Vieringen

Herdenking van de afschaffing van de slavernij

Viering 2 juli 2023                  voorganger: Truus van Kaam

Thema: Herdenking van de afschaffing van de slavernij

Openingslied: 128 Dit huis is een huis..

Gebed

 Lied: 260 Wie mag te gast zijn

Lezing uit : hoe duur  was de suiker?
Van de historica Cynthia Mc. Leod, dochter van Ferrier, de eerste president van Suriname

Amsterdamse handelshuizen wilden maar al te graag geld stoppen in plantages in Suriname.
Ze stuurden daarvoor agenten naar het land, die de volmacht hadden om aan planters geld op rente aan te bieden. Lukte dit , dan kreeg de agent zelf ook weer een percentage als provisie.
De kolonisten werden helemaal verblind door al dit voorgespiegeld geluk.
Iedereen wilde opeens planter worden.
Mensen die nauwelijks een cacao- van een koffieplant konden onderscheiden, lieden die dachten dat er korreltjes suiker uit het uitgeperste suikerriet vielen, ja iedereen, of hij nu eerst schoenmaker, slager of nietsnut was geweest , moest panter worden en zag zichzelf al als rijke plantage-eigenaar in zijn luie stoel op de veranda zitten.
Anderen die een kleine plantage hadden , wilden die tot driemaal vergroten.

Rutger was zo’n agent van een Amsterdams handelshuis en administrateur van enkele plantages.
Hij had door dat dit een onnatuurlijke gang van zaken was.
Nu was hij terug in Amsterdam , met zijn persoonlijke slaaf Alex.
Die kwam binnen met een kopje koffie.
Was er iets met Alex ?  vroeg Rutger zich af. Hij keek zo bedrukt.
Wat is er Alex? “Niets Masra “antwoordde Alex zacht.  “heb je zorgen? “
Gaat er misschien iets mis met  onze afspraak? Alex glimlacht even en zei: Bij mij niet, masra, maar ik weet niet van masra.”
Toen ze een paar jaar geleden uit Holland terugkwamen, had Rutger aan boord een ernstig gesprek met Alex gehad.
Deze had aan Rutger gezegd dat in Holland alle mensen geld verdienden voor hun arbeid .
Niemand was slaaf van een ander, niemand was er bezit van een ander.
Sommige mensen verdienden heel weinig, waren doodarm, maar ze waren vrij, en in Alex ’ogen was vrijheid toch wel het hoogste goed.
Hij kon zo goed de Marrons begrijpen, die liever in de bossen blootgesteld waren aan allerlei gevaren dan slaaf te zijn.

Rutger had voorgesteld om Alex vanaf dat moment ook voor zijn arbeid te betalen. Hij kon het gebruiken of teruggeven aan Rutger, die dan voor hem spaarde totdat hij genoeg had om zich vrij te kopen. Alex spaarde nog steeds.
Nog enkele maanden en dan zou hij genoeg hebben.

Tussenzang:  280 van God is de aarde  ( de Ned. versie van de gospel: he ‘s got the whole world in his hand)

Evangelie ; Joh 13, 14-17

Acclamatie : Gij hebt woorden van eeuwig leven

Ik geloof:
Ik geloof in God, die liefde is,
begin en einde van al wat is,
die niemand laat vallen.
Ik geloof in Jezus,
kind van mensen,
Zoon van God,
een en al liefde
tot het uiterste toe.
Hij wijst mij de weg
trekt met mij mee.
Ik geloof in de Geest
die zoekt naar mensen
die vertrouwen op God,
die mensen verwarmt en inspireert,
en aanzet tot liefde
groter dan hun hart.

Ik geloof in mensen,
die in Zijn Naam openlijk of in stilte
doen wat gedaan moet worden,
die samen kerk willen zijn
in de geest van het evangelie.
Ik geloof dat er altijd ruimte is
Voor vergeving en verzoening
In steeds weer een nieuwe kans
Dat Gods hart groter is
dan een mensenhart.

Ik geloof in het leven
dat achter onze grenzen
vrede en rust vindt bij God,
die het draagt en zal voltooien.
Want Gods liefde,
Gods barmhartigheid en trouw
zijn eindeloos groot.
Amen.

Voorbeden:    oh Lord hear my prayer of…..

als afsluiting:   gedenk ons hier bijeen

Collecte….

Vredeswens :
Het licht is kalm
ik laat mij los en besta
ik ben en niets dan dat
ik besta in een ruimte van liefde

 Tafelgebed

Onze Vader…..

Communie

Communielied….. Die met ons deelt 228

dankgebed

mededelingen

zending:  wees werktuig  van vrede

zegen

slotlied: 244 Dat een nieuwe wereld komen zal

Pas op, maar wees niet bang

SAN SALVATORGEMEENSCHAP | 25 juni 2023
Pas op, maar wees niet bang
Voorganger Franneke Hoeks |   Lectoren Marga van de Koevering en Rinus van der Heijden
Pianist Joost Boekhoven |Cantor Wilton Desmense

 


Openingslied zomaar een dak

Welkom
Soms heb je van die weken dat de Bijbelverhalen van week tot week op elkaar aansluiten. Wat betreft het Evangelie is dat vandaag het geval. Vorige week hoorde we hoe Jezus ze leerlingen uitzond en ze  letterlijk aan het werk zette. Ga het maar doen, mannen en vrouwen, wees boodschappers voor de mensen en. Deze week voegt Jezus daar een soort pas-op-boodschap aan toe. Het is niet zo eenvoudig al het lijkt.
Niet eenvoudig. Als iemand is die daarover mee kan praten dan is het de profeet Jeremia.  In de eerste lezing is deze Godsman aan het woord en we horen over zijn enorme worsteling. Dat woord van God is aansporing en de profeet kan niet anders dan die stem vertolken… maar dat is lang niet altijd wat mensen willen horen. Niet eenvoudig.
Wij gaan ons openstellen voor de stem van de Eeuwige die tot ons komt door Bijbelse verhalen. We zoeken de stilte en maken ons open voor wat hij/zij ons wil meegeven.

GEBED
Eeuwige, jij die ons aanspoort
tot woorden van vrede
en daden van gerechtigheid
Wees bij ons als we ons
klein en onmachtig voelen.
Wapen ons dit uur tegen moedeloosheid
wakker vonken van visioenen in ons aan
geef ons moed om tegen de stroom in te gaan.
en beziel ons met onbevangenheid
zodat we mensen naar jouw beeld worden. Amen

Acclamatie herschep ons hart

1E LEZING  Jeremia 20,7-13 Willibrord vertaling
Eeuwige, U hebt mij verleid;
ik ben bezweken, U was te sterk voor mij.
Ik kan niet tegen U op.
De hele dag lacht men mij uit,
iedereen drijft de spot met mij.
Telkens als ik het woord neem, moet ik schreeuwen,
en ‘geweld en onderdrukking’ roepen.
Het woord van de Eeuwige brengt mij
iedere dag schande en vernedering.
Soms denk ik:
Ik wil er niets meer van weten,
ik spreek niet meer in zijn naam.
Maar dan laait er een vuur op in mijn hart,
het brandt in mijn gebeente.
Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden
maar het lukt me niet.
Ik hoor veel mensen fluisteren:
‘Daar heb je “Ontzetting-overal”. Geef hem aan.

Ja, we geven hem aan.’
Al mijn vrienden willen niets liever dan mijn ondergang.
Ze zeggen: ‘Misschien laat hij zich misleiden,
dan overmeesteren we hem en kunnen we ons op hem wreken.’
De Eeuwige is bij mij als een machtig strijder.
Mijn achtervolgers vallen neer,
ze zullen niet overwinnen.
Ze worden diep beschaamd,
nooit bereiken ze iets.
Hun schande duurt eeuwig,
ze wordt nooit vergeten!
God van de hemelse machten,
die alles rechtvaardig onderzoekt,
die hart en nieren doorgrondt,
laat mij zien hoe U wraak neemt.
Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd.
Zing een lied, een loflied voor de Eeuwige,
want Hij heeft het leven van de arme
uit de macht van de boosdoeners gered.

Lied Nu nog met halve woorden

2E LEZING Matteüs 10,16-23, 26-31 Willibrord vertaling
Bedenk wel: Ik stuur jullie als schapen tussen de wolven. Wees dus slim als slangen en eenvoudig als duiven. Pas op voor de mensen, want ze zullen je uitleveren aan rechtbanken, en in hun synagogen zullen ze je geselen. Men zal jullie voor landvoogden en koningen brengen omwille van Mij, als een getuigenis voor hen en de heidenen. Wanneer ze jullie uitleveren, maak je dan geen zorgen over hoe je zult spreken en wat je zult zeggen. Want op dat uur zal jullie ingegeven worden wat je moet zeggen. Want jullie zijn het niet die spreken, maar het is de Geest van je Vader die in jullie spreekt. De ene broer zal de andere aan de dood uitleveren, en een vader zijn kind, en kinderen zullen tegen hun ouders in verzet komen en hen ter dood brengen. Jullie zullen door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam. Wie volhardt tot het einde, die zal gered worden. Wanneer ze jullie vervolgen in deze stad, vlucht dan naar de volgende.
Word dus niet bang voor hen. Want niets is verhuld dat niet onthuld zal worden, en niets is verborgen dat niet bekend zal worden. Wat Ik jullie zeg in het donker, zeg dat in het licht. Wat jullie in het oor gefluisterd krijgen, verkondig dat vanaf de daken. Wees niet bang voor hen die het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden.
Twee mussen kosten toch maar een stuiver? En daarvan zal er niet één op de grond vallen buiten jullie Vader om. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.

Acclamatie Het woord dat ik jou geef

OVERWEGING
Het woord dat ik jou geeft is niet te zwaar, zongen we net als acclamatie na het evangelie. Dat lijkt bij Jeremia wel anders.  Het volk volgt niet het pad van God. Afgoderij en hebzucht zijn niet wat de Eeuwige met ons voorheeft.  De opdracht van de Eeuwige is, het volk te vertellen dat er verwoesting om komst is- en niet zo’n beetje ook. Met een dergelijke boodschap maak je je niet populair.
En toch – dat vind ik prachtig- komt hier de aansporing om dwars tegen alles en iedereen in, de stem van de Eeuwige te verkondigen naar voren als iets waar je niet om heen kunt. Vuur in het hart, iets brandt in je binnenste. Je moet je mond wel opentrekken. Dat kost je wat. Mensen lachen je uit, gaan je uit de weg: kortom schande en vernedering. Niemand die nog iets met jou te maken wil hebben! Geen gemakkelijke weg, maar Jeremia spreekt over de Eeuwige als iemand die hem bijstaat in de strijd voor het goede leven voor allen. En strijden is het soms. Ik moet denken aan politieke gevangenen die vaak met gevaar voor eigen leven toch blijven strijden voor democratie en vrijheid. Mensen die de droom van het goede leven voor allen niet opgeven, maar blijven roepen, ook al is het soms in een woestijn. Black lives matter is ook zo’n beweging die vaak op weerstand stuit, maar die zich de mond niet laat snoeren want een wereld waarin mensen van kleur anders, slechter, behandeld worden dan mensen met een lichte huid is een wereld waar we geen genoegen mee zouden moeten nemen. Extinction Rebellion– de groep die snelwegen bezet om overheid en bedrijven aan te sporen werk te maken van klimaatmaatregelen, is ook een voorbeeld van een groep die zich niet geliefd maakt bij gewone Nederlanders, maar die zich de mond niet laten snoeren omdat ze de urgentie. Deze boodschap moet voor het voetlicht gebracht worden. Coûte que coûte!
Jezus stuurt zijn volgelingen op weg om te vertellen over dat visioen van het goede leven voor allen. Nog dan alleen maar vertellen. Jezus zegt: Doe het maar! Laat het zien!  Wees voorbeeld en inspiratie voor mensen. Laat die nieuwe wereld, dat visioen maar zien. Vorige week zei Wilton in de overweging dat Jezus ook een realist is. Hij weet wat hij van zijn mensen vraagt. Deze week klinkt er nog meer duidelijke taal.  Ik stuur jullie als schapen tussen de wolven. Jullie bent kwetsbaar met de boodschap van liefde, vrede en recht. Slimheid heb je nodig! Gebruik je hoofd om het verhaal over te brengen. Wees eenvoudig! Wees een mens uit een stuk! Puur en oprecht.
Jezus lijkt heel goed te beseffen dat het mensen, zeker niet degene die het voor het zeggen hebben, zitten te wachten een boodschap die alle verhoudingen op zijn kop zet. Pas op! Je zult tegenwerking krijgen. Van overheden, in je eigen familie- en vriendenkring.
Volgende week zaterdag  is het Keti Koti. We vieren dit jaar 150 jaar afschaffing van trans-Atlantische slavernij. Gelukkig worden er hier in de stad ook een aantal activiteiten georganiseerd om te herdenken, te vieren en te leren. Voor mij past het aandacht vragen voor Keti Koti bij het verhaal van vandaag, want er is ook best wat weerstand. ‘Het is zo lang geleden’, ‘Dat gaat toch niet over mij,’ ‘Wat heb ik er mee te maken.’, hoor je vaak in discussies. Hoe we kijken naar huidskleur is niet iets van alleen vroeger, het speelt nog steeds in onze huidige samenleving. Van de week was in het nieuws dat de overheidsinstelling DUO (studiefinanciering) bij hun jacht naar vermeende fraudeurs vooral om mensen met een migratieachtergrond. Dat is geen toeval.  Het vraagt om moed, slimheid en doorzettingsvermogen om dit aan te kaarten.
Jezus stuurt zijn mensen op pad om het goede leven voor allen waar te maken. Durven wij ook mensen te zijn die willen werken aan dat goede leven voor allen, aan het rijk Gods, ook als het voor ons ongemakkelijk wordt?
Ik hoop het maar voel soms ook de moed in mijn schoenen zakken. Er is zoveel mis met de wereld dat ik soms niet weer waar ik moet beginnen, Klimaat. Armoede. Oorlog. Racisme. Verharding. Ik weet het soms gewoon niet meer en dan ligt wanhoop op de loer. Wanhoop is het eigenlijk een beetje opgeven en het zicht op je mogelijkheden – onze mogelijkheden verliezen.  Wanhoop maakt ook dat we ons terugtrekken in onze eigen veilige omgeving. Daar is het goed. Daar lijkt het goed. Jezus spoort zijn leerlingen – daarmee ons-  aan om de veiligheid te verlaten. Pas op, maar wees niet bang. De Eeuwige, die onvoorstelbare kracht die ons aanspoort tot liefde, vrede en recht voorbij onze eigen grenzen, die zal bij ons zijn!
Pas op die boodschap van omkering waar Jezus het over heeft is een gevaarlijke boodschap. Ook  nu nog. Een verhaal tegen het recht van de sterkste, een verhaal tegen economische gewin. Dat verhaal maakt je lang niet overal populair, maar moet verteld worden, moet gedaan worden.
Pas op! Wees niet bang! Zorg dat je niet wegzakt in angst en wanhoop. Je hoef het niet alleen te doen. We hebben elkaar en mogen ons gedragen weten door de Eeuwige.
Laten we zorgen dat we alert en slim blijven door te luisteren – echt te luisteren – naar verhalen die misschien in eerste instantie niet de onze zijn. Laten we zorgen dat we eenvoudig blijven, mensen uit een stuk die staan voor waar ze in geloven een wereld van eerlijk, van minder, van duurzaam, van sociaal…. En dan voelen we beweging, wind, vonken vreugde en zien we glimpen van die prachtige toekomst die we kunnen maken. Samen. Tegen de wanhoop in. Denk aan de mussen. Pas op, maar wees niet bang!

Geloofslied  Is een mens trouw aan Gods wetten en woorden

COLLECTE | MUZIEK
VOORBEDE
Laten we, rondom de tafel, bidden voor mensen, waar ook ter wereld, die vervolgd worden vanwege hun geloof of politieke opvattingen. Om uitkomst in nood, om veranderingen ten goede en ruimte voor rechtvaardigheid.
Kom over ons met uw geest
Laten we, rondom deze tafel, bidden voor allen die moedig hun weg gaan en anderen een spiegel voor durven houden omdat zij tegen de stroom in aandacht vragen voor wat goed en juist is. Om kracht te volharden op hun pad, om ruimte die tegenstellingen overbrugt, om nieuwe inzichten die ruimte scheppen.
Kom over ons met uw geest
Laten we, rondom deze tafel, bidden voor mensen die de moed soms laten zakken en de hoop lijken op te geven. Om bemoediging die hen op doet opstaan, om lichtpuntjes in het donker, om helder zicht en nieuwe levenskansen.
Kom over ons met uw geest
Laten we, rondom deze tafel, bidden voor onszelf als gemeenschap dat we nooit te snel denken dat het wel goed komt. Om slimheid en eenvoud, om daadkracht en durf, om mensen die ons de weg wijzen.
Kom over ons met uw geest
Laten we, rondom deze tafel, bidden voor alles wat leeft in ons hart, voor de intenties die zijn opgeschreven in ons intentieboek. Voor onze zieken bidden we en voor onze dierbare overledenen. Dat zij zich geborgen mogen weten in het licht van de Eeuwige.
Kom over ons met uw geest

TAFELGEBED
God, Jij die voor ons zo onbegrijpelijk en ver weg bent,
maar die ons nabij wil zijn, wees aanwezig in ons midden en vervul ons hart met jouw goede Geest. Jij hebt tot mensen gesproken in dromen en visioenen, die hun de kracht gaven jouw weg te gaan. Jij hebt hen gemaakt van stotteraars tot enthousiaste redenaars, van laffe kleine mensen tot mensen vol geloof, die bergen konden verzetten.
Zo heb Jij ook tot ons het woord gericht, door de mens Jezus.
Hij leefde onder de mensen  en droomde van een volk,
dat zich geroepen wisten tot het goede leven voor allen
Op de avond, toen Zijn tegenstanders hem naar het leven stonden, heeft Hij brood in Zijn handen genomen, zijn ogen opgeslagen naar Jou, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en met zijn leerlingen gedeeld in de verwachting dat zij dit gebaar begrepen en het voortdurend zouden herhalen.
Zo nam Hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: ‘Neem deze beker, en drink hier allen uit, want dit is de beker van hoop die ik deel met jullie.Blijf dit doen om Mij te gedenken.’
Laat jouw Geest ons aanzetten om in zijn voetstappen verder te gaan, doe ons onze roeping in het leven verstaan, en laat die droom werkelijkheid worden. Dat de eenzamen liefde moge vinden, dat de rijkdom en de zorgen van het leven ons niet mogen verstikken, dat wij, ieder op zijn of haar eigen plaats, de ander weten te versterken en te bevestigen totdat Jij zelf al onze dromen in vervulling doet gaan. Amen

ONZE VADER

VREDESWENS

VREDESLIED  Zuster broeder vrede voor jou

UITNODIGING AAN DE TAFEL VAN BROOD EN WIJN

LIED Eet en drink van brood en wijn

STILTE

MEDEDELINGEN

SLOTGEDACHTE  Geluk en Angst maken een wandeling.
Angst vroeg aan geluk: ”Vertel eens, wat is volgens jou het hoogste geluk voor een mens?”
Geluk antwoordde: ”Wanneer een mens zich verliest, de grenzen van zijn ik verdwijnen en hij opgaat in het onnoembare.”
Daarop vroeg geluk aan angst: ”Wat is de grootste angst voor een mens?”
Angst antwoordde: ”Dat hij zichzelf zou verliezen, de grenzen van zijn ik zouden verdwijnen en hij zou opgaan in het onnoembare.”
Geluk knikte begrijpend – en glimlachend zetten ze hun wandeling voort.                                    (Erich Kaniok)

ZEGENWENS – Franneke

‘Wees niet bang’ – met die woorden gaan wij op weg.
Moge het ons gegeven zijn dat wij vrijuit spreken over de hoop die in ons leeft, over woorden van wijsheid die wij hier ontvangen hebben. Dan zijn we een zegen voor elkaar en voor de wereld en mogen we onze gezegend weten door de Ene, onze God onvoorstelbaar maar die we noemen  vader/moeder, zoon en heilige Geest. Amen.

SLOTLIED Wie ten einde toe

 

Zing een lied voor de Heer

18 juni 2023

Voorganger: Wilton Desmense
Lectoren: Maria Hoitink en Liesbeth van Leijen
Muzikale begeleiding: Melodiek

 

 

Lees meer →

Barmhartigheid wil ik, geen offers!

SAN SALVATORGEMEENSCHAP | 11 juni 2023
Barmhartigheid wil ik, geen offers!
Voorbereiding  Franneke Hoeks & Marian Veenker |   Lector Toon van Mierlo
Pianist Joost Boekhoven | Fluit Maria Werner

OPENINGSLIED Voor mensen die naamloos

WELKOM
Dag lieve mensen, wie je ook bent, fijn dat je je weg naar hier hebt gevonden. Zoekend, vragend, tastend, hopend, wankel gelovend, hier mag je zijn wie je bent. Hier is ruimte voor jou, voor mij, voor ons en voor dat wat we niet in woorden kunnen vangen, God noemen we hem (of haar). Woorden schieten te kort, maar hopelijk mogen we in dit uur samen, in het bidden, in de verhalen, in de liederen iets van die dragende kracht van de Eeuwige ervaren. De eeuwige die we kennen als vader/moeder, zoon en heilige geest.
Vandaag wordt in de RK kerk sacramentszondag gevierd. Een hoogfeest rondom de aanwezigheid van Christus in brood en wijn. In ons evangelie van vandaag gaat het over een maaltijd. We gaan naar aanleiding van dit verhaal opzoek naar heiligheid van het samen eten. In de eerste lezing is de Eeuwige zelf aan het woord bij monde van de profeet Jesaja.  We leren daardoor iets over die Eeuwige en daardoor ook iets over wat het ten diepste betekent  mens te zijn.

GEBED
Gij, die hoog  en verheven zijt,
en toch ook wonderlijk dichtbij.
Wij richten ons tot u,
als mensen die struikelend door het leven gaan,
soms gebroken,
vol hartenpijn
of  onszelf verliezend
in wat ons geen goed doet.
Wees bij ons
schenk vertroosting
genees gebrokenheid
en adem ons tot leven. Amen.

ACCLAMATIE Neem mij aan zoals ik ben

1E LEZING Jesaja 57,14-19

Toen werd er gezegd:
‘Ruim baan! Effen de weg voor mijn volk!
Verwijder elk struikelblok.’
Dit zegt Hij die hoog is en verheven,
die troont in eeuwigheid – heilig is zijn naam:
In hoogheid en heiligheid zal Ik tronen
met hen die gebroken zijn en nederig van geest,
opdat de nederige geest herleeft,
opdat het verbrijzelde hart tot leven komt.
Want niet eindeloos blijf Ik twisten,
niet eeuwig duurt mijn toorn.
Anders zou hun geest voor Mij bezwijken,
de levensadem die Ik hun gegeven heb.
Mijn toorn was op hun zondige hebzucht gericht,
Ik heb hen geslagen en me in mijn woede verborgen.
Maar zij gingen onverdroten voort
op de weg die ze zelf hadden gekozen.
Ik heb gezien wat ze deden,
maar toch zal Ik hen genezen, hen leiden
en hun vertroosting schenken.
Treurenden leg Ik een lofzang op de lippen:
Vrede, vrede voor iedereen, ver weg of dichtbij
– zegt de Eeuwige –, Ik zal genezing brengen.
LIED Vrede voor jou

2E LEZING Matteüs 9,9-13
Toen Jezus van daar verderging, zag Hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en Hij zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ Hij stond op en volgde Hem. Toen Hij in zijn huis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met Hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?’ Hij hoorde dit en gaf als antwoord: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil Ik, geen offers.” Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’
ACCLAMATIE Het woord dat ik jou geef

OVERWEGING
Toen ik de Jesaja tekst voor de eerste keer snel las, dacht ik: ‘Poeh, dat is me nogal verheven taal. Wat moet ik hiermee?’ Ik struikel in eerste instantie over een God die hoogverheven lijkt te zijn.  In het eerste gesprek wat Marian en ik hadden over deze teksten gebeurde er iets wonderlijks. Marian vertelde ontroert te zijn door wat ze las. Aandacht voor vernederden en mensen met verbrijzelde  harten, voor de nederigen van geest.
Samen de tekst lezend, zagen we over een god met menselijke trekken. Een God die zich over mensen ontfermt. Een God die, zelfs als mensen zichzelf en hun omgeving schaden door hebzucht, nooit opgeeft. Hij of zij blijft aansporen, sturen. Door boos te zijn – er zijn genoeg dingen waar de Eeuwige zich boos over kan maken, lijkt me. Maar toch is er altijd weer de ommekeer naar ons mensen toe.
Ommekeer daar gaat het in het evangelie ook om. We maken kennis met Mattheus. Mooi dat er in de tekst staat een man die bij het tolhuis zit. Er wordt niet meteen een etiket op deze mens geplakt. Er staat niet tollenaar. Dat is invullen. Dat is een etiket. Jezus ziet een mens en zegt tegen hem: Volg mij! Volg mij is meer dan alleen een uitnodiging voor een wandeling. Volg mij betekent omkering, een radicaal andere weg in slaan. Opstanding.
Mattheüs geeft aan deze oproep gehoor. Hij laat het tolhuis voor wat het is en gaat achter Jezus aan.  Dan volgt een maaltijd van Jezus en zijn vrienden met tollenaars en zondaars. Dat doet Jezus wel vaker. Hij is vaak te zien bij en met  mensen die er niet bij horen uitnodigen voor de maaltijd. Tollenaars werden in die tijd met de nek aangekeken. Ze inden belasting voor de Romeinen en lieten mensen vaak meer betalen zodat ze zelf een goed gevulde beurs overhielden – over hebzucht gesproken.
Die maaltijden van Jezus, waar Jan en alleman zomaar mag aanschuiven, zijn een doorn in het oog van de Farizeeën. Je gaat niet om met onreinen, met mensen die er niet bij horen. Omgang met hen, maakt jezelf onrein.  Jezus trekt zich van deze omgangsregels niets aan. Bij hem gaat het om mensen, niet om hun ziekten of hun beroep. De Farizeeën lijken de regels van hoe het hoort te zetten boven de menselijke maat. Je sluit mensen niet uit van een maaltijd: wat ze ook gedaan hebben, hoe ze er ook uitzien. Die maaltijd is waar verschillen overbrugt zouden moeten worden. Samen eten is beeld van de wereld die god voor ogen staat. Dat is een wereld waarin verschillen worden overbrugd. Een wereld waarin maaltijden grenzen slechten en waar tafel staat voor samen, voor ontmoeting en gelijkwaardigheid.
De foto die we als openingsbeeld voor deze viering kozen is een project van de Franse kunstenaar JR. Hij bouwde een tafel op de grens tussen de USA en Mexico. Een tafel die de grens niet doorbreek, maar wel overstijgt. De ogen die vanaf de tafel naar ons kijken doen een oproep aan ons allemaal. Hoe gaan wij met grenzen om? Grenzen tussen mensen?
De farizeeën lijken etiketten te plakken. Dat doen wij onbewust vaak ook. Ook wij hebben beelden in onze hoofden zitten van hoe mensen zijn. Door mensen in hokjes te plaatsen maken we de wereld voor onszelf overzichtelijker. Misschien komen er nu voorbeelden bij onszelf op: bijvoorbeeld dat mensen die bij de voedselbank lopen, geen huisdieren zouden moeten hebben of niet zouden moeten roken. Of dat vrouwen die een hoofddoek dragen, onder de plak van hun man zitten of dat de meeste vluchtelingen gelukszoekers zijn… en waarschijnlijk zijn er nog veel meer grote of kleine vooroordelen waar we ons niet eens bewust van zijn.
Etiketten op mensen, plaatst groepen mensen in verschillende hokjes en kan gevaarlijke consequenties hebben. Het is niet voor niks dat het merendeel van de slachtoffers van de kindertoeslagen affaire een migratieachtergrond hebben. Onze etiketten vinden hun weg in algoritmen en grote systemen.
Jezus is geen hokjesdenker: hij ziet mensen. Mensen die de moeite waard zijn. Mensen die meer zijn dan hun buitenkant, maar ieder op hun eigen unieke manier beeld zijn van de Eeuwige.
Mensen als beeld van de Eeuwige. De God die we vandaag leerden kennen in de woorden van Jesaja laat ons toenadering zien en schept ruimte voor wat gebroken is, altijd. En zelf als de Eeuwige het handelen van mensen afkeurt, corrigeert hij of zij zichzelf en zoekt de Eeuwige opnieuw de verbinding met ons mensen. Als wij daadwerkelijk beeld zijn van de Eeuwige, dan is dat misschien ook wel onze opdracht en taak. Verbinden. Blijven zoeken naar waar we elkaar van mens tot mens kunnen zien.
Samen eten is altijd een moment van verbinding. Jezus doorbreekt grenzen en maakt duidelijk dat de hokjes er voor hem niet toe doen. Het goede doen is niet automatisch dingen blijven doen zoals we ze altijd deden. Verbetering begint niet bij de mensen die het goed hebben en goed weten, neer verbetering, die droom van God begint waar grenzen en hokjes doorbroken worden. Waar mensen elkaar ontmoeten en juist de andere kant op durven zoeken.
Barmhartigheid wil ik, geen offers! Een stellige uitspraak van Jezus, met een oproep goed na te denken over de betekenis van deze woorden. Barmhartigheid is een woord dat mij dierbaar is. Barmhartigheid is voor mij eerder een proceswoord, een werkwoord, dan een vastomlijnd iets. Barmhartigheid betekent zien, bewogen worden en in beweging komen. Jezus zag de mens Mattheus, riep hem en Mattheus kwam in beweging.
Mensen die zien, die zich laten raken en  in beweging komen, zijn mensen die dromen van een andere wereld, een eerlijke wereld, een groene wereld.
‘Ik ben niet gekomen om de rechtvaardigen te roepen maar de zondaars’. Zondaars lees ik als mensen die gebroken zijn om wat voor reden dan ook. De farizeeën zullen zichzelf zien als rechtvaardigen als mensen die aan je juiste kant van de streep, van de grens staan. Jezus denkt daar anders over.  ‘Volg mij!’ was de oproep aan Mattheus en is de oproep aan ons. Volg mij op een weg die vastomlijnde zaken doorbreekt. Volg mij op de weg van verbinding. Dat is niet een weg van zogenaamde offers, maar een weg van innerlijke bekering. Ik denk dat dat dé weg waar wij en de wereld alles bij te winnen hebben.

GELOOFSLIED Kom en volg mij op de weg

KLAARZETTEN VAN BROOD EN WIJN   | COLLECTE | MUZIEK

VOORBEDE
Goede God, wij bidden voor onze wereld, voor al die plekken haat en verdeling heerst. Geef troost en hoop aan mensen die gebroken zijn en allen die lijden onder de verwoestende kracht van oorlog.
Jij die onze gedachten
Goede God, hoor hen die in vertwijfeling en wanhoop tot jou roepen, die het juk van ongerechtigheid en discriminatie moeten dragen; als jij hen niet hoort, wie dan wel.
Jij die onze gedachten
Goede God, wij bidden voor onszelf; dat onze harten ruimte maken voor andersdenkenden, dat wij de macht van hebzucht kunnen weerstaan en zelf een instrument mogen zijn van jouw Vrede.
Jij die onze gedachten
Goede God, we bidden voor alles wat leeft in ons hart, voor alle intenties die zijn toevertrouwd aan ons intentie boek.
Goede God, wij bidden voor mensen die ziek zijn, dat zij zich gedragen mogen weten door jouw dragende kracht.
Goede God, we bidden voor onze dierbare overledenen, mensen die we missen, dat ieder die we gedenken, zich thuis mag weten in jouw eeuwig licht.
Jij die onze gedachten raadt

TAFELGEBED
God, Moeder en Vader van ons mensen: We danken jou voor de mensen om wat ze zijn en om hoe ze zijn, allemaal verschillend, mooi op hun eigen manier. Wij danken Jou voor Jezus. Door hem leren wij Jou kennen. Hij leefde ons voor
dat liefde het grootste gebod is, dat liefde de basis vormt van echte gemeenschap. Zijn spoor is onuitwisbaar, zijn geest in ons is niet te doven.
Want op de laatste avond van zijn leven, heeft  Hij ons zijn lijf en ziel.
In het bijzijn van zijn vrienden en vriendinnen heeft Hij brood genomen, dankte Jou voor het brood, brak het
en deelde het met de woorden: ‘Neem en eet van dit brood,
dit is mijn leven, ik geef het aan jullie.’
Hij nam een beker, sprak een dankgebed, en zei tot zijn leerlingen ‘Drink hieruit en proef van mijn liefde, zodat mijn vreugde in jullie zal zijn en haar volheid bereikt. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb liefgehad.’
Zo is Hij voor ons levend brood geworden, zo delen wij ons gebroken leven, om ten volle mens te zijn.
Goede God, voed in ons het respect
voor alle mensen, geschapen naar Uw beeld, veelkleurig en divers. Laat in ons het besef groeien dat wij geen gemeenschap zijn waar het recht van de sterkste geldt,
waar vastgehouden wordt aan oude wetten, waar geen plaats is voor andersdenkenden. Laat ons met de hulp van jouw Geest een gemeenschap zijn van mensen in beweging, vol ruimte en openheid voor elkaar.
Raak ons met jouw liefdesvuur.
doe ons herleven in het doen van gerechtigheid. Laten wij elkaar tot brood worden, brood van vrede en liefde,
zodat wij elkaar niet loslaten. Laat ons daartoe bidden
met de woorden die Jezus ons geleerd heeft
ONZE VADER

VREDESWENS
VREDESLIED
Zuster en broeder vrede voor jou

BROOD EN WIJN

Instrumentale muziek
LIED De tafel der armen

STILTE

MEDEDELINGEN

SLOTGEDACHTE
Brood, een krentenmik, een tarwebolletje
of een sneetje roggebrood,
zo gewoon, vertrouwd en vanzelfsprekend,
het zou pas opvallen als het er ineens niet meer was.

Het graan in de aarde,
gemalen en gekneed, gerezen en gebakken
en vervolgens aan zo vele keukentafels door zorgzame handen uitgedeeld.

Brood, daar zit levenskracht in
of het nu door heilige handen wordt gebroken
of aan de keukentafel wordt gedeeld,
pas daar waar mensen hun leven werkelijk delen met elkaar
gaat het brood smaken naar meer.

ZEGENWENS

Eeuwige, nu wij hier vandaan gaan,
zegen ons met de gave van barmhartigheid,
zegen onze handen met het doen van gerechtigheid,
zegen ons hart met vergevingsgezindheid en
zegen onze gedachten met het zoeken naar vrede,
zodat wij zelf een zegen mogen zijn voor de mensen die op ons pad komen.
Eeuwige, nu wij hier vandaag
Zegen ons met ogen die zien, met een binnenste dat geraakt wordt en een lijf dat in beweging komt.
Zegen ons met het lef om grenzen te doorbreken zodat jouw wereld waar wordt.
laat ons gaan in verbinding met elkaar en met jou die we noemen vader/moeder, zoon en heilige geest.

SLOTLIED Te doen gerechtigheid

 

 

Viering Drie-eenheid

SAN SALVATORGEMEENSCHAP

4 juni 2023

Feest van de Heilige Drie-eenheid

Deze versie komt globaal overeen met de viering in Cello.

Lied Kom Schepper, Geest daal tot ons neer

Welkom Lees meer →

UIT VERRE LANDEN

 

UIT VERRE LANDEN

SAN SALVATORGEMEENSCHAP                            21 mei 2023
Voorganger: Wilton Desmense
Lectoren: Marian Veenker en Frans Langemeijer
Muzikale begeleiding: Melodiek
Thema: UIT VERRE LANDEN

Openingslied: Vanwaar zijt Gij gekomen


Welkom en bede
Welkom, hier bijeen bij o.a. de symbolen, die wij in het licht gaan zetten: paas- en vredeskaars.
Daarbij steken we een lichtje aan voor Toon Hoeks, vader van Franneke; hij is woensdag overleden.
Het is een oud lied en ik heb het nu niet over het openingslied!
Ik moest eraan denken, toen ik begon deze viering voor te bereiden.
De eerste lezing begint met de woorden:
‘Gog, die heerste over het gebied Magog’.
Toen ik dat las, drong dat lied, een kinderliedje, zich op aan mijn gedachten.
Vanwaar komt gij getreden, magog, magog, magoggeltje,
vanwaar komt gij getreden, magoggeltje?
En daarop antwoordde in beurtzang de andere helft
van de zingende kinderschare:
ik kom uit verre landen, magog, enz.
Zo leverde een oud kinderliedje het thema van deze viering:
‘Uit verre landen’.
En daarop sluit de volgende bede aan:

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven,
wees ons nabij vanuit uw grenzeloze hemel,
prikkel onze zintuigen.
laat ons U horen, voelen, zien, proeven en ruiken
met hart en ziel.
Wek uw kracht en wees hier aanwezig.

Acclamatie: Wek uw kracht en kom ons bevrijden

Voorbereiding op de lezingen
De Bijbel is nu geopend bij het boek Ezechiël.
Ter inleiding op de eerste lezing daaruit,
die Dorine Broekmeulen zal lezen, het volgende:
Gog viel met een enorm leger Israël binnen.
Gog was heerser over het gebied Magog, het duistere noorden:
de meeste onderzoekers lokaliseren het in het huidige Rusland.
Gogs doel was om Israël te vernietigen.
Zijn haat was vooral op Jeruzalem gericht.
Maar Gog werd door God ontmaskerd: ‘Gog is satan zelf, de duivel!’
Onder Gods leiding werden Gog en zijn leger op de bergen van Israël vernietigd.
Frans Langemeijer zal de tweede lezing verzorgen, uit het evangelie van Johannes.
Daarin spreekt Jezus, in het verlengde van de tekst van vorige week,
over zijn eigen toekomst en die van zijn volgelingen, na zijn heengaan uit deze wereld.

Lezing 1: (Ezechiël 39: 21-29)
Zo zal Ik aan de volken laten zien wie Ik ben.
Zo zullen alle volken zien hoe Ik Gog straf.”
“Nadat Ik Gog gestraft heb, zal het volk Israël beseffen
dat Ik vanaf die dag hun God en Heer ben.
En de andere volken zullen begrijpen,
waarom de bewoners van Israël naar andere landen waren gejaagd.
Ze zullen begrijpen dat Ik dat had gedaan,
omdat ze zich niets meer van Mij aantrokken.
Het was hun straf voor de vreselijke dingen die ze deden,
toen ze nog rustig in hun eigen land woonden
en voor niemand bang waren.
Daarom verliet Ik hen. Eerst zullen ze hun straf moeten dragen.
Want het is een rechtvaardige straf.
Maar eens zal Ik medelijden met hen tonen
en een einde maken aan de gevangenschap van het volk Israël.
Ik zal hen verzamelen uit de landen van hun vijanden
en hen terugbrengen naar hun eigen land.
Ik zal niet langer boos op hen zijn.”
Zo spreekt de Heer.”

Tussenzang: Lied van het land (Hoe verder onze ogen reiken)

Lezing 2: (Johannes 17: 1-13)
“Ik ben niet alleen”, zei Jezus, “want mijn Vader is bij mij.
Jullie zullen het in deze wereld heel moeilijk krijgen.
Maar houd moed! Ik heb de wereld overwonnen.
Mijn vrede kan ook in jullie zijn.”
Nadat hij dit had gezegd, keek hij omhoog en zei:
“Vader, het beslissende moment is gekomen.
Geef mij toch mijn plaats naast U in de hemel.
Dan kan ik, uw zoon, u daar alle eer geven!
Het werk waarvoor U mij gestuurd hebt, heb ik gedaan en afgemaakt.
Zo heb ik U op aarde alle eer gegeven.
Geef mij nu de hoogste macht en eer bij U in de hemel;
dezelfde macht en eer, als toen ik bij U was vóór het begin van de wereld.
Vader, U hebt zelf mijn leerlingen uitgekozen en aan mij gegeven.
Ik heb aan hen laten zien wie U echt bent.
Ik heb uw boodschap aan hen doorgegeven.
Straks ben ik niet meer in deze wereld, maar mijn leerlingen zullen hier blijven.
Zolang ik bij hen was, heb ik hen dankzij U kunnen beschermen.
Beschermt U hen nu voortaan, dan zullen ze samen één zijn,
net zoals wij dat zijn.
Vader, ik kom naar U toe.
Ik vraag U al deze dingen nu ik nog in de wereld ben.
Want ik wil mijn vreugde doorgeven aan mijn leerlingen.

Acclamatie: Ik zoek bij jou – Psalm 57

Overweging
Het geeft mij een ongemakkelijk gevoel,
wanneer ik in een lezing God aan het woord hoor.
Dat heeft ermee te maken dat ik me geen verkondiger voel noch predikant.
Ezechiël was dat wel. Hij was een van de grote profeten van het joodse volk
tijdens de ballingschap in Babylon, bijna 600 jaar voor Christus.
Ezechiël kon flink uitpakken: in majestueuze visioenen
en met veel symboliek liet hij God aan het woord.
Zijn toehoorders en lezers duizelde het.
Zelfs de kerkleraar Sint Hiëronymus, die de Bijbel in het Latijn vertaalde,
typeerde het boek Ezechiël als een doolhof van God’s mysteriën.
Daarom mochten de Joden het boek niet lezen, voordat ze dertig jaar oud waren.
Als ik me niet vergis, zit híér misschien één persoon,
die niet voldoet aan deze leeftijdsgrens. Het zij zo.
Laat echter gezegd zijn, dat de woorden van Ezechiël uit de eerste lezing
als troost bedoeld waren voor het joodse volk in Babylon:
‘nu zijn wij in ballingschap, maar daar zullen we uitkomen
en Israël zal, door God geleid, uiteindelijk overwinnen.’
Zouden Ezechiëls woorden hun doel bereikt hebben,
namelijk perspectief bieden? Zo bekeken waarschijnlijk wel.
Ze leiden naar een uitkomst, die wij ook nog op ons repertoire hebben:
de wens ‘dat een nieuwe wereld komen zal’
overal waar agressie is, onderdrukking, geen respect.
Maar bieden ze ons, mensen van nu, nog perspectief, inspiratie?
Tsja! ‘Breek mij de bek niet open’, zegt men dan.
Toen ik ze las, kon ik er eigenlijk niets mee.

Gelukkig is er het evangelie van Jezus
met de verkondigers ervan: Lucas, Marcus, Mattheüs en Johannes.
Johannes biedt ons een heel andere invalshoek,
niet vanuit de hemel, maar vanaf de aarde.
Daarbij laat hij Jezus nog met beide benen op de grond staan,
hoewel al met één been in het graf. Hemelvaartsdag lijkt daarbij nog toekomst.
Maar vergis je niet: Jezus vereenzelvigt zich al met zijn Vader in de hemel.
Johannes legt hem weliswaar woorden in de mond,
die we niet van hem gewend zijn.
Johannes laat Jezus spreken als een theoloog.
Toch kunnen we daar doorheen prikken,
als we de zinnen en gedachten eruit naar voren halen,
die ons ook in deze tijd wat doen.
Dan houden we een soort levenstestament over.
Daarin staat: ‘Ik laat jullie mijn leven na. Dat is een blijde boodschap.
Dit betekent niet, dat jullie alles gemakkelijk af zal gaan.
Maar houd goede moed,
net zoals ik, op mijn leven terugkijkend,
er vrede mee heb en die ook gevonden heb.
Na de dood hoop ik één te worden met de oorsprong van alle leven,
met mijn, met onze levensbron.
Wat een machtige vreugde zal dat zijn.
Dat evangelie laat ik jullie na.’
Moge het zo zijn.
Geloofslied: De vreugde voert ons naar dit huis

Collecte met muziek

Voorbeden
Wij bidden dat zij die verre landen moesten verlaten,
omdat hun mensenrechten er met voeten worden getreden,
ontferming vinden in den vreemde
en daar als evenmensen worden ontvangen.
Acclamatie: Keer U om naar ons toe
Wij bidden dat mensen in hun eigen land gelukkig kunnen zijn,
omdat iedereen daar de mensenrechten respecteert
en niet op de evenmens neerziet.
Acclamatie: Keer U om naar ons toe
Wij bidden dat de bevoorrechten van deze wereld
hun vreugde willen doorgeven aan de niet-gelijk-berechtigden
en dat wij oog hebben voor de misdeelden.
Acclamatie: Keer U om naar ons toe
Wij bidden voor onze eigen intenties,
voor hen die worstelen met het leven
en voor hen wier nagedachtenis wij meedragen in onze harten,
vandaag noemen we de vader van Franneke.
Gevraagd is ons ook te bidden tot intentie van …………

Tafelgebed
Van ver zijn wij gekomen van eeuwen her
uit het onbekende.
Wij wisten nog van niets, wij wisten niets van U,
maar droegen U met ons mee
in ons diepste wezen, in de wortels van onze traditie.
Hebt Gij ons opgezocht?
Hebt Gij u teruggetrokken?
De aarde onder onze voeten
is de vruchtbare grond om op te gaan
en om door U en voor U te koesteren
als de basis van het leven,
van alle leven ten einde toe.
Wij hier bijeen voelen ons tot U aangetrokken
en hebben ons van U een beeld gevormd
vanuit het vermoeden dat wíj er zijn
naar uw beeld.
Verhalen over U werden verteld,
zijn doorgegeven, zijn opgetekend,
voorgedragen en gezongen,
maar bovenal zijn ze geworden
tot een levende getuigenis door hem,
die zich overgaf aan U en aan de lijdende mens.
Hij riep ons op zijn woorden ter harte te nemen
om ze nooit te vergeten
en ze samen te vatten in hét richtsnoer
van alle leven: heb je naaste lief als jezelf.

Hij vroeg ons elkaar na zijn dood niet los te laten,
maar samen te blijven komen
zoals hij eens deed met zijn vrienden,
als genodigden aan één tafel,
brood te delen met elkaar,
als waren wij samen één lichaam met hem,
Jezus van Nazareth, die ons dit kostbaar gebaar naliet.
En ook wijn te laten rondgaan
om samen te drinken uit de bron van het leven
en dat saamhorigheidsgevoel met hem en elkaar
op te nemen in ons bloed.
Dit is het verhaal van ons hier bijeen
en wij willen het blijven herleven
iedere keer dat wij samenkomen
en dat doen in zijn naam,
zoon van zijn Vader, die wij vragen
zijn heilbrengende geest vernieuwend
over ons uit te blijven storten.
Daarom bidden wij nu zingend:
Onze Vader: Onze Vader in het verborgene

Vredeswens
Vrede is wat mensen bindt en bevrijdt.
De dromen, de hoop in de ogen, wensen wij elkaar toe
dat die het winnen en dat ze ons ter harte blijven gaan.

Vredeslied: Dona nobis pacem cordium

Communie
Wat houdt ons in leven?
Oosterhuis liet in zijn bewerking van het Magnificat
– twee weken geleden zongen we nog de versie van de Taizégemeenschap –
Maria zeggen: ‘ Voor jou: brood en wijn, land, rozen, liefde, opgaande zon.’
Wij delen brood en wijn,
en daarna zal Melodiek de Oosterhuis’ versie van het Magnificat zingen.
Wees welkom aan deze tafel.
muziek
Communielied: Niemand dan jij
Stiltemoment
Mededelingen

Slotgebed en wegzending

Psalm 126 (De nieuwe psalmberijming)
Het leek een droom, toch was het waar:
de HEER bracht ons weer bij elkaar.
Naar huis, naar Sion gingen wij.
Wat lachten wij, we waren vrij!
De volken die het zagen, zeiden:
‘Groot is de HEER die hen bevrijdde.’
De HEER was met ons lot begaan.
Ja, Hij heeft wonderen gedaan!
HEER, help ons en sta ons weer bij;
herstel ons land en keer het tij.
Wil, als een beek in de woestijn,
ook ditmaal levensreddend zijn.
Wie huilen moet als hij gaat zaaien,
zal juichen bij het koren maaien.
In tranen ging hij weg van huis,
blij komt hij met de oogst weer thuis.

Zegen
Gaan wij nu zonder tranen, maar blij
weg van hier, zoekend naar Hem
die voor allen licht in ’t duister schiep
en die wij danken en benoemen als
onze vader, zoon en heilige geest. Amen.

Slotlied: Leven is van zeven dagen

Nog even…en dan ?

San Salvatorgemeenschap 14 mei 2023
Thema: Nog even…en dan ?!

Voorganger Heleen Hendrikx
Lectoren : Rinus van der Heijden en Corrie Dansen                                                                                        Cantor: Gerard van der Weijer  + Piano: Coby Westerlaken
Beeldmontage Wilton Desmense

Klankschaal
Ontsteken van de Paaskaars en de Vredeskaars

Openingslied Hier wordt een huis voor God gebouwd

Welkom
Vrede voor dit huis. Goedemorgen samen, om ons hele menszijn, met name om onze binnenkant te openen voor de Eeuwige, bidden wij vandaag het gebed van overgave van Charles de Foucauld. Hij werd 1 jaar geleden samen met Titus Brandsma heilig verklaard. Wij bidden bij het licht van de Paaskaars, het Licht  van de Opstanding voorbij aan dood en duisternis en bij de Vredeskaars om licht en warmte voor zoveel slachtoffers van onrecht, onvrijheid en oorlog. Aangewakkerd door de oorlog die in Europa opnieuw uitbrak op 24 februari 2022, toen Rusland Oekraine binnenviel in Oekraine zijn we gestart met wekelijks een een vlam voor vrede op het altaar. Het oorlogsgeweld duurt daar voort. Er zijn helaas echter veel meer oorlogsgebieden waar mensen slachtoffer zijn. Daarom brandt  vanaf nu deze Vredeskaars voor alle plaatsen in de wereld waar de roep om vrede groot  is. De Oekrainekaars brandt verder bij Maria Moeder van Altijd Durende Bijstand.

Openingsgebed- Charles de Foucauld
Vader,
Ik verlaat mij op Jou
doe met mij wat jij goedvindt
wat jij ook met mij doen wilt
ik dank je.
Tot alles ben ik bereid
alles aanvaard ik
als jouw wil maar geschiedt in mij
en in al je schepselen.
Niets anders verlang ik mijn God
ik leg mijn leven in jouw handen
ik geef mij aan jou, mijn God
met heel de liefde van mijn hart.
Omdat ik je bemin
Omdat het voor mij een noodzaak van liefde is
mij te geven
mij zonder voorbehoud op jou te verlaten
met een oneindig vertrouwen.
Want jij bent mijn Vader

Acclamatie Onhoorbaar, onzichtbaar


Inleiding lezingen
In de lezingen van vandaag gaat het over vertrek en terugkeer, over herstel en over verdriet en vreugde; over nu met het oog op straks. Hiernaar luisterend kunnen we ons spiegelen over onze weg in de wereld.

1e lezing Jesaja 41, 17-20
Armen en misdeelden zoeken water en het is er niet, hun tong is door dorst verdroogd. Ik, de Heer, zal hen verhoren; Ik, de God van Israël, verlaat hen niet. Op kale plekken laat Ik beken ontspringen en bronnen midden in de vlakten. Van de woestijn maak Ik een waterplas, het dorre land in de woestijn wordt een waterader. Ik plant ceder en acacia, mirte en olijf; Ik zal in het dorre land cypressen zetten, olmen en buxussen, alles bijeen. Zo zal men inzien en erkennen, ter harte nemen en begrijpen, eensgezind, dat dit werk de hand van de Schepper is.

Tussenzang Te doen gerechtigheid

Evangelietekst Johannes 16, 16-24‘Nog even en jullie zien me niet meer en kort daarna zien jullie me terug.’ Een paar van zijn leerlingen zeiden: ‘Wat bedoelt hij met: nog even en jullie zien me niet meer en kort daarna zien jullie me terug, en met : Ik ga naar de Vader? Wat betekent dat: nog even? We weten niet waar hij het over heeft. Jezus merkte dat ze hem iets wilden vragen en hij zei tegen hen: ‘Praten jullie over de betekenis van mijn woorden: nog even en jullie zien me niet meer en kort daarna zien jullie me terug? Ik verzeker jullie: je zult huilen en rouwen en toch zal de wereld blij zijn. Je zult verdriet hebben en toch zal je verdriet in blijdschap veranderen. Een vrouw die baart, heeft het moeilijk omdat haar uur gekomen is. Maar wanneer het kind er eenmaal is, denkt ze niet meer aan haar pijn, omdat ze blij is dat ze een mens ter wereld heeft gebracht. Zo is het ook met jullie: nu heb je het moeilijk, maar als ik jullie weer terugzie, zullen jullie blij zijn en die blijdschap zal niemand je afnemen. Dan zullen jullie mij geen vragen meer stellen. Ik verzeker jullie: iets wat je met  een beroep op mij aan de Vader vraagt, zal hij je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd. Vraag en je zult ontvangen en je blijdschap zal volmaakt zijn.

Acclamatie Blijf niet staren op wat vroeger was ( canon)

Overweging
Nog even .. en dan?..! Van onzekerheid en beproeving naar troost en moed om verder te kunnen. Nog even ..en dan… komt alles dan goed? In de eerste lezing bij Jesaja weten we niet over welke tijdspanne het gaat. Er wordt een  mooi beeld geschetst. De hand van de Schepper verzorgt de transformatie naar leven, naar groei en bloei; naar leefbaarheid. ‘Ik’, zegt Hij ga iets nieuws beginnen, vertrouw erop dat het goed komt. De evangelietekst begint met vragen, het is duidelijk dat er veel vragen zijn. Wat:  Ga je ons verlaten?.. Waarnaartoe ga je dan ? Wanneer dan .. en wij dan..hoe dan verder te gaan? Zoveel onzekerheid. .. Jezus wil zijn makkers, zijn naaste volgelingen in ieder geval op het goede spoor zetten. Hij reikt zijn vrienden een weg aan: door verdriet van gemis heen zal er ruimte voor vreugde zijn. De evangelist reikt de vergelijking aan van de weg van zwangerschap naar geboorte.. een nieuwe tot dan toe ongekende tijd komt eraan. Een mooi beeld en ook toepasselijk omdat het vandaag (wereldwijd)moederdag is. Maar als de zwangerschap uitbleef of dramatisch eindigde, de moeder er de levenslange gevolgen van draagt ? Er staat ‘ze denkt niet meer aan de pijn..’ Dat kán kloppen. Zelf heb ik die levenservaring ook meerdere malen ondergaan. Het moeder worden kan een nieuwe vervullende levensvreugde brengen, een intense blijdschap. Het prille moederschap kan je zelfs een overrompelende verbondenheid bezorgen met zovele andere vrouwen. Dat overkwam mij toen ik voor het eerst weer alleen boodschappen ging doen. Echter niet elke zwangerschap en geboorte staan voor rozengeur en maneschijn. Wij hebben ook deze leven én dood ervaring doorgemaakt en een veel te klein en te vroeg geboren dood kindje ter wereld gebracht. Dag kleine ster, daar ga je terug de duisternis in.’ En wat als je een kind baart in erbarmelijke omstandigheden in oorlogstijd en/of verwekt door verkrachting. Wat als je de verantwoordelijkheid niet aankunt vanwege geestelijke kopzorgen en financiële problemen.. Wat als je jong leven uit handen moet geven, ter adoptie geven, ter adoptie aanvaarden…Die pijn en de herbeleving ervan kan voor alle betrokkenen levenslang gevolgen hebben. We weten vaak niet: Hoe is jouw leven begonnen, mensenkind? Welke hobbels waren er te nemen of blijken onoverkomelijk.. Wat is de leidraad voor onze weg in de wereld om je te verhouden tot het mysterie van leven en dood. Mijn menselijke antwoord is : wees voorzichtig ten aanzien van de mens voor je staat. Licht in mensen laat Jezus na. Hemelse krachten..?..

Nog even .. en dan?..! Jezus met zijn vooruitziende blik laat zeggen: je kunt verder, voortbouwen, doe het in mijn naam. Jezus geeft aan dat de leerlingen niet op hun eigen houtje verder hoeven. Doe gerust een beroep op mij. Blijf hopen, geloven in liefde in mijn naam. Dat is onze leidraad, echter nooit meer zonder Reisgenoot.  Verder: het is de Geestkracht die met je gaat.

Lied Van grond en vuur
Collecte en muzikaal

Aan de Tafel van Samen
Voorbede

Onnoembare, Onmetelijke, Eeuwige Wij bidden uit dankbaarheid om de ervaren levensvreugde tot hier toe. Wij bidden om hoop voor wie de hoop verloren op ruimte om te leven in vrede en vrijheid. Om verder te kunnen, om rechtop door het leven te kunnen gaan.
Wij bidden om geduld Voor wie geduld verloren op een huis, een thuis, op gezien en gehoord worden op aandacht en dragende zorg.
Wij bidden om compassie voor wie de hoop verloren op ouderschap, grootouderschap op een leven met kindervreugde en op alle zorgen die ervaren worden bij dit gemis.

Acclamatie Jij die onze gedachten raadt
Onnoembare, Onmetelijke, Eeuwige Wij bidden voor Uw aangezicht dat wij in vertrouwen onze weg in de wereld gaan, dat wij in contact blijven met de Geestkracht die ons verder waait.
Wij bidden uit dankbaarheid voor wie liefhebben, voor wie trouwen of in deze maand getrouwd zijn.
Wij bidden voor wie lijden aan het leven, voor wie rouwen , voor onze lieve doden, zij die gekend zijn, door en door. In onze harten zijn zij  én Voor Al-Tijd in Uw Aangezicht en noemen met name..

Acclamatie Voor Uw aangezicht

 

Tafelgebed
Jij die genoemd wordt God van mensen
Jij bent geen ander dan die gezegd heeft: Ik zal er zijn. Ik ken je hart. Ik roep je naam                                     Ik zie je al van verre. Jij die het woord sprak, voordat wij konden antwoorden.  Jij die ons kende eer wij geboren werden. Wij danken je dat wij bestaan voor Jou en voor elkaar vanaf het begin.

OMDAT GIJ HET ZIJT GROTER DAN ONS HART DIE MIJ HEBT GEZIEN EER IK WERD GEBOREN.
Jij bent met ons op weg gegaan als een vuur, niet te blussen, als leven niet te stuiten. Je bent gezocht, gevonden, doorverteld, beleden en gevierd. In EEN mens heb je, meer dan ooit, laten zien hoeveel je van ons houdt: in Jezus van Nazareth, kind van belofte, sprekend Jezelf. Zijn licht, Zijn woord, van Hem getuigen de profeten Zijn Woord bracht leven. Ook danken wij hem omdat Hij ons uitzicht gaf, een weg om samen te gaan.

OMDAT GIJ HET ZIJT GROTER DAN ONS HART DIE MIJ HEBT GEZIEN EER IK WERD GEBOREN.
In groot vertrouwen heeft Hij geleerd en voorgeleefd hoe mensen kunnen zijn toen Hij op de laatste avond afscheid van zijn vrienden nam.
Hij nam brood in zijn handen, brak het in stukken en deelde het uit. Hij zei: Hier, neem en eet, proef van het leven, gebroken voor ieder van jullie, als voorbode dat je eens met mij weer verenigd zult zijn aan èèn tafel.
Hij nam de beker, zegende die en reikte hem over met de woorden: Neem deze beker van mij over, deel hem samen, het is mijn liefde vergoten voor jullie. Doe wat ik heb gedaan en vergeet mij niet. Zoals Hij leefde, vol van goede Geest, anderen bezielden, zo gedenken we Hem in brood en beker hier in ons midden.

OMDAT GIJ HET ZIJT GROTER DAN ONS HART DIE MIJ HEBT GEZIEN EER IK WERD GEBOREN.
Wij vieren zijn hoop op leven in ons hart neergelegd.  Zijn geloof, dat God zich vinden laat voor ieder die Hem oprecht zoekt; Zijn liefde voor de Tora, de levensweg die vreugde brengt. In Hem en door Hem zal het leven dat we met Hem delen sterker zijn dan de dood. Voorgoed ligt nu de weg open naar de nieuwe wereld, waar gerechtigheid voorop gaat en vrede haar weg vindt waar mens en aarde elkaar dienen verlangend naar elkaars voltooiing.  Laat ons daarom doen wat Hij gedaan heeft. Laat ons zingend bidden
Onze Vader verborgen

 

 Vredeswens en -groet

‘Vrede’ wens Ik je, niet om voor jezelf te houden, maar om door te geven aan allen die je lief zijn. Ik hoop dat je mijn vreugde uitzaait in de akker van de wereld en dat je handen en voeten geeft aan mijn Boodschap van geluk. Ik heb je nodig om mee te werken aan mijn droom van een nieuwe wereld, vol met nieuwe mensen die elkaar graag zien omdat ze weten dat Ik hen graag zie. Maak mijn liefde voelbaar. Geef aan en ontvang van elkaar : wissel een passend vredesgebaar uit. Bij Pianomuziek

Delen van brood en wijn

 

Communielied Wat in stilte bloeit

Afsluiting tafelgebed
Ik zeg dank voor wat wij hier delen in Jouw Naam Jezus, vandaag en al die keren voorheen en voor al wat nog komen mag. Dat wij die Geestkracht met ons meedragen en uitstralen in ons doen en laten.

Goed om te weten:
+woensdag 16 mei Koffie in Ordune 10u-11.30u
+Hemelvaartsdag Samen in Prot.Kerk Vlijmen 10.30u- Neem iets lekkers mee voor vroege HighTea na afloop.
+Zin om meezingen in gelegenheidscantorij ? Aanmelden zie nieuwsflis/website.                                           + viering 21 mei Wilton Desmense + Melodiek
+ zaterdagavond 27 mei samen eten in Ordune aanmelden lijst op tafel                                                               +Pinksterviering 12 uur Pleintje bij grote Kerk 12 u bij goed weer buiten met Jazzmuziek
+ woensdag 7 juni maandelijks vredesgebed in de St. Jan
Bloemetje van de week ..

Slotgedachte
Gewone dingen groots doen-– Titus Brandsma
Wij zijn niet geroepen om in het openbaar levend grootse, opvallende en druk besproken dingen te doen. Dat zou tegen de eenvoud zijn,
zoals wij die bedoelen te praktiseren.
Maar het is wel onze plicht,
de gewone dingen op grootse wijze te doen,
dat is meteen zuivere intentie en de inzet van heel de persoonlijkheid.
Wij verlangen niet vooraan te staan
en toegejuicht te worden vanwege prestaties,
waartegen de mensen van de wereld
plegen op te zien.
Wij wensen alleen maar op te vallen door onze eenvoud en oprechtheid.

Zegenwens

Ga dan in Vrede
Met de Adem van Geest in je binnenste Levenskracht geschonken en om verder te schenken.
Licht en vrede op je pad, vandaag en alle dagen Amen.

Slotlied De steppe zal bloeien

In mei

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
7 mei 2023

Voorganger: Wilton Desmense
Lectoren: Toon van Mierlo en Ria van Luijk
Muzikale begeleiding: Melodiek

Thema: IN MEI

Openingslied: Wat vrolijk over u geschreven staat

Welkom en bede

Goede morgen allemaal. Het thema van deze viering is IN MEI. In mij zingt aan het begin van deze eerste meiviering de tekst van een lied: ‘Gekomen is de lieve mei’ en op de velden, langs de wegen zie ik een bloemensprei, zeeën van bloemen, maria florum, Maria! Raapzaad, fluitekruid, dovenetel: een bermenbloemenpracht in de tuin waarin wij wandelen. Net zo verinnigend met de schepping als het ruisen van de zee of de twinkeling van de sterren. Het is er allemaal en het doet het weten even vergeten dat er ook een Oekraïne is in deze mei en een Soedan, dat de Middellandse zee een graf kan zijn in plaats van een souvenir van dromen en dat er een tijd is van wenen om bloemen, in de knop gebroken.

Laten wij in en vóór ons het licht ontsteken van Pasen
de dag waarop dit jaar de minstreel van vele prachtige liederen terugkeerde naar zijn schepper;
laten wij het verlangen bloeien dat het licht zich over de wereld spreidt
en indaalt waar het nog niet straalt door wolk of onder regenboog,
waar vrede ver is en waar geen lamp bedroefde harten lichter maakt.

Lied: Wees hier aanwezig, woord ons gegeven

Voorbereiding op de lezingen

De Bijbel is nu geopend bij het boek Deuteronomium, uit het Oude Testament, dat van het Joodse volk. Na de tussenzang zal het Testament van Jezus opengaan bij wat Johannes heeft opgetekend. Moge het woord zich losmaken van het papier en ruimte scheppen in ons samenzijn.

Lezing 1: (Deuteronomium 6: 20-25)

Als jullie kinderen later aan jullie vragen: ‘Wat zijn dat voor wetten en leefregels die God aan jullie heeft gegeven?’, dan moeten jullie antwoorden: ‘We waren slaven van de farao in Egypte.
Maar onze God heeft ons daar op een machtige manier bevrijd. Hij heeft ons grote wonderen laten zien: rampen die Egypte, de farao en zijn hele familie vernietigden. Maar ons heeft Hij daarvandaan meegenomen. Hij heeft ons naar het land gebracht dat Hij aan onze voorvaders had beloofd. En Hij heeft dat land aan ons gegeven. De Heer beval ons om ons aan al deze wetten en leefregels te houden. We moeten diep ontzag voor Hem hebben. Dan zal het voor altijd goed met ons gaan.

Tussenzang: Deze woorden aan jou opgedragen

Lezing 2:  (Johannes 14: 1-14)

Jezus zei: “Wees niet verdrietig. Jullie geloven in God. Geloof nu ook in mij. In het huis van mijn Vader is plaats voor heel veel mensen. Als dat niet zo was, zou ik het jullie hebben gezegd. Ik ga daarheen om alles voor jullie klaar te maken. Daarna kunnen jullie ook komen. Jullie weten de weg daarheen.” Tomas zei tegen hem: “Heer, hoe kunnen we die weg weten?” Jezus antwoordde: “IK BEN  de weg, de waarheid en het leven. Alleen door mij kun je bij de Vader komen. Als jullie mij kenden, zouden jullie ook mijn Vader kennen.” Toen zei Filippus: “Heer, laat ons de Vader zien. Dan zijn we tevreden.” Jezus reageerde: “Nu ben ik al zó lang bij jullie, Filippus: ken je mij nu nog niet? Als je mij hebt gezien, héb je de Vader gezien. Geloof mij als ik zeg dat ik één ben met de Vader en dat de Vader één is met mij. De Vader, die één met mij is, doet zijn werk door mij heen. Ik ga naar de Vader en alles wat jullie vragen, omdat jullie bij mij horen, zal ik doen. Daardoor zal te zien zijn, hoe machtig de Vader in mij is. Als jullie om iets vragen, omdat jullie bij mij horen, zal ik het doen.”

Acclamatie: Gij wacht op ons

Overweging

Het leven in mij, in mei … Hoort u mij? Wat hoort u dan? Verstaat u mij beter dan ik? Bij het welkomstwoord van de viering had ik het over de maand mei. En ik had het over het lied. Ook nu gaan ze weer even door mij heen: meiklanken, God groet u, zuiv’re bloeme, een nostalgisch gevoel, iets van ‘daar is altijd troost en een warm gevoel’.

En nu zijn wij hier, gekomen om samen te zijn. Ons bindt dat boek, hier aan de ene kant, open liggend op die standaard. Het werd geopend bij het gele lint, zo geel als al dat raapzaad of koolzaad, paarde-, boterbloemen, en als de harten van de madelieven. Het sprak daar over wetten en leefregels, een oud testament, maar nooit te oud om leerzaam te zijn:
leefregels en wetten bieden houvast en een gevoel van veiligheid, zolang de maat om ze te hanteren die van de menselijkheid is of blijft.
Nu ligt dat boek open bij het lint dat even rood is als de band, waarin het is gebonden. Rood is toch de kleur van de liefde! Heb de ander even lief als jezelf: het nieuwe testament. Doe dat en er is in het huis van vader God en moeder Maria – van de helende twee-eenheid – plaats voor heel veel mensen.

En ook hier, aan de andere kant, staat die tafel: het is een verheven tafel, een altaar waaromheen we samenkomen en Jezus blijven gedenken in breken en delen van wat leven is of zou moeten zijn: even sterfelijk als eeuwig. Voor ons hier zijn boek en tafel eveneens de twee-eenheid die ons roept om altijd de betekenis van het leven te blijven zoeken, onderzoeken en beleven. Vraag je af, van wie de volgende woorden of gedachten zijn: zijn ze van jou, van de mens, ’n mens? Of spreekt hier … een onzegbare, een onbenoembare: Ik ben die is: één met zijn evenbeeld.

Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik?

Geloofslied: Boek jij bent geleefd

Collecte

Voorbeden

Bidden we dat ons niet de vrees bekruipt om alles bij het oude te laten, maar dat wij moedig eraan blijven werken dat een nieuwe wereld komen zal zonder agressie en vol van vrede.

Heer ontferm U

Bidden we voor de kleine wereld om ons heen, de mensen die bij ons horen en ons dierbaar zijn: dat zij op ons kunnen rekenen en wij op hen mogen vertrouwen.

Heer ontferm U

Bidden wij dat wij de liefde voor de schepping blijven koesteren en ons goede rentmeesters betonen van de aarde.

Heer ontferm U

En bidden wij voor hen, die wij ons liefdevol herinneren. In het bijzonder noemen wij ….. en hen die onlangs zijn overleden: ….

Tafelgebed

Gezongen:

Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik?

In de opgaande zon groet Je mij met een zonnestraal
en toon Je mij het gelaat van je schoonheid.
Als ik de aarde bespeur onder mijn voeten, beleef ik
hoe je me steun geeft dag na dag.

Jij bent de wind die me streelt, ademtocht na ademtocht.
Jij bent mijn droom in het donker van de nacht.
Jij, morgenster, wijst mij de weg.
Van Jou is de zee die Je hebt gemaakt, de bergen en de dalen.
Want Jij bent berg en dal, zee en boom, zon en wind.
Jij, teder en mild in de kleuren van de hemel. Jij in alles aanwezige God.

Gezongen:

Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik?

Jij, in alles aanwezige God: als een vader, als een moeder
noemde Jij Jezus jouw veelgeliefde zoon, voelde Jezus zich één met Jou,
en ging hij ons voor op de weg naar Jou, die hij kende en Jij hem.

Daarom nam hij in de avond voor zijn sterven brood in zijn handen,
sprak zijn dank uit naar Jou, brak het en deelde het aan zijn vrienden
met de woorden: dit is mijn leven, gebroken voor jullie,
deel en eet dit met elkaar, telkens opnieuw,
breng zo de hemel bij de mensen.

Zo nam hij ook de wijn, gaf die door en zei daarbij:
dit is mijn liefde, tot vreugde van iedereen.
Drink samen uit deze beker, als vrienden aan één tafel.
Blijf dit doen, als levende herinnering aan mij.

Zo willen wij op weg gaan, in zijn Geest, in wie Jij aanwezig bent,
zo willen wij biddend zingen, met woorden die Hij ons gegeven heeft.

Lied: Onze vader verborgen

Vredesgebed

Vader, die wij liefdevol Jij noemen of even respectvol U:
overal bent U onzichtbaar gegeven, sprekend nabij, in stilte verwacht.
Mensen bestaan U, zien en beleven U. Mensen van vlees,
van licht en gesteente, hard en van bloed, een vloed niet te stelpen,
mensen, uw volk, uw stad hier op aarde.
Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken.
Adem ons open, maak ons uw aarde,
Uw nieuwe hemel, vrede op aarde.

Wensen wij elkaar vrede en alle goeds.

Vredesacclamatie: Dat een nieuwe wereld komen zal

Communie

Moge het delen van dit brood en deze beker ons hart versterken:
dat wij vol hoop meewerken aan een nieuwe wereld
waar brood en recht en waardigheid en liefde is voor al wat leeft.

Communielied: Die de aarde boetseerde

Mededelingen

Slotgebed en wegzending

Gij die Uw woord in ons hebt neergelegd in den beginne
als een bron van weten, Gij die ons hebt geschapen naar U toe:
wek onze kracht, vuur onze hartstocht aan, heradem ons dat wij in U volharden.
Doe lichten over ons Uw lieve naam
en blijf de bloemenpracht van uw lieve mei vol genade over ons uitstorten
als uit de handen van onze lieve vader en moeder,
in uw naam en in die van uw zoon en uw heilige geest,
en in die geest zingen wij voor u een lovesong, een loflied:
magnificat anima mea Dominum.

Slotlied: Magnificat (Taizé)

SPREKENDE BEELDEN

SPREKENDE BEELDEN                              30 april 2023
Lectoren: Maria Claessens en Frans Langemeijer
Muzikale ondersteuning: Marc Baghuis en Gerard van de Weijer, cantor
Voorganger: Corrie Dansen

Openingslied: Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig
Welkom
Lieve mensen, welkom, mede namens Maria Claessens en Frans Langemeijer, die mee voorgaan. Welkom, waar je ook vandaan komt, hoe vaak je ook komt.
Fijn dat we hier weer bij elkaar zijn, op deze vierde zondag van Pasen, een tijd van opstaan en tot bloei komen. We vieren samen, bidden, zingen en luisteren naar muziek. We delen brood en wijn met elkaar. We zijn hier ook bij elkaar voor een ontmoeting, na afloop van de viering. Ook dat hoort voor velen van ons bij het vieren van de zondag. Tijdens de viering willen we ons laten inspireren en bemoedigen door verhalen uit de bijbel. Verhalen over bijzondere ervaringen van mensen met Iets of Iemand waarvoor we – blijvend – naar woorden zoeken en waarvoor we vaak het woord God gebruiken.
Laten we nu eerst de stilte zoeken en inkeren in onszelf.

Gebed:
Lieve God,
Jij voor wie we woorden zoeken
Jij groter dan wij zijn
Geheim van het leven
Onnoembare,
Liefde,
Eeuwige,
Mogen wij Jouw stem horen,
Luisteren naar Jouw oproep aan ons
Mogen we ontvankelijk zijn voor Jouw aanwezigheid,
Hier in ons midden.
Acclamatie: Onhoorbaar, onzichtbaar Lees meer →

TROUW EN VERTROUWEN

TROUW EN VERTROUWEN                               23 april 2023
Voorganger: Maria van den Dungen
Koor: Melodiek

OPENINGSLIED: …Om warmte gaan wij

Welkom
Goede morgen, lieve mensen allemaal welkom op deze morgen twee weken na Pasen.
Het is fijn om samen te komen rond oude teksten, mooie liederen en ook de stilte toe te laten in deze viering.
Dit uur waarin we samen zijn In de naam van de Vader, de zoon en de heilige Geest.
Vandaag gaat het over trouw en vertrouwen. Begrippen die we veel gebruiken en die van enorm belang zijn.
Vertrouwen, dat is de bodem onder onze wereld, anders kan er niets functioneren.
Maar laten we eerst even stil zijn en ons afstemmen op de Eeuwige.

Gebed
Eeuwige, aan het begin van deze viering
vragen wij Jou:
maak het stil in ons
opdat wij kunnen luisteren naar jouw woord. Lees meer →