De Eeuwige wijst de weg

SAN SALVATORGEMEENSCHAP | DATUM: 19 juni 2022

De Eeuwige wijst de weg

Gastvoorganger Griet Van Coillie | Lectoren Marga van de Koevering & Ria van Luijk
Koor Melodiek o.l.v. Hans Waegemakers |  Pianist Coby Wagemans | Fluit Maria Werner

Openingslied Op weg naar morgen

WELKOM
Vandaag een bijzondere viering. Tijdens de viering van ons 10 jarig bestaan, spraken we af dat we komend jaar op ontdekkingsreis gingen met elkaar. Hoe willen en kunnen we gemeenschap zijn met elkaar. Alles liep natuurlijk een beetje anders dan gepland, dat heb je zo met ontdekkingstochten. Vandaag hebben we Griet van Coillie uitgenodigd om in deze viering te vertellen over een project in België. Een project dat te maken heeft met op weg gaan, er letterlijk op uit trekken en dan kijken wat voor mooie ontmoetingen er op je pad komen.

GEBED

Wij zoeken u, God,
zoals iemand naar woorden zoekt
voor wat onzegbaar is.
Als wij het diepste geheim uitspreken
dat ons ter harte gaat,
noemen wij dan niet uw naam?
Als wij voor u zwijgen,
omdat wij geen woorden vinden,
komt gij dan niet in ons aan het woord?
God, die ons zo vreemd bent en zo vertrouwd,
dichter bij ons dan wij bij onszelf zijn,
maak ons aandachtig voor uw aanwezigheid.

(Bron: Bidden Onderweg, 18 september 2020)

Vloei in ons uit,
Stroom door ons heen,
Wees kracht in ons, liefde,
Wees licht in ons, ruimte,
Leer ons stil zijn, leer ons open zijn,
Uw heilige Naam in ons midden,
Uw heilig Woord in ons hart,
Verbondenheid met allen,
Grenzen doorbroken.
Onuitsprekelijke, wees bij ons,
Raak ons aan.
( Catharina Visser Uit: ‘Opstaan in stilte’)

Acclamatie:  Gij die een en eeuwig zijt

INLEIDING OP LEZINGEN
EERSTE LEZING Exodus 3, 1-15

Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde ver de woestijn in, en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God.
Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 4Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep Hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ja, ik luister,’ antwoordde Mozes. ‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijkende HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben Ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot Mij doorgedrongen en Ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur Ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat Ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren.’
Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’
Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd. ”Ook zei Hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En Hij heeft gezegd: ‘Zo wil Ik voor altijd heten, met die naam wil Ik worden aangeroepen door alle komende generaties.’

Lied: Wat vrolijk over U geschreven staat

TWEEDE LEZING  Lucas 10, 1-11
Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die Hij twee aan twee voor zich uit zond naar iedere stad en plaats waar Hij van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders; vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg, en bedenk wel: Ik zend jullie als lammeren onder de wolven.
Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee, en groet onderweg niemand.  Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!” Als er iemand woont die de vrede liefheeft, zal jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren.
Blijf in dat huis, en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt.” Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en zeg: “Zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, schudden we van ons af en laten we bij u; maar bedenk wel: het koninkrijk van God is nabij!”

Acclamatie: Groot is de wereld

OVERWEGING

Geloofslied:  Voor kleine mensen is hij bereikbaar

 KLAARZETTEN VAN BROOD EN WIJN  – COLLECTE

 VOORBEDE
Bidden wij voor mensen die geen toekomst zien, dat zij mensen ontmoeten die hen hoop geven en hen ondersteunen om het in hun moeilijke situatie vol te kunnen houden.
Acclamatie – Gij hart, gij bron van leven

Bidden wij voor mensen die lijden onder de hardheid van dictators, de hardheid van bureaucratische systemen die verhinderen dat mensen krijgen wat ze nodig hebben, de hardheid van de meerderheid tegenover de minderheid, dat de zachte krachten mogen winnen.
Acclamatie Gij hart, gij bron van leven

Wij bidden voor onze gemeenschap. Dat wij ook in deze tijd uw stem mogen horen die ons de weg wijst naar de toekomst.
Acclamatie Gij hart, Gij bron van leven

Wij bidden hier voor alles wat ons bezighoudt. Groot, soms stil verdriet, maar ook de mooie dingen in het leven, alles wat werd opgeschreven in ons intentieboek. We leggen ze voor u neer. We bidden voor wie ziek is en wel wat steun of bemoediging kan gebruiken. Wilt u er voor hen zijn?
We bidden hier voor onze dierbare overledenen. Over de grenzen van de dood heen blijven we met hen verbonden in het vertrouwen dat ze thuis mogen zijn bij u.

Acclamatie Gedenk ons hier bijeen

 TAFELGEBED

Die onze oren opent, ons laat luisteren naar de mensen: hun plezier en hun noodkreet, naar de aarde: haar klanken en haar zuchten.
Gezegend Jij, die onze monden opent, ons laat spreken woorden van vergeving, ons laat zingen tonen van vrede ons laat proeven geluk van leven.
Gezegend Jij, die onze ogen opent, ons laat zien ongerechtigheid en lijden, opstand en hulpvaardigheid, ons licht geeft  en inzicht hoe kwetsbaar  de schepping is.
Gezegend Jij, die onze handen opent, ons laat voelen warmte en mildheid, afstand en verharding, ons laat geven, goedheid en nabijheid,  ons laat ontvangen,  mensen van goede wil.

We zingen Laudate omnes gentes

Gezegend Jij, die onze harten opent ons laat raken door eenvoud en broosheid,  vriendschap en liefde, ons aanspreekt door  Jezus, kind van jou mens onder mensen, en ons voorging,  met de hemel op weg, opdat niemand verloren zou gaan.
In de avond voor zijn sterven, nam hij brood in zijn handen, sprak zijn dank uit naar Jou, brak het en deelde het aan zijn vrienden met de woorden: dit is mijn leven, gebroken voor jullie, deel en eet dit met elkaar, telkens opnieuw, breng zo de hemel bij de mensen.
Zo nam hij ook de wijn, gaf die door en zei daarbij: dit is mijn liefde, tot vreugde van iedereen, drink samen uit deze beker, als vrienden aan één tafel. Blijf dit doen, als levende herinnering aan mij.
Zo willen wij op weg gaan,  in zijn Geest, in wie Jij aanwezig bent, zo willen wij bidden,

ONZE VADER

VREDESWENS | VREDESLIED: Shalom aleichem

DELEN VAN BROOD EN WIJN

LIED:  BROOD zal ik u geven

GEBED

MEDEDELINGEN

SLOTGEDACHTE

Als elke mens mag zitten onder zijn eigen vijgenboom of wijnstok,
Als elke mens de tijd krijgt om zijn eigen weg te zoeken,
Als elke mens recht heeft op zijn eigen klein verdriet en zijn eigen kleine vreugde,
als elke mens zijn eigen armoede en zijn eigen rijkdom met anderen mag delen,
als elke mens, naar anderen luisterend, ook zijn eigen woord mag spreken,
als elke mens een eigen vrucht mag geven en niet de vrucht die anderen verlangen,
als elke mens mag rouwen om zijn eigen zonde
en blij zijn met zijn eigen vergiffenis, Xenner, is dat niet jouw droom?  (Frans Cromphout sj)

ZEGENWENS

Ook vandaag zendt Jezus ons erop uit, ook vandaag horen we Gods roep en geeft Hij ons zijn zegen: “ Blijf niet aan de kant staan wachten tot er iets nieuws komt. Durf op weg te gaan en vertrouw erop dat Ik met jullie meega. Houd halt waar er nood is, ontmoet de ander in kwetsbaarheid. Gulle gastvrijheid laat Ik vruchtbaar zijn. Ik geloof in jou en heb je nodig opdat mijn Naam ’Ik ben die er zal zijn’ zou kunnen gebeuren. Mijn vrede moge met jou zijn, opdat je vrede brengt, waar je ook komt en voor wie je ook ontmoet. Mijn zegen ontvang je, Ik die er ben voor jou, als Vader, Zoon en heilige Geest.”

 SLOTLIED: Leven is van zeven dagen

 Meer informatie over het project van Griet Van Coillie is te vinden https://xenner.org/

Nog geen reacties

Reactie plaatsen