Ga anders denken

SAN SALVATORGEMEENSCHAP 9 januari 2022

Voorbereiding: Tony de Meulder
Lectoren: Toon van Mierlo & Maria Hoitink | Muziek: Melodiek

Ga anders denken

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .  De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de YouTube viering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

 • Openingslied: Om warmte gaan wij een leven
 • Woord van welkom

Iedereen van harte welkom bij deze online viering van San Salvator. Wij vieren vandaag de doop van de Heer. Een doop niet ergens in een kerk, maar gewoon in de Jordaan, een rivier met stromend water. Water dat leven geeft!
Bij zijn doop in de Jordaan kwam de Geest over Jezus.
Voor Hem betekende dit een heel sterke innerlijke ervaring,
een Bron waaraan Hij zich levenslang kon laven.
Moge ook wij iets van die goddelijke kracht en inspiratie ervaren nu wij hier samen verbonden zijn.
In de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Het vraagt extra sterkte om je in het dagelijkse leven
niet zomaar gedachteloos te laten meedrijven
met de slogans van onze moderne maatschappij,
maar om, integendeel, echt bewust in het leven te staan.
Het vraagt moed om jezelf van tijd tot tijd af te vragen:
wat betekent het voor mij om als gedoopte door het leven te gaan? Ben ik iemand die het geknakte riet niet breekt,
die recht brengt? Durf en kan ik anders gaan denken? Maken wij het stil en verbinden wij ons met de Eeuwige en met elkaar.

 • Lied: keer u om…
 • Openingsgbed

Eeuwige,
Jij zendt jouw welbeminde Zoon
als dienaar van gerechtigheid.
Hij schreeuwt niet,
Hij dwingt niet,
Hij nodigt uit.
Wij bidden Jou:
vervul ons met zijn gezindheid
die de zwakke mens niet breekt Amen.

 • Lezing: Jesaja 40. 1-11

1 Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
2 Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de HEER heeft ontvangen.
3 Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God.
4 Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen.
5 De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De HEER heeft gesproken!’
6 Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’ En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen? De mens is als gras, teer als een bloem in het veld.
7 Het gras verdort en de bloem verwelkt wanneer de adem van de HEER erover blaast. Ja, als gras is dit volk.’
8 Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.
9 Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
10 Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft Hij bij zich, zijn beloning gaat voor Hem uit.
11 Als een herder weidt Hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, Hij vlijt ze tegen zijn borst, en zorgzaam leidt Hij de ooien.

 • Overweging

Troost, troost mijn volk, waar heb ik behoefte aan troost?
Ik denk dat velen van ons in deze tijd verlies ervaren. Verlies van zekerheden die voorheen normaal waren. De zekerheid van een vaste baan, gezondheid, sociale contacten, naar de viering kunnen. Nu is alles anders en moeten we wennen aan een “nieuw normaal”, terwijl we ervaren dat dit niet normaal is. Is er troost voor ons? Of zijn we als roepende in de woestijn?
Jesaja was roepende in de woestijn. Dat beeld van de roepende in de woestijn is doorgedrongen in onze taal. We bedoelen er iemand mee naar wie niet geluisterd wordt, iemand die tevergeefs roept. Maar toch… Jesaja werd wel gehoord. Een roepende in de woestijn houdt het verlangen wakker. Hij kan de woestijn tot een vruchtbaar gebied maken. Het is dus belangrijk om stem te geven aan je verlangen, om het onder woorden te brengen. Wat verlang jij? Wat verlang ik? Het zijn levensvragen, zingevingsvragen. In een tijd van beperking zoals nu leven die vragen misschien wel meer dan anders. De tijd van Jesaja was ook een tijd van beperking, maar toch heeft hij in zijn tijd een troostvolle boodschap voor de ballingen en voor Jeruzalem. De aankondiging van de terugkeer, een nieuwe tijd breekt aan. Laat wij blijven hopen op… die nieuwe tijd!

 • Lied: Alles wacht op u vol hoop

 Evangelielezing: Lucas 3. 15-16. 21-22

15         In die tijd leefde het volk in gespannen verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes niet de Messias was,
16         maar Johannes gaf hun allen ten antwoord: `Ik doop u met water. Maar er komt iemand die krachtiger is dan ik; ik ben te min om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen in heilige Geest en vuur.
21         Het gehele volk liet zich dopen, en zo ook Jezus. Tijdens zijn gebed opende zich de hemel
22         en daalde de heilige Geest in lijfelijke gedaante als een duif op Hem neer; er klonk een stem uit de hemel: `Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.’
KBS Willibrord 1995

 • Overweging

In de liturgie zitten er maar een paar weken tussen Jezus’ geboorte en zijn doop in de Jordaan. In werkelijkheid waren het dertig jaar, waarover nauwelijks iets bekend is. En toch mag je met een zeker recht zeggen dat die jaren de belangrijkste van zijn leven zijn geweest. Immers de dingen die hij later verkondigde, zijn manier van leven, zijn spreken over God en zijn omgaan met mensen, dat alles moet Hij thuis hebben opgedaan; daar moet hij de mens zijn geworden over wie wij nu nog spreken. Thuis, van zijn ouders Maria en Jozef heeft Hij leren vertrouwen op God; en daar ook moet Hij hebben leren houden van mensen. In die jaren is zijn visie gegroeid op de toekomst en de weg daarheen. Voordat Hij met zijn gedachten naar buiten wilde treden, liet Hij zich dopen door Johannes. En tijdens dat gebeuren – lezen we bij Lucas – scheurde de hemel open en klonk er een stem: jij bent mijn liefste zoon; in wie ik vreugde vind. Dat wil zeggen: Je bent een mens naar mijn hart. Eigenlijk zegt God dat tegen iedere dopeling, Jij bent mijn liefste zoon, mijn liefste dochter. Ik heb met regelmaat kindjes gedoopt, ik voel mij dan verbonden met Johannes de doper. Ik doop namelijk ook alleen met water, en ik zeg bij die doop. Dit is jullie kind, maar het is niet jullie bezit, het is een kind van God. Jullie mogen hem of haar het beste geven. En opvoeden tot een mens in wie God zijn vreugde vind. Met het ritueel van de doop zet je samen met de aanwezige gemeenschap het kind en de ouders op weg. Tijdens het schrijven van deze overweging komt er een jeugdherinnering boven. Ik vond het als kind, maar ook nu nog heerlijk om een Bastognekoekje in de koffie te dopen. Maar van mijn moeder mocht ik dat niet, ik zou een kunnen knoeien. Maar het is een prachtig beeld van wat de doop betekend. Het Bastognekoekje dat in je koffie of thee ‘gedoopt’ hebt, blijft een koekje, maar veranderd toch wat van smaak en … het koekje is dan zachter geworden. Wat zou het mooi zijn, als wij door ons doopsel, ook mogen ervaren dat we daardoor in verloop van tijd wat meer zachtaardige mensen mogen worden. Wij kunnen ook iemand zijn die niet schreeuwt, die niet luidkeels in het openbaar roept, niet op de voorgrond treedt, maar gewoon doet wat moet worden gedaan. Wij kunnen gaan in het voetspoor van Jezus, dat is hem genoeg. En de riem van zijn sandaal, die kan hij zelf ook wel vastmaken, daar heeft hij niemand voor nodig. Laat ons anders gaan denken, laat ons leven  vanuit de bron die leven is…

 • Lied: Bij u is de bron van het leven

 Voorbede + acclamatie Kom over ons met uw geest

-God van mensen,
Jij die blij bent met elke mens die geboren wordt,
wij danken Jou dat we mogen zijn wie we zijn.
Help ons te groeien in mens-zijn
opdat wij steeds meer die geliefde mens worden
zoals Jij ons hebt bedoeld.

-God van mensen,
wees bij jouw mensenkinderen die niet gewenst zijn.
Dat zij mensen mogen ontmoeten bij wie ze welkom zijn.
Dat ze mogen zijn wie ze zijn,
en ervaren dat Jij er ook voor hen bent.

-God van mensen,
wees bij ons zoals wij hier samen verbonden zijn
en open onze ogen voor mensen in nood.
Inspireer ons, vuur ons aan
en zegen ons met jouw Geest,
alle dagen van ons leven.

 1. Onze Vader

Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef jou een naam opdat ik jou een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel jouw licht in mij – maak het nuttig.

Vestig jouw rijk van eenheid nu,
jouw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
Schenk ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit jou wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. Amen.

 Slotgedachte:

Gedoopt zijn
is bevrijding mogen ervaren.
De toekomst krijgt kansen in je.
De kracht van het Goede haalt het.

Gedoopt zijn
is altijd opnieuw ja zeggen tot Gods Geest
in jezelf en in anderen.

Gedoopt zijn
is een constante opgave van solidariteit
tot in het verliezen toe.

Gedoopt blijf je heel je leven .
Het is een verbond tussen jou en de goede Geest van God.
Wat een geluk, wat een dynamiek!

 • Zending en zegen

Geloof maar dat het kan, een nieuwe wereld.
Want kijk eens naar je handen.
Handen heb je om te delen van je eigen overvloed.
En kijk eens naar je voeten.
Die heb je gekregen om ermee op weg te gaan
naar mensen die jou nodig hebben.
Na zijn doop ging Jezus ook naar de mensen toe.
Laten wij, als gedoopten in zijn naam,
zijn voorbeeld volgen
en moge dan Gods zegen ons vergezellen
in de naam van + de Vader, de Zoon en goede Geest. Amen.

 • Slotlied: Dat een nieuwe wereld komen zal

Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.
Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.

Daar bouwen wij veilige buurten, wonen dooreen
in wijken van vrede in schaduw van bomen.

Geen kinderen zullen daar sterven, oude mensen
maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven.

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tesamen. Wij leren de oorlog af.

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tesamen. Wij leren de oorlog af.

Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.
Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen.

2 reacties

 1. Ady D'Hollander

  vr 14th jan 2022 at 17:56

  algemeen vraagje
  kan ik vieringen terugvinden van vorige jaren? vb driekoningen 2019? zo ja hoe?

  Beantwoorden
  • Yvette van Hoeckel

   vr 14th jan 2022 at 23:13

   Beste Ady,
   Wat leuk dat je interesse hebt in onze vieringen.
   Met de zoekfunctie en wat proberen (januari 2019) vond ik de driekoningenviering van dat jaar. Deze had als titel Drie koningen zagen een sterre. Ik hoop dat je zo vind wat je zocht.
   Probeer gerust ook iets anders.
   vriendelijke groeten,
   Yvette

   Beantwoorden

Reactie plaatsen