DE TIJD VLIEGT

21 november 2021            Voorganger: WILTON DESMENSE
Lectoren: Annette Beelen en Toon van Mierlo
Koor Melodiek met Joost Boekhoven (piano) en Maria Werner (dwarsfluit)

Thema: DE TIJD VLIEGT

Openingslied: Wie mag te gast zijn
Welkom
Van harte welkom allemaal. De tijd vliegt! Tenminste, dat lijkt soms zo: hoe ouder je bent, hoe minder tijd je overhoudt!
Of je nu Annita heet of Johnny: 25 jaar geleden, meer nog, was je een jonge vent of vrouw. En moet je nu zien.
Kijk niet achterom: kijk liever in de spiegel, of in de poppetjes van andermans en -vrouws ogen!
Dan zie je nog altijd iemand die de moeite meer dan waard is.
En, om nu over te gaan op woorden die je op deze plaats eerder zou verwachten:
Overzie de blinde muur, de doodsnacht van her en der, laat die niet hier en nu zijn!
Treed God vol optimisme tegemoet, hoe ver zijn naam ook van de wereld schijnt. De tijd is vol mogelijkheden!

Acclamatie: Scheur toch de wolken weg en kom (alleen eerste couplet)
Scheur toch de wolken weg en kom.
Breek door de blinde muur en kom.
Doodsnacht regeert ons her en der.
De tijd is vol, uw naam is ver.

Introductie lezingen
Klonken de woorden van de acclamatie zwaar? Werd er niet, daarbij passend, gedragen gezongen?
Laat hem nog eens goed tot je doordringen en ontdek het licht erin, laat dat licht in je gaan schijnen!
Zijn de lezingen van vandaag zwaar of licht? Ze klinken in ieder geval drukkend en zwaar!
Eerst Sefanja, een krachtig geschreven boek; de boosheid van de profeet springt van het papier!
Dan Marcus als een met doem en vernietiging dreigende kanselprediker, expres nog eens extra aangezet door de keuze voor de vertaling van de
zeventiende-eeuwse statenbijbel. Maar ze bedoelen het goed, die twee.
Aan Annette Beelen en Toon van Mierlo is het toevertrouwd deze lezingen te vertolken.

Lezing 1: Sefanja 1, 14 – 2, 3 (Basisbijbel)
De grote dag van de Heer komt eraan. Hij is al heel dichtbij! En hij komt snel! Ik hoor die dag al komen! Het zal de dag van Gods straf zijn. Een dag van angst en vernietiging. Een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolken en diepe, diepe duisternis.
Bedenk heel goed wat je aan het doen bent, jij schaamteloos volk! Kom terug bij God, vóórdat Hij doet wat Hij heeft besloten. Maak er haast mee, want de tijd vliegt voorbij.
Laten de mensen die wél aldoor geleefd hebben zoals de Heer het wil, het uitroepen tot de Heer. Verlang naar rechtvaardigheid! Span je ervoor in!

Lied: Kumbaya, My Lord (Kom hierlangs / Kom te hulp)
Kumbaya my Lord, kumbaya (3x) Oh Lord, kumbaya
Someone’s crying Lord, kumbaya (3x) Oh Lord, kumbayah
Someone’s singing Lord, kumbaya (3x) Oh Lord, kumbaya
Someone’s praying Lord, kumbaya (3x) Oh Lord, kumbaya

Bij wijze van overweging
Sefanja spoorde de mensen aan: “Roep het uit tot God, tot het eeuwige leven, tot waar je in gelooft of in wie!
Koester het, zet je ervoor in en zeg het voort:
Ik heb een droom dat op een dag de zonen van vroegere slaven en de zonen van vroegere slavenhouders naast elkaar kunnen zitten aan de tafel van broederschap.
Ik heb een droom dat op een dag het land dat geteisterd wordt door de hitte van ongerechtigheid en onderdrukking, omgevormd zal worden tot een oase van vrijheid en gerechtigheid.
Ik heb een droom dat mijn kinderen op een dag in een land zullen leven waar ze niet zullen worden beoordeeld op de kleur van hun huid, maar op hun karakter.
Ik heb een droom dat op een dag elk dal omhoog zal komen, elke heuvel en berg klein gemaakt zullen worden, de dichtbegroeide plaatsen tot vlakten zullen worden, en de scheve plaatsen recht zullen worden gemaakt en dat al wat van vlees en bloed is dit tezamen zal zien.
Dit is ónze hoop. Met dit geloof zullen we in staat zijn samen te werken, samen te bidden,  samen op te komen voor vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Ik heb een droom vandaag.
(naar Martin Luther King: I have a dream)

Lied: De nacht loopt ten einde

Lezing 2: Marcus 13, 14-27 (Statenbijbel)
Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is: alsdan, die in Judea zijn, dat zij vlieden op de bergen!
En die op het dak is, kome er niet af het huis in, en ga niet naar binnen, om iets uit zijn huis weg te nemen.
En die op de akker is, kere niet weer terug, om zijn kleed te nemen.
Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters! Want die dagen zullen zulke verdrukking zijn, welker gelijke niet geweest is sedert het begin der schepselen, die God geschapen heeft, tot nu toe, en ook niet zijn zal.
En alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: “Ziet, hier is de Christus” of “Ziet, Hij is daar”, gelooft het niet.
Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zij zullen tekenen en wonderen doen, om te verleiden,
indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen.
Maar gijlieden: ziet toe, ziet! Ik heb u alles voorzegd!

Korte overweging
Je kunt niet zeggen, dat je niet gewaarschuwd bent, na het horen van woorden zoals van Sefanja en Marcus.
De zon zal donker worden, de maan geen licht meer geven, de sterren naar beneden vallen en alle planeten zullen heen en weer schudden.
Maar je kunt evenmin zeggen dat je geen hoop mag putten uit dromen van mensen zoals Martin Luther King, mensen wier woorden synoniem waren aan hun daden!
Volgende week begint de advent: de nacht loopt ten einde. Zwartgalligheid en waarschuwingen, hoop en optimisme: alles gaat voort, niets blijft hetzelfde, verzuchtte weemoedig de oude filosoof.
Ik moest denken aan de tekst van een oud lied van onze gemeenschap en het gaf een goed gevoel:
Gij spreekt zo zwart als de nacht, woorden zo wit als de dagen,
dingen die niemand verwacht, werelden die ons verdragen: zo sprekend is Uw kracht!
Oren gaan open en dicht, weten niet goed als Gij fluistert,
ogen zien zonder gezicht, speurend naar U in het duister: zo treedt Gij aan het licht.
Gij doet, maar niemand weet hoe, dingen om nooit te vergeten.
Alles gaat ergens naar toe, maar wil ‘n naam om te heten, van U die leven doet.
Alles wacht slapend van hoop, zoals een man op de morgen,
levend van waarheid en droom, veilig en nog ongeborgen, tot Gij in alles woont.
Ik heb een droom vandaag!

Geloofslied: We shall overcome
We shall overcome (2x), we shall overcome some day.
Oh oh deep in my heart I do believe: we shall overcome some day.
We’ll walk hand in hand (2x), we’ll walk hand in hand some day.
Oh oh deep in my heart I do believe: we’ll walk hand in hand some day.
We shall live in peace (2x), we shall live in peace some day.
Oh oh deep in my heart I do believe: we shall live in peace some day.
Love will overcome (2), love will overcome today.
Oh, oh, deep in my heart I do believe: love will overcome, today.

Voorbeden
Wij bidden dat overal op deze wereld de rechten van de mens altijd gerespecteerd gaan worden.
Acclamatie: Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar
Wij bidden dat overal op deze wereld vrede en veiligheid gaan bloeien.
Acclamatie
Wij bidden voor het behoud van een leefbare wereld:
voor hen die hem leefbaar maakten,
voor hen die hier nú de rentmeesters zijn
en voor hen aan wie wij het leven doorgeven.
Acclamatie

Tafelgebed
Wie met open hart en zinnen luistrend door het leven gaat,
hoort soms het verborgen zingen van een ongekend bestaan.
In de opgaande zon groet je mij met een zonnestraal en toon je mij het gelaat van je schoonheid.
Als ik de aarde bespeur onder mijn voeten, beleef ik hoe je me steun geeft dag na dag.
De roos verbergt je geheim, kunstig uitgewerkt in het bloesemblad.
Jij bent de wind die me streelt, ademtocht na ademtocht. Jij kust me met elke regendruppel die van mijn gezicht parelt.
In het spelend kind versta je de kunst om in het ogenblik te leven. Jij bent mijn droom in het donker van de nacht,
jij, morgenster, wijst mij de weg.
Van jou is de zee die je hebt gemaakt, de bergen en de dalen. Want jij bent berg en dal, zee en boom, zon en wind.
Jij, avondrood van mijn leven, teder en mild in de kleuren van de hemel.
Niets evenaart jouw pracht, jij in alles aanwezige God.
Wie ben Jij dat Jij aan ons dacht, in de gave van Jezus’ evangelie, die mens, begaan met alle mensen,
die ons voorging, opdat niemand verloren zou gaan.
Hij die eens brood in zijn handen nam, zijn dank uitsprak naar Jou,
en het brak en deelde met zijn vrienden.
Hij die daarna ook zijn beker wijn doorgaf en daarbij zei:
“Drinken wij samen uit deze beker, als vrienden aan één tafel,
en laten wij zorgen dat dit moment nooit in vergetelheid raakt!”
Nee, nooit zullen wij dat vergeten, en zo zijn wij nog steeds op weg
in zijn Geest, in wie Jij en jij en wij allemaal samen aanwezig zijn,
en zo bidden wij hem zingend nog altijd na:
Lied: Onze Vader verborgen

Vredeswens

Maken wij een gebaar naar elkaar met deze woorden of gedachte:
“Vrede voor jou: mogen gevleugelde voeten die eens overal komen melden!”
Vredeslied: Komen ooit voeten gevleugeld


Communie is communio

Communie, wat betekent dat? Op dit moment in deze viering is het wel duidelijk, waar we het eerst aan zullen denken: dat mooie, oude gebaar, dat ons zo lief is, de pure liturgie van breken en delen.
Helaas in deze dagen van afstand-houden echter ook een gebaar, dat kan leiden tot het delen van een ongewenst gevaar.
Laten wij daarom in gedachte onze communie vieren, vanuit de grondbetekenis van het woord. Want communie is dat wat samenbindt en als een muur stevig en beschermend bijeenhoudt. Laten wie die gedachte in deze momenten delen en er zegen over afbidden, zoals Jezus dat eens, aan één tafel zittend met zijn vrienden, heeft gedaan in het breken en delen van brood en wijn, waarin hij zich in hart en nieren gaf. Amen.
Communielied: In ’t laatste van de dagen zal het zijn

Eventuele mededelingen, gevolg door Slottekst
Ik zocht “John Parker” op, in Google, en ontdekte dat er vele waren en zijn. Toen ik dat zag, klikte ik Google snel weg. Ik dacht: dat gegoochel is niet nodig om hem nu nog te leren kennen. Salvator-John-Parker is en blijft de man, die in onze harten zal blijven en om hem recht te doen kan ik en misschien wel wij allemaal volstaan met uiting te geven aan dit gevoel: Auld Lang Syne.

Should auld acquaintance be forgot
And never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot
And days of auld lang syne?
For auld lang syne, my dear
For auld lang syne
We’ll take a cup o’ kindness yet
For days of auld lang syne

Moet een oude band verloren gaan
en er nooit meer aan gedacht?
Moet een oude band verloren gaan
en al wat die tijd ons bracht?
Op lang vervlogen tijden, vriend,
op de dagen van weleer
nemen wij een kopje vriendendrank
op de dagen van weleer.

Wegzending
Dat was het dan voor deze zondag. Mogen wij vanhier gaan onder Gods zegen: Ite, eamus, missa est!
Wij allen: Deo (et Johanni) gratias.
Slotlied: Dat ik aarde zou bewonen.

 

1 reactie

  1. José Vos

    zo 21st nov 2021 at 09:12

    Ik kon er niet bij zijn vanmorgen, maar zelfs met alleen het scherm vond ik het een prachtige en ingrijpende viering. Bedankt!

    Beantwoorden

Reactie plaatsen