JE GAAT ER VAN ZINGEN


JE GAAT ER VAN ZINGEN

4 advent 22/ 23 dec. 2018
Voorganger: Maria van den Dungen

zaterdag volkszang Zondag: Koor Melodiek

Openingslied: De nacht loopt ten einde
Welkom:
De vrede van onze Vader, de liefde van zijn Zoon, en het licht van de Heilige Geest
dale over ons neer als dauw uit den hoge.
Welkom! Iedereen, bekend of voor het eerst hier. Fijn dat we hierheen zijn gekomen om een uur samen te zijn, even de drukte achter ons gelaten.
Dit zijn de donkerste dagen van het jaar, vanaf nu gaan de dagen weer langer worden.
Wij mensen zijn lichtzoekers, we gedijen niet in het donker. In deze dagen schuilen we meer dan anders bij elkaar, we zoeken geborgenheid en verbondenheid. Sinterklaas en Kerst vallen niet voor niets in deze periode. Tegen het donker kun je niet vechten, je kunt alleen licht ontsteken.
Kerstmis staat voor de deur, het feest van de geboorte, maar ook van licht en hoop op vrede. Vrede voor iedereen, ook voor de massa’s, die op drift geraakt zijn met het zelfde verlangen naar toekomst en vrede.
Laten we daar maar voor bidden:
Gebed:
Kom in ons midden, God,
kom in ons bestaan.
wees tastbaar aanwezig,
in mensen om ons heen,
in engelen van mensen
in de ogen van een kind.

Kom in ons midden
en adem ons het vertrouwen in,
dat de aarde nieuw kan worden,
dat er toekomst is voor elk mensenkind.
Kom in ons midden
en maak van ons mensen
die warmte en licht uitstralen.

Vandaag steken we de vierde adventskaars aan, want Kerstmis komt nu wel heel dichtbij. We kijken er verlangend kijken we uit.

Aansteken vierde adventskaars
Adventslied: – God verscholen in den hoge breng uw mensen samen en kom.


In deze advent serie is voor de eerste lezingen gekozen voor een vrijere variant van de officiële bijbellezing .
Vandaag bij Micha 5, 1-4a: Past helemaal in het thema van dit jaar: Het begint klein.

Goed, het is natuurlijk zo
dat ze je niet altijd even serieus nemen.
Ze denken dat je nog niet alles snapt
En dat je hulp nodig hebt.
Dat je te klein bent om te beslissen
En op te blijven tot midden in de nacht.
Toch zul jij ooit
De bron zijn van iets groots.
Jij zult het begin zijn van iets nieuws.
In jou begint een nieuwe toekomst.

Lied: Honderd maal moet ik geloven (1-2-5) /Voor kleine mensen is hij bereikbaar

Lucas 1,57-80 De geboorte van Johannes
57Toen de dag van haar bevalling was aangebroken, bracht Elisabet een zoon ter wereld. Haar buren en verwanten hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest, en ze verheugden zich samen met haar. Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen, naar zijn vader. Maar zijn moeder zei: ‘Nee, Johannes zal hij heten!’
Ze zeiden tegen haar: ‘Er is niemand in je familie die zo heet.’ Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop: ‘Johannes is zijn naam.’ Iedereen was verbaasd.
En meteen werd de verlamming van zijn mond en zijn tong ongedaan gemaakt, en hij begon te spreken en loofde God. Alle omwonenden waren diep onder de indruk, en in heel het bergland van Judea werden deze gebeurtenissen besproken. Ieder die het hoorde bleef erover nadenken, en vroeg zich af: Hoe zal het verdergaan met dit kind? Want de machtige hand van de Heer beschermde hem.
Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige Geest en sprak deze profetie:
Geprezen zij de Heer, de God van Israël, hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar,
70 zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten:

76En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste,
want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken,
en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden.
Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan
en verschijnen aan allen die leven in duisternis
en verkeren in de schaduw van de dood,
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’
Het kind groeide op en werd gesterkt door de Geest.
ohannes leefde in de woestijn tot de dag aanbrak
waarop hij zich kenbaar maakte aan het volk van Israël.
Acclam. Kwam van godswege (1-2-4) /Een schoot van ontferming is onze God

Overweging:

Het begint klein is het thema van onze advent; elke viering heeft een subthema en vandaag is dat: Je gaat er van zingen.
Dat is nogal wat als je bedenkt dat Zacharius letterlijk met stomheid is geslagen.
Voor wie de eerste zondag van de advent hier niet was en de website gemist heeft: De priester Zacharius kreeg van een engel te horen dat zijn vrouw een kind zou krijgen. Omdat zij al op leeftijd is kan hij dat niet geloven en daarom wordt hij letterlijk met stomheid geslagen. Pas als het kind geboren wordt zal hij weer kunnen spreken.
Denk je eens in – en sommigen maken het van nabij mee- niet kunnen spreken; wel alles begrijpen, maar jezelf niet kunnen uiten. Een in jezelf gevangen zijn.
Zo zal ook Zacharius het ervaren hebben, Hij, de priester die aanzien genoot, moest toezien hoe het leven om hem heen verder ging en hij toeschouwer werd. Hij zag hoe hun zoon groeide in de buik van Elisabet, hoe de zwangere Maria een periode bij hen in huis was om zijn vrouw bij te staan. Er moet van alles in zijn hoofd gespeeld hebben, al die maanden heeft hij gepiekerd en de beloften in de torah overwogen hebben.
En dan wordt zijn zoon geboren en de kraamvisite weet al hoe het kind gaat heten.
Maar nee, geen Zacharias: Elisabet was duidelijk: hij gaat Johannes heten. Ze heeft hier geen boodschap aan de traditie. De naam ‘Johannes’ betekent ‘De Heer is genadig.’ En zo heeft zij haar onverwachte geluk ervaren, als een geschenk, genade.
Johannes kwam als naam in de hele familie niet voor. ‘Deze naam’, zo schrijft Nico ter Linden: ‘komt van gene zijde’. Een naam van de Vader in de hemel is het, en die naam is met het schrijven van die nieuwe naam, ook de belijdenis van vader Zacharias hier beneden“.
En dan is het de dag van de besnijdenis en wordt de naam van het kind uitgesproken in het openbaar. Johannes zal hij heten en zoals bij alle bijbelse figuren is de naam een programma, waar je tijdens je leven aan herinnerd wordt.
En dan gebeurt wat beloofd was: Zacharias kan weer spreken. En alles wat bij hem in de maanden van gedwongen stilte gegroeid is aan inzicht en vertrouwen breekt baan.
Het is net als in de ochtend het eerste licht doorbreekt, dan beginnen alle vogels te zingen, spontaan en niet te stuiten. Zo ook bij Johannes.
Zijn dankbaarheid voor het wonder dat zijn zoon is, de dankbaarheid dat zijn spraak terug is en vooral het vertrouwen in de God, die zijn woord gestand doet. Daarom is zijn lied vol stukken uit psalmen en teksten van profeten en horen we daarin het verlangen naar vrijheid, vrede en recht.
Zacharias stijgt boven zichzelf uit en zingt als een vogel in het licht van de opgaande zon over de belofte dat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.
Dat klinkt als Kerstmis, of minstens als advent. Ja want deze wereld is nog niet omgekeerd, er is geen vrede overal op aarde. Nee, Zacharias zegt het goed: we zetten onze voeten op de weg van de vrede.

Dat vieren we met Kerstmis
En we mogen genieten van ons versierd huis, van heerlijk eten en de gezelligheid met elkaar. Dat is goed voor ons, als het daar maar niet bij blijft. Ook als we alleen herdenken dat 2000 jaar geleden het kind van belofte werd geboren. Dan blijft het iets van lang geleden, dan heeft het niets te maken met ons eigen leven vandaag.
Het gaat erom of we er vertrouwen in hebben dat deze wereld anders kan, in dat visioen dat er licht komt in de duisternis. En dat wij ervoor moeten zorgen dat alle lichtpuntjes brandend blijven door onze steun.
En laten we maar zingen want dat brengt ons in direct contact met onze emoties en we zetten daarbij ook ons hele lichaam in. Het samen zingen is niet alleen een bevrijdend maar vooral ook een verbindende ervaring. Dus wacht met Kerstmis niet op engelenzang, maar zing zelf, thuis of samen in een kerkdienst. Doe als Zacharias en zing, zing van harte over die droom; vrede voor iedereen.
We zijn klaar voor Kerstmis.

Geloofslied: Hier gaan we zingend de wereld te buiten /Als groen dat in de wintertijd

Collecte, tafel klaarmaken

Voorbede
acclam.: Laat onze woorden stijgen/ Die Gij geteld hebt

Laten we onze zorg en aandacht bij God uitspreken
-We bidden dit uur voor alle mensen, die geen toekomst zien.
Wees licht voor wie leven in het duister.
Geef hoop aan wie rouwen.
Wijs een weg aan wie verdwalen in het bestaan.
Laat er mensen zijn die hen nabij zijn en licht uitstralen
en dat wij zulke mensen worden.
Laat ons zingen bidden

-We bidden voor de mensen die dakloos zijn,
voor hen die verdreven zijn van hun land of vluchten voor hun veiligheid
dat er ruimte komt in onze harten
dat wij jouw woord van barmhartigheid in daden omzetten.
Laat ons zingen bidden

-We bidden dit uur om vertrouwen in jouw belofte: ik zal er zijn,
Dan hoeven we niet te leven of alles van ons afhangt.
Dan mogen we ervaren dat het leven ons gegeven is.
Dat we vrede hebben met onszelf en iedereen
en dat we de open hemel naar ons toe zingen.
Laat ons zingen bidden

We bidden in stilte voor de intenties in ons boek en voor onze eigen intenties …….
Aan allen die ons voorgingen en die we nog steeds missen, denken we
Dit uur noemen we :……
Dat zij geborgen zijn in jouw licht.
Daarvoor willen we zingend bidden:
Acclam. Licht zal ons leven zijn het licht van den beginne/ Die Gij geteld hebt

Tafelgebed: advent 4 2018 Om te leven als Nieuw

Om te leven als nieuw, om beter te leven,
zijn wij ooit opgestaan, zijn wij op pad gegaan.
Wij volgden het spoor van Abraham en Sara,
van Mozes en Miriam, Jozef en Maria
en van zovelen die ons voorgingen,
Wij waren samen onderweg
en deelden jouw droom:
een hemel op aarde voor iedereen.
Accl : Laat komen Hij die komen zal

Jij laat je vinden in de stilte,
in de liefde tussen mensen,
in de zorg om elkaar.
Waar mensen elkaar zien met nieuwe ogen,
daar kom Jij aan het licht.
Jouw droom werd ons voorgeleefd
door Jezus van Nazareth,
In hem werd duidelijk zichtbaar,
waar het om gaat in het leven,
Levend vanuit oude woorden bracht Hij nieuwe bezieling,
en gaf mensen aan elkaar.
Accl : Laat komen Hij die komen zal

Hij gaf zijn liefde tot het uiterste toe.
Op de avond voor zijn sterven,
nam Hij brood in zijn handen,
dankte jou, brak het,
gaf het aan zijn vrienden en zei:
Neemt en eet,
brood als teken van mijn leven,
gebroken en gedeeld,
ter wille van jullie.

En ook de beker liet hij rondgaan
en zei: Als teken van liefde
verbindt deze beker jullie met mij
en met het leven
en de toekomst van alle mensen.
Drink ervan en blijf dit doen
om Mij te gedenken.
Accl : Laat komen Hij die komen zal

Nog steeds staat zijn tafel gedekt
voor vriend en vreemde.
Is hij in ons midden als brood gedeeld
als wijn voor ons geschonken
om volop te leven, de dood voorbij.
In Zijn geest willen wij verder gaan
er zijn voor elkaar.
in blije dagen verbonden,
in bange dagen elkaar dragend,
op weg naar dat nieuwe rijk van vrede.
Dat doet ons zingen, de woorden die Jezus ook gebeden heeft

Acclam.: Onze Vader verborgen
Vredeswens:
Vrede wens ik je toe, aandacht wens ik je en liefde.
Vrede en alle goeds,- vrede voor altijd.

Lied: Zonder naam en zonder woorden (4e couplet) /. Da pacem Cordium

Uitnodiging: Brood en wijn staan op tafel. We delen ze met elkaar, dat is een heilig opdracht.
Iedereen is dus uitgenodigd.

Communie lied”: Nacht is om de huizen heen / Kom tot ons de wereld wacht
Gebed na communie:
Zie hoe vanuit vertrouwen in de liefde
de hoop groeit in een wereld
waarin zoveel donker is.
Eeuwige, sterk in ons het verlangen
om ons vol vertrouwen
over te geven aan Uw liefde.
om ruimte te maken voor de verwachting
van Uw Mensenkind

SLOTGEDACHTE
Je zoekt licht
in het donker
warmte in de kou
iemand in de eenzaamheid
vrede in je hart.
Je vindt een ster
aan de hemel
hartverwarmende aandacht
veilige geborgenheid
rust voor je ziel.
In Jezus bracht God
het voor jou uit de hemel
toen met kerst tot aan vandaag
en wil het in liefde delen
en jou leren kennen.

van Tine Visser

Zegen:
Wij zien uit naar het feest van Jezus geboorte
Moge dat kind ons de kracht geven om onze keuze voor de kleinste mensen vol te houden.
Moge wij deze week gaan onder de zegen van de Algoede, die voor ons is:
Vader, Zoon en heilige Geest.

Slotlied: Een huis te hoog en te donker / Zolang wij ademhale 6n

Nog geen reacties

Reactie plaatsen