WEES NIET BANG

WEES NIET BANG

Viering 10 en 11 aug 2019
voorganger: Maria van den Dungen

Openingslied: zat. Dit huis is een huis / zon: Hier wordt een huis voor God gebouwd.

Welkom:
Welkom iedereen, fijn dat je hier bent. Jij die hier bekend bent, hopend op iets vertrouwds, jij die juist kwam om iets nieuws te ervaren . Dat we allen in dit uur mogen vinden wat we nodig hebben.
Thema van Vandaag is : Wees niet bang. Tegenwoordig zijn veel mensen bang, bang voor geweld, voor terrorisme, voor ziekte en aftakeling; kortom voor de onzekerheid van de toekomst. Wij hebben ook geen pasklare oplossingen, maar hopen door te luisteren naar de oude woorden van Jesaja en Lukas weer moed en nieuwe inspiratie te vinden.
Mogen we in dit uur ons welkom weten, bij elkaar en bij God,
door ons hart te openen en verbondenheid te ervaren. In de naam van de Vader…
Laten we biddend ruimte maken in ons hart en hoofd…

Gebed
Jij, die ons behoedt en draagt, wees bij ons in dit uur.
Laat ons jouw adem voelen
in woorden die verlichten
en gedachten die bevrijden.

Zaai jouw naam in onze diepste dromen
Open onze ogen voor onze buren
Dat wij zorg dragen voor elkaar
De één voor de ander, telkens weer. Amen.

Acclam: zat. Jij leert mij vliegen zon. Jij leert mij vliegen.

Eerste lezing: Jesaja 65: 17-25
Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid,
het komt niemand ooit nog voor de geest.
Er zal alleen maar blijdschap zijn
en groot gejuich om wat ik schep.
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad
en schenk haar bevolking vreugde.
Dan zal ik over Jeruzalem jubelen
en mij verblijden over mijn volk.
Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord.
Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft,
geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit;
want een kind zal pas sterven als honderdjarige,
en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt.
Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen,
wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten;
in wat zij bouwen zal geen ander wonen,
van wat zij planten zal geen ander eten.
Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom;
mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen.
Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot.
Zij zullen, met heel hun nageslacht, een volk zijn dat door de HEER is gezegend.
Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen,
ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken.
Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw en een rund eten beide stro
en een slang zal zich voeden met stof.
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg – zegt de HEER.

Tussenzang: zat. Wij leven op aarde en dromen./.zon. Hij die gesproken heeft een woord

Evangelie Lucas 12,32-40
Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.
Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden aangevreten. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn.
Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’

Acclam.: zat. Kom, adem ons open zon. Het woord dat ik jou geef.

Overweging:
Bang, wie is dat nooit geweest? Als kind allemaal, denk ik. Voor het donker, voor spinnen of grote honden, we hebben geleerd met dit soort gevoelens om te gaan, – vaak door de confrontatie -waarom zouden sprookjes anders zo eng zijn?
Maar wie is er nooit bang? Bang zijn hoort net als verdriet, vreugde en woede bij onze emoties. Angst kan ons alert maken bij gevaar, zo ons leven redden en heeft wel degelijk een functie.
Dan zegt Jezus: Wees niet bang. Wees niet bang, deze woorden staan honderden keren in de bijbel, het lijkt een nieuw gebod. En toch zijn we bang. Angst voor de uitkomst van een onderzoek, voor het onzekere van de toekomst, voor wat ons kan overkomen. Angst voor terroristen bijvoorbeeld. Afgelopen week brak in New York paniek uit; een hele menigte vluchtte alle kanten uit na een knal van een motor.
Heeft Jezus gemakkelijk praten? En die Jesaja, is die niet een beetje wereldvreemd met zijn leeuw en lam tezamen?
Jezus leefde tijdens de Romeinse bezetting van Israël, ook toen werden er wrede aanslagen gepleegd door vrijheidsstrijders. En in het religieuze leven waren- zoals bekend-ook nogal wat misstanden. Jesaja schrijft zijn stuk na terugkeer uit de ballingschap; hij is teleurgesteld over wat er allemaal misgaat. Hij heeft het over een “nieuwe hemel en een nieuwe aarde” en het “nieuwe Jeruzalem” door God geschapen. – De huidige hemel en aarde zijn blijkbaar aan vernieuwing toe. Jesaja zegt ook nog dat dat wat vroeger was, op een gegeven moment losgelaten en zelfs vergeten mag worden. Maar het volk zal zijn leven moeten beteren wil het nog iets worden.
De evangelie lezing begint met de tekst dat wij niet bevreesd hoeven te zijn omdat de Vader ons allang het Koninkrijk gegeven heeft. “Want de nieuwe wereld is voor jullie. Zo wil God dat.” zegt de bijbelvertaling in gewone taal. Dat is hoe deze lezing is bedoeld. Het is het verhaal van de geschiedenis van God met de mensen. God heeft zijn volk uit Egypte gehaald, het bevrijdt uit de slavernij. “Sta klaar, doe je gordel om is ook een verwijzing naar de uittocht uit Egypte. Wij zijn bevrijd: wij hoeven voor niets of niemand meer bang te zijn. ‘Vreest niet, kleine kudde, het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven’. Wij mogen rechtop lopen, voor niemand meer bang.

Het is opmerkelijk dat die nieuwe hemel en de nieuwe aarde hier betrekking hebben op deze wereld. En niet, zoals in de latere Christelijke prediking pas na afloop van de geschiedenis, dus in de eindtijd.  Het gaat denk ik – en theologen ook – niet om het leven ná dit leven, niet om de schatten die we in de hemel vergaren, maar dat dat koninkrijk nu al een richtpunt, een oriëntatiepunt is. Dat je leeft met je hart en ziel, maar dat je wel hier en nu leeft. En dat dat nu je levenshouding, hier op aarde, bepaalt. Kortom: het gaat niet zo zeer om wat we te verwachten hebben, het gaat erom hoe die verwachting ons leven nu richting geeft, kleurt.

Als we zo gaan kijken naar de wereld, dan moeten we tekenen zien van wat al goed is, Dat het al realiteit is in ons leven; al vanaf de aanvang van de schepping, maar nog groeiend.  Met name daar waar mensen zich inzetten voor bevrijding, gerechtigheid en liefde, wordt God zichtbaar. Mensen zijn de woorden waarmee God zijn verhaal vertelt”.
We hoeven niet bang te zijn. Jezus roept ons wel op om waakzaam te zijn. Waakzaamheid daar roept de overheid ons ook altijd toe op als er een aanslag dreigt. Goed opletten of je niks verdachts ziet.
Maar Jezus heeft het over een andere waakzaamheid: zie sporen van het goede en versterk die. Deel van je bezit met wie het slechter hebben. Je bent vrij, gebruik niet je macht, maak andere mensen niet tot jouw slaaf. Wordt zelf niet opnieuw tot slaaf van je bezit, van je baan van aanzien. Blijf waakzaam en sta op als onrecht wordt goed gepraat. Verwachtingsvol leven betekent leven met een groot hart en open staan voor de vreemdeling die in ons midden woont, ook als we dan tegen de stroom in moeten gaan.
Het bijbels visioen ziet uit naar een andere wereld, een nieuwe mens. Laten we vaker de rust en de stilte zoeken om dat te zien. Laten we wakker blijven en elkaar erop wijzen dat het al groeit.
De weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, kun je en hoef je niet alleen te gaan – laten we maar samen op weg gaan.

Geloofslied: zat.: Ik danste in de ochtend  zondag: Niet op een troon van alleen.

Collecte, tafel; klaarmaken

Voorbede

– Bidden we tot God
dat wereldwijd gehoord mag worden:
de roep naar vrede,
de zucht naar vrijheid,
de vraag om voedsel,
de doodskreet van een kind.
En dat wij de stem van ons geweten
nooit tot zwijgen brengen.
Laat ons zingend bidden… Gij hart , Gij bron van leven

Bidden we dat wereldwijd herkend mag worden:
de hunkering naar vrede en gerechtigheid
en de richting die Hij ons wijst.
Dat wij ons breken en delen hier
beleven als een nieuw begin van verbondenheid en zorg voor elkaar,
elke dag opnieuw.
Laat ons zingend bidden… Gij vuur , dat voor ons uittrekt

Bidden we tot God
dat het ooit waar mag zijn:
gelijke kansen voor iedereen,
een menswaardig bestaan voor elk mensenkind.
Dat wij begaan blijven met het lot van anderen
en dat wij voorbeelden worden van hoe je samen kunt delen.
Laat ons zingend bidden… Gij woord, dat door ons…

We bidden in stilte voor de intenties in ons boek en voor onze eigen intenties

intentiekaarsje op tafel wordt ontstoken

Voor onze overledenen bidden we… Dat zij in jou geborgen mogen zijn.
Acclam: Koester de namen.

Tafelgebed:                     acclamatie: Waar vriendschap heerst en liefde

Jij die Liefde bent,
wees aanwezig in ons midden
en vervul ons hart met jouw goede Geest
Jij hebt tot mensen gesproken
in dromen en visioenen,
die hun de kracht gaven jouw weg te gaan.
Jij hebt hen gemaakt
van bange kleine mensen tot mensen
die bergen konden verzetten.

Acclam:     Waar vriendschap ..

Zo heb Jij ook tot ons gesproken door Jezus:
beeld van jouw goedheid.
hij droomde van een volk van nieuwe mensen
die, één van geest en één van hart,
zich geroepen wisten tot elkaars geluk.

Acclam: Waar vriendschap …

Op de avond voor zijn sterven,
nam Hij brood in zijn handen,
dankte jou, brak het,
gaf het aan zijn vrienden en zei:
Neemt en eet,
brood voor deze gebroken wereld.
als teken van mijn leven,
gebroken en gedeeld, ter wille van jullie.

En ook de beker liet hij rondgaan
en zei: Als teken van liefde
verbindt deze beker jullie met mij
en met het leven en de toekomst van alle mensen.
Drink ervan en blijf dit doen om Mij te gedenken.

Acclam:     Waar vriendschap ..

Daags daarna is Jezus gestorven,
maar niet voorgoed
Hij leeft verder als een droom in ons.
Wij vragen Jou:
laat die droom werkelijkheid worden.
In zijn Geest zijn wij onderweg,
met zijn woorden willen wij bidden,
woorden van vrede, woorden van toekomst:

Nieuwe Onze Vadertekst:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het Kwaad.
Amen

Vredeswens:
Iemand vrede wensen
is zeggen: jij bent wie je bent
Je mag er zijn zoals je bent.
Laat ons elkaar vrede en alle goeds wensen.

Lied: zat. Vrede voor jou en alle goeds je..zon Maak mij tot een bedding van uw vrede

Uitnodiging
Brood, alledaags voedsel, dat we delen zoals we ook ons leven delen.
Iedereen is daartoe uitgenodigd/ geroepen.

zat. CD met instrumentale muziek
Zondag: Eet en drinkt van brood en wijn

Gebed na communie:
Wij danken voor het Brood en de wijn, voor dit samenzijn in jouw naam. Laat ons ook delen in de Geestkracht van Jezus, die leven tot bloei brengt, tot in de uithoeken der aarde, tot in de verborgen angst van mensen.

Mededelingen

Slotgedachte : ROEPING
Je kunt de eerste toon zijn in een lied
waardoor alle grenzen vergeten worden
wees niet bang
ook wanneer de toon amper klinkt
wees niet bang

Je kunt de eerste vonk zijn voor een vuur
dat alle wapens tot ploegen omsmelt
wees niet bang
wees niet bang
ook wanneer de tegenwind je striemt
wees niet bang

Je kunt de eerste graankorrel zijn op een akker
die alle handen vullen zal met brood
wees niet bang
ook wanneer het land vol stenen zit
wees niet bang

Je kunt de eerste druppel zijn voor een bron
die in de woestijn levensliederen zingt
wees niet bang
ook wanneer de wolk nog zwijgt
wees niet bang

Je kunt de eerste pas zijn voor een dans
die alle voeten leidt naar onze God
wees niet bang
ook wanneer je voet nog struikelt
wees niet bang

van: Christa Peikert-Flaspöhler
vertaling Paul Begheyn SJ

Zegen
Moge de Schepper van al wat leeft en ademhaalt ons leven zegenen en behoeden. Mogen wij op onze beurt behoeden al wat leeft en ademhaalt. Mogen wij ons daartoe gezegend weten, door elkaar en door de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Slotlied: zat. Nu wij uiteengaan (Vaya con Dios)
zon: Dans van de zee

Nog geen reacties

Reactie plaatsen