viering 1 mei

Viering 1 mei 2022|

voorganger Truus van Kaam

Openingslied: dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven

Welkom

Gebed

Lezing  Lezing uit de handelingen van de apostelen  (Handelingen 5, 27-41)

De apostelen werden meegenomen naar het Sanhedrin. De hogepriester begon hen te ondervragen: Hebben we u niet uitdrukkelijk verboden onderricht te geven in de Naam van Jezus? Door Uw toedoen is heel Jeruzalem vol van uw leer. Bovendien wilt ge ons het bloed van die man aanrekenen. Maar Petrus en de andere apostelen gaven ten antwoord:” Men moet God meer gehoorzamen dan mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus ten leven gewekt, aan wie gij u vergrepen hebt door Hem op het kruis te slaan. Hem heeft God als Leidsman en Verlosser verheven aan Zijn Rechterhand om aan Israël bekering en kwijtschelding van zonden te schenken. Van dit alles zij wij getuigen, maar ook de Heilige Geest, die God geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen.” Toen de hogepriesters dit hoorden, ontstaken zij in woede en besloten hen te doden. Nu was er in het Sanhedrin, een Farizeeër, Gamaliël , die bij het hele volk in aanzien stond. Hij zei:” bedenkt wat ge gaat doen. Laat deze mensen hun gang gaan. Gaat hun werk van mensen uit dan zal het op niets uitlopen, gaat het van God uit dan zult ge hen niet uiteen kunnen slaan. Dan zou blijken dat gij tegen God in verzet bent.” Zij lieten zich overreden. De hogepriesters lieten de apostelen geselen en die verlieten  het Sanhedrin. De apostelen waren verheugd dat zij waardig bevonden waren smaad te lijden omwille van de Naam. Zij gingen door met dagelijks onderricht geven en in de huizen en met de Blijde boodschap verkondigen, dat Jezus de Messias is.

Tussenzang Psalm 150

Evangelie (Johannes 21, 1-14)
Jezus verscheen aan de leerlingen bij het meer van Tiberias. Daar waren: Simon Petrus, Thomas die ook Didymus genoemd wordt, Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs  en nog twee van zijn leerlingen. Simon Petrus zei tot hen: “Ik ga vissen”.
Zij antwoordden : “Dan gaan wij mee.” Zij gingen op weg en klommen in de boot, maar vingen die nacht niets. Toen het al morgen begon te worden stond Jezus aan het strand, maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Hij sprak hen aan: “vrienden hebben jullie soms wat vis?” Nee, antwoordden zij. Toen zei Hij: “Werpt het net uit rechts van de boot, daar zul je iets vangen.”
Nadat zij dit gedaan hadden waren zij niet meer bij machte het net op te halen vanwege de grote hoeveelheid vissen, Daarop zei de leerling, van wie Jezus veel hield tot Petrus:  “Het is de Heer!” Toen trok Simon Petrus zijn bovenkleed aan  en sprong in het meer. De andere leerlingen kwamen met de boot, want zij waren niet ver uit de kust. Ongeveer 100 meter.  Zij sleepten het net met vissen achter zich aan. Het was vol grote vissen, 153 stuks en ofschoon het er veel waren scheurde het net niet. Jezus zei hun:  ”Komt ontbijten.” Wetend dat het de Heer was, durfde geen van de leerlingen te vragen: “Wie bent u?”  Jezus kwam dichterbij, nam het brood en gaf het hun en zo ook de vis. Dit nu was de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen sinds Hij uit de doden was opgestaan.

Acclamatie na het Evangelie Blijf niet staren op wat vroeger was

Verkondiging

Lied na de verkondiging Zolang wij ademhalen

Voorbeden

Lied na de voorbeden gedenk ons hier bijeen

Pianospel en collecte

De Tafel

Inleiding

Vredeswens vrede voor jou en alle goeds je vrienden

Tafelgebed Begintoon en slotakkoord

Gij, begintoon en slotakkoord van alle leven,
ontvang van alle mensen hier een loflied ter ere van Uw Naam:
woorden van verwachting, gedachten van hoop,
gedragen op muziek van eeuwen,
een lied van geloof, van huis uit meegenomen,
een eindeloos lied voortgezongen miljoenen generaties tot hiertoe vandaag.

Wij gedenken hier de mens naar Uw hart, Jezus, levend hooglied van bevrijding,
zuivere toon van liefde en gerechtigheid;
uw lievelingslied ons levenslied is Hij.
Hij tekende zijn leven en het onze
met het gebaar en de woorden van Zijn afscheid op de avond van Zijn dood.

Brood en Beker

Wij bidden U dan:
overstem ons met de Geest van Zijn leven
zodat wij komen, stap voor stap en voet bij stuk,
tot meer liefde en vrede op grond van gerechtigheid.
Dan bereiden wij een toekomst waar muziek in zit:
het feestlied van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Dan zijn er geen klaagzangen meer,
dan houden de treurmarsen op,
dan zijn het krijgslied en alle geroffel van oorlog voorbij,
dan klinkt de bazuin voor het einde uit de gewelven van Uw eeuwige trouw.

Gij, begintoon en slotakkoord van alle leven,
vervul ons hart met Uw toekomst,
zodat onze mond ervan overloopt,
onze handen en voeten gaan en doen wat zij kunnen:
de tijd verhaasten, die wij hier opnieuw aan elkaar verbeelden,
brekend het Brood en drinkend de Beker tot Zijn gedachtenis.

Onze Vader

Bij de communie pianospel

Na de communie Ubi caritas (Taizé)

Dankgebed

Zending en Zegen

Slotlied  Nu wij uiteengaan

Nog geen reacties

Reactie plaatsen