DRIEKONINGEN

DRIEKONINGEN
8 januari 2023                                 voorganger: Truus van Kaam
Samenzang

DRIEKONINGEN

Welkom en gebed

EERSTE LEZING: Jes. 60, 1-6
De glorie van de Heer is over u opgegaan.
Uit de Profeet Jesaja.
Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem,
want de Zon gaat over u op
en de glorie van de Heer begint over u te schijnen.
Want zie:
duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren,
maar over u gaat de Heer op
en zijn glorie is boven u verschenen.
Volkeren komen af op uw licht,
koningen op de luister van uw dageraad.
Sla uw ogen op en zie om u heen:
van overal stromen ze naar u toe,
uw zonen komen van verre,
uw dochters draagt men op de arm.
Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld
en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde.
Want de schatten der zee gaan over in uw bezit,
de rijkdommen der volkeren worden aan u afgedragen.
Een zee van kamelen bedekt u,
jonge kamelen van Midjan en Efa.
Alle bewoners van Sjeba trekken naar u toe;
ze voeren goud en wierook aan
en verkondigen luid de roem van de Heer..

EVANGELIE: Mt. 2, 1-12


Wij komen uit het oosten om de koning hulde te brengen..
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs..
Toen Jezus te Bethlehem in Juda geboren was,
ten tijde van koning Herodes,
kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en vroegen:
“Waar is de pasgeboren koning der Joden?
Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.”
Toen koning Herodes dit hoorde werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem.
Hij riep alle hogepriesters en Schriftgeleerden van het volk bijeen
en legde hun de vraag voor waar de Christus moest geboren worden.
Zij antwoordden hem: “Te Bethlehem in Juda.
Zo immers staat er geschreven bij de profeet:
En gij Bethlehem, landstreek van Juda,
gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda
want uit u zal een leidsman tevoorschijn treden,
die herder zal zijn over mijn volk Israël.”
Toen ontbood Herodes in het geheim de Wijzen
en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd
waarop de ster verschenen was.
Daarop zond hij hen naar Bethlehem met de opdracht:
“Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind,
en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan,
opdat ook ik het hulde kan gaan brengen.”
Na de koning aanhoord te hebben vertrokken zij.
En zie,
de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit
totdat ze boven de plaats waar het Kind zich bevond
stil bleef staan.
Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde.
Zij gingen het huis binnen,
zagen er het Kind met zijn moeder Maria
en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde.
Zij haalden hun schatten te voorschijn
en boden het geschenken aan:
goud, wierook en mirre.
En in een droom van Godswege gewaarschuwd
niet meer naar Herodes terug te keren,
vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.

VOORBEDEN
Bidden wij:
Voor ons allen hier,
Voor hen met wie wij verbonden zijn
(stilte)
Voor de leiders van de volken
Koningen, presidenten, parlementsleden, bestuurders
Om een nederig hart
Om eerbied voor ieder leven
Om eerbied voor de aarde
Om de wil om vrede te stichten
Om eerbied voor elkaars landen en goederen,
Om eerbied voor elkaars culturen
Stilte

Bidden wij zingend:       (muziek zet in)
Wij bidden om leven, menswaardig bestaan.
Het onrecht verdreven, de vrede gedaan.
Dat wij niet ontvluchten de kans om te zijn
De stem van wie zuchten in oorlog en pijn.

Wij bidden om vrede ten oosten vlakbij
Dat leed zij geleden , zoveel barbarij.
Dat wij niet vergeten de lijdende mens
Dat al wie moest vluchten naar huis toe kan gaan.

Wij bidden om warmte, om zorg voor elkaar
Voor al wie gebrek lijdt het komende jaar
Dat wij niet verleren het levensgebaar
Van breken en delen – Gods toekomst voorwaar.
Voor ons allen hier
Om vrede in onze harten
Om een open hart voor de mensen om ons heen

Stilte
Voor de intenties;
Voor wat in ons intentieboek geschreven is
Voor wat er in ons hart omgaat
Stilte
Uw Rijk kome
Uw Rijk  dat  liefde is en vrijheid
Uw Rijk dat rechtvaardigheid is waar alle leven wordt geëerbiedigd
Uw Rijk kome, waar alle macht verdwenen is
Waar dienstbaarheid de toon zet.

TAFELGEBED

Begintoon en slotakkoord
Gij, begintoon en slotakkoord van alle leven,
ontvang van alle mensen hier een loflied ter ere van Uw Naam:
woorden van verwachting, gedachten van hoop,
gedragen op muziek van eeuwen,
een lied van geloof, van huis uit meegenomen,
een eindeloos lied voortgezongen miljoenen generaties tot hiertoe vandaag.

Wij gedenken hier de mens naar Uw hart, Jezus, levend hooglied
van bevrijding,
zuivere toon van liefde en gerechtigheid;
uw lievelingslied ons levenslied is Hij.
Hij tekende zijn leven en het onze
met het gebaar en de woorden van Zijn afscheid op de avond van Zijn dood.

Brood en Beker

WIJ BIDDEN U DAN:
overstem ons met de Geest van Zijn leven
zodat wij komen, stap voor stap en voet bij stuk,
tot meer liefde en vrede op grond van gerechtigheid.
Dan bereiden wij een toekomst waar muziek in zit:
het feestlied van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Dan zijn er geen klaagzangen meer,
dan houden de treurmarsen op,
dan zijn het krijgslied en alle geroffel van oorlog voorbij,
dan klinkt de bazuin voor het einde uit de gewelven van Uw eeuwige trouw.

Gij, begintoon en slotakkoord van alle leven,
vervul ons hart met Uw toekomst,
zodat onze mond ervan overloopt,
onze handen en voeten gaan en doen wat zij kunnen:
de tijd verhaasten, die wij hier opnieuw aan elkaar verbeelden,
brekend het Brood en drinkend de Beker tot Zijn gedachtenis.

1 reactie

  1. hans Moerman

    zo 08th jan 2023 at 22:51

    Het is jammer en tevens wat vreemd, dat er met enige regelmaat geen tekst v/d Overdenking mede wordt afgedrukt, want naast de Bijbellezingen, mag ik hier de Inspiratie, Troost en Bemoediging uithalen, voor de komende week. Graag de vraag of hier wat meer aandacht aangegeven zou kunnen worden.

    Beantwoorden

Reactie plaatsen