het is nu of nooit, verandering van ons gedrag is noodzaak nummer één!
Het raakt ons hele leven. Wat we eten… wat we kopen … hoe we wonen… of en hoe we reizen. Het raakt ons samen-leven, wereldwijd.
Iedere mens moet veranderen en zijn ogen openen voor de uitdaging om het leven op onze planeet mogelijk te houden. De global community…
We zijn met zoveel lijntjes met elkaar verbonden, fysieke lijntjes.
Wie biefstuk eet, heeft die pas op zijn bord, nadat de koe sojavoer gehad heeft en soja wordt verbouwd waar eens een regenwoud welig groeide.
Een regenwoud vol leven dat in evenwicht was en de aarde van zuurstof voorzag. Wie vleesvervangers eet trekt aan hetzelfde lijntje.
Een dit is slechts één voorbeeld. De natuur meldt zich alle dagen: brandende bossen, veel te veel regen, overstromingen of grote droogte,
mensen proberen te overleven of slaan op de vlucht. We moeten iets doen- verandering is broodnodig! We zijn allemaal in nood!
En dan dit Evangelie.
In de woestijn kregen de Joden onderweg Manna en kwartels uit de hemel. Zo leerden zij gaandeweg dat God voor ieder zorgt.
Ieder voor zich en zijn familie.
Jezus gaat in zijn leven een stap verder _ transitie, nieuwe uittocht.
Jullie moeten ook voor de ánder zorgen, onbaatzuchtig en zo goed als God zijn.
Dat is nieuw en confronterend, want zorgen voor eigen mensen, prima, maar over je eigen grenzen kijken is iets anders.
En dat is precies waarover de mensen om Hem heen morden.
Jezus maakt het op allerlei manieren duidelijk – de Bergrede is zijn program- het Rijk Gods is Zijn visie.  Wie Mij ziet, ziet de Vader geloof het nu maar!
Ik ben het brood des levers- broodnodig voor het leven op onze planeet.
Wat beteken dit voor ons?
Voor mij voegt het vooral toe dat het niet alleen maar gaat om aardig te zijn voor anderen, maar om een totale gerechtigheid, om zorg voor de hele planeet.
Het gaat niet om die ene bedreigde olifant maar om de structuur, het netwerk van lijntjes en dan kan ook ik, een mensje, aan een lijntje trekken en iets veranderen, bijdragen.
Een vierkante meter meer groen in mijn tuin als bijdrage aan de CO2 reductie, op de fiets i.p.v. met de auto, een gift om een meisje naar school te laten gaan zodat ze zich kan ontwikkelen en wat indirect helpt de wereldbevolking te doen slinken.
Ik kan verantwoording nemen binnen mijn mogelijkheden. Dat ook ik wat kan helpen maakt me actief en opgewekt.
Ieder van ons kan een kleine bijdrage leveren aan de transitie die we moeten gaan, we kunnen ons niet permitteren te aarzelen of te morren!
Het Evangelie is een blijde boodschap. We worden ook uitgenodigd te genieten van wat elke dag biedt.
En juist als je de gerechtigheid zoekt zul je veel te genieten hebben, elke dag en morgen is er weer een nieuwe dag.
Zo eet je het ‘Brood des levens”, maak je Jezus’ levenshouding tot de jouwe en zul je het eeuwig leven hebben, zul je altijd perspectief houden.
Dit is sterker dan de dood!

Lied
Wie ten einde toe alles durft te geven
Handen, woorden, brood,
Trouw op dood en leven,
Zalig, zalig is die mens.

Zalig is de mens van het leed geleden,
Toekomst, blijde hoop, zoete pijn en vrede,
Zalig, zalig is die mens.

Zalig is de mens die door God geschapen
Nimmer God wil zijn, eenvoud is zijn wapen,
Zalig, zalig is die mens.

Zalig is de mens die het recht wil maken,
Mensen schots en scheef, hopeloze zaken,
Zalig, zalig is die mens.

Zalig is de mens die de naam van Jezus
Hoog houdt als een vuur om de weg te wijzen,
Zalig, zalig is die mens.

Tekst Tussen droom en daad

Wie fantaseert zich niet zo af en toe, met U erbij of zonder U,
Een nieuw en vlekkeloos begin:
De aarde schoon, de mensen vrij.

Wie denkt zich niet zo af en toe een wereld in,
Waar onbegrip en onvermogen niet langer meer bij machte zijn
hun grens te trekken of hun muur te bouwen;
wie droomt zich niet zo af en toe
het onderste naar boven:
de armen dus niet langer levend van genadebrood,
de rijken levend van geen stuiver meer
en alle privileges voor nu en altijd aan de wilgen?

U, Dromer van het eerste uur,
Geest van leven uit de eerste hand,
U bent ook onze schepper
en U hebt ons niet alleen de kunst van dromen meegegeven
maar ook de vrije hand van scheppen.

Wij bidden, laat U daarom voelen in ons beperkte samenleven
En stuur ons met Uw levensgeest
Op inzicht aan en ruimte,
Zodat wij van ons moeiteloze dromen
Tot moeizaam scheppen komen.

Gun ons de droom van Jezus
En van zovelen in Zijn spoor,
die ons voorgingen en die daarom niet weg te denken zijn.
Gun ons ook de moed om hier en nu elkaar te zeggen:
Wij zijn toch mensen die in dat voetspoor verder moeten?

Gun ons daarom dit menselijk gebaar van dromen en tegelijk scheppen:
Ons brood met anderen delen
Om de droom in gang te zetten
Om te zoeken naar een nieuwe wereld
Om alvast een beetje verder te komen
Tot die dag, dat dorst en honger voorbij zijn
en de bloemen weer zullen bloeien
zoveel kleuren, zoveel soorten naar Uw eigen scheppershand.

Voorbeden
Wij bidden voor hen die in onzekerheid leven,
voor hen die angst hebben voor hun toekomst en veiligheid,
dat er mensen zijn die uitkomst bieden

Voor hen die zeggenschap hebben , de CEO’s in onze wereld
Dat zij oprecht handelen  en bijdragen om het leven op aarde te behoeden

Voor hen die verstrikt zijn geraakt in corrupte handel
Om de wil en de mogelijkheid ermee te stoppen
Ter wille van het leven op onze planeet.

Voor ons allen ,
Om goede moed…
Bidden wij in stilte

Bidden wij het gebed dat Jezus ons leerde:

Lied
Onze vader verborgen
Uw naam worde zichtbaar in ons,
Uw koninkrijk kome op aarde,
Uw wil geschiede, een wereld,
Met bomen tot in de hemel,
Waar water schoonheid en brood,
Gerechtigheid is en genade –
Waar vrede niet hoeft bevochten,
Waar troost en vergeving is
En mensen spreken als mensen,
Waar kinderen helder en jong zijn,
Dieren niet worden gepijnigd,
Nooit één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
Leg uw woord op ons hart
Breek het ijzer met handen
Breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst kome wat komt….


Slot en Zegen

Buiten is het nog prachtig, de bermen en velden staan vol bloemen..
Het doet me denken aan het Evangelie over de leliën op het veld.
Dat eindigt zo:
Zoek eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan zal alles u erbij gegeven worden.

Laten we met deze gedachte van elke dag die ons gegeven is genieten en daarvoor dankbaar zijn,
Laten we de gerechtigheid nastreven onder Gods zegen

Hij die barmhartig is en geduldig , Hij die van iedere mens houdt
Hij zegent ons
Vader, Zoon en H. Geest

 

Lied
Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.
Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.
Daar bouwen wij veilige buurten, wonen dooreen in wijken van vrede, in schaduw van bomen.
Geen kinderen zullen daar sterven, oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven.
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen. Geen kinderen baren voor de verschikking.
De wolf en het lam zullen weiden tezamen: wij leren de oorlog af.
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen. Geen kinderen baren voor de verschikking.
De wolf en het lam zullen weiden tezamen: wij leren de oorlog af.
Dat een nieuwe wereld komen al waar brood genoeg en water stroomt voor allen.
Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.
Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.

Denkt u aan de vakantieactie?
Rekeningnummer NL23 INGB 0005 9626 81 ten name van Noodfonds SSiB

U kunt de San Salvator steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 00006 0407 13

Lid worden kan natuurlijk ook!
www.sansalvatorgemeenschap.nl

 

 

Nog geen reacties

Reactie plaatsen