PAASWAKE

Elk blad ademt de boom tot leven

Paaswake       m.m.v. Melodiek

Voorgangers: John Parker en Ard Nieuwenbroek

lector:          Toon van Mierlo

 

Viering begint met gong

Voorgangers komen in de schemer en in stilte naar binnen
met Bijbel, brood en wijn en kan water.
zij buigen voor altaar

Inleidende tekst:

We dragen het donker van gisteren met ons mee.
Hoe nu verder?
Is er licht dat het donker kan verdrijven?
Is er leven in de graankorrel
verborgen in de aarde?

Het lichtje van het paasvuur wordt opgetild.

Laten we bij het licht van deze kleine vlam stilte zoeken.

Gebed om licht

In deze donkere nacht
zoeken en tasten wij
naar licht
naar tekenen van hoop

Wees hier aanwezig God
Verdrijf deze nacht
Met uw licht

Acclamatie:  Zuivere vlam… Kwetsbare vlam…. Lieflijke vlam….

Eerste lezing (Genesis)

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.

God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Lied: Ten dage dat Hij maakte


Tweede lezing
(Exodus)

Vele bittere jaren leefde het volk als slaven in Egypte.
En dan eindelijk mag Mozes met zijn volk vertrekken.
Overdag gaat een wolkkolom voor hen uit in de woestijn. ’s Nachts een vuurkolom.
Maar de farao krijgt spijt. Hij achtervolgt hen. Maar voor hen ligt de zee.

Het volk wordt angstig en roept luid: Het is beter om slaaf in Egypte te zijn dan dood in de woestijn.
Wees niet bang, antwoordt Mozes. God is met ons.
Vóór de immense zee wordt de nacht als licht. Mozes strekt zijn hand en zijn staf uit.
De zee trekt zich terug en scheidt zich in twee delen zoals God een scheiding heeft gemaakt tussen de aarde en de wateren aan de oorsprong van de wereld.
Het volk – bevrijd – gaat droogvoets midden door de zee tussen de muren van water.
Farao met zijn paarden en wagens wordt door de zee opgeslokt.De Hebreeën komen veilig aan de overkant. Vóór hen ligt de woestijn. En in het zand de weg van de vrijheid en de verantwoordelijkheid.

 Lied:   Trek ik de zee door


Derde lezing Ezechiël
37: 1,11-14

Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen.
De Heer hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het zegt: “Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden.” Profeteer daarom en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Mijn volk, ik zal jullie graven openen, ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar het land van Israël terugbrengen. Jullie zijn mijn volk, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen. Ik zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot leven komen, ik zal jullie terugbrengen naar je land, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben.
Wat ik gezegd heb, zal ik doen – ​zo ​spreekt de HEER.”’

Lied:  Die chaos schiep tot mensenland


De Paaskaars wordt ontstoken…

In deze donkere nacht
zoeken en tasten wij
naar licht
naar tekenen van hoop

Wees hier aanwezig God
Verdrijf deze nacht
Met uw licht

Lied:    Als alles duister is

Doorgeven van het licht
Alle kaarsjes worden ontstoken


Lezing Marcus 16
, 1-8

Toen de ​sabbat​ voorbij was, kochten ​Maria​ uit Magdala​ en ​Maria​ de moeder van Jakobus, en Salome ​geurige olie​ om hem te balsemen. Op de eerste dag van de ​week​ gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het ​graf. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het ​graf​ wegrollen?’ Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. Toen ze het ​graf​ binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt ​Jezus, de man uit ​Nazaret​ die gekruisigd is. Hij is ​opgewekt​ uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn ​leerlingen​ en tegen ​Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.”’

Ze gingen naar buiten en vluchtten bij het ​graf​ vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.

Acclamatie:    Alleluia


Overweging

Een woord, licht, water, adem en leven. De basiselementen van deze bijzondere viering.
Een verhaal over het begin. Een verhaal dat vertelt dat alles en allen zin heeft; dat alles en allen een rol heeft, een plaats. Alles heeft een reden om er te zijn, om te bestaan. Met dit verhaal zingen wij ons geloof in een schepper, ons vertrouwen in de goedheid van de wereld om ons heen, onze hoop op het leven, als een licht dat schijnt in de duisternis.

Een verhaal van bevrijding uit slavernij. Een wonderbaarlijk gebeuren van water, om de andere oever te geraken. Slavernij van allerlei soorten zijn er nog steeds. Om te overwinnen door persoonlijk inzet en hulp van buitenaf. Een verhaal dat hoop geeft, op bevrijding, op vrij-zijn, op leven.

Een verhaal over adem, over geest die doet leven. De Israëlieten terug uit ballingschap in Babylone zijn wanhopig; hun toekomst ziet er hopeloos uit. Een mens blijft dromen en geeft ze hoop op een vernieuwd leven, een leven in vrede en volheid, een leven samen met de geest van de Heer van Abraham, van Mozes en David. Hoop op leven, op de toekomst.

Een verhaal over een leeg graf, over herinneringen aan een leraar, aan een vriend, over een verrassende boodschap. Wie jullie zoeken is niet hier. Jullie zullen hem tegenkomen in Galilea, daar waar jullie wonen en werken, waar jullie lachen en huilen, waar jullie leven. Temidden van de wereld waarin je leeft, daar zal je hem zien, ontmoeten.

Een viering vol verhalen, verhalen die hoop geven. En volgens de gezegde, hoop doet leven.
Om onze hoop, ons geloof, ons vertrouwen in het leven, in goedheid te vernieuwen, laten wij water nemen en ons daarmee zegenen.


Waterritus 

Johannes staat in de Jordaan en roept mensen op een nieuw leven te beginnen. Kopje onder moet je soms om opnieuw te kunnen beginnen. Gedoopt worden.

Dat water waar je door moet gaan, doet denken aan de doortocht door de zee van het volk Israël: Het oude, onvrije leven laat je achter, je gaat op weg naar de vrijheid.
Het blijkt een lange weg te zijn, een barre tocht van 40 jaar door de woestijn. Als het volk bijna bij het beloofde land is, is daar opnieuw water: de rivier de Jordaan.
Een nieuw leven krijg je niet zomaar. Je moet eerst door het water. Afscheid nemen van het leven tot dan toe. Het woestijnzand van je afspoelen.

En vele eeuwen later staat daar Johannes in de Jordaan en doopt de mensen, zodat ze een nieuw leven kunnen beginnen. Ook Jezus laat zich dopen.

En nu staan wij hier bij het water. Voor ons nieuwe begin. Een leven in een nieuwe wereld.


Water wordt in de schalen gegoten

Water wordt gezegend:

Stromend water, niet door mensenhanden gemaakt.
Levend water, doorademd van Gods geest.
Toen Jezus gedoopt werd, klonk uit de hemel een stem:
Jij bent mijn geliefde kind, met jou wordt alles nieuw.

Vanavond herinneren wij onze doop
Als teken van een nieuw begin.
Kom naar voren, doop je vingers in dit water en maak een teken.

woorden bij de hernieuwing van de doop:
Jij bent Gods geliefde kind, met jou wordt alles nieuw.

Lied:  Gij die ons nooit geknecht hebt …

 

De tafel wordt klaargemaakt en er wordt gecollecteerd


Voorbeden
:
acclam. :Gij hart, Gij bron van leven – Koester de namen

God van licht
Wij bidden voor kinderen voor wie het leven donker is:
kinderen die leven in schuilkelders,
omdat er onophoudelijk wordt gebombardeerd
kinderen in vluchtelingenkampen
zonder voorzieningen
kinderen die moeten werken
door de armoede van hun ouders
Kinderen in Nederland
die opgroeien met geweld
Voor kinderen, weerloos, afhankelijk
bidden wij om licht, om weer kind te kunnen zijn

Bevrijdende God,
Voor mensen die leven in onvrijheid
omdat ze onderdrukt worden door een regering
omdat ze als minderheid geen rechten hebben
omdat ze geen vertrouwen hebben in anderen of zichzelf
omdat gebeurtenissen uit het verleden
waar de weg naar de toekomst geblokkeerd is,
bidden wij om bevrijding, om doortocht

God die leven schenkt,
Voor mensen voor wie het leven doods is geworden:
mensen met een uitzichtloze ziekte
mensen zonder perspectief op werk,
op voldoende eten of onderwijs voor hun kinderen
mensen die de dood riskeren
om leven te geven aan anderen
mensen die voor hun mening uitkomen in een dictatuur
voor hen bidden wij om leven dat leven is

In liefde is Jezus ons voorgegaan,
op weg naar de nieuwe wereld,
de plaats waar God woont bij de mensen
waar recht wordt gedaan
aan de verworpenen der aarde.
Dat zijn liefde ons doet verrijzen uit de dood

Intenties:


Tafelgebed

Gezegend en gedankt,
Jij God van mensen.
De poort is open,
de weg is vrij.
Op dit feest van Pasen
bidden en zingen we ons tafelgebed
op weg naar het land
van vrijheid, hoop voor allen.

Jij gaf ons het verlangen
naar een nieuwe aarde,
bevrijde mensen
die leven in vrede en hoop.
Jij gaf ons de droom
dat nacht en dood
niet het laatste woord hebben.
Jij maakte ons opstandig
gaf ons een nieuw perspectief
in jouw Zoon Jezus,
wiens overwinning op de dood
wij vieren.
Hij stootte onze oude wereld om
en gaf ons de richting aan
naar een nieuw bestaan.
De gevangene zal ons leren
wat vrijheid is.
De vluchteling zal ons het morgenland wijzen

De gehandicapte zal ons leren
hoe we heel worden.
Zo leefde hij zelf de nieuwe wereld
voor, werd leven in overvloed.

Wij mogen mee, groot en klein;
en al waait het,
al worden we moe en bek-af
bang zijn we niet.
Hij is er ook nog.
Met Hem komen we zeker
in een beter land.

Jammer dat hij zo vroeg moest sterven
dat Zijn licht zo vroeg werd gedoofd.
Toen wij sliepen ging Hij heen.
Maar roerloos goed en mooi
is Hij gebleven
als licht in onze herinnering
als gebroken brood, een beker wijn.
Want voor Hij de dood inging
heeft Hij brood genomen
aan zijn vrienden uitgedeeld en gezegd:
‘Begrijpen jullie wat ik doe?’
Dit is mijn leven
hier, neemt en eet
mijn leven voor jullie gegeven’.

Ook de beker liet Hij rondgaan
en hij zei: ‘Drinkt uit deze beker
de zachte wijn van bemoediging en vre­de.
Viert samen het leven
alles wat bij het leven hoort.
Zo blijf ik met jullie voorgoed verbonden.

Toen is Hij gestorven,
maar niet voorgoed.
De steen is weggerold van het graf
de wereld omgekeerd: Hij leeft.

De duinen zullen handen krijgen
de bomen zullen spreken
het licht zal kloppen aan onze deur
ieder gaat met iedereen
en juicht : HIJ IS VERREZEN.

Volkeren zoeken elkaar,
markten en pleinen lopen vol vrienden.
De tafels van de armen zijn gevuld
met drui­ven, melk en honing en
er wordt gezongen: HIJ IS VERREZEN.

Iedereen is welkom
in dit land van Pasen:
waar Zijn Geest doet zingen
dat het een lust is:

We bidden dit toekomstland
naar ons toe
met het gebed dat Jezus ons gaf:
ONZE VADER……


Vredeswens:
   Dona nobis pacem

Delen van brood en wijn

Lied:   Victimae Paschali Laudes

Dankgebed in stilte

Dankwoord     

Zegenwens
De Heer zij voor u, om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij naast u, om u in de armen te sluiten
en te beschermen tegen gevaren van links en rechts.
De Heer zij achter u, om u te bewaren voor gemene aanvallen.
De Heer zij onder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen
De Heer zij in u, om u te troosten als u verdrietig bent.
De Heer zij om u heen, om u te verdedigen als mensen over u heen vallen.
De Heer zij boven u, om u te zegenen.
Moge God zich over u ontfermen, nu en altijd.

Slotlied:   Dan zal ik leven

1 reactie

  1. Fiet Vreeburg

    di 03rd apr 2018 at 10:23

    Een groots woord van DANK aan de VOORGANGERS en MELODIEK met DIRIGENT!!!
    Wat een bezielende viering!!

    Beantwoorden

Reactie plaatsen