Vieringen

Het zout in jezelf

25 & 26 september 2021 |  Franneke Hoeks

Lectoren Maria Hoitink & Karel Bierlaagh

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link:
https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .  De viering wordt in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de youtubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Welkom
Dag allemaal. Fijn dat u heeft afgestemd op deze viering van de San Salvatorgeloofsgemeenschap.  Misschien kijk je thuis, alleen of met anderen. Het kan ook zijn dat je op zondag in Cello bent om inspiratie op te doen naar aanleiding van de verhalen van vandaag. Het zijn pittige woorden die we vandaag horen.  Wie mag spreken in Godsnaam! En wat is er nodig om de naam van de Eeuwige levend te houden in onszelf. Jezus spreekt ongezouten de waarheid. De weg van God is een radicale weg. Gelukkig zijn we niet alleen.  Waar je ook bent, hoe je ook viert weet dat je verbonden bent met anderen en met de Eeuwige. Ik hoop dat dit moment vol stilte, gebed, muziek, verhalen en beelden je brengt wat je nodig hebt.


Gebed met woorden uit psalm 19

Eeuwige, wij laten ons door uw wetten leiden,
Vergeef ons wat we verkeerd doen,
ook de fouten die we onbedoeld maken.
Bescherm ons tegen slechte gedachten.
Laat die geen macht over ons krijgen.
Dan zullen we zijn zoals u ons bedoeld hebt.
Mooie, mensen die zorgdragen voor elkaar.
Eeuwige, luister naar de woorden van dit gebed
Het is mijn geschenk aan u.
Bij u ben ik veilig, u bent mijn redder.


We ontsteken het licht

Acclamatie
Neem mij aan zoals ik ben, zuiver uit wie ik zal zijn
Druk uw zegel om mijn ziel en leef in mij.

Bij de verhalen 

We lezen vandaag twee Bijbelverhalen. Eeuwenlang vonden mensen troost en steun in deze teksten. Vandaag worden ze gelezen vanuit verschillende huizen in de stad. Dat ook wij vandaag wijsheid, troost en moed mogen vinden in deze woorden.


We lezen Eerste lezing Numeri 11, 24-29
Daarna riep Mozes zeventig leiders van het volk bij zich. Ze moesten in een kring om de heilige tent gaan staan. Toen kwam de Eeuwige in de wolk die boven de tent hing. Hij sprak met Mozes. En hij gaf de zeventig mannen een deel van de geest die hij aan Mozes gegeven had. Meteen begonnen de leiders te spreken als profeten. Dat deden ze alleen op dat moment, daarna nooit meer.
Eldad en Medad hoorden ook bij de zeventig mannen, hun naam stond op de lijst. Maar zij waren niet naar de heilige tent gegaan. Ze waren nog ergens anders in het kamp. Toch kregen zij ook de geest van de Eeuwige. En ook zij begonnen te spreken als profeten.
Toen dat gebeurde, rende een jongen naar Mozes toe. Hij riep: ‘Eldad en Medad lopen rond in het kamp en ze spreken als profeten!’ Jozua, de zoon van Nun, was de dienaar van Mozes. Hij zei tegen Mozes: ‘Zeg alstublieft dat ze daar meteen mee ophouden!’
Maar Mozes zei: ‘Ben je bang dat ik het erg vind wat er gebeurt? Helemaal niet! Ik zou wel willen dat de Eeuwige aan het hele volk zijn geest gaf. En dat alle Israëlieten gingen spreken als profeten!’


Bezinning

Dat we allemaal spreken als profeten! Dat zou wat zijn! De krant lezend, TV kijkend of scrollend langs facebook berichten zou je haast denken dat we een overschot aan profeten hebben. We hebben in ieder geen te kort aan standpunten en een overschot aan mensen die hun wijsheid van de daken schreeuwen. Zijn dat de profeten van vandaag de dag?
De Hebreeuwse profeten fungeerden als spreekbuizen van God tot de mensen en andersom. Ze werden gekozen door God, vaak tegen hun eigen wil in. Spreken als profeten is luisteren naar die stem van de Eeuwige en gaan voorbij je eigen gelijk. Profetisch spreken is god in al zijn of haar vormen kennen weten van zijn of haar weg met de mensen.

Lied

Gij zijt Gij godheid barmhartig lankmoedig
overvloeiend van vriendschap en trouw.

Gij draagt ons onze zonden niet na.
Gij zult geen kwaad met kwaad vergelden.
Groter dan onze zonden zijt Gij

Gij zijt Gij godheid barmhartig lankmoedig
overvloeiend van vriendschap en trouw.

Zoals een man voor zijn kinderen barmhartig is
zijt Gij voor ons een barmhartige Vader.
Gij kent ons toch.

Gij zijt Gij godheid barmhartig lankmoedig
overvloeiend van vriendschap en trouw. 2x

We lezen Marcus 9, 38-50

Toen zei Johannes tegen Jezus: ‘Meester, wij hebben iemand gezien die uw naam gebruikt om kwade geesten weg te jagen. Wij zeiden dat hij daarmee moest ophouden. Want hij hoort niet bij ons.’ Maar Jezus zei: ‘Laat hem zijn gang gaan. Hij gebruikt mijn naam om een wonder te doen. Zo iemand zal niet snel iets slechts over mij zeggen. Wie niet onze vijand is, is onze vriend. Luister goed naar mijn woorden: Iemand die een beker water aan je geeft omdat je bij mij hoort, krijgt zeker een beloning van God.’
Jezus zei: ‘Iemand die een gelovige weghaalt bij God, krijgt een zware straf. Het zou beter voor hem zijn als hij met een zware steen om zijn nek in zee gegooid was. Stel dat je hand iets slechts doet, iets dat jou weghaalt bij God. Hak je hand dan af. Beter met één hand naar het eeuwige leven, dan met twee handen naar de hel, waar het vuur nooit uitgaat. Stel dat je voet iets slechts doet, iets dat jou weghaalt bij God. Hak je voet dan af. Beter met één voet naar het eeuwige leven, dan met twee voeten naar de hel. Stel dat je oog iets slechts ziet, iets dat jou weghaalt bij God. Ruk je oog dan uit. Beter met één oog naar Gods nieuwe wereld, dan met twee ogen naar de hel. Want daar brandt een vuur dat nooit uitgaat, en daar blijven de wormen maar aan je vreten.’ Jezus zei verder: ‘Iedereen wordt getest om te zien of zijn geloof zuiver is. Het moet zo zuiver zijn als zout. Zout is iets goeds. Maar als het zijn zoute smaak verliest, is het waardeloos. Je kunt het niet opnieuw zout maken. Zorg daarom dat je het zout in jezelf niet verliest. Dat betekent: leef in vrede met elkaar.’

Bezinning
Oeps. Wat een harde woorden uit de mond van Jezus: dat zijn we niet gewend en het voelt niet prettig. Misschien gaan je oren op slot als je dit hoort. Dit soort gezouten teksten voelen oncomfortabel. Maar toch een poging tot begrijpen omdat ik geloof dat we altijd het gesprek aan moeten gaan, ook met mensen en gedachten die we liever niet zouden horen.
Als de leerlingen tegen Jezus zeggen dat ze een ander, die niet bij ons hoort, maar wel spreekt en handelt uit naam van Jezus dan lijken ze een schouderklopje te verwachten. Niet dus. Jezus wijst ze terecht!  Wat mooi dat in deze Marcus tekst staat ‘wie niet onze vijand is, is onze vriend’. Dat klinkt anders de woorden uit Matheus “wie niet voor mij is, is tegen mij.’ Marcus geeft meer ruimte aan de kring van Jezus-mensen.  Die kring is veel groter dan je denkt.  Dat vraagt van de leerlingen -en van ons misschien ook wel- het opgeven van het vertrouwde groepsgevoel, van je eigen belangrijkheid en je eigen gelijk.
Jezus was een verhalenverteller. Om je boodschap duidelijk te maken moet je soms in overdrijving schieten. Ik denk dat dat hier aan de hand is.  Die weg van God, vraagt om radicale keuzes. Geen halve maatregelen. De weg van Jezus is geen weg van laffe lievigheid. Jezus vraagt van zijn leerlingen (en van ons) om streng naar onszelf te zijn. Wat hindert je om stappen te zetten in de liefdevolle beweging van God en Jezus? Dat vraagt om kritisch kijken naar jezelf. Doe je het juiste? Het is niet aan jou of aan mij om anderen onze eigen wil op te leggen. Zoals ook in de eerste lezing Eldad en Medad de zegen van Mozes krijgen zo is de kring van Jezus groter als we denken. Wie niet tegen ons is, is met ons.  Geen gesloten groepsgevoel, maar een openruimte voor mensen die op wat voor manier dan ook de roep van de Eeuwige willen volgen.  Geloof moet zo zuiver zijn als zout.  Zout is smaakmaker: zorg dat je geloof vol pit zit.  Zout gaat bederf tegen: zorg dat je de hoop niet verliest. Zout is teken van verbondenheid: zorg dat je altijd ruimte biedt aan anderen, vooral wie niet gehoord of gezien worden. Zorg daarom dat je het zout in jezelf niet verliest.

Lied

Uit vuur en ijzer, zuur en zout, zo wijd als licht, zo eeuwen oud,
uit alles wordt een mens gebouwd en steeds opnieuw geboren.

Om ijzer in vuur te zijn, om zout en zoet en zuur te zijn,
om mens voor een mens te zijn wordt alleman geboren.

Om water voor de zee te zijn om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein, gezocht, gekend, verloren.

Om avond- en Morgenland om hier te zijn en overkant,
om hand in een andre hand, om niet te zijn verloren.

Om oud en wijs als licht te zijn, om lippen, water, dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn, gaat iemand tot een ander.

Naar verten die niemand weet, door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed gaan mensen tot elkander.

Voorbeden
Wij bidden voor mensen aan wie geen recht wordt gedaan. Mensen in landen waar de overheid de vrijheid van meningsuiting beperkt, mensen gevangenzet. Mensen op de vlucht, mensen die vastzitten in Griekenland. Mensen in Nederland die het afleggen tegen de instanties en zo onvoldoende inkomen hebben, onvoldoende zorg, geen huis. Dat hen recht mag worden gedaan

Wij bidden U voor onze aarde, die is uitgeput, vergiftigd, verdroogd of ondergraven,
Voor de armen die als eersten te lijden hebben onder de gevolgen: overstromingen hongersnood, orkanen, aardbevingen. Dat wij zorg hebben voor de aarde en voor al haar bewoners

Wij bidden voor mensen die zich inzetten voor een rechtvaardige wereld en het behoud van de aarde, vaak tegen de stroom in. Dat zij de kracht vinden om met geduld en vertrouwen hun weg te blijven gaan.
Acclamatie Oh lord hear my prayer

We bidden voor wie ziek zijn dat zij zachtheid mogen ontmoeten en steun en zorg op hun weg. We bidden voor wie we missen, onze dierbare overledenen. Dat zij zich thuis mogen weten bij jou.

Lied Koester de namen

Koester de namen die wij hier gedenken:
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.
Laat de zon van uw aangezicht
over ons opgaan.
Zegen ons allen
met het licht van uw ogen.
Zie met ontferming naar onze aarde
houd in uw hoede wie haar bewonen.
Houd ons omsloten thuis in uw zegen.

Laten we samen de woorden bidden die Jezus ons heeft meegegeven. Laten we ze vandaag klinken als geloofswoorden die ons aansporen de weg van recht en vrede te gaan. Onze Vader

Vredewens
Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen. Wees scherp, wees kritisch, blijf alert. Zorg dat het geen zouteloze bedoening wordt. Maar ook: en bewaar onder elkaar de vrede. Niet de zoete lieve vrede van de mantel der liefde die alles bedekt. Maar de vrede als werkwoord, die voortkomt uit een actieve betrokkenheid en een echte openheid voor elkaar, waarin er altijd meer kan gebeuren dan je vooraf gedacht had en meer mensen mee blijken te doen dan jij had vermoed.  (Bert Altena)

Lied Vrede voor jou

Slotgedachte naar een verhaal van de Pueblo-indianen Maria

Het gaat er niet om dat God daarboven is.
Het gaat erom dat hij om mij heen is,
in mij, in jou, in het gras, in dit boek.
Het gaat erom dat hij overal is.
Ik voel het om mij heen. Ik ben geborgen. Dank

Zegen

Moge God ons zegenen met onrust bij gemakkelijke antwoorden,
halve waarheden, en oppervlakkige relaties
zodat er diepgang vanuit ons hart moge leven.
Moge God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid,
onderdrukking, en uitbuiting van mensen
zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid, en vrede.
Moge God ons zegenen met tranen
die we plengen voor hen die lijden door pijn, verwerping, honger, en oorlog
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.
En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid
dat we geloven een verschil te maken in de wereld.
Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.

***

Reageren op deze viering vinden we fijn.

Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

www.sansalvatorgemeenschap.nl

De poort van samen delen

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
19 september 2021  | Eerste Communieviering van Bram, Saar, Samuel, Milan en Noa

De poort van samen delen
Melodiek o.l.v. Marcel van der Maeden | Piano Joost Boekhoven

Openingslied
Dit huis vol mensen weet jij wie ‘t zijn? Ik mag het hopen.
Heb jij ons geteld, ken jij ons bij name? Dan ben je de enige.
Welkom

Lied van het licht
Lichtje dat voor ieder schijnt
Lichtje van het leven
Lichtje dat voor ieder schijnt
Licht geeft ons het leven

Gebed
Goede God, dankzij Jezus zijn we hier bij elkaar.
Hij heeft ons gevraagd te blijven werken aan een mooie wereld en op die manier te blijven denken aan hem.
Hij heeft ons laten zien, hoe jouw liefde door de wereld gaat, hoe jij er voor ons wilt zijn.
Laat dit uur een feest van liefde zijn, een feest van verbondenheid met elkaar, een feest van verbondenheid met Jezus, die ons vraagt met elkaar te delen, in de naam van jou God die we kennen als Vader, Zoon en Goede Geest. Amen.

Acclamatie Bij u is de bron van het leven en in uw licht zien wij het licht.
Verhalen

MARCUS 4, 30-34
Jezus zei verder: ‘Willen jullie weten waar Gods nieuwe wereld op lijkt? Ik zal nog een voorbeeld geven. Gods nieuwe wereld lijkt op een mosterdzaadje. Dat is het kleinste zaadje dat er is. Maar als je het zaait in de grond, dan groeit er uit dat kleine zaadje een boom. Die boom wordt het grootst van alle planten en krijgt dikke takken. In de schaduw van die boom kunnen vogels hun nest bouwen.’

Lied  Van de Een en  ander
Voordat ik bomen zag,
de hazelaar in bloei, in kou,
de steeneik, de kastanje, zag ik jou. (2x)

Mijn zusje, mijn geliefde,
mijn verre vriend mijn hart is aan.
Mijn naastetje, wat heb ik jou,
wat heb jij mij gedaan?

Voordat de zee mij riep,
haar spiegel, tij en tegentij,
de poolster, de windstilte,
riep jij mij.

Ik kocht een fluit,
ik floot een sluier
om je heen van vuur,
een lichaam meer,
tegen de lange duur.
Als ik ooit komen zou
waar bronnen zijn, bauxiet,
een paar gewiekster woorden
dan dit: ben jij daar?
Mijn zusje, mijn geliefde,
mijn verre vriend mijn hart is aan.
Mijn naastetje, wat heb ik jou,
wat heb jij mij gedaan?
Voordat ik bomen zag,
de hazelaar in bloei, in kou,
de steeneik, de kastanje, zag ik jou.

Verhaal van Tobi
Tobi gaat met zijn moeder naar de markt. Hij helt haar de verse groenten uit hun tuin uit te stallen. Als dat gedaan is kijk hij of hij vriendjes ziet met wie hij kan spelen.
Ha daar is Joram, zijn buurjongen. Die komt al naar Tobi toe en vraagt: ‘Ga je mee de heuvels is? Jezus is daar. Misschien gaat hij weer een verhaal vertellen.”
‘Ja,’ zegt Tobi, ‘even mijn moeder vragen of ik weg mag.’ Zijn moeder heeft zijn hulp niet meer nodig. Ze doet een paar broden en gedroogde visjes in een mandje en zegt: ‘Neem die maar mee voor vanmiddag.’ Het is lente. De zon schijnt. Overal op de groene heuvels bloeien bloemen. Al snel merken Tobi en Joram dat zij niet de enigen zijn die Jezus willen zien. Er zijn een heleboel mensen onderweg. Ook zieke mensen die geloven dat Jezus hem beter kan maken. Jezus zit met zijn leerlingen op een mooie rustige plek die nu volstroomt met mensen. Tobi en Joram vinden een plaatsje heel dichtbij. Zo kunnen ze het goed horen als Jezus iets vertelt. En Jezus vertelt. Hij vertelt over het land van God dat lijkt op een klein mosterdzaadje. Een heel klein zaadje. Je kunt het haast niet zien. Maar als het in de aarde valt, gaat het groeien. Dat wordt het een grote boom met heel veel takken en bladeren.
Jezus kijkt de kinderen aan en zegt: ‘Is dat geen wonder? Zo’n piepklein zaadje en dan zo’n grote boom. De vogels kunnen hun nesten erin bouwen! Zo is het ook met het land van God. Dat begint heel klein, maar het groeit en groeit….’
Tobi en Joram zien dat Jezus zieke mensen bij zich roept en hen beter maakt. Maar dan komt Filippus, een van de leerlingen die Jezus overal volgen, naar hem toe. ‘De zon gaat bijna onder’, zegt hij. ‘Het wordt tijd dat de mensen naar huis gaan om te eten.’
Jezus zegt ‘We kunnen hen niet zonder eten naar huis sturen. Geven jullie ze maar te eten.’ Verbaasd kijkt Filippus Jezus aan. ‘Maar Jezus, er zijn hier wel vijfduizend mensen, dat kunnen we toch niet. We hebben geen geld om zoveel brood te kopen.’
Tobi heeft alles gehoord. Hij heeft zijn brood en vissen nog niet opgegeten. Hij laat ze aan Filippus zien ent zeg: ‘Die mag Jezus wel van me hebben.’
‘Hier is een jongen met vijf broden en twee vissen,’ zegt Filippus tegen Jezus. ‘Het is iets, maar veel te weinig om iedereen te eten te geven.’ ‘Wil je die aan mij geven?’, vraagt Jezus. ‘Dat is lief. Laat alle mensen maar gaan zitten in het gras.’
Als iedereen zit, pakt Jezus een brood uit het mandje van Tobi en houdt het omhoog. ‘Dank u God, Schepper van het heelal voor het koren dat groeit op de aarde en voor dit brood dat ervan gemaakt is.’
Dan breekt Jezus het brood in stukken en deelt het uit. Alle broden en vissen deelt hij uit. En iedereen kan eten zoveel hij wil.
‘Het lijkt wel of we in het land van God zijn, ’zegt Tobi tegen zijn vriend. Als niemand meer honger heeft zegt Jezus: “Haal nu maar op wat er over is, want het is zonde als er iets wordt weggegooid.’ De leerlingen halen twaalf manden met brood op.
En dan, dan is het tijd om naar huis te gaan. Jezus staat op en zoek een stil plekje voor zichzelf. Tobi en Joram gaan op weg naar huis. Het is al donker als ze thuiskomen. Tobi vertelt het hele verhaal van de broden en vissen die genoeg waren voor iedereen aan zijn moeder. ‘Misschien Tobi, misschien is Jezus wel een koning. Maar dan wel een heel andere dan iedereen denkt,’ zegt ze.
Acclamatie  Oren en ogen gaan open voor Jezus. Hij gaat ons voor op de weg van het licht.

In gesprek
over het land van samen delen

Geloofslied
Er is een land voorbij de poort.
Je kunt er heen,
bent er niet alleen.
Het is een thuis
waar je welkom bent
en waar iedereen je kent.
Er is een land voorbij de poort.
Je kunt er heen
bent er niet alleen.
Kom ga mee, iemand roept je naam.
Geef me je hand,
en schuif maar aan.
Er is een land voorbij de poort.
Je kunt er heen
bent er niet alleen.
Ook de vogels bouwen
er hun huis.
Zonder zorgen, zijn ze er thuis.
Er is een land voorbij de poort.
Je kunt er heen
bent er niet alleen.
Heb je verdriet,
ging het verkeerd?
Tranen drogen, boosheid keert.
Er is een land voorbij de poort.
Je kunt er heen
bent er niet alleen.
Het is een bron
die leven doet.
Brood en liefde in overvloed.
Er is een land voorbij de poort.
Je kunt er heen
bent er niet alleen.
Brood en wijn
geven de kracht
ga op weg
je wordt verwacht.

Rond de tafel

Kaarsjes | Instrumentale muziek

Voorbeden

Wij bidden tot jou lieve god
dat kinderen overal op de wereld
veilig op kunnen groeien,
dat zij naar school kunnen
en voldoende ruimte hebben om te spelen,
te lachen en kind te zijn.

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, Laudate Dominum.

Wij bidden tot jou lieve god,
denk aan alle mensen op de wereld
zorg dat mensen vrienden worden en geen oorlog voeren.
zorg dat mensen delen zodat niemand honger hoeft te hebben zorg dat mensen veilig kunnen wonen en niet hoeven vluchten.

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, Laudate Dominum
.

Wij bidden tot jou lieve god,
voor mensen die ziek zijn, zich alleen voelen
voor kinderen die gepest worden
en mensen die verdrietig zijn
dat zij mogen voelen dat er iemand is die om hen geeft.

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Wij bidden tot jou lieve god, voor deze vijf kleine mensen die vandaag hun eerste communie doen.  Ieder van hen is verbonden met anderen. Ouders, grootouders, broertjes, zusjes, vrienden en familie.  Zij en wij zijn en blijven verbonden, ook met mensen die er niet meer zijn. Als mensen dood zijn, zijn ze niet zomaar verdwenen. We dragen ze bij ons in ons hart. Hun namen blijven klinken in ons midden.
Lied Koester de namen
die wij hier gedenken:
dat zij geborgen zijn
in uw genade,
dat zij gekend zijn
bij U en bij ons.
Laat de zon van uw aangezicht
over ons opgaan.
Zegen ons allen
met het licht van uw ogen.
Zie met ontferming
naar onze aarde
houd in uw hoede
wie haar bewonen.
Houd ons omsloten
thuis in uw zegen.

Tafelgebed

In de geest God zijn wij hier samen, als vrienden aan één tafel, om Jou te danken voor alles wat groeit en bloeit,
voor de wereld waarop wij wonen, dat Jij een moeder en vader wilt zijn, voor grote en kleine mensen,
dat Jij ons roept om goed te zijn, om te delen met elkaar.
Alle mensen samen
niemand meer alleen.
Rond de ene tafel
alle mensen één

Wij danken Jou voor Jezus van Nazareth, een bijzonder mens die zorgde dat iedereen mee mocht doen en ons leerde te blijven werken aan  dat land van god, in vriendschap met elkaar.
Alle mensen samen,
niemand meer alleen.
Rond de ene tafel,
alle mensen één


We zijn rond deze tafel om te denken aan Jezus. Op de laatste avond vierde hij feest met zijn vrienden en vriendinnen. Jezus nam het brood in zijn handen en zei
God, dank je wel voor het koren dat groeit op de aarde  en voor dit brood dat ervan gemaakt is We delen dit brood hier met elkaar. Dit brood is als mijn leven.

Toen nam Hij een beker druivensap gaf die aan zijn vrienden en zei: dank je God voor de druiven die groeien op aarde
Voor het sap dat ervan gemaakt is. Deel deze beker met elkaar zodat niemand meer dorst zal hebben. Brood en dit sap zijn zoals ik.  Deel met elkaar en als jullie dit doen Denk dan aan mij.

De dag daarna is Jezus gestorven maar niet voorgoed. Iedere keer als wij samenzijn, als vrienden aan één tafel,
ontmoeten wij Jezus, in het delen van brood en wijn en zijn we met elkaar in het land van God dat land waarin mensen samen delen wat ze hebben.

Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Vredeswens | Vredeslied
Vrede voor jou en alle goeds je vrienden.
Wie aan God vasthoudt zal niets ontbreken.
Vrede voor jou en alle goeds je vrienden.
Alleen God slijt niet.
Brood voor communicanten
Brood en sap voor iedereen

Instrumentale muziek

We eten en drinken samen

Lied met het licht van de zon
Een wereld vol mensen van allerlei slag:
oorlog en vrede, een lied en een lach
en tussen hen in de vreemdeling,
een vreemde vogel, rijk getooid
met het licht van de zon
en de lach van de maan
en de sterrentwinkeling
van de hemel in zijn oog:
al de kleuren van de regenboog.
Hij leeft met de mensen en ‘t doet er niet toe
of hij nu vriendschap of weerstand ontmoet,
want waar hij ook gaat verdwijnt de haat
het hart gaat open, hoop verschijnt…
door het licht van de zon
en de lach van de maan
en de sterrentwinkeling
van de hemel in zijn oog:
al de kleuren van de regenboog.
Hij brengt met zijn woorden de hoogmoed ten val,
naklinken doet hij zijn lied overal:
er schuilt in zijn hart alleen muziek,
hij is van vrede overvol
met het licht van de zon
en de lach van de maan
en de sterrentwinkeling
van de hemel in zijn oog:
al de kleuren van de regenboog.
Hij schonk aan de mensen zijn levensgeheim:
aarde wordt hemel, een nieuw paradijs
toen hij aan het kruis ons ruimte gaf,
zijn levensadem, geest en kracht.
Om vol vrede en vrij
te gaan leven als mens
onweerstaanbaar voor het hart,
even rijk gekleurd als Hij:
als die vreemde vogel vogelvrij.

Slotgedachte
Dat land van God?
‘Het is onmogelijk’, zei trots.
‘Het is riskant’, zei ervaring.
‘Het is zinloos’, zei rede.
‘Probeer het gewoon’, fluisterde het hart.

Zegen
Lieve god,
laat ons nu naar huis gaan
met jouw uitnodiging in ons hart.
De uitnodiging om iedere dag
de wereld een beetje mooier te maken
Dat doen we in jouw naam, goede God
die we kennen als vader, zoon en goede geest.

Slotlied
Dat ik aarde zou bewonen
niet op vleugels als een arend,
niet in schemer als een nachtuil
niet kortstondig als een bloem,
niet op vinnen onder water,
niet gejaagd en niet de jager,
niet op hoeven, niet met klauwen,
maar op voeten twee
om te verte te belopen,
om de horizon te halen
en met handen die wat kunnen:
kappen, ruimen, zaaien, oogsten;
met een neus vol levensadem,
met een buik vol van begeren
met een hoofd niet in de wolken,
wel geheven naar de zon,
Om te overzien de aarde,
haar te hoeden als een kudde,
haar te dienen als een akker
en te noemen bij haar naam.
Dat ik ben, niet meer of minder,
dan een mensenkind van mensen,
een van velen, én met allen,
groot en nietig, weerloos, vrij,
om te zijn elkaar tot zegen,
om te gaan een weg van dagen,
liefdesweg die ooit zal leiden
naar en menselijk bestaan.

Vergeving

Beste mensen,

De komende zondag zal er een viering in kleine kring zijn.
Dit betekent dat niet alles van tevoren vastligt.
Natuurlijk zijn er de Schriftlezingen van dit weekend waarover we samen nadenken.
Er kan ook inbreng zijn van de deelnemers, dus er zijn geen vaste teksten, maar enkele aanzetten om zelf over na te denken.
De Schrift laat ons nadenken over vergeving ontvangen en vergeving schenken, over Gods oneindige goedheid.
Wij bidden: vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven…
Dit lukt soms niet echt en wat bidden we dan?
De koning uit het evangelie scheldt zo ongeveer anderhalf miljoen jaar aan dagloon kwijt. Zo goed is God voor de dienaar……(Mt 18, 21-53)
Zijn wij zo goed als God voor elkaar?

De woorden van de psalm 103 kunnen ons steunen:
Psalm 103

Duren zal de liefde van God
Voor allen die Zijn woord aanvaarden en het volbrengen

Hij roept mij weg uit het graf
Mijn jeugd herleeft als een arend.
Alle verdrukten doet Hij recht,
Oprijzende liefde.

Hij kent ons. Hij vergeet niet
Dat wij zijn: stof van de aarde.
Zonsopgang is Hij, vergeving
Zover als het westen van het oosten vandaan is.

Mensen hun dagen zijn als het gras,
Bloemen in het open veld,
De wind waait, ze zijn verdwenen,
Wie weet waar ze gestaan hebben?

Maar duren zal de liefde van God
Voor allen die Zijn woord aanvaarden
En het volbrengen

Gij zijt Gij,
God barmhartig lankmoedig
Overvloeiend van vriendschap en trouw.

Gij draagt ons onze zonden niet na
Gij zult geen kwaad met kwaad vergelden
Groter dan alle zonden zijt Gij.

Zoals een man voor zijn kinderen barmhartig is
Zijt Gij voor ons een barmhartige vader
Gij kent ons toch-

Hieronder vindt U de lezing uit Jezus Sirach 27.30-28.7

Wrok en gramschap zijn iets afschuwelijks, alleen een zondaar blijft ermee rondlopen.
Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen: hij zal zijn zonden nooit uit het oog verliezen.
Vergeef uw naaste zijn onrecht:
Dan worden wanneer u er om bidt, uw eigen zonden kwijtgescholden.
Kan een mens die tegenover een medemens in zijn gramschap volhardt,
Bij de Heer zijn heil komen zoeken?
Kan hij, die onverbiddelijk is voor zijn evenmens, om vergeving bidden voor zijn eigen zonden?
Als iemand die zelf maar een mens is in zijn wrok volhardt,
Wie zal dan verzoening bewerken voor zijn zonden?

Denk aan het einde en houd op met haten;
Denk aan de ondergang en de dood en houd u aan de geboden.
Denk aan de geboden en wrok niet tegen uw naaste;
Denk aan het verbond met de Allerhoogste
En zie door de vingers wat maar onwetendheid is.

Ik wens u toe dat het verbond met de Allerhoogste en de woorden van de  psalm U tot steun zijn bij uw overdenking.

Een hartelijke groet en Gods zegen

Truus van Kaam

Die stem volgen – 4 september 2021

Voorganger Franneke Hoeks
Lectoren Toon van Mierlo & Corrie Dansen
Melodiek o.l.v. Hans Wagemaekers | Piano Coby Wagemans

Openingslied – Samenzang

De vreugde voert ons naar dit huis,
waar ‘t Woord aan ons geschiedt. Lees meer →

Zien kun je leren

28 & 29 augustus 2021 Franneke Hoeks

Lectoren  ria van Luyk en Toon van Mierlo

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .  De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de YouTube viering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Welkom

Stilte

Gebed

Goede God
Wees bij ons nu we ruimte maken
voor jouw verhaal
van het goede leven voor allen.
Als we niet kunnen horen – open onze oren
Als we niet durven zien – verhelder onze blik
Als moed verliezen- wees onze steun
Als ons hart blokkeert – schep ruimte in ons
Als jij ons verstand te boven gaat – geeft ons vertrouwen
Amen Lees meer →

De wijsheid heeft haar huis gebouwd

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
21 & 22 augustus 2021
Voorganger: Wilton Desmense
Lectoren: Marga van de Koevering en Ria van Luijk

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator.
Dat kunt u vinden via de volgende link:
https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ
De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd. U kunt dan de viering van dit
weekend aanklikken.
De link en de YouTubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij
de tekst van de viering. Lees meer →

“Juichen, jubelen”

 San Salvatorgemeenschap  
 15 augustus 2021

“Juichen, jubelen”

Voorganger:  John Parker

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ . De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd. U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de YouTube viering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe. Lees meer →

TRANSITIE

 SAN SALVATORGEMEENSCHAP
7 en 8 augustus 2021
TRANSITIE
Voorganger Truus van Kaam

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .  De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de YouTube viering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe. Lees meer →

Ode aan de schepping

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
31 juli & 1 augustus 2021

voorbereid door de werkgroep ZIN
Franneke Hoeks, Iet Bakx, Odette Debets en Corrie Dansen
Psalm 104 in de hertaling van Huub Oosterhuis

Lees meer →

De wonderen zijn de wereld niet uit

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
24 & 25 juli 2021

Voorganger: Wilton Desmense

Lectoren: Ria van Luijk en Ton de Coster

De wonderen zijn de wereld niet uit

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator.

Dat kunt u vinden via de volgende link:

https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ

De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd. U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken.

De link en de YouTubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op  www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering.

Wij wensen u een mooie viering toe. Lees meer →