Prins en minnaar

DATUM 13 & 14 februarii 2021 |John Parker
mmv Karel Bierlaagh en Maria Claessens.
U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .
De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd. U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de youtubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Openingslied: Een mens te zijn op aarde

Inleiding:
Welkom aan jullie allen die deze viering mee maken. Welkom, wie je ook bent, wat je ook maar hoopt te vinden.
Laten wij beginnen door een kaars aan te steken, symbool voor ons samenzijn in het licht.
Deze viering valt onder de dubbel tekens van Carnaval en Valentijnsdag. Dit weekend zou Carnaval losbarsten in onze dorpen en steden. Zondag is het 14 februari, de feestdag van de heilige Valentijn, een romeinse priester en martelaar, en het feest geworden van alle geliefden.
Carnaval: hét sociaal feest, waar heel de gemeenschap bij betrokken kan zijn. Valentijnsdag: het feest van stelletjes, commercieel tot het uiterste geworden. Door de pandemie die al een jaar heerst zullen deze 2 feesten heel anders zijn dan hiervoor. Wij worden uitgenodigd om erover na te denken, om te zoeken naar de echte betekenis van deze feesten, over wat echt belangrijk voor ons is, en wat maar van zijdelings belang is. Laten wij even tot stilte komen, tot rust, om te bidden.

Gebed:
Wij zijn mensen van traditie, gewent aan bepaalde ritmes in het leven; de seizoenen met hun wisselingen van weer; de feesten die ons jaar verkleuren, die ons bij elkaar brengen, die ons elkaar doen ontmoeten.
Mogen wij elkaar zien als echte medemensen: als prinsen voor elkaar, zorg hebben voor elkaar; als minnaars die elkaar zien, erkennen, liefhebben. Mogen wij niemand buitensluiten, hoe moeilijk dit ook is. Zo mogen wij goed zijn, als God zijn, dankbaar voor elkaar, dankbaar voor het goede onder ons. Amen.

Lied: Een schoot van ontferming.

Voor de lezingen:
Onze twee lezingen hebben, op het eerste gezicht, geen verband met Carnaval of Valentijnsdag. De lezing uit de
Schrift, uit het evangelie volgens Marcus, laat ons een ontmoeting zien tussen Jezus en een naamloze mens die aan melaatsheid lijdt. Die wordt straks door Karel Bierlaagh voorgelezen. Eerst luisteren we naar een modern verhaal, door Maria Claessens voorgedragen.

Ie lezing: Ik heb hem het leven gegund| van G.Goes, 1987 Maria
Hij moest het iemand vertellen door de telefoon, nog duidelijk geëmotioneerd.
“Ik zit vanavond in mijn kamer wat te lezen. Ik heb een redelijk goede dag vandaag, niet zo erg benauwd en beroerd. Opeens hoor ik geritsel in de kast waarin de etenswaren staan. Een muis, denk ik, en meteen sta ik op, en ga naar de kast om te doen wat ik geleerd heb te doen: hem bij de staart pakken en wegspoelen door het toilet. Het lukte me ook. Muizen zijn wel vlug, maar hun staart verraadt hen nog wel eens.
Wat er toen gebeurde, kan ik nóg niet geloven. De muis slaagde erin tegen de neerwaarts kolkende stroom van het water op te tornen. Wild met zijn voorpootjes crawlend slaagde hij erin om drijvend te blijven. Als een flits ging het toen door mij heen: wat daar gebeurt, gebeurt al vele maanden met mij. Ik worstel met een dodelijke ziekte in mijn lijf. Als een merkteken draag ik die vier letters, AIDS, met mij mee. Die zetten me apart van de andere mensen, die maken dat ik als een potentieel gevaar gemeden word. Ik worstel en wil boven blijven en wacht tot iemand mij het reddende
medicijn kan geven. Of nog liever: tot iemand mij bij de hand neemt en laat voelen dat ik in de kring van de mensen leven mag. Ik kan die muis naar het leven terugbrengen. Als ik het wil! Met een grote lepel heb ik het beestje uit het water gehaald en op de vloer gezet, waar het hijgend en trillend stil bleef zitten. Bij mij brak toen de emotie door; ik moest onbedaarlijk huilen. Ik liet het beestje waar het was, het moest maar zien waar het bleef. Terug in mijn kamer was ik nog lang met het voorvalletje bezig. Tot ik opnieuw geritsel hoorde. Weer kon ik de muis bij zijn staart pakken. Nu hield ik een nog naar beestje vast. Op zijn harig velletje plakten de rijstkorrels, waaraan het zich tegoed gedaan had. Het deed weer wat muizen altijd doen, naar hun aard. Ik heb hem het leven gegund. Van harte.”

Gedachte:
Een mens die door een klein voorval aan zijn eigen toestand wordt herinnerd. Aan wat hem draaiend houdt, aan wat hem het hoofd boven water houdt: medemensen die een hand aanreiken, die hem een plaats gunnen in de kring van mensen. Geen denken aan wie hij is, of waar hij vandaan komt, geen vragen naar zijn geloof of zijn seksuele geaardheid. Alleen een ‘wees welkom, van harte.’
Daar verlang ik ook soms naar, daar verlangen wij ook soms naar.

Lied: Ga met ons mee op onze wegen

2e lezing: Marcus 1, 40‐45. Karel
Er komt tot hem een huidvraatlijder, die hem te hulp roept en terwijl hij een knieval maakt tot hem zegt: als u het wílt bent u bij machte mij rein te maken!
Diep geroerd strekt hij zijn hand uit, grijpt hem vast en zegt tot hem: ik wíl dat, wórd gereinigd!
Meteen gaat de huidvraat van hem weg en wordt hij gereinigd
Hij snauwt hem af, werpt hem meteen naar buiten en zegt tot hem: zie toe dat je aan niemand iets zegt, nee: scheer je weg, ‘toon je aan de priester’ en offer voor je reiniging wat Mozes heeft opgedragen, hun tot getuigenis!
Maar buitengekomen begint hij het meeste uit te bazuinen en aan het gesprokene ruchtbaarheid te geven, zodat hij niet meer bij machte is in het openbaar een stad binnen te komen, maar daarbuiten heeft moeten zijn op plekken in de woestijn; toch zijn zij naar hem toe blijven komen, van overal.

Gedachte:
Een bekend verhaal. Zij ontmoeten elkaar, twee mensen. De ene gezond, met familie, vrienden. De tweede, ziek, door de maatschappij veroordeeld tot een leven van eenzaamheid, afgesloten van allen en alles die hij liefheeft. Wat wil je? Vraagt de een. Ik wil genezen, zegt de andere, ik wil graag terug naar míjn familie, naar míjn vrienden. Een wens waarmee wij het allemaal eens kunnen zijn.
De traditionele feesten van deze dagen, Valentijnsdag, Carnaval, gaan dit jaar voorbij met een minimum van aanraking, van ontmoeting, van menselijk contact, maar niet zonder de liefde, niet zonder de hoop op genezing, op verrijzenis, op de warm open kring van familie en vrienden.
Wij hebben al zoveel moeten missen en zullen waarschijnlijk nog meer moeten opgeven voordat de warme zon van contacten ons doet herleven. Wij houden hoop.

Lied: Om warmte gaan wij een leven

Voorbede:
Maria: 1. Laten wij bidden, voor allen die lijden onder de Covid‐19 pandemie;
voor de zieken, die naar adem zuchten;
voor de verplegend personeel;
voor alle familieleden, geïsoleerd en afgesloten.

Karel: 2. Laten wij bidden, voor allen die lijden onder de Covid‐19 pandemie;
voor allen die thuis moeten werken;
voor alle studenten en scholieren die nieuwe manieren moeten vinden om te kunnen leren.

Maria: 3. Laten wij bidden, voor allen die lijden onder de Covid‐19 pandemie;
voor alle winkeliers die hun bedrijf hebben moeten sluiten;
voor toneelspelers, en muzikanten, voor mensen die toeschouwers nodig hebben.

Karel: 4. Laten wij bidden, voor allen die lijden onder de Covid‐19 pandemie;
voor daklozen,
voor mensen die lijden met psychische problemen.

John: 5. Laten wij bidden voor allen die ziek zijn,
voor allen die overleden zijn,
voor allen die de eenzaamheid voelen als een zware last.
Intenties:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd
Uw rijk kome
Uw wil geschiede op aarde
zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven
en leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Vredeswens: Gebed van Franciscus van Assisi
Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.

Lied: Vrede voor jou

Slotverhaal: Zien en gezien worden, uit Midden onder U, 2003. Karel
Een gevangene leefde al jarenlang in absolute afzondering. Hij zag niemand, wisselde met niemand een woord en zijn eten werd hem via een gat in de muur bezorgd. Op een dag zag hij een mier in zijn cel. Hij keek gefascineerd toe hoe ze heen en weer liep. Hij pakte haar op, hield haar in de palm van zijn hand, voedde haar met een paar kruimels en verborg haar ‘s nachts onder zijn tinnen beker. Hij nam het zichzelf kwalijk dart hij tien jaar eenzame opsluiting nodig had om het vertederende van een mier te ontdekken.

Zegengebed:
Misschien hebben wij iets gevonden of gehoord in deze viering dat wij mee kunnen nemen op onze wegen d[][]jk m,oor het leven in de komende dagen.
Voor alle verliefden vragen wij om zegen.
Voor allen die het vieren van Carnaval anders moeten doen, vragen wij om zegen.
Voor ons allen vragen wij om zegen.
De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijt met ons allen.
Amen.

Lied: Bij U is de bron van het leven.


Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via

 de website www.sansalvarorgemeenschap.nl Onder de tekst van de viering is gelegenheid om een reactie achter te laten.

 door een mailtje te sturen naar info@sansalvarorgemeenschap.nl

Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron. U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.


Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar:
www.sansalvatorgemeenschap.nl

Nog geen reacties

Reactie plaatsen