WIJ HOREN DE SCHRIFT

Wij horen de schrift               20 maart 2022 
Voorganger Truus van Kaam

Openingslied: Licht dat ons aanstoot
Welkom
Stilte
Openingsgebed

Wij zoeken hier Uw aangezicht
God houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison
De vragen huizen in ons hart
Gij, die de duisternis ontwart:
Kyrie eleison
Gij roept ons met een nieuwe naam
Uit dit genadeloos bestaan:
Kyrie eleison
Doorbreek de ban van ons gemis.
Met licht dat niet te doven is:
Kyrie eleison
Dat ieder die zich tot U wendt
De gloed van Uw genade kent:
Kyrie eleison
Houdt ons bijeen rondom Uw Zoon.
Uw waar gelaat aan ons getoond:
Kyrie eleison
En waar Hij ons is voor gegaan .
Doe ons opnieuw zijn weg verstaan
Kyrie eleison
Laat lichten nu uw aangezicht.
Geef ons elkaar als bron van licht
Kyrie eleison.

Lezing : Ex3,1-8,13-15
Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jetro, de priester van Midjan. Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn en kwam hij bij de berg van God, de Horeb. Toen verscheen hem de engel van Jahweh, in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik.  Mozes zag dat de doornstruik in lichterlaaie stond en toch niet verbrandde. Hij dacht: Ik ga erop af om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken. Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt? Jahweh zag hem naderbij komen om te kijken. En vanuit de doornstruik riep God hem toe:  Mozes, Mozes ‘Hier ben ik ‘, antwoordde hij. Toen sprak Jahweh: ‘Kom niet dichterbij en doe uw sandalen uit, want de plaats waar je staat is heilige grond.’ En Hij vervolgde: ‘Ik ben de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob.’ Toen bedekte Mozes zijn gezicht, want hij durfde niet naar God op te zien. Jahweh sprak: ‘Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord: ja ik ken zijn lijden. Ik daal af om Mijn volk te bevrijden uit de macht van Egypte, om het weg te leiden naar een land dat goed en ruim is, een land van melk en honing.  Maar Mozes sprak opnieuw tot God: Áls ik nu bij de Israëlieten kom en zeg: ‘de god van uw vaderen zendt mij tot u en zij vragen hoe is Zijn naam? Wat moet ik dan antwoorden?’ Toen sprak God tot Mozes:  ‘Ik ben die is’ En ook: ‘Dit moet gij de Israëlieten zeggen: ‘Hij-is   zendt mij tot u.’ Bovendien zei God tot Mozes: ‘Dit moet je de Israëlieten zeggen: Jahweh, de God van uw vaderedn, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jacob, zendt mij tot u. Zo moet men Mij aanspreken alle geslachten door.

Psalm 103

Evangelie Luc. 13,1‐9

Juist in die tijd  waren er bij Jezus enkele mensen die Hem vertelden van de Galileeërs, wier bloed Pilatus met dat van offerdieren vermengd had. Daarop zei Hij: ‘Denk je dat onder alle Galileeërs alleen deze mensen zondaars waren, omdat zij dat lot ondergaan hebben? Volstrekt niet zeg Ik u. Maar als gij u niet bekeert, zult ge allen op een dergelijke manier omkomen. Of de achttien die gedood werden , doordat de toren van Siloam op hen viel: denkt ge dat die allen schuldig waren onder de mensen die in Jeruzalem woonden? Volstrekt niet zeg Ik u. Maar als gij u niet bekeert zult ge op eenzelfde manier omkomen. Hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘ Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant stond: hij kwam zoeken of er vrucht aan zat, maar vond niets. Toen zei de wijngaardenier:’ Al sinds drie jaar kom ik aan deze vijgenboom vruchten zoeken, maar ik vind er geen. ‘ Hak hem om: waartoe put hij de grond nog uit? Maar de man gaf hem ten antwoord:’ Heer laat hem dit jaar nog staan; laat mij eerst de grond er omheen omspitten en er mest op brengen. Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht; zo niet, dan kunt ge hem omhakken.’

Acclamatie: het woord dat ik jou geef

Verkondiging

Lied: Gij zijt voorbijgegaan
Voorbeden
Collecte
Vredeswens met lied :vrede voor jou

Tafelgebed 
Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord
Wat in geen mensenhart is opgekomen
Hebt Gij, God bereid voor allen die U liefhebben,
Gij hebt U geopenbaard als een God die er alles voor over hebt
Als wij mensen maar tot leven komen.
Zoals een moeder haar kind draagt,
Zoals een vader opkomt voor zijn zoon,
Zo zijt Gij voor ons een trouwe God,
Die doet war Gij zegt, die Uw Verbond bewaart.
Ook als ons hart ons aanklaagt, Uw hart is groter dan een mensenhart.
Ook als wij verscheurd worden door onze gebrokenheid,
Uw barmhartigheid kent geen grens.
Brood en Beker
Daarom gedenken wij Zijn lijden en Zijn dood
En in Hem allen die lijden en sterven
Die Zijn weg gaan ten einde toe
En wij roepen Zijn Naam
De Levende
Verrezen voor altijd.

Wij bidden U:
Zend ons Uw heilige Geest, adem ons open
Opdat wij ontvankelijk mogen zijn voor het geheim van iedere mens.
Verwarm ons hart, opdat wij het wonder van ons leven mogen beschermen voor elkaar.
Besproei ons met de dauw van Uw mildheid en mededogen,
Opdat wij elkaar van dag tot dag met nieuwe ogen mogen zien,
Opdat wij elkaars tekorten mogen dragen.
Maak ons krachtig en sterk, opdat wij wegen mogen zoeken van vrede.
Dat ons hart vol mag zijn van Uw gerechtigheid voor allen die leven.
En laat de gezindheid onder ons zijn die was in Hem Jezus, Uw Zoon.
Opdat wij op Hem mogen gelijken in leven en sterven.
Onze Vader
Communie
Dankgebed
Mededeling:
Zending en zegen

Slotlied:
Laat elk talent beschikbaar zijn

 

Nog geen reacties

Reactie plaatsen