OMZIEN NAAR ELKAAR

26 en 27 mei 2018

Voorganger: Ard Nieuwenbroek

zaterdag : Volkszang
zondag:    koor Melodiek

 

OPENINGSLIED: za: Voor mensen die naamloos
                             zo: Hier is een stad gebouwd

Welkom voor iedereen. Wees hier zoals je nu bent. Je mag hier zijn wie je ook bent. Neem in je hart en hoofd maar mee wat voor jou nu belangrijk is. Klein of groot.

Afgelopen dinsdag hebben we hier onze eerste Bruisavond gehad. Een avond van ontmoeten, luisteren, informeren en inspireren. Dat is ook gebeurd en in deze viering sluiten we aan op het thema van die avond: ‘Omzien naar elkaar’.
Samen luisteren en zingen we vandaag om nieuwe inspiratie en energie te ontvangen. Om aangespoord te raken er te zijn voor een ander, in Zijn naam.
In de volgende woorden vind ik die aansporing mooi verwoord:
Gebruik je oren om te horen
en je ogen om te zien
Kijk en luister naar de ander
of je nodig bent misschien

Gebruik je handen om te helpen
en je voeten om te gaan
Zorg en aandacht zonder vragen
om een ander bij te staan

Gebruik je liefde om te troosten
om te delen angst en pijn
Droog de tranen van de ander
om er voor elkaar te zijn

Laten we, voordat we gaan luisteren, zingen en nadenken, de stilte zoeken in onszelf en om ons heen. 

GEBED
Alomzijnde:
Maak ons ontvankelijk voor jouw woord; dat spreekt van liefde, saamhorigheid en oprechte zorg voor elkaar. Dat wij bereid mogen zijn, te blijven bouwen aan een gemeenschap in de geest van Hem, in wiens naam wij hier samenzijn, Jezus, Messias, uw Zoon. Amen.

LIED: Cis Verdonk (Gerard vd Maasakker, gespeeld en gezongen door Jan Wijgers)

LEZING:  Mattheus 25, 35-40
Want toen ik honger had, gaven jullie mij te eten. Toen ik dorst had, gaven jullie mij te drinken. Toen ik een vreemdeling was, gaven jullie mij kleren. Toen ik ziek was, zochten jullie mij op. Toen ik gevangen was, kwamen jullie naar mij toe’. Dan zullen die goede mensen zeggen:’ Maar Heer, wanneer is dat gebeurd? Wanneer had u honger en gaven we u te eten? Wanneer had u dorst en gaven we u te drinken? Wanneer was u een vreemdeling en namen we u in huis? Dan zal de Mensenzoon tegen hen zeggen: Luister goed naar mijn woorden: Elke keer dat jullie iets goeds deden voor  één van de gelovigen die hier naast me staan, deed je iets goeds voor mij!’

ACCLAMATIE: Waar vriendschap heerst en liefde

DOCUFILM:  DIEN

OVERWEGING
Soms komt iemand voor de allereerste keer als bezoeker meedoen in een weekendviering. Het valt me op dat door hen achteraf vrijwel altijd iets wordt gezegd over hoe het in Cello eraan toe gaat voor en na de viering.  Dan hoor ik woorden als:
‘ Wat me opvalt is hoe mensen hier zo intens op elkaar betrokken zijn’. En ook: ‘Het lijkt wel een bijenkorf’. Tja, we hebben niet voor niets vlak voor de viering wat stilte ingebouwd. Kennelijk wekken we de indruk dat we als geloofsgemeenschap erg op elkaar betrokken zijn. Ik ben het met die conclusie eens en ben daar blij mee. Is het daarmee klaar? Hebben we een goede viering en kunnen we weer een week verder? Of is er meer nodig en mogelijk? Beperken we omzien naar elkaar tot in het weekend of gaat dat verder? Gelukkig doen we als gemeenschap ook veel doordeweeks. Vele werkgroepen zijn actief zoals je kunt zien in het overzicht. De vraag is wel: hoe kunnen we die kwaliteit behouden en versterken? In het lied en het filmpje maken we vandaag kennis met Cis Verdonk en Dien en haar buurman. Prachtig voorbeelden van omzien naar elkaar. Hoe bij Dien een buurt zich ontfermt over een kwetsbaar mens.
Mij valt daarin iets heel bijzonders op. Je denkt in eerste instantie dat omzien naar elkaar vooral bestaat uit geven. Eenrichtingsverkeer. Bij Dien en haar buurman klopt dat helemaal niet. Wat we zien en horen is hoe er sprake is van tweerichtingsverkeer. Dien ontvangt niet alleen maar geeft ontzaglijk veel aan haar buurman en de buurt. Ze wordt dorpsoudste genoemd. Voor mij raakt dat de kern van omzien naar elkaar. Het is een wederkerig proces waarin gever en ontvanger steeds van positie verwisselen.     Daarom is ook terecht het woord “Ontwikkelingshulp”  in de loop der jaren vervangen door ontwikkelingssamenwerking. Geven en ontvangen vallen samen. Kortom: als je aandacht en zorg aan een ander geeft krijg je ook iets waardevols terug. Anders houd je het waarschijnlijk ook niet vol.

Soms lijkt het, ook in onze gemeenschap, dat omzien naar elkaar zich beperkt en concentreert op de kwetsbare oudere mens. Begrijpelijk maar incompleet. Laten we vooral aandacht hebben voor jong en oud, ziek of gezond, rijk of arm, binnen en buiten de San Salvator, dichtbij en ver weg. Sterker nog: het is de kunst om aandacht voor elkaar te hebben, ook als er geen problemen of belemmeringen zijn. Binnen San Salvator is omzien naar elkaar een van onze belangrijkste aandachtsvelden. We hebben meer mensen nodig om hier blijvend aan dacht aan te besteden. Vaak ervaar je een drempel om actief te worden, op welke manier dan ook. Drempels waardoor het naar elkaar omzien er niet van komt. Wat weerhoudt ons ervan om de nieuwe buurvrouw aan te spreken? Of wat weerhoudt ons ervan een praatje te maken met degene die naast u in de kerk zit, die er al zo lang zit, maar waarvan u eigenlijk niet weet wie het is? Omdat contact leggen niet zo gemakkelijk is. Er zijn nogal wat drempels bij het maken van contact.
Zo zijn er drempels omtrent onszelf:
– ‘Zit de ander wel op mij te wachten?’
– ‘Mijn nieuwe buurvrouw, die een stuk jonger is, zal wel denken: –“Wat komt die ouwe zeur hier doen?”
Of drempels omtrent de ander:
 – ‘De man van mijn vriendin is net overleden. Ik durf haar niet meer te bezoeken, want dan zit zij steeds tegen twee getrouwden aan te kijken.’ (Ik hoor van weduwen vaak, dat het bezoek veel minder wordt en dat vooral echtparen niet meer komen. De gesprekken met een man, bijvoorbeeld een vroegere vriend of een echtgenoot van een vriendin, vallen helemaal weg.)
– ‘Ik durf niet bij een zieke op bezoek te gaan.’

Of drempels omtrent het contact:
– ‘Wanneer moet ik dan gaan?’
– ‘Wat moet ik eigenlijk zeggen?’
– ‘Ik durf geen praatje aan te knopen. Straks zeg ik de verkeerde dingen!’
_ ‘Ik durf niet naar mijn vriendin te gaan of haar op te bellen. Want dan komt mijn eigen verdriet weer helemaal boven.’

Deze drempels zijn niet direct verkeerd. Contact maken met nieuwe mensen vraagt om tijd en vertrouwen. Als we elkaar nog niet hebben gesproken, zijn we vreemden voor elkaar. Bij een nieuw contact steken we een grens over en gaan we in een nieuw gebied: we weten niet wie de ander is en hoe hij of zij zal reageren. Dat nieuwe is ook spannend. Contact hebben met andere mensen vraagt om wederzijds vertrouwen. De drempels herinneren ons eraan dat zorgvuldigheid geboden is.
Gelukkig vinden we hierin steun in de lezingen van vandaag. Voor mij is een bron van kracht de zin uit Mattheus: ‘ Elke keer dat jullie iets goeds deden voor één van hier, die naast me staan, deed je iets goeds voor mij!’ In omzien naar elkaar zien we om naar Hem. We zijn in Zijn hand en doen wat we doen vanuit Zijn liefde, wijsheid en energie. Laten we binnen en buiten San Salvator, ieder op zijn of haar eigen manier, omzien naar elkaar. Laten we drempels slechten. Laten we daarin een bruisende gemeenschap zijn.

 GELOOFSLIED: za: Twee handen schoon gebleven
                                 zo: Om warmte gaan wij een leven

KLAARMAKEN VAN DE TAFEL /COLLECTE

VOORBEDEN
Alomzijnde,
In ons dagelijks leven doen we elkaar zo vaak tekort . We zijn vol vooroordelen  en staan niet voldoende open voor een ander.  Wees ons nabij in wijsheid, in jouw liefde en geef ons moed en  energie om vanuit ons hart een ander in zijn kern te kunnen zien.

Alomzijnde,
Zoveel mensen leven in pijn en beschadiging. Zoekend naar houvast en oplossingen leven ze soms van uur tot uur, van dag tot dag. Wees hen in andere mensen nabij. Laten we hen zien in hun nood. Opdat hiermee jouw kracht hen helpt weer overeind te geraken in het leven.

Alomzijnde,
We bidden vandaag om nabijheid voor de vele vluchtelingen die nog steeds wanhopige pogingen doen een nieuw veilig, warm thuis en een humane toekomst te bereiken. Sta hen nabij in de liefde van anderen die hen niet verwerpen, afstoten maar ondersteunen en menselijk behandelen. Opdat ze worden gezien als mensen en niet als nummers.

Alomzijnde
Vandaag willen we elkaar inspireren om vanuit jouw liefde, wijsheid en energie om te zien naar elkaar, binnen en buiten San Salvator, ieder op zijn of haar eigen manier. Geef ons de moed om onze drempels te slechten.

Alomzijnde
Ook vandaag gedenken we alle mensen die ons hun zorg, liefde en aandacht hebben gegeven. Soms heel even, soms een leven lang. Die ons hebben gezien vanuit hun hart. Die naar ons hebben omgezien. Ook bidden we hier voor de intenties geschreven in ons intentieboek. We gedenken onze dierbaren die door de dood van ons zijn gescheiden. Vandaag noemen we hardop:………………………………………

Geef hen  jouw eeuwige rust en nabijheid.

ACCLAMATIE: za: Heer onze God, wij bidden U
                            zo: Laat onze woorden stijgen
                            Keer U om naar ons toe

TAFELGEBED
Gezegend, jij, God-met-ons, uit jouw liefde is ons leven ontstaan, uit jouw handen mogen wij het leven ontvangen, om ten volle mens te zijn, in al onze grootsheid, in al onze kleinheid.

Wij willen jou danken voor dit leven, voor de schoonheid en de vreugde, voor de kwetsbaarheid en gebrokenheid, voor de liefde en verbondenheid om samen door het leven te gaan, elkaar te dragen en ons gedragen te weten. Elkaar te zien in wie we werkelijk zijn.
Wij willen jou danken voor jouw zoon Jezus, die zijn hand op onze schouders wil leggen om onze lasten te kunnen dragen: zachtmoedig naar anderen en naar onszelf. Zoals hij willen wij in alle eenvoud het leven van onszelf en anderen dragen, in vertrouwen op Jou dat Jij ons ziet en niet laat vallen.

Zo willen we omzien naar elkaar en dragen wij hem met ons mee. Want op de laatste avond van zijn leven, heeft  hij ons zijn lijf en ziel voor eeuwig gegeven.
In het bijzijn van zijn vrienden heeft Jezus brood genomen, dankte jou voor het brood, brak het en deelde het aan zijn vrienden met de woorden: ‘Neem en eet van dit brood, dit is mijn leven, ik geef het aan jullie.’
Hij nam een beker, sprak een dankgebed, en zei tot zijn vrienden: ‘Drink hieruit en proef van mijn liefde, zodat mijn vreugde in jou zal zijn
en haar volheid bereikt. Heb elkaar lief, zoals ik jou heb lief gehad.’

Zo heeft hij zich aan ons gegeven, om zichtbaar te blijven, als levend brood om samen met hem de weg te kunnen gaan die ons gegeven is, ook onder moeilijke omstandigheden.
Zo weten wij ons gedragen door jou, zo willen we naar elkaar omzien en elkaar dragen, met respect en zachtheid, vanuit het verlangen dat wij een gemeenschap zijn waar niemand buitengesloten wordt, waar niet vastgehouden wordt aan starre vooroordelen, waar plaats is voor andersdenkenden. Waar plaats is voor een dialoog.
Laat ons met de hulp van jouw Geest een gemeenschap zijn van mensen in beweging, vol ruimte en openheid voor elkaar.
Raak ons met jouw liefdesvuur. Verfris ons, doe ons herleven in het doen van gerechtigheid. Laten wij elkaar tot brood en wijn worden, brood en wijn van vrede en liefde, laat ons daartoe bidden met de woorden die Jezus ons geleerd heeft:

ONZE VADER

VREDESWENS

VREDESLIED: za: Maak mij tot een bedding van Uw vrede
                         zo: Waar vriendschap is en liefde

BREKEN EN DELEN: za:  Zo vaak wij delen
                                    zo:  Waarom wanneer uit welke luchtlaag?

 AFSLUITEND GEBED AAN TAFEL

 SLOTGEDACHTE:  Ontmoeting
Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten. Je moet eigenlijk toevallig onderweg zijn.
Je moet geen doel voor ogen hebben
en je moet laten gebeuren waarvoor je bang bent. Het kan opeens, zomaar voor je staan.
Stef Bos

ZEGEN EN WEGZENDING  

Wanneer de woorden alle kanten opvliegen,
Wanneer er tranen ongezien over mijn wangen lopen,
Wanneer ik niet weet wat ik moet doen,
Hoor ik: Je bent niet alleen.

Wanneer mijn hart onzichtbaar pijn doet,
Wanneer mensen mij kwetsen,
Wanneer ik nog geen positief woord heb gehoord,
Hoor ik : Je bent niet alleen

Wanneer niemand mij echt lijkt te zien,
Wanneer ik mij alleen voel,
En wanneer er niemand naar mij lijkt te luisteren,
Hoor ik: Je bent niet alleen
Ik ben niet alleen, want jij bent bij mij.
In de nabijheid van een ander ben Jij altijd dichtbij.
(Hans Stolp)

Daartoe zegenen we elkaar en onszelf in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest, Amen

SLOTLIED:  za:  Wonen overal
zo:  Waar twee of drie mensen

Nog geen reacties

Reactie plaatsen