IK-BEN-MET-JULLIE

Welkom

Wees welkom allemaal in deze viering waarin we samenzijn in Gods woning:
 Zijn Naam: IK- BEN- MET- JULLIE

Zijn Naam die ons geborgenheid en vertrouwen geeft om de stilte binnen te gaan

en te horen, te bidden.

Gebed
Wij komen bij U, goede God,
zoals wij zijn
met al onze vragen
en leggen U de zoektocht van ons leven voor
onze tranen van vreugde en verdriet
al het geharrewar van ons mensenbestaan
Leg Uw arm om ons heen
Erbarm U over ons.

Acclamatie
Keer ons om naar u toe
Keer ons toe naar elkaar

Uit Psalm 27

IK- BEN- MET- JULLIE, is Uw Naam
Uw Naam is mijn licht en mijn redding
Voor wie zou ik angst hebben?
Uw Naam is mijn schild
Voor wie zou ik beven?
Dit enen heb ik JHWH gevraagd
Het enige wat ik zoek
dat is te wonen in het huis van JHWH
alle dagen van mijn leven
en met aandacht te proeven
de weldaad van Zijn Naam
Zijn woning te verkennen
Hoor JHWH, mijn noodkreet
Erbarm U, antwoord mij
Ik zoek Uw aangezicht
Verberg U niet voor mij
Wijs mij Heer Uw weg
En leid mij langs een pad van gerechtigheid
Ik geloof in de goedheid van JHWH
op de aarde van de levenden
Sta op en vat moed
Stel Uw hoop op de Naam,
IK- BEN- MET- JULLIE

Lied: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
En hoe onzegbaar ons nabij
Gij zijt gestadig met ons bezig
Onder Uw vleugels rusten wij.

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden

Niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo menselijk in ons midden
Dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
En niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
Dat Gij ons draagt dat Gij ons dient.

Gij zijt in alles diep verscholen
In al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
Met hart en ziel aan ons getrouwd.

Heer, onze Heer hoe zijt Gij aanwezig
Waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo gestadig met ons bezig,
Tot wij in U volkomen zijn.

Evangelie volgens Johannes 17,1-12

Jezus sloeg Zijn ogen ten hemel en zei: “Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk nu Uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke. Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven: dat zij U kennen, de enige ware God en Hem, die Gij hebt gezonden: Jezus Christus. Ik heb U op aarde verheerlijkt door het werk te volbrengen dat Gij mij hebt opgedragen te doen. Gij Vader, verheerlijk Mij thans bij Uzelf en geef Mij de heerlijkheid die Ik bij U had eer de wereld bestond. Ik heb Uw Naam geopenbaard bij de mensen die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. U behoorden ze toe; Mij hebt Gij ze gegeven en zij hebben Uw woord onderhouden. Nu weten zij dat al wat Gij mij gegeven hebt van U komt. Want de boodschap die Gij mij hebt meegedeeld, heb ik hen meegedeeld en zij hebben die aangenomen en naar waarheid erkend dat Ik van U ben uitgegaan. En zij hebben geloofd dat Gij Mij hebt gezonden. Ik bid voor hen die Gij Mij gegeven hebt, omdat zij U toebehoren. Al het Mijne is van U en het Uwe is van Mij. Zo ben Ik in hen verheerlijkt. Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld, terwijl Ik naar U toe kom. Heilige Vader, bewaar in Uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij één zijn.”

Overweging
Jezus overziet Zijn leven en bidt. Hij heeft de hitte van de dag doorstaan en ziet de crises en de breuklijnen van het leven als geen ander.
Aan het begin van het Evangelie horen we hoe Hij op de proef gesteld wordt in de woestijn – 40 dagen- d.w.z een barre tijd waarin je op jezelf wordt teruggeworpen en de goede en foute kanten van het leven zichtbaar worden. Een tijd om uit te vinden welke weg je moet gaan.
In die tijd geeft Jezus Zijn visitekaartje af: De Naam van God.
Van stenen brood maken?…het leven is niet maakbaar!
De aarde, de natuur kent en stelt grenzen.
Alles bezitten? Denken we dat we de aarde kunnen overzien, economisch kunnen heersen? Het is eindig – we merken het vandaag. Om te leven is een andere instelling nodig. We voelen aan den lijve hoe kostbaar aandacht, rust en menselijke nabijheid is, wat het betekent elkaar te behoeden voor onheil.
“We doen het samen” horen we voor elk journaal. Elke crisis, letterlijk betekent dat breuklijn, is een kans op verandering ten goede en ten kwade. Het gaat nu niet alleen om de eigen vrienden en familie, zodat we elkaar ontmoeten en bewaren. Het gaat om de mensenfamilie en alle leven op aarde. Het gaat om de waarde van elk leven De waarde van levensvoorwaarden, Schone lucht en de natuur die in evenwicht is, voedsel en ruimte voor elk mens, elk dier, elke plant.
Jezus laat Gods Naam zien gedurende Zijn leven, in Zijn tijd. Het is aan ons creatief en moedig te zijn om die naam, de Naam van God, te vertalen naar onze aarde, nu, onze mensenfamilie en paden van gerechtigheid te vinden. Nu in de crisis en aan de andere kant van de breuklijn, na de crisis moedig vol te houden. Bij onze doop is de Naam van God op ons leven gelegd. Als gelovigen hebben wij hiermee bij uitstek een taak in de wereld. De Naam is een Naam die vraagt om geleefd te worden, om mee te werken en in te wonen.
Jezus’ gebed voor ons allemaal doet me goed; Dat de Vader ons bewaart In het huis van Zijn Naam IK- BEN- MET- JULLIE

Muziek

Voorbeden

Voor onze mensenfamilie die in nood is.
Voor de kwetsbaren aan de rand van de maatschappij; daklozen, mensen op de vlucht, gezinnen in armoedige behuizing dat ook hun leven bewaard wordt.
Om moedige besluiten het leven op aarde te behoeden.
Voor wetenschappers om volharding en creativiteit.
Voor regeringsleiders om wijsheid en geestkracht.
Voor ons allemaal……Voor hen die ons dierbaar zijn…..
Voor jonge mensen om toekomst.

Onze Vader

Lied Dona Nobis

Handelingen 1, 12-14

Nadat Jezus ten hemel was opgenomen keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug. Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op Sabbatsafstand.Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar zij verblijf hielden: Petrus en Johannes,Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartelomeüs en Matteüs, Jacobus de zoon van Alfeüs, Simon de IJveraar en Judas, de broer van Jacobus. Zij bleven allen eensgezind volharden in het gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broeders.

Slot en zegen

De leerlingen en de vrouwen zitten samen het verdriet en de onzekerheid uit in afwachting van nieuwe moed en geestkracht. Zij blijven eensgezind en volhardend in gebed.
Dat dat ook ons gegeven is levend en wonend in de Naam van God IK-BEN-MET-JULLIE

Ontvangen we Zijn Zegen: Vader, Zoon en Heilige Geest

***

Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via

Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl

2 reacties

 1. Netty van der Put

  zo 24th mei 2020 at 12:06

  Mooi, de combinatie de 40 dagentijd in de woestijn met de coronatijd van nu. De herinnering aan, en nu de verdieping van wat ik leerde bij de godsdienstlessen op school. Dank je wel Truus. Ik vond het een Rustige , mooie viering. Met passende beelden.

  Beantwoorden
 2. Bert van der Put

  zo 24th mei 2020 at 11:50

  De viering was het overdenken achteraf waard. Bedankt Toos !
  De pauzes in de overweging waren voor een ongeduldig type als ik
  trainingsmomenten. De overweging hielp zodoende min of meer bij het overwinnen.

  Beantwoorden

Reactie plaatsen