Een grote familie

Viering 9 en 10 juni
voorganger: Maria van den Dungen
Thema: EEN GROTE FAMILIE
za : volkszang
zo: Melodiek

Openingslied: za: De vreugde voert ons
zo: Dit huis is een huis

Woord van welkom en inleiding:
Moge we welkom zijn bij elkaar,
ieder met eigen aard, ieder met eigen verlangens en herinneringen.
Voel je hier thuis dit uur.
We gaan vieren met respect voor wat is geweest,
en met vertrouwen in wat komen gaat.
Dankbaar voor het hier en nu:
voor wat ons bezielt en in beweging houdt,
Dat we het goed mogen hebben, dit uur van samenzijn,
dat wensen we elkaar toe.

En er zal aan hart en hersens gekrabbeld worden dit uur,
want de lezing van vandaag schuurt als we die horen.
We zullen er niet de lieve, -soms zelfs wat vrouwelijk aandoende-, Jezus in vinden
die we kennen van de vrome prentjes.
Maar een Jezus die uitspraken doet waar we toch wat van schrikken.

DAAROM
en omdat wij mensen zijn,
omdat we soms falen en worstelen,
bidden en zingen we dit uur,
om nieuwe adem te vinden,
om een bezielend lied,
om te dromen en om zeker te weten.

Laat onze aandacht nu maar gaan
naar die stille plek in ons binnenste.

Openingsgebed:
God van het leven,
laat uw stem horen, hier in ons midden.
Roep onze namen, maak ons aandachtig,
doe ons op verhaal komen bij uw woord,
bij Jezus van Nazareth,
onze broeder en Messias. Amen.
lied:     za: Het woord dat ik jou geef
zo: Goed is dat je niet doet wat slecht is – Ps. 1

We lezen vandaag uit het Marcusevangelie, een lange lezing uit het derde hoofdstuk; daarom hebben we die in 2 delen gesplitst.

We beginnen met de verzen 20- 30

Jezus ging een huis binnen en weer stroomden de mensen van alle kanten toe. Het huis liep zo vol dat Hij en zijn leerlingen niet eens de kans kregen om te eten. Zijn familie, die dit hoorde, ging ernaartoe om Hem te halen. ‘Hij weet niet meer wat Hij doet,’ zeiden zij.
Enkele bijbelgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, merkten op: ‘Beëlzebul, de leider van de boze geesten, zit in Hem. Die geeft Hem macht om boze geesten te verjagen.’
Jezus riep hen bij Zich en maakte de volgende vergelijkingen: ‘Hoe kan de duivel zichzelf nu wegjagen? Een land waar verdeeldheid heerst, gaat ten onder. Een gezin waar men elkaar niet kan verdragen, gaat stuk. Als Satan, de duivel, tegen zichzelf vecht, blijft er niets van hem over.
Als u het huis van een sterke man wilt binnengaan om zijn spullen weg te halen, moet u hem eerst vastbinden. Dan pas kunt u zijn huis leeghalen. Ik wil u dit zeggen: u kunt vergeving krijgen voor alle zonden die u hebt gedaan, zelfs voor elke vorm van belasteren. Maar wie de Heilige Geest belastert, zal nooit vergeving krijgen. Die zonde blijft eeuwig bestaan.’ Dit zei Hij omdat zij hadden gezegd dat Hij bezeten was door een boze geest.

Tussenzang:   za: een mens te zijn op aarde coupl. 1-2-4
zo: Het woord dat ik jou geef

Vervolg Lezing

Zijn moeder en zijn broers kwamen bij het overvolle huis en lieten Hem roepen. Zelf bleven zij buiten staan. De mensen die om Hem heen zaten, zeiden: ‘Uw moeder en uw broers en zusters staan buiten. Zij willen U spreken.’ Hij antwoordde: ‘Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?’ Hij keek de kring rond en zei: ‘Kijk, dat zijn mijn moeder en mijn broers. Ieder die doet wat God wil, is mijn broer, mijn zuster, mijn moeder.’

Acclam.: za: Uw woord is een lamp voor mijn voeten
zo: Deze woorden aan jou opgedragen

Overweging:

Wat een verhaal, en elke 3 jaar wordt dit gelezen en worstelen voorgangers ermee;
en ik deze weken dus ook.
Nou helpt het een beetje als je weet dat Marcus in zijn evangelie laat zien dat mensen aangetrokken worden door Jezus, dat sommigen hem volgen, maar niet begrijpen. Een van de meest aansprekende voorbeelden is Petrus, maar ook de mensen uit Nazareth en Jezus’ familie. weten zich geen raad met hem. In een gezin waar iedereen aan sport doet, is het kind dat liefst thuis blijft met een boek een buitenbeentje. In het gezin waar iedereen graag leest, of met muziek bezig is wordt juist het sportieve gezinslid als lastig ervaren, het moet naar wedstrijden worden gebracht en haalt zo de anderen uit hun comfortzone. Buitenbeentjes hebben het altijd lastig, maar dat ligt niet altijd alleen aan hen.
Jezus trekt de aandacht met zijn preken, zijn uitspraken en genezingen en daar komt allerlei volk op af. En dat hoort men ook in Nazareth. men begint zich daar zorgen te maken over de dorpsgenoot, de broer, die zichzelf –en misschien ook hen – in opspraak brengt. Die hun rust niet verstoord willen zien. Die niet willen accepteren dat die ene man, Jezus, meer is dan een ander.  Het “doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg” is een gezegde dat ook de Nederlander aanspreekt.

Zij zijn bezorgd- om hem en zichzelf- en denken dat het goed is om hem mee naar huis te nemen zodat hij tot rust kan komen. Hij heeft zelfs geen tijd om te eten staat er aan het begin van de lezing. Die bezorgdheid kan zowel hartverwarmend als verstikkend worden ervaren.

En dan gaat de tekst naar een andere groep, die zich ook zorgen maakt: de schriftgeleerden uit Jeruzalem. Hun gezag komt onder druk te staan door de aandacht voor Jezus en de vrijheden die hij zich – in hun ogen- veroorlooft. En wat is dan een betere manier dan hem verdacht maken; daardoor lijk je zelf meteen de betere. Wij zagen het onlangs gebeuren toen kardinaal Eijck zijn kritiek op de paus uitte. dat is zijn goed recht, maar hij noemde hem: gevaarlijk voor de toekomst van de Kerk. Eijck verwees zelfs naar de antichrist  en zo gebruikte hij bijna dezelfde begrippen als de geleerde opponenten van Jezus, die Satan ter sprake brachten.  En ook de president van een grote bevriende mogendheid gebruikt die tactiek om ieder, die het niet met hem eens is te ontslaan, verdacht te maken of uit te schelden. maar dat is natuurlijk    fake news,

Jezus weet zich goed te verdedigen, inderdaad ‘Satan kan zichzelf niet wegjagen. En inbreken bij een sterke tegenstander lukt pas als je die tegenstander eerst onschadelijk hebt gemaakt.

En dan krijgt Jezus de boodschap dat zijn moeder en zijn broers buiten staan. In de cultuur van het midden Oosten- zeker in die tijd- is de rol van familie en vooral die van de moeder heilig. De mensen verwachten dus dat Jezus naar hen toegaat, maar hij keert zich naar de mensen. die bij hem zijn. “Jullie zijn mijn moeder en mijn broers, ieder die God ’s wil doet , is mijn broer, mijn zuster, mijn moeder”.

Dat zal vooral pijn hebben gedaan bij Maria, maar we kennen meer van die momenten, waarbij Jezus niet de zachtzinnige zoon is. We noemen het moment dat Jozef en Maria hem terugvinden in de tempel. De jongen van 12 zegt dan: Waarom hebben jullie me gezocht? U wist toch wel dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? En ook bij de bruiloft in Kana wimpelt hij aanvankelijk haar verzoek om voor wijn te zorgen af.
Maria kreeg elke keer het signaal: Jezus is wel jouw zoon, maar hij is ook God ’s zoon; je zult hem moeten loslaten om de weg van de vader te laten gaan. En die moeilijke boodschap heeft zij in haar hart bewaard.

Betekenden de woorden van Jezus over “mijn moeder en mijn broers” nu een afwijzen van de familieband?  Nee, dat betekent niet, dat zijn echte moeder en broers níet belangrijk zijn. Maar hij wil de mensen in die kamer leren dat als je naar hem luistert, als je God ’s wil doet, dat je dan ook bij zijn familie hoort. Hij breidt zijn eigen familie uit, tot voorbij de bloedband. Maar als je daar bij wil horen, dan gaat het niet om het volgen van allerlei voorschriften: dan is liefde voor de medemens de weg. Een oud middeleeuws gedicht zegt: ‘Waar ware liefde gevonden wordt, daar is God.’
Als liefde de weg is, dan is er ruimte voor alle mensenkinderen. Als liefde de weg is, dan weten we dat God de bron is voor ons allen, dan zijn we kinderen van God.

En nu leen ik de slotwoorden van ds Michael Curry bij het huwelijk van Prins Harry en Megan:
Broeders en zusters, dat is een nieuwe hemel,  een nieuwe aarde, een nieuwe wereld, een nieuwe menselijke familie.

Geloofslied za: Wij leven op aarde
zo: Boek jij bent  geleefd

Collecte, tafel; klaarmaken

Voorbede:    za: keer U om toe naar ons toe                     + Koester de namen
zo: keer U om toe naar ons toe                     + Gedenk ons hier bijeen

Wij bidden voor heel de schepping,
dat wij ons van harte inspannen om onze aarde te beschermen,
die ons door de Eeuwige is toevertrouwd.

We bidden voor het slagen van alle vredesinitiatieven
voor hen die proberen strijdende partijen rond de tafel te krijgen,
dat zij de passende woorden en gebaren vinden
die toenadering mogelijk maken.
Laat ons zingend bidden:                              Keer u om naar ons toe

We bidden dat wij elkaar in onze samenleving
niet beoordelen op prestatie en nut,
maar open staan voor wat een mensenleven ons te zeggen heeft.

Bidden wij voor allen die in rouw zijn om een groot verlies
dat zij zich gehoord en gesteund weten door mensen om hen heen
en weer hun weg vinden in het leven

Laat ons zingend bidden:                              Keer u om naar ons toe

Voor alle mensen en alle plaatsen
waar Jouw droom al werkelijkheid wordt.
willen we bidden
om moed en bemoediging, om kracht en doorzettingsvermogen
soms tegen beter weten in,
Dat we handen en voeten geven
aan de boodschap van Jezus
zodat zijn stem onze stem wordt.
Laat ons zingend bidden:                              Keer u om naar ons toe

We steken het intentiekaarsje aan.

Dat we ruimte geven aan de gebeden in ons hart
voor allen die ons gebed hebben gevraagd in dit intentieboek,
en voor de mensen die ons onlangs zijn ontvallen:
voor alle anderen die deel van ons zijn geworden,
dat er licht mag zijn voor hen en ieder van ons.

acclam.                  Koester de namen
                              Gedenk ons hier bijeen

Gebed aan tafe;        acclam. za: waar vriendschap is en liefde
zo: Laudate omnes gentes

Gezegend Jij, bron van hoop
die vrijheid schept die warmte geeft
die voelbaar in ons midden
er wil zijn voor elke mens

Gezegend Jij, bron van liefde
die de zon laat schijnen
over rivalen en vrienden
over volkeren in oorlog
en landen in vrede.

Gezegend Jij die ons geweten wakker houdt
die ogen opent
om te zien wat ons te doen staat,
werken aan jouw wereld
van menswaardigheid.

Accl

Gezegend jij, bron van leven
zichtbaar geworden in Jezus van Nazareth,
die hoop en toekomst gaf
die jouw woorden sprak,
die jouw daden deed, om licht te zijn,
om mens te zijn,
om goed als God te zijn,
voor elke mens.

Accl

Hij gaf zijn liefde
tot het uiterste toe.
Op de avond voor zijn sterven,
nam Hij brood in zijn handen,
dankte jou, brak het,
gaf het aan zijn vrienden en zei:
Neemt en eet,
gebroken brood voor deze wereld.
als teken van mijn leven,
gebroken en gedeeld,
ter wille van jullie.

En ook de beker liet hij rondgaan
en zei: Als teken van liefde
verbindt deze beker jullie met mij
en met het leven en de toekomst van alle mensen.
Drink ervan en blijf dit doen
om Mij te gedenken.

Nog steeds staat zijn tafel in ons midden
voor vriend en vreemde.
Is hij in ons midden
als brood gedeeld
als wijn voor ons geschonken
om volop te leven,
de dood voorbij.
Dat wij dit doen in gemeenschap met elkaar,
met allen die de kring vormen
waarin zijn belofte voortleeft:
een familie, een wereld vol hoop,
vertrouwen en medemenselijkheid.

Accl

Zo willen wij bidden,
als broers en zussen van elkaar,
de woorden die Jezus ook gebeden heeft:  Onze Vader
zondag zingen we het Onze Vader

 Vredeswens: Vrede, een hand in de jouwe, ogen die je toelachen en een mond, die je van harte alle goeds toewenst: Vrede en alle goeds voor iedereen.

lied:    za: Zuster en broeder, vrede voor jou
zo: De vrede de vrede zal zijn
Uitnodiging: Brood en wijn zijn de vrucht van de groeikracht van de aarde en het harde werken van mensen. Van oudsher bestemd om samen van te genieten, zoals Jezus dat ook deed. Daarom is ieder uitgenodigd.

Communielied       Eet en drinkt van brood en wijn
Wat in stilte bloeit

Gebed: Wij danken jou dat Jezus onze god kenbaar, invoelbaar heeft gemaakt. Met hem op weg, wordt de tocht naar vrijheid en verbondenheid met elkaar begaanbaar.

Slotgedachte

Binnen de kring

Geloven op je dooie eentje,
of met zijn tweetjes -dat gaat eigenlijk niet.
Als gelovige kun je nooit solist zijn.

Je zult altijd zoeken naar verbondenheid met anderen,
naar een of andere vorm van gemeenschap.
Geloven betekent altijd: mee geloven met anderen.
Ons geloof is niet levend
als we het niet met elkaar delen.

Ook mijn twijfel en mijn gevecht om God
en mijn steeds verdergaande vragen –
ze zijn alleen maar uit te houden,
alleen maar vol te houden
als ik die kan beleven binnen de kring,
te midden van mijn broeders en zusters,
in de ruimte waar ik thuis hoor:
in de gemeenschap van de gelovigen.

Zegen:

Mag God zo bij ons zijn, met ons mee gaan op onze levensweg,
zodat onze gezichten stralen van vreugde,
onze harten elkaar verwarmen,
onze handen vrede brengen,
en onze voeten op weg gaan
naar een wereld waar liefde en zorg gedeeld wordt.
Wees een zegen voor elkaar,
en doe dat in Godsnaam,
de Vader, De Zoon en heilige Geest. Amen.

Slotlied:        za: Dans van de zee
zo: dat een nieuwe wereld komen zal

Nog geen reacties

Reactie plaatsen