Stormachtig

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
Stormachtig
19 & 20 juni 2021 Franneke Hoeks

Lectoren Karel Bierlaagh & Corrie Dansen

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .  De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken.

Wij wensen u een mooie viering toe.

 

Welkom
Welkom bij deze San Salvator viering. Of je nu voor de eerste keer aanschuift of een vaste bezoekers van deze momenten bent:  fijn dat je, dat u er bent. Bijzonder dat u, dat je even tijd maakt voor verhalen, bezinning, stilte, muziek, beelden en gebed. Door de verhalen van vandaag komen we in stormachtig weer terecht. Hoge golven, harde wind, bootjes die bijna vergaan en mensen die zich met man en macht proberen staande te houden in het ruige weer.
Vandaag, 20 juni, is het wereldvluchtelingendag. We kennen allemaal de beelden van wanhopige mensen die in kleine boten via de middellandse zee proberen Europa te bereiken. Misschien dat we bij de stormachtige verhalen vandaag in onze gedachten bij hen kunnen zijn.
Het is vaderdag. Een moment om vaders in het zonnetje te zetten. En dag om mannen die zorgdragen voor mensen om hen heen in het licht te zetten. Eén van de beelden voor God is het beeld van  vader. God is als een zorgzame vader. In die zorgzaamheid mogen we aan het begin van deze viering onze vragen, twijfels en angsten neerleggen. We maken het stil. We branden een kaars. We maken ruimte voor de Eeuwige.

 

Stilte

Gebed

Eeuwige, wees bij ons aanwezig.
Houd ons vast
als het stormt
in en om ons heen.
Breng de golven tot bedaren,
geef ons moed,
voed ons geloof
en leer ons vertrouwen op uw dragende kracht.

Acclamatie Bij u is de bron van het leven en in uw licht zien wij het licht

Bij de verhalen
Als voorganger heb je de vrijheid om een keuze te maken uit de lezingen van het oecumenisch leesrooster. We proberen de lijn van de Evangelie verhalen vast te houden. We immers mensen die zich onderdeel voelen van de Jezusbeweging. Deze week luisteren we naar het verhaal van de storm op het meer. Voor de eerste lezing viel minj oog op de psalm die voor deze week genoemd werd. Een psalm woest water en mensen die dreigen te vergaan. Ik werd er stil van…. ik hoop u ook.

Psalm 107 23- 32

Laten zij de Eeuwige loven om zijn trouw,
om zijn wonderen aan mensen verricht,
laten zij hem dankoffers brengen,
juichend zijn daden bezingen.

Soms daalden zij af naar zee,
gingen scheep en bevoeren het wijde water,
ze zagen de daden van de Eeuwige,
zijn wonderen op de oceaan.
Hij sprak en ontketende storm,
hoog zweepte hij de golven op.
Zij stegen tot aan de hemel, vielen neer in de diepte,
hun maag keerde om van ellende,
ze tolden en tuimelden als dronkaards,
alle kennis baatte hun niets.
Ze riepen in hun angst tot de Eeuwige –
hij leidde hen weg uit vele gevaren,
hij bracht de storm tot zwijgen,
de golven gingen liggen.
Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam,
hij bracht hen naar een veilige haven.

Laten zij de Eeuwige loven om zijn trouw,
om zijn wonderen aan mensen verricht,
hem hoog verheffen als het volk bijeen is,
hem loven in de kring van de oudsten.

Bezinning
Wat mij raakt in dit stukje van psalm 107 is de hulpkreet die wordt geantwoord. De Eeuwige komt mensen die in nood zijn te hulp. Dit is een klein stukje van de tekst. In de eerdere verzen worden mensen in de woestijn genoemd, dolend in het eindeloze zand, op zoek naar een plek om te wonen. God is bij hen en wijst ze naar een woonplek. Mensen die gevangen zitten, van het rechte pad afgedwaald, ook zij worden door de Eeuwige gered. De lichtzinnigen, mensen die – zo stel ik mij voor- gaan voor de gemakkelijke weg ook zij vinden in deze psalm de weg naar de Eeuwige.  Keer op keer klinkt er een schreeuw om hulp. En God antwoord. En dan deze strofe. De mensen op zee, overvallen door storm. Levensgevaarlijk. Ook de schippers worden door de Eeuwige gered. In het refrein van dit lied wordt dank uitgezongen.  Het is een lied van omkering. En God wordt door de dichter bezongen als kracht die het tij zal keren, keren op keer. Dank aan de Eeuwige, de trouwe redder, de kracht die wonderen verricht.
Ik kan me stormachtige levensmomenten herinneren. U vast ook. Van die momenten dat je het gevoel hebt dat het nooit meer goed zal komen. Mijn scheiding was zo’n hevige storm. Ik voelde de bodem onder mijn bestaan wegzakken, wist niet hoe verder en voelde me stuurloos. En toch was daar in die storm ook een onderstroom – niet altijd even voelbaar- van iets wat mij droeg. Je kunt zeggen dat is de veerkracht die in mensen zit. Natuurlijk, maar het was ook meer dan dat. Het was niet alleen ik die maakte dat de storm ging luwen. Dat is iets wat groter, dieper en veelzijdiger is dan wat ik als mens ben. Iets Eeuwigs. Verbonden met mensen voor mij en mensen na mij. Het voelde als de Eeuwige die mij droeg. De zee kwam tot rust en nieuwe havens kwamen in zicht. Voor dat diepe gevoel van verbinding en draagkracht zeg ik iedere dag dank je wel!

Lied   Gij zijt de lucht om mij heen

Gij zijt de lucht om mij heen. Ik adem U in anders sterf ik.
Ik sla U om als een mantel en ik weet dat Gij nooit verslijt.

We lezen Marcus 4, 35-41


Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’

Bezinning
De leerlingen van Jezus zijn als de mensen in psalm. Voor hun leven vrezend in het stormachtige weer. Een boot vol water aan grillige golven overgeleverd. Help ons! Een noodkreet. En Jezus slaapt alsof de storm aan hem voorbijgaat. Naast angst proef ik in de reactie van de leerlingen ook boosheid. De leerlingen vragen niet om hulp, maar uiten een verwijt ‘Kan het u niet schelen’. Misschien dat ook wel vaak gebeurt als we zelf bang of onzeker zijn. We willen duidelijkheid! Als we die niet vinden worden we ongeduldig en boos. Jezus doet twee dingen. Hij spreekt de storm toe en de wind gaat liggen. De omgeving komt tot rust. Aan zijn leerlingen stelt hij een geloofsvraag. Waarom zo weinig moed? Waar is jullie geloof?  Daar hebben de leerlingen – en wij, tijdens onze eigen stormen – nog wat te leren. Ze kijken niet in zichzelf maar zijn verbijsterd door de handelingen van Jezus. De geloofsvraag naar het vertrouwen in die dragende kracht, in dat ankerpunt, in God blijft in de opgeklaarde lucht hangen. Waar vertrouw ik op in de stromen van het leven? Wat geeft jou vertrouwen als je in zwaar weer verkeert?

Muziek

Voorbeden

Eeuwige, gij die met ons gaat, ons draagt en wakker schut, wees met hen die gaan door de woestijn. Meer dan 44.000 mensen stierven aan de Europese grenzen, verdronken in de Middellandse Zee of het Kanaal, of vroren dood in de bergen van de Balkan en de Alpen. We gedenken hen en bidden voor een humaan beleid opdat wie moet vluchten een veilig onderkomen kan vinden.

Eeuwige, gij die met ons gaat, ons draagt en wakker schut, wees met hen die gevangen zitten in het donker. Dat er licht en ruimte mag ontstaan in uw lieve naam. Wees met hen die te veel willen en daardoor de grenzen van aarde overschrijden. Dat er altijd ruimte blijft voor ommekeer en verandering. Wees met ons allen als we bang zijn voor de stormen in ons leven. Dat gij er bent als bron van vertrouwen en geloof in toekomst.


Acclamatie oh Lord hear my prayer

 (Tafel) bede

Woorden zijn geduldig.
Als ieder van ons
gehoor geeft aan de stem
van de Eeuwige,
durft vertrouwen,
voluit gelooft
in die nieuwe wereld,
dan delen we wat we hebben
zoals Jezus met zijn vrienden deed
Dan luwt de storm
in en om ons heen
en worden we mensen
zoals God ons gemaakt heeft,
verbonden met al wat leeft.

Laten we hier samen bidden woorden die Jezus aan zijn vrienden en vriendinnen doorgaf. Geloofswoorden die ons verbinden met elkaar en met de Eeuwige.
Onze vader

 

Vredeswens
Ook in de stormen van het leven wil ik er voor je zijn. Misschien ken ik je niet of nauwelijks maar hier zijn we even met elkaar verbonden. We houden elkaar vast, zijn er voor elkaar als we heel bewust elkaar vrede en alle goeds toewensen.

Slotgedachte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          In haar droom liep een vrouw een gloednieuwe winkel op het marktplein binnen. Tot haar verbazing stond God achter de toonbank. ‘Wat verkoopt u hier?’, vroeg ze. ‘Al wat u wenst,’ zei God. De vrouw had de grootste moeite om haar oren en ogen te geloven en ze besloot ertoe het beste te vragen wat een mens kan vragen. ‘Ik wil graag gemoedsrust,’ zei de vrouw, ‘en geluk en wijsheid en een leven zonder angst.’ Daarna voegde ze er gauw, als een bijgedachte, aan toe:  ‘Niet alleen voor mezelf, maar voor iedereen graag.’ God glimlachte. ‘U hebt met verkeerd begrepen, lieve mevrouw. We verkopen geen fruit hier. Alleen zaadjes.’


Zegen
Moge de weg je zeggen:
volg me maar
Moge de ster je zeggen:
richt je vaart op mij
Moge het water je zeggen:
ik draag je
Moge de haven je zeggen:
hier ben je thuis

En als je de weg kwijtraakt;
geen vaste grond meer vindt
en dreigt te verdrinken;
Dan moge die stem je zeggen:
Wees niet bang, Ik zal er zijn.

***

Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via de website www.sansalvarorgemeenschap.nl Onder de tekst van de viering is gelegenheid om een reactie achter te laten. Een mailtje sturen naar  info@sansalvarorgemeenschap.nl kan ook.
Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl

1 reactie

  1. José Vos

    zo 20th jun 2021 at 10:15

    Prachtige viering. En mooi dat personnlijke! bedankt!

    Beantwoorden

Reactie plaatsen