Sta op en ga!

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
10 & 11 juli 2021 Franneke Hoeks
Sta op en ga!
Lectoren Corrie Dansen & Fiet Vreeburg
U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .  De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de YouTube viering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Welkom
Welkom, lieve mensen, bij deze online viering van de San Salvatorgeloofsgemeenschap. Lezend, luisteren, zingend, biddend, hoe je ook meedoet, wees welkom en voel je uitgenodigd mee te doen. We zijn blij dat je er bent.
Het thema van vandaag is ‘sta op en ga!’. Misschien dat de verhalen van vandaag ons helpen op zelf op te staan en in beweging te komen.
Voor dat we onze weg zoeken door de verhalen maken we het stil. Die stilte is een beginpunt van onze reis. In de stilte mogen we alles wat ons bezighoudt even overlaten aan de Eeuwige. In de stilte ontstaat ruimte om de zachte stem van God te horen.

Stilte

Gebed
Goede God
Wees bij ons nu we ruimte maken
voor jouw verhaal
van het goede leven voor allen.
Als we niet kunnen horen – open onze oren
Als we niet durven zien – verhelder onze blik
Als moed verliezen- wees onze steun
Als ons hart blokkeert – schep ruimte in ons
Als jij ons verstand te boven gaat – geeft ons vertrouwen
Amen

Acclamatie
Bij u is de bron van het leven
en in uw licht zien wij het licht.

Bij de verhalen
We lezen vandaag twee Bijbelverhalen. Ze klinken vanuit verschillende huizen in de stad. Eeuwenlang vonden mensen troost en steun in deze teksten.  Dat ook wij vandaag wijsheid, troost en moed mogen vinden in deze woorden.

We lezen Jesaja 52, 1-6
Ontwaak, ontwaak, Sion,
en bekleed je met je kracht!
Bekleed je met je pronkgewaad,
Jeruzalem, heilige stad.
Nooit meer zul je worden betreden
door wie onbesneden is, of onrein.
Klop het stof van je af en sta op,
Jeruzalem, neem plaats op de troon.
De ketenen om je hals zijn losgemaakt,
gevangen vrouwe Sion.
Want dit zegt de Eeuwige:
Voor niets zijn jullie verkocht,
zonder geld koop ik jullie weer vrij.
Dit zegt God, de Eeuwige:
Ooit trok mijn volk naar Egypte
om daar als vreemdeling te leven,
maar in Assyrië werd het zonder meer uitgebuit.
Wat win ik daar nu bij? – spreekt de Eeuwige.
Voor niets is mijn volk weggenomen,
hun leiders weeklagen – spreekt de Eeuwige –,
dag in dag uit wordt mijn naam bezoedeld.
Daarom, op die dag,
zal mijn volk mijn naam kennen,
beseffen dat ik het ben die zegt:
‘Hier ben ik.’

Bezinning
Moet je je voorstellen dat jij, jouw familie, jouw volk generaties lang, noodgedwongen, op vreemde grond zouden moeten wonen.
Over-over-overgrootouders moesten vluchten en raakten ontworteld en ontheemd.  Slaven werden ze. Een leven aan de onderkant van de maatschappelijke ladder. Met het verstrijken van de jaren verliezen ze het besef van wie ze zijn.
Deze Jesajatekst is geschreven in de tijd van de ballingschap van het Joodse volk, bedoeld als een mentale oppepper.  Woorden om kleingemaakte mensen weer recht op te laten staan.  Ontwaak! Sta op! Herinner wie je bent! Ben trots op je eigen geschiedenis!

Deze tekst wil mensen laten nadenken over betere tijden, over toekomst.  Ga op weg naar Jeruzalem, waar jullie als vrije mensen zullen leven, is de boodschap die de schrijver aan zijn lezers wil meegeven.
Het oude, vertrouwde achter je laten – ook al leef je niet in vrijheid- is nogal wat. Een tocht door de woestijn in het verschiet vol gevaar en onzekerheid. En toch is daar die oproep. Ga. Zoek de ruimte om ten volle te leven. Dat hoeft het joodse volk niet alleen te doen. ‘Hier ben ik’ is de belofte van de Eeuwige. Je bent niet alleen. Hier ben ik – met jullie, met jou op weg.

Lied Gij zijt de lucht om mij heen
Gij zijt de lucht om mij heen.
Ik adem U in anders sterf ik.
Ik sla U om als een mantel
en ik weet dat Gij nooit verslijt.

We lezen Marcus 6, 6b-13
Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen. Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit, en gaf hun macht over de onreine geesten. Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld, alleen een stok. Sandalen mochten ze wel dragen. ‘Maar,’ zei hij, ‘trek geen extra kleren aan.’ En ook zei hij: ‘Als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je verder reist. Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.’ Ze gingen op weg en riepen de mensen op om tot inkeer te komen, en ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen.

Bezinning
Nu ik dit verhaal zo hoor, vind ik het best wonderlijk. Ik zou verwachten dat de leerlingen pas na de dood van hun vriend en leraar op pad zouden gaan, maar nee Jezus stuurt hen, hier midden in het verhaal al op weg. Er spreekt een soort urgentie uit. Ze worden klaargestoomd om het stokje van Jezus over te nemen. Dit verhaal, over die nieuwe wereld, moet zo snel mogelijk verteld worden.  Ze worden met nagenoeg niks op pad gestuurd. Geen eten. Vertrouw maar dat je krijgt wat je nodig hebt. Geen geld en geen extra kleding. Alleen wat nodig is om afstanden te overbruggen mogen ze meenemen: een staf en sandalen.  Alles wat je verder thuislaat is meegenomen. Vertrouw er maar op dat je goede mensen op je pad tegenkomt. Dat brood en onderdak vindt. Dat is nogal wat. Ik ben een wandelaar en een gelovig mens, maar ga toch niet snel zonder water, brood en een appeltje voor de dorst op pad. Dat de leerlingen gaan getuigt van moed en vertrouwen.
Jezus is niet onnozel. Hij laat zijn vrienden niet alleen geen. Ze gaan twee aan twee.  Jezus weet dat de leerlingen mensen tegenkomen die niet willen luisteren, die niet klaar zijn voor die boodschap van het goede leven voor allen. Blijf dan niet aandringen, maar schut het stof van je voeten en ga verder.  Dat klinkt misschien een beetje negatief. Alsof je niks meer met deze mensen te maken zou willen hebben.
Ook in de eerder Jesaja tekst klonk ‘klop het stof van je af en sta op’. Hier is het bedoeld als een aansporing om je niet door tegenslag klein te laten krijgen. Dan klinkt de opdracht in Marcus me opeens anders in de oren. Laat je niet uit veld slaan door tegenvallers of teleurstellingen. Sta op…. en zet weer een stap, en nog een en nog een. Vertel je verhaal aan wie het horen wil. Dat deden ze, de vrienden van Jezus, meer dan dat: ze brachten heling en genezing en maakten zo duidelijk wat God met al wat leeft voorheeft. Goed leven, niet alleen voor jezelf, maar voor alle mensen. Sterker nog goed leven voor al wat leeft.
Zou dat ook niet onze opdracht zijn. Op weg gaan, in het volste vertrouwen dat de Eeuwige met ons is, om in woord en daad te laten zien dat het kan…. Dat goede leven!

LIED: Dat de nieuwe wereld
Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen. 2x
Daar bouwen wij veilige buurten, wonen dooreen
in wijken van vrede in schaduw van bomen.
Geen kinderen zullen daar sterven, oude mensen maken hun dagen vol
en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven.
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,
geen kinderen baren voor de verschrikking.
De wolf en het lam zullen weiden tesamen. Wij leren de oorlog af. 2x
Dat een nieuwe wereld komen zal waar brood genoeg en water stroomt voor allen. 2x

Voorbede
Goede God, jij die die keer op keer zegt ‘Hier ben ik’
wees er voor alle mensen die leven in verdrukking en geweld. Dat zij op welke taal of welke beelden dan ook boodschappen van hoop en bevrijding mogen verstaan.

Goede God, jij mensen aanspoort op weg te gaan,
leer ons licht te reizen, het stof van onze voeten te schudden en ons niet te laten ontmoedigen door weerstand. Geef ons vertrouwen en een open blik.

Goede God, jij die bent de kracht die heelt
wees er voor mensen die ziek zijn of mentaal gebroken. Wees hen tot steun en geef hen kracht te dragen wat op hun pad komt en laat ons in jouw naam mensen zijn die oog hebben voor wie ziek zijn.
Goede God, jij die keer op keer zegt ‘hier ben ik’,
Wees voor ons steun in bange dagen. We denken aan de aanslag op Peter R. de Vries. Een moedig mens, die probeerde onderste stenen boven te halen.  Dat terreur en angst ons nooit in de greep zullen krijgen.

Goede God, jij die bent in leven en voorbij de dood
We denken hier aan Hanneke Luxemburg en vertrouwen  dat zij rust en vrede vond bij jou

Acclamatie   Kom over ons met uw geest

Vredeswens
Ze gaan op weg, de leerlingen, om vrede en heling te brengen en te vertellen over ommekeer en verandering.  Zij gaan niet alleen, maar twee aan twee.
Ook wij hoeven niet alleen op pad te gaan. Laten wij elkaar bemoedigen op de weg die we gaan door anderen vrede en alle goed toe te wensen.

Naast een opdracht gaf Jezus zijn vrienden ook woorden mee om te bidden. In dat bidden van die Jezus woorden wordt dat verlangen van God, van Jezus zichtbaar. Wij bidden die woorden vandaag zingend met elkaar: Onze vader verborgen

Onze vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde,
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood,
gerechtigheid is en genade –
Waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen,
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd,
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst kome wat komt.

Slotgedachte
Reizen, het is zijn hart losmaken
van het anker der kleine vaart,
om het vlot te laten geraken
op de zeeën der wereldkaart.
Het is zijn hart van het beminde
losrukken, fier en onbevreesd.
Om het schoner nog weer te vinden
dan het ooit voordien is geweest.
 (Bertus Aafjes)

Zegen
God zend ons nu dan op weg
als mensen die geloven,
die banden kunnen smeden,
die grenzen overschrijden,
die mildheid kunnen brengen,
die troosten en nabij zijn,
die vreugde kunnen geven,
die broeder en zuster durven zijn.
Zend ons dan nu op weg
als mensen die vertrouwen,
de toekomst tegemoet. Amen.

***

Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Denkt u aan de Vakantieactie?
Mensen die echt niets over hebben om in deze tijd van het jaar ook maar één dag zorgeloos te genieten, als alleenstaande of met hun geliefden: voor die mensen wil het Noodfonds Noord van onze gemeenschap dat toch mogelijk maken. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening: NL23  INGB  0005  9626  81 ten name van Noodfonds SSiB, onder vermelding van vakantie-actie.

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl

 

Nog geen reacties

Reactie plaatsen