Vrede verbindt verschil 

Zondag 27 september 2019
Gezamenlijke Viering San Salvator Gemeenschap en protestantse gemeente ‘s-Hertogenbosch

Hier vind je de link naar de opgenomen viering (de eerste 20 minuten is er jammer genoeg geen geluid)

Voorgangers: pastor Franneke Hoeks en dominee Erica Scheenstra
Ouderling: Arma Kooiker
Lectoren: Anita van den Berg & Karel Bierlaagh
Organist: Jamie de Goei
Muzikale medewerking: Melodiek o.l.v. Marcel van der Maeden
Pianist: Coby Wagemans | fluit; Maria Werner

Welkomstwoord -ouderling van dienst
Stilte voor persoonlijk gebed
Lied Hier wordt een huis voor God gebouwd
Bemoediging en Groet en Drempelgebed
V: Ons samenzijn dragen wij op aan de Eeuwige,
G: de God van Vrede, van waaruit wij mogen leven,
V: die ons verbindt met elkaar, met anderen en de hele
Schepping
G: Die ons Verlangen Adem geeft en ons Vertrouwen voedt.
V: Vrede zij u.
G: De wereld zij Vrede.
V: God van Vrede, Op de drempel van uw Huis staan wij,
bijeengekomen om het leven te vieren maar ons hart is
onrustig, onmacht houdt ons vast als wij zien hoe uw mensen
op zoveel plekken op uw aarde leven onder angst of geweld
raak ons aan in deze viering ontwapen ons van onze angsten
verbind ons met elkaar en uw wereld beziel ons opnieuw met
uw Geest doe ons geloven dat Vrede mogelijk is zo bidden wij
in de naam van Jezus Messias,
G: Amen

Kyriegebed
God van alle mensen,
als u ziet al het onmenselijk geweld,
dat ieder stukje levensvreugde vernietigt
en het leven van uw mensen verwoest,
wees dan daar met uw ontferming.
Als u ziet dat uw mensen bekneld worden
door kwade machten, door ziekte of eenzaamheid,
nauwelijks adem voelen,
dreigen te verdrinken in angst en onmacht,
wees dan daar met uw liefde.
Als u ziet dat wij mensen uw schepping verwaarlozen,
geen waarde hechten aan het leven van dieren of planten,
de zee en lucht vervuilen
wees dan daar met uw Geest om ons te bekeren .
Ontferm u zo over uw schepping.
ontferm u zo over uw mensen.
Wees aanwezig
ontbreek ons niet!
Moge het zo zijn.
Lied wees hier aanwezig
Glorialied: Gij zijt Gij ps.103

HET WOORD CENTRAAL
Voor de kinderen – Scherven brengen geluk Franneke
Vraag voor de jeugd via de app


Daniel 2, 1-2 , 26-36
21Toen Nebukadnessar twee jaar koning van Babylonië was,
kreeg hij een angstige droom. Hij kon er niet meer van slapen.
2Daarom liet hij al zijn wijze mannen bij zich komen. Ze
konden dromen uitleggen en de toekomst voorspellen. Zij
moesten vertellen wat de droom van de koning
betekende.26Toen vroeg de koning aan Daniël: ‘Kun jij mij
vertellen wat ik gedroomd heb? En weet jij wat mijn droom
betekent?’ 27Daniël zei: ‘Koning, niemand kan u dat vertellen.
Er zijn geen wijze mannen in Babylonië die dat kunnen. 28Maar
er is een God in de hemel die u kan vertellen wat voor de
mensen geheim is. Hij heeft u iets laten zien wat in de
toekomst gaat gebeuren. Dat zag u in uw droom.29U lag op uw
bed, koning. U dacht na over de toekomst. De God in de
hemel heeft u in een droom laten zien wat er gebeuren zal.
30En God heeft mij weer laten zien wat u gedroomd hebt. Ik
ben dus niet wijzer dan andere mensen. Maar God wil dat ik
uw droom uitleg. Dan begrijpt u wat u gedroomd
hebt.31Koning, in uw droom zag u een groot beeld. Een groot
glanzend beeld. Het stond vlak voor u. Het was angstig om te
zien. 32Het beeld had een hoofd van zuiver goud. Zijn borst en
zijn armen waren van zilver. Zijn buik en zijn heupen waren
van brons. 33Zijn benen waren van ijzer, en zijn voeten waren
van ijzer en klei.34Toen u het beeld zag, kwam er opeens een
steen aanrollen. Niemand had die steen aangeraakt. De steen
kwam hard tegen de voeten van het beeld aan. Die voeten
waren in één klap kapot. 35Daarna viel het hele beeld in
stukken. De stukken van ijzer en klei verdwenen in een wolk
van stof. Dat gebeurde ook met de stukken van brons, zilver
en goud. Het begon te waaien, en de wind nam alles mee. Er
bleef niets van het beeld over.Maar de steen die tegen het
beeld aangekomen was, werd steeds groter. De steen werd
een hoge berg. En op het laatst was de berg zo groot als de
hele aarde.36Dat was uw droom, koning.’
Lied Hoor maar ik kan niet horen
2
Lezing: Daniel 2, 37-49
Daniël zei verder: ‘Nu zal ik uw droom uitleggen. 37-38Het
hoofd van goud, dat bent u! Want u bent de belangrijkste van
alle koningen. De God van de hemel heeft u koning gemaakt.
Door hem bent u zo machtig en beroemd geworden. Hij laat u
regeren over alle mensen, en ook over de dieren en de
vogels.39Na uw koninkrijk zal er een ander koninkrijk komen.
Dat is het zilver. Dat koninkrijk zal niet zo machtig zijn als dat
van u.
Dan komt er een derde koninkrijk. Dat is het brons. Dat
koninkrijk heeft de macht over de hele wereld.40Ten slotte
komt er een vierde koninkrijk. Dat is zo hard als ijzer. Net zoals
ijzer alles stukslaat, maakt dat koninkrijk de eerdere
koninkrijken stuk.
41-42U zag ook de voeten en de tenen van het beeld. Een deel
was van ijzer en een deel was van klei. Dat betekent dat dit
koninkrijk niet één geheel is. Voor een deel is het zo sterk als
ijzer, maar voor een ander deel is het zo zwak als klei. 43Dat
komt doordat koningen hun kinderen laten trouwen met
prinsen en prinsessen uit een ander land. Omdat die niet bij
elkaar passen, valt het koninkrijk uit elkaar.
44In de tijd dat die koninkrijken verdwijnen, zal de God van de
hemel een nieuw koninkrijk maken. Een rijk dat nooit
verdwijnt. Niemand anders zal erover heersen. Dat rijk zal alle
andere koninkrijken vernietigen. Maar zelf blijft het voor altijd
bestaan. 45Dat rijk is de steen die u gezien hebt. De steen die
zomaar kwam aanrollen, en die het beeld van ijzer, brons, klei,
zilver en goud vernietigde.
Zo heeft de grote God aan u, koning, de toekomst laten zien.
Dat was uw droom, en u kunt vertrouwen op mijn uitleg.’
46De koning knielde en boog diep voor Daniël. Hij gaf iedereen
opdracht om Daniël te eren met een offer. 47De koning zei:
‘Daniël, nu weet ik dat jouw God de grootste God is. Alle
koningen moeten hem gehoorzamen. Hij kan dingen
bekendmaken die voor mensen geheim zijn. Daarom kon jij
mijn droom uitleggen.’
Lied Een schoot van ontferming

Overdenking

Geloofslied Dat woord waarin ons richting werd gegeven

DIENST VAN DE TAFEL

VOORBEDEN
God van Vrede, als U ons niet vasthoudt
in deze wereld vol onrecht en haat,
aanslagen en oorlogen,
honger en armoede,
ziekte en dood
dan dreigen wij uiteen te vallen
daarom bidden wij U:
Acclamatie Jij die onze gedachten raadt
God van liefde,
– als wij zien uw mensen op de vlucht
voor oorlog en honger,
voor onmenselijk geweld en natuurrampen,
zoekend naar een plek van ontferming.
– Als wij zien uw mensen,
gekleineerd en armgemaakt
gediscrimineerd en verstoten,
angstig en eenzaam,
zoekend naar erkenning,
– als wij zien uw mensen
getroffen door ernstige ziekten,
wetend dat zij het leven los moeten laten,
uw mensen lijdend aan het leven,
dat hen zo zwaar valt,
eenzaam en kwetsbaar,
uw mensen levend met zovele onbeantwoorde vragen,
zoekend naar troost
dan bidden wij U:
wees hen allen nabij
en laat ons hen nabij zijn.
Acclamatie Jij die onze gedachten raadt
Goede God,
– als wij zien uw schepping, uw aarde,
uitgeput en leeggeroofd door onze hebzucht,
dieren en planten misbruikt voor onze welvaart
lucht en zee vervuild, door onze drang tot meer,
dan bidden wij U:
maak ons tot goede rentmeesters van uw schepping,
tot eer van U en alles wat leeft,
groeit en bloeit daarom bidden wij U
Acclamatie Jij die onze gedachten raadt
God van Vrede,
– als wij zien elkaar hier in deze ruimte
op de plek waar wij wonen en werken
in onze buurt, wijk, dorp of stad
en waar ook ter wereld
als mensen naar uw beeld en gelijkenis,
hoe verschillend ook,
allen verbonden in een groot Verlangen
naar Vrede dan bidden wij U:
beziel ons tot navolging van Uw Zoon Jezus Messias,
mensen verbindend over alle grenzen en culturen heen,
geïnspireerd door uw Geest,
het Verlangen naar Vrede uitdragend
op weg naar uw Rijk waar ieder mens mag leven
in een menswaardig bestaan,
daarom bidden wij U
Acclamatie Jij die onze gedachten raadt

TAFELGEBED
God, Jij die voor ons
zo onbegrijpelijk en ver weg bent,
maar die ons nabij wil zijn,
wees aanwezig in ons midden
en vervul ons hart met jouw goede Geest
waar wij de tekenen
van jouw aanwezigheid verstaan.
Jij hebt tot mensen gesproken
in dromen en visioenen,
in een roep en een ideaal
die hun de kracht gaven jouw weg te gaan.
Jij hebt hen gemaakt
van stotteraars tot enthousiaste redenaars,
van laffe kleine mensen tot mensen vol geloof,
die bergen konden verzetten.
Zo heb Jij ook tot ons het woord gericht,
uitgesproken door Jezus:
beeld van jouw goedheid,
beeld van jouw droom over de mens.
Hij leefde onder de mensen
en droomde van een volk,
van nieuwe mensen die,
één van geest en één van hart,
zich geroepen wisten tot elkaars geluk
Op de avond, toen Zijn tegenstanders hem naar het leven
stonden, …
heeft Hij brood in Zijn handen genomen,
zijn ogen opgeslagen naar Jou,
de zegen uitgesproken,
het brood gebroken
en met zijn leerlingen gedeeld
in de verwachting
dat zij dit gebaar begrepen
en het voortdurend zouden herhalen.
Zo nam Hij ook,
toen zij gegeten hadden,
de beker in zijn handen.
Hij sprak de zegen en het dankgebed,
reikte hem over aan zijn leerlingen en zei:
‘Neem deze beker, en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.’
Nadat Hij gestorven en begraven was,
Heb Jij hem als een droom in ons
laten verder leven.
Wij vragen Jou:
Laat jouw Geest ons aanzetten
om in zijn voetstappen verder te gaan,
doe ons onze roeping in het leven verstaan,
en laat die droom werkelijkheid worden.
Dat de eenzamen liefde moge vinden,
dat de rijkdom en de zorgen van het leven
ons niet mogen verstikken,
dat wij,
ieder op zijn of haar eigen plaats,
de ander weten te versterken
en te bevestigen
totdat Jij zelf al onze dromen
in vervulling doet gaan.
Zo brengen wij hulde en dank
door en met Jezus,
jouw Godsgeschenk,
en in de kracht van zijn Geest,
vandaag en tot in eeuwigheid. Amen
Onze Vader (oecumenische versie)

Vredeswens
Lied De vogel
De vrede de vrede zal zijn,
de vrede zal een vogel zijn.
Zij zal zich tot op grote hoogte,
tot op grote hoogte wagen,
maar zwenken en bij mensen zijn,
maar zwenken en bij mensen zijn.

Breken en delen

Slotgebed
God van alle mensen,
dat wij allen hier en op alle andere plaatsen
op deze aarde ons verbonden mogen weten
in Uw grenzeloze Verlangen naar Vrede.
Dat wij allen zo verschillend als wij zijn
ons verbonden mogen weten
in Uw Geest van aanhoudende
en volhoudende Adem
om zo vanuit Uw grenzeloze Bewogenheid
in beweging te komen naar U en naar elkaar
Dat wij er zo mogen zijn voor elkaar
ons verbonden wetende
met alles wat ademt op Uw lieve aarde
zo bidden wij in Vredesnaam
Moge het zo zijn!
Slotzang Draag zijn droom als levensteken

Zegen
Wij mogen gaan op de weg van Vrede,
verbonden en aangeraakt,
bemoedigd en geïnspireerd
door het Woord van Vrede
Wij mogen gaan in het spoor van Jezus Messias:
over grenzen heen zoekend naar wat ons mensen verbindt.
Wij mogen gaan op die weg van Vrede
als gezegende mensen aan elkaar verbonden
om de ander tot zegen te zijn.
Zegene ons daartoe de Eeuwige,
God van alle mensen,
in wie wij elkaar mogen zegenen.
Moge de Eeuwige ons zegenen,
behoeden en verbinden.
Moge de Eeuwige
het Licht van zijn gelaat over ons laten schijnen
en ons haar Liefde geven.
Moge de Eeuwige zo altijd bij ons zijn
en ons met Vrede omgeven
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
Moge het zo zijn. Amen.
REGENBOOGVIERING

zaterdag 10 oktober 2020    17.00 uur Grote Kerk

m.m.v. Schola Iuventatis

Kijk via de livestream

Colorful Freedom

Op 11 oktober is het Coming Out Dag.
Daarom organiseert het Beraad van Kerken op
zaterdag 10 oktober een Regenboogviering in de Grote Kerk,
Kerkplein 20 in ’s-Hertogenbosch. Het thema van de viering is
Colorful Freedom

Door verhalen, liederen, gebed en stilte vieren we de veelkleurigheid van vrijheid.

De meiden van de Schola Iuventatis o.l.v. Jeroen Felix zullen de viering muzikaal ondersteunen en dansers van de vooropleiding hedendaagse dans zorgen voor kleurrijke bewering.

Iedereen is van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de Regenboogviering.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar buiten op het kerkplein te ontmoeten en na te praten.

In verband met de coronamaatregelen is er maar beperkt aantal plaatsen voor deze viering beschikbaar. U kunt zich aanmelden via beraadvankerkendenbosch@gmail.com.

De viering wordt live uitgezonden via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1175-Protestantse-Gemeente-s-Hertogenbosch/events/live

www.beraadvankerkendenbosch.nl

1 reactie

  1. Willie van Vliet

    zo 27th sep 2020 at 12:24

    ik krijg helaas geen geluid er bij, Ik hoor graag de muziek en de stemmen

    Beantwoorden

Reactie plaatsen