75 jaar vrijheid

San Salvatorgemeenschap
Viering 26 en 27 oktober 2019
Thema Gastvoorganger Truus van Kaam
Thema 75 jaar Vrijheid
m.m.v. Melodiek

Openingslied

zaterdag en zondag Vrede voor jou hierheen gekomen

Openingsgebed

Acclamatie op het openingsgebed
zaterdag en zondag Houd mij in leven

Eerste lezing Ecclesiasticus/Wijsheid Jezus Sirach

De Heer is een rechter en bij Hem is geen aanzien des persoons.
Hij neemt geen steekpenningen aan ten koste van de arme,maar luistert naar het pleit van de verdrukte.
Hij wijst het gezucht van de wezen niet af noch van de weduwe wanneer zij blijft klagen.
Wie anderen bijstaat wordt welwillend ontvangen en zijn gebed verheft zich tot de wolken toe.
Het gebed van de weduwe dringt door de wolken heen, zolang het zijn doel niet bereikt,
rust het niet;
Het laat niet af totdat de Allerhoogste zich erbarmt en de Rechtvaardige oordeel velt en recht verschaft.

Antwoordzang zondag Zolang wij ademhalen

Tweede lezing Matteüs 5,1-16

Toen Jezus de menigte zag ging Hij de berg op en, nadat Hij zich had neergezet kwamen Zijn leerlingen bij Hem.
Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:
Zalig de armen van geest, wat aan hen behoort het Rijk der hemelen.
Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
Zalig die vrede brengen,want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt , vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil:
Ver heugt U en juicht want groot is uw loon in de hemel.
Zo immers hebben ze de profeten vervolgd die voor u geleefd hebben.
Gij zijt het zout der aarde.
Maar als het zout zijn kracht verliest waarmee zal men dan zouten?
Het deugt negens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.
Gij zijt het licht der wereld.
Een stad kan niet verborgen blijven als zij bovenop een berg ligt!
Men steekt toch ook niet een lamp aan om die onder de korenmaat te zetten, maar plaatst hem op een standaard, zodat ze licht geeft aan allen die in huis zijn.
Zo moet ook uw licht stralen voor het oog van de mensen opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.

Evangelie-acclamatie zondag Wat eeuwen her begonnen is

Overweging van Truus van Kaam

75 jaar geleden was deze stad bezet en belegerd. In de oorlog leefden de mensen hier dicht op elkaar. Zij waren goed, fout, dubbel. Zij hadden elkaars hulp nodig, maar waren soms tegelijkertijd elkaars vijand en verrader. Ons kent ons, men wist veel van elkaar ..direct of via,via. Een gezegde uit die tijd was: ”wees vertrouw, maar vertrouw niemand”. De gevangenis lag en ligt binnen de muren en kamp Vught op loopafstand. De mensen, onze ouders, ooms en tantes moesten met elkaar leven. Op deze dag 27 oktober 75 jaar geleden werd er nog enorm gevochten. De stad lag van alle kanten onder vuur. En lang niet iedereen is er levend uitgekomen. Niemand is er zonder angst of trauma uitgekomen. Vaak komt het later, als men gepensioneerd is in alle hevigheid terug in nachtmerries en lichamelijke klachten. Alle Bosschenaren waren beschadigd, behalve … de St. Jan, onze heilige plaats en ankerpunt.
Dit brengt me bij de Schriftlezingen.
Wijsheid gaat over zomaar een Bosschenaar, over zijn/haar leven en gebed. Bidden tot God verhoort. De ander helpen en God alleen zal oordelen. Deze drie heb je broodnodig ín de strijd én daarna om verder te kunnen. Want: wie was je buurman, je buurvrouw? Waren zij goed of fout? En Hoe is het allemaal gekomen en gelopen? Je moet toch samen weer verder. Dus: de schouders eronder en doen! Het oordeel is niet aan jou. Bewonderenswaardig!!!  En deze houding verdient ons diep respect! Misschien is het wel daarom dat onze ouders zwegen over de oorlog. Er zijn dingen waarover men niet spreekt! Om ons kinderen, onbevangen te laten beginnen en de kans te geven samen te leven. Zwijgen  is geen sinecure na wat zij hebben meegemaakt. Wij de kinderen van toen hebben dit zwijgen met zijn lading wel degelijk gevoeld. Er zijn echter ook dingen waar men niet naar vraagt. Onze ouders zíjn opnieuw begonnen. Eerst letterlijk met puinruimen en opbouwen,maar tegelijkertijd ook sociaal. Opnieuw verbinden en vooral  geloven in de toekomst. Zij hebben de stad laten herleven. Zij leefden in het besef dat de zon opgaat voor ons allen, goed en fout en dat het ook voor ons allen regent.
Dat brengt me in het Evangelie.
De zaligsprekingen laten ons mensen zien die door het leven geraakt en getekend zijn, Mensen die zijn opengegaan,zoals de buitenschil is opengebarsten als bij een kastanje. Het glanzende vrucht komt tevoorschijn. Ze laten hun hart zien in alle eenvoud en zonder drama: arm, treurend, zachtmoedig, hopend op recht en uitkomst. Wie draagt niet zo’n hart in zijn binnenste? Wie verlangt er niet naar medeleven? En wie zou dat niet kunnen geven? De zaligsprekingen als richtsnoer en meetlat voor ons samenleven. Toen in 1944 en nu in 2019.
Het is aan ons om zuiver van hart- oprecht en integer – ontwapenend wegen te zoeken en te vinden en gerechtigheid in onze samenleving samen met zoveel andere mensen van allerlei kleur en afkomst,  mensen van goede wil in deze stad. Deze meetlat maakt ons innerlijk vrij en onmisbaar. Als zout en als licht. Boven mij ziet u een dia van de poppykransen bij het monument van de Silent Wings in Den Dungen. Uit stille vliegtuigen sprongen de parachutisten om onze vrijheid te bevechten. Het is nu aan  ons. Moge het ons gegeven zijn in het voetspoor van onze ouders in stilte, als engelen op geruisloze vleugels, te bouwen aan een samenleving waar ieder zich welkom voelt. De nieuwe wereld!
In het geloof en het vertrouwen dan de nieuwe wereld komen zal……..

Geloofslied zondag Dat een nieuwe wereld komen zal

Voorbede

Wij bidden U voor de inwoners van deze stad,
Om saamhorigheid en aandacht voor eenieder.
Geeft U ons de moed juist dankzij de verschillen elkaar tot zegen te zijn

acclamatie Heer ontferm U

Wij bidden U voor de steden  in het Midden Oosten  waar oorlog en geweld
aan de orde van de dag zijn, om mensen  die vrede weten bewerkstelligen.

acclamatie Heer ontferm U

Wij bidden U voor onze moeder aarde
dat haar mensenbewoners haar  weten te waarderen en haar tooi,de natuur, willen behoeden en bewaren

acclamatie Heer ontferm U

Wij bidden U voor ons allen hier
Om gezondheid en aandacht voor elkaar
Geeft U ons een ruim hart om ook buiten onze eigen kring te kunnen kijken.

acclamatie Heer ontferm U

acclamatie Koester de namen

 

Tafelgebed

Goede God,
Wij danken u dat wij geboren zijn , dat wij bestaan,
Met moeite en ook met vreugde,
Wij danken U, dat wij sinds mensenheugenis U ter harte gaan,
Dat wij Uw hemel en Uw aarde zijn.
Gij die de sterren roept en hun getal bepaalt,
Gij roept ook al Uw mensen bij hun naam;
Gij bent het licht in onze ogen.
U zegt ons vrijheid toe en leven in overvloed.
Wij vertrouwen op Uw woord.

U komt ons bevrijden, Allerhoogste God.
Jezus Uw Zoon hebt U gezonden , onze broeder,
mens met de mensen,
Wij danken U omwille van Hem,
Die is: Uw redding, Uw menslievendheid in eigen persoon.
Jezus van Nazareth,man van genade
Licht van Uw licht.

Wij danken U omwille van Hem
Die in de wereld Zijn weg gegaan is,
Die blinden doet zien en doden tot leven wekt;
Die wat Hij kon doen heeft gedaan voor al Uw mensen,
Die in de nacht, de laatste van Zijn leven een teken van liefde heeft gesteld.

Brood en Beker

zondag Moge het delen van dit brood

Zend Uw Geest, God in ons midden,
Vriendschap en waarheid,
Leven in overvloed.
Maak ons vrij van angst en verbittering,
vrij voor ieder die onze naaste is;
dat onze handen de vrede opbouwen,
huizen van vrede voor onze kinderen;
verhaast de tijd en vestig Uw toekomst,
de nieuwe aarde waar U ons licht bent.

Onze Vader en vredeswens

zondag Da pacem Domine

Communie

Communielied zondag Kom in mij, win, ontwapen mij

Slotgedachte (zondag gezongen)

Laat ons gaan in vrede

Laat ons gaan in vrede
Na wat wij in Jezus’naam deden
Waar haat is , breng daar liefde
Waar wrok is ,breng daar vergeving
Waar tweedracht is, breng daar eenheid
Waar dwaling is , breng daar waarheid
waar het duister is ,breng daar licht.
Waar verdriet is, breng daar vreugde
En moge de blijheid van God bij ons zijn en zijn liefde

Slotlied zondag Wees werktuig van de vrede

Extra zondag Mijn schild ende betrouwen (Wilhelmus)

Nog geen reacties

Reactie plaatsen