Wij horen de Schrift

SAN SALVATORGEMEENSCHAP         13 februari 2022
Voorganger: Truus van Kaam
Lectoren: Fiet Vreeburg en Toon van Mierlo  | Muziek: Melodiek

Wij horen de Schrift  viering 13 feb. 2022

 

Openingslied Hier wordt een huis voor God gebouwd
Hier wordt een huis voor God gebouwd waar mensen samenkomen
en waar Hij zelf aanwezig is om onder ons te wonen.
Hier wordt een boek opengelegd en klinken goede woorden
van God die van de mensen houdt en die naar ons wil horen.
Hier wordt een tafel aangericht om Jezus te gedenken,
die voor ons leven en geluk zich weg heeft willen schenken.
Hier delen wij het levensbrood en worden nieuwe mensen:
de aarde wordt een vredeshuis, vervuld van oude wensen.

Opening
Kyrielied
Voor mensen die naamloos
Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven, wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.
Voor mensen die roepend, tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken, brood om te breken:
wij kunnen bestaan.
Voor mensen vragend, wachtend en wakend
door het leven gaan
weerklinken hier woorden, God wil ons horen:
wij worden verstaan

Lofzang
Laudate omnes gentes
Laudate Dominum

Eerste lezing Jeremia 17, 5-8
Dit zegt Jahweh:
Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt,
Die steunt op een schepsel en zich afkeert van Jahweh.
Hi is een kale struik in de steppe;
Nooit krijgt hij regen.
Hij staat op dorre woestijngrond in een onvruchtbaar, verlaten gebied.
Gezegend is hij die op Jahweh vertrouwt, en zich veilig weet bij Hem.
Hij is een boom aan een rivier met wortels tot in het water.
Hij heeft geen last van de hitte, zijn bladeren blijven groen.
Een tijd van droogte deert hem niet, hij blijft vrucht dragen.

Muzikaal intermezzo

Tweede lezing Evangelie Lucas 6, 17, 20-26
In die tijd daalde Jezus samen met de twaalf de berg af en bleef staan op vlak terrein. Daar bevond zich een talrijke groep van Zijn leerlingen en een grote volksmenigte uit het Joodse land.
Uit Jeruzalem en uit het kustland van Tyrus en Sidon.
Hij sloeg nu Zijn ogen op, keek Zijn leerlingen aan en sprak:
“Zalig gij die arm zijt ,want aan u behoort het Rijk Gods.
Zalig die nu honger lijdt, want gij zult verzadigd worden.
Zalig die nu weent , want gij zult lachen.
Zalig zijt gij wanneer omwille van de Mensenzoon ,de mensen u haten,
Wanneer zij u uitstoten, u beschimpen en uw naam uit de samenleving bannen als iets verfoeilijks.
Als die dag komt, spring dan op van blijdschap, want groot is uw loon in de hemel.
Op dezelfde manier behandelden hun voorvaders de profeten.
Maar wee u rijken, want wat u vertroost hebt gij al ontvangen.
Wee u die nu verzadigd zijn, want u zult honger lijden.
Wee u die nu lacht, want u zult klagen en wenen.
Wee u wanneer alle mensen met lof over u spreken, want hun voorvaderen deden hetzelfde met valse profeten.

Acclamatie

Dit ene weten wij en aan dit één
houden we ons vast in de donkere uren:
er is een woord, dat eeuwiglijk zal duren,
en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen.

Ter overweging:
Lied van de boom aan stromend water (tekst: Marijke de Bruijne)
Wie door God zelf is aangeraakt
is als een groene boom die aan het water staat
en bloei en vruchten die zij draagt als wonder blijft beleven,
een ongedacht gegeven.
In de ogen van de ander, in haar doen en daad
spiegelt zich het beeld van God naar Wie wij zijn gemaakt.

Als water dat doorzichtig vloeit en vol geheimen is
van levenskracht en groei,
is God een bron van overvloed die dorheid doet genezen
tot groen en glanzend leven.
In de ogen van de ander, in haar doen en daad
spiegelt zich het beeld van God naar Wie wij zijn gemaakt.

Verborgen bron van ons bestaan,
die sinds de schepping stroomt
en daarmee door zal gaan
zolang er tijd zal zijn, wij staan
in eeuwenlange rijen
geworteld in bevrijding.
In de ogen van de ander, in haar doen en daad
spiegelt zich het beeld van God naar Wie wij zijn gemaakt.

Geloofslied Onhoorbaar
Onhoorbaar onzichtbaar onstuitbaar aanwezig
ons hoedend en voedend en toch zo verheven
Jij Geest van het leven wie ben Jij dat Jij aan ons denkt?
Wie met open hart en zinnen luistrend door het leven gaat
hoort soms het verborgen zingen
van een ongekend bestaan.
Onhoorbaar onzichtbaar onstuitbaar aanwezig
ons hoedend en voedend en toch zo verheven
Jij Geest van het leven wie ben Jij dat Jij aan ons denkt?
Voorbeden

Vredeswens
Vrede voor jou en alle goeds je vrienden
wie aan God vasthoudt zal niets ontbreken
Vrede voor jou en alle goeds je vrienden
alleen God slijt niet

De Tafel
Gij, begintoon en slotakkoord van alle leven,
ontvang van alle mensen hier een loflied ter ere van Uw Naam:
woorden van verwachting, gedachten van hoop,
gedragen op muziek van eeuwen,
een lied van geloof, van huis uit meegenomen,
een eindeloos lied voort gezongen miljoenen generaties tot hiertoe vandaag.

Wij gedenken hier de mens naar Uw hart, Jezus, levend hooglied
van bevrijding,
zuivere toon van liefde en gerechtigheid;
uw lievelingslied ons levenslied is Hij.
Hij tekende zijn leven en het onze
met het gebaar en de woorden van Zijn afscheid op de avond van Zijn dood.

Brood en Beker
Wij bidden U dan:
overstem ons met de Geest van Zijn leven
zodat wij komen, stap voor stap en voet bij stuk,
tot meer liefde en vrede op grond van gerechtigheid.
Dan bereiden wij een toekomst waar muziek in zit:
het feestlied van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Dan zijn er geen klaagzangen meer,
dan houden de treurmarsen op,
dan zijn het krijgslied en alle geroffel van oorlog voorbij,
dan klinkt de bazuin voor het einde uit de gewelven van Uw eeuwige trouw.

Gij, begintoon en slotakkoord van alle leven,
vervul ons hart met Uw toekomst,
zodat onze mond ervan overloopt,
onze handen en voeten gaan en doen wat zij kunnen:
de tijd verhaasten, die wij hier opnieuw aan elkaar verbeelden,
brekend het Brood en drinkend de Beker tot Zijn gedachtenis.

Onze Vader gezongen
Onze vader in de hemel
Uw naam geheiligd Uw koninkrijk komende
Uw wil geschiedend zo moge het zijn
Op aarde en in de hemel
Geef ons brood van genade,
morgen, vandaag nog.
Kwijt onze schulden.
Leer ons vergeven
Moedig ons aan
dat wij voortgaan op de weg van het leven.

Communie

Zending

Zegen

Slotlied
Zolang wij ademhalen,
schept Gij in ons de kracht.
Om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop,
het stijgt de angst te boven,
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Nog geen reacties

Reactie plaatsen