Paden van gerechtigheid

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
DATUM 2 & 3 mei 2020 | Truus van Kaam

 U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ . De viering wordt in de loop van zaterdag op dit kanaal gepubliceerd. U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken. De link en de youtubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering.

 Wij wensen u een mooie viering toe.

 Welkom
Vandaag worden we uitgenodigd mee op bedevaart te gaan.
In deze tijd kunnen we geen tocht naar de St.Jan of Santiago de Compostella maken om God te zoeken. Wij gaan naar de tempel die we altijd bij ons dragen, ons diepste binnenste, ons hart om de stilte te ervaren . Daar horen we wat ons benauwt, of angstig maakt, wat ons beweegt en ontroert.
We gaan op weg om God onze Herder te vinden en nieuwe moed te ontvangen.
Wij zijn omringd met Zijn Naam: IK BEN …met jou.
Gebed

God ,onze Vader
Wij komen bij U
Om troost in ons verdriet
Om bemoediging bij onze angst
Om vergeving van onze schuld
Om met Uw hulp weer op te staan
Wij danken U voor alles wat ons ten deel valt
Voor het leven tot nu toe.

Acclamatie: Kom over ons met uw geest

We lezen Psalm 23
Psalm 23 is een danklied van iemand die in de tempel gerechtigheid ontvangen heeft.

De Heer is mijn herder
Niets kom ik tekort.
In frisgroene weiden laat Hij mij rusten
Hij brengt mij naar ‘t water om bij te komen
Hij geneest er mijn ziel
Hij leidt mij langs paden van gerechtigheid
Omwille van Zijn Naam
Moet ik door een ravijn van duisternis
Ik vrees geen enkel kwaad
want U bent bij mij
Uw stok en Uw staf zijn mij tot stut en steun
U zet een gedekte tafel voor mij klaar
Ten overstaan van mijn tegenstrevers
Met olie zalft U mijn hoofd
Mijn beker loopt over
Zeker, genade en goedheid vergezellen mij
alle dagen van mijn leven
mijn thuis is het huis van JAHWEH
daar kom ik terug tot in lengte van dagen.

Overweging

Mijn thuis is het huis van JAHWEH
Daar vind ik mijn gastheer en herder, mijn gids voor mijn levensreis.
Thuis mag ik mijn gevoelens tonen, mijn hart openen, voor de draad komen met mijn verhaal.
Thuis mag ik twijfelen, boos zijn, bang zijn.
Thuis mag ik schuilen en discussiëren en daar kan ik het hebben terecht gewezen te worden.
Daar kan ik ervaren wat gerechtigheid is en wat niet.
Thuis kan ik uitvinden welke weg ik moet gaan.
Thuis word ik bevestigd en gezegend.
Het huis van JAHWEH is een veilig thuis.

Vandaar uit kan ik het leven beproeven. Je zou iedereen zo’n thuis gunnen!
Schapen zijn niet lief voor elkaar. Ze dringen bij de voerbak, willen de eerste zin om te drinken en zoeken de beste plek voor zichzelf. Dan trappen ze elkaar op de hoeven en verwonden en kwetsen elkaar.
De herder verzorgt en leidt hen en geeft ieder wat hij nodig heeft.
Schapen zijn net mensen.
Hoe kun je als gekwetst mens verlangen naar een veilig thuis.
Wij zijn die mensen, U, jij en ik.
Mensen die op zoek zijn in dit leven en over allerlei wegen gaan.
Wegen van geloof en ongeloof,
Van wanhoop en twijfel,
Van geluk en pech
Van goed en kwaad
Maar het verlangen naar thuis, naar zegen blijft in ons, welke naam je daaraan ook geeft.
De Heer is mijn herder
Hij laat het ons niet samen uitzoeken, Hij kan het niet aanzien dat wie de macht denkt te hebben het voor het zeggen heeft,
Dat de sterken de zwakken vernederen en verdringen.
Hij heeft zorg voor iedere mensen voor de zwakken, de gekwetsten het allermeest.
Dat is immers Zijn Naam: IK BEN er, JAHWEH….met jou.

Hij wijst ons paden van gerechtigheid en die kunnen wel eens steil en glibberig zijn, paden ook langs ravijnen en bergpaden vol stenen.
Onderweg zul je je afvragen of dit wel een goed pad is, of je het er levend vanaf brengt.
Altijd eerlijk zijn, altijd opkomen voor wie het minder hebben, altijd zorgzaam zijn, sociaal zijn en ook nog zelf plezier in het leven houden dat vraagt wel een stut en een steun!
Dat vraagt iemand op wie je kunt vertrouwen, de Goede Herder zelf en mensen die Zijn Naam leven en je omringen met goedheid en trouw.
Wie paden van gerechtigheid gaat heeft een thuis nodig om op adem te komen.
Mijn thuis is het huis van JAHWEH
Genade en goedheid vergezellen mij, daar kom ik terug tot in lengte van dagen

We lezen Evangelie Johannes 10, 1-10

Ik zeg U, wie niet door de deur, maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een dief of een rover. Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de schapen. Hem doet de deurwachter open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.
En als hij de schapen naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, terwijl zij hem volgen, omdat zij zijn stem kennen. Een vreemde zullen zij niet volgen, maar zij zullen wegvluchten.
Een volgende keer zei Jezus hun: Ik ben de deur van de schapen.
Als iemand door Mij binnengaat zal hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden.
Ik ben gekomen opdat zij leven zullen bezitten en wel in overvloed.
Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.
Ik ken de Mijnen en de Mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken.
Ik geef Mijn leven voor de schapen.

Overweging

Jezus noemt zich de Goede Herder en de deur van de schapen.
Door de deur gaan we naar buiten…
Wie kan ons beterpaden van gerechtigheid wijzen dan Jezus?
We kennen Zijn weg…Zijn voetsporen….

We zingen: te doen gerechtigheid

Te doen gerechtigheid hebt Gij ons aangezegd
Dat woord heeft ons bevrijd, elk ander ons geknecht.
Geef dat ons niets weerhoudt die lange weg te gaan.
Dat elk zich nu verstout Uw richting in te slaan. 

Wier dagen Gij bezocht, wier harten Gij doorgrondt
Voor wie Gij hebt gewrocht de aarde en de zon;
Wie toekomst is in U, Gij maakt hun leven waar
Mocht Gij hen hier en nu bekeren tot elkaar. 

Dat niemand hen kleineert die Gij wilt maken groot
Voor wie Gij hebt geslaakt de boeien van de dood.
Opdat wij zouden staan vrij voor Uw aangezicht
Getekend met Uw Naam en leven in Uw licht.

Voorbeden

Wij bidden U:

Voor hen die gebukt gaan onder schulden, om uitzicht en goede raad.

Voor kinderen zonder veilig thuis, dat zij opgemerkt en geholpen worden

Voor families die elkaar niet kunnen zien en omarmen

Voor hen die ziek zijn, voor hen die op zoek zijn naar een zinvolle levensweg

Voor hen die opstaan tegen onrecht,

Voor hulpverleners en hun families

Voor regeringsleiders en hun adviseurs,

om wijsheid en goede moed,

om kracht en uithoudingsvermogen

voor ons allen dat wij elkander behoeden en bewaren


We bidden Onze Vader

Lied Donna Nobis

We lezen Handelingen 2
Petrus legde getuigenis af over Jezus’ dood en verrijzenis, over zijn leven en zijn daden, over de vergeving en de belofte dat wie zich laat de dopen de gave van de Heilige Geest zal ontvangen.
Die zijn woord aannamen lieten zich dopen.
Zij legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen, bleven trouw aan het gemeenschappelijk leven en ijverig in het breken van het brood en het gebed.
Ze waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk. Ze waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en onder allen te verdelen naar ieders behoefte.
Dagelijks bezochten zij de tempel, braken het brood in een of ander huis, genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van hart, loofden God en stonden bij het hele volk in de gunst.

Zegen
Met deze eerste christenen zijn wij door onze Doop verbonden. Wij gaan in ónze tijd langs paden van gerechtigheid onder Gods zegen: Vader, Zoon en Heilige Geest

***

 Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via

 • de website sansalvarorgemeenschap.nl Onder de tekst van de viering is gelegenheid om een reactie achter te laten.
 • door een mailtje te sturen naar info@sansalvarorgemeenschap.nl

Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron. U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.

Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl

 

2 reacties

 1. Henny schiffer

  zo 03rd mei 2020 at 11:25

  Mooi dat melodiek dit toch weer telkens doet. De viering en muziek vond ik een beetje zwaarmoedig. Fijne zondag en blijf gezond!!!

  Beantwoorden
 2. José Vos-Otten

  zo 03rd mei 2020 at 10:56

  Mooie viering. Zo prachtig, dat iedere lezing aandacht krijgt en er een verband gelegd wordt. Zo’n mooi geheel! Bedankt Truus!

  Beantwoorden

Reactie plaatsen