Een nieuwe wereld

Voorganger: John Parker
Melodiek o.l.v. Hans Waegmakers
Piano: Coby Wagemans
Dwarsfluit Maria Werner

Openingslied
Dit huis is een huis waar de deur openstaat,
waar zoekers en zieners, genood of gekomen,
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen,
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.

Dit huis is een huis waarin God ons verstaat,
waar zwijgers en bidders, gehoord en begrepen,
hun woorden bewaren, in stilte bewegen
naar verten die gloren, aan wanhoop ontstegen,
waar vriendschap en liefde, waar daadkracht bestaat.

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat
,waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen
om uiting te geven aan waar zij van dromenwaardoor een
beweging ontstaat die gaat stromen,
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat.

Welkom en inleiding:
Wat fijn om zoveel bekende gezichten weer te zien. Welkom
iedereen hier, waar wij komen als gasten om samen te vieren.
Corrie Dansen en Maria Claessens gaan mee voor en de
liederen worden verzorgd door Melodiek.
Op deze laatste dag van de week komen we bij elkaar om in
alle rust naar de afgelopen dagen terug te kijken. Misschien
om dankbaar te zijn om wat wij meegemaakt hebben, om de
kleine tekens van een vernieuwde wereld, van een
samenleving die goed is voor alles en allen.
Misschien om spijt te hebben om verkeerde keuzes gemaakt;
of teleurgesteld dat alles niet verloopt zoals wij het zouden
willen. Wat dan ook, laten wij vieren, samen, met elkaar, om
wat ons verbindt, om wie ons verbindt.
Gebed
God, die met ons meetrekt,
wij geloven dat U luistert wanneer wij tot u spreken,
dat u de verlangens kent die verborgen zijn in ons hart.
Versterk in ons de overtuiging dat we altijd op u kunnen
bouwen, geef ons de Geest van volharden in liefde voor u en
voor elkaar. Amen.
Acclamatie: Alles wacht op U vol hoop
Alles wacht op U vol hoop,
alle levenden vragen U om voedsel
.Neemt gij hun adem weg zij stervenen
zij vallen terug in het stof.
Zendt Gij uw geest, zij worden herschapen.
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht.

1e lezing: Jona 3, 10‐4,11 Toen God zag dat de bewoners van
Ninive inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug
op wat hij gedreigd had hun aan te doen, en hij deed het niet.
Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hij bad
tot de HEER: ‘Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog
thuis was? u bent een God die genadig is en liefdevol,
geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. Laat mij maar
sterven, HEER: ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet
leven.’ Maar de HEER zei: ‘Is het terecht dat je zo kwaad
bent?’Nadat Jona Nineve had verlaten, was hij aan de
oostkant van de stad gaan zitten. Hij had er een hut gemaakt
om in de schaduw af te wachten wat er met de stad zou
gebeuren. Nu liet God, de HEER, een wonderboom
opschieten om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en
zijn ergernis te verdrijven. Jona was opgetogen over de plant.
Maar de volgende morgen, bij het aanbreken van de dag, liet
God de plant door een worm aanvreten, zodat hij verdorde.
En toen de zon opkwam, liet God een verzengende wind uit
het oosten waaien; de zon brandde zo op Jona’s hoofd dat hij
door de hitte werd bevangen. Hij bad om te mogen sterven:
‘Ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ Maar God
zei tegen Jona: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent over die
plant?’ Jona antwoordde: ‘Ik ben verschrikkelijk kwaad, en
terecht!’ Toen zei de HEER: ‘Als jij al verdriet hebt om die
wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven
doen en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in één
nacht opkwam en in één nacht verging, zou ik dan geen
verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan
honderdtwintigduizend mensen wonen die het verschil tussen
links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren?

Lied: Gij zijt Gij
refrein
Gij zijt Gij, godheid, barmhartig, lankmoedig
overvloeiend van vriendschap en trouw. Gij draagt ons onze
zonden niet na.
Gij zult geen kwaad met kwaad vergelden.
Groter dan onze zonden zijt Gij ‐ Refrein.
Zoals een man voor zijn kinderen barmhartig is
zijt Gij voor ons een barmhartige Vader. ‐ Refrein

2e lezing: Mattheus 20, 1‐16
Jezus zei: ‘Dit voorbeeld leert je iets over Gods nieuwe wereld.
Er is een man die een wijngaard heeft. Vroeg in de ochtend
gaat hij op weg. Hij zoekt arbeiders om in zijn wijngaard te
werken. Hij spreekt een bedrag met hen af: het normale loon
voor een dag werken. En hij stuurt ze naar zijn wijngaard.
Later die ochtend gaat de eigenaar van de wijngaard weer op
weg. Hij ziet mannen op straat die nog geen werk hebben. Hij
zegt tegen hen: ‘Ga maar in mijn wijngaard werken. Ik zal jullie
een eerlijk loon geven.’ De mannen gaan aan het werk. Om
twaalf uur en om drie uur ’s middags gaat de man opnieuw op
weg. Weer stuurt hij de mannen die hij tegenkomt, naar zijn
wijngaard. Als de dag bijna om is, gaat de man nog één keer
op weg. Weer ziet hij mannen op straat staan. Hij vraagt:
‘Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?’ De
mannen antwoorden: ‘Niemand heeft ons vandaag werk
gegeven.’ Dan zegt de man: ‘Ga maar in mijn wijngaard
werken. ’Als het avond is, zegt de eigenaar van de wijngaard
tegen de man die zijn zaken regelt: ‘Roep alle arbeiders en
geef ze hun loon. Betaal eerst de mannen die het laatst
gekomen zijn. En als laatste de mannen die het eerst
kwamen.’ De mannen die maar kort gewerkt hebben, zijn dus
het eerst aan de beurt. Zij krijgen het normale loon voor een
dag werken. De mannen die de hele dag gewerkt hebben, zijn
het laatst aan de beurt. Zij denken: Wij zullen dan wel meer
krijgen. Maar ook zij krijgen het normale loon voor een dag
werken. Met het geld in hun hand komen ze bij de eigenaar
van de wijngaard. Ze zeggen: ‘Het is niet eerlijk! Die anderen
hebben maar één uur gewerkt. Wij hebben de hele dag hard
gewerkt in de hete zon. En nu krijgen zij evenveel als wij! De
eigenaar zegt tegen één van die mannen: ‘Beste vriend, ik heb
jullie niet oneerlijk behandeld. We hadden toch het normale
loon afgesproken? Ga rustig naar huis met je geld. Ik wilde de
mannen die het laatst kwamen, net zo veel geven als jullie.
Het is mijn geld. Ik mag ermee doen wat ik wil. Waarom zijn
jullie jaloers als ik anderen goed behandel? Zo zal het gaan in
de nieuwe wereld. Mensen die nu het laatst komen, zullen
dan vooropgaan. En mensen die nu het eerst komen, komen
dan achteraan.’

Acclamtie Zo heeft gesproken en gezegd in die dagen Jezus,
mensenzoon uit Nazareth. 2x

Overweging
De Schriftvertaling gebruikt in deze viering legt een mooie
uitdrukking in de mond van Jezus in het evangelie. De
traditionele woorden ‘het koninkrijk der hemelen’ wordt nu
aangegeven als ‘Gods nieuwe wereld’. En dit spreekt mij meer
aan dan het eerste beeld.
Een nieuwe wereld. Daar springt hoop uit, op gelijkheid, op
geluk en vrede voor iedereen en alles. Frisse, nieuwe kleuren,
nieuwe klanken en geuren.
Dit evangelieverhaal is ons wel bekend. Een heer die de noden
en behoeftes van anderen als gelijk ziet, en die er iets aan
doet. Hij besluit om iedereen hetzelfde te betalen want
iedereen heeft hetzelfde nodig om voor zijn familie te zorgen.
Een nieuwe wereld; rechtvaardigheid en ook nog goedheid.
Een nieuwe wereld; iedereen gelijk. Ik kan het me voorstellen.
Geen concurrentie meer, want je hoef niet voor je zelf te
vechten. Een vreemde wereld, waar op bijna magische wijze
iedereen krijgt wat hij of zij nodig heeft. Een nieuwe wereld,
een wonderbaarlijke wereld, een bijna ongelooflijke wereld.
Voor wie het verhaal van Jona en Ninive leest, onze eerste
lezing, is de boodschap bijna dezelfde. Verwacht niet dat een
God dat zou doen wat jij zou doen. Die Jona kan niet zo groot
denken als zijn God. Hij denkt nog klein. Hij maakt zich boos
om die boom die doodgaat.. Hij is kwaad want ziet zijn God
genade tonen in plaats van recht, zoals die beloofd had.
Groter denken, je geest niet afsluiten maar openhouden voor
de Geest die gaat waar het wil. En wat zou ik moeten
verwachten van onze wereld als de corona‐tijd voorbij is, of
tenminste bijna onder controle? Hoe moet ik daarover
denken? Er is al zoveel veranderd in de afgelopen paar
maanden; wat wij nu als normaal aanvaarden, zal dat blijven?
Zullen mensen blijven elkaar begroten op straat? Elkaar zien in
plaats van elkaar voorbijlopen, negeren? Het klinkt klein en
nogal onbelangrijk, maar het zou veel betekenen voor vele
mensen. Zoals wij nu elkaar zien; een voorbeeld van een
vernieuwde wereld. Een wereld waarin mensen zien zonder te
vooroordelen, naar het voorbeeld van de heer in het
evangelieverhaal. Een nieuwe wereld; Gods nieuwe wereld.
Geloofslied: Dat een nieuwe wereld komen zal
Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en
water stroomt voor allen.
Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en
water stroomt voor allen. Daar bouwen wij veilige buurten,
wonen dooreen
in wijken van vrede in schaduw van bomen. Geen kinderen
zullen daar sterven, oude mensen
maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven.
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tesamen. Wij leren de
oorlog af. Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tesamen. Wij leren de
oorlog af. Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood
genoeg en water stroomt voor allen. Dat een nieuwe wereld
komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.

Voorbede:
1. Worden wij stil en luisteren naar woorden die opkomen in
ons hart, wij bidden voor onze families en vrienden;
wij bidden voor onze gemeenschap en anderen die proberen
jouw licht te laten schijnen. Luister Heer ontferm U
2. Worden wij stil en luisteren naar woorden die opkomen in
ons hart, wij bidden voor allen die op weg zijn naar een beter
leven, voor allen die over land en zee reizen in allerlei
omstandigheden, hopend op een beter leven,
voor allen die in onmenselijke omstandigheden hun tijd
moeten doorbrengen, wachtend op een beter leven. Luister
Heer ontferm U

3. Intenties
Gedenk ons hier bijeen
onder de hoede van uw woord.
Gedenk die bij ons horen
in lief en leed.
Zegen ons dat wij elkaar behoeden.

Tafelgebed
Om de weg te gaan van chaos naar eerlijk‐verdeeld land, om
het pad te vinden naar het paradijs voor mens, plant en dier
heb Jij een woord uitgezaaid in ons geweten:’ Behoed de
aarde, maak haar vruchtbaar voor allen, die haar bewonen’.
Lieve Moeder, Vader God, vanaf den beginne heb Jij ons
geschapen om te bloeien in jouw tuin als stralende mensen.
Gegeven heb jij ons deze aarde, dit leven, het water, de lucht,
maar hoe zucht nog steeds de hele schepping naar bevrijding.
Wie luistert naar haar klacht, ziet onze aarde dolgedraaid in
de kringloop van roofbouw en uitputting. Overspoeld met
onze overdaad, voelt zij zich bevuild en besmet als een zieke.
Ook in ons die haar bewonen, horen wij het ruisen van de
stervende zeeën het huilen van stervende bossen. Daarom
bidden wij: Laat sterker worden in ons het pijnlijk verlangen,
dat deze woestenij een paradijs kan worden, als Jouw Geest
ons herschept die de bron van is van alle dingen
Maak ons tot mensen, die een zegen zijn voor deze aarde
zoals die Ene, die de vrucht van jouw gedachten werd, Jezus,
levensboom, graankorrel, die duizend vruchten draagt, die
alleen maar rijk en gelukkig was met beter leven voor de min‐
sten en met omkeer van de sterken; die zo geworden is een
weg naar een geheelde wereld .Hij was de nieuwe mens, die
met groot geduld het kleine zaad van zijn Vaders’ rijk deed
ontkiemen bij eenvoudigen van hart. Wij gedenken en vieren
Hem in dat liefdes gebaar dat Hij daags voor zijn sterven
maakte toen Hij brood nam, het brak en het uitdeelde aan zijn
vrienden. Hij zei: Neem en eet, dit is mijn leven, dat ik breek
en deel met jullie. En ook de beker nam Hij en liet hem
rondgaan: Drink deze beker, mijn leven als wijn voor jullie
vergoten. Kies met mij voor een nieuw verbonden houd zo
mijn naam levend in jullie midden omwille van Hem die ons
allen heeft gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis: Dat was Zijn
levensdoel: ieder mens, heel onze aard nergens ten dode
opgeschreven maar overal vol leven. In zijn geest bidden wij
om respect en waardering oor water, grond en lucht om zorg
en eerbied voor de minsten van deze aarde, dat wij met
kracht en fantasie onze aarde herscheppen tot een goed land
voor allen, een paradijs voor jou en mij. Daar zal God alles in
allen zijn en wij bidden dat land reeds naar ons toe:
Onze Vader…

Vredeswens
Vredeslied Dona nobis pacem

Communie

Communielied
Die met ons deelt, die met ons deelt, die met ons deelt, die
met ons deelt. Die met ons deelt het brood als onder
vrienden. Die met ons deelt het brood als onder vrienden.
Gezegend uw naam. Gezegend uw naam. Gezegend uw naam.
Die ons hier voedt. Die ons hier voedt. Die ons hier voedt. Die
ons hier voedt. Die ons hier voedt met het licht van de liefde.
Die ons hier voedt met het licht van de liefde. Gezegend uw
naam. Gezegend uw naam. Gezegend uw naam.
Die ons verzadigt. Die ons verzadigt. Die ons verzadigt. Die ons
verzadigt. Die ons verzadigt met het visioen van vrede. Die ons
verzadigt met het visioen van vrede.
Gezegend uw naam. Gezegend uw naam. Gezegend uw naam.

Mededelingen
Zondag 27 september vieren we vredeszondag met een
oecumenische viering in de Grote Kerk. Er zijn beperkt
plaatsen beschikbaar. De viering is live te volgen en achteraf
terug te kijken via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1175‐
Protestantse‐Gemeente‐s‐Hertogenbosch/events/live
 Steun vluchtelingen na de brand in Moria (Lesbos) door de
regering op te roepen tot een menselijk beleid. Dat kan door
de petitie te ondertekenen op
https://campagnes.degoedezaak.org/campaigns/moria

Slotgedachte: van Nelson Mandela
Onze diepste angst is niet dat we onmachtig zijn. Onze diepste
angst is dat we weergaloos krachtig zijn. Het is het licht in ons,
niet onze duisternis die onze angst aanjaagt.
We zeggen bij onszelf: ‘Wie ben ik, dat ik briljant zou zijn,
geweldig getalenteerd, fantastisch. Maar wie ben jij, dat je dat
niet zou zijn? Je bent een kind van God. Dat je speelt alsof je
nietig bent, daar dien je de wereld niet mee. Wij zijn bedoeld
om te stralen, zoals kinderen dat doen. Wij zijn geboren om
de glorie van God, die in ons is, aanwezig te laten zijn. Die
glorie is niet in sommigen van ons, die is in ieder mens. Als we
licht laten stralen, geven we onbewust de ruimte aan anderen
om dat ook te doen. Als we bevrijd zijn van onze angst, dan
maakt onze angst anderen als vanzelf vrij.

Zegen en wegwens:

Slotlied: Ga met ons mee op onze wegen.
Ga met ons mee op onze wegen,
wees met uw volk in de woestijn,
Schuil in een wolk, wees half verzwegen,
toon dat Gij onze kracht wilt zijn

.Schenk ons een woord als wij U roepen,
wees ons een licht op onze weg,
wil ons niet eindeloos beproeven,
toon dat het waar is wat Gij zegt.

Ga voor ons uit in nacht en duister,
wek in ons hoop voor elke dag,
maak U niet waar in macht en luister
maar in een mens die op ons wacht.

Schenk ons het brood om van te leven,
toon ons de Mens die op U bouwt
en onze kracht wordt tot vergeven:
Naam die ons duurzaam gaande houdt.

Nog geen reacties

Reactie plaatsen