Wie gelooft

SAN SALVATORGEMEENSCHAP 29 &30 augustus 2020

Voorganger: Wilton DesmenseOpeningsmuziek: Rondo in G- door Jan Wijgers

Welkom Welkom bij deze viering. Geloven … Een woord dat alle kanten uitwaait. Ga maar na: je kunt er dezelfde woorden omheen plaatsen. Maar als je de klemtoon verandert, verandert er meteen een hele gevoelswereld mee!
Ik geloof ‘t wél! Of: Ik gelóóf ‘t wel! Je kunt een hele boom opzetten over allerlei kanten die je met het woord uit kunt. Dat gaan we nu niet doen. Wat wel? Samen op weg om deze bijeenkomst te vieren vanuit ons geloven. Ik nodig u uit om lezend of luisterend mee te bidden.

Openingsgebed
Geloof ik in ernst dat U het hoort, God,
nu ik deze woorden tot U richt?
Geloof ik dat U naar ze luistert,
dat ze nieuw voor U zijn en U ontroeren?
Ja, mijn God, want U bent niet ver weg achter de sterren,
maar U bent in mij en in iedereen.
En hoe onbegrijpbaar U ook bent,
daar klamp ik mij vast aan
en vind ik U, herkenbaar in U en jou en mij,
waar ook maar en wanneer.

Acclamatie: Bij U is de bron van het leven en in uw licht zien wij het licht.


Bij de lezingen
De lezingen, de eerste bestaande uit een verhaal en de tweede naar de brief van Paulus aan de Romeinen, worden verzorgd door Maria Hoitink en Fiet Vreeburg.

We lezen:  Het ware geloof (Boccaccio, Decamerone, 3e verhaal van de eerste dag)
Dankzij zijn onverschrokkenheid was Saladin, ondanks zijn bescheiden afkomst, niet alleen Sultan van Babylonië geworden, maar had hij ook vele overwinningen behaald op islamitische en christelijke vorsten. Door de talrijke oorlogen en luisterrijke ondernemingen was zijn schatkist echter tot op de bodem leeg geraakt, en wegens een paar onverwachte tegenslagen had hij dringend nieuwe fondsen nodig. Toen hij niet meer wist waar hij die zo gauw vandaan moest halen, schoot hem plotseling de naam te binnen van Mélchizedék, een rijke jood die – als hij dat zou willen – ongetwijfeld in staat was om zijn nood te helpen lenigen. Maar deze jood was zo gierig, dat hij dat vast en zeker nooit uit eigen beweging zou doen, en dwang wilde Saladin niet gebruiken. Dus zon hij, omdat de nood drong, op een middel om de jood naar zijn hand te zetten en daarbij zijn afpersing een schijn van redelijkheid te geven.
Nadat hij hem had ontboden en hem zeer hartelijk had ontvangen, nodigde hij hem uit te gaan zitten en sprak: “Mijn beste, ik heb van verschillende mensen gehoord dat jij een zeer verstandig man bent, en dat je vooral goed thuis bent in godsdienstzaken. En daarom zou ik graag van je vernemen, welk geloof volgens jou het ware is: het joodse, het islamitische of het christelijke.”
De jood, die inderdaad niet van de domsten was, had maar al te goed door dat Saladin het erop aanlegde, hem in zijn eigen woorden te strikken om dan iets van hem los te kunnen krijgen. En hij besefte ook dat het er niet op aankwam, welke van de drie godsdiensten hij zou aanwijzen: Saladin zou toch steeds zijn doel bereiken. De dwingende behoefte aan een ontwijkend antwoord scherpte echter zijn verstand en gaf hem snel de gepaste woorden in, die wij in de bezinning zullen horen.

Muziek

We lezen uit Paulus, Romeinen 12: 1-8

“God is liefdevol en goed,” verkondigt Paulus. “Leef als nieuwe mensen, door op een nieuwe manier te gaan denken. Dan zul je ook anders gaan leven. Daarom zeg ik tegen jullie allemaal: vind jezelf niet belangrijker dan je bent. Wees bescheiden. Gedraag je op een manier die past bij de hoeveelheid geloof die God jou op dit moment heeft gegeven. Die hoeveelheid is bij iedereen verschillend. We hebben immers allemaal verschillende gaven gekregen. Voor elke gave geeft God ons zijn hulp. Wie de gave heeft gekregen om les te geven, zal daarbij Gods hulp ervaren. Wie de gave heeft gekregen om andere gelovigen aan te moedigen, zal Gods hulp ervaren. Wie de gave heeft gekregen om te geven, krijgt Gods hulp om dat bescheiden te doen. Wie de gave heeft gekregen om leiding te geven, krijgt Gods hulp om daar ook zijn uiterste best in te doen. Wie de gave heeft gekregen om andere mensen te helpen, krijgt Gods hulp om dat blij te doen.”

Muziek: Boek jij bent geleefd – Melodiek

Boek jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven –
In mijn letters staat geschreven
dat alleen de geest doet leven.
Licht en adem is de geest.
Daarom ben ik neergeschreven:
dat jij zonder angst zult leven wat je leest.

Boek jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven –
Wou je leven met zovelen
hier op aarde, moet je delen:
licht en adem, geld en goed.
Wie maar leeft om meer te krijgen
die zal sterven aan zijn eigen overvloed.

Boek jij bent geleefd,
zeg ons hoe te leven –
Niemand weet hoe jij moet leven,
nergens staat het opgeschreven.
Liefde tegen liefdespijn,
vriendschap tegen duizend vrezen,
zoet dat bitter kan genezen,
mens voor mensen, recht en vrede,
licht en adem, heel veel leven mag je zijn.

Vrouw, waar is je broer?
Mens, waar is je zusje?
’t Meeste van een mensenleven
wordt het minste opgeschreven:
hoe zij trouw zijn aan elkaar,
lijden, sterven, liefde leren –
zouden wij dat ook proberen,  werd het waar.

Bezinning
Welk geloof is het ware, werd tijdens de eerste lezing door Saladin gevraagd aan Melchizedek. Nu volgt zijn antwoord: “Heer, u hebt mij een boeiende vraag gesteld, die ik alleen maar kan beantwoorden in de vorm van een parabel. Ik heb ooit horen vertellen over een rijk en machtig man, die een schat aan kostbare juwelen bezat, waaronder een schitterende en uiterst waardevolle ring. Om de schoonheid en kostbaarheid van dit kleinood nog meer luister bij te zetten en het eeuwig voor zijn nageslacht te bewaren, bepaalde hij dat die zoon in wiens bezit de door hem nagelaten ring zou worden gevonden, als zijn erfgenaam moest worden beschouwd en door de anderen als hun meester moest worden erkend.
De zoon aan wie de ring te beurt viel, gaf zijn nakomelingen dezelfde onderrichtingen, en zo deden ook de zonen van zijn zonen. Kortom, de ring ging van erfgenaam op erfgenaam over, vele geslachten lang, tot hij in het bezit kwam van een nazaat met drie zonen, die alle drie even knap, rechtgeaard en gehoorzaam waren, en die hij alle drie even liefhad. De jongelingen, die wisten wat het betekende de ring te bezitten, hoopten ieder voor zich als enige te worden uitverkoren. Ze benaderden elk afzonderlijk hun hoogbejaarde vader en smeekten hem, ieder op zijn eigen manier, de ring als erfenis te mogen ontvangen.
De brave man, die voor alle drie een even diepe genegenheid koesterde, beloofde uiteindelijk ieder apart de ring en stond dan ook voor de moeilijke taak, die belofte waar te maken. In het geheim liet hij door een ervaren goudsmid twee ringen bijmaken, die zo volmaakt op de oorspronkelijke leken dat hij ze zelf niet meer van elkaar kon onderscheiden. Op zijn doodsbed riep hij zijn zonen één voor één bij zich en schonk aan elk afzonderlijk de zo begeerde ring.
Toen na de dood van hun vader ieder van deze zonen zijn aanspraken op de nalatenschap wilde laten gelden, en de ene daarbij geen duimbreed aan de andere toegaf, haalden ze ten slotte alle drie als bewijs hun ring te voorschijn. En doordat de ringen zo volmaakt op elkaar leken dat geen mens er nog de oorspronkelijke kon uithalen, is de vraag wie de ware erfgenaam van de vader was tot op heden onopgelost gebleven.
En dit geldt ook, Heer, voor de drie wetten die God de Vader aan de drie volkeren gaf, en waarover u mijn mening vroeg: ieder volk is er heilig van overtuigd dat het Zijn nalatenschap geërfd heeft en dus volgens Zijn wet en Zijn geboden leeft. Maar wie het uiteindelijk bij het rechte eind heeft, blijft, zoals bij de ringen, een open vraag.”

Rustmoment | muziek

Voorbede
Vrede voor ons allemaal,
geluk voor iedereen
dat een parelsnoer van parelmoer
onze kostbare aarde moge sieren,
en dat we vrije mensen mogen zijn
elkaar respecterend en optrekkend met elkaar:
van de stad van 9 miljoen fietsen
tot en met de stad van twee systemen,
van de Goelag Archipel tot en met Belarus,
van de Wadden over Orthen tot en met het Vrijthof.
Dat is onze wens en dat is onze bede.

Lied: Vrede voor jou en alle goeds je vrienden – Melodiek

Tafel)bede
Gij weet wat in mensen omgaat:
in dat geloof vinden wij de bemoediging
die ons met U en elkaar verbindt.
Daarin proberen wij U te peilen,
wat onzegbaar is in onze harten te bevatten
en te leven naar U toe,
aan wie wij zijn gehecht.
Wij koesteren de goede verhalen
die ons zijn doorverteld
in de boeken van het evangelie
over Jezus van Nazareth
een mens zoals wij,
maar bovenal een mens
zoals wij zouden willen zijn:een mens van God, een vriend, een licht, een herder:
die brood brak en het deelde
en zijn beker liet rondgaan
onder zijn naasten.
Hem achterna, zo willen wij leven
om nader te komen tot U.

Lied: Onze vader verborgen – Melodiek
Onze Vader verborgen,
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede
Een wereld met bomen tot in de hemel
waar water schoonheid, en brood,
gerechtigheid is en genade.

Waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld
niet één mens meer geknecht.

Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst, kome wat komt.

Slotgedachte en zegen
Wat hoorden we ook alweer als laatste bij de tweede lezing? Wie de gave heeft gekregen om andere mensen te helpen, krijgt Gods hulp om dat blij te doen. Zo ook Melchizedek aan het einde van de parabel.
Saladin moest toegeven dat Melchizedek de strik die hij hem gespannen had, schitterend had weten te ontwijken. Daarom besloot hij open kaart te spelen en maar af te wachten of Melchizedek bereid was om hem te helpen. En hij verheelde daarbij niet wat zijn bedoeling was geweest, als hij niet zo’n ontwapenend antwoord op zijn vraag had gekregen.
Melchizedek leende hem zonder enig probleem het hele bedrag. Saladin loste later zijn schuld voorbeeldig af en bedacht zijn geldschieter bovendien met prachtige geschenken. Hij bezorgde hem een belangrijke en eervolle positie aan zijn hof, en zij bleven voor de rest van hun leven trouwe vrienden.
Mogen zo ook wij trouwe vrienden blijven en met parelende gedachten in ons hart deze viering verlaten, vol goede moed de nieuwe week in. Tot de volgende keer. Ite, missa est.

Muziek

***
Reageren op deze viering vinden we fijn!  Dat kan via
de website www.sansalvatorgemeenschap.nl Onder de tekst van de viering is gelegenheid om een reactie achter te laten.
door een mailtje te sturen naar info@sansalvarorgemeenschap.nl
Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl

1 reactie

 1. Charles Verhoeven

  zo 30th aug 2020 at 10:42

  Wat een mooie viering en het openingsgebed, waarin ik me helemaal kan vinden, is een pareltje
  ( om in de geest van de bezinning te blijven )
  Dank!!

  Beantwoorden

Reactie plaatsen