Vergeving en verzoening

 

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
18 en 19 juli 2020 | Deze viering kwam tot stand m.m.v. Dorine, Jeanne, Toon, Loek en TruusU kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator.

https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ

Welkom en gebed
door Toon

Welkom U allen die nu , eerder of later verbonden zijn met de San Salvatorgemeenschap. Er is een dienst tot stand gebracht onder de noemer “vergeving en verzoening”. De groep die hierover nadacht en gehandeld heeft, heeft zich laten inspireren door de Bijbel en door de nalatenschap van zoekers, zieners en doeners die de wereld de laatste 100 jaar vanuit
verschillende spirituele invalshoeken beter hebben gemaakt met hun boodschappen en handelen. We denken aan Amnesty International, Nelson Mandela, Dag Hammarskjold, Mahamatma Ghandi en vele anderen.
Zij allen sporen en spoorden in de lijn van Jezus Christus, een lijn die we vandaag willen volgen gekaderd in een verzuchting en bede om verzoening en vergeving op weg naar het licht als baken van de Eeuwige.

Laten wij bidden:
Jezus Christus, Zoon van de vergevende God
Ontferm u over mij en mijn medemensen
Over mij en mijn medeschepselen
Ontferm U over alles en allen
Die mij zullen tegenkomen en ontmoeten en ervaren
In mijn gedachten en in mijn verbeelding
In mijn fantasieën en in mijn dromen en op mijn levensweg
En verkrijg voor ieder van ons en voor ons allen tezamen
Onze innerlijke genezing
En Uw innerlijke rust
Uw innerlijke vrede
Uw bijzonder zegen


Psalm 86
Antifoon:

Zij zullen Mijn volk, Ik zal hun God zijn,
Wanneer zij zich van ganser harte tot Mij bekeren
.
(gezongen door Dorine)


(gelezen door Toon)
-Neig Uw oor geef mij antwoord;
Want ellendig ben ik en arm.
Hoed mijn leven, ik ben U getrouw,
Geef uitredding, mijn God, voor Uw knecht
Die op U zijn vertrouwen gegrond heeft.
Tot U is mijn verlangen geheven.
Goedertieren zijt Gij en vergevend,
Vol ontferming voor wie U aanroept:
Verneem dan mijn gebed,
En sla acht op mijn roep om erbarmen.
In dit uur van nood roep ik U
Want Gij kunt mij verhoren.


Geen god komt U nabij,
Uw werken zijn onvergelijkelijk;
Alle volken – hun schepper zijt Gij-
Zullen opgaan en U aanbidden;
Zij geven Uw naam de eer:
“machtig zijt Gij werker van wonderen,
Gij God ,Gij alleen!”
Wijs dan Heer mij Uw weg,
Dat ik wandelen mag in waarheid;
Richt Gij mijn hart onverdeeld
Op dit ene: ontzag voor Uw Naam.
Zo loof ik U mijn God in oprechtheid,
Verheerlijk ik Uw naam voor immer.


Groot over mij was Uw ontferming,
Gij die mijn leven bewaard hebt
Voor het dodenrijk daar beneden.
Sterk maken zich God die mij tarten,
Hun bende vervolgt mij -genadeloos!
Nooit stond Gij hun voor de geest.
Heer, Gij God van erbarmen en genade,
Die lankmoedig zijt, rijk aan ontferming en trouw.
Wil mij aanzien, wees mij goedgunstig
Stel Gij uw kracht in Uw sterkte,
Verlos de zoon van Uw dienstmaagd.
Merk mij met een teken ten zegen:
Laat beschaamd mijn haters ontwaren
Dat Gij, Heer ,mij helpt en mij troost.


Antifoon en doxologie
Zij zullen Mijn volk, Ik zal hun God zijn,
Wanneer zij zich van ganser harte tot Mij bekeren.
Eer zij de heerlijkheid Gods:
Vader ,Zoon en heilige Geest.

( gezongen door Dorine)


Lezing uit Wijsheid (gelezen door Loek)


Buiten U is er geen God die zorg draagt voor allen,
Zodat Gij zoudt moeten bewijzen
Dat Gij niet rechtvaardig gevonnist hebt.
Want Uw kracht is de bron van gerechtigheid
En Uw heerschappij over allen
Maakt dat Gij allen spaart.
Waar in de volkomenheid van Uw macht niet geloofd wordt,
Daar toont Gij immers Uw kracht
En bij hen die haar kennen
Beschaamt Gij de vermetelheid.
Gij echter die de kracht onder Uw heerschappij hebt,
Gij oordeelt met zachtheid
En met grote mildheid regeert Gij over ons,
Want wanneer Gij maar wilt, staat Uw de macht ten dienste.
Door zo te doen hebt Gij Uw volk geleerd,
Dat de rechtvaardige menslievend moet zijn
En hebt Gij Uw zonen hoop gegeven,
Dat Gij, waar gezondigd is, gelegenheid tot inkeer geeft.


Voor mij lijken vooral de verzen 18 en 19 erg van toepassing als we die naast de situatie van het Zuid-Afrika van Nelson Mandela leggen. De zonde die daar aan de orde was, was die van de Apartheid. Het regime in de gevangenis. Maar ook de zachtheid waarmee Mandela gedurende zijn gevangenschap omgaat met zijn bewakers. En de rechtvaardigheid waarmee later de regering tot stand kwam. Overleg met Botha, waarheids- en verzoeningscommissie. Er is hoop als het volk, als de regering tot inkeer komt.
En op ons eigen niveau:
Er is hoop als een mens tot inkeer komt. Wat een energie komt er vrij als mensen zich met elkaar verzoenen en tot samenleven en
samenwerken komen, Welk een vrijheid ontstaat er als je ook jezelf kunt vergeven.
Welk een vrede als je vergeving ontvangt en je weer aanvaard weet
Een nieuwe weg ligt open als mensen weten te vergeven en vergeving te ontvangen
Dan kunnen mensen weer zingen! Van harte en uit volle borst!

Zuid-Afrikaanse volkslied (tekst laten zien en muziek en zang van YouTube)
Nederlands
(Xhosa) Nkosi sikelel’ iAfrika
Maluphakanyisw’ uphondo lwayo,
(Zoeloe) Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

Nederlands:
Zegen, Here God, zegen Afrika
Laat zijn roem tot in de hemel reiken
Hoor ons in onze gebeden aan
Here, zegen ons, zegen uw kinderen


(Zuid-Sotho) Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa, South Afrika – South Afrika.

God, wij vragen u, bescherm ons volk
Grijpt u in en beëindig alle strijd
Bescherm ons, bescherm ons volk,
Zuid-Afrika – Zuid-Afrika


(Afrikaans) Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,


Uit het blauw van onze hemel,
Uit de diepte van onze zee,
Over onze eeuwige gebergtes,
Waar de rotsen antwoord geven,


(Engels) Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom
In South Africa our land.

Klinkt de roep om samen te komen,
En verenigd zullen wij er staan,
Laten wij leven en strijden voor vrijheid,
In Zuid-Afrika, ons land.


Met de Afrikaner kunnen alle wereldburgers zingen:
God bescherm ons allen overal ter wereld
Dat wij verenigd zullen staan en leven en strijden voor gelijkwaardigheid, vrijheid
Recht op leven voor iedere mens.


Nelson Mandela verwoordde het als volgt:
De inaugurale rede van Nelson Mandela
Onze diepste angst is dat we niet toereikend zijn
Onze diepste angst is dat we buitenmate krachtig zijn
Het is ons licht, niet onze duisternis die ons het meest bang maakt
We vragen onszelf af: “Wie ben ik om briljant, schitterend, getalenteerd en legendarisch te zijn?”
Zowaar, wie ben je om dat niet te zijn?
Je bent een kind van God. Jezelf klein maken dient de wereld niet.
Er is niets verplichts aan krimpen zodat andere mensen om je heen zich onzeker gaan voelen.
We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, tot uitdrukking te brengen.

Het is niet slechts in enkelen van ons aanwezig, maar in iedereen.
En als we ons eigen licht laten schitteren, geven we onbewust toestemming aan andere mensen om
net zo te zijn.
Terwijl we bevrijd worden van onze angsten, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.


Voorbeden om gerechtigheid
Wij bidden u voor zoveel mensen aan de randen van de samenleving
Om mensen die hen helpen op te staan
Om kracht hun eigen wegen te vinden
Om creativiteit hun talenten te ontplooien
(even stilte)


Voor mensen overal ter wereld
Voor onszelf,
Om de moed op te staan uit bestaande structuren en gewoontes
Dat wij wegen van verzoening vinden
Dat wij mensen met elkaar verbinden
Dat wij allemaal samen elkaar ,en onze aarde behoeden en bewaren
(even stilte)


Wij bidden U voor wat wij in ons hart meedragen…..(even stilte)
Voor hen met wie wij verbonden zijn…..
(even stilte)


Wij bidden om Uw Geest van Wijsheid voor iedere mens
Dat wij de aarde een nieuw gezicht zullen geven
Dat Uw rijk kome
Bidden wij met de woorden die Jezus ons leerde:
Onze Vader………(klinkt helemaal)


Evangelie: Mt. 13, 31 en 32 (Toon)
En Jezus hield hun een gelijkenis voor:
“het Rijk de hemelen gelijkt op een mosterdzaadje, dat iemand p zijn akker zaaide.
Weliswaar is dit het allerkleinste zaadje, maar wanneer het is opgeschoten, is het groter dan de
andere tuingewassen; het wordt een boom,zodat de vogels erin kunnen nestelen.


Bidden wij om Gods Zegen met de woorden van Franciscus
Wees werktuig van vrede
Waar haat is, breng daar liefde,
Waar wrok is , breng daar vergeving
Waar tweedracht is, breng daar eenheid
Waar dwaling is breng daar waarheid
Waar duister is, breng daar licht
Waar verdriet is breng daar vreugde
En moge de blijheid van God bij ons zijn en zij liefde
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.


Deze viering kwam tot stand m.m.v. Dorine, Jeanne, Toon, Loek, Truus

De beeldmontage en creativiteit is van Marjolein van Kappel

In deze video is gebruik gemaakt van de audio van een youtubefilmpje van Wilbur Sargunaraj, van hem is toestemming gekregen om deze te gebruiken. (https://www.youtube.com/user/wilbursargunaraj/).
Ook is muziek van www.bensound.com gebruikt.

Nog geen reacties

Reactie plaatsen