BELOKEN PASEN | 11 april 2021

Voorganger: Maria van den Dungen
Lectoren: Corrie Dansen en Karel Bierlaegh

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .  De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de youtubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering.

Lied  Dit huis is een huis

Dit huis is een huis waar de deur openstaat,
waar zoekers en zieners, genood of gekomen,
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen,
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.

Dit huis is een huis waarin God ons verstaat,
waar zwijgers en bidders, gehoord en begrepen,
hun woorden bewaren, in stilte bewegen
naar verten die gloren, aan wanhoop ontstegen,
waar vriendschap en liefde, waar daadkracht bestaat.

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat,
waar zangers en zeggers  bijeen zijn gekomen
om uiting te geven aan waar zij van dromen
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,
die nooit meer, door niemand, zich inperken laat.

Welkom
In de naam van de vader, de Zoon en de H. Geest zijn we met elkaar verbonden op deze zondag van beloken Pasen. Iedereen welkom, die heeft ingelogd voor deze viering.
Vorig weekend vierden wij het paasfeest; feest van hoop en nieuw leven. Vandaag is het de slotdag van de achtdaagse feestperiode die begint met Pasen.
We openen dit samenzijn met het ontsteken van een kaars. Normaal zou de nog zo nieuwe Paaskaars weer aangestoken worden, maar het gaat om de intentie. We maken licht, om god, die licht en leven schiep, in ons midden te weten. Licht geeft leven, nieuw leven. Heel de natuur is daar vol van: lammetjes buitelen in de wei, bomen hebben dikke knoppen en tulpen en hyacinten staan al volop in bloei.
We hebben uitgekeken naar deze tijd, dromen van vrijheid gekoesterd. Maar het virus is hardnekkig, er was sneeuw en hagel deze week en de formatie zal ook nog wel even duren.
Leven tussen droom en werkelijkheid. Het volk van Israël weet daar over mee te praten.
Daarom luisteren we straks naar 2 verhalen uit de Schrift; een tekst van Jesaja over vertrouwen en het verhaal over Thomas, een van de 12 vrienden van Jezus. Daar gaan we het nog over hebben.
Maar eerst een moment van bezinning:

Gebed
God, Gij bron van leven,
zie ons hier, zoekend en tastend,
ieder met zijn of haar twijfel en geloof.
Met elkaar verbonden in deze viering
om de weg te zoeken
om het hoofd weer op te heffen
en nieuwe adem te vinden.
En een nieuw lied, om te dromen,
een lied bestand tegen de grote monden
en de klemmende vragen
Geef ons vertrouwen
dat blijvend uw hand onze wereld
draagt en bewaart,
Daarom bidden en zingen wij.

Acclamatie  Bij u is de bron van het leven

Eerste lezing: Jesaja 26,1–‐13

Redding en vrede voor het rechtvaardige volk
Op die dag zal in Juda dit lied klinken:
‘Wij hebben een sterke stad,
de HEER biedt ons redding
als een wal, als een muur.
2 Open de poorten,
opdat het rechtvaardige volk kan binnentreden,
het volk van uw getrouwen.
3De standvastige is veilig bij u,
vrede is er voor wie op u vertrouwt.
4 Vertrouw altijd op de HEER, alleen op hem,
want de HEER is een rots sinds mensenheugenis.
5Hij haalt neer wie in de hoogte leven
en veilig in hun onneembare vesting wonen.
Hij brengt zelf hun stad ten val,
hij maakt haar met de grond gelijk,
niets laat hij van haar heel.
6Dan wordt ze onder de voet gelopen,
vertrapt door de zwakken, vertreden door de armen.’
7  U effent het pad voor de rechtvaardige,
u baant voor hem een rechte weg.
8Ook wij verlaten ons op u, HEER:
wij gaan de paden van uw recht.
Wij richten ons op uw naam,
naar u gaat ons verlangen uit.
9Reikhalzend kijk ik naar u uit,
zelfs ’s nachts verlang ik naar u.
Wanneer u een oordeel over de wereld velt,
zullen de mensen op aarde gerechtigheid leren.
10Maar niet de goddeloze: al wordt hij gespaard,
gerechtigheid zal hij nooit leren.
In het land van het recht doet hij slechts onrecht;
de macht van de HEER merkt hij niet op.
11HEER, uw opgeheven hand ziet hij niet.
Laat hem dan tot zijn schande zien
hoe u ijvert voor uw volk,
hoe het vuur uw vijand verteert.
12HEER, geef ons vrede,
alles wat wij deden, hebt u voor ons gedaan.
13HEER, onze God,
andere heren hebben ons in hun macht gehad,
maar alleen uw naam zullen wij prijzen.

Lied
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven
Dat ik u horen mag met hart en ziel.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Evangelie: Joh., 20, 19-31
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’
Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’
Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’
Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.

Acclamatie Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar.

Overweging
Het zijn bange mensen, die daar bij elkaar zitten, ramen en deuren zijn gesloten: beloken in oud Nederlands. De leerlingen realiseren zich nog nauwelijks wat er allemaal is gebeurd die voorbije week. De juichende intocht in Jeruzalem en daarna de gevangenname van Jezus en zijn vreselijke dood: het was een rollercoaster van emoties. En ze beseffen nog niet goed hoe het verder moet.
De verwachtingen van de apostelen waren met de dood en begrafenis van Jezus ook begraven. Ze vluchten weg uit Jeruzalem en gaan terug naar hun dorp zoals de Emmaüsgangers. Of keren terug naar hun vroeger beroep zoals Petrus, die weer gaat vissen.
Maar    dan ontdekt de een na de ander dat Jezus niet dood is, maar onder hen voortleeft, hoe dan ook.
Eerst de vrouwen, die Jezus ontmoet hebben in de tuin bij het graf, maar ja- een verhaal van vrouwen Twee andere leerlingen, op weg naar Emmaus, vertelden hoe zij hem hebben gezien, ervaren. En dan verschijnt Jezus aan de leerlingen in de bovenzaal, en bezielt hen met zijn geest. We hebben de Heer gezien, Hij leeft –melden ze daarna enthousiast aan Thomas.was er die dag niet bij en gelooft het niet, die wil het eerst zelf zien.
Thomas was nog vol van wat er gebeurd was. Jezus, die gevangen werd weggevoerd als een misdadiger en gekruisigd. De vreselijke beelden ervan stonden nog op zijn netvlies. Hij was nog niet toe aan die verhalen.
Thomas zou iemand van onze tijd, van onze gemeenschap kunnen zijn. Een kritische gelovige, iemand die zich vragen stelt bij wat hij ziet en niet alles wat hij hoort voor zoete koek aanneemt.  Ik mag die Thomas wel, ben zelf ook huiverig als mensen alles zo stellig weten, alsof ze zich nooit vergissen, nooit van gedachten kunnen veranderen. Ik ben meer een mens van twijfel en onzekerheid; zoals velen in deze tijd.
Zoals Jeroen van Merwijk het zingt: En ik geloof niet in zekerheid, maar in vermoeden. Zo blijft er ook iets van het mysterie bewaard.
In de Orthodoxe kerken is dit de zondag van de H. Thomas. Want als Thomas Jezus’ wonden ziet, zegt hij: “Mijn Heer en mijn God”. Onze ongelovige Thomas is de eerste, die Jezus zo noemt en daarom model staat voor de gelovige mens.
Dit evangelieverhaal is ongeveer 60 jaar na de dood van Jezus geschreven; het is geen geschiedenis, maar een vertelling die uitloot op de geloofsbelijdenis van Thomas.
Als ergens iemand gestorven is duurt het voor de familie een hele tijd om te leren leven met de nieuwe werkelijkheid. Hij of zij is er niet meer en toch voelt het soms alsof de overledene nog aanwezig is. Om de realiteit te helpen indalen helpt het om er over de praten, de verhalen te vertellen, steeds opnieuw.
Dat hebben de apostelen vast ook gedaan, die eerste week. “Weet je nog hoe hij deed”,  wat hij zei?” En dat een ander het gepraat zinloos vond en weer een ander, die dacht dat Jezus misschien wel gewild had dat het doorging, dat zij nu oppakten wat hij gedaan had. En dat ze het daar langzaam over eens werden.
En zo kwam Jezus weer tot leven, eerst in hen en toen ook door hen.
Dat geloof is een heel proces geweest. Zij hebben tekens gezien, nee, niet een lichamelijk verrezen Jezus, natuurlijk. Maar wel tekens, die hen hebben doen geloven. Toen vonden ze de moed om te spreken, en zo konden ze het geloof doorgeven van de Geest die in ons leeft”
De clou van het verhaal is die laatste zin van de lezing: “Gelukkig, die niet gezien hebben en toch geloven”.
Daarom is dit verhaal van de apostel Thomas opgeschreven, voor ons, voor mensen die later zouden komen, die moeten geloven zonder te zien. Het is ter ondersteuning van ons geloof: deze Jezus leeft. Hij leeft in jou en mij.

Lied

Een schoot van ontferming is onze God. Hij heeft ons gezocht en gezien, zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen toen wij in duisternis waren, in schaduw van dood. Hij zal ons voeten richten
op de weg van de vrede.

Voorbede
Eeuwige In het licht van Pasen, bidden wij U,
voor mensen die niet bang zijn voor vraag en twijfel,
die de moed hebben om een eigen weg te zoeken,
in dienst van hun medemensen en U.

In het licht van Pasen, bidden wij U, Eeuwige,
voor allen die verder kijken dan hun eigen belang,
voor mensen die de moed hebben
om tegen de stroom in te gaan,
op zoek naar vrede en gerechtigheid.

–Wij bidden voor wie ziek zijn
voor wie van binnen pijn lijden om wie er niet meer zijn;
voor wie zich niet thuis voelen in hun eigen bestaan
zelfs temidden van vrienden en familie, – een vreemde…
Voor wie zich eenzaam voelen, door corona geïsoleerd,
dat er uitzicht komt op meer vrijheid.
In stilte leggen wij voor U neer datgene wat voor ieder van ons
slechts in stilte stem kan krijgen.
Amen.

Lied Dat wij volstromen met levensadem

Vredeswens
Tot driemaal toe wenst Jezus zijn leerlingen de vrede. Voor die vrede had Jezus zich altijd ingezet. Zijn wonden tonen hoever hij daarin gegaan is, omwille van het welzijn van de mensen.
Jezus vraagt ook ons om voor elkaar vrede te zijn. Laten we elkaar – in gedachten of hard op – Vrede en alle goeds wensen.

Lied:
 Donna nobis pacem in terra

Laten we samen bidden het gebed van alle Christenen: ONZE VADER

Slotgedachte: DE DROOM VAN HET LIED             tekst van Ine Verhoeven

Diep in mijn hart zingt een lied
het is een lied voor God en alle mooie mensen
het is een lied van vrede en van lief
het is een lied dat ik de wereld toe zou wensen.
Diep in mijn hart zingt een lied
een lied van hoop en van geloof en van vertrouwen
een lied van zachtheid, van verheugen en van goed
een lied van mensen om God’s wereld op te bouwen.
Diep in mijn hart zingt een lied
het is een lied dat van de vogels is gestolen
het is een lied dat van de bomen is geplukt
het is een lied waarmee ik door God’s land wil dolen
Diep in mijn hart zingt een lied
een lied van woorden om te troosten en te minnen
een lied van klanken van vergeving en van feest
een lied van mensen die de dag met God beginnen.
Diep in mijn hart zingt een lied
het is een lied voor God en alle mooie mensen
het is een lied  van vrede en van lief
het is een lied dat ik de wereld toe zou wensen.

ZEGEN
Droom de hemel open
zing tegen beter weten in
zing en droom van de mens
die jij worden mag.
Met de zegen van elkaar en van die we noemen
Vader, Moeder, Zoon en heilige Geest. Amen.

Slotlied

Om warmte gaan wij een leven,
gaan wij over de zee,
vliegen wij langs de hemel
om iemand gaan wij een leven
met licht en met donker mee.
Vogeltje van de bergen,
waar gaat de tocht naar toe?
Om warmte wil ik zwerven
en komen naar iemand toe.

Om zachtheid gaan wij een leven,
gaan wij onder de nacht,
kruipen wij onder de hemel,
om woorden gaan wij een leven
om lachen en zoenen zacht.
Mensje daar in de verte,
waar snelt je voetstap heen?
Waar zachtheid is te vinden,
daar snellen mijn voeten heen.
Om liefde gaan wij een leven,
sterven wij dood na dood.
Wagen de verste wegen
om jou, op hoop van zegen
mijn liefde, mijn reisgenoot.
Dalen van zwarte aarde,
bergen van hemelsblauw,
om alles ga ik dit leven,
om alles of niets met jou.

***

Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via de website www.sansalvarorgemeenschap.nl Onder de tekst van de viering is gelegenheid om een reactie achter te laten.
door een mailtje te sturen naar info@sansalvarorgemeenschap.nl
Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.
Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl

Nog geen reacties

Reactie plaatsen