Geef ons kracht

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
20 & 21 juni 2020 | Wilton Desmense

Welkom
Welkom, beste vrienden. Op 18 juni 1920 werd in Geffen Johannes Elisabeth Schouten geboren: Jan Schouten, vanaf 1953 pastoor van de Lambertuskerk in oud Orthen, die in 1962 is afgebroken, en pastoor van de 6 jaar daarvoor ingezegende San Salvatorkerk; onder zijn pastoraat werd de basis gelegd
van vernieuwing en een manier van kerk zijn die velen aansprak en waarop wij proberen voort te bouwen.
Aan het begin van deze viering gedenken wij zijn honderdste geboortedag in het bescheiden vlammetje van licht en warmte.

Openingsgebed
Wij die ons zwak weten en kwetsbaar,
zoeken een baken van warmte
om ons gesterkt te voelen
en er geborgenheid te vinden.
Wij zoeken de weg
naar waarheid en waarachtig leven
in respect en omzien naar al onze medemensen.
Wij willen die weg gaan,
het richtsnoer volgend van Jezus’ evangelie.
Geef, God van liefde, ons daartoe de kracht.

Acclamatie: Wat eeuwen her begonnen is
Wat eeuwen her begonnen is,
dat oude woord is goed.
Het wordt door pijn en hechtenis
een woord van vlees en bloed.

Bij de lezingen
De lezingen van vandaag. De eerste is uit de profeet Jeremia, de tweede uit Matteüs. Ik wilde Jeremia niet al te zeer zijn gang laten gaan in de zin van het ouderwetse woord dat is afgeleid van zijn naam ….. als u, jonge vrienden, begrijpt wat ik bedoel, om de woorden van een heer van stand te gebruiken.
Ook de lezing uit Matteüs heb ik enigszins bewerkt om er de woorden uit naar voren te halen die ons bemoedigen in dit tijdsgewricht.

We lezen: Jeremia 20, 7-13 (Basisbijbel)
Jeremia zegt: “Heer, U heeft mij zo ver gekregen dat ik voor U zou profeteren. U bent sterker dan ik en ik kon niet tegen U op. Nu word ik altijd door iedereen uitgelachen. Ze maken flauwe grappen tegen me. Want telkens moet ik tegen hen zeggen dat er ellende en geweld komt. Altijd als ik uw woorden spreek, lachen ze me uit. Daarom zou ik het liefst niet meer aan U willen denken. Ik wil eigenlijk niet meer namens U spreken. Maar elke keer branden uw woorden in mij alsof er vuur in mijn binnenste zit. Ik probeer mijn mond te houden, maar het lukt me niet.
Ik hoor de mensen over mij fluisteren. Ze zeggen: ‘Daar heb je hem weer met al zijn rampen! Kom, verzin iets om hem te kunnen stoppen!’
Maar U, Heer, kent de mensen die leven zoals U het wil. U kent hen door en door. Ik vertrouw er op dat U mij kracht zult geven.
Zing voor de Heer en prijs Hem! Want Hij redt onschuldige mensen uit de macht van slechte mensen.

“Geef ons kracht” melodie Rock-a My Soul
Geef ons kracht, heel ons leven, Heer. (3x)
O, geef ons kracht.
Steeds op zoek naar de waarheid, Heer.
steeds op zoek naar de liefde, Heer.
steeds op zoek naar het leven, Heer.
O, geef ons kracht.

We lezen Matteüs 10, 16-33
Ik stuur jullie als schapen onder de wolven. Wees daarom net zo voorzichtig en slim als slangen en net zo onschuldig als duiven. Maar pas op voor de mensen. Want ze zullen jullie gevangennemen en voor de rechter slepen. Jullie zullen ook voor machthebbers terechtstaan, omdat jullie in Mij geloven. Jullie zullen voor hen en voor de volken getuigen van jullie geloof in mijn ideeën.
Als ze jullie gevangennemen, maak je dan geen zorgen wat jullie moeten zeggen. Want jullie zullen de woorden krijgen op het moment dat jullie ze nodig hebben en jullie zullen spreken in de geest van onze hemelse Vader.
Velen zullen niets van jullie willen weten, omdat jullie kiezen voor mijn testament. Maar houdt tot het einde vol. Dan zullen jullie met vertrouwen de toekomst van het volle leven kunnen ingaan. .
Wees niet bang. Alles wat verborgen is, zal zichtbaar worden. En alles wat geheim is, zal bekend worden. Wat Ik jullie in het donker zeg, moeten jullie in het licht zeggen. Wat Ik jullie in het oor fluister, moeten jullie vanaf de daken roepen. Wees niet bang voor de mensen. Ze kunnen wel jullie lichaam doden, maar niet jullie ziel. Jullie kunnen beter bang zijn voor Hem die alle twee, lichaam en ziel, in de hel kan gooien.
Jullie weten toch dat twee mussen voor maar één muntje worden verkocht? Toch zal niet één mus doodgaan zonder dat jullie Vader het toestaat. Wees dus niet bang, want jullie zijn belangrijker dan een heleboel mussen bij elkaar.
Als je er tegen de mensen voor uit durft te komen dat je bij Mij hoort, zal Ik ook tegen mijn hemelse Vader zeggen dat je bij Mij hoort.

Bezinning
We horen bij Matteüs spreken van schapen, wolven en mussen. Het is daar alsof grootmoeder en de grote boze wolf in hetzelfde bed liggen. De leeuw en het lam liggen niet vredig naast elkaar. Wie wel? In onze dagen houden we braaf afstand, terwijl we dat eigenlijk niet willen. Braaf afstand. Dat wilde ik typen, maar er ging iets mis. Ik had BRAAFSTAND getypt. Een soort modermisme? Is braaf een stand om in te staan? Braaf alle regels volgen? De geschiedenis heeft geleerd dat daar veel mis mee kan gaan. Van het ene -isme komt het andere, van het goede kan het foute komen: internationaal socialisme werd nationaal socialisme, fascisme, nazisme en racisme.
Ooit was de betekenis van het woord “braaf” gelijk aan “dapper”, zoals dat in het Engels nog het geval is met het woord “brave”. “Home of the brave, land of the free”, klonk het in een protestsong uit 1965: “Land van de dappere, land van de vrije”, het zijn woorden uit het Amerikaanse volkslied. Maar in dit protestlied volgde daarop de retorische vraag: “Waarom laat je hem niet zijn wat hij wil zijn!” Waarom neem je de mensen niet zoals ze zijn, allemaal mensen zoals jij!
Dat is het appèl dat ik vind in het evangelie van vandaag. Zeg het in het licht, schreeuw het van de daken. Wees niet bang, onze ziel kan niet gedood worden. Kom ervoor uit dat we bij Jezus horen.
Dat is ook wat bij monde van Jeremia gezegd blijft, Jeremia die we hoorden zeggen:
Aloude woorden blijven branden in ons, omdat er een heilige geest in ons waart.
Bij testament zijn de woorden ons nagelaten, oud en nieuw tegelijk. Probeer ze niet binnen te houden, want ze zijn vol kracht.

Geloofslied: Uit vuur en ijzer

Uit vuur en ijzer, zuur en zout,
zo wijd als licht, zo eeuwenoud,
uit alles wordt een mens gebouwd
en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer in vuur te zijn,
om zout en zoet en zuur te zijn,
om mens voor een mens te zijn
wordt alleman geboren.

Om water voor de zee te zijn
om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein,
gezocht, gekend, verloren.
Om avond- en morgenland,
om hier te zijn en overkant,
om hand in een and’re hand,
om niet te zijn verloren.

Om oud en wijd als licht te zijn,
om lippen, water dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn,
gaat iemand tot een ander.
Naar verte die niemand weet,
door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed
gaan mensen tot elkander.

Voorbede

De inkt is zwart, het blad is wit,
maar samen maken zij het schrift,
een kind is zwart, een kind is wit,
de hele wereld één gezicht,
een prachtig gezicht!
Wees als een kind en voel het aan
laat zo de wereld samengaan:
samen bestaan.
De dag is licht, de nacht is zwart,
het leven vaak onnodig hard,
de kinderen spelen, niet apart,
zien slechts elkaar, geen wit of zwart:
geen wit of zwart.
De toekomst die
zich aan ons toont:
dat ieder hier in vrijheid woont,
in vrijheid woont!

Acclamatie
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven,
dat wij U horen met hart en ziel.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Gebed
Gij die weet wat in mensen omgaat
aan hoop en twijfel.
Gij die wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat.
Niemand of hij heeft een naam bij U,
en alle namen doen ertoe.
Nooit heeft iemand U gezien,
in dit heelal zijt Gij onhoorbaar,
niemand die de dood is ingegaan
keert terug om ons van U te groeten.
Maar blijvend herinneren wij ons een naam,
van een mens die vol was van Uw kracht,
Jezus, Jozefs en Maria’s zoon.
Hij was zoals wij zouden willen zijn:
een mens van onzelfzuchtig leven, een vriend, een licht, een herder.
Daarom koesteren wij in onze harten
het gebaar waarmee hij zelf
zijn leven vierde en kroonde
in het delen en laten rondgaan
van de vruchten van onze aarde.
Zo willen wij leven, hem achterna!
Dan pas kunnen we met recht en reden
U noemen: onze moeder en hoeder, onze voedster en vader.

Lied: Onze Vader verborgen

Onze Vader verborgen,
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede
Een wereld met bomen tot in de hemel
waar water schoonheid, en brood,
gerechtigheid is en genade.

Waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld
niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst, kome wat komt

Slotgedachte
Er is een tijd van einde, een tijd van nieuw begin,
een tijd van veel verliezen, en dan weer van gewin,
van weemoed, stilstaande gedachten,
van aanpakken en niet langer wachten.
Omzien, inzien en vooruitzien,
en elkaar weer zien.

Vakantie-actie
Graag breng ik onze jaarlijkse vakantie-actie onder de aandacht. Mensen die echt niets over hebben om in deze tijd van het jaar ook maar één dag zorgeloos te genieten, als alleenstaande of met hun geliefden: voor die mensen wil het Noodfonds Noord van onze gemeenschap dat toch mogelijk maken. Zie de gegevens om een bijdrage te storten op de dia aan het eind van de viering.

Zegen
God van liefde,
in woorden die moed geven,
in tekenen waar je hart warm van wordt,
aan een tafel waar iedereen
het beste van zichzelf met de andere deelt,
ben Jij vandaag onder ons gekomen.
En nu zijn wij vervuld van Jouw Geest.
Jouw kracht zal bij ons zijn op onze levensweg.
Wij vragen jouw zegen voor vandaag en morgen en alle dagen.
Amen.

NOODFONDS NOORD vakantie-actie 2020
laat de zon voor hen binnen
rekening NL23 INGB 0005 9626 81
ten name van Noodfonds SSiB
graag vermelden: vakantie-actie

Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via
• de website www.sansalvarorgemeenschap.nl Onder de tekst van de viering is gelegenheid om een reactie achter te laten.
• door een mailtje te sturen naar info@sansalvarorgemeenschap.nl
Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron. U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Nog geen reacties

Reactie plaatsen