Viering De hemel spreekt: in jou vind ik vreugde

Thema: De hemel spreekt: in jou vind ik vreugde!
Datum: 12 en 13 januari 2019
Voorganger: Franneke Hoeks

Met medewerking van Melodiek o.l.v Hans Waegemakers
Piano: Coby Wagemans     Fluit Maria Werrner

OPENINGSLIED Za / Zo De vreugde voert ons naar dit huis

WELKOM
Welkom lieve mensen. Fijn dat u, dat jullie naar hier gekomen zijn. Of je hier nu iedere week te vinden, af en toe aan komt waaien of voor het eerst hier bij San Salvator bent we vinden het fijn u, jou te mogen begroeten. Vandaag mag ik jullie allemaal welkom heten. Ik doe dat namens Annette Beelen en Toon van Mierlo Zij gaan met mij voor in dit uur van verhalen, gebeden, liederen, rituelen en stilte. Ik hoop dat gedurende deze viering de hemel zal spreken en dat u, dat jij geïnspireerd naar huis mag gaan. In dit huis, dit uur is iedereen welkom. Wie je ook bent, van wie je ook houdt, wat je ook geloofd…. Hier is het goed.

Aan het begin van deze viering zoeken we stilte. Dat wat ons bezighoudt mag tot rust komen. Laat het er gewoon zijn. In dat stille zijn, zoeken we nieuwe ruimte in onszelf.

GEBED

In de stilte leggen neer wat we met ons meedragen.
Het mooie en het licht:dat waar we dankbaar voor zijn.
Het donkere en zware , dat wat ons terneerdrukt.
Eeuwige, laat onze stilte een ruimte zijn
waarin de hemel kan spreken en jouw licht
over ons mag schijnen.

ACCLAMATIE Za Gij hart, Gij bron van leven | zo Die ons voor het licht gemaakt hebt

INLEIDING OP LEZINGEN

1E LEZING Jesaja 40 1-11
Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
uit de hand van de Eeuwige heeft ontvangen.
Hoor, een stem roept:
‘Baan voor de Eeuwige een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
Laat elke vallei verhoogd worden
en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.
De luister van de Eeuwige zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft.
De Eeuwige heeft gesproken!’
Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.
7Het gras verdort en de bloem verwelkt
wanneer de adem van de Eeuwige erover blaast.
Ja, als gras is dit volk.’
Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt altijd stand.
Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,
verhef je stem, vrees niet.
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
Ziehier God, de Eeuwige!
Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.
Als een herder weidt hij zijn kudde:
zijn arm brengt de lammeren bijeen,
hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.

IED Za Pelgrimstocht der mensen | Zo Gij zij Gij

2E LEZING: Lucas 3 (Op zondag gezongen)
Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was, maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

Za Jij leert mij vliegen
Zo |
Zondag stilte

OVERWEGING

Troost mijn volk. Spreek Jeruzalem moed in, zo begint de tekst van de profeet Jesaja. Woorden die klonken op het moment dat het Joodse volk heel voorzichtig durfde te gaan denken over een mogelijke terugkeer naar hun eigen land. Het Babylonische rijk was aan het afbrokkelen en wie weet zou het toch ooit gaan gebeuren. Bevrijding! Terug naar je oorspronkelijke bestemming. Leven in vrijheid. Zover was het nog niet. Het verlangen naar bevrijding maakt de barre omstandigheden bitterder dan ooit.
Verbanning is een leven in wildernis. Bar en boos. De bergen zijn hoog. De dalen diep. De grond is ruw en oneven. We kunnen dat lezen als een geografische beschrijving. Wat nu als deze onherbergzaamheid zien als iets wat in ons zit? Woestijn, onherbergzaamheid, bergen en dalen. Een omgeving waarin je je met moeite staande kunt houden. In meer of mindere mate kennen we dit landschap in onszelf allemaal wel. Als we ons in deze woestijn bevinden hebben we behoefte aan iemand die ons lief heeft, die met ons op weg gaat en die ons thuis kan brengen.
De troost waar in Jesaja over gesproken wordt is geen sentimenteel gedoe. Geen toverformule. Geen stil maar wacht maar. Alles komt goed. Nee het gaat hier vooral om bemoediging en kracht opdat ik en jij, en alle mensen die in de stroom van Gods volk onderweg staan, kunnen doen wat nodig is. Opstaan en je naar het licht toekeren. En deze profetenschrijver maakt haarscherp duidelijk… God laat zijn of haar mensen nooit in de steek. De belofte ik-zal-er-zijn blijft van kracht.
Soms heb ik de troost van God hard nodig. Van die momenten dat de moed me in mijn schoenen zinkt. Kinderen die niet hier mogen blijven. Het feit dat regeren niet in staat zijn goed voor onze aarde te zorgen. Mensen op de vlucht die nergens een goed en veilig heenkomen kunnen vinden. Over woestijnen gesproken.
Deze week was de zogenoemde Nashville verklaring in het nieuws. Een verklaring overgewaaid uit de Verenigde staten waarin vrij stellig wordt beschreven hoe christenen moeten omgaan met het geloof maar ook met zaken als seks en huwelijk. De ophef is ontstaan doordat behoorlijk het document homoseksualiteit afwijst en geen begrip kan op brengen voor transmensen. Mensen die haarscherp weten wat God wil. De moed zakt in mijn schoenen. Geloven voelt even als dorre woestijngrond, ook al is dit niet mijn God en mijn geloof.
God zij dank voel ik ook bevrijding want mijn kerk, hier, jullie…. en met ons ook heel veel andere plekken van geloof daar maakt het niet van wie je houdt of in welk lijf bij jou past. Jij ben jij. Gelukkig maar. Een uniek mens die er mag zijn, die welkom is aan onze tafel. Dat is de nieuwe wereld – even- waar je rechtop mag staan in het volle licht, zodat je bestemming helder wordt en jouw weg ten leven zich voor je uitstrekt.
Je bestemming vinden ook in onherbergzaamheid. Die tocht door de woestijn. Daar gaat het evangelie vandaag ook over. Johannes is een prediker die spreekt over ommekeer en nieuwe vergezichten. Hij neemt geen blad voor de mond. God is nabij. Mensen hebben hier wel oren naar. Sterker nog er ontstaat een beweging. Mensen die naar Johannes komen luisteren en zich geraakt weten door het perspectief waar hij over spreekt. Johannes roept op tot verandering. Wat er gaat gebeuren komt niet vanzelf Dat vraagt iets van je. Ommekeer. Mensen laten zich dopen in de Jordaan. Johannes lijkt niet van alle aandacht te moeten hebben. Het gaat niet om mij. Er zal iemand komen die zoveel meer duidelijk zal maken. Geest en Vuur zal de taal zijn waarin deze mens zal spreken.
Op een dag staat daar die ene mens. Gewoon tussen alle anderen. In deze vertelling van Lucas geen poespas. Jezus doet zijn kleed af, daalt af en in de rivier en laat zich onderdompelen door Johannes. Een moment van ommekeer. Ook voor hem. Vanaf zal het leven anders zijn. Een moment van stilte is op zijn plaats. Voor Lucas is bidden belangrijk. Dat zal in verhalen die we de komende maande uit dit evangelie gaan lezen vaker naar voren komen. Als Jezus iets belangrijks moet doen…. Zoekt hij de stilte om te bidden. Vandaag zien we dat juist in het moment van bidden de geest over hem komt en de hemel van zich laat horen: Dit is mijn zoon. Ik jou schep ik vreugde. En met deze liefdesverklaring is Jezus er klaar voor! Hij gaat doen waarvoor hij bestemd is. Vertellen over het rijk van God. Hij gaat het doen. Laten zien dat het kan. Alles anders. Alles samen. Arm -rijk, man-vrouw, vuilnisman- chirurg, vluchteling – Nederlander, trans, homo, hetro. Als de liefde tussen mensen spreekt in wat voor vorm dan ook, is de geest van God aanwezig. Dan spreekt de hemel: ik schep vreugde in jou.

GELOOFSLIED
Za: Wat altijd is geweest
Zo: Die licht is, bron van leven

KLAARZETTEN VAN DE GAVEN

We gaan de tafel klaarmaken. Brood en wijn zetten we in ons midden als teken van verbinding. U, jullie kunnen deze tafel ook een beetje mooier maken door via de collecte alles wat we vanuit deze tafel ondernemen mogelijk te maken.

COLLECTE / MUZIEK

VOORBEDE :
Zoals Jezus ruimte maakte om te bidden, zo willen wij hier met elkaar bidden tot jou, goede, barmhartige god.
Wij bidden voor mensen die op zoveel plekken in de wereld moeten leven als in woestijn. Situaties die bar en boos zijn en waarin mensen hopen op verandering, verbetering, bevrijding. We denken aan mensen op de vlucht, die hun toekomst niet zeker zijn. Dat zij getroost mogen worden en dat de hemel zich over hen zal ontfermen en dat de goede geest met hen zal zijn.
Za : Jij die onze gedachten raadt
Zo : Luister heer ontferm u over ons

Wij bidden voor de mensen van de LHBT gemeenschap. Verklaringen die mensen in hun diepste zijn afwijzen en beperken zijn niet in lijn met de liefdevolle God zoals wij die kennen. Laat de hemel spreken tot alle mensen. Het maakt niet uit van wie je houdt, in welk lijf jij je thuis voelt, je bent een geliefd kind van God en in heel veel kerken gelukkig meer dan welkom.
Za : Jij die onze gedachten raadt
Zo : Luister heer ontferm u over ons

Wij bidden voor mensen die getroffen zijn door ziekte die hun leven en dat van hun naasten voorgoed veranderd heeft. Laat hen voelen dat de hemel spreekt in veel lieve mensen die meeleven en proberen een stukje van de zorg mee te dragen.
Za : Jij die onze gedachten raadt
Zo : Luister heer ontferm u over ons

Wij bidden voor de momenten in ons eigen leven als we het niet meer weten. Zaken die we ongezegd bij jou neer leggen en die zijn opgegeschreven in ons intentieboek. Mensen van wie we afscheid moesten nemen. We vergeten ze niet en blijven hun namen noemen.
Za : Jij die onze gedachten raadt
Zo :  Gedenk ons hier bijeen

TAFELGEBED
Jij, oorsprong van elk zoeken en vinden, verlangen van elk mensenhart. Dromende maak Jij in ons los het luisteren naar
het woord van mijn naaste dat goed doet en kracht geeft.
Jij doet ons nieuwe woorden spreken en geeft ons nieuwe begeestering als twee of meer bijeen zijn in Jouw naam.

Jouw wijsheid is aan het licht gekomen in Jezus van Nazareth.
Hij was zichtbaar vol van Jou en bracht licht bij hen,
die in de nacht tot Hem kwamen. Nieuw leven verkondigde Hij
als van een nieuwe geboorte. Daarvoor gaf hij zichzelf ,
als ‘n graankorrel die sterven moet om tot leven te komen.
We denken aan dat moment, lang geleden, tot op de dag van vandaag herdacht en beleefd. Laat ons samen de woorden
van herinnering uitspreken.

Op die laatste avond voor zijn dood zat Hij aan tafel met zijn vrienden. Hij nam brood in zijn handen, sprak zijn dank daarover uit, brak het ……en deelde het uit met de woorden:
neemt en eet, dit is mijn leven, mijn liefde voor jullie gege­ven.

Ook de beker liet Hij rondgaan: Drinkt hieruit, allemaal,
dit is mijn bloedeigen leven, een nieuw ver­bond,
dat hemel met de aarde ver­zoent. Denk aan mij, tel­kens als je dit samen in mijn naam doet.

Aangevuurd door zijn Geest vinden woorden en mensen elkaar. Hij leeft in ons opstaan en naar de an­der gaan.
Onmacht en angst hebben niet meer het laatste woord
maar liefde en vrijheid klinken als nooit te voren. In zijn geest wijzen mensen elkaar de bronnen aan, vindplaatsen van waarheid en liefde. Samen gaan ze wegen om het onrecht te keren, hun handen staan klaar om te breken en te delen
wat het leven biedt. Zo groeit zijn rijk onder ons wordt zoeken een hoopvolle tocht naar een land van licht en leven.

ONZE VADER

VREDESWENS

VREDESLIED Za Blinden zien en doven | zo Vrede voor jou

UITNODIGING AAN DE TAFEL VAN BROOD EN WIJN 

GEBED

MEDEDELINGEN

SLOTGEDACHTE

Als slotgedachte wijsheid van Will Hewett over zang, over kleur, over vrijheid.

Zingen brengt je in een wereld waar het draait om licht, om kleur, om vibratie, om beweging, om emotie. In deze wereld bestaan geen grenzen, geen landen. Het is de achterliggende wereld van woorden, die een laag vormen waarmee we nooit helemaal compleet en vrij kunnen ‘vertellen’ wie we zijn en wat we ervaren. Door te zingen kan dat wel. Zingen brengt ons verder dan die laag en stelt ons in staat écht contact te maken met ons lichaam, met de aarde en met het moment.

ZEGENWENS

Laat ons gaan van hier
wetend dat de hemel
de aarde raakt
op momenten
dat mensen
het mooiste aan elkaar geven
en uit volle borst durven zingen
over liefde en schoonheid.
Dan glimlacht hij, die we noemen
Vader/ moeder , zoon en goede geest.

SLOTLIED
Za : Uit vuur en ijzer
Zo : nu wij uiteengaan.

 

 

Nog geen reacties

Reactie plaatsen