Overgave?SAN SALVATORGEMEENSCHAP
DATUM  27 & 28 juni 2020 | Theo Hofland (teksten en orgel)

Titel: Overgave?
U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ.

De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken.
De link en de youtubeviering zijn natuurlijk ook te vinden op
www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Welkom
Welkom aan iedereen niet alleen van onze eigen San Salvator gemeenschap, maar ook welkom aan iedereen die de link voor deze viering doorgestuurd hebben gekregen. Zoekers zijn wij, in deze moeilijke tijd. Zoekers naar inspiratie, naar bezinning, naar verbondenheid. Voor iedereen wil ik hopen dat je vandaag geïnspireerd mag worden. Dat je geraakt en bewogen mag worden door misschien één woord, één melodie of gedachte. Dit als geestelijke brandstof voor een nieuwe week. Laten we onszelf daarom plaatsen in de ruimte van God, in Zijn Stilte. In Zijn stilte, met al onze vragen, met ons leven met zijn moeilijke en mooie kanten. Laten we daarbij een licht ontsteken……..

Gebed
God van alle mensen,
zie en zegen al die kaarsjes,
die nu in zoveel huizen ontstoken worden.
Dat in die zegen ook de wensen en gedachten
worden meegenomen
die wij hebben als we het licht ontsteken.
Dat dit licht,
hoop en verlichting
mag brengen voor iedereen
in deze moeilijke tijd.
Maar vooral dat Uw licht
in verbondenheid
op ons af mag stralen,
voor kracht en volharding.
Dat wij elkaar tot steun zijn. Amen

Lied: Licht dat ons aanstoot in de morgen (eerste twee coupletten!)

Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waar leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Bij de verhalen 
We lezen vandaag twee Bijbelverhalen. Een uit de profeet Jeremia en een uit het evangelie van Mattheüs.  Vandaag worden ze voorgelezen door Ria van Luijk en Maria Claessens. Het zijn teksten waarin God duidelijk laat zien wat hij voor ons kan betekenen, maar dat is niet zonder tegenprestatie.   

We lezen Jeremia 29 4-14
Ik, Jeremia, schreef in Jeruzalem een brief en stuurde die naar Babel. Hij was voor de leiders, priesters, profeten en iedereen die Nebukadnezar uit Jeruzalem gevangen had meegenomen naar Babel. In de brief stond: “Dit zegt de Heer van de hemelse legers, de God van Israël, tegen alle mensen die Ik gevangen uit Jeruzalem heb laten meenemen naar Babel. Bouw [ in Babel ] huizen en ga daarin wonen. Leg groentetuinen aan en eet van de groenten. Trouw en krijg kinderen. Laat jullie zonen en dochters trouwen en laten zij ook kinderen krijgen. Zorg dat jullie volk daar groter wordt, en niet kleiner. Bid om vrede voor de stad waarheen Ik jullie heb gestuurd. Bid voor die stad, want als die stad vrede heeft, zullen ook jullie vrede hebben.
Want dit zegt de Heer van de hemelse legers, de God van Israël: Laat je niet bedriegen door jullie profeten en waarzeggers. Geloof niet wat de mensen die bijzondere dromen hebben, tegen jullie zeggen. Want ze liegen dat ze namens Mij profeteren. Ik heb hen niet gestuurd, zegt de Heer. Pas als er 70 jaar in Babel voorbij zijn, zal Ik naar jullie toe komen, zegt de Heer. Dan zal Ik de goede dingen doen die Ik jullie heb beloofd: dan zal Ik jullie naar je land terugbrengen. Want Ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie. Dan zullen jullie Mij aanbidden. Jullie zullen naar Mij toe komen en tot Mij bidden. En Ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen Mij zoeken en Mij ook vinden, als jullie met je hele hart naar Mij verlangen. Ik zal Mij door jullie laten vinden, zegt de Heer. Ik zal een einde maken aan jullie gevangenschap. Ik zal jullie weer verzamelen uit alle volken en alle plaatsen waarheen Ik jullie heb weggejaagd. Ik zal jullie terugbrengen naar de plaats waaruit Ik jullie gevangen heb laten meenemen.

Orgel:  Offrande van Floor Peeters

We  lezen  Mattheüs
10, 34-42
Jullie moeten niet denken dat Ik ben gekomen om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar strijd. Ik kom strijd brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, en tussen een vrouw en haar schoonmoeder. De mensen met wie je in één huis woont, zullen je vijanden zijn.
Als je meer van je vader of moeder houdt dan van Mij, ben je Mij niet waard. En als je meer van je zoon of dochter houdt dan van Mij, ben je Mij niet waard. En als je het kruis niet opneemt en Mij volgt, ben je Mij niet waard. Iedereen die zijn leven vindt, zal het verliezen. Maar iedereen die zijn leven verliest omdat hij van Mij houdt, zal juist leven krijgen.
Als mensen jullie ontvangen, ontvangen ze Mij. En mensen die Mij ontvangen, ontvangen Hem die Mij heeft gestuurd. Als je een profeet ontvangt omdat hij een profeet is, zul je ook de beloning van een profeet ontvangen. Als je een goed mens ontvangt omdat hij een goed mens is, zul je ook de beloning van een goed mens ontvangen. En luister goed! Ik zeg jullie dat als je aan één van deze eenvoudige mensen die door anderen niet belangrijk gevonden worden, ook maar een beker koud water te drinken geeft omdat hij een leerling van Mij is, dan zul je je beloning krijgen.”

Orgel: Melody van Floor Peeters


Bezinning
Jezus nog aan toe! En dat mag u letterlijk en figuurlijk interpreteren. Hier wordt nogal wat van ons gevraagd. Kan ik dit voor elkaar krijgen? En misschien nog wel meer, wil ik dit wel? Hoe kan ik meer van die man uit Nazareth houden dan van mijn moeder of mijn kinderen? En ben ik wel bereid om voor Hem te sterven? Wil ik wel de strijd aangaan met mijn dierbaren omwille van Hem? Mag er dan geen enkele twijfel meer zijn in ons geloof? Deze Jezus in het evangelie van vandaag komt ons wat vreemd voor. Maar als we wat meer weten van de achtergrond van dit evangelie, wanneer het geschreven werd, kunnen we de toon van dit evangelie wellicht wat beter begrijpen. Toen Mattheüs zijn evangelie schreef was er een ernstige crisis in het Jodendom en daarmee ook in de beginnende christelijke beweging. Na de verwoesting van de tempel in 70 n Chr. worden de Joden verdreven in de diaspora. Christenen (veelal nog Joden) worden vervolgd. En nu komt het erop aan? Wat betekent het nu om Jezus te volgen, want dat heeft grote consequenties. Misschien kost het je leven. Daarom is Mattheüs heel rigoureus, hij vraagt onvoorwaardelijke overgave, anders stelt je geloof niets voor. Hij moet wel, want anders blijft er van die Jezus beweging niets meer over. Dus geen lieve woorden, geen ‘zou je asjeblief’. Nee, keiharde taal. Het is alles of niets. En zo komen deze woorden over de tijd naar ons toe en vraagt Mattheüs indirect aan ons: ‘Waar sta jij in je christen zijn?’. Kunnen wij ons in onze tijd van luxe überhaupt nog onvoorwaardelijk overgeven? Bijvoorbeeld, geven we ons nog steeds onvoorwaardelijk over aan alle corona maatregelen en hebben we dat vanaf het begin gedaan? Wij kennen de zware dilemma’s van Mattheüs’ tijd niet. Wij hebben als christenen geleerd te schipperen. Als individu en als volgeling van die man uit Nazareth wil je best opkomen voor datgene waarin je gelooft, ook al is dat tegen de stroom in. Dat betekent dat je vrijwel altijd kiest voor iets wat niet gemakkelijk is. Soms moet je offers brengen, misschien wel op de manier waarop Mattheüs doelt. Maar als je vertrouwt op God, zo zeggen Jeremia en Mattheüs, krijg je er veel voor terug. Dat is makkelijk en mooi gezegd, maar is het niet. Immers iedereen van ons kent zijn kracht en zijn beperkingen. We zijn wie we zijn. Je kunt niet zijn wat je niet bent. We proberen die man uit Nazareth vanuit ons volste vermogen te volgen, niet meer en niet minder. En daarin kun je niet anders dan trouw blijven aan je diepste zelf in voorwaardelijke overgave. En als dat lukt dan mogen we geloven en houvast vinden, in die mooie woorden die Jeremia spreekt namens de Heer: ‘Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie’.

Lied: Neem mij aan zoals ik ben
Neem mij aan zoals ik ben.                
Zuiver uit wie ik zal zijn.
Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij.


Voorbeden
Bidden we om kracht voor onszelf om datgene te doen waar we in het diepste van ons zijn in geloven.
Dat we een wereld mogen creëren waar iedereen de mogelijkheden heeft om zich te ontplooien tot wie hij of zij is. Ongeacht huidskleur, ras, geslacht of seksuele geaardheid.
Bidden we voor alle mensen die in deze moeilijke tijden de weg zijn kwijtgeraakt, die vechten tegen eenzaamheid, tegen het alleen zijn, die het knuffelen, de warmte en de tederheid zo missen.
Laten we bidden voor ons allemaal, voor onze eigen San Salvator gemeenschap, voor de mensen die we nu elke zaterdag en zondag moeten missen. Dat we perspectief blijven zien en geïnspireerd blijven.
Laten we daarom samen in verbondenheid met God en elkaar, het gebed bidden dat Jezus ons zelf heeft geleerd: Onze Vader
Biden we om vrede, als het even tegenzit, als de muren op je afkomen, als je huisgenoten soms teveel worden, bidden we om vrede, voor onszelf, voor elkaar en voor de wereld. Dona nobis pacem.

Slotgedachte: een Joodse vertelling van Martin Buber
En rabbi Sussja sprak: ‘In de komende wereld zal niemand mij vragen: ‘Waarom ben je Mozes niet geweest? Waarom was je geen Abraham, of geen David? Waarom was je geen profeet Elia?’ Niemand zal mij dat dan vragen. Ze zullen mij maar één vraag stellen en deze luidt: ‘Sussja, waarom ben je Sussja niet geweest?’

Zegen

Moed houden, eenvoudig voortgaan, als je kunt
en als je niet kunt, niet meer kunt,
wachten; of uitrusten bij een vriend, als die er is.

En, als die er niet is, tóch wachten;
– dan maar alleen –
wachten tot het weer gaat: straks.

Eenvoudig voortgaan; de weg nemen
zoals die komt
met z’n vóór en z’n tegen;
je oog helder als een lamp
die je lijf verlicht.
Doen wat ter hand is.
Antwoorden geven als die er zijn.
En intussen voelen de stap van je voet;
niet teveel omzien – een enkele keer soms
want de weg gaat dwars door je hart –
niet te veel omzien, en niet te veel vooruit.

Laten we elkaar daarbij zegenen in alle lief en leed
en moge de eeuwige en nabije God ons zegenen in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

***
Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via
de website www.sansalvarorgemeenschap.nl Onder de tekst van de viering is gelegenheid om een reactie achter te laten.
door een mailtje te sturen naar info@sansalvarorgemeenschap.nl
Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.
Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl


Nog geen reacties

Reactie plaatsen