WAAR VERLANG JIJ NAAR?

Waar verlang jij naar?
Voorganger
Franneke Hoeks | Lectoren Toon van Mierlo & Marga van de Koevering
Melodiek o.l.v. Marcel van der Maeden  | Piano Coby Wagemans |  Fluit Maria Werner

Openingslied Hier wordt een huis

Welkom
. Vandaag is het in de kerken een soort van nieuwjaar. Het nieuwe kerkelijk jaar begint met de voorbereiding op het kerstfeest.  Nog vier weken en dan vieren we de geboorte van Jezus. De komende weken kijken we uit naar kerstmis. Uitkijken heeft met verlangen te maken. Kijken naar wat er nog niet is. Je verheugen. Je klaarmaken. Je voorbereiden.
We zitten midden in de Sinterklaastijd. Kinderen maken verlanglijstjes. Ook ik heb een lijstje in mijn schoen gedaan en hoop dat de goedheiligman iets moois voor me meebrengt. Opdat Sinterklaas lijstje staan dingen op die ik goed kan gebruiken of die ik graag wil hebben.
Verlangen kan ook groter zijn dan hebbedingen, hoe belangrijk die ook kunnen zijn. Wat is ons diepste verlangen voor onszelf, voor de mensen, voor de wereld.  Dat diepe verlangen vormt de komen de weken de rode draad in onze vieringen.
Aan de hand van Bijbelverhalen gaan we op zoek naar dat verlangen. Vandaag horen we iets van de droom van de profeet Jesaja. Hij schets een prachtig toekomstbeeld. Ook het verhaal over Jezus gaat over toekomst. Misschien kunnen we toekomst wel een beetje aanzien komen, maar de toekomst hebben we niet in de hand.
We maken het stil hier in de kring. In dat moment van stilte mogen we even loslaten wat ons bezig houdt en proberen we ons hart te openen voor wat God ons te zeggen heeft. Vanuit de stilte bidden we en mogen we de eerste kaars van de adventskrans aansteken.
Gebed
Lieve God, om licht zijn we gekomen,
licht in donkere dagen
licht op onze levensweg.
Om warmte zijn wij gekomen
warmte voor koude handen
warmte die de kou verjaagt.
Om blijheid zijn wij gekomen
blijheid om het feest dat komt
blijheid met mensen om ons heen
Om troost zijn wij gekomen
troost als het feest niet komt,
troost om gemis.
Om verlangen zijn wij gekomen
verlangen naar toekomst
verlangen naar op wie wij wachten.
Amen.

1e adventskaars wordt aangestoken
Lied Op wie wij wachten,

Eerste lezing Jesaja 2,1-5
  Bijbel in gewone taal
Jesaja, de zoon van Amos, was een profeet. Hij zag in een droom wat er met het land Juda en met Jeruzalem zou gebeuren. Nu volgt wat Jesaja nog meer gezegd heeft.
Er komt een dag waarop alles anders wordt. Dan zal de tempel stevig staan, boven op de allerhoogste berg. Veel volken zullen zeggen: ‘Laten we naar de berg van de Eeuwige gaan, naar de tempel van de God van Israël. Op de berg Sion zullen we de woorden van de Eeuwige horen. Hij zal tegen ons spreken vanuit Jeruzalem. Hij zal ons leren wat we moeten doen. En wij zullen leven zoals hij het wil.’ Dan komen alle volken op die berg bij elkaar. Daar zal God als een rechter tegen hen spreken. Hij zal hun leren wat goed en slecht is. Dan zullen ze hun zwaarden en speren laten smelten in het vuur, en ze zullen er gereedschap van maken. Dan zullen de volken niet meer tegen elkaar strijden, ze zullen niet meer weten wat oorlog is. Volk van Israël, kom, ga mee! Laten we leven zoals de Eeuwige het wil.

Lied:
Gezegend: Eeuwige

Tweede lezing Matteüs 24,32-44  Bijbel in gewone taal
Jezus gaf een voorbeeld: ‘Het is net als met de vijgenboom. Elk jaar zie je nieuwe bladeren aan zijn takken komen. Dan weet je dat het snel zomer wordt. Dat geldt ook voor de dingen waarover ik verteld heb. Als je al die dingen ziet gebeuren, dan weet je dat het einde snel zal komen.
Luister goed naar mijn woorden: Sommige mensen die nu leven, zullen dat nog meemaken. De hemel zal verdwijnen, en de aarde zal verdwijnen. Maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.’
Jezus zei: ‘De Mensenzoon zal onverwacht komen. Niemand weet precies wanneer dat gaat gebeuren. Ook de engelen in de hemel weten het niet. Zelfs ik weet dat niet. Alleen God, de Vader, weet dat.
Het zal net zo gaan als in de tijd van Noach. Toen waren de mensen bezig met gewone dingen: met eten, drinken en trouwen. Niemand wist wat er ging gebeuren. Totdat de dag kwam dat Noach zijn boot in ging. Toen kwam plotseling de grote overstroming, en alle mensen verdronken. Net zo plotseling zal ook de Mensenzoon komen.
Als de Mensenzoon komt, mag niet iedereen met hem mee. Als er bijvoorbeeld twee mannen aan het werk zijn op het land, mag maar één van hen met de Mensenzoon mee. De ander moet achterblijven. Of als er twee vrouwen graan aan het malen zijn, mag maar één van hen met de Mensenzoon mee. De ander moet achterblijven.
Blijf opletten! Want jullie weten niet wanneer jullie Heer zal komen. Stel dat je van tevoren weet wanneer er een dief komt. Dan blijf je wakker en zorg je ervoor dat die dief niet bij je kan inbreken. Maar jullie weten niet wanneer de Mensenzoon komt. Dus moeten jullie altijd klaarstaan. Onthoud dat goed!
Acclamatie De nacht loopt ten einde

Overweging
Als voorbereiding op deze viering vroeg ik mensen van de San Salvator wat hun grote verlangen is.  Dat leverde een indrukwekkende verlanglijst op.
Ik zou wensen dat onze droom van vrede, gelijkheid en gerechtigheid voor iedereen meer werkelijkheid wordt. Ik zou willen dat de oorlog stopt. Ik verlang naar vrede in Oekraïne. Laten we met zijn allen nee zeggen tegen oorlog en werken aan een betere wereld met respect voor elkaar. Veiligheid voor iedereen. Woorden van mensen nu.
In de woorden van Jesaja horen we dit verlangen ook terug. Mensen die het goede willen, die samen op weg gaan en zwaarden en speren omsmeden om er gereedschap van te maken. Dat is de droom die Jesaja mensen uit zijn tijd voorhoudt: e  en wereld zonder oorlog. Als dat toch eens zou kunnen?!
Ik ga even terug naar onze verlanglijst. Lief zijn voor de aarde. Herstel van de planeet. Een leefbare aarde. Jezus vertelt over een vijgenboom. In de winter zit er geen groen meer aan zijn takken, maar ieder voorjaar ontstaat er weer nieuw leven. Die nieuwe blaadjes aan die boom doen ons beseffen dat er dat er verandering op komst is.  Wanneer dan?  Verlangen naar verandering kan mensen onrustig maken. We willen zo graag dat de wereld van recht en vrede er komt. Liever vandaag nog dan morgen.
Jezus spreekt over het onverwachte. Je weet dat er verandering aan komt, maar wanneer precies dat kunnen we niet weten.  We krijgen allemaal te maken met onvoorziene zaken. Dingen waar we niet op hopen, maar die wel gebeuren. Een beetje vreemd dat Jezus hier lijkt te vertellen dat niet iedereen mee mag doen. De ene man mag wel met de Mensenzoon mee. De ander niet. De ene vrouw heeft geluk, de ander pech. Dat klinkt nogal willekeurig. Heeft het dan wel zin  om je best te doen? Ik ga heel eerlijk zijn, soms heb ik daar ook last van. Maakt het wel iets uit wat ik doe? Veel van de problemen waar we mee te maken hebben zijn te groot voor mij alleen.  We krijgen allemaal te maken met zaken die ons overkomen of die teveel, te groot of te zwaar zijn. Kunnen we dan ook nog goede en mooie mensen proberen te zijn? Dat is een uitdaging! Goed leven als het leven tegenzit. Dat tegenzitten, de narigheid, die ons overkomt is niet iets wat God laat gebeuren. God is juist datgene, diegene die ons aanspoort niet op te geven. Te blijven vertrouwen- hoe moeilijk dat soms ook is..  Het onverwachte van het leven – we weten niet wat ons gaat overkomen- vraagt om een actieve, vertrouwvolle levenshouding, die ons helpt ook als het leven tegenzit.
We hebben ons leven niet in hand. Dat geldt voor nare dingen die ons overkomen, maar ook het goede dat ons ten deel valt. Het is mooi om op de verlanglijst te lezen dat we meer oog zouden moeten hebben voor de mooie mensen die we tegenkomen en de goede dingen die ons overkomen. Dat we in die kleine dingen houvast vinden.
Op de verlanglijst van ons samen staan ook woorden als verbinding en samen. Dat geeft mij moed en hopelijk jullie ook. We zijn niet alleen. We zij samen op weg en mogen ook vertrouwen op elkaar en op de Eeuwige. God is met ons op weg. Hij of zij leert ons iets over toekomst en wakkert het vertrouwen aan dat wij mensen dat kunnen: leven in vrede, vanuit liefde, vol rechtvaardigheid.  Het verlangen naar dat visioen laat ons op het puntje van onze stoel zitten.  Dat is wat we hier proberen, dat verlangen benoemen en aanwakkeren.
Vier weken kijken we uit naar kerstmis. Laten we al die woorden van onze verlanglijst meenemen, ze koesteren en samen proberen die woorden te leven.
Geloofslied Wij wisten dat het moest bestaan (MK  40)

Klaarmaken tafel |collecte | instrumentale muziek

voorbeden
Goede God wij bidden tot jou voor inlevingsvermogen en begrip tussen mensen. Dat we steeds zoeken naar wat ons verbindt. Dat we blijven verlangen naar die wereld waarin wapens worden omgesmeed tot gereedschap.
Acclamatie Laat komen hij die komen zal,
Goede God wij bidden tot jou voor alles wat groeit en bloeit op deze aarde. Zonder bomen, planten en dieren  kunnen we als mensen niet leven. Dat we blijven verlangen naar een duurzame toekomst.
Acclamatie Laat komen hij die komen zal,
Goede God wij bidden tot jou om vertrouwen waarmee we het onverwachte kunnen omarmen. Dat we niet bij de pakken neer zitten maar blijven bewegen op de weg die jij voor ons uitzet.
Acclamatie Laat komen hij die komen zal,
Geode God  wij bidden tot jou voor wat er leeft in onze hoofden en harten, voor de intenties in dit boek geschreven,
en voor alle mensen die ons ontvallen zijn.
Acclamatie Gedenk ons hier bijeen

Tafelgebed 
Jij, oorsprong  van elk zoeken en vinden, verlangen van elk  mensenhart.
Dromende maak Jij in mij los  de hunkering naar inzicht, het  luisteren naar het woord van mijn naaste  dat goed doet en kracht geeft. Jij doet ons nieuwe woorden spreken  en geeft ons nieuwe begeestering als twee of meer bijeen zijn  in Jouw naam. Jouw wijsheid is aan het licht gekomen. in Jezus van Nazareth.  Hij was zichtbaar vol van Jou
en bracht licht bij hen,  die in de nacht tot Hem kwamen.
Een boodschapper van vrede was hij en hij spoorde ons aan om jouw pad te volgen tot het uiterste.
Op die laatste avond voor zijn dood zat Hij aan tafel met zijn vrienden. Hij nam brood in zijn handen, sprak zijn dank  daarover uit,  brak het, en deelde het uit met de woorden:
neemt en eet, dit is mijn leven, mijn liefde voor jullie gege­ven.
Ook de beker liet Hij rondgaan: Drinkt hieruit, allemaal,
dit is mijn bloedeigen leven, een nieuw ver­bond, dat hemel met de aarde ver­zoent.
Denk aan mij, tel­kens als je dit  samen in mijn naam doet.Aangevuurd door zijn Geest vinden mensen elkaar. Onmacht en angst hebben niet meer het laatste woord maar durven leven in een nieuw gevoel
van vrijheid en gemeenschap rondom Hem. Mensen gaan samen wegen om het onrecht te keren, hun handen staan klaar om te breken en te delen wat het leven biedt.
Zo groeit zijn rijk onder ons wordt zoeken een hoopvolle tocht
naar een land van licht en leven.
Onze vader  Onze vader verborgen MG 109

Vredeswens | Vredeslied – Vrede voor jou

Breken en delen |  Lied
Niemand dan jij

Afsluitend gebed bij de tafel
met het delen van dit brood en deze wijn
mochten we delen in jouw verlangen
naar die wereld van recht en vrede.
We zeggen jou dank  voor het uitzicht dat je ons schenkt.
Amen.

Mededelingen + bloemetje

Slotgedachte
– Anne Frank
Het is een groot wonder dat ik niet al mijn verwachtingen heb opgegeven, want ze lijken absurd en onuitvoerbaar. Toch houd ik ze vast, ondanks alles, omdat ik nog steeds aan de innerlijke goedheid van de mens geloof. Het is me ten enenmale onmogelijk alles op te bouwen op basis van dood, ellende en verwarring. Ik zie hoe de wereld langzaam steeds meer in een woestijn herschapen wordt; ik hoor steeds harder de aanrollende donder, die ook ons zal doden; ik voel het leed van miljoenen mensen mee, en toch, als ik naar de hemel kijk, denk ik dat alles zich weer ten goede zal wenden, dat ook deze hardheid zal ophouden, dat er weer rust en vrede in de wereldorde zal komen. Intussen moet ik mijn denkbeelden hoog en drooghouden; in de tijden die komen, zijn ze misschien nog uit te voeren.

Zegen
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in ons verschillen en ons gelijken
op dat we kunnen stralen
als de mooie mensen die we zijn.
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam:
Vader/Moeder, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Slotlied Als groen dat in de wintertijd

Nog geen reacties

Reactie plaatsen