Ongemakkelijk Mannelijk

voorganger Marian Geurtsen  Lectoren Liesbeth van Leijen & Frans Langemeijer

Cantor Machteld Terlingen | Piano Joost Boekhoven | Fluit Maria Werner

 OPENINGSLIED Dit huis is een huis waar de deur openstaat

Welkom
Vandaag gaan we met elkaar op weg. Dat doen we iedere zondag samen met verhalen uit onze traditie als gids.  Als zelfstandige geloofsgemeenschap bestaan we 10-jaar. Dat vieren we door ons dit jaar een paar keer uit te laten dagen. We hoorden eerder dit jaar in een trektochtviering over hoe kerk-zijn ook kan betekenen gewoon erop uitrekken en naar de mensen toegaan. We gingen met elkaar in gesprek over God in de supermarkt. Met deze lustrumvieringen willen we onszelf uitdagen door inhoud en vorm.  Vandaag een bijzondere viering met als thema ‘Ongemakkelijk mannelijk’.  We hebben Marian Geurtsen in ons midden.
De San Salvator die we nu zijn is niet uit het niets ontstaan. Ook toen we nog in de kerk huisden, waren we anders dan de andere parochies. Leken, vrouwen en mannen, gingen voor in de Eucharistie en we vonden mensen belangrijker dan de officiële regels. Een viering van liefde en trouw tussen mensen van hetzelfde geslacht zette de beweging naar San Salvator in Beweging in gang. Vandaag laten we ons uitdagen door beelden van mannelijkheid, vrouwelijkheid en proberen we buiten de vastomlijnde hokjes te denken.

Begroeten wij elkaar in de naam van Hem, die was, die is en die komen zal: Schepper God, Vader van Jezus Christus door de Heilige Geest.

Vandaag gaat het over mannelijkheid van Jezus.

GEBED
Acclamatie: Wek mijn zachtheid weer

1E LEZING: Jesaja 52,13-53,7  (NBV)
Ja, mijn dienaar zal slagen,
hij zal groots zijn en hoogverheven.
Zoals hij velen deed huiveren
–zo mismaakt was hij, zo weinig menselijk zijn aanblik,
zijn uiterlijk had niets meer van een mens–,
zo zal hij veel volken opschrikken,
en koningen zullen sprakeloos staan.
En zij aan wie niets was verteld, zullen zien,
zij die niets hadden gehoord, zullen begrijpen.
Wie kan geloven wat wij hebben gehoord?
Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?
Als een loot schoot hij op onder Gods ogen,
als een scheut uit dorre grond.
Onopvallend was zijn uiterlijk,
hij miste iedere schoonheid,
zijn aanblik kon ons niet bekoren.
Hij werd veracht, door mensen gemeden,
hij was een man die het lijden kende
en met ziekte vertrouwd was,
een man die zijn gelaat voor ons verborg
en door ons werd verguisd en geminacht.
Maar hij was het die onze ziekten droeg,
die ons lijden op zich nam.
Wij echter zagen hem als een verstoteling,
door God geslagen en vernederd.
Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
De straf die hij onderging bracht ons vrede,
zijn striemen gaven ons genezing.
Wij dwaalden rond als schapen,
ieder zocht zijn eigen weg;
maar de wandaden van ons allen
liet de HEER op hem neerkomen.
Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet
en deed zijn mond niet open.
Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid,
als een ooi die stil is bij haar scheerders
deed hij zijn mond niet open.
Lied Op mijn levenslange reizen

2E LEZING : Marcus 15,25-37  (NBV)
Het was in het derde uur na zonsopgang dat ze Hem kruisigden. Het opschrift met de aanklacht tegen Hem luidde: ‘De koning van de Joden’. Samen met Hem kruisigden ze twee misdadigers, de een rechts van Hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met Hem: ‘Ach, kijk nou toch eens! Jij die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red jezelf toch door van het kruis af te komen.’ Ook de hogepriesters en de schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen: ‘Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf redden kan Hij niet; laat die messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven!’ Ook de twee andere gekruisigden beschimpten Hem. Op het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hoor, Hij roept om Elia!’ Iemand ging snel een spons halen, dompelde die in water met azijn, stak de spons op een stok en probeerde Hem te laten drinken, terwijl hij zei: ‘Laten we nu maar eens zien of Elia komt om Hem eraf te halen.’ Nadat Jezus luid geroepen had, blies Hij de laatste adem uit. Acclamatie: Maak uw woord tot een kracht (refr.)

OVERWEGING
De overweging van Marian Geurtsen verschijnt in de vorm van een artikel in de volgende Salvatoriaan

Stilte

GELOOFSLIED Wat vrolijk over u geschreven staat

KLAARZETTEN VAN BROOD EN WIJN

UITNODIGING VOOR PERSOONLIJKE BIJDRAGE VIA DE COLLECTE

INSTRUMENTALE MUZIEK

VOORBEDE
God, Schepper van alles wat leeft, drievoudige Liefde,
In een wereld vol crises en problemen
die onze eigen vermogens te boven gaan
richten wij ons tot U.

 

Bidden wij aan het einde van deze vredesweek
voor de mensen in Oekraïne, die hoop putten uit het vechten,
voor de mensen in Rusland die tegen hun wil naar het front gestuurd worden.
Dat God hen laat inzien dat zij, aan weerszijden van de frontlinie, elkaars broeders en zusters zijn.
Zo bidden wij:

Cantor: Bron van liefde in en boven mensen uit
Allen:  Kom in mij, kom in mij, kom in mij.

Bidden wij voor homo’s, transgenders, voor alle lhbt-plussers wereldwijd, die zondebok worden onder machthebbers als Poetin, Orban, Trump, en ook politici in ons eigen land die hun machtspolitiek voeren door mensen tegen elkaar uit te spelen.
Dat God onze harten opent voor de veelkleurigheid van de mensen, dat wij ons verheugen over de eigenheid van ieder mens.
Zo bidden wij:

Cantor: Bron van liefde in en boven mensen uit
Allen:  Kom in mij, kom in mij, kom in mij.

In deze septembermaand met aandacht voor het behoud van de schepping, bidden wij voor bekering in de politiek, in bedrijfsleven, en overal waar mensen wonen, werken en de aarde gebruiken.
Dat God de harten aanraakt van hen die alleen winst zoeken ten koste van de aarde en de armen,
dat God ons de moed geeft om te doen wat nodig is om de klimaatcrisis te keren,  om daartoe alle krachten in te zetten en samen te werken, om arme landen niet het kind van de rekening te laten zijn van ons uitputten van de aarde.
Dat de toekomst van de aarde zwaarder weegt dan de toekomst van de economie.
Zo bidden wij:
Cantor: Bron van liefde in en boven mensen uit
Allen:  Kom in mij, kom in mij, kom in mij.

Bidden wij voor de mensen die ziek zijn, die eenzaam zijn, de mensen die iemand verloren hebben, de mensen die de zichzelf kwijt zijn aan dementie. Dat zij niet alleen staan; dat zij warmte en steun mogen vinden. We bidden voor de intenties toevertrouwd aan ons intentieboek en alles wat er leeft in ons hart. We bidden voor iedereen die ziek is. Dat zij steun, hulp en bemoediging vinden bij naasten en zorgprofessionals. Wij bidden voor onze dierbare overledenen. Over de grenzen van tijd en ruimte blijven zij met ons en met u verbonden.
Zo bidden wij:
Cantor: Bron van liefde in en boven mensen uit
Allen:  Kom in mij, kom in mij, kom in mij.

Almachtige God,
overal bent u aanwezig,
in de uitgestrektheid van het heelal
en in het kleinste van Uw schepselen,
Teder omarmt u alles wat bestaat.
Vervul ons met vrede,
Bemoedig ons alstublieft in onze strijd
voor gerechtigheid, liefde en vrede.

 

TAFELGEBED

Wij geloven dat alle mensen kinderen van God zijn
en daarom waarde en waardigheid hebben.
In het ene lichaam van Christus tellen niet de menselijke onderscheidingen van huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, opleidingsniveau of validiteit.
Daarom zijn allen welkom om te delen in deze maaltijd van liefde. Terwijl wij ons gereed maken om naar het voorbeeld van Jezus samen te delen van brood en wijn, bidden wij:

God, U heeft ons opgedragen zo te leven,
dat gerechtigheid zal stromen als water,
dat vrede werkelijkheid zal worden,
dat de waardigheid van ieder mens zichtbaar wordt.

Help ons een nieuw begin te maken.
Dat wij leren in vrede te leven
met allen die van goede wil zijn.

A.: Wij willen vrede sluiten met alle mensen.

God, u verkiest uitgesproken zijn boven onverschilligheid
u draagt ons op hoeders van de aarde te zijn, geen uitbuiters.
u draagt ons op vredestichters te zijn
en geen bewaarders van de lieve vrede.

A.: Wij kiezen voor leven voor de hele schepping.

God, u rekt de grenzen op van onze beelden van mannelijk en vrouwelijk, u vraagt ons alle mensen met waardigheid tegemoet te treden of zij nu lesbisch zijn, homoseksueel of biseksueel, of transgender of intersekse of gewoon anders dan wij, u vraagt van ons gerechtigheid in menselijke relaties
gevoed door liefde en respect.

A.: Wij onderschrijven solidariteit voor allen.

God, U roept ons op tot solidariteit met de zusters en broeders in de hele wereld. u voegt ons aaneen tot gemeenschappen van verzet tegen de dreiging van honger en oorlog, tegen het aanwijzen van zondebokken en angst voor het vreemde.


A.: Wij verenigen ons om de krachten van de dood te weerstaan.

God, u heeft leven, voorspoed en geluk beloofd aan wie kiest voor het leven  en laat vastlopen in vijandschap ieder die kiest voor de dood. Vandaag stelt u ons voor de keus: het leven of de dood.


A.: God, wij kiezen voor het leven; schenk ons en onze kinderen leven.


ONZE VADER

VREDESWENS

In deze maand van aandacht voor uw schepping,
in deze week van verlangen naar vrede,
herinneren wij elkaar aan de belofte van vrede die Jezus ons gaf: “Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u.”
Mogen wij die vrede doorgeven aan elkaar.


VREDESLIED Ubi caritas

UITNODIGING AAN DE TAFEL VAN BROOD EN WIJN
INSTRUMENTALE MUZIEK
LIED Wie zijn leven niet wil geven

 

GEBED

God van de armen,
genees ons,
zodat wij de wereld beschermen en niet uitbuiten,
zodat wij schoonheid zaaien
en geen vervuiling of vernietiging.
stort over ons de kracht van uw liefde uit
zodat wij de aarde en het leven beschermen
en mensen die gebukt gaan
weer rechtop doen lopen.

Zo bidden wij U,
Drie-ene vervuld van liefde
in eeuwigheid.
Amen


MEDEDELINGEN

SLOTGEDACHTE 
Het zit in onze genen:
onbekend
maakt onbemind,
en meer dan dat,

een haatgen is het

dat eeuwig aanzet
tot afschuw,
ruzie, oorlog,
moord en doodslag

het zorgt voor miljoenen
op de vlucht, voor alles-
of niets-hebbers,
voor zeeën van verdriet,

God nog aan toe
had dat er niet
uitgeëvolueerd
kunnen worden

had die staart maar
laten zitten, of dat we
op handen en voeten
gingen,

in vrede.

Anneke Goddijn

 

Nog geen reacties

Reactie plaatsen