Liefde overwint chaos

San Salvatorgemeenschap 5/6 mei 2018 – 6e zondag van Pasen

Thema:  Liefde overwint chaos.

Voorganger: ds. Henk van Tilburg
Openingslied:                                                                                                                                                    za Hier wordt een huis voor God gebouwd.                                                                                zo: Die chaos schiep tot mensenland.

Begroeting  namens  de San Salvatorgemeenschap

Inleiding: Vrijheid staat centraal in deze dagen. Wij herdachten  de mensen die zich ingezet hebben voor onze vrijheid, ten koste van hun eigen leven. Wij vieren de vrijheid waarin wij nog steeds kunnen leven. Altijd weer kom ik onder de indruk van de oude beelden uit mei 1945, waarop je uitbundig vierende mensen ziet, terwijl de puinhopen en de chaos van de  oorlog nog zichtbaar zijn. Dat is gelukkig al weer lang geleden. Maar toch? Regelmatig komen er weer berichten en beelden binnen van chaos die bewust gecreëerd wordt, ten koste van onschuldige slachtoffers. Dat gebeurt dan in de publieke ruimte, maar bijna dagelijks horen we over chaotische toestanden in hoofden en harten van mensen, waardoor mensen medemensen tot slachtoffer maken. De vraag is dan hoe wij samen en individueel de chaos kunnen overwinnen. Het thema voor deze dienst lijkt een eenvoudig recept aan te reiken: “Liefde overwint chaos”.  Maar zo simpel is het niet. Daarom stel ik voor dat we de bijbelgedeelten van deze zondag aandachtig als bijsluiter lezen.

Moment Stilte

Gebed: Eeuwige God, bron van liefde. Wij danken U o God, dat wij hier samen zijn als geloofsgemeenschap, verbonden met dat grote netwerk van mensen, die verlangen naar vrijheid en vrede, heelheid  en rechtvaardigheid, liefde en trouw. En dat verlangen wordt alleen maar groter als we ervaren dat er geweld is en haat gezaaid wordt, pijn en onrecht wordt geleden. Daarom bidden wij om uw Geest, opdat wij Uw Woord verstaan en daardoor onderscheiden waar het op aankomt. Dat het aankomt op liefde weten we wel, maar de weg naar de Bron van Liefde moet ons steeds weer gewezen worden. Daarom bidden wij: Spreek Heer, uw gemeente hoort. Amen.

 Acclamatie:

Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt,
de God van Israël, die redding brengt.
De ambachtslieden met hun godenbeelden
staan te schande en worden gehoond,
ze worden samen te schande gemaakt.
Maar Israël wordt door de Heer gered,
hij brengt redding voor eeuwig.
Jullie staan niet te schande en worden niet gehoond,
in alle eeuwigheid niet.

Dit zegt de Heer,die de hemel geschapen heeft – hij is God! –
en die haar heeft gegrondvest – niet als chaos schiep hij de aarde,                                                                                                       maar om te bewonen heeft hij haar gevormd:
Ik ben de Heer, er is geen ander.
Ik heb niet in het verborgene gesproken,                                                                                                                                                                                                                                                               ergens in een duister oord.
`Zoek mij in de chaos”. al wat ik zeg is rechtvaardig,                                                                                                          wat ik aankondig is waarachtig.

Eerste lezing:  Jesaja 45: 11-19

Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt,
de God van Israël, die redding brengt.
De ambachtslieden met hun godenbeelden
staan te schande en worden gehoond,
ze worden samen te schande gemaakt.
Maar Israël wordt door de Heer gered,
hij brengt redding voor eeuwig.
Jullie staan niet te schande en worden niet gehoond,
in alle eeuwigheid niet.

Dit zegt de Heer,die de hemel geschapen heeft – hij is God! –
en die haar heeft gegrondvest – niet als chaos schiep hij de aarde,                                                                          maar om te bewonen heeft hij haar gevormd:
Ik ben de Heer, er is geen ander.
Ik heb niet in het verborgene gesproken,                                                                                                                      ergens in een duister oord.
“Zoek mij in de chaos”. Al wat ik zeg is rechtvaardig,
wat ik aankondig is waarachtig.

Acclamatie:

Za: De Heer is mij tot hulp en sterkte

Zo: Gij die van ons verlangt een nieuw lied

Tweede lezing  Johannes 15: 9-17

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik mij ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben, zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde, dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden, wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet ; vrienden noem ik jullie, omdat  ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt  heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

 

Acclamatie:

Za: Wie zijn leven niet wil geven.
Zo: Onze hulp

Overweging

Geliefden van de Geloofsgemeenschap San Salvator in Beweging.

Wij vieren bevrijdingsdag, en stellen vast dat we al 73 jaar in vredestijd leven en in een vrij land leven. Maar ondertussen lijkt er een permanente ongerustheid te zijn dat onze vrede en vrijheid bedreigd worden. En dat is geen wonder want het creëren van chaos door middel van een aanslag op niets vermoedende onschuldige burgers is een simpel recept om angst en paniek te zaaien. Met Chaos wordt een lege en woeste ruimte geschapen, waarbinnen de sterkste de kans ziet de macht te grijpen, de gewieksten kans ziet te  plunderen. Zo wordt een lege onbewoonbare ruimte geschapen waar kwade machten hun gang kunnen gaan. Dit proces van chaotisering is het tegendeel van het Scheppingsproces. Prachtig zoals we Jesaja, tijdens de Babylonische Ballingschap horen spreken over God als Schepper en bevrijder, die de woeste leegte tot bewoonbare aarde maakt, waar gerechtigheid en vrede heerst en waar het leven van mensen kan bloeien, omdat er een eind gemaakt wordt aan de ballingschap, waarin mensen gevangenen zijn van medemensen met macht . Zo worden ballingen thuis gebracht bij zichzelf en bij elkaar en bij God. Zoek mij niet in de Chaos is de zoekaanwijzing van God aan de mensen. Dus denk niet dat je Mij kunt eren en vinden door Chaos te creëren onder het mom van  godsdienstige gehoorzaamheid. Zo wordt aan Israël de weg van het heil gewezen, als een voorbode van het heil voor alle volken.

In het evangelie zijn we hoe Jezus de strijd aangaat met de diabolos, de ‘door elkaar gooier’ die chaos creëert in hoofden en harten van mensen, en hen van zichzelf, van medemensen en van God vervreemd. Jezus liet zich volkomen bezielen door de liefde van God, dus geeft Hij zich totaal in zijn liefde aan mensen. Hij had zijn leerlingen lief tot het einde. In het Chaotische op zichzelf gerichte leven van de corrupte Zacheus was hij bezielend present, zodat  Zacheus zelf zijn zooi ging opruimen. In de chaos van schaamte en schuld van Petrus schept Jezus orde door 3 keer de vraag te stellen: Simon zoon van Johannes hou je echt van me? Wordt dan een herder van de kudde en redt mensen die verloren lopen, uit de chaos.  Zo vormt zich een geloofsgemeenschap die niet hiërarchisch gestructureerd is, want zegt Jezus: Ik heb jullie vrienden genoemd, omdat ik je alles van de Vader heb toevertrouwd. Dus wordt de geloofsgemeenschap die Jezus creëert, bepaald door de onderlinge relaties, waarin mensen elkaar liefhebben, en door de liefde van Christus verbonden zijn met de bron van Gods liefde..

Zo worden wij geroepen om geloofsgenoten te zijn. En die gemeenschap te vormen die in de wereld laat zien, dat je de strijd wil aangaan met de chaotiserende machten van het kwaad in je zelf en in de samenleving . Let maar eens op die narcistische autoreclame: Je ziet jezelf rijden in je prachtige rode sportwagen in de weerspiegeling van het glazen gebouw waar je langs rijdt, en lachend rij je de bus voorbij waarin je gisteren nog passagier was. Dat alles dankzij marktplaats . Een cultuur waarin mensen volkomen op lijken te gaan in het strelen van hun ego. Als geloofsgemeenschap worden we uitgedaagd om de strijd aan te gaan met de kwade machten van oplevend antisemitisme en racisme. Kijk naar de uitzendbureaus die willen meewerken aan de wens om mensen met bepaalde etnische achtergronden niet uit te nodigen voor functies in jouw bedrijf.  Leven met liefde vraagt moed. Zal het ons gegeven zijn om zo moedig te zijn als die Franse agent Arnaud Beltrame. Hij nam de plaats in van de vrouw die bedreigd werd. Het koste hem zijn leven. Wat een overwinnende liefde.

Liefde overwint Chaos. Kijk maar naar hulpverleners in conflictgebieden en soldaten op vredesmissie. Wij mensen mogen ons laten bezielen door de genadige, inspirerende, en  bevrijdende  liefde van Christus, die ons verbindt met de Vaderlijke en Moederlijke liefde van God de Vader.  De metafoor van de wijnstok en de ranken brengt dat prachtig in beeld. En als ranken aan de wijnstok kunnen we goede vruchten voortbrengen van Geloof, Hoop en Liefde. En door die goede vruchten kan zelfs de chaos worden veranderd in een bloeiende tuin van vrede en recht . Zo overwint Gods liefde in Christus en in mensen die met Hem verbonden zijn, de chaos. Amen.

Geloofslied:

Za: Dat woord waarin ons richting werd gegeven.
Zo: Wat in stilte bloeit

Acclamatie

Za: Kom over ons met uw geest.
Zo: Omdat Gij het zijt groter dan ons hart.

Voorbeden

Bron van Leven. Wij brengen voor uw aangezicht alle mensen die leven te midden van  oorlogsgeweld en chaos.Wees hen nabij o God, en zegen het werk  van hulpverleners, en geef bestuurders de wijsheid om tot vrede te komen.

Zo bidden wij:

Vader van onze Heer Jezus Christus,

Omdat Jezus zich bekommerde om mensen die in grote verwarring waren, bidden wij voor alle mensen die ziek zijn van de chaos die zij in hun hoofd en hart voelen. O God, zegen het werk van artsen en verpleegkundigen en mantelzorgers, opdat zij veiligheid en liefde voelen en daardoor tot rust komen. Zo bidden wij:

Geest van hierboven, Leer ons geloven, hopen en liefhebben door uw Kracht. Inspireer ons als geloofsgemeenschap om vruchten voort te brengen van geloof, door het verlangen naar uw Rijk gestalte te geven in daden van barmhartigheid en toewijding. Zo bidden wij voor onze zieken en dragen hen aan u op. Geef hen moed en kracht en help ons hen nabij te zijn. Zo bidden wij:

Wij bidden voor allen in onze gemeenschap die rouwen om geliefden die gestorven zijn. Troost  hen met uw belofte dat onze geliefden in uw liefde zijn opgenomen.

Ook de gebedsintenties uit onze geloofsgemeenschap brengen wij voor uw Aangezicht.

Zo: Blijf geborgen in je naam

Tafelgebed

Bron van Leven. Wij brengen voor uw aangezicht   alle mensen die leven te midden van   oorlogsgeweld en chaos. Wees hen nabij o God, en zegen het werk van hulpverleners, en geef bestuurders de wijsheid om tot vrede te komen.

Zo bidden wij:

Vader van onze Heer Jezus Christus,

Omdat Jezus zich bekommerde om mensen die in grote verwarring waren, bidden wij voor alle mensen die ziek zijn van de chaos die zij in hun hoofd en hart voelen. O God, zegen het werk van artsen en verpleegkundigen en mantelzorgers, opdat zij veiligheid en liefde voelen en daardoor tot rust komen. Zo bidden wij:

Geest van hierboven,

Leer ons geloven, hopen en liefhebben door uw Kracht. Inspireer ons als geloofsgemeenschap om vruchten voort te brengen van geloof, door het verlangen naar uw Rijk gestalte te geven in daden van barmhartigheid en toewijding. Zo bidden wij voor onze zieken en dragen hen aan u op. Geef hen moed en kracht en help ons hen nabij te zijn. Zo bidden wij:

Wij bidden voor allen in onze gemeenschap die rouwen om geliefden die gestorven zijn. Troost  hen met uw belofte dat onze geliefden in uw liefde zijn opgenomen.

Ook de gebedsintenties uit onze geloofsgemeenschap brengen wij voor uw Aangezicht.

Zo: Blijf geborgen in je naam

Tafelgebed

Vervuld met het licht van Pasen

ontkiemt in ons het geloof dat

alles klaar is om de aarde

weer vruchtbaar te maken:

om de zon door de wolken te doen breken;

om teken te zijn van hoop;

om leven te geven

en de eerste stappen te zetten

naar een nieuwe toekomst.

 

Wij danken jou, bron van Licht,

om alles wat ons leven zo zinvol maakt:

om alles wat wij zomaar ontvangen,

om zoveel dat wij mogen geven;

om elke oproep die gehoord wordt,

om elke uitdaging die begrepen wordt.

 

Allen:

Wij danken Jou,

om mensen die naast ons staan

als steun en bemoediging,

als lot- en tochtgenoot.

Om de vriendschap

en de kracht die van mensen kan uitgaan,

om het wonder

dat ook dit samenzijn

meer is dan mensenwerk.

 

Wij danken jou, bron van Leven,

om Jezus van Nazareth:

zijn woorden van hoop blijven gehoord,

zijn daden van goedheid roepen ons blijvend op,

zijn aanklacht tegen kwaad en onrecht blijven onrustig maken,

zijn keuze voor kleine mensen

wordt ook onze keuze,

zijn trouw ten einde toe,

wordt ook onze kracht.

 

Steeds weer blijven wij vertellen

hoe Hij – vlak voor zijn dood –

zijn leven samenvatte,

toonde wie Hij was

en wie Hij blijven wou voor ons.

 

Hij nam brood, zegende,

brak het en zei:

‘Dit ben ik en ik beloof jullie vast

dat je zult eten en drinken

aan mijn tafel in Vaders huis,

neem het, eet het. ‘

 

Hij nam de beker, zegende die,

reikte hem over en zei:

‘Neem de beker van mij over

en geef hem door;

want Ik zal er pas van drinken

wanneer alles is voltooid.

Doe wat ik heb gedaan

en vergeet me niet.’

 

Zo willen ook wij eten van dit brood,

drinken uit deze beker,

om hem te gedenken,

die doorheen de dood

weer tot leven is gekomen,

zo willen leven in zijn geest,

met handen vol vrede,

met woorden van leven,

met een hart vol liefde,

vandaag en alle dagen die nog komen gaan.

Zo willen wij bidden  met woorden die Hij ons gegeven heeft:

ONZE VADER….

Vredeswens. Moge de Vrede van Christus, de verrezen Heer, onze harten vervullen. En laten we ook de vrede van Christus aan elkaar doorgeven.

Vredeslied:

Za: Eerste couplet van : “Vrede voor jou hierheen gekomen.

Zo: Niemand heeft u ooit gezien.

Uitnodiging aan de tafel
Moge het delen van dit brood en deze beker ons sterken in de hoop dat een nieuwe wereld komen zal, waar brood en recht en liefde is, genoeg voor allen.

 Communielied:

Za: Wie als een God wil leven hier op aarde.

Zo: May the road rise to meet you.

Dankgebed:

God, als wij U zoeken, zijt Gij ons reeds nabij en midden onder ons aanwezig. Doe onze hoop herleven in Hem die wij hebben herkend bij het breken van het brood. Wek ons vertrouwen dat Gij zijt: God-met-ons, in Christus onze Heer. Amen.

Mededelingen:

Slotgedachte en Zegen

Liefde overwint Chaos. Liefde roept ons tot de orde van het heil. Liefde ruimt angst en argwaan op. Liefde vraagt en wekt vertrouwen. Liefde roept verlangen op naar tekenen van de komst van het Koninkrijk van God. Zo mogen wij tot zegen zijn. Verhef uw hart tot God en ontvang de zegen van de Eeuwige.

De Heer zegene u en Hij behoede u. De Heer doe Zijn Aangezicht over u lichten en Hij zij u genadig. De Heer verheffe Zijn  Aangezicht over u en geve u vrede. Amen.  

Slotlied:

Za: Ga dan die hier bent, ga terug naar  je woning.

Zo: Komen ooit voeten gevleugeld

 

1 reactie

  1. Fiet Vreeburg

    vr 11th mei 2018 at 23:31

    Henk, dank je wel….jij schept verbondenheid!!!!

    Beantwoorden

Reactie plaatsen