Over liefde gesproken

SAN SALVATORGEMEENSCHAP
17 & 18 april 2021 | Voorganger Franneke Hoeks

Lectoren Liesbeth v. Leijen & Ria van Luijk

   

U kunt deze viering volgen via het YouTubekanaal van de San Salvator. Dat kunt u vinden via de volgende link: https://www.youtube.com/channel/UCgKq1QU2z2Iy48gT9lQ5UyQ .  De viering wordt daar in de loop van zaterdag op gepubliceerd.  U kunt dan de viering van dit weekend aanklikken.  De link en de YouTube viering zijn natuurlijk ook te vinden op www.sansalvatorgemeenschap.nl bij de tekst van de viering. Wij wensen u een mooie viering toe.

Over liefde gesproken

Welkom
Welkom lieve mensen. Bekende en onbekenden mensen: fijn dat u dit half uurtje met ons wilt doorbrengen. We maken tijd voor t verhalen, muziek, beelden, stilte en gebed.  Pasen ligt achter ons.  De leerlingen hebben de getuigenis van de vrouwen gehoord: Hij leeft.  De leerlingen beseffen nog niet goed wat dat inhoudt. Hoe moeten zij zich verhouding tot die nieuwe werkelijkheid? Gelukkig laat Jezus zijn leerlingen niet los. Hij helpt ze op weg in deze nieuwe realiteit.
Houden van … daar gaat het in deze viering over. Over liefde gesproken. Jezus vraag Petrus ‘heb je mij lief?’. Tot drie keer toe. Over liefde gesproken.
In de psalm die hier klinkt wordt de Eeuwige uitbundig toegezongen. Over liefde gesproken.
Laten we eerst ruimte maken voor de stem van de eeuwige. Door een moment van stilte. Door een kaarsje aan te steken. Door ons tot de Eeuwige te richten.

We bidden
Tot jou, die ik ken als grond over mijn voeten,
wil ik spreken over liefde
in al haar vormen en kleuren
Draag mij in liefde, door roze wolken,
stormen en het oorverdovend stil
naar ruimte waar ik mag zijn
mens naar jouw beeld.
Onvolkomen.
Verbonden.
Levend.
Lief.
We zingen
Neem mij aan zoals ik ben, zuiver uit wie ik zal zijn
Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij.

We lezen  Psalm 98

Zing voor de Eeuwige een nieuw lied:
wonderen heeft hij verricht.
Zijn rechterhand heeft overwonnen,
zijn heilige arm heeft redding gebracht.
De Eeuwige heeft zijn overwinning bekendgemaakt,
voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.
Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw
voor het volk van Israël.
De einden der aarde hebben het gezien:
de overwinning van onze God.
Juich de Eeuwige toe, heel de aarde,
juich en jubel, zing het uit.
Zing voor de Eeuwige bij de lier,
laat bij de lier uw lied weerklinken.
Blaas op de ramshoorn en de trompetten,
juich als de Eeuwige, uw koning, verschijnt.
Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft,
laat juichen de wereld met haar bewoners
Laten de rivieren in de handen klappen
en samen met de bergen jubelen
voor de Eeuwige, want hij is in aantocht
als rechter van de aarde.
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,
de volken oordelen naar recht en wet.

Bezinning
Wist u dat het komende week Dag van de Aarde is?  Op 22 april is het internationale Earth Day.
Ik lees u voor van de website van Nederlandse organisatie. “In een woelige wereld vol onzekerheid over de toekomst verlangen mensen naar positieve impulsen. De Dag van de Aarde is zo’n impuls. Een periode waarin men de waarde van de aarde beseft, welke schoonheid de natuur meebrengt, hoe je kunt genieten van een nieuwe lente, en van het goede dat het leven te bieden heeft.”
In de psalm die we hoorde speelt natuur een actieve rol. Het is één van de teksten die aan bod komt in het boek Groene Theologie. Toen ik deze psalm met groene ogen las werd ik ontroert.  Zo was ik niet geweld om naar natuur te kijken.  Al wat leeft jubelt en juicht voor de Eeuwige.  Het raakt me dat zee, rivieren, bergen in deze psalm geen passieve rol hebben, maar de Eeuwige prijzen. Over liefde gesproken.

We zingen
Mij nabij ben Jij, mijn God
Mijn ziel zinge groot jouw naam!
Een lamp op mijn pad jouw woord
een helder licht op al mijn wegen

Overgang
Op een avond gaan ze vissen, een groepje vrienden van Jezus. De stemming is bedrukt: ze missen Jezus’ aanwezigheid, en dan willen de vissen ook nog eens niet in de netten zwemmen.  Vroeg in de morgen staat Jezus op de oever van het meer. Hij schreeuwt hen toe: ‘probeer het eens aan de andere kant van de boot!’
En ja hoor, meteen zit het net vol! Pas dan herkennen de leerlingen Jezus. Op het strand bij het kampvuur eten ze, Jezus en zijn leerlingen.

We lezen Johannes 21, 15-24
Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ en voor de derde maal vroeg hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’
Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: ‘Volg mij.’ Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, Eeuwige?’ Maar Jezus antwoordde: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen.’
Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: ‘Hij zal niet sterven,’ maar: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.’ Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is.

Bezinning
Een wonderlijke situatie. Jezus die, na zijn dood, aan de oever van het meer dit vriendengroepje toeroept “probeer de andere kant’. Als ze aan landkomen heeft Jezus een vuurtje gemaakt en wordt er gegeten. En dan ontspint zich een gesprek.
We kennen allemaal het verhaal van de paasnacht. Dat Petrus drie keer ontkent dat hij bij Jezus hoort. Drie keer stelt Jezus hem in dit verhaal de vraag ‘heb je me lief?’.  Jezus noemt Petrus bij zijn geboortenaam Simon. Terug naar de basis, terug naar het begin. Simon Petrus heeft, na de dood van zijn vriend en leermeester, zijn oude beroep van visser weer opgepakt. Je oude naam. Je oude vak.  Terug bij af?
Dit gesprek lijkt een relatietest. Heb je me lief? Simon Petrus heeft geleerd van de paasnacht. Hij weet dat hij zijn vriend driemaal heeft laten vallen. Hij neemt geen grote woorden meer in de mond.  ‘U weet dat ik van u houd’.  Liefde heeft veel verschijningsvormen.  Jezus gebruikt in zijn eerste twee vragen het Griekse woord agapaoo.  Dat staat voor onvoorwaardelijke liefde die niets terugverwacht. Petrus gebruikt het woord Griekse woord phileoo, dat meer naar ons woord vriendschap nijgt.
Liefde heeft veel gezichten. Bij de derde vraag gebruikt ook Jezus het woord phileoo.  Dit is iets wat Simon Petrus kan opbrengen. Liefde met menselijke maat.  Driemaal is in de Joodse traditie geldig bewijs. Driemaal is scheepsrecht. Simon Petrus krijgt driemaal een taak als hoeder toebedeeld. Ga jij mijn lammeren en schapen wijden en hoeden.  Volg mij! Is de opdracht die Simon Petrus krijgt. Doe wat ik gedaan hebt.  Dat is een weg die je wat gaat kosten, krijgt Simon Petrus als een soort waarschuwing mee. Ik heb je nodig, anderen hebben je nodig lijkt Jezus zijn vriend te zeggen. Volg mij! Jij hebt daarin jouw weg te gaan. De weg die anderen gaan is niet aan jou. Volg mij! En Petrus gaat. Over liefde gesproken.
De weg van Jezus is de weg van de Eeuwige. Wij proberen in het hier en u ook in te gaan op die opdracht ‘Volg mij’. Ieder van ons geeft daar op zijn of haar eigen manier gehoor aan. Over liefde gesproken.
Door die liefde, door die weg is ieder van ons onderdeel van het grote verhaal van God die zich bekommerd om al wat leeft. Over liefde gesproken.

We zingen
Wat eeuwen her begonnen is, dat oude woord is goed,
het wordt door pijn en hechtenis een woord van vlees en bloed.

We bidden
Eeuwige, schepper van hemel en aarde, hoeder van al wat leeft
wij bidden tot u voor alles wat bedreigd wordt In deze wereld:
voor dieren die verdwijnen, bomen die moeten wijken, lucht die vervuild raakt.
Maak ons tot mensen die al wat leeft liefhebben.

Eeuwige, schepper van hemel en aarde, hoeder van al wat leeft
wij bidden tot u voor mensen die te kort schieten, mensen zoals wij
die soms twijfelen, onzeker zijn of zich door angst laten leiden.
Maak ons tot mensen die vol lef de weg van Jezus willen volgen.

Eeuwige, schepper van hemel en aarde, hoeder van al wat leeft
wij bidden tot u voor alle mensen die steun kunnen gebruiken
voor wie ziek is, voor wie het leven zwaar valt, voor de mensen die we missen.
Wees als een zachte, liefhebbende kracht bij hen en ons aanwezig.

We zingen
Bij u is de bron van het leven en in uw licht zien wij het licht

Vredeswens
We zijn vanuit onze huizen met elkaar, met de eeuwige en met al wat leeft verbonden. We missen aanraking, contact en ontmoeting met elkaar. We nemen hier een moment om aan elkaar te denken.
Salvatorianen, mensen je lief zijn, al wat leeft… in die grote liefdevolle verbondenheid wensen we elkaar vrede en alle goeds.

We zingen
Een schoot van ontferming is onze God
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen
toen wij in duisternis waren,
in schaduw van dood.
Hij zal ons voeten richten
op de weg van de vrede.

We bidden
De verbondenheid met elkaar, met God, met de weg van Jezus willen we ook in woorden tot uitdrukking brengen. We bidden hardop en weten dat in andere huizen dezelfde woorden klinken.  Onze vader….


Slotgedachte
Het is onzin zegt het verstand
Het is wat het is zegt de liefde
Het is ongeluk  zegt de berekendheid
Het is niets als pijn zegt de angst
Het is uitzichtloos  Zegt het inzicht
Het is wat het is zegt de liefde
Het is belachelijk zegt de trots
Het is lichtzinnig zegt de voorzichtigheid
Het is onmogelijk  zegt de ervaring
Het is wat het is zegt de liefde.
Erich Fried

Zegen
Moge God ons zegenen met wijsheid om voor de aarde te zorgen.
Moge God ons zegenen met liefde om de weg van Jezus te gaan.
Moge God ons zegenen met hoop om te werken aan een nieuwe aarde in het licht van de eeuwigheid. Amen.

————————————————————————————————————————————————————————

Reageren op deze viering vinden we fijn. Dat kan via

de website www.sansalvarorgemeenschap.nl Onder de tekst van de viering is gelegenheid om een reactie achter te laten.
door een mailtje te sturen naar info@sansalvarorgemeenschap.nl
Op dit moment missen wij de collecte als inkomstenbron.  U kunt de San Salvator blijven steunen door een bedrag over te maken op NL96 INGB 0006 0407 13 van San Salvator in Beweging.
Blijf vertrouwen, houd moed en let een beetje op elkaar
www.sansalvatorgemeenschap.nl

 

 Nog geen reacties

Reactie plaatsen