De weg omhoog

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
Eerste zondag van Advent
28 november 2021 I Truus van Kaam
Lectoren I Corrie Dansen Marleen Postma

DE WEG OMHOOG

openingslied

Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

De duisternis gaat wijken van d’ eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht

Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten, begroeten ’t morgen licht

De zonne, voor wiens stralen het nacht’lijk duistert zwicht,
en die zal zegepralen, is Christus, ’t eeuwig licht

Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overal;
Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

welkom

 bij de adventskrans, lied

In het droevig duister staat een winterboom
met zijn dode takken wachtend op de zon.
Waak, mensen, waak, er gloort licht in de nacht.
Leven zal ontluiken waar je het ’t minst verwacht

stilte en gebed

Wanneer zoals nu het leven verstilt,
er geen blad is dat ritselt
geen vogel, die vrijuit zingt,
dan is het alsof ik niet anders kan dan bij U mijn God
mijn oor te luisteren leggen.

Wanneer zoals nu de nachten lengen,
de dagen korten, het licht verliest,
de duisternis wint, dan is het alsof ik niet anders kan
dan bij U mijn God veilig schuilen.

Wanneer zoals nu de aarde verhardt,
de grond vruchteloos, geen boom bij machte zijn blad te dragen,
dan is het alsof ik diep besef gegeven te leven uit U,
mijn God grond van mijn hart,
levenssap en wortel voor nu en altijd.
Amen

lezing Jeremia  33, 14-16

De tijd komt -godsspraak van Jahweh-, dat Ik de belofte vervul die ik Israël en Juda heb gedaan.
“In die dagen, in die tijd schenk Ik aan David een wettelijke afstammeling die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt. In die dagen wordt Juda gered en is Israël veilig. En de stad zal heten: Jahweh onze gerechtigheid.”

overweging

tussenlied  Psalm 25 Naar U levende

Naar U, Levende, klimt mijn ziel.
U vertrouw ik: dat Gij zijt.
U verlang ik ooit te zien. Door de nacht heen zien uw ogen mij.

Van mijn ellende keer U niet af.
Mijn vertrouwen beschaam het niet.
Op U wachtte ik levenslang. Elke dag weer zoeken mijn ogen jou.

Laat je nu vinden liefde. Keer je niet af.

evangelie Lucas 21, 25-38

En Jezus sprak:
“Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren en op aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen, want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien op een wolk, met macht en grote heerlijkheid. Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij.”
Hij maakte een vergelijking en zei:
“Kijkt naar de vijgenboom en naar alle andere bomen: zodra ze uitlopen weet je dat de zomer in aantocht is. Zo ook wanneer je al deze dingen ziet, weet dan dat het Rijk Gods nabij is. Voorwaar, Ik zeg U: dit geslacht zal niet voorbij gaan, vóór dit alles is geschied. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan. Zorgt ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven; laat die dag u niet als een strik onverhoeds grijpen, want hij zal komen over allen waar ook ter wereld. Weest dus ten allen tijde waakzaam en bidt, dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en dat ge stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon.”
Overdag gaf Hij onderricht in de tempel, maar de nachten ging Hij buiten doorbrengen op de Olijfberg. En elke ochtend kwam het volk in de vroegte naar Hem toe om in de tempel naar Hem te luisteren.

acclamatie

God verscholen in den hoge, scheur de hemel open en kom.

ter overdenking, ter overweging voor hen die thuis zijn

Ik zag de nieuwe stad in het verschiet.
Niets was er gesloten en alles open, onomwonden.

Nergens nog plaats voor leugens, iedereen was er betrouwbaar.
Nooit was er nacht, alles baadde in het licht.

Geen lucht meer vervuild en alle water als helder kristal.
Aan weerskanten van de rivier een levensboom die eindeloos zijn vruchten geeft.

Weg was het kwaad, eindelijk goed: alles en allen!

lied

Wij geloven in het leven, uit de duisternis ontwaakt.
Wij geloven in de adem die ons wakker heeft gemaakt.
Ja, wij durven te geloven in het licht dat mensen raakt.

Wij geloven in de woorden, ons door Jezus voorgedaan.
Wij geloven in zijn voorbeeld dat nog mensen op doet staan.
Ja, wij durven te geloven in het licht, ons voorgegaan.

Wij geloven in de liefde die verdeeldheid overwint.
Wij geloven in de hemel die op aarde dan begint.
Ja, wij durven te geloven in het licht dat ons verbindt.

Wij geloven in een toekomst, die op vrede is gericht.
Wij geloven in de zoektocht naar dat stralend vergezicht.
Ja, wij durven te geloven in het niet te doven licht.

voorbeden

gebeden voor hen die thuis zijn

Kyrie eleison
Schenk Uw licht, God, aan allen die U oprecht zoeken,
die leven in vreugde en hoop, maar ook die vanuit hun lijden of onderdrukking tot U roepen.
Aan allen die moeizaam moeten leven in zorg voor hun toekomst en die van hun gezin.
Aan allen die zonder werk zijn en het niet meer zien, aan hen die moeten leven zonder hoop.

Kyrie eleison
Schenk Uw licht, God, aan mensen die in aanzien staan, maar ook naar wie niet wordt omgezien,
die hun gezicht hebben verloren en vergeten en eenzaam zijn.
Aan mensen die blind zijn voor elkaar en elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
Aan allen die wantrouwig zijn en elkaar verharden.

Kyrie eleison
Dat wij U mogen zien en herkennen, God, in de oprechten van hart,
die geloven dat Gij het licht der wereld zijt, in de trouw en toewijding
mensen, die durven hopen op het ongeziene,
in mensen wier geestkracht sterker is dan al hun vragen en twijfels,
in allen die zich zonder voorbehoud inzetten voor verzoening
en vrede in onze wereld.

tafelgebed

Wij bidden om de komst van de Messias

Laat komen, Hij die komen zal. Verlangend zien wij naar Hem uit.

Wij bidden om de Messias, hier en nu, in ons midden.
Wij smeken om de mens, die onbestaanbaar lijkt en toch niet wijkt uit onze dromen.
Wij roepen om de langverwachte, om de mens, die weet van rechte en vrede
en die niet kwijnen zal, niet gebroken worden, opdat de wereld ooit zal zijn omgekeerd.

Wij bidden om de Messias, om de mens, die toegang zoekt in allen,
die als een kind opnieuw begint en ons verzoent, verzacht tot een en al menslievendheid,
die niets of niemand bindt aan het verleden, maar die ons voor een toekomst wint,
voorbij aan onze smalle burgerdromen, die ons de ogen opent voor een lang ontweken koninkrijk,
de nieuw aarde, leeg aan wapens en vol van nieuw vertrouwen,
Sjaloom tot in de verste verte.

Laat komen, Hij die komen zal. Verlangend zien wij naar Hem uit.

Wij bidden om de Messias, hier en nu, in ons midden.
Wij bidden om de mens in ons,
die zuiver hoort Gods eigen stem in het roepen van verdrukten om bevrijding,
die daarom kiest en doet wat Hij kan om de armen na bij te komen,
die macht en aanzien aflegt om geloofwaardig te zijn,
die dwars door zijn schaamte en schande probeert een bondgenoot te zijn van de minsten,
iemand die gedreven en geroepen door Gods eigen stem doorgaat met profeteren:
onze wapens weg, onze rijkdom ontmanteld,
onze strijkstokken gebroken en alle privileges weggedaan.

Laat komen, Hij die komen zal. Verlangend zien wij naar Hem uit.

Wij bidden om de Messias, hier en nu, in ons midden,
Die onder ons is opgestaan.
Jezus, onuitroeibaar begin, onuitwisbare weg
en onafwendbaar teken van toekomst voor allen het leven wereldwijd gedeeld.

Levend Brood, gebroken en gedeeld,
een beker Wijn, uitgeschonken voor ons allen.
Wij bidden dat hij steeds opnieuw weer wordt geboren,
tot hier dan toch het recht mag zegevieren,
tot wij met allen zijn een Messiaanse wereld,
Gods langverwachte koninkrijk van vrede.

Laat komen, Hij die komen zal. Verlangend zien wij naar Hem uit.

Onze Vader

vredeswens

Welkom op de bergen de voeten van de bode
die meldt “vrede”, die roept “bevrijding”,
die zegt “de macht behoort aan God.”

communie

communielied

 Jou gezocht bij dag, dacht in licht woon jij.
Breek de duisternis, mmm ….
Keer je hart tot mij. Keer mijn hart in mij.

Spoorloos ben ik. Dood.
Maar niet dood genoeg voor een eigen graf.
Uit jouw hand geroofd toen je even niet keek,
niet dacht aan mij. Keer je hart tot mij.

Plant nieuw hart in mij.
Geef mij mond een stem, mijn schim een lichaam.
Dood is dood. Doofstom.
Daar weet niemand iets. Doorgestreepte naam.
Keer je hart tot mij.

Als jij niet een glimp van jou zendt naar mij,
wil ik niemand meer.
Lach mijn masker stijf, vlucht in duisternis,
keer tot woestenij.
Keer je hart tot mij.

Kieren morgenlicht. Scheur de duisternis.
Keer mijn hart in mij. Mmm …
Keer mijn hart in mij.
Keer je hart in mij.

slotgebed

zegen

lied

Ga met ons mee op onze wegen,
wees met uw volk in de woestijn,
Schuil in een wolk, wees half verzwegen,
toon dat Gij onze kracht wilt zijn.

Schenk ons een woord als wij U roepen,
wees ons een licht op onze weg,
wil ons niet eindeloos beproeven,
toon dat het waar is wat Gij zegt.

Ga voor ons uit in nacht en duister,
wek in ons hoop voor elke dag,
maak U niet waar in macht en luister
maar in een mens die op ons wacht.

Schenk ons het brood om van te leven,
toon ons de Mens die op U bouwt
en onze kracht wordt tot vergeven:
Naam die ons duurzaam gaande houdt

 

Nog geen reacties

Reactie plaatsen