NOEM MIJ BIJ MIJN NAAM

San Salvatorviering 1 januari 2023

Voorganger: Heleen Hendrikx

Cantor: Machteld Terlingen
Fluit:   Maria Werner
Piano: Coby Wagemans

Lectoren: Frans Langemeijer en Maria Hoitink

Beeld en montage: Wilton Desmense


Openingslied: Vrede voor jou hierheen gekomen

Paaskaars en Oekraine kaars Adventskrans aan

Zingende zegen Numeri  De Levende zegene en behoede u

Welkom en Openingsgebed
Beste mensen met de beste wensen wil ik jullie verwelkomen deze nieuwe morgen. Hier komen wij  als San Salvatorgemeenschap, vers in het nieuwe jaar bij elkaar in de naam van de Eeuwige die met ons gaat al zo lang. Bij Licht van de Paaskaars, ten teken van onze verbondenheid met God, drager van leven gaan we samen het nieuwe jaar binnen. Bij het licht van de Oekraine  kaars, een kleine vlam; de roep om vrede is groot. En er brandt een lichtje voor jou Godelieve. Godelieve Stuyven- Wynands is 1e Kerstdag overleden, omringd door haar dierbaren. Dankjewel voor jouw leven. Met je mooie naam ben je geliefd bij  God en bij ons; gewoon heel bijzonder. Bij dit lichtje voor Godelieve brengen wij een stille groet aan haar, aan Lex en hun familie.
God Lichtval in ons bestaan, wees met ons in een glimp van Eenheid.  Wij willen met Jou verbonden zijn in naam van Voortdurende  Liefde. Verlicht ons pad in 2023. Nieuw licht op deze pasgeboren morgen met een kersvers nieuw jaarnummer. Dit jaar ligt voor ons als een nieuw hoofdstuk in ons levensboek.
Wat maken we mee dit jaar, wat maken we waar dit jaar? Wat nemen we mee, waar borduren we op voort. We kijken naar binnen en vragen jouw zegen om dit jaar naar eigen kunnen met jouw hulp te gaan inkleuren. We doen het met God in ons en om ons. Wat mag nieuw zijn, blanco, schoon , vers… in Jouw naam.
Jij die ons kent, door en door. Noem mij bij mijn naam, bij onze namen, een voor een. Maak dat wij ons laten kennen, laten zien zoals we bedoeld zijn, we maken het stil voor Jouw Aanschijn hier in ons midden en bidden om goede moed, kracht en licht over ons menszijn. Eeuwige, Leef in ons. Ga mee met ons, opnieuw en verder waar we gebleven zijn. Word mens in ons, opdat wij meer en meer mensen worden naar jouw Hart, met elkaar en voor elkaar.

S T I L T E

Acclamatie : Wek mijn zachtheid weer

THEMA NOEM MIJ BIJ MIJN NAAM

Gedicht Als ik jou ontdek- Herman Verbeek
Als ik jou ontdek geheimvol gekleurde steen
dan maak ik een naam voor jou
Als ik jou tegenkom grote oude boom
dan vraag ik naar jouw naam

Als ik jou op mijn huid zie lopen klein rap beestje van onzelieveheer, dan heb jij al een naam

Als ik jou mijn hand reik verlegen vriend
dan geef jij mijn naam eindelijk

onze namen zijn de onze niet
we kregen ze van jou
van haar, van wie?
Wie gaf het namen geven?
O God zelfs jouw naam is niet jouw naam.
Het is het woord tussen jou en ons
waarlangs wij de weg hopen te vinden
naar jouw stille voldoening.

Acclamatie : Woord dat ruimte schept

uit Psalm 8 ( Huub Oosterhuis psalmen vrij)
Onnoembaar wie laag of hoog in welke uithoek wie?
Als ik naar de hemel kijk, zon, maan, sterren daar gewrocht: wie zijn wíj dan dat aan ons gedacht zou worden, mens wie ben je dat je wordt geweten? Heel de aarde uitgespreid aan onze voeten tot in de verste verten, dat wij haar behoeden.  Kudden schapen, stoeten vee met de beesten in het wild tezamen, vogels langs de hemel banen, vissen flitsend langs de lanen van de zee. Onnoembaar jij wie jij laag of hoog in welke aarde-uithoek jij wie jij?
Moment stilte

Lucas 2, 21: Toen het kind acht dagen oud was, werd het besneden en het kreeg de naam Jezus. Dat was de naam die de engel genoemd had nog vóór zijn moeder zwanger was.
Acclamatie: Een schoot van ontferming

Samenspraak
Inleiding

Noem mij bij mijn diepste naam-Neeltje Maria Min (1944)

mijn moeder is mijn naam vergeten,
mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
Hoe moet ik mij geborgen weten?

Noem mij, bevestig mijn bestaan,
laat mijn naam zijn als een teken.
Noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.
Voor wie ik liefheb, wil ik heten.
Vervolg samenspraak
Geloofslied: Mensenvolk van alle tijden

Collecte/ Instrumentaal

Breken en delen

Voorbede

In Godsnaam bidden wij om vrede en zegen over dit jaar voor al ons doen en laten : met waar we moeite mee hebben, waar we als een berg tegenop zien, waar we fluitend mee verder gaan, waar we zin in hebben. Wij bidden voor wat niet verteld kan worden, voor het onvertelde, voor de geheimen die we in ons hart bewaren die we voor Jouw Aangezicht brengen.

Bidden wij in STILTE

Acclamatie: Neem mij aan zoals ik ben
Dat de onstilbare tonen, zwijgende woorden mogen klinken. Dat wij ze zeggen, dat wij ze zingen.
Dat er ruimte voor wirwar is, dat er paadjes zijn om langs te gaan die leiden naar een weg waar liefde woont, waar wij groeien aan elkaar.
Dat wij mogen getuigen van hoopvolle betekenis in Jouw naam.
Dat ze gehoord worden en er ontvangende harten zijn.
Dat de namen van onze geliefden mogen blijven klinken, ook voor wie niet meer lijfelijk aanwezig zijn.
Dat wij elkaar versterken, een bezield verband blijven vormen in 2023.

Acclamatie: Gedenk ons hier bijeen

SAMEN bidden Jij die het sprakeloze bidden hoort …
Eén naam, de naam van Jezus, Jouw geliefde zoon, zoon der mensen. Zoals hij sprak, sprak er geen. In hem verstonden wij Jouw geheim, de zin van ons bestaan.
Onnoembare, Aan-wezige, God is niet ver. Wees God met ons als wij Jou danken voor al wat leeft, wij bidden voor al wat wij leefbaar willen houden en maken. Wees God met ons in een medemens, een geliefde, een reisgezel, in Jezus.
Jezus , Mensenzoon, hij is helemaal onze medemens geworden en meer dan dat in zijn leven en sterven.  Hier gedenken wij het teken dat hij naliet . Hij brak en deelde brood met zijn broeders en zei: mijn leven voorgoed aan jullie ten eten gegeven.
Hij liet de beker met wijn rond gaan en zei: mijn leven voor jullie te drinken gegeven.
God is niet ver. Dit is zijn verbond met mensen, altijd weer nieuw.
Bewaar ons in Jouw liefde met verantwoordelijkheid voor elkaar en voor onze wereld en bidden wij met de worden die Jezus ons heeft aangereikt, die door de eeuwen zijn gegaan en mogen blijven klinken
Onze Vader variant samen bidden op dia

Vredeswens  Geef vrede door van hand tot hand als brood om uit te delen, kijk ieder mens met warmte aan, zo kunnen  breuken helen. Wees vriendelijk in woord en daad, bewogen om Gods schepping. Geef vrede door met een zachte of een sterke hand  als steun en zegen.
Dona nobis pacem

Uitnodiging communie
Niet zonder jullie, niemand is een eiland. Breek het brood met je broeders en zusters om je heen. Deel je leven met elkaar.

Instrumentaal : He shall feed his flock- Messiah

Afsluiting breken en delen
Dankbaar voor wat hier gedeeld wordt, vandaag en al die keren voorheen en voor al wat nog komen mag.
Dat wij díe inspiratie meenemen onderweg, als wij straks door de deur op weg gaan in 2023

Goed om te weten
woensdag 4 jan Koffie drinken in Ordune 10-11.30u
Iedere woensdag Oecumenisch Vredesgebed St. Jan Kerk     12u-12.15u
Zondag  8 januari Driekoningen Truus van Kaam en samenzang.

Slotgedachte 
OPENSTELLEN-  Marinus v.d. Berg uit Lied van verlangen

Wat goed is, opbouwt, toekomst heeft komt naar ons toe.
Wie in toekomst gelooft, houdt niet alles alleen in eigen hand,
en stelt zich ook open.
Het licht van het goede straalt ons toe vanuit een ongeorganiseerde plek.
Met ogen van verwondering kijken we toe

Zegenwens
Stellen wij ons open voor wat zich in 2023 aandient:dat wij dit jaar mooi maken met elkaar in Jouw Naam.
Maak het licht levend, word zelf lichtgevend voor jezelf en elkaar.
In de Naam van de Eeuwige die met ons gaat vandaag en alle uren, kruisteken.

Slotlied : Wonen overal

KOFFIE EN PROOSTMOMENTJE 

Nog geen reacties

Reactie plaatsen