Vruchten die blijven

Viering 8-9 mei 2021

Voorganger: John Parker , vormgeving van Rhea Knipscheer,


Openingsmuziek
:

Inleiding:
Welkom iedereen bij dit samen vieren.
Sinds het feest van Pasen worden onze vieringen getekend door lezingen uit het evangelie volgens Johannes. Vandaag staat de tekst “Houd van elkaar” centraal, heel toepasselijk als wij Moederdag vieren, want een moeder symboliseert zorg en onvoorwaardelijke liefde..
Voordat wij naar onze lezingen luisteren steken wij een kaars aan en nemen een moment om te bidden.

Gebed:
van Hildegard van Bingen.
O helende kracht die zich een weg baant!
Alles doordring je, in de hoogte, op aarde, in de afgronden, overal.
Jij voegt en sluit alles ineen.
Door jou drijven de wolken, zweven de hemelen,
druppelen de stenen van vocht, doen de bomen hun beken opborrelen,
door jou ontspringt het verfrissende groen aan de aarde!
Je voert ook mijn geest naar de verte.
Je waait je wijsheid in hem en met de wijsheid de vreugde.

Lied:  
Bij u is de bron van het leven.
Bij U is de bron van het leven
en in uw licht zien wij het licht.

Woord:  Straks zal Corrie Dansen onze tekst vanuit het evangelie volgens Johannes voorlezen. Eerst een verhaal van J. Lammers dat door Karel Bierlaagh voorgelezen wordt.

1e lezing: De boer en de bamboeplant. Van J. Lammers uit De weg van de barmhartigheid.
Een boer had in zijn tuin een grote bamboeplant. Hij hield ervan en verzorgde hem naarstig. Als er niet genoeg regen viel, bracht de boer de bamboe het nodige water. Op zekere dag kwam de boer bij zijn bamboeplant en zei: “Mijn lieve bamboe, het spijt me zeer, ik moet enkele van je bladeren afsnijden. Ik ontvang bezoek, ik heb je bladeren nodig als eetborden voor mijn gasten.”
“Ho, neen,” gilde de bamboe, “dat kun je toch niet doen, ik ben zo fier op mijn bladeren.”
“Toch moet ik,” zei de boer, “ik heb je bladeren nodig voor mijn gasten.”
Nog lang sprak de boer met zachte woorden tot de bamboe, en sneed zijn bladeren af.
Enkele weken later ging de boer naar zijn bamboeplant met een moeilijk bericht.
“Lieve bamboe,” zei de boer, “ik moet je iets pijnlijks zeggen: ik moet je geheel omkappen.”
“Neen, neen,” huilde de bamboe angstig, “zo hard kun je toch niet zijn, we zijn toch altijd goede vrienden geweest.”
Langdurig en geduldig sprak de boer met zijn bamboe. Met gebroken hart liet de bamboe zich omkappen. Met krachtige slagen hakte de boer de bamboeplant om. Hij bond de bamboestammen aan elkaar en maakte er een lange waterleiding van, van de bergstroom tot het dorp, zodat iedereen te drinken had.
Toen was de bamboe gelukkig!

Woord:
Een verhaal over geven en nemen, over evenwicht in het leven. Over nemen, even houden en doorgeven. Over vruchten dragen, grootbrengen en daarin door blijven leven.
Een kwestie van evenwicht in het leven. Daar zijn wij allemaal naar op zoek.

Lied:
Wat eeuwen her begonnen is
Wat eeuwen her begonnen is, dat oude woord is goed,
het wordt door pijn en hechtenis een woord van vlees en bloed.

2e lezing: Johannes 15, 9-17
Jezus zei: “De Vader houdt heel veel van Mij. En Ik houd net zoveel van jullie, als de Vader van Mij. Zorg dat jullie vol zijn van mijn liefde. Als jullie doen wat Ik zeg, zullen jullie vol van mijn liefde zijn. Net zoals Ik doe wat de Vader Mij heeft gezegd. Daardoor ben Ik vol van zijn liefde.
Ik zeg dit tegen jullie, zodat mijn blijdschap in jullie kan zijn en jullie blijdschap volmaakt zal zijn. Ik geef jullie de opdracht om net zoveel van elkaar te houden als dat Ik van jullie houd. Iemand die zijn leven over heeft voor zijn vrienden, heeft de grootste liefde. Grotere liefde bestaat niet. Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat Ik jullie zeg. Ik noem jullie geen dienaren meer, want een dienaar weet niet wat de plannen van zijn heer zijn. Maar Ik noem jullie vrienden. Want alles wat de Vader aan Mij heeft verteld, heb Ik ook aan jullie verteld.
Het is niet zo dat jullie míj hebben uitgekozen. Ik heb júllie uitgekozen en aangewezen. En Ik wil dat jullie op pad gaan en dat er vrucht aan jullie zal groeien. Vrucht die blíjft. Dan zal de Vader jullie alles geven wat jullie Hem bidden omdat jullie bij Mij horen. Ik zeg jullie: houd van elkaar.”

Woord:
Weer een deel van een tekst geschreven door volgelingen van Johannes. Uit deze tekst zou je allerlei dingen kunnen halen; bijvoorbeeld het zwart-wit beeld dat de schrijvers van het leven hebben, of de overtuiging dat blind vertrouwen aan de boodschap van Jezus goede vruchten voort kan brengen.
Maar het essentiele van de prediking van Jezus komt ook voor in deze tekst: houd van elkaar. Meer is niet nodig, maar dit ‘van elkaar houden’ is niet altijd zo gemakkelijk te doen als te zeggen. Wel is het het doel van het leven, heel eenvoudig om te noemen, maar soms zo moeilijk om deze vrucht groot te brengen.
Met vallen en opstaan kan die groeien. Met toegeven van fouten kan er vergeving komen. Met zoveel mogelijk eerlijk zijn kan er geleerd worden en zo kan vooruitgang geboekt worden.
Het voelt een beetje als de strijd die wij voeren tegen het Covid virus. Lockdown en dan versoepeling, naar deze tweede lockdown en nu weer versoepeling. Vallen en opstaan. Sinds een jaar heeft men veel geleerd over het virus; er zijn vaccins gemaakt, vele mensen zijn al gevaccineerd, beschermd tegen het virus. Zoals een kind dat leert lopen, zullen er terugvallen zijn, en daarna, met God zijn zegen en menselijk verstand, zullen wij weer opstaan en verdergaan op onze weg.
Wat van ons gevraagd wordt, als volgelingen van Jezus van Nazaret, als mensen, is dat wij net zoveel van elkaar en van anderen houden, respecteren en erkennen als dat hij van ons houd. Onvoorwaardelijke liefde.

Lied: Wie teneinde toe
Wie ten einde toe alles durft te geven, handen, woorden, brood, trouw op dood en leven, zalig, zalig is die mens.
Zalig is de mens van het leed geleden, toekomst, blijde hoop, zoete pijn en vrede, zalig, zalig is die mens.
Zalig is de mens die door God geschapen nimmer God wil zijn, eenvoud  is zijn wapen, zalig, zalig is die mens.
Zalig is de mens die het recht wil maken, mensen schots en scheef, hopeloze zaken, zalig, zalig is die mens.
Zalig is de mens die de naam van Jezus hoog houdt als een vuur om de weg te wijzen, zalig, zalig is die mens.

Wie ten einde toe alles durft te geven, handen, woorden, brood, trouw op dood en leven, zalig, zalig is die mens.

Voorbede:
Laten wij bidden voor onze wereld, voor onze families en voor onszelf.
1.    Wij bidden voor mensen die een invloedrijke rol spelen in de samenleving: regeringsmensen, kerkleiders, wetenschappers, dichters. Dat zij oprecht en eerlijk zijn in de keuzes die zij maken, en wegen wijzen die leiden naar een rechtvaardige en vredige wereld waar mensen voor elkaar zorgen en liefhebben.

2.   Wij bidden voor degenen die anderen begeleiden en als wegwijzers zijn: ouders, opvoeders, leraren en hulpverleners. Dat zij met een liefdevol hart richting geven aan diegenen die aan hun zorg zijn toevertrouwd.

3.   Intenties:

Onze Vader die in de hemel zijt,

Slotgedachte: van Antoine de Saint Exupéry.                            
Wij kunnen eigenlijk alleen maar vrij ademhalen als een gemeenschappelijk doel,
dat boven ons eigen ik uitgaat, ons met anderen verbindt.
De ervaring leert ons dat de liefde niet hierin bestaat dat men naar elkaar kijkt,
maar dat men samen in dezelfde richting kijkt.

Zegengebed:                      
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is.
Mogen wij vandaag
voor elkaar een zegen zijn,
in ons verschillen en ons gelijken.
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam:
Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via
de website www.sansalvarorgemeenschap.nl Onder de tekst van de viering is gelegenheid om een reactie achter te laten.
door een mailtje te sturen naar info@sansalvarorgemeenschap.nl
Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.
Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl

 

Nog geen reacties

Reactie plaatsen