Negentiende viering door het jaar

Datum: 7 augustus 2022

Voorganger: Tony de Meulder

Lectoren  Marga van de Koevering en Toon van Mierlo

 

Openingslied: Zomaar een dak

Aansteken van de Paaskaars 

Welkom

Vakantietijd, een stille tijd, een eenzame tijd,
een tijd om op bezoek te gaan of gasten te ontvangen,
een tijd om je welkom te voelen, een tijd om anderen te verwennen.
Ook hier mogen wij ons welkom weten in Gods naam:
in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Iedereen van harte welkom niemand uitgezonderd, welkom met al wat je bent, voelt of denkt te zijn, met je vreugde, verdriet of dat wat je bezighoudt. Wees welkom!

Op deze 19e zondag door het jaar
worden wij opgeroepen om waakzaam te zijn.
Die oproep klinkt zó dikwijls in het evangelie,
dat waakzaamheid zeker een kenmerk van ons christen-zijn
mag worden genoemd.
Verwonderlijk is dat niet:
-wie waakzaam is, houdt zijn ogen open,
ook voor de nood van de ander;
-wie waakzaam is, heeft verantwoordelijkheidsbesef
en is tot dienstbaarheid bereid.
Maken wij het stil, maken wij ruimte voor God.

Gebed

Levende God,
Jij brengt ons samen rond woord en tafel.
Maak ons stil en waakzaam.
Richt onze aandacht op Jou
Doe ons beseffen dat Jij de enige bent
die ons leven ten volle kunt vervullen.
Leg jouw liefde in ons neer,
opdat wij met een open hart zouden leven,
elkaar opbouwend tot een stad van vrede,
waar jouw naam gezegd en gedaan wordt. Amen

Acclamatie: Wek mijn zachtheid weer

 Eerste Lezing: (Wijsh., 18, 6-9) 

Uit het boek Wijsheid

6           Die nacht van de uittocht uit Egypte
was aan onze vaderen tevoren bekendgemaakt,
zodat zij, zeker wetend op welke eden zij vertrouwden,
vol vreugde zouden zijn.
7           Wat door uw volk verwacht werd was:
redding voor de rechtvaardigen en
ondergang voor de vijanden.
8           Want door datgene waarmee U de tegenstanders strafte,
hebt U roem verleend aan ons,
de door U geroepenen.
9           In het verborgene
brachten de heilige zonen van de vrome mensen hun offer
en zij aanvaardden eensgezind de goddelijke Wet,
dat de heiligen gelijkelijk zouden delen
in dezelfde goede dingen en dezelfde gevaren;
vooraf zongen zij reeds
de lofzangen van hun vaderen.

 Lied: Herschep ons hart

 Evangelie:Lucas 12, 32-48 

Jezus zei tot zijn leerlingen:
32         Wees niet bang, kleine kudde,
want het heeft jullie Vader behaagd je het koninkrijk te schenken.
33         Verkoop je bezit en geef aalmoezen.
Zorg voor beurzen die niet verslijten, een onuitputtelijke schat in de hemel,
waar geen dief bij kan komen en die geen mot kan aantasten.
34         Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
35         Houd je lendenen omgord en je lampen brandend.
36         Jullie moeten net zo doen als mensen die hun heer opwachten
wanneer hij thuiskomt van de bruiloft,
om hem, als hij komt en aanklopt, meteen te kunnen opendoen.
37         Gelukkig zijn de knechten die de heer wakend aantreft bij zijn komst.
Ik verzeker jullie dat hij zich omgordt, hen aan tafel nodigt
en rondgaat om hen te bedienen.
38         Gelukkig zijn zij als hij hen zo aantreft,
ook al komt hij om middernacht of nog later.
39         Bedenk wel: als de heer des huizes geweten had hoe laat de dief komen zou,
dan had hij de inbraak wel verhinderd.
40         Ook jullie moeten voorbereid zijn,
want de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht.’
41         `Heer, vertelt U deze gelijkenis met het oog op ons of voor iedereen?’ vroeg Petrus.
42         De Heer antwoordde:
`Ja, wie zou die trouwe, verstandige beheerder zijn,
die de heer zal aanstellen om zijn werkvolk op tijd hun eten te geven?
43         Gelukkig de knecht die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt.
44         Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen.
45         Maar als die knecht bij zichzelf zegt:
`Mijn heer komt nog lang niet”, en de slaven en slavinnen mishandelt,
en zelf gaat zitten eten en drinken, en zich gaat zitten bezatten,
46         dan komt de heer van die knecht op een dag
waarop deze hem niet verwacht en op een uur dat hij niet kent.
Dan zal hij hem onthoofden en hem het lot van de trouwelozen laten delen.
47         De knecht die weet wat zijn heer wil,
maar niets heeft voorbereid of niet heeft gehandeld naar de wil van zijn heer,
zal zwaar worden gestraft.
48         Maar wie die wil niet kent, en heeft gedaan wat slaag verdient,
zal licht worden gestraft.
Van iemand aan wie veel gegeven is, zal ook veel gevraagd worden;
als iemand veel is toevertrouwd, zal men des te meer van hem eisen.

Acclamatie: Laudate omnes gentes

Overweging

Geloofslied: Dit ene weten wij

Klaarzetten van de gaven / collecte 

Instrumentale muziek: Calm Me Lord

Voorbede 

Bidden wij voor hen
die Gods droom van vrede voor allen
durven blijven dromen
en die met wijsheid en tact
bemiddelen in conflicten.

– Bidden wij voor hen
die zich door niemand of niets uit het veld laten slaan
en zich durven vastklampen aan elk teken van hoop.
Voor hen die nog uitwegen zien
waar anderen moedeloos neerzitten.

– Bidden wij voor de twijfelaars:
om een steuntje in de rug.
Voor de verdwaalden:
om richtingwijzers onderweg.
Voor de vluchtelingen:
om een dak boven hun hoofd.
Voor de minstbedeelden:
om kansen zoals die van anderen.

Lied: Voor uw aangezicht

Tafelgebed

Jij, die we aarzelend God noemen,
al eeuwen trachten wij jouw ‘zijn’ te doorgronden
met woorden, liederen en gebaren.
Wij hebben jouw ‘zijn’ een naam gegeven
om jou te roepen
zoals we dieren roepen en onze kinderen.

Maar jouw ‘zijn’ is niet te doorgronden
niet met gebaren
niet met gebeden
en ook niet met daden.
We weten niet eens waar jij begint of eindigt.
God, jij bent altijd meer
dan wij van jou weten of vermoeden.

Wij kunnen jou niet vasthouden
met onze woorden
en onze ogen zijn niet in staat
jouw aangezicht te zien.
Maar in Jezus heb jij je laten zien,
zijn spoor is onuitwisbaar,
zijn geest is niet te doven.

Die in de avond voor zijn dood
aan tafel zat met zijn vrienden,
brood nam,
zijn dank uitsprak,
het brak
en deelde met de woorden:
‘neemt en eet,
dit is mijn leven,
mijn liefde voor jullie gegeven.’

Ook de beker liet Hij rondgaan:
‘Drinkt hieruit, allemaal,
dit is mijn bloedeigen leven,
dat hemel en aarde verbindt.
Denk aan mij,
wanneer je hieruit samen drinkt
in mijn naam.’

Aangevuurd door zijn Geest
vinden woorden en mensen elkaar.
In zijn geest wijzen mensen
elkaar de bronnen aan,
vindplaatsen van waarheid en liefde.

Samen gaan ze wegen om het onrecht te keren,
hun handen staan klaar om te breken en te delen wat het leven biedt.

Hij leeft in ons opstaan en naar de ander gaan.
Zo groeit zijn rijk onder ons,
wordt zoeken een hoopvolle tocht naar een land van licht en leven.

Daarom bidden wij met zijn woorden:

Onze Vader

Vredeswens

Vredeslied: Dona Nobis Pacem

Uitnodiging aan de tafel van brood en wijn

Muziek tijdens communie Eat this Bread

Lied: With You, oh Lord

Gebed:

Eeuwige,
Jij roept ons weg uit onze zelfgenoegzaamheid
en wilt ons binnenleiden in uw toekomst
waar allen – zonder onderscheid – aanzitten aan dezelfde tafel.
Moge ons breken en delen hier,
dat visioen van Jou onder ons levendig houden.
Richt ons naar elkaar,
leer ons uw wegen gaan van mens tot mens. Amen.

Mededelingen

  • Zondag 14 augustus 10.30 uur voorganger Heleen Hendrikx
  • Oecumenisch vredesgebed, iedere woensdag 12.00 uur in de Sint Jan.
  • Koffie en opruimen
  • Bloemetje van de week 

 Slotgedachte: 

Een rijk man lag op sterven.
Zijn leven had hem geleerd
dat je met geld alles kunt bereiken.
‘Dat zal ook zo wel zijn aan de andere kant van het graf’,
dacht de rijke man.
En daarom zei hij tegen zijn zonen:
‘Leg een zak met goudstukken in mijn doodskist.’
Toen hij na een lange reis in de andere wereld aankwam,
had hij honger.
Hij zag een kraampje
waar een engel allerlei voedsel te koop aanbood.
‘Net wat ik dacht,’ zei de rijke man,
‘het is hier precies als in het aardse leven.
Ook hier kun je voor geld alles krijgen.
Goed dat ik wat meegenomen heb.’
Hij bestelde een maaltijd,
maar toen hij wilde betalen met een goudstuk,
werd dat door de engel afgewezen.
‘Je hebt op aarde niet veel geleerd,’ zei de engel.
‘Je kunt hier niet betalen met geld dat je bezit,
maar alleen met geld dat je hebt weggegeven.
Denk er eens over na.
Heb je in je leven ooit iets aan iemand weggegeven?
Of ooit eens iemand geholpen?’
De rijke man dacht na…
maar hij had nooit ook maar één cent aan iemand weggegeven…

Zending en zegen

Waakzaam blijven,
niet indommelen in onze welvaart,
onderscheiden waar het in ons leven écht op aankomt…
Dat is de Boodschap en de zending
die wij vandaag ontvingen,
om er in de komende week werk van te maken.
Daartoe zegene God ons,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Slotlied: Zolang er mensen zijn op aarde

 

Nog geen reacties

Reactie plaatsen