“Juichen, jubelen”

 San Salvatorgemeenschap  
 15 augustus 2021

“Juichen, jubelen”

Voorganger:  John Parker

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ . De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd. U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de YouTube viering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Inleiding:  aansteken van de kaars.
Zo fijn om op vertrouwde grond te zijn. Reden om te juichen! Voor hoe lang we zo mogen vieren weten wij niet. Welkom, wat fijn om jullie weer te zien. Reden om te jubelen, reden om te hopen, in het licht van elkaars gezicht. Straks zullen wij woorden van lang geleden horen, van de profeet Jesaja en van van de profeet Jezus. Deze woorden zullen door Fiet Vreeburg en Maria Hoitink  voorgelezen worden.
Eerst een moment van stilte, van bezinning.

Gebed:
Eeuwige, U heeft mensen geschapen om gelukkig te kunnen zijn.
Open onze ogen voor de verlangens van degenen met wie we samen leven en samen werken.
Wijs ons wegen waarlangs wij elkaar kunnen bereiken, kunnen helpen.
Dit vragen wij in Jezus’ naam. Amen.

1e lezing: Jesaja 35, 1-10
De wildernis en het dorre land zullen juichen, de woestijnvlakte zal blij zijn en bloeien als de saffraan. Ze zal zeker bloeien, ze zal juichen en jubelen. De pracht van de Libanon zal haar gegeven worden, de schoonheid van de Ka̱rmel en van Sa̱ron. De glorie van Jahve, de pracht van onze God, zullen ze zien. Versterk de slappe handen en geef de knikkende knieën kracht. Zeg tegen degenen die in hun hart angstig zijn: ‘Wees sterk. Wees niet bang. Luister! Jullie eigen God zal komen en jullie redden.’ In die tijd worden de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven ontsloten. In die tijd zal de kreupele springen als een hert en de tong van de stomme zal het uitroepen van vreugde. Want in de wildernis zal overal water opwellen, in de woestijnvlakte zal water stromen. Het verschroeide land verandert in een rietplas en de dorstige bodem in waterbronnen. De plaats waar eens jakhalzen rustten, is bedekt met groen gras, riet en papyrus. En daar zal een hoofdweg zijn, een weg die de Weg van Heiligheid wordt genoemd. Geen onreine zal die betreden. Die weg is alleen voor degene die erop mag wandelen. Geen dwaas dwaalt er rond. Geen leeuw zal er zijn, roofdieren zullen er niet op komen. Die zullen zich daar niet bevinden. Alleen degenen die zijn teruggekocht zullen erop wandelen. Degenen die door Jahve zijn losgekocht zullen juichend terugkomen naar Sion. Hun hoofd is gekroond met eindeloze vreugde. Ze krijgen grote vreugde en blijdschap, verdriet en gezucht verdwijnen.

Lied:   De steppe zal bloeien
De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
Vanaf de dagen der schepping
Staan vol water, maar dicht.
De rotsen gaan open.
Het water zal stromen,
Het water zal tintelen, stralen,
Dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken.
De steppe zal bloeien.
De steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren.
Zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
Tot aan de einden der aarde,
één voor één, en voorgoed.
Die keren in stoeten.
Als beken vol water,
Als beken vol toesnellend water,
Schietend omlaag van de bergen.
Als lachen en juichen.
Die zaaiden in tranen,
Die keren met lachen en juichen.
De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:
Dode, dode, sta op,
Het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken,
Een stem zal ons roepen:
Ik open hemel en aarde en afgrond
En wij zullen horen.
En wij zullen opstaan
En lachen en juichen en leven.

2e lezing: Marcus 7, 31-37
Jezus vertrok weer en ging via Sidon naar het Meer van Galilea. Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak, en men smeekte hem om deze man de hand op te leggen. Hij nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: ‘Effata!’, wat betekent: ‘Ga open!’ Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. Hij beval de omstanders om aan niemand te vertellen wat er gebeurd was; maar hoe strenger hij het hun verbood, hoe meer ze het rondvertelden. De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden: ‘Alles wat hij doet is goed: zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken.’

Lied:   Om warmte
Om warmte gaan wij een leven,
gaan wij over de zee,
vliegen wij langs de hemel
om iemand gaan wij een leven
met licht en met donker mee.
Vogeltje van de bergen,
waar gaat de tocht naar toe?
Om warmte wil ik zwerven
en komen naar iemand toe.
Om zachtheid gaan wij een leven,
gaan wij onder de nacht,
kruipen wij onder de hemel,
om woorden gaan wij een leven
om lachen en zoenen zacht.
Mensje daar in de verte,
waar snelt je voetstap heen?
Waar zachtheid is te vinden,
daar snellen mijn voeten heen.
Om liefde gaan wij een leven,
sterven wij dood na dood.
Wagen de verste wegen
om jou, op hoop van zegen
mijn liefde, mijn reisgenoot.
Dalen van zwarte aarde,
bergen van hemelsblauw,
om alles ga ik dit leven,
om alles of niets met jou.

Overweging:
Tijdens het voorbereiden van deze viering heb ik veel van de Olympische Spelen kunnen zien op televisie. Heel apart, vaak zonder toeschouwers. Het jubelen en juichen, de tranen van blijdschap van de winnaars was ook indrukwekkend. Zelfs de verliezers leken trots, blij om bij zo ‘n gebeurtenis te mogen zijn. Van wat ik op televisie heb kunnen zien zijn de Olympische Spelen een jubelfeest. Mensen van allerlei landen en van leeftijden tussen 12 en 52 jaar, allemaal juichend om dit mee te mogen maken. Indrukwekkend.
Nu het verhaal van het evangelie. Ik kan me voorstellen dat een mens, doof en stom geboren, gaat jubelen als hij eindelijke en op een ongewone manier met zijn medemensen kan communiceren. Eindelijk maakt hij deel uit van de gewone mensen, niet meer gezien als minder, niet meer buitengesloten. In ons verhaal na de interventie van Jezus in het leven van de dove man, wordt dit gebeuren rondgebazuind door de omstanders. Verbaasd door wat er gebeurt vertellen ze het met trots en blijheid. Een menselijke reactie op iets goeds dat ons overkomt.
Het visioen van de profeet Jesaja is van een toekomst waarin alles eindelijk goed komt. Jesaja wil zijn mensen de ogen openen voor een wondermooie droom. Wij kunnen van onze aarde een inferno maken maar ook een paradijs. Het oordeel Gods brengt nooit alleen maar verwoesting en vernietiging, het brengt als het goed is ook loutering en zuivering teweeg, en het biedt altijd uitzicht op een nieuw begin. Voor Jesaja is het de Heer, de God van Israel die komt om alles recht te zetten; zijn visioen volgens zijn geloof.
Mijn geloof zegt me ook dat alles uiteindelijk goed zal komen. En ik kan al juichen bij het zien van alle goeds dat in mijn wereld gebeurt. Er is nog veel te betreuren maar de tekens van goedheid zijn er. Mensen worden meer en meer bewust van wat veranderd kan worden. Ik denk bijvoorbeeld aan de verschillende acties tegen racisme, het bewuste buitensluiten van mensen vanwege hun huidskleur en afkomst. Ik denk bijvoorbeeld aan die acties  in de wereld van de sport. Die zijn belangrijk; nog belangrijker is het bewust worden van wat racisme is, van hoe diep in ons het kan wortelen. Hiervan kan ik alleen maar jubelen en juichen.
Dit heb ik geleerd van jaren van lezen uit de profeten en van de verhalen uit het evangelie. Nog meer van jaren van omgaan met mensen, het luisteren naar hun verhalen, en het delen van herinneringen en dromen. Lang mag dit zo doorgaan.

Lied:   Dat de nieuwe wereld komen zal
Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg – en water stroomt voor allen. Daar bouwen wij veilige buurten wonen dooreen in wijken van vrede in schaduw van bomen.
Geen kinderen zullen daar sterven oude mensen maken hun dagen vol en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven.
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen geen kinderen baren voor de verschrikking. De wolf en het lam zullen weiden tezamen: wij leren de oorlog af. Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg – en water stroomt voor allen.

Voorbede:
1.
Laten wij bidden om kracht en steun voor moedeloze en teleurgestelde mensen
die niet meer kunnen geloven in de betekenis van hun werk,
voor hen die teleurgesteld zijn in collega’s, in vrienden
en die zich niet meer durven te verlaten op hun medemensen.

   2. Laten wij bidden om uitzicht en lichtpuntjes voor zieke en lijdende mensen
voor wie de wereld is versmald tot het ziekbed,
die vastgeketend zijn aan de pijn en aan de onzekerheid van hun ziekte
en die wachten op een verlossend woord en op welgemeende troost.

   3. Laten wij bidden om nabijheid en daadwerkelijke hulp voor allen die afgeschreven zijn,
die zich uitgesloten voelen door een economie van de sterkste,
om nieuwe mogelijkheden en uitzicht voor de mannen en vrouwen
die achtergesteld zijn en aan wie men achteloos voorbijging.

Onze Vader,…

Slot gedachte: Lead kindly light  van Cardinal Newman.         Tot slot, twee coupletten van een lied geschreven door John Henry Newman. Het is een van de eerste liederen die ik me kan herinneren, en de woorden brengen zoveel dingen weer tot leven en geven te hopen en te dromen.

Leid, vriendelijk licht, door het duister om mij heen,
leid gij mij voort!
De nacht is donker en ‘k ben ver van huis,
leid gij mij voort!
Richt gij mijn schreden.
Neen, ik vraag u niet de horizon te zien:
een stap is mij genoeg.

Gij zijt zolang mijn heil geweest.
Wijs dan ook nu mij nog de weg,
door bos of drasland en ravijn,
tot weer de morgen gloort
en mij ‘t gezicht der engelen tegenlacht,
waarvan ik zo hield en toch een tijd verstoken was.

Vraag om zegen:
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is.
Mogen wij vandaag
voor elkaar een zegen zijn,
in ons verschillen en ons gelijken.
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam:
Vader, Zoon en goede Geest.
Amen.

 

Nog geen reacties

Reactie plaatsen