Profeet

3 & 4 juli 2021 | Truus van Kaam
Lectoren: Maria Claessens en Karel Bierlaagh | Cantor: Marcel v.d. Made

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ . De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd. U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken.
De link en de YouTube viering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Lied Dit huis is een huis

Dit huis is een huis waar de deur open staat
waar zoekers en zieners, genood of gekomen
hun harten verwarmen van toekomst gaan dromen
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.

Dit huis is een huis waar in God ons verstaat,
waar zwijgers en bidders, gehoord en begrepen
hun woorden bewaren in stilte bewegen
naar verten die gloren ,aan wanhoop ontstegen
waar vriendschap en liefde, waar daadkracht bestaat

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen
om uiting te geven aan waar zij van dromen
waar door een beweging ontstaat die gaat stromen
die nooit meer, door niemand zich inperken laat

Welkom en gebed
Welkom allemaal in deze viering.
We horen vandaag hoe God de profeet Ezechiël roept en hoe Jezus in Zijn eigen stad geen gehoor vindt. Beide verhalen zijn voor ons en onze situaties nog steeds actueel.
Laten we het stil maken en bidden.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Goede God, wij bidden U voor onszelf en voor hen met wie we verbonden zijn,
familie, vrienden, collega’s , om Uw nabijheid in ons leven.
Opent U ons hart voor de mensen om ons heen
dat wij zien wat zij nodig hebben.
Opent U ons hart wanneer wij vastlopen in onszelf,
in onmacht, in het samen leven, in schuldgevoel
Verwarmt U in ons wat koud en kil geworden is.
Goede God, Uw hart is groter dan een mensenhart
verwarm ons met Uw liefde.

Lezing Ezechiël 2, 1-5 | Zending van de profeet Ezechiël
In die dagen kwam de Geest over mij en sprak tot mij;
Hij deed mij rechtovereind staan en ik hoorde hoe Hij tot mij sprak.
Hij zei: Mensenzoon Ik zend u tot de kinderen van Israël, tot dat opstandige volk dat zich tegen Mij verzet; Zij en hun voorvaderen zijn opstandig tegen Mij tot op de dag van vandaag.
Het is een nukkig en weerbarstig volk.
Tot hen zend Ik u en u zult tot hen zeggen: Zo spreekt God, de Heer.
En of zij nu luisteren of niet, zij zullen weten dat er een profeet in hun midden is.

Overweging
Met deze lezing vallen we midden in een intens verhaal. Hoofdstuk 1 wordt tot op de dag van vandaag niet voorgelezen in de synagoge. God is onbeschrijflijk groot en ontzagwekkend. Niet in woorden en beelden te vatten. Je kunt je geen voorstelling maken van Zijn Grootheid. Hoofdstuk 1 zou je voor jezelf moeten lezen en je zult ervaren dat je verdwaalt in de onvoorstelbaarheid van de beelden. Ezechiël valt plat ter aarde ij deze mystiek ervaring. En dan zegt God: mensenkind, kom overeind. Mensenkind: ik versta dit als liefdevolle naam, een koosnaam.
Ga rechtop staan: jij mag er zijn en ik zal tot je spreken.
Dit klinkt als een zegen: De Ontzagwekkende uit de mystieke ervaring doet een mensenkind opstaan! en geeft hem een grote opdracht: ga naar de mensen en vertel over Mij en blijf daarbij overeind. Geen gemakkelijke taak, want niet iedereen wil Gods boodschap die Ezechiël brengt, horen. Maar hoe dan ook, je maakt het verschil en zet aan tot denken.
Voor vandaag: het lijkt of wij en anderen de boodschap vaak niet horen. Te druk, te rationeel, te eigenwijs, te trots…. Ook wij en al onze medemensen zijn mensenkinderen en lang niet iedereen is een mystieke ervaring te beurt gevallen. Toch zijn wij allemaal toehoorders die soms openstaan voor Gods boodschapt, die soms opengaan om verbinding te maken met de hemel, de Allerhoogste een enkele kostbaar moment in je leven waarin Gods aanwezigheid voelbaar is. Profeten zijn er ook onder ons, dichters en zoekers, mensen die het slot van je hart halen. In een woord of een lied de hemel bij je binnenbrengen.
We kennen denk ik allemaal wel het lied van Sammy dat Ramses Shaffy voor zijn vriend schreef als bemoediging.
Er zijn zoveel Sammy’s in onze wereld en wij zijn allemaal van tijd tot tijd ook Sammy! Ik neem de vrijheid om het lied hier samen te vatten.

Sammy loop niet zo gebogen
met je ogen op de vlucht
hoog Sammy, kijk omhoog Sammy
want daar is de blauwe lucht.
Sammy kijkt niet om zich heen
doet alles allen en vindt de wereld heel gemeen.
Sammy wil bij niemand horen
zicht door niets laten verstoren
toch voelt hij zich soms verloren
Sammy wil met niemand praten
maar toch voelt hij zich verlaten
op de straten van de stad
hoog Sammy, kijk omhoog Sammy
want dan word je lekker nat
Sammy wil heus wel veranderen
maar is zo bang voor anderen
waarom niet? dei anderen zijn niet kwaad
kijk omhoog Sammy, anders is het vast te laat
Sammy loopt maar door de nachten
op een wondertje te wachten
wie zou dit voor jou verzachten
want jou nachten zijn zo koud
Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy
er is er Eén die van je houdt

Lied Om warmte
Om warmte gaan wij een leven, gaan wij over de zee
vliegen wij langs de hemel
om iemand gaan wij een leven met licht en met donker mee
Vogeltje van de bergen, waar gaat de tocht naar toe?
Om warmte wil ik zwerven en komen naar iemand toe.

Om zachtheid gaan wij een leven
gaan wij onder de nacht
kruipen wij onder de hemel
om woorden gaan wij een leven om lachen en zoenen zacht
Mensje daar in de verte, waar snelt je voetstap heen?
Waar zachtheid is te vinden daar snellen mijn voeten heen.

Om liefde gaan wij een leven, sterven wij dood na dood,
wagen de verste wegen om jou,
op hoop van zegen mijn liefde mijn reisgenoot
Dalen van zwarte aarde, bergen van hemels blauw
om alles ga ik dit leven, om alles of niets met jou.

Evangelie Marcus 6, 1-6
In die tijd ging Jezus vanuit Kafarnaüm naar zijn vaderstad en Zijn leerlingen gingen met Hem mee.
Toen het sabbat was begon Hij te onderrichten in de synagoge.
De talrijke toeschouwers stonden verbaasd: Waar heeft Hij dat vandaan? En wat is dat voor wijsheid die Hem geschonken is?
En wat zijn dat voor wonderen die Zijn handen verrichten?
Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus, Judas en Simon?
En wonen Zijn zusters niet bij ons?”
En zij namen er aanstoot aan.
Maar Jezus sprak tot hen: “Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad, bij zijn verwanten en in zijn eigen kring.”
Hij kon geen enkel wonder doen, behalve dat Hij een klein aantal zieken genas die Hij de handen oplegde.
Hij stond verwonderd over hun ongeloof.
Jezus ging rond in de dorpen in de omtrek waar Hij onderricht gaf.

Overweging
Het is moeilijk om woorden van mensen die je heel goed kent als profetisch, als woorden van God te horen.
Jezus preekte thuis en zijn familie en stadgenoten vonden het moeilijk om zijn boodschap als Gods woorden van perceptief en bevrijding te duiden.
Voor ons?
Soms hebben we het Evangelie al zo vaak gehoord en is Jezus‘ woord zo bekend, dat we er niets vernieuwends meer in verstaan.
In zijn stad kan Hij alleen enkele zieken genezen, mensen die erkenden dat ze hulp nodig hadden en dat van iemand die ze goed kenden wel accepteerden.
Zou daarin de sleutel liggen om ons hart steeds weer te openen: “In de erkenning dat we mensenkinderen zijn die best een steuntje kunnen gebruiken”?

Voorbeden
Voor al Uw mensenkinderen die al Uw kleuren dragen
dat zij elkaar weten te waarderen en elkaar behoeden en bewaren
Voor Uw mensenkinderen die lijden onder het verleden van onderdrukking en slavernij
om erkenning en waardering
Voor Uw mensenkinderen, die de slaven van vandaag zijn
kinderen die moeten werken
mensen die onder slecht omstandigheden wonen en werken in fabrieken en op akkers
mogen er mensen voor hen opstaan om hun lot te keren
Voor onszelf, dat we mensenkind durven zijn,
ontvankelijk voor woorden van troost en bemoediging
ontvankelijk voor uw oproep er voor elkaar te zijn
ontvankelijk voor Uw roep om te gaan staan om gerechtigheid te verwezenlijken
Voor wat wij in ons hart meedragen

Onze Vader

Lied Genade is Gods Naam

Genade is Gods Naam vervoegen
‘Ik zal er zijn’ in deze tijd;
is woedend worden om fascisme
discriminatie wereldwijd.
is voor de onderdrukten kiezen
en vroedvrouw in Egypte zijn
is zekerheid durven verliezen
om deelgenoot te kunnen zijn.

Genade is Gods Naam vervoegen
‘Ik zal er zijn’ op deze tocht;
brood delen met vluchtelingen,
oase zijn voor wie dat zocht,
met Mirjam dansen, zingen
ondanks de leegte der woestijn,
is veiligheid durven verlaten
om reisgenoot te durven zijn.

Genade is Gods Naam vervoegen
‘Ik zal er zijn’ in ballingschap;
is opstaan , breken uit structuren die
mensen dwingt tot vreemd’lingschap
is Gods gezicht kunnen herkennen
in dat van de verdrukte mens
is nooit aan onrecht willen wennen
en lotgenoot van mensen zijn.

Genade is Gods Naam vervoegen
‘Ik zal er zijn’ voorbij de tijd;
genade is elkaar behoeden
in vrede en gerechtigheid,
na rouw en droefheid weer beginnen,
met Jezus opstaan uit de pijn,
genade is elkaar beminnen
om naamgenoot van God te zijn.

Zegen

Dat we als mensenkinderen Gods Naam mogen vervoegen!
Elke dag weer.
Ik wens jullie een mooie week toe met warme ontmoetingen.
Gaan we dan onder Gods zegen

De Heer, onze God
Hij die barmhartig is en geduldig
Hij die van iedere mens houdt
Hij zegent ons
Vader Zoon en H.Geest

+++

Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron. U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.
Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl
+++
Denkt u aan de Vakantieactie?
Mensen die echt niets over hebben om in deze tijd van het jaar ook maar één dag zorgeloos te genieten, als alleenstaande of met hun geliefden: voor die mensen wil het Noodfonds Noord van onze gemeenschap dat toch mogelijk maken. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening: NL23 INGB 0005 9626 81 ten name van Noodfonds SSiB, onder vermelding van vakantie-actie.

Nog geen reacties

Reactie plaatsen