Viering Drie-eenheid

SAN SALVATORGEMEENSCHAP

4 juni 2023

Feest van de Heilige Drie-eenheid

Deze versie komt globaal overeen met de viering in Cello.

Lied Kom Schepper, Geest daal tot ons neer

Welkom

Eerste lezing uit het boek Exodus

In die dagen besteeg Mozes ’s morgens vroeg de Sinaï, zoals de Heer hem bevolen had. De twee stenen platen nam hij mee. De Heer daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam van de Heer uit. De Heer ging hem voorbij en riep: “De Heer ! De Heer is een barmharti­ge en medelijdende God, groot in liefde en trouw.” Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Toen sprak hij: “Och Heer, wees zo goed en trek met ons mee. Dit volk is wel halsstarrig, maar vergeef toch onze misdaden en zonden, en beschouw ons als uw eigen bezit.”

Acclamatie Laudate Omnes gentes

Tweede lezing uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

Broeders en zusters,

Laat alles weer goed komen, neemt mijn vermaning ter harte, weest eensgezind, bewaart de vrede, en de God van liefde en vrede zal met u zijn. Groet elkander met de heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeen­schap van de heilige Geest zij met u allen. Amen.

Lied Looft de heer al wat gemaakt is

Acclamatie Zegen ons met het licht van uw ogen

Preek

Gesproken geloofsbelijdenis     Ik geloof

Ik geloof in God, die liefde is,
begin en einde van al wat is,
die niemand laat vallen.

Ik geloof in Jezus,
kind van mensen,
Zoon van God,
een en al liefde
tot het uiterste toe.

Hij wijst mij de weg
trekt met mij mee.
Ik geloof in de Geest
die zoekt naar mensen
die vertrouwen op God,
die mensen verwarmt en inspireert,
en aanzet tot liefde
groter dan hun hart.

Ik geloof in mensen
die in Zijn Naam
openlijk of in stilte
doen wat gedaan moet worden,
die samen kerk willen zijn
in de geest van het evangelie.

Ik geloof dat er altijd ruimte is
Voor vergeving en verzoening
In steeds weer een nieuwe kans
Dat Gods hart groter is
dan een mensenhart.

Ik geloof in het leven
dat achter onze grenzen
vrede en rust vindt bij God
die het draagt en zal voltooien.
Want Gods liefde,
Gods barmhartigheid en trouw
zijn eindeloos groot.
Amen.

De tafel wordt klaar gemaakt en er is een collecte

De voorbeden

Tafelgebed

Gebed bij een Doop (uit de Keltische traditie)

In de naam van God.
In de naam van Jezus
In de naam van Geest
De volkomen Drie van sterkte

De kleine druppel van de Vader
op jouw kleine voorhoofd, beminde

De kleine druppel van de Zoon
op jouw  kleine voorhoofd, beminde

De kleine druppel van de Geest
Op jouw kleine voorhoofd, beminde

Om je te helpen, te bewaken
Te beschutten, te omringen

De kleine druppel van de Drie
Om je te beschutten voor de droefheid

De kleine druppel van de Drie
Om je te beschutten te vullen met Hun schoonheid

De kleine druppel van de drie
Om je te vullen met Hun deugd

Vredeswens

Lied  Vrede zij U

Onze Vader

Communie

Lied Aarde werk van uw handen

Zending en zegen

Mattheüs 28, 19

Gaat dan en maakt alle volken tot mijn leerling en doopt hen  in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Ziet Ik ben met u alle dage tot aan de voleinding van de wereld.

Slotlied Geen taal die Hem vertaalt

Nog geen reacties

Reactie plaatsen